Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA

("Sl. glasnik RS", br. 91/2010, 10/2013, 98/2016, 72/2023 i 53/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologija za vrste, načine i rokove dostavljanja podataka.

Član 2

Nacionalni registar izvora zagađivanja (u daljem tekstu: Nacionalni registar) vodi Agencija za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09, u daljem tekstu: Zakon).

Lokalni registar izvora zagađivanja (u daljem tekstu: Lokalni registar) vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Član 3

Nacionalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti, datih u Prilogu br. 1. - Lista 1. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Nacionalni registar izvora zagađivanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lokalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti, datih u Prilogu br. 1. - Lista 2. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalne registre izvora zagađivanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana prikupljaju se za period od jedne kalendarske godine.

Član 4

Za potrebe registara prikupljaju se podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2. - Spisak zagađujućih materija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Za potrebe registara prikupljaju se podaci o određenim zagađujućim materijama koje emituju u vazduh i vode u zavisnosti od delatnosti, date u Prilogu br. 3. - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti i Prilogu br. 4. - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti iz člana 3. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

Član 5

Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija koji se dostavljaju za registre mogu biti dobijeni merenjem, proračunom ili inženjerskom procenom.

Merenja, odnosno matematički metodi i inženjerska procena moraju biti u skladu sa relevantnim nacionalnim, evropskim i međunarodnim uputstvima i standardima.

Proračuni za određivanje količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh dati su u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i to za:

1) farme brojlera i druge tovne živine;

2) farme koka nosilja;

3) farme svinja.

Član 6

Podaci za registre iz člana 2. ovog pravilnika se dostavljaju na obrascima, i to:

1) Obrazac br. 1. - Opšti podaci o izvoru zagađivanja;

2) Obrazac br. 2. - Emisije u vazduh;

3) Obrazac br. 3. - Emisije u vode;

4) Obrazac br. 4. - Emisije u zemljište;

5) Obrazac br. 5. - Upravljanje otpadom.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Izveštaji za Nacionalni registar se dostavljaju kao elektronski dokumenti, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra, u skladu sa propisom kojim se propisuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Pravno lice ili preduzetnik koji u godini za koju se podaci dostavljaju, u svojim postrojenjima nije imalo aktivnosti u toku kojih dolazi do emisija zagađujućih materija u vazduh, vode ili tlo, niti je bilo generisanja bilo kakve vrste otpada, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Izjava iz stava 2. ovog člana, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom se dostavlja u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte objavljenu na internet portalu Agencije.

Pravna lica ili preduzetnici izveštaje o izvršenim merenjima emitovanih zagađujućih materija u vazduh i vode, dostavljaju u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte objavljenu na internet portalu Agencije.

Izveštaji za Lokalne registre se dostavljaju kao elektronski dokumenti, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra, u skladu sa propisom kojim se propisuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Pravno lice ili preduzetnik, obveznik izveštavanja za lokalne registre koji u godini za koju se podaci dostavljaju, u svojim postrojenjima nije imalo aktivnosti u toku kojih dolazi do emisija zagađujućih materija u vazduh, vode ili tlo, niti je bilo generisanja bilo kakve vrste otpada, dostavlja jedinici lokalne samouprave izjavu o neaktivnosti do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Izjava iz stava 5. ovog člana, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom se dostavlja u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte jedinice lokalne samouprave.

Član 8

Podaci iz člana 6. ovog pravilnika dostavljaju se najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to za:

1) Nacionalni registar, Agenciji za zaštitu životne sredine,

2) Lokalni registar, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metodologiji za izradu integralnog katastra zagađivača ("Službeni glasnik RS", broj 94/07).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG BR. 1.

 

Lista 1.

SPISAK DELATNOSTI I MINIMALNE GRANIČNE VREDNOSTI ZA IZVEŠTAVANJE ZA NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

 

Br.

Delatnost

Minimalne granične vrednosti kapaciteta

Minimalan prosečni broj zaposlenih*

1.

Energetski sektor

a)

Rafinerije mineralnih ulja i gasa

Svi

10 zaposlenih

b)

Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju

Svi

v)

Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje

Sa izlazom toplote većim od 50 MW

g)

Peći za koks

Svi

d)

Mlinovi za ugalj

Sa kapacitetom većim od 1 t na sat

đ)

Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva

Svi

2.

Proizvodnja i prerada metala

a)

Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

Svi

10 zaposlenih

b)

Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje

Sa kapacitetom većim od 2,5 t na sat

v)

Postrojenja za obradu crnih metala:

1) Postrojenja za toplo valjanje

Sa kapacitetom većim od 20 t sirovog čelika na sat

2) Kovnice sa čekićem

Sa energijom većom od 50 kJ po čekiću i gde korišćena toplotna energija prelazi 20 MW

3) Nanošenje zaštitnih slojeva legura metala

Sa ulazom koji prelazi 2 t sirovog čelika na sat

g)

Livnice za crne metale

Sa proizvodnim kapacitetom većim od 20 t dnevno

d)

Postrojenja za:

1) Proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima

Svi

2) Topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovo dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.)

Sa kapacitetom topljenja preko 10 t dnevno za olovo i kadmijum

Sa kapacitetom topljenja preko 20 t dnevno za sve druge metale

đ)

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa

Gde je zapremina bazena za obradu veća od 30 m3

3.

Mineralna industrija

a)

Podzemni rudnici i povezane operacije

Svi

10 zaposlenih

b)

Površinski kopovi

Gde je površina kopa veća od 25 ha

v)

Postrojenja za proizvodnju:

1) cementnog klinkera u rotacionim pećima

Sa proizvodnim kapacitetom većim od 500 t dnevno

2) kreča u rotacionim pećima

Sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t dnevno

3) cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći

Sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t dnevno

g)

Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

Svi

d)

Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna

Sa kapacitetom topljenja većim od 20 t dnevno

đ)

Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana

Sa kapacitetom topljenja većim od 20 t dnevno

e)

Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelankih i porcelanskih proizvoda

Sa kapacitetom većim od 75 t dnevno ili sa kapacitetom peći većim od 4 m3 i sa gustinom punjenja po peći koji prelazi 300 kg/m3

4.

Hemijska industrija

a)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije, kao što su:

1) prosti ugljovodonici (linearni i ciklični, zasićeni ili nezasićeni, alifatični ili aromatični)

Svi

10 zaposlenih

2) ugljovodonici koji sadrže kiseonik (alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksi smole)

3) ugljovodonici koji sadrže sumpor

4) ugljovodonici koji sadrže azot (amini, amidi, nitritna, nitro i nitratna jedinjena, nitrili, cijanati, izocijanati)

5) ugljovodonici koji sadrže fosfor

6) halogenovani ugljovodonici

7) organometalna jedinjenja

8) osnovni plastični materijali (polimeri, sintetička vlakna i vlakna na bazi celuloze)

9) sintetičke gume

10) boje i pigmenti

11) površinska aktivna sredstva

b)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije kao što su:

1) gasovi, kao što su amonijak, hlor ili hlorovodonik, fluor ili fluorovodonik, ugljeni oksidi, sumporna jedinjenja, azotni oksidi, vodonik, sumpordioksid, karbonil-hlorid

Svi

10 zaposlenih

2) kiseline kao što je hromna kiselina, fluorovodnična kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodnična kiselina, sumporna kiselina, oleum i druge neorganske kiseline koje sadrže sumpor

3) baze, kao što je amonijum hidroksid, kalijum-hidroksid, natrijum-hidroksid

4) soli, kao što su amonijum hlorid, kalijum-hlorat, kalijum-karbonat, natrijumkarbonat, perborat, srebronitrat

5) nemetali, metalni oksidi i druga neorganska jedinjenja kao što su kalcijum-karbid, silicijum, silicijum karbid

v)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva)

Svi

g)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

Svi

d)

Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda

Svi

đ)

Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda

Svi

5.

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

a)

Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju

Sa kapacitetom većim od 10 t na dan

10 zaposlenih

b)

Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada

Sa kapacitetom većim od 3 t na sat

v)

Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada

Sa kapacitetom većim od 50 t dnevno

g)

Deponije, isključujući deponije inertnog otpada

Sa kapacitetom većim od 10 t dnevno ili ukupnim kapacitetom većim od 25 000 t

d)

Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada

Sa kapacitetom treti-ranja većim od 10 t dnevno

đ)

Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda

Sa kapacitetom za više od 100.000 ekvivalentnih stanovnika

 

e)

Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju usluge delatnostima iz ovog priloga

Sa kapacitetom većim od 10 000 m3 na dan

6.

Proizvodnja papira i proizvoda od drveta i prerada

a)

Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala

Svi

10 zaposlenih

b)

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča)

Sa proizvodnim kapacitetom većim od 20 t dnevno

v)

Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama

Sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 m3 dnevno

7.

Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo

a)

Objekti za intenzivno gajenje živine i svinja

i) sa 40.000 mesta za živinu

10 zaposlenih

ii) sa 2.000 mesta za svinje

iii) sa 750 mesta za krmače

b)

Intenzivno ribarstvo

1 000 t ribe i školjki godišnje

8.

Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora

a)

Klanice

Sa kapacitetom većim od 50 t zaklanih životinja dnevno

10 zaposlenih

b)

Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od:

1) životinjskih sirovina (osim mleka)

Sa kapacitetom većim od 75 t gotovih proizvoda dnevno

2) biljnih sirovina

Sa kapacitetom gotovih proizvoda većim od 300 t dnevno (pros. vred. kvartalno)

v)

Prerada i obrada mleka

Sa kapacitetom prerade većim od 200 t mleka dnevno (pros. god. vrednost)

9.

Ostale delatnosti

a)

Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila

Sa kapacitetom tretiranja većim od 10 t dnevno

10 zaposlenih

b)

Postrojenja za štavljenje kože

Sa kapacitetom tretiranja većim od 12 t gotovih proizvoda dnevno

v)

Postrojenja za površinski tretman materijala, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje

Sa potrošnjom većom od 150 kg na sat ili 200 t godišnje

g)

Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom

Svi

d)

Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova

Za brodove veće od 100 m

* Prosečan broj zaposlenih u izveštajnoj godini izračunava se tako što se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog meseca tokom godine, uključujući lica koja obavljaju privremene i povremene poslove kao i zaposlene u inostranstvu, podeli sa dvanaest.

 

Lista 2.

SPISAK DELATNOSTI I MINIMALNE GRANIČNE VREDNOSTI ZA IZVEŠTAVANJE ZA LOKALNE REGISTRE IZVORA ZAGAĐIVANJA

 

Br.

Delatnost

Minimalne granične
vrednosti kapaciteta

1.

Energetski sektor

 

1.1.

Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva

Sa snagom od 1 do 50 MW

1.2.

Postrojenja za suvu destilaciju uglja (plinare, tinjajuće peći i dr.)

Svi

1.3.

Postrojenje za proizvodnju mineralnih ulja i maziva (destilacijom, rafinacijom ili drugi način)

Svi

2.

Proizvodnja i prerada metala

2.1.

Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualni postupak livenja

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

2.2.

Postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji:

i. vruće valjaonice

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

ii. kovačnice sa jednim ili više čekića ili maljeva

iii. za nanošenje površinskih zaštitnih metalnih slojeva u rastopljenom stanju

2.3.

Livnice crne metalurgije

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

2.4.

Postrojenja za topljenje uključujući i izradu legura od obojenih metala, kao i izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje, itd.)

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

2.5.

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

2.6.

Postrojenja za proizvodnju ili sklapanje motornih vozila i proizvodnju motora za motorna vozila (automobili, autobusi, teretna vozila, poljoprivredna, građevinska i rudarska mehanizacija kao i druga vozila na motorni pogon)

Svi

2.7.

Postrojenja za proizvodnju baterija i akumulatora

Svi

2.8.

Postrojenja za eksplozivno deformisanje metala

Svi

2.9.

Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i sinterovanje metalnih ruda, kao i iskorišćavanje jalovine

Svi

3.

Mineralna industrija

3.1.

Površinski kopovi mineralnih sirovina

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

3.2.

Vađenja treseta

Površina terena za eksploataciju je od 20 ha do 100 ha

3.3.

Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina

Svi

3.4.

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

3.5.

Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobija preradom starog stakla

Kapaciteta do 20 t na dan

3.6.

Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

Kapaciteta do 20 t na dan

3.7.

Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem (pločice, sanitarna galanterija, kućni pribor od keramike i porcelana i slično) kao i proizvodnja građevinskog materijala pečenjem (crep, cigla i slično)

Kapaciteta od 40 t do 75 t na dan

3.8.

Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina uključujući mobilna postrojenja

Kapaciteta preko 50 t na sat

4.

Hemijska industrija

4.1.

Obrada poluproizvoda i proizvodnja hemikalija

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

4.2.

Samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje baznih organskih i neorganskih hemikalija, veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena hemijska đubriva) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, plastičnih masa, eksploziva, boja i lakova, detergenata i sredstava za održavanje higijene i čišćenje i dr.

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

5.

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

5.1.

Objekti za odlaganje, preradu ili uništavanje životinjskih leševa ili otpadaka životinjskog porekla

Kapaciteta od 1 do 10 t na dan

5.2

Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda

Sa kapacitetom za manje od 100 000 ekvivalentnih stanovnika

5.3

Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju usluge licima koja obavljaju delatnosti iz ovog priloga

Sa kapacitetom manjim od 10 000 m3 na dan

6.

Proizvodnja papira i proizvoda od drveta i prerada

6.1.

Postrojenja za proizvodnju papira i kartona

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

6.2.

Postrojenja za proizvodnju proizvoda od celuloze i drugih proizvoda od drveta (iverica, lesonit, medijapan i šper ploča)

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

6.3.

Postrojenja za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta

Svi oni koji nisu navedeni u Listi I

7.

Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo

7.1.

Objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine

i. za brojlere

Kapaciteta od 10.000 do 40.000 mesta

ii. za živinu (uključujući i lovnu perad)

Kapaciteta od 10.000 do 40.000 mesta

7.2.

Objekti za intenzivan uzgoj svinja i krmača

i. za svinje

Kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta

ii. za krmače

Kapaciteta od 450 do 750 mesta

7.3.

Objekti za intenzivan uzgoj goveda

Kapaciteta više od 200 mesta

7.4.

Objekti za intenzivan uzgoj životinja sa plemenitim krznom

Kapaciteta preko 1.000 mesta

7.5.

Intenzivan uzgoj riba u bazenima i ribnjacima

i. za salmonide

Godišnje proizvodnje više od 10 t

ii. za ciprinide

Površine ribnjaka više od 5 ha

8.

Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora

8.1.

Postrojenja za proizvodnju, tretman, preradu ili obradu proizvoda iz:

i. sirovina životinjskog porekla (osim mleka)

Kapaciteta od 10 t do 75 t na dan

ii. sirovina biljnog porekla

Kapaciteta od 30 t do 300 t na dan

8.2.

Objekti za preradu mesa, povrća i voća

Kapaciteta preko 10 t na dan

8.3.

Objekti za proizvodnju hrane za životinje osim objekata za proizvodnju hrane za životinje na gazdinstvu za sopstvene potrebe

Kapaciteta preko 5 t na dan

8.4.

Objekti za obradu i preradu mleka

Kapaciteta od 5 do 200 t na dan

8.5.

Postrojenja za zahvatanje i preradu podzemnih voda, punjenje i pakovanje

Svi

8.6.

Postrojenja za proizvodnju piva

Kapaciteta preko 3 000 t godišnje

8.7.

Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca

Kapaciteta preko 200 t godišnje

8.8.

Postrojenja za proizvodnju slatkiša ili sirupa

Kapaciteta preko 5 000 t godišnje

8.9.

Postrojenja za proizvodnju:

i. alkoholnih pića

Kapaciteta preko 10 000 l/dan

ii. bezalkoholnih pića

Kapaciteta preko 20 000 l/dan

iii. sirćeta

Kapaciteta preko 10 000 l/dan

8.10.

Postrojenja za klanje životinja

Kapaciteta od 3 t do 50 t na dan

8.11.

Postrojenja za preradu ribe

Kapaciteta preko 1 t dnevno

8.12.

Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna ili ribljeg ulja

Svi

8.13.

Postrojenja za proizvodnju i preradu skroba

Kapaciteta preko 100 t dnevno

8.14.

Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera korišćenjem šećerne repe ili sirovog šećera

Sva postrojenja koja nisu na Listi I

8.15.

Mlinovi i sušare

Kapaciteta preko 200 t dnevno

8.16.

Hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)

Kapaciteta preko 10 t rashladnog fluida u sistemu

8.17.

Proizvodnja melase

Svi

9.

Ostale delatnosti

9.1.

Postrojenja za proizvodnju veštačkih mineralnih vlakana

Svi

9.2.

Postrojenja za briketiranje uglja

Svi

9.3.

Postrojenja za proizvodnju betona - betonjerke, uključujući i mobilna postrojenja

Kapaciteta preko 30 t na sat

9.4.

Postrojenja za reciklažu, regeneraciju ili uništavanje eksplozivnih materija

Svi

9.5.

Postrojenja za preradu duvana

Kapaciteta preko 10 000 t godišnje

9.6.

Postrojenja za proizvodnju bio gasa

Svi

9.7.

Krematorijumi

Za naselja preko 40.000 stanovnika

9.8.

Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)

i. u naseljima

Skladišnog kapaciteta preko 300 m3

ii. u nenaseljenim područjima

Skladišnog kapaciteta preko 700 m3

9.9.

Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

Svi

9.10.

Postrojenja za vulkaniziranje prirodnog ili sintetičkog kaučuka uz korišćenje sumpora ili sumpornih jedinjenja

Svi

9.11.

Postrojenja za predtretman vlakana, tkanina i papira (pranje, beljenje, mercerizacija, štampanje, hemijski tretman) ili bojenje vlakana ili tkanina

Kapaciteta do 10 t na dan

9.12.

Postrojenja za štavljenje i obradu kože

Kapaciteta do 12 t na dan

9.13.

Brodogradilišta (proizvodnja i/ili popravka brodskih trupova ili motora ili delova broda)

Dužine broda 20 m ili više

9.14.

Proizvodnja i popravka vazduhoplova

Svi objekti sa izuzetkom radova na redovnom održavanju vazduhoplova

9.15.

Proizvodnja šinskih vozila

Svi

 

PRILOG BR. 2.

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

 

Redni
broj

CAS broj

Zagađujuća materija

1

74-82-8

Metan (CH4)

2

630-08-0

Ugljen monoksid (CO)

3

124-38-9

Ugljen dioksid (CO2)

4

 

Fluorougljovodonici (HFCS)

5

10024-97-2

Azot suboksid (N2O)

6

7664-41-7

Amonijak (NH3)

7

 

Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC)

8

 

Azotni oksidi (NOx/NO2)

9

 

Perfluorougljovodonici (PFCS)

10

2551-62-4

Sumpor heksafluorid (SF6)

11

 

Sumporni oksidi (SOx/SO2)

12

 

Ukupni azot

13

 

Ukupni fosfor

14

 

Hidrohlorofluorougljovodonici (HCFCS)

15

 

Hlorofluorougljenici (CFCS)

16

 

Haloni

17

 

Arsen i jedinjenja arsena (kao As)

18

 

Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd)

19

 

Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)

20

 

Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)

21

 

Živa i jedinjenja žive (kao Hg)

22

 

Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)

23

 

Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)

24

 

Cink i jedinjenja cinka (kao Zn)

25

15972-60-8

Alahlor

26

309-00-2

Aldrin

27

1912-24-9

Atrazin

28

57-74-9

Hlordan

29

143-50-0

Hlordekan

30

470-90-6

Hlorfenvinfos

31

85535-84-8

Hloro-alkani, C10-C13

32

2921-88-2

Hlorpirofos

33

50-29-3

DDT

34

107-06-2

1,2-dihloretan (EDC)

35

75-09-2

Dihlormetan (DCM)

36

60-57-1

Dieldrin

37

330-54-1

Diuron

38

115-29-7

Endosulfan

39

72-20-8

Endrin

40

 

Halogenovana organska jedinjenja (kao AOX)

41

76-44-8

Heptahlor

42

118-74-1

Heksahlorobenzen (HCB)

43

87-68-3

Heksahlorobutadien (HCBD)

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan (HCH)

45

58-89-9

Lindan

46

2385-85-5

Mireks

47

 

PCDD+PCDF (dioksini+furani) (kao Teq)

48

608-93-5

Pentahlorobenzen

49

87-86-5

Pentahlorofenol (PCP)

50

1336-36-3

Polihlorovani bifenili (PCBs)

51

122-34-9

Simazin

52

127-18-4

Tetrahloroetilen (PER)

53

56-23-5

Tetrahlorometan (TCM)

54

12002-48-1

Trihlorobenzeni (TCBs) (svi izomeri)

55

71-55-6

1,1,1-trihloroetan

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrahloroetan

57

79-01-6

Trihloroetilen

58

67-66-3

Trihlorometan

59

8001-35-2

Toksafen

60

75-01-4

Vinil hlorid

61

120-12-7

Antracen

62

71-43-2

Benzen

63

 

Bromovani difeniletri (PBDE)

64

 

Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPEs)

65

100-41-4

Etil benzen

66

75-21-8

Etilen oksid

67

34123-59-6

Izoproturon

68

91-20-3

Naftalen

69

 

Organokalajna jedinjenja (kao ukupni Sn)

70

117-81-7

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

71

108-95-2

Fenoli (kao ukupni C)

72

 

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAHs)

73

108-88-3

Toluen

74

 

Tributilkalaj i jedinjenja (kao ukupni tributilkalaj)

75

 

Trifenilkalaj i jedinjenja (kao ukupni trifenilkalaj)

76

 

Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3)

77

1582-09-8

Trifluralin

78

1330-20-7

Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni)

79

 

Hloridi (kao ukupni Cl)

80

 

Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)

81

1332-21-4

Azbest

82

 

Cijanidi (ukupni CN)

83

 

Fluoridi (ukupni F)

84

 

Fluor i neorganska jedinjenja (kao HF)

85

74-90-8

Cijanovodonik (HCN)

86

 

Suspendovane čestice (PM10)

87

1806-26-4

Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati

88

206-44-0

Fluoranten

89

465-73-6

Isodrin

90

36355-1-8

Heksabromobifenil

91

191-24-2

Benzo (g, h, i) perilen

 

PRILOG BR. 3.

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

 

Redni broj polutanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Naziv zagađujuće materije

Metan (CH4)

Ugljen
mono-
ksid (CO)

Ugljen dioksid (CO2)

Fluoro-
ugljo-
vodo-
nici (HFCS)

Azot
sub-
oksid /N20)

Amonijak (NH3)

Neme-
tanska ispar-
ljiva organ-
ska jedi-
njenja (NMVOC)

Azotni oksidi /NOx/NO2)

Per-
fluoro-
ugljo-
vodo-
nici (PFCS)

Sum-
por
heksa-
fluorid
(SF6)

Sum-
porni
oksidi (SOx/SO2)

Hidro-
hloro-
fluoro-
ugljo-
vodo-
nici
(HCFCS)

Hloro-
fluoro-
uglje-
nici (CFCS)

Haloni

Arsen i jedi
njenja
arsena (kao As)

Kad-
mijum
i jedi-
njenja kad-
mijuma (kao Cd)

Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)

Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)

Živa i jedinjenja žive (kao Hg)

Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)

Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)

Cink i jedinjenja cinka (Zn)

Aldrin

Hlordan

Hlor
dekan

DDT

1,2-di
hloretan (EDC)

Dihlor
metan (DCM)

Dieldrin

Endrin

Kod

 

Delatnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Energetski sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Rafinerije mineralnih ulja i gasa

   

   

               

 

(b)

Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju

   

   

               

 

(v)

Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje

 

 

 

               

 

(g)

Peći za koks

   

   

     

               

 

(d)

Mlinovi za ugalj

 

     

               

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva

 

     

               

2

 

Proizvodnja i prerada metala

                                                           

 

(a)

Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

   

     

               

 

(b)

Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje

   

     

               

 

(v)

Postrojenja za obradu crnih metala:

 

         

   

 

(g)

Livnice za crne metale

   

   

 

 

               

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovo dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.)

         

   

 

(đ)

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa

         

   

3

 

Mineralna industrija

                                                           

 

(a)

Podzemni rudnici i povezane operacije

       

   

   

 

 

                 

 

(b)

Površinski kopovi

       

   

   

 

 

               

 

(v)

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći

 

 

   

     

               

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

                                                           

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna

 

   

     

               

 

(đ)

Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana

 

   

     

               

 

(e)

Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda

 

     

   

     

               

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 

 

Naziv zagađujuće materije

Hepta-
hlor

Heksa-
hloro-
benzen (HCB)

11,2,3,4,5,6-heksa-
hloro-
ciklo-
heksan (HCH)

Lindan

Mireks

PCDD+PCDF (dioksini
+ furani)
(kao Teq)

Penta-
hloro-
benzen

Penta-
hloro-
fenol (PCP)

Polihlo-
rovani
bifenili (PCBs)

Tetra-
hloro-
etilen (PER)

Tetra-
hloro-
metan (TCM)

Trihlo-
roben-
zeni (TCBs)
(svi izomeri)

1,1,1-tri-
hloro-
etan

1,1,2.2-tetra-
hloro-
etan

Tri-
hloro-
etilen

Tri-
hloro-
metan

Toksa-
fen

Vinil hlorid

Antracen

Benzen

Etilen oksid

Nafta-
len

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

Policik-
lični aro-
matič-
ni ugljo-
vodonici (PAHs)

Hlor i neor-
gan-
ska jedi-
njenja (kao HCl)

Azbest

Fluor i neor-
ganska jedinjenja (kao HF)

Cijano-
vodonik
(HCN)

Sus-
pendo-
vane
čestice (PM10)

Heksa-
bromo-
bifenil

Kod

 

Delatnost

                                     

 

     

 

 

     

 

 

1

 

Energetski sektor

                                                           

 

(a)

Rafinerije mineralnih ulja i gasa

                                     

     

     

 

 

(b)

Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju

                                     

     

     

 

 

(v)

Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje

         

               

       

     

     

 

 

(g)

Peći za koks

         

                       

 

 

     

 

 

(d)

Mlinovi za ugalj

                                     

     

     

 

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva

                                     

     

     

 

2

 

Proizvodnja i prerada metala

                                                           

 

(a)

Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

         

       

         

     

 

 

 

(b)

Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje

         

       

       

 

 

 

 

 

(v)

Postrojenja za obradu crnih metala:

 

     

       

       

     

 

 

 

(g)

Livnice za crne metale

         

                       

 

 

 

 

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovo dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.)

 

     

       

       

     

 

 

 

(đ)

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa

 

     

       

       

   

 

 

3

 

Mineralna industrija

                                                           

 

(a)

Podzemni rudnici i povezane operacije

                                               

     

 

 

(b)

Površinski kopovi

                                               

     

 

 

(v)

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći

         

   

                 

 

 

 

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

                           

                 

   

 

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna

         

   

                   

     

 

 

 

 

(đ)

Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana

         

   

                   

     

 

 

 

 

(e)

Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda i pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda

                                     

     

 

 

 

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Naziv zagađujuće materije

Metan (CH4)

Ugljen monoksid (CO)

Ugljen dioksid (CO2)

Fluoro-
ugljo-
vodo-
nici
(HFCS)

Azot sub-
oksid
(N20)

Amo-
nijak (NH3)

Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC)

Azotni oksidi (Nox/NO2)

Per-
fluoro-
ugljo-
vodo-
nici
(PFCS)

Sumpor heksa-
fluorid
(SF6)

Sum-
porni
oksid
(Sox/SO2)

hidro-
hloro-
fluoro-
ugljo-
vodo-
nici
(HCFCS)

Hloro-
fluoro-
uglje-
nici
(CFCS)

Haloni

Arsen i jedinjenja arsena (kao As)

Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd)

Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)

Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)

Živa i jedinjenja žive (kao Hg)

Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)

Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)

Cink i jedinjenja cinka (kao Zn)

Aldrin

Hlor-
dan

Hlor-
dekan

DDT

1,2-dihloretan (EDC)

Dihlormetan (DCM)

Dieldrin

Endrin

4

 

Hemijska industrija

                                                           

 

(a)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije

 

(b)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije

       

   

 

(v)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva)

     

       

   

 

(g)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

   

   

     

       

 

(d)

Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda

   

   

     

       

     

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda

   

   

     

       

 

 

5

 

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

                                                           

 

(a)

Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju

         

 

(b)

Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada

 

   

     

               

 

(v)

Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada

 

 

       

               

 

(g)

Deponije, isključujući deponije inertnog otpada

 

 

   

     

               

 

(d)

Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada

 

 

 

   

                                     

 

(đ)

Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda

 

   

                             

   

 

(e)

Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa

                                     

6

 

Proizvodnja i prerada drveta i proizvodnja papira

                                                           

 

(a)

Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala

   

     

               

 

(b)

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča)

   

     

 

               

 

(v)

Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama

         

             

 

                       

7

 

Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo

                                                           

 

(a)

Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja

     

                                               

 

(b)

Intenzivno ribarstvo

                                                           

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 

 

Naziv zagađujuće materije

Hepta-
hlor

Heksa-
hloro-
benzen
(HCB)

11,2,3,4,5, 6
-heksa-
hloro-
ciklo-
heksan
(HCH)

Lin-
dan

Mireks

PCDD + PCDF (dioksini + furani) (kao Teq)

Penta
hloro-
ben-
zen

Penta-
hloro-
fenol
(PCP)

Poli-
hloro-
vani
bifenili (PCBs)

Tetra-
hloro-
etilen
(PER)

Tetra-
hloro-
metan
(TCM)

Trihloro-
benzeni
(TCBs)
(svi izomeri)

1,1,1-trihloretan

1,1,2,2-tetra-
hloro-
etan

Trihloro-
etilen

Trihloro-
metan

Toksafen

Vinil hlorid

Antra-
cen

Benzen

Etilen oksid

Naftalen

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAHs)

Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCI)

Azbest

Fluor i neorganska jedinjenja (kao HF)

Cijano-
vodonik
(HCN)

Suspen-
dovane
čestice
(PM10)

Heksa-
bromo-
bifenil

4

 

Hemijska industrija

                                                           

 

(a)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije

 

 

 

(b)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije

 

   

 

 

 

     

 

 

 

(v)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva)

 

   

 

 

           

     

 

 

(g)

Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

   

 

           

 

 

 

     

 

 

(d)

Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda

         

   

   

 

       

 

   

 

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda

           

             

   

           

     

 

5

 

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

                                                           

 

(a)

Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju

   

   

 

 

 

 

 

 

(b)

Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada

 

     

   

       

       

     

 

 

 

 

(v)

Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada

 

     

     

 

                             

 

 

(g)

Deponije, isključujući deponije inertnog otpada

 

     

                                           

 

 

(d)

Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada

         

                               

       

 

 

(đ)

Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda

 

     

 

 

 

 

 

 

     

                   

 

(e)

Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa

         

 

 

 

 

     

     

 

   

6

 

Proizvodnja i prerada drveta i proizvodnja papira

                                                           

 

(a)

Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala

         

     

       

     

       

 

 

 

 

(b)

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča)

         

     

       

     

   

 

 

 

 

 

(v)

Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama

                                   

 

 

       

 

7

 

Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo

                                                           

 

(a)

Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja

                                                       

 

 

(b)

Intenzivno ribarstvo

                                                           

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Naziv zagađujuće materije

Metan (CH4)

Ugljen monoksid (CO)

Ugljen dioksid (CO2)

Fluoro-
ugljo-
vodo-
nici
(HFCS)

Azot suboksid (N20)

Amonijak NH3)

Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC)

Azotni oksidi (Nox/NO2)

Per-
fluoro-
ugljo-
vodo-
nici
(PFCS)

Sumpor heksafluorid (SF6)

Sumporni oksidi (Sox/SO2)

Hidro-
hloro-
fluoro-
ugljo-
vodonici
(HCFCS)

Hloro-
fluoro-
ugljenici
(CFCS)

Haloni

Arseen i jedinjenja arsena (kao As)

Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd)

Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)

Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)

Živa i jedinjenja žive (kao Hg)

Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)

Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)

Cink i jedinjenja cinka (kao Zn)

Aldrin

Hlor-
dan

Hlor-
dekan

DDT

1,2-dihloretan (EDC)

Dihlor-
metan (DCM)

Diel-
drin

Endrin

8

 

Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora

                                                           

 

(a)

Klanice

   

     

   

             

   

 

(b)

Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina

   

     

   

             

   

 

(v)

Prerada i obrada mleka

   

     

   

             

   

9

 

Ostale aktivnosti

                                                           

 

(a)

Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila

 

   

   

                                     

 

(b)

Postrojenja za štavljenje kože

   

   

                                     

   

 

(v)

Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje

 

     

       

   

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom

 

       

   

           

 

                 

 

(d)

Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova

 

     

       

   

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 

 

Naziv zagađujuće materije

Heptahlor

Heksa-
hloro-
benzen
(HCB)

11,2,3,4,5, 6
-heksa-
hloro-
ciklo-
heksan
(HCH)

Lindan

Mireks

PCDD + PCDF (dioksini + furani) (kao Teq)

Penta-
hloro-
benzen

Penta-
hloro-
fenol (PCP)

Polihlor-
ovani
bifenili
(PCBs)

Tetra-
hloro-
etilen (PER)

Tetra-
hloro-
metan (TCM)

Trihloro-
benzeni
(TCBs) (svi izomeri)

1,1,1-trihloretan

1,1,2,2-tetra-
hloro-
etan

Trihloro-
etilen

Trihloro-
metan

Toksa-
fen

Vinil hlorid

Antra-
cen

Benzen

Etilen oksid

Nafta-
len

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

Policik-
lični
aro-
matič-
ni
ugljo-
vodo-
nici
(PAHs)

Hlor i
neor-
gan-
ska jedi-
njenja
(kao
HCI)

Azbest

Fluor
i neor-
gan-
ska
jedi-
njenja
(kao HF)

Cijano-
vodonik
(HCN)

Suspen-
dovane
čestice
(PM10)

Heksa-
bromo-
bifenil

8

 

Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora

                                                           

 

(a)

Klanice

         

                                 

     

 

 

(b)

Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina

         

                                 

     

 

 

(v)

Prerada i obrada mleka

         

                                 

     

 

9

 

Ostale aktivnosti

                                                           

 

(a)

Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila

                 

       

             

       

 

 

(b)

postrojenja za štavljenje kože

                 

                                       

 

(v)

Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje

 

   

 

 

     

   

     

 

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom

                                     

     

   

 

 

 

(d)

Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova

         

   

     

 

     

   

 

 

 

 

PRILOG BR. 4.

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

 

Redni broj polutanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

Naziv zagađujuće materije

Ukupni azot

Ukupni fosfor

Arsen i jedi-
njenja arsena (kao As)

Kad-
mijum i jedi-
njenja kadmi-
juma (kao Cd)

Hrom i jedi-
njenja hroma (kao Cr)

Bakar i jedi-
njenja bakra (kao Cu)

Živa i jedi-
njenja žive (kao Hg)

Nikl i jedi-
njenja nikla (kao Ni)

Olovo i jedi-
njenja olova (kao Pb)

Cink i jedi-
njenja cinka (kao Zn)

Ala-
hlor

Ald-
rin

Atra-
zin

Hlor-
dan

Hlor-
dekan

Hlor-
fenvi-
nfos

Hlor-alkani, C10-C13

Hlorpi-
rofos

DDT

1,2-dihlor-
etan (EDC)

Dihlor
metan
DCM)

Diel-
drin

Diuron

Endo-
sulfan

Endrin

Halo-
ge-
no-
va-
na organ-
ska
jedi-
nje-
nja
(kao
(AOX)

Hepta-
hlor

Heksa-
hloro-
benzen
(HCB)

Heksa-
hloro-
buta-
dien
(HCBD)

1,2,3,4,5, 6
-heksa-
hloro-
ciklo-
heksan
(HCH)

Lindan

Mireks

PCDD
+PCDF
(dioksini
+furani)
(kao Teq)

Penta-
hloro-
benzen

Penta-
hloro-
fenol
(PCP)

Poli-
hloro-
vani
bifenili
(PCBs)

Sima-
zin

Kod

 

Delatnost

                                                                         

1

 

Energetski sektor

                                                                         

 

(a)

Rafinerije mineralnih ulja i gasa

                   

       

           

     

 

(b)

Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju

                   

       

           

     

 

(v)

Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje

                             

           

       

 

(g)

Peći za koks

     

 

                               

           

 

   

 

(d)

Mlinovi za ugalj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva

           

     

       

                     

2

 

Proizvodnja i prerada metala

                                                                         

 

(a)

Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

                             

                     

 

(b)

Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje

                             

                     

 

(v)

Postrojenja za obradu crnih metala:

                             

                     

 

(g)

Livnice za crne metale

                                                     

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovno dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.)

                             

                     

 

(đ)

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa

                             

                     

3

 

Mineralna industrija

                                                                         

 

(a)

Podzemni rudnici i povezane operacije

 

                                                     

 

(b)

Površinski kopovi

 

                                                     

 

(v)

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći

   

 

                                             

       

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

       

                                       

                     

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna

                                           

     

 

(đ)

Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana

                                           

       

 

(e)

Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda

                             

                     

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Redni broj polutanta

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

 

 

Naziv zagađujuće materije

Tetra-
hloro-
etilen (PER)

Tetra-
hloro-
metan (TCM)

Tri-
hloro-
benzeni
(TCBs)
(svi izomeri

Tri-
hlor-
eti-
len

Tri-
hloro-
metan

Toksafen

Venil hlorid

Antra-
cen

Benzen

Bromovani difeniletri (PBDE)

Non-
ilfenol i non-
ilfenol etoksi-
lati (NP/NPEs)

Etil benzen

Etilen oksid

Izo-
protu-
ron

Nafta-
len

Organo-
kalajna
jedinjenja
(kao ukupni Sn)

Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP)

Fenoli (kao ukupni C)

Policik-
lični aroma-
tični ugljo-
vodo-
nici (PAHs)

Toluen

Tributil-
kalaj i jedi-
njenja
(kao ukupni tributil-
kalaj)

Trifenil-
kalaj i jedi-
njenja
(kao ukupni trifenil-
kalaj)

Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3)

Triflu-
ralin

Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni)

Hloridi (kao ukupni CI)

Azbest

Cijanidi (ukupni (CN)

Fluo-
ridi (ukupni F)

Oktil-
fenoli i oktil-
fenol etoksi-
lati

Fluor-
anten

Iso-
drin

Heksa-
bromo-
bifenil

Benzo-
(g,h,i)-
perilen

Kod

 

Delatnost

                                                                   

1

 

Energetski sektor

                                                                   

 

(a)

Rafinerije mineralnih ulja i gasa

               

   

         

   

 

 

 

   

 

(b)

Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju

               

   

         

   

 

 

 

   

 

(v)

Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje

                                 

     

   

   

 

   

 

(g)

Peći za koks

               

   

       

   

 

 

 

   

 

(d)

Mlinovi za ugalj

                                                                   

 

(đ)

Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva

                     

         

   

 

 

 

   

2

 

Proizvodnja i prerada metala

                                                                   

 

(a)

Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

                                 

     

   

 

 

   

 

(b)

Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje

                                 

     

   

 

 

   

 

(v)

Postrojenja za obradu crnih metala:

                                 

     

   

 

 

   

 

(g)

Livnice za crne metale

                                 

     

   

 

 

   

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovno dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.)

                                 

     

   

 

 

   

 

(đ)

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa

                               

     

   

 

 

   

3

 

Mineralna industrija

                                                                   

 

(a)

Podzemni rudnici i povezane operacije

                                           

   

               

 

(b)

Površinski kopovi

                                           

   

               

 

(v)

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći

                                 

       

                     

 

(g)

Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

                                           

     

   

       

 

(d)

Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna

               

   

         

 

   

 

 

       

 

(đ)

Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana

               

   

         

 

   

 

 

         

 

(e)

Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda

                                                 

   

         

Sledeći