Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

("Sl. glasnik RS", br. 59/2022, 107/2022, 3/2023 i 27/2023)

1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.

2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je u Prilogu 1.

Dozvole iz stava 1. ove tačke se izdaju u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, osim za robu koja je predmet nacionalnih kontrolnih lista iz stava 3. ove tačke.

Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 107/14), Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 77/19), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 68/22) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", broj 45/22).

Roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uvozi se, odnosno izvozi na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine, u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/18) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 3/19).

4. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Službeni glasnik RS", br. 99/10 i 57/18), Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 25/19), Zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima ("Službeni glasnik RS", br. 57/18 i 111/21 - US), Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 141/22) i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 112/20), navedena je u Prilogu 2.

5. Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine navedena je u Prilogu 3.

6. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu izdaje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije navedena je u Prilogu 4.

7. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 49/21) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.

Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 - dr. zakon), navedena je u Prilogu 5B.

Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RS", br. 104/16, 83/18, 95/18 - dr. zakon i 10/19 - dr. zakon) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5V.

8. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Službeni glasnik RS", broj 11/12), navedena je u Prilogu 6.

9. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10, 93/12 i 17/19 - dr. zakon) i Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima ("Službeni glasnik RS", br. 56/10, 110/21 i 66/22).

10. Proizvodi ribarstva uvoze se, izvoze, odnosno reeksportuju u skladu sa Zakonom o stočarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 93/12 i 14/16), Pravilnikom o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu ("Službeni glasnik RS", br. 10/17, 52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19, 83/19, 148/20 i 117/21) i Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 6/21, 49/21, 66/21, 80/21, 129/21, 10/22, 42/22, 90/22, 139/22 i 143/22).

11. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Roterdamskom konvencijom o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 38/09), Zakonom o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 89/10, 15/13 i 114/14) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20 i 57/22).

Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.

Biocidni proizvodi uvoze se, odnosno stavljaju u promet, na osnovu rešenja, dozvole, odobrenja, odnosno potvrde koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 109/21).

12. Otpad uvozi se, izvozi odnosno provozi (tranzit) na osnovu Dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit otpada i/ili na osnovu Potvrde prijave za izvoz, uvoz i tranzit preko teritorije Republike Srbije koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/99), Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 34/22) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17, 38/18 i 6/21).

13. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21), Konvencijom o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS", br. 31/05, 45/05 - ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/18 - dr. zakon), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva ("Službeni glasnik RS", br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 6/14).

14. Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte, kao i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance koje oštećuju ozonski omotač, odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 i 26/21 - dr. zakon), Uredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 114/13, 23/18, 44/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon) i Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova ("Službeni glasnik RS", br. 120/13 i 44/18 - dr. zakon), i navedene su u Prilogu 3A) i Prilogu 3V).

Supstance koje oštećuju ozonski omotač čiji je uvoz i izvoz zabranjen navedene su u Prilogu 3B).

15. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno stvari i tvorevine za koje se pretpostavlja da poseduju kulturne vrednosti izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnom nasleđu ("Službeni glasnik RS", broj 129/21) Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/20), Zakonom o staroj i retkoj bibliotečkoj građi ("Službeni glasnik RS", broj 52/11) i Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09, 67/12 - US, 18/20 - dr. zakon i 111/21 - dr. zakon) i propisima donetim na osnovu tih zakona.

16. Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu registrovana vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12, 105/17 - dr. zakon i 113/17 - dr. zakon), odnosno Zakonom o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 105/17).

17. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - dr. zakon i 91/19) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Službeni glasnik RS", br. 4/20 i 9/21).

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE *)

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed.
mere

1

2

3

2904

Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:

 

2904 20 00 00

- Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe

-

3601 00 00 00

Barut

-

3602 00 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

-

3603

Sporogoreći štapini; Detonirajući štapini; Udarne ili detonirajuće kapisle; Upaljači; Električni detonatori:

 

3603 10 00 00

- Sporogoreći štapini

-

3603 20 00 00

- Detonirajući štapini

-

3603 30 00 00

- Udarne kapisle

-

3603 40 00 00

- Detonirajuće kapisle

-

3603 50 00 00

- Upaljači

-

3603 60 00 00

- Električni detonatori

-

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:

 

3604 10 00 00

- Pirotehnički proizvodi za vatromete

-

3604 90 00 00

- Ostalo

-

7106

Srebro (uključujući srebro platirano zlatom ili platinom) sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha:

 

7106 10 00 00

- Prah

GR

 

- Ostalo:

 

7106 91 00

- - Sirovo:

 

7106 91 00 10

- - - čistoće 999 ili više promila

GR

7106 91 00 90

- - - čistoće ispod 999 promila

GR

7106 92 00 00

- - Poluproizvodi

GR

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), sirovo ili u oblicima poluproizvoda ili u obliku praha:

 

 

- Nemonetarno:

 

7108 11 00 00

- - Prah

GR

7108 12 00 00

- - Ostali sirovi oblici

GR

7108 13

- - Ostalo u oblicima poluproizvoda:

 

7108 13 10 00

- - - šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm

GR

7108 13 80 00

- - - ostalo

GR

7108 20 00 00

- Monetarno

GR

7109 00 00 00

Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, dalje neobrađeni nakon što su dobijeni u oblike poluproizvoda

-

7111 00 00 00

Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, dalje neobrađeni, nakon što su dobijeni u oblike poluproizvoda

 

7112

Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; Ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala, osim robe iz tarifnog broja 8549:

 

 

- Ostali:

 

7112 91 00 00

- - Od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale

-

7112 99 00 00

- - Ostalo

-

8205

Ručni alat (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:

 

 

- Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):

 

8205 59

- - Ostalo

 

8205 59 80 00

- - - ostalo

-

 

Ex - ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske municije)

 

 

Ex - hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

 

 

Ex - graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

 

8480

Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, kaučuk i plastične mase:

 

 

- Kalupi za metal ili metalne karbide:

 

8480 49 00 00

- - Ostali

-

 

Ex - livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

 

8541

Poluprovodnički uređaji (npr. diode, tranzistori, pretvarači na bazi poluprovodnika); Fotoosetljivi poluprovodnički uređaji, uključujući fotonaponske ćelije sastavljene ili nesastavljene u module ili obrazovane u ploče; Diode za emitovanje svetlosti (LED), sastavljene ili nesastavljene sa drugim diodama za emitovanje svetlosti (LED); Montirani piezo - električni kristali:

 

 

- Ostali poluprovodnički uređaji:

 

8541 51 00

- - Poluprovodnički pretvarači:

 

8541 51 00 10

- - - za proizvode iz tar. br. 9305 i 9306

-

8541 59 00

- - Ostali:

 

8541 59 00 10

- - - za proizvode iz tar. br. 9305 i 9306

-

8710 00 00 00

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi

-

8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova; Palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; Delovi navedenih proizvoda:

 

8805 10

- Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi:

 

8805 10 10 00

- - oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi

-

8805 10 90 00

- - ostalo

-

 

- Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:

 

8805 21 00 00

- - Simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi

-

8805 29 00 00

- - Ostali

-

8906

Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla:

 

8906 10 00 00

- Ratni brodovi

KD

9013

Laseri, osim laserskih dioda; Ostali optički uređaji i instrumenti nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

 

9013 10

- Teleskopski nišani za oružje; Periskopi; teleskopi za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili Odeljka XVI

 

9013 10 90 00

- - ostali

-

 

Ex - Teleskopski nišani za oružje

 

9301

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307:

 

9301 10 00 00 

- Artiljerijsko oružje (npr : topovi, haubice i minobacači)

KD

9301 20 00 00

- Lanser raketa ; Bacači plamena; Bacači granata; Cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači

KD

9301 90 00 00

- Ostalo

KD

9302 00 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304

KD

9303

Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi):

 

9303 10 00 00

- Vatreno oružje koje se puni spreda

KD

9303 20

- Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:

 

9303 20 10 00

- - jednocevne, sa glatkom cevi

KD

9303 20 95 00

- - ostalo

KD

9303 30 00 00

- Ostale sportske i lovačke puške

KD

9303 90 00 00

- Ostalo

KD

9304 00 00 00

Ostalo oružje (npr: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307

-

9305

Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304

 

9305 10 00 00

- Za revolvere ili pištolje

-

9305 20 00 00 

- Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303

-

 

- Ostalo:

 

9305 91 00 00

- - Za vojno oružje iz tar. broja 9301

-

9305 99 00 00

- - ostalo

-

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:

 

 

- Municija za puške sačmarice i delovi te municije; Municija za vazdušne puške:

 

9306 21 00 00

- - Municija za puške sačmarice

1000 KD

9306 29 00

- - Ostalo:

 

9306 29 00 10

- - - čaure

-

9306 29 00 90

- - - ostalo

-

9306 30

- Ostala municija i njeni delovi:

 

9306 30 10 00

- - za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. broja 9301

-

 

- - ostalo:

 

9306 30 30 00

- - - za vojno oružje

-

9306 30 90 00

- - - ostalo

-

9306 90

- Ostalo:

 

9306 90 10 00

- - za vojne svrhe

-

9306 90 90 00

- - ostalo

-

9307 00 00 00

Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje

-

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; Bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

 

- Ostalo:

 

9506 99

- - Ostalo:

 

9506 99 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - oprema za streličarstvo (lukovi i strele i njihovi delovi)

 

*) Dozvole za uvoz i izvoz robe koja je predmet ovog priloga izdaju se u skladu sa zakonom koji reguliše spoljnotrgovinsko poslovanje osim za robu koja je predmet nacionalnih kontrolnih lista iz tačke 3. stav 3. tekstualnog dela ove odluke za koju se dozvole izdaju u skladu sa zakonima koji regulišu oblast spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i predmetima dvostruke namene.

Prilog 2

 

A) OPOJNE DROGE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

INN ili trivijalni naziv

Hemijski naziv ili opis

CAS broj

Broj iz Pravilnika o PKS*

1

2

3

4

5

1211 30 00 10

List koke

Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

-

L1-53

1211 30 00 90

List koke

Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

-

L1-53

1211 90 86 35

Čaure od maka

Koagulisani sok opijumskog maka

-

-

1211 90 86 55 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke
Cannabis i njenih genetskih modifikacija (gde smola nije ekstrahovana))

Kanabis biljka

8063-14-7

L1-47/L2-9

1211 90 86 92 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke
Cannabis i njenih genetskih modifikacija (gde smola nije ekstrahovana))

Kanabis biljka

8063-14-7

L1-47/ L2-9

1211 90 86 92 Ex
1302 19 70 00 Ex

Kratom;
Mitragyna speciosa

 

-

L2-53

1211 90 86 98 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke
Cannabis i njenih genetskih modifikacija (gde smola nije ekstrahovana))

Kanabis biljka

8063-14-7

L1-47/ L2-9

1301 90 00 00 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke
Cannabis i njenih genetskih modifikacija (gde smola nije ekstrahovana))

Smola kanabisa

6465-30-1

L1-48/ L2-10

1302 11 00 00

Opium

Prirodni proizvod, koagulisani sok opijumskog maka. Svi preparati koji se prave direktno od opijuma smatraju se derivatima opijuma. Ako se preparati ne prave direktno od opijuma, već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona, omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina

8008-60-4

L1-87

1302 19 70 00 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke
Cannabis i njenih genetskih modifikacija (gde smola nije ekstrahovana))

Ekstrakti i tinkture kanabisa

-

L1-48

1302 19 70 00 Ex

Koncentrat opijumskog maka

Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka

-

L1-55, s napomenom da je drugačiji naziv u Pravilniku o utvrđivanju Spiska PKS

2922 14 00 00

Dextropropoxyphene

α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate (dekstro-rotatorni, tj. (+) stereoizomer propoksifena)

469-62-5

L1-26

2922 19 00 00 Ex

Alphamethadol (INN)

α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-54-1

L1-3

2922 19 00 00 Ex

Alphacetylmethadol (INN)

α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-58-5

L1-7

2922 19 00 00 Ex

Acetylmethadol (INN)

3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

509-74-0

L1-12

2922 19 00 00 Ex

Betamethadol (INN)

β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-55-2

L1-18

2922 19 00 00 Ex

Betacetylmethadol (INN)

β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-59-6

L1-22

2922 19 00 00 Ex

Dimenoxadol (INN)

2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat

509-78-4

L1-29

2922 19 00 00 Ex

Dimepheptanol (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

545-90-4

L1-31

2922 19 00 00 Ex

Noracymethadol (INN)

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan

1477-39-0

L1-79

2922 29 00 90 Ex

Tapentadol

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2- metilpropil]fenol

175591-23-8

L1-105

2922 31 00 00

Methadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

76-99-3

L1-60

2922 31 00 00

Normethadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

467-85-6

L1-82

2922 39 00 00 Ex

Isomethadone (INN)

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

466-40-0

L1-46

2922 44 00 00

Tilidine (INN)

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- cikloheksen-1-karboksilat

20380-58-9

L1-108

2922 49 85 00 Ex

Nortilidine;

ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate;

38677-94-0

L2-47

2922 50 00 00 Ex

Tramadol

(±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksanol

27203-92-5

L1-110

2924 29 70 00 Ex

Diampromide (INN)

N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid

552-25-0

L1-27

2924 29 70 00 Ex

AH 7921

Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil] ili 3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid

55154-30-8

L2-24

2924 29 70 00 Ex

U-47700

Benzamid, 3,4-dihidro-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-

121348-98-9

L2-23

2926 30 00 00

Methadone intermediate (INN)

4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan

125-79-1

L1-61

2933 33 00 00

Alfentanil (INN)

N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N- fenilpropanamid

71195-58-9

L1-8

2933 33 00 00

Anileridine (INN)

etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

144-14-9

L1-9

2933 33 00 00

Bezitramide (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin

15301-48-1

L1-14

2933 33 00 00

Difenoxin (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4- karboksilna kiselina

28782-42-5

L1-35

2933 33 00 00

Diphenoxylate (INN)

etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

915-30-0

L1-34

2933 33 00 00

Dipipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

467-83-4

L1-33

2933 33 00 00

Fentanyl (INN)

1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin

437-38-7

L1-118

2933 33 00 00

Ketobemidone (INN)

4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-propionil piperidin

469-79-4

L1-49/ L2-11

2933 33 00 00

Pethidine (INN)

etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

57-42-1

L1-91

2933 33 00 00

Pethidine intermediate A (INN)

4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin

3627-62-1

L1-92

2933 33 00 00

Piritramide (INN)

amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline

302-41-0

L1-96

2933 33 00 00

Propiram (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid

15686-91-6

L1-98

2933 33 00 00

Trimeperidine (INN)

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

64-39-1

L1-111

2933 33 00 00

Phenoperidine (INN)

etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

562-26-5

L1-117

2933 33 00 00 Ex

Remifentanil

metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4- (fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline

132875-61-7

L1-103

2933 33 00 00 Ex

CARFENTANIL (CARFENTANYL)

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar

59708-52-0

L2-29

2933 34 00 00 Ex

Alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid

79704-88-4

L1-4/L2-1

2933 34 00 00 Ex

Acethyl-α-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

101860-00-8

L1-10/ L2-3

2933 34 00 00 Ex

Beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

78995-10-5

L1-21/ L2-6

2933 34 00 00 Ex

3-Methylfentanyl

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

42045-86-3

L1-66/ L2-13

2933 34 00 00 Ex

PARA-FLUOROFENTANYL; P-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

90736-23-5

L1-89/ L2-15

2933 34 00 00 Ex

Beta-hydroxy-3- methylfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid

78995-14-9

L1-20/L2-5

2933 34 00 00 Ex

BUTYRFENTANYL

Butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

1169-70-6

L2-27

2933 34 00 00 Ex

CYCLOPROPYLFENTANYL

Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

1169-68-2

L2-25

2933 34 00 00 Ex

METHOXYACETYLFENTANYL

Acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

101345-67-9

L2-26

2933 34 00 00 Ex

-

Pentanamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

122882-90-0

L2-37

2933 34 00 00 Ex

ACRYLOYLFENTANYL
(ACRYLFENTANYL)

2-Propenamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

82003-75-6

L2-28

2933 34 00 00 Ex

4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL;
4-FIBF; p-FIBF

N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid

244195-32-2

L2-17

2933 34 00 00 Ex

ORTHO-FLUOROFENTANYL

Propanamide, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

910616-29-4

L2-33

2933 39 99 00 Ex

Allylprodine (INN)

3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

25384-17-2

L1-1

2933 39 99 00 Ex

Alphameprodine (INN)

α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-51-9

L1-2

2933 39 99 00 Ex

Alphaprodine (INN)

α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

77-20-3

L1-6

2933 39 99 00 Ex

Benzethidine (INN)

etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

3691-78-9

L1-15

2933 39 99 00 Ex

Betameprodine (INN)

β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-50-8

L1-17

2933 39 99 00 Ex

Betaprodine (INN)

β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-59-7

L1-19

2933 39 99 00 Ex

Etoxeridine (INN)

etil estar 1-[2-(2-dihidroksietoksi)etil]-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

469-82-9

L1-43

2933 39 99 00 Ex

Metazocine (INN)

2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

3734-52-9

L1-62

2933 39 99 00 Ex

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar)

13147-09-6

L1-74/ L2-14

2933 39 99 00 Ex

Norpipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

561-48-8

L1-84

2933 39 99 00 Ex

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar)

64-52-8

L1-90/ L2-21

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate B (INN)

etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

77-17-8

L1-93

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate C (INN)

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina

3627-48-3

L1-94

2933 39 99 00 Ex

Piminodine (INN)

etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4- karboksilne kiseline

13495-09-5

L1-95

2933 39 99 00 Ex

Properidine (INN)

izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

561-76-2

L1-97

2933 39 99 00 Ex

Trihexyphenidyl

1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on

144-11-6

L1-112

2933 39 99 00 Ex

Phenazocine (INN)

2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

127-35-5

L1-114

2933 39 99 00 Ex

Phenampromide (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

129-83-9

L1-116

2933 39 99 00 Ex

Hydroxypethidine (INN)

etil estar 4-(m-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4- karboksilne kiseline

468-56-4

L1-123

2933 39 99 00 Ex

MPTP

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin

28289-54-5

L1-75

2933 39 99 00 Ex

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;
4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid

244195-31-1

L2-16

2933 39 99 00 Ex

OCFENTANIL

N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid

101343-69-5

L2-20

2933 39 99 00 Ex

Acetylfentanyl

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid

3258-84-2

L2-31

2933 41 00 00

Levorphanol (INN)

(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan (Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)
Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom

77-07-6

L1-58

2933 49 90 00 Ex

Butorphanol

morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil)

42408-82-2

L1-23

2933 49 90 00 Ex

Drotebanol (INN)

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol

3176-03-2

L1-39

2933 49 90 00 Ex

Levomethorphan (INN)

(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Dekstrometorfan, tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

125-70-2

L1-56

2933 49 90 00 Ex

Levophenacylmorphan (INN)

(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan

10061-32-2

L1-59

2933 49 90 00 Ex

Norlevorphanol (INN)

(-)-3-hidroksimorfinan

1531-12-0

L1-81

2933 49 90 00 Ex

Racemethorphan (INN)

(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Dekstrometorfan tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

510-53-2

L1-100

2933 49 90 00 Ex

Racemorphan (INN)

(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan morfinan (Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

297-90-5

L1-102

2933 49 90 00 Ex

Phenomorphan (INN)

3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

468-07-5

L1-115

2933 99 80 00 Ex

Etonitazene (INN)

1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol

911-65-9

L1-44

2933 99 80 00 Ex

Clonitazene

2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol

3861-76-5

L1-50

2933 99 80 00 Ex

Proheptazine (INN)

1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan

77-14-5

L1-99

2933 99 80 00 Ex

Isotonitazene;

N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine;

14188-81-9

L2-43

2934 91 00 00

Dextromoramide (INN)

(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)Butil]morfolin (dekstro-rotatorni, tj.(+) stereoizomer moramida)

357-56-2

L1-25

2934 91 00 00

Sufentanil (INN)

N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

56030-54-7

L1-104

2934 92 00 00 Ex

Alpha-methilthiofentanyl

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

103963-66-2

L1-5/L2-2

2934 92 00 00 Ex

3-Methylthiofentanyl

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

86052-04-2

L1-65/L2-12

2934 92 00 00 Ex

Thiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

1165-22-6

L1-109/ L2-22

2934 92 00 00 Ex

FURANILFENTANIL

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid

101345-66-8

L2-18

2934 92 00 00 Ex

THF-F; THF-fentanil; tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;

2-Furancarboxamide, tetrahydro-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-;
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid.

2142571-01-3

L2-19

2934 92 00 00 Ex

Mirfentanil

2-Furancarboxamide, N -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N -2-pyrazinyl

117523-47-4

L2-56

2934 99 90 00 Ex

Diethylthiambutene (INN)

3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten

86-14-6

L1-28

2934 99 90 00 Ex

Dimethylthiambutene (INN)

3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten

524-84-5

L1-30

2934 99 90 00 Ex

Dioxaphetyl Butyrate (INN)

etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat

467-86-7

L1-32

2934 99 90 00 Ex

Ethylmethylthiambutene (INN)

3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten

441-61-2

L1-41

2934 99 90 00 Ex

Levomoramide (INN)

(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)Butil]morfolin

5666-11-5

L1-57

2934 99 90 00 Ex

Moramide intermediate

2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina

3626-55-9

L1-69

2934 99 90 00 Ex

Racemoramide (INN)

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolin

545-59-5

L1-101

2934 99 90 00 Ex

Phenadoxone (INN)

6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

467-84-5

L1-113

2934 99 90 00 Ex

Furethidine (INN)

etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

2385-81-1

L1-120

2934 99 90 00 Ex

Morpheridine (INN)

etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

469-81-8

L1-70

2934 99 90 00 Ex

Desmetilmoramid; Desmethylmoramide;

4-Morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one ;
4-(4-Morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

1767-88-0

L1-128

2939 11 00 00

Dihydrocodeine (INN)

6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (derivat morfina)

125-28-0

L1-37

2939 11 00 00

Ethylmorphine

3-etilmorfin (derivat morfina)

76-58-4

L1-42

2939 11 00 00

Etorphine (INN)

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo- etenooripavin (derivat tebaina)

14521-96-1

L1-45/L2-8

2939 11 00 00

Codeine

3-metilmorfin (derivat morfina, alkaloid iz opijuma i makove slame)

76-57-3

L1-51

2939 11 00 00

Koncentrat opijumskog maka

Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka

-

L1-55
s napomenom da je drugačiji naziv u Pravilniku o utvrđivanju Spiska PKS

2939 11 00 00

Morphine, glavni alkaloid opijuma i opijumskog maka

7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol

57-27-2

L1-71

2939 11 00 00

Nicomorphine (INN)

3,6-dinikotinilmorfin

639-48-5

L1-78

2939 11 00 00

Oxycodone (INN)

14-hidroksidihidrokodeinon

76-42-6

L1-85

2939 11 00 00

Oxymorphone (INN)

14-hidroksidihidromorfinon

76-41-5

L1-86

2939 11 00 00

Thebaine, alkaloid opijuma

6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17- metil-morfinan

115-37-7

L1-106

2939 11 00 00

Thebacon (INN)

Acetildihidrokodeinon

466-90-0

L1-107

2939 11 00 00

Pholcodine (INN)

Morfolinoetilmorfin (derivat morfina)

509-67-1

L1-119

2939 11 00 00

Heroin

Diacetilmorfin (derivat morfina)

561-27-3

L1-121/ L2-30

2939 11 00 00

Hydrocodone (INN)

Dihidrokodeinon (derivat morfina)

125-29-1

L1-122

2939 11 00 00

Hydromorphone (INN)

Dihidromorfinon (derivat morfina)

466-99-9

L1-125

2939 19 00 00 Ex

Acethyldihydrocodeine

6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan

3861-72-1

L1-11

2939 19 00 00 Ex

Acetorphine (INN)

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil-6,14-endo-etenooripavin (derivat tebaina)

25333-77-1

L1-13/L2-4

2939 19 00 00 Ex

Benzylmorphine

3-benzilmorfin

14297-87-1

L1-16

2939 19 00 00 Ex

Desomorphine (INN)

Dihidrodezoksimorfin (derivat morfina)

427-00-9

L1-24/ L2-7

2939 19 00 00 Ex

Dihydroetorphine

7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14- endo-etanotetrahidrooripavin (derivat etorfina)

14357-76-7

L1-36

2939 19 00 00 Ex

Dihydromorphine

3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (derivat morfina)

509-60-4

L1-38

2939 19 00 00 Ex

Codoxime (INN)

dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim (derivat morfina)

7125-76-0

L1-52

2939 19 00 00 Ex

Methyldesorphine (INN)

6-metil-∆6-dezoksimorfin (derivat morfina)

16008-36-9

L1-63

2939 19 00 00 Ex

Methyldihydromorphine (INN)

6-metildihidromorfin (derivat morfina)

509-56-8

L1-64

2939 19 00 00 Ex

Metopon (INN)

5-metildihidromorfinon (derivat morfina)

143-52-2

L1-67

2939 19 00 00 Ex

Myrophine (INN)

miristilbenzilmorfin (derivat morfina)

467-18-5

L1-68

2939 19 00 00 Ex

Morphine methobromide

i drugi derivati morfina koji sadrže kvaternerni azot. Tu se naročito podrazumevaju derivati N-oksimofina (takav je N-oksikodein)

125-23-5

L1-72

2939 19 00 00 Ex

Morphine N-oxide

3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinen-7-N- oksid

639-46-3

L1-73

2939 19 00 00 Ex

Nicodicodine (INN)

6-nikotinildihidrokodein

808-24-2

L1-76

2939 19 00 00 Ex

Nicocodine (INN)

6-nikotinilkodein

3688-66-2

L1-77

2939 19 00 00 Ex

Norcodeine (INN)

N-demetilkodein

467-15-2

L1-80

2939 19 00 00 Ex

Normorphine (INN)

demetilmorfin, (N-demetilovan morfin)

466-97-7

L1-83

2939 19 00 00 Ex

Hydromorphinol (INN)

14-hidroksidihidromorfin (derivat morfina)

2183-56-4

L1-124

2939 19 00 00 Ex

Oripavine (INN)

6,7,8,14-tetradehidro-4,5α-epoksi-6-metoksi-17- metil-morfinan-3-ol; 3-O-demetiltebain;

467-04-9

L1-88

2939 72 00 00

Cocaine (sirovi kokain)

benzoilekgonin (alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca)ili je dobijen iz ekgonina)

50-36-2

L1-54

2939 72 00 00

Cocaine

benzoilekgonin (alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca)ili je dobijen iz ekgonina)

50-36-2

L1-54

2939 72 00 00

Ecgonine

estri i derivati ekgonina koji se mogu prevesti u ekgonin ili kokain

481-37-8

L1-40

2939 79 90 00 Ex

MITRAGYNINE; 9-methoxy corynantheidine ;

αE,2S,3S,12bS)-3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-indolo[2,3-a] quinolizine-2-acetic acid methyl ester

4098-40-2

L2-54

-

2-METHYLACETYLFENTANYL

N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide;
N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide;
N-(1- phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acetamide.

90736-11-1

L2-32

-

PARAMETHOXYBUTYRFENTANYL;
4-MeO-butyrfentanyl;
4-MeO-BF

Butanamide, N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];
N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide.

2088842-68-4

L2-34

-

-

Cyclopentanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]

2088918-01-6

L2-35

-

-

Propanamide, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide.

244195-34-4

L2-36

-

FURANYLBENZYLFENTANYL

2-Furancarboxamide, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-

497240-21-8

L2-38

-

3-FLUOROMETHOXYACETYLFENTANYL;
meta-fluoromethoxyacetylfentanyl; m-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; 3-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; m-fluoro MAF; 3-fluoro MAF

N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)acetamide

2306825-31-8

L2-39

-

N-methyl U-47931E;
N-methyl bromadoline

4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide;
4-bromo-N-[(1S,2S)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-benzamide; Benzamide, 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-, trans-(9CI);
N-methyl-N-(2-(N',N'-dimethylamino)cyclohexyl)-4-bromobenzamide

75570-38-6

L2-40

-

WIN 35428;
WIN-35428, WIN 35,428, β-CFT, CFT

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;
3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester; 2-β-carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropane

190719-13-2

L2-41

-

AP-237; bucinnazine;

1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one; 

17719-89-0

L2-42

 

2F-viminol;

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol; 

63880-43-3

L2-44

-

Metodesnitazene; 

N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]benzimidazol-1-yl]ethanamine; 
1H-Benzimidazole-1-ethanamine, N,N-diethyl-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]- ;

14030-77-4 

L2-45

-

isobutyrfentanyl; isobutyr-fentanyl; iBF;

2-methyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide ;

119618-70-1 

L2-46

-

AP-238

1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one; 

4204-01-7 

L2-48

-

carbonyl-bromadol;

(4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4- phenethylcyclohexyl)methanone;

-

L2-49

-

Metonitazene;

N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine

14680-51-4 

L2-50

-

O-AMKD;Acetoxymethylketobemidone;

3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate;
Ethanone, 1-[4-[3-(acetyloxy)phenyl]-1-methyl-4-piperidinyl]- ;

878895-45-5

L2-51

-

CROTONYLFENTANYL

(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide;
(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide;

760930-59-4 

L2-52

-

7-HYDROXYMITRAGYNINE; 9-methoxy corynantheidine hydroxyindolenine

methyl (E)-2-((2S,3S,7aS,12bS)-3-ethyl-7a-hydroxy-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,7a,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)-3-methoxyacrylate

174418-82-7

L2-55

-

BRORPHINE

1-(1-(1-(4-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one

2244737-98-0

L1-126

-

Butonitazene; Butoxynitazene

2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine;

95810-54-1

L1-127

-

Dipianon; Dipyanone; Pipadone, Diconal, N-Pyrrolidino-methadone

4,4-Diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one

60996-94-3

L1-129

-

Preparati: ACETILDIHIDROKODEINA KODEINA DIHIDROKODEINA ETILMORFINA NIKOKODINA NIKODIKODINA NORKODEINA FOLKODINA

Preparati opojnih droga kombinovani s jednim ili više drugih sastojaka koji ne sadrže više od 100 miligrama opojne droge po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenata u nepodeljenim preparatima.

-

L3-1

-

Preparati: PROPIRAMA

Preparati koji ne sadrže više od 100 miligrama propirama po jedinici doziranja i kombinovani sa najmanje istom količinom metilceluloze.

-

L3-2

-

Preparati: DEKSTROPROPOKSIFENA

Preparati za oralnu upotrebu koji ne sadrže više od 135 miligrama baze dekstropropoksifena po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenta u nepodeljenim preparatima, pod uslovom da ovi preparati ne sadrže nijednu psihotropnu supstancu iz lista 4, 5, 6 i 7.

-

L3-3

-

Preparati: KOKAINA

Preparati koji ne sadrže više od 0,1 procenat kokaina računatog kao baza kokaina.

-

L3-4

-

Preparati: OPIJUMA ili MORFINA

Preparati opijuma ili morfina koji ne sadrže više od 0,2 procenta morfina računatog kao bezvodna baza morfina i kombinovan sa jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili skoro nikakva opasnost od zloupotrebe i na takav način da se do opojne droge ne može doći nekim lako primenljivim načinom ili u količini koja bi predstavljala opasnost po zdravlje ljudi.

-

L3-bez broja

-

Preparati: DIFENOKSINA

Preparati difenoksina koji ne sadrže više od 0,5 miligrama difenoksina po jedinici doziranja i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 5 procenata doze difenoksina.

-

L3-5

-

Preparati: DIFENOKSILATA

Preparati difenoksilata koji ne sadrže više od 2,5 miligrama po jedinici doziranja difenoksilata računatog kao baza difenoksilata i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 1 procentom doze difenoksilata.

-

L3-6

-

Preparati: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

Smeša sačinjena od: 10 procenata opijuma u prahu, 10 procenata ipecacuanhae korena u prahu, 80 procenata bilo kojeg drugog sastojka u kome nema nikakve opojne droge.

-

L3-7

-

Ostali preparati

Preparati u skladu sa bilo kojom formulom navedenom u ovoj listi i mešavine takvih preparata sa bilo kakvim materijalom koji ne sadrži nikakvu opojnu drogu.

-

L3

* Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 141/22)

Opojne droge su i:

 

IZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće.

ESTRI I ETRI

Estri, etri i izomeri estara i etara opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

SOLI

Soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara, etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

INN ili trivijalni naziv

Hemijski naziv ili opis

CAS broj

Broj iz Pravilnika o PKS*

1

2

3

4

5

1211 90 86 98 Ex
1302 19 70 00 Ex

Iboga (Tabernanthe Iboga)

-

-

L4-67

1211 90 86 98 Ex
1302 19 70 00 Ex

Salvia divinorum

-

-

L4-66

2905 51 00 00

Ethchlorvynol (INN)

1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

113-18-8

L7-18

2907 29 00 00 Ex

CP 47497

2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol

70434-82-1

L4-58

2907 29 00 00 Ex

cis-CP 47497C8 homolog;
Cannabicyclohexanol;

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol

70434-92-3

L4-85

2907 29 00 00 Ex

CP 47497 C6 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-58-9

L4-102

2907 29 00 00 Ex

CP 47497 C9 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-59-0

L4-103

2918 19 98 00 Ex

GHB

γ-hidroksibuterna kiselina

591-81-1

L7-11

2921 30 99 00 Ex

Propylhexedrine

dl-1-cikloheksil-2-metilaminopropan;
(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin
(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin

3595-11-7

L5-15

2921 46 00 00

Amfetamine (INN) (Amphetamine)

(±) α-metilfenetilamin

300-62-9

L5-2

2921 46 00 00

Benzfetamine (INN)

N-benzil-N-α-dimetilfenetilamin

156-08-1

L7-6

2921 46 00 00

Dexamfetamine (INN)

(+) α-metilfenetilamin

51-64-9

L5-4

2921 46 00 00

Levamfetamine (INN) (Levamphetamine)

(-)-R-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina)

156-34-3

L5-8

2921 46 00 00

Mefenorex (INN)

N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin

17243-57-1

L7-37

2921 46 00 00

N-Ethylamphetamine (INN) (Ethylamphetamine)

N-etil-α-metilfeniletilamin

457-87-4

L7-15

2921 46 00 00

Lefetamine (INN); SPA

(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

7262-75-1

L7-27

2921 46 00 00

Fencamfamin (INN)

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

1209-98-9

L7-54

2921 46 00 00

Phentermine (INN)

α,α-dimetilfenetilamin

122-09-8

L7-57

2921 49 00 00 Ex

4-METILAMFETAMIN, 4-MA,
4-MeA, PAL-313, pTAP

1-(4-metilfenil)propan-2-amin

64-11-9

L4-28

2921 49 00 00 Ex

4-FLUOROAMFETAMIN,
4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks

(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin

459-02-9

L5-20

2921 49 00 00 Ex

Eticyclidine (INN); PCE

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

2201-15-2

L4-10

2921 49 00 00 Ex

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

14116-06-4

L4-35

2922 29 00 90 Ex

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin

69587-11-7

L4-55

2922 29 00 90 Ex

2C-B

4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

66142-81-2

L5-21

2922 29 00 90 Ex

Brolamfetamine (INN); DOB

(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α- metilfenetlamin

64638-07-9

L4-3

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxy-amphetamine; DMA

(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

2801-68-5

L4-6

2922 29 00 90 Ex

PMA

p-metoksi-α-metilfenetilamin

64-13-1

L4-38

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine; DOET

(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

22004-32-6

L4-9

2922 29 00 90 Ex

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin

1082-88-8

L4-48

2922 29 00 90 Ex

STP, DOM

2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin

15588-95-1

L4-44

2922 29 00 90 Ex

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

919797-19-6

L4-70

2922 29 00 90 Ex

2C-P

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine

207740-22-5

L4-72

2922 29 00 90 Ex

25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

1026511-90-9

L4-83

2922 29 00 90 Ex

25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin

1227608-02-7

L4-84

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E;

2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin

71539-34-9

L4-96

2922 29 00 90 Ex

2C-D

2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin

24333-19-5

L4-97

2922 29 00 90 Ex

4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin;2C-C;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin

88441-14-9

L4-98

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-fenetilamin;2C-H;

2-(2,5-dimetoksifenil)ethanamine

3600-86-0

L4-100

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin;2C-N;

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin.

261789-00-8

L4-101

2922 29 00 90 Ex

para- METOKSIMETIL-AMFETAMIN, PMMA

P-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin

3398-68-3

L4-39

2922 29 00 90 Ex

4C-D;
α-Et-2C-D; alpha-Et-2C-D; 4C-DOM; 4C-D; BL-3912; α-Et-DOM; α-EH-DOM;

1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)butan-2-amine;

52842-58-7

L4-157

2922 29 00 90 Ex

Methallylescaline; MAL

3,5-Dimethoxy-4-[(2-methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzeneethanamine

207740-41-8

L4-205

2922 31 00 00

Amfepramone; Diethylpropion;

2-(dietilamino)propiofenon

90-84-6

L7-4

2922 39 00 00 Ex

KETAMIN

2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon

6740-88-1

L5-7

2922 39 00 00 Ex

4-MEAP; 4-MEAPP;
N-Ethyl-4'-metilnorpentedron

(2-(etilamino)-1-(4-metilfenil)pentan-1-on

18297-05-7

L4-127

2922 39 00 00 Ex

Deschloroketamine; DXE; DCK; 2'-Oxo-PCM

2-(Methylamino)-2-phenylcyclohexanone

7063-30-1

L5-28

2922 39 00 00 Ex

3-CMC; 3-Chloromethcathinone

1-(3-Chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

1049677-59-9

L4-220

2922 39 00 00 Ex

2-fluorodeshloroketamin

Cyclohexanone, 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)
Cikloheksanon, 2-(2-fluorofenil)-2-(metilamino)

111982-50-4

L4-224

2922 49 85 00 Ex

BACLOFEN;
4-chlorophenibut;

4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid;
β-(4-chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid;

1134-47-0

L7-63

2922 49 85 00 Ex

PREGABALIN; PREGABALIN

Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S)
Heksanska kiselina, 3-(aminometil)-5-metil-, (3S);
(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
(S)-3-(aminometil)-5-metilheksanska kiselina

148553-50-8

L7-72

2922 50 00 00 Ex

Methoxetamine;
Metoksetamin;
MXE;
3-MeO-2-Oxo-PCE;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;
2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon

1239943-76-0

L4-104

2924 11 00 00

Meprobamate (INN)

2-metil-2-propil-1,3-propandioldikarbamat

57-53-4

L7-34

2924 24 00 00

Ethinamate (INN)

1-etinilcikloheksanolkarbamat

126-52-3

L7-17

2925 12 00 00

Glutethimide (INN)

2-etil-2-fenilglutarimid

77-21-4

L6-4

2926 30 00 00

Fenproporex (INN)

(±)-3-[(a-metilfenetil) amino]propionitril

16397-28-7

L7-56

2930 90 98 90 Ex

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

207740-24-7

L4-56

2930 90 98 90 Ex

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin

207740-26-9

L4-57

2930 90 98 90 Ex

2C-T-4

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)thio].

207740-25-8

L4-99

2930 90 98 90 Ex

Bisfluoromodafinil; CRL-40,940; flmodafinil; fluoromodafinil; lauflumide

Acetamide, 2-[[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-

90280-13-0

L5-23

2930 90 98 90 Ex

2C-T-21;
4-(2-fluoroethylthio)-2,5-dimethoxy-PEA

2-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)-2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamine;
4-[(2-Fluoroethyl)thio]-2,5-dimethoxy benzeneethanamine

207740-33-8

L4-208

2932 20 90 00 Ex

Salvinorin A

metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]isohromen-7-karboksilat

83729-01-5

L4-68

2932 95 00 00

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)*

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

1972-08-3

L5-5

 

* NAPOMENA

Internacionalni nezaštićeni naziv se odnosi samo na jednu od stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro-kanabinola, naime na: (-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol

 

 

2932 95 00 00

Tetrahydrocannabinols, all isomers

sledeći izomeri i njihove stereohemijske varijante:

 

 

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

L4-47

(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

59042-44-3

 

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

42793-13-5

 

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

5957-75-5

 

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

27179-28-8

 

2932 99 00 00 Ex

Butylone*;
Butilon;
Bk-MBDB; B1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on

802575-11-7

L4-4

2932 99 00 00 Ex

METILON;
bk-MDMA; M1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on

186028-79-5

L4-31

2932 99 00 00 Ex

HU-210; (-)-HU-210; HU 210;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

112830-95-2

L4-54

2932 99 00 00 Ex

MDE, N-etil MDA

(±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

82801-81-8

L4-25

2932 99 00 00 Ex

Tenamfetamine (INN); MDA

α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

4764-17-4

L4-45

2932 99 00 00 Ex

MDMA, ekstazi

(±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamin

42542-10-9

L4-26

2932 99 00 00 Ex

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamin

74698-47-8

L4-24

2932 99 00 00 Ex

Dimethylheptylpyran, DMHP

3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

32904-22-6

L4-8

2932 99 00 00 Ex

MMDA

5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

13674-05-0

L4-34

2932 99 00 00 Ex

Parahexyl

3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

117-51-1

L4-37

2932 99 00 00 Ex

Pentilon; Bk-MBDP;
β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on

698963-77-8

L4-92

2932 99 00 00 Ex

Ethylone; Etilon;
Bk-MDEA; MDEC;

(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on

1112937-64-0

L4-108

2932 99 00 00 Ex

APDB; EMA-4;
3-desoxy-MDA;

1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amin

152624-03-8

L4-114

2932 99 00 00 Ex

bk-MMBDB; Dibutilon

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on

802286-83-5

L4-123

2932 99 00 00 Ex

5-MAPB

1-(Benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine

1354631-77-8

L4-198

2932 99 00 00 Ex

bk-etil-k;
Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; βk-Etil-K; bkEPDP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-pentan-1-one

727641-67-0

L4-121

2932 99 00 00 Ex

6-APB

6-(2-aminopropyl)benzofuran;
1-(1-Benzofuran-6-yl)propan-2-amine

286834-84-2

L4-197

Ex 2932 99 00 00

EUTYLONE;
bk-EBDB

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-butanone ; Butyrophenone, 2-(ethylamino)-3',4'-(methylenedioxy)

802855-66-9

L4-201

Ex 2932 99 00 00

propyl-butilone, n-propyl-bk-bdb, bk-PBDB

1-Butanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)
1-Butanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(propilamino) ;
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(propylamino)butan-1-one
1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(propilamino)butan-1-on

802286-81-3

L4-223

2933 33 00 00

Bromazepam (INN)

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1812-30-2

L7-7

2933 33 00 00

Methylphenidate (INN)

metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline

113-45-1

L5-14

2933 33 00 00

Pentazocine (INN)

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6- metano-3-benzazocin-8-ol

359-83-1

L6-6

2933 33 00 00

Pipradrol (INN)

1,1-difenil-1-(2-piperidil)methanol

467-60-7

L7-46

2933 33 00 00

Phencyclidine (INN); PCP

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin

77-10-1

L5-17

2933 39 99 00 Ex

AM 2233

1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(2-jodobenzoil)indol

444912-75-8

L4-73

2933 39 99 00 Ex

EP; EPH; Ethylphenidate;

(RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat

57413-43-1

L4-111

2933 39 99 00 Ex

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine;Diphenidine;

Piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl).

36794-52-2

L5-22

2933 39 99 00 Ex

3-methoxyphencyclidine

1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

72242-03-6

L4-200

2933 49 90 00 Ex

PB-22; QUIPIC;

hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat

1400742-17-7

L4-82

2933 49 90 00 Ex

hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksilat;
5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;

1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina

1400742-41-7

L4-89

2933 53 10 00

Barbital (INN); (barbiton)

5,5-dietilbarbiturna kiselina

57-44-3

L7-5

2933 53 10 00

Phenobarbital (INN);

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

50-06-6

L7-55

2933 53 90 00

Allobarbital (INN); (alobarbiton)

5,5-dialilbarbiturna kiselina

52-43-7

L7-1

2933 53 90 00

Amobarbital (INN); (amobarbiton)

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

57-43-2

L6-1

2933 53 90 00

Butalbital (INN); (butalbiton)

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

77-26-9

L6-3

2933 53 90 00

Butobarbital; (Butobarbiton)

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

77-28-1

L7-9

2933 53 90 00

Vinylbital (INN); (vinilbiton)

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

2430-49-1

L7-10

2933 53 90 00

Methylphenobarbital (INN); (metilfenobarbiton)

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

115-38-8

L7-35

2933 53 90 00

Pentobarbital (INN); (pentobarbiton)

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-74-4

L6-7

2933 53 90 00

Secobarbital (sekobarbiton)

5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-73-3

L5-16

2933 53 90 00

Secbutabarbital (INN); (sekbutabarbiton)

5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

125-40-6

L7-49

2933 53 90 00

Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton)

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

52-31-3

L6-9

2933 54 00 00 Ex

Brallobarbital (bralobarbiton)

5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

561-86-4

L5-3

2933 55 00 00

Zipeprol (INN)

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetanol

34758-83-3

L5-6

2933 55 00 00

Loprazolam (INN)

6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1- piperazinil)metilen]-8-nitro-1H- imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on

61197-73-7

L7-28

2933 55 00 00

Mecloqualone (INN)

3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon

340-57-8

L5-10

2933 55 00 00

Methaqualone (INN)

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon

72-44-6

L5-11

2933 59 95 00 Ex

1-Benzylpiperazine;BENZILPIPERAZIN; BZP

1-benzilpiperazin

2759-28-6

L4-2

2933 59 95 00 Ex

para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP;

1-(4-metoksifenil)piperazin

38212-30-5

L4-40

2933 59 95 00 Ex

TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP;

1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin

15532-75-9

L4-50

2933 59 95 00 Ex

HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP;

1-(3-hlorofenil)piperazin

6640-24-0

L4-53

2933 59 95 00 Ex

MT-45

1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

L4-106

2933 59 95 00 Ex

nitrometaqualone; CHI 26; Parnox; NMQ;

3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one;

340-52-3

L4-169

2933 72 00 00

Clobazam (INN)

7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

22316-47-8

L7-22

2933 72 00 00

Methyprylon (INN)

3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

125-64-4

L7-36

2933 79 00 00 Ex

phenylpiracetam;
4-phenylpiracetam;

2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

77472-70-9

L4-211

2933 91 10 00

Chlordiazepoxide (INN)

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksid

58-25-3

L7-62

2933 91 90 00

Alprazolam (INN)

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

28981-97-7

L7-2

2933 91 90 00

Delorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2894-67-9

L7-12

2933 91 90 00

Diazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

439-14-5

L7-13

2933 91 90 00

Estazolam (INN)

8-hlor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

29975-16-4

L7-14

2933 91 90 00

Ethyl Loflazepate (INN)

etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat

29177-84-2

L7-16

2933 91 90 00

Camazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar)

36104-80-0

L7-20

2933 91 90 00

Clonazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1622-61-3

L7-24

2933 91 90 00

Clorazepate

7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

23887-31-2

L7-25

2933 91 90 00

Lorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-49-1

L7-29

2933 91 90 00

Lormetazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on

848-75-9

L7-30

2933 91 90 00

Mazindol (INN)

5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

22232-71-9

L7-31

2933 91 90 00

Medazepam (INN)

7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin

2898-12-6

L7-32

2933 91 90 00

Midazolam (INN)

8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine

59467-70-8

L7-38

2933 91 90 00

Nimetazepam (INN)

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2011-67-8

L7-39

2933 91 90 00

Nitrazepam (INN)

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

146-22-5

L7-40

2933 91 90 00

Nordazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1088-11-5

L7-41

2933 91 90 00

Oxazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

604-75-1

L7-42

2933 91 90 00

Pinazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

52463-83-9

L7-45

2933 91 90 00

Pyrovalerone (INN)

4'-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

3563-49-3

L7-47

2933 91 90 00

Prazepam (INN)

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2955-38-6

L7-48

2933 91 90 00

Temazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-50-4

L7-50

2933 91 90 00

Tetrazepam (INN)

7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

10379-14-3

L7-51

2933 91 90 00

Triazolam (INN)

8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

28911-01-5

L7-52

2933 91 90 00

Fludiazepam (INN)

7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

3900-31-0

L7-58

2933 91 90 00

Flunitrazepam (INN)

5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-62-4

L6-8

2933 91 90 00

Flurazepam (INN)

7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

17617-23-1

L7-59

2933 91 90 00

Halazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

23092-17-3

L7-60

2933 99 80 00 Ex

AM-2201

1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-2-il)metanon

335161-24-5

L4-1

2933 99 80 00 Ex

JWH-015, JWH 015

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

155471-08-2

L4-12

2933 99 80 00 Ex

JWH-018, AM 678

(1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon

209414-07-3

L4-13

2933 99 80 00 Ex

JWH-019

(1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

209414-08-4

L4-14

2933 99 80 00 Ex

JWH-073, JWH 073

(1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

208987-48-8

L4-15

2933 99 80 00 Ex

JWH-081, JWH 081

(4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

210179-46-7

L4-16

2933 99 80 00 Ex

JWH-122

(4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

619294-47-2

L4-17

2933 99 80 00 Ex

JWH-210, JWH 210

(4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

824959-81-1

L4-19

2933 99 80 00 Ex

JWH-250, JWH 250

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

864445-43-2

L4-20

2933 99 80 00 Ex

JWH-398

(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

1292765-18-4

L4-21

2933 99 80 00 Ex

NAFIRON; O-2482;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

850352-53-3

L4-36

2933 99 80 00 Ex

Etryptamine (INN);
NSC 88061

3-(2-aminobutil)indol

2235-90-7

L4-11

2933 99 80 00 Ex

Zolpidem (INN)

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2- a]piridin-3-acetamid

82626-48-0

L7-19

2933 99 80 00 Ex

Rolyciklidine (INN); PHP; PCPY

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin

2201-39-0

L4-43

2933 99 80 00 Ex

Amineptine

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d] ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina

57574-09-1

L5-1

2933 99 80 00 Ex

5-IT; 5-API; PAL-571;
5-(2-aminopropyl)indol;

2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin

3784-30-3

L4-77

2933 99 80 00 Ex

AB-FUBINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]-1H-indazol-3-karboksamid

1185282-01-2

L4-62

2933 99 80 00 Ex

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid

1445752-09-9

L4-63

2933 99 80 00 Ex

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid

1445583-51-6

L4-64

2933 99 80 00 Ex

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon

335161-03-0

L4-60

2933 99 80 00 Ex

APINACA

1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1-il-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

L4-71

2933 99 80 00 Ex

MAM-2201

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4-metil-1-naftalenil)metanon

1354631-24-5

L4-74

2933 99 80 00 Ex

STS-135

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid

1354631-26-7

L4-75

2933 99 80 00 Ex

UR-144

(1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon

1199943-44-6

L4-59

2933 99 80 00 Ex

XLR 11; 5-F-UR-144;

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropil)metanon

1364933-54-9

L4-69

2933 99 80 00 Ex

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate;
methyl2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido)-3.3-dimethylbutanoate;
N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;
MDMB-CHMICA

metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid)-3,3-dimetil-butanoat

1863065-84-2

L4-80

2933 99 80 00 Ex

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;
5F-AKB48;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid

1400742-13-3

L4-81

2933 99 80 00 Ex

1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19; RCS-4;

Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-

1345966-78-0

L4-86

2933 99 80 00 Ex

1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol;
JWH-203;

Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)-

864445-54-5

L4-88

2933 99 80 00 Ex

Indopan;
α-Metiltriptamin; AMT;

1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil

299-26-3

L4-93

2933 99 80 00 Ex

5-metoksi-N,N-diizopropiltriptamin;
5-MeO-DIPT;

[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil]bis(propan-2-il)amin

4021-34-5

L4-94

2933 99 80 00 Ex

4-MePPP; MPPP;
MαPPP;

(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon

1313393-58-6

L4-95

2933 99 80 00 Ex

5-MeOIMPT

N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)
etil]-N-metilpropan-2-amin

96096-55-8

L4-113

2933 99 80 00 Ex

Fenazepam

7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

51753-57-2

L4-115

2933 99 80 00 Ex

5F-MDMB-PINACA;
5F-ADB

Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat

1715016-75-3

L4-116

2933 99 80 00 Ex

AB-CHMINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-21-1

L4-78

2933 99 80 00 Ex

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide;
CUMYL-5F-PINACA

1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3- karboksamid

1400742-16-6

L4-79

2933 99 80 00 Ex

1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18; RCS-8

Etanon, 1-[1-(2-cikloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)-

1345970-42-4

L4-87

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB

(S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-3-metilbutanoat

1715016-74-2

L4-110

2933 99 80 00 Ex

AMB-FUBINACA;
FUB-AMB;
MMB-FUBINACA

Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil ester

1715016-76-4

L4-118

2933 99 80 00 Ex

α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7

1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-

13415-86-6

L4-120

2933 99 80 00 Ex

4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin

3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat

92292-84-7

L4-126

2933 99 80 00 Ex

ADB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-13-1

L4-130

2933 99 80 00 Ex

5-Fluoro-MDMB-PICA

L-Valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester

1971007-88-1

L4-132

2933 99 80 00 Ex

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;
CUMYL-4-CN-BINACA

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

1631074-54-8

L4-131

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MIPT;
4-hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine;
Miprocin

3-(2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-ol;
3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol4-ol.

77872-43-6

L4-133

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MPT;
4-hydroxy-methyl-propyl-tryptamine

3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol

763035-03-6

L4-150

2933 99 80 00 Ex

CUMYL-5F-P7AICA, 5-fluoro-CUMYL-P7AICA, CUMYL-5-fluoro P7AICA, 5-fluoro CUMYL-7-PAICA, SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

2171492-36-5

L4-156

2933 99 80 00 Ex

MDMB-CHMINACA;
MDMB(N)-CHM;

2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate;

1715016-78-6

L4-167

2933 99 80 00 Ex

4-MeO-MiPT; 4-methoxy-MiPT; 4-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine;

N-[2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine;

96096-53-6

L4-172

2933 99 80 00 Ex

5-Fluoro-AMB; 5F-AMP; 5-Fluoro-AMP;
5F-MMB-PINACA;
5F-AMB-PINACA;

Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3- yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate;

1801552-03-3

L4-186

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MET; metocin; methylcybin; 4-hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine;

3-{2-[Ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol;

77872-41-4

L4-195

2933 99 80 00 Ex

5-Br-DMT

2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine

17274-65-6

L4-191

2933 99 80 00 Ex

CINAZEPAM;
Levana; BD-798

4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid;

172986-25-3

L6-11

2933 99 80 00 Ex

Cumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid

1631074-54-8

L4-129

2933 99 80 00 Ex

4-AcO-MET; Metacetin

1H-Indol-4-ol, 3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-, 4-acetate;
4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine

1445751-40-5

L4-213

2933 99 80 00 Ex

Clonazolam

6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

33887-02-4

L7-67

2933 99 80 00 Ex

Diclazepam

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3- dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2894-68-0

L7-68

2933 99 80 00 Ex

Flubromazolam

8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

612526-40-6

L7-69

2933 99 80 00 Ex

Bretazenil

tert-butyl (7S)-14-bromo-12-oxo-2,4,11-triazatetracyclo[11.4.0.02,6.07,11]heptadeca-1(17),3,5,13,15-pentaene-5-carboxylate

84379-13-5

L7-70

2934 91 00 00

Aminorex (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2207-50-3

L7-3

2934 91 00 00

Brotizolam (INN)

2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno
[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin

57801-81-7

L7-8

2934 91 00 00

Ketazolam (INN)

11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

27223-35-4

L7-21

2934 91 00 00

Cloxazolam (INN)

10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidro-oksazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24166-13-0

L7-23

2934 91 00 00

Clotiazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

33671-46-4

L7-26

2934 91 00 00

Mesocarb (INN)

3-(α-metilfenetil)-N- (fenilkarbamoil)sidnon imin

34262-84-5

L7-33

2934 91 00 00

Oxazolam

10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b- feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24143-17-7

L7-43

2934 91 00 00

Pemoline (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2152-34-3

L7-44

2934 91 00 00

Phenmetrazine (INN)

3-metil-2-fenilmorfolin

134-49-6

L5-19

2934 91 00 00

Phendimetrazine (INN)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

634-03-7

L7-53

2934 91 00 00

Haloxazolam (INN)

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

59128-97-1

L7-61

2934 99 90 00 Ex

JWH-200, JWH 200

[1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon

103610-04-4

L4-18

2934 99 90 00 Ex

METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV;

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

687603-66-3

L4-29

2934 99 90 00 Ex

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolin

29493-77-4

L4-30

2934 99 90 00 Ex

Tenocyclidine (INN); TCP

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

21500-98-1

L4-46

2934 99 90 00 Ex

URB-754

6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H-3,1-benzoksazin-4-on

86672-58-4

L4-76

2934 99 90 00 Ex

MPA; Methiopropamine; Methylthienylpropamine;

1-(tiofen-2-il)-2-metilaminopropan

801156-47-8

L4-112

2934 99 90 00 Ex

Para-metil-4-metilaminoreks;
4,4';-DMAR

4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

1445569-01-6

L4-107

2934 99 90 00 Ex

TIANEPTINE

Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino];

72797-41-2

L7-64

2934 99 90 00 Ex

XYLAZINE; Anased; BAY 1470; cervizine 300; primazine; rometar; sedomin; Wh 7286; xylaz; xylazil; xylazin;

N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;

7361-61-7

L5-27

2934 99 90 00 Ex

BENTAZEPAM;
CI 718; QM 6008; Thiadipone; Tiadipone; 608-362-7 (EC No); 29349990 (EU Customs Code CN)

5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one;

29462-18-8

L6-10

2934 99 90 00 Ex

ETIZOLAM;Depas, Etilaam, Etizest, Etizola, Etizolan, Pasaden, Sedekopan; Etiz, Etizzy

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

40054-69-1

L7-66

2939 11 00 00

Buprenorphine (INN)

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14- tetrahidrooripavin

52485-79-7

L6-2

2939 43 00 00

Cathine(INN); KATIN;
((+)-norpseudoefedrin)

(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzil alkohol; (1S,2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ol

492-39-7

L6-5

2939 45 00 00

Levometamfetamine (INN)

(-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) izomer metamfetamina)

33817-09-3

L5-9

2939 45 00 00

Metamfetamine (INN);
Metamphetamine; spid, ajs, met

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

537-46-2

L5-12

2939 45 00 00

Metamfetamine racemat

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

7632-10-2

L5-13

2939 49 00 90 Ex

N-methylephedrine;
Methylephedrine

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;

17605-71-9

L5-25

2939 51 00 00

Fenethylline (INN); FENETILIN;

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

3736-08-1

L5-18

2939 69 00 00 Ex

(+)-Lysergide (INN);
LSD, LSD-25

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8β-karboksamid

50-37-3

L4-23

2939 69 00 00 Ex

AL-LAD;
6-allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide; Aladdin

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

65527-61-9

L4-152

2939 79 90 00 Ex

MEFEDRON; 4-MMC;
4-metilmetkatinon;
4-metilefedron;

(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

1189805-46-6

L4-33

2939 79 90 00 Ex

3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

1049677-77-1

L4-51

2939 79 90 00 Ex

4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

447-40-5

L4-52

2939 79 90 00 Ex

Methcathinone, metkatinon

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

5650-44-2

L4-32

2939 79 90 00 Ex

N,N-Diethyltryptamine; DET;

3-[2-(dietilamino)etil]indol

61-51-8

L4-5

2939 79 90 00 Ex

N,N-Dimethyl-tryptamine;DMT;

3-[2-(dimetilamino)etil]indol

61-50-7

L4-7

2939 79 90 00 Ex

Cathinone(INN);
KATINON

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

71031-15-7

L4-22

2939 79 90 00 Ex

Mescaline

3,4,5-trimetoksifenetilamin

54-04-6

L4-27

2939 79 90 00 Ex

Psilocybine (INN); PSILOCIBIN

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

520-52-5

L4-41

2939 79 90 00 Ex

Psilocin, psilocine, psilotsin

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

520-53-6

L4-42

2939 79 90 00 Ex

Ibogaine, Ibogain

12-metoksiibogamin

83-74-9

L4-61

2939 79 90 00 Ex

Pentedrone

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;
(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one

879722-57-3

L4-65

2939 79 90 00 Ex

α-pirolidino-pentiofenon;
α-Pyrrolidinovalerophenon;
α-PVP; O-2387;

(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon

14530-33-7

L4-90

2939 79 90 00 Ex

4-metiletkatinon;
4-MEC;

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-rropanone

1225617-18-4

L4-91

2939 79 90 00 Ex

KLEFEDRON (Clephedrone)
4-chloromethcatinone; 4-CMC; 4-Cl-MCAT;

1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanoneP-chloro-N-methyl-cathinone;

1225843-86-6

L4-163

2939 79 90 00 Ex

N-methyltryptamine; NMT; dipterine; methyltryptamine; monomethyltryptamine; N-monomethyltryptamine.

2-(1H-indol-3-yl)-N-methyl-ethanamine

61-49-4

L4-189

2939 79 90 00 Ex

5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine; 5-MeO-N,N-DMT;

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine;

1019-45-0

L4-196

2939 79 90 00 Ex

Harmine

7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole;
1-Methyl-7-methoxy-β-carboline

442-51-3

L4-207

-

TMA-2

2,4,5-trimetoksiamfetamin

1083-09-6

L4-49

-

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;
THJ-2201

[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon

972102-31-2

L4-105

-

3-metil-N-metilkatinon
3-MMC

2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon

1246816-62-5

L4-109

-

4-CEC;
4-hloroetkatinon;Propiofenon

1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)-

14919-85-8

L4-117

-

AMB-CHMICA; MMB-CHMICA

L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar

1971007-94-9

L4-119

-

4-Cl-PVP; Valerofenon,

1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

5881-77-6

L4-122

-

NEH; N-etilheksedron; Heksanofenon

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on

802857-66-5

L4-124

-

beta-MeO-MDMA

1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil-

863891-03-6

L4-125

-

TH-PVP; 3',4'-tetrametilen- a-PVP;
α-PVP = A-PVP; Alpha-Pyrrolidinopentiophenone;
α-pyrrolidinovalerophenone;
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on

14530-33-7

L4-128

-

1P-LSD; 1-propionyl-LSD; 1P-LAD; 1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2137047-24-4

L4-134

-

TH-PBP;
3',4'-tetramethylene-α-PBP

N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine; 3',4'-tetramethylene-α-Pyrrolidinobutiophenone

-

L4-135

-

N-butylhexedrone; NBH

1-Hexanone, 2-(butylamino)-1-phenyl, hydrochloride (1:1);2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one

18296-66-7

L4-136

-

4'-methyl-α-PiHP; 4-methyl-alpha-PiHP; 4-methyl-α-PiHP; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexiophenone; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexaphenone; O-2494

1-Pentanone, 4-methyl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1);
4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

850352-10-2

L4-137

-

4'-methyl-NiPP;
4'-methyl-N-isopropylpentedrone

1-Pentanone, 2-[(1-methylethyl)amino]-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1); 2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

18296-68-9

L4-138

-

N-butylpentylone; butyl-pentylone; methylenedioxybutylvalerophenone; MDBVP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(butylamino)-, hydrochloride (1:1); 2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

17763-10-9

L4-139

-

N-ethylheptedrone; Ethylheptedrone

2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-one;

2514784-72-4

L4-140

-

DMBA-CHMINACA; ADB-CHMINACA acid; ADB-CHMINACA metabolite M2; MAB-CHMINACA metabolite M2

L-Valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl;
N-[[1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine

1185889-12-6

L4-141

-

MBA-CHMINACA; AMB-CHMINACA acid; AB-CHMINACA metabolite M2; AB-CHMINACA M2

(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valine

2098550-26-4

L4-142

-

methyl N-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]phenylalaninate;
3-phenyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido) propanoic acid methyl ester ; MPhP-2201;
5F-MPhP-PICA

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-phenylalaninate;
methyl 2{[1(5fluoropentyl)1Hindol3yl]formamido}3phenylpropanoate

2682867-54-3

L4-143

-

MDMB-4en-PINACA;
MDMB-PINACA N1-pentyl-4-en isomer; Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate; methyl 3-methyl-N-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole3-carbonyl]valinate;
5CL-ADB-A;

methyl 3,3dimethyl2{[1(pent4en1yl)1Hindazol3yl]-formamido}butanoate

2521318-36-3

L4-144

-

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}butanoate;
Methyl 3-methyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate; methyl (1-(pent-4- en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate; AMB-4en-PICA; MMB-4-en-PICA; MMB-022

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]-formamido}-butanoate

2659308-31-1

L4-145

-

5F-AB-P7AICA

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

2682867-57-6

L4-146

-

APP-BINACA

N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide

2682867-56-5

L4-147

-

LYSERGIC ACID METHYL ESTER

methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate

903636-40-8

L4-148

-

4-HO-EPT;
4-hydroxy-ethyl-propyl-tryptamine

4-hydroxy-N-ethyl-N-propyltryptamine

2595431-59-5

L4-149

-

4-HO-McPT;
4-hydroxy-N-methyl-N-cyclopropyltryptamine

3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol;

2595431-60-8

L4-151

-

N-methyl-cyclazodone

4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropyl-N-methyl-amino)-5-phenyl

14461-92-8

L4-153

-

para-fluoro-4-methylaminorex;
4'-fluoro-4-methylaminorex; pF-4-methylaminorex; p-F-4-methylaminorex

2-Oxazolamine, 5-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-4-methyl

1364933-64-1

L4-154

-

2-fluoroethamphetamine; 2-FEA

Benzeneethanamine, N-ethyl-2-fluoro-α-methyl

3823-29-8

L4-155

-

alpha-methylephedrine;
α-methylephedrine

3-(methylamino)-2-phenyl-2-butanol;

100054-40-8

L5-24

-

CLOBROMAZOLAM;Phenazolam; BRN 4550445

4H-[1,2,4]Triazolo-[4,3-a][1,4]-benzodiazepine,8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl

87213-50-1

L5-26

-

DOC; 3C-C; 4-Cl-2,5-DMA; 4-Chloro-2,5-DMA;

1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine; 4-Chloro-2,5-dimethoxyamfetamine; 2,5-Dimethoxy-4-chloroamfetamine;

123431-31-2

L4-193

-

α-Methylaminoisohexanophenone;

4-methyl-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one;

-

L4-160

-

2-methylethylbuphedrone; 2-MEB; N-ethyl-2'-methylnorbuphedrone;

2-(ethylamino)-1-(2-methylphenyl)butan-1-one

690616-16-1

L4-178

-

Methoxpropamine; 3-MeO-2´-Oxo-PCPr; MXPr;

2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one;

2504100-71-2

L4-164

-

BOH-2C-B;
βH-2C-B; β-hydroxy-2C-B; Bh-2cb; bohb; boh-2cb;

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol

677277-62-2

L4-175

-

N,N-diethylpentylone; MDDEVP;

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(diethylamino)pentan-1-one

801171-27-7

L4-176

-

4'-ethyl- α-PVP; 4'-ethyl-α-pyrrolidinopentiophenone;

1-(4-ethylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

-

L4-158

-

N-Methyl Hexylone;

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)hexan-1-one;

801201-08-1

L4-159

-

3F-α-PHiP;
3F-alpha-PhiP; 3F-α-PiHP;

1-(3-fluorophenyl)-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

-

L4-162

-

-

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

2682867-58-7

L4-165

-

5F-JWH-398; CL-2201; JWH-398 N-(5-fluoropentyl) analog;

1-(5-fluoropentyl)-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole;
1- (5- Fluoropentyl)-1H- indol- 3- yl](4- chloro- 1- naphthalenyl)-methanone;

1391486-12-6

L4-166

-

4-AcO-MALT; 4-acetoxy-MALT;

[3-[2-[allyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl] acetate;

2711006-98-1

L4-170

-

4-PrO-DMT; 4-propionoxy-N,N-dimethyltryptamine; 4-propanoyloxy-DMT; 4-propanoyloxy-N,N-dimethyltryptamine; 4-propionyloxy-DMT;

3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate;

1373882-11-1

L4-171

-

4F-3-methyl-α-PVP;
4F-3-methyl-alpha-PVP; 3-Methyl-4F-a-PVP;

1-(4-fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

-

L4-174

-

α-pyrrolidino-2-phenylacetophenone (α-D2PV); alpha-D2PV; A-D2PV;

1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one;

22311-88-2

L4-179

-

3-Me-PCP; 3Me-PCP; 3-methyl-PCP; 3-methyl PCP; 3-methyl phencyclidine;

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine

2201-30-1

L4-180

-

3-Cl-PCP; 3-chloro-PCP; 3-chloro phencyclidine;

1-[1-(3-chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine

2201-32-3

L4-181

-

Cumyl-CB-MeGaClone;
CUMYL-Cb-MeGaClone;
cumyl-cyclobutylmethyl-gamma-carbolinone;
SGT-273;

5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

2806439-13-2

L4-182

-

CUMYL-CBMINACA;
SGT-277;

1-(cyclobutylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

-

L4-183

-

5F-EMB-PICA; 5F-EMB-2201; EMB-2201;

ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate;

2648861-83-8

L4-184

-

5F-EDMB-PICA; 5-fluoro EDMB-PICA; 5-fluoro EDMB-2201; EDMB-5F-PICA;

ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

2666934-56-9

L4-185

-

4F-MDMB-BINACA;
4F-MDMB-BUTINACA;

Methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate;
N-[[1-(4-Fluorobutyl)-1H-indazole-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine, methyl ester;

2390036-46-9

L4-187

-

CUMYL-NBMICA; Cumyl-BC[2.2.1]HpICA;

1-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

-

L4-188

-

4-AcO-MPT;
4-acetoxy-N-methyl-N-propyltryptamine;

3-(2-[methyl(propyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-yl acetate

2173386-55-3

L4-190

-

5-Cl-DMT

2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine

22120-32-7

L4-192

-

MALT; MAlT; methylallyltryptamine; N-methyl-N-allyltryptamine;

N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine;

1366416-29-6

L4-194

-

Flualprazolam;
Flualp;

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine;

28910-91-0

L7-65

-

MDPEP

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one;

746541-09-3

L4-161

-

mephedrene; 5-MMPA; 5-methylmethiopropamine;

N-methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)propan-2-amine;2-Thiopheneethanamine, N,α,5-trimethyl-

1340105-79-4

L4-177

-

2C-B aminorex; 2C-B-AR;

5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine;

-

L4-168

-

1B-LSD; 1-butyryl-LSD; 1-butanoyl-lysergsäurediethylamid;

4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2349376-12-9

L4-173

-

CUMYL-PEGACLONE

5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

2160555-55-3

L4-199

-

4F-MDMB-BICA;4F-MDMB-BUTICA

Methyl 2-({[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate;

2682867-53-2

L4-202

-

BENZYLONE;
3,4-methylenedioxy-N-benzylcathinone ;

1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (benzylamino)propan-1-one);
1-Propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(phenylmethyl)amino];

1823274-68-5

L4-203

-

MDA-19 4en-pentyl analogue; BZO-4en-POXIZID;

N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

-

L4-204

-

1-cyclopropionyl LSD; 1cP-LSD

N,N-diethyl-6-methyl-1-cyclopropanecarbonyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide
N,N-diethyl-7-methyl-4-cyclopropanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2767597-50-0

L4-206

-

4F-3-methyl-α-PHP;
4F-3-methyl-α-pyrrolidinohexanophenone

1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-hexan-1-one

-

L4-209

-

2'-Me-PVP ; 2-Me-alpha-pvp

1-(2-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

850352-54-4

L4-210

-

3-methylmethamphetamine;
3-MMA; 3-Me-MA; N,3- dimethylamphetamine; N-methyl-1-(3-methylphenyl)propan-2- amine ; N,α,3-trimethyl-benzeneethanamine

N-methyl-1-(3-methylphenyl)propan-2-amine;
N,α,3-trimethyl-benzeneethanamine

861007-68-3

L4-212

-

5-chloro-alpha-methyltryptamine;
5Cl-AMT; 5Cl-alpha MT;

1-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propan-2-amine;
5-Chloro-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine

712-07-2

L4-214

-

ABO-4en-PINACA; ABO-PENINACA; CP-4en-PINACA ;AMP-4en-PINACABA(N)-022

N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

-

L4-215

-

CUMYL-NBMINACA

(1-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)methyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

1631074-60-6

L4-216

-

ADB-4en-PINACA;ADMB-4en-PINACA; ADB-PENINACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

2659308-44-6

L4-217

-

MDA-19 Pentyl Analogue

Benzoic Acid (2Z)-2-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pentyl-3H-indol-3-ylidene)hydrazide;

1048973-64-3

L4-218

-

deoxymethoxetamine; 3-Me-oxo-PCE; 3D-MXE; DMXE

2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone

2666932-45-0

L4-219

-

ADB-BINACA;ADB-BUTINACA

2-[(1-butyl-1H-indazol-3-yl)formamido]-3,3-dimethylbutanamide

2682867-55-4

L4-221

-

3-fluoroethamphetamine, 3-FEA

Benzeneethanamine, N-ethyl-3-fluoro-α-methyl
Benzenetanamin, N-etil-3-fluor-α-metil;
N-ethyl-1-(3-fluorophenyl) propan-2-amine
N-etil-1-(3-fluorfenil) propan-2-amin

725676-94-8

L4-222

-

Deschloroclotizolam;

2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

1629324-97-5

L7-71

 

* NAPOMENA

navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohlorid

 

 

* Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 141/22)

Psihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereo izomera moguće.

SOLI

Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

Sledeći