Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

("Sl. glasnik RS", br. 59/2022, 107/2022, 3/2023, 27/2023, 85/2023 i 120/2023)

1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.

2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je u Prilogu 1.

Dozvole iz stava 1. ove tačke se izdaju u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, osim za robu koja je predmet nacionalnih kontrolnih lista iz stava 3. ove tačke.

Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 107/14), Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 77/19), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 39/23) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", broj 30/23).

Roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uvozi se, odnosno izvozi na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine, u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/18) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 3/19).

4. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Službeni glasnik RS", br. 99/10 i 57/18), Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 25/19), Zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima ("Službeni glasnik RS", br. 57/18 i 111/21 - US), Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 40/23) i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 112/20), navedena je u Prilogu 2.

5. Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine navedena je u Prilogu 3.

6. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu izdaje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije navedena je u Prilogu 4.

7. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 49/21) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.

Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18, 23/19, 128/20 - dr. zakon i 76/23), navedena je u Prilogu 5B.

Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RS", br. 104/16, 83/18, 95/18 - dr. zakon i 10/19 - dr. zakon) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5V.

8. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 35/23) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Službeni glasnik RS", broj 11/12), navedena je u Prilogu 6.

9. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10, 93/12 i 17/19 - dr. zakon) i Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima ("Službeni glasnik RS", br. 56/10, 110/21 i 66/22).

10. Proizvodi ribarstva uvoze se, izvoze, odnosno reeksportuju u skladu sa Zakonom o stočarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 93/12 i 14/16), Pravilnikom o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu ("Službeni glasnik RS", br. 10/17, 52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19, 83/19, 148/20 i 117/21) i Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 6/21, 49/21, 66/21, 80/21, 129/21, 10/22, 42/22, 90/22, 139/22, 143/22, 25/23 i 39/23).

11. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Roterdamskom konvencijom o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 38/09), Zakonom o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Pravilnikom o izvozu i uvozu određenih opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS", broj 93/23) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20 i 57/22).

Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.

Biocidni proizvodi uvoze se, odnosno stavljaju u promet, na osnovu rešenja, dozvole, odobrenja, odnosno potvrde koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 109/21).

12. Otpad uvozi se, izvozi odnosno provozi (tranzit) na osnovu Dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit otpada i/ili na osnovu Potvrde prijave za izvoz, uvoz i tranzit preko teritorije Republike Srbije koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/99), Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 35/23), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 34/22) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17, 38/18 i 6/21).

13. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21), Konvencijom o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS", br. 31/05, 45/05 - ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/18 - dr. zakon), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva ("Službeni glasnik RS", br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 6/14).

14. Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte, kao i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance koje oštećuju ozonski omotač, odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 i 26/21 - dr. zakon), Uredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 114/13, 23/18, 44/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon) i Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova ("Službeni glasnik RS", br. 120/13 i 44/18 - dr. zakon), i navedene su u Prilogu 3A) i Prilogu 3V).

Supstance koje oštećuju ozonski omotač čiji je uvoz i izvoz zabranjen navedene su u Prilogu 3B).

15. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno stvari i tvorevine za koje se pretpostavlja da poseduju kulturne vrednosti izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnom nasleđu ("Službeni glasnik RS", broj 129/21) Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/20), Zakonom o staroj i retkoj bibliotečkoj građi ("Službeni glasnik RS", broj 52/11) i Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09, 67/12 - US, 18/20 - dr. zakon i 111/21 - dr. zakon) i propisima donetim na osnovu tih zakona.

16. Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu registrovana vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12, 105/17 - dr. zakon i 113/17 - dr. zakon), odnosno Zakonom o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 105/17).

17. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - dr. zakon i 91/19) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Službeni glasnik RS", br. 4/20 i 9/21).

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

("Sl. glasnik RS", br. 120/2023)

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

 

Prilog 1

 

ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE *)

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed.
mere

1

2

3

2904

Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:

 

2904 20 00 00

- Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe

-

3601 00 00 00

Barut

-

3602 00 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

-

3603

Sporogoreći štapini; Detonirajući štapini; Udarne ili detonirajuće kapisle; Upaljači; Električni detonatori:

 

3603 10 00 00

- Sporogoreći štapini

-

3603 20 00 00

- Detonirajući štapini

-

3603 30 00 00

- Udarne kapisle

-

3603 40 00 00

- Detonirajuće kapisle

-

3603 50 00 00

- Upaljači

-

3603 60 00 00

- Električni detonatori

-

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:

 

3604 10 00 00

- Pirotehnički proizvodi za vatromete

-

3604 90 00 00

- Ostalo

-

7106

Srebro (uključujući srebro platirano zlatom ili platinom) sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha:

 

7106 10 00 00

- Prah

GR

 

- Ostalo:

 

7106 91 00

- - Sirovo:

 

7106 91 00 10

- - - čistoće 999 ili više promila

GR

7106 91 00 90

- - - čistoće ispod 999 promila

GR

7106 92 00 00

- - Poluproizvodi

GR

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), sirovo ili u oblicima poluproizvoda ili u obliku praha:

 

 

- Nemonetarno:

 

7108 11 00 00

- - Prah

GR

7108 12 00 00

- - Ostali sirovi oblici

GR

7108 13

- - Ostalo u oblicima poluproizvoda:

 

7108 13 10 00

- - - šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm

GR

7108 13 80 00

- - - ostalo

GR

7108 20 00 00

- Monetarno

GR

7109 00 00 00

Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, dalje neobrađeni nakon što su dobijeni u oblike poluproizvoda

-

7111 00 00 00

Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, dalje neobrađeni, nakon što su dobijeni u oblike poluproizvoda

 

7112

Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; Ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala, osim robe iz tarifnog broja 8549:

 

 

- Ostali:

 

7112 91 00 00

- - Od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale

-

7112 99 00 00

- - Ostalo

-

8205

Ručni alat (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:

 

 

- Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):

 

8205 59

- - Ostalo

 

8205 59 80 00

- - - ostalo

-

 

Ex - ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske municije)

 

 

Ex - hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

 

 

Ex - graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

 

8480

Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, kaučuk i plastične mase:

 

 

- Kalupi za metal ili metalne karbide:

 

8480 49 00 00

- - Ostali

-

 

Ex - livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

 

8541

Poluprovodnički uređaji (npr. diode, tranzistori, pretvarači na bazi poluprovodnika); Fotoosetljivi poluprovodnički uređaji, uključujući fotonaponske ćelije sastavljene ili nesastavljene u module ili obrazovane u ploče; Diode za emitovanje svetlosti (LED), sastavljene ili nesastavljene sa drugim diodama za emitovanje svetlosti (LED); Montirani piezo - električni kristali:

 

 

- Ostali poluprovodnički uređaji:

 

8541 51 00

- - Poluprovodnički pretvarači:

 

8541 51 00 10

- - - za proizvode iz tar. br. 9305 i 9306

-

8541 59 00

- - Ostali:

 

8541 59 00 10

- - - za proizvode iz tar. br. 9305 i 9306

-

8710 00 00 00

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi

-

8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova; Palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; Delovi navedenih proizvoda:

 

8805 10

- Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi:

 

8805 10 10 00

- - oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi

-

8805 10 90 00

- - ostalo

-

 

- Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:

 

8805 21 00 00

- - Simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi

-

8805 29 00 00

- - Ostali

-

8906

Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla:

 

8906 10 00 00

- Ratni brodovi

KD

9013

Laseri, osim laserskih dioda; Ostali optički uređaji i instrumenti nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

 

9013 10

- Teleskopski nišani za oružje; Periskopi; teleskopi za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili Odeljka XVI

 

9013 10 90 00

- - ostali

-

 

Ex - Teleskopski nišani za oružje

 

9301

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307:

 

9301 10 00 00 

- Artiljerijsko oružje (npr : topovi, haubice i minobacači)

KD

9301 20 00 00

- Lanser raketa ; Bacači plamena; Bacači granata; Cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači

KD

9301 90 00 00

- Ostalo

KD

9302 00 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304

KD

9303

Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi):

 

9303 10 00 00

- Vatreno oružje koje se puni spreda

KD

9303 20

- Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:

 

9303 20 10 00

- - jednocevne, sa glatkom cevi

KD

9303 20 95 00

- - ostalo

KD

9303 30 00 00

- Ostale sportske i lovačke puške

KD

9303 90 00 00

- Ostalo

KD

9304 00 00 00

Ostalo oružje (npr: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307

-

9305

Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304

 

9305 10 00 00

- Za revolvere ili pištolje

-

9305 20 00 00 

- Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303

-

 

- Ostalo:

 

9305 91 00 00

- - Za vojno oružje iz tar. broja 9301

-

9305 99 00 00

- - ostalo

-

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:

 

 

- Municija za puške sačmarice i delovi te municije; Municija za vazdušne puške:

 

9306 21 00 00

- - Municija za puške sačmarice

1000 KD

9306 29 00

- - Ostalo:

 

9306 29 00 10

- - - čaure

-

9306 29 00 90

- - - ostalo

-

9306 30

- Ostala municija i njeni delovi:

 

9306 30 10 00

- - za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. broja 9301

-

 

- - ostalo:

 

9306 30 30 00

- - - za vojno oružje

-

9306 30 90 00

- - - ostalo

-

9306 90

- Ostalo:

 

9306 90 10 00

- - za vojne svrhe

-

9306 90 90 00

- - ostalo

-

9307 00 00 00

Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje

-

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; Bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

 

- Ostalo:

 

9506 99

- - Ostalo:

 

9506 99 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - oprema za streličarstvo (lukovi i strele i njihovi delovi)

 

*) Dozvole za uvoz i izvoz robe koja je predmet ovog priloga izdaju se u skladu sa zakonom koji reguliše spoljnotrgovinsko poslovanje osim za robu koja je predmet nacionalnih kontrolnih lista iz tačke 3. stav 3. tekstualnog dela ove odluke za koju se dozvole izdaju u skladu sa zakonima koji regulišu oblast spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i predmetima dvostruke namene.

Prilog 2

 

A) OPOJNE DROGE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

Internacionani nezaštićen naziv i/ili trivijalni nazivi

Sistematska hemijska imena

(CAS ime i IUPAC ime na engleskom i srpskom jeziku)

ili opis

CAS broj

Br. iz Pravilnika o pks*

1

2

3

4

5

1211 30 00 10

Coca leaf

List koke

Proizvodi od listova koke koji sadrže više od

0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

-

L1-53

1211 30 00 90

Coca leaf

List koke

Proizvodi od listova koke koji sadrže više od

0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

-

L1-53

1211 90 86 35

Čaure od maka

Koagulisani sok opijumskog maka

-

 

1211 90 86 55 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke

Cannabis i njenih genetskih

modifikacija (gde smola nije

ekstrahovana))

Kanabis biljka

8063-14-7

L1-47/L2-9

1211 90 86 92 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke

Cannabis i njenih genetskih

modifikacija (gde smola nije

ekstrahovana))

Kanabis biljka

8063-14-7

L1-47/ L2-9

Ex 1211 90 86 92

Ex 1302 19 70 00

Kratom;

Mitragyna speciosa.

KRATOM

 

-

L2-53

1211 90 86 98 Ex

Cannabis;

Kanabis

(nadzemni deo biljke

Cannabis i njenih genetskih

modifikacija (gde smola nije

ekstrahovana))

Kanabis biljka

8063-14-7

L1-47/ L2-9

1301 90 00 00 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke

Cannabis i njenih genetskih

modifikacija (gde smola nije

ekstrahovana))

Smola kanabisa

6465-30-1

L1-48/ L2-10

1302 11 00 00

Opium

Prirodni proizvod, koagulisani sok opijumskog maka (biljna vrsta Papaver somniferum L.). Svi preparati koji se prave direktno od opijuma smatraju se derivatima opijuma. Ako se preparati ne prave direktno od opijuma, već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona, omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina

8008-60-4

L1-87

1302 19 70 00 Ex

Cannabis (nadzemni deo biljke

Cannabis i njenih genetskih

modifikacija (gde smola nije

ekstrahovana))

Ekstrakti i tinkture kanabisa

-

L1-48

1302 19 70 00 Ex

Koncentrat opijumskog maka;

Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka

-

L1-55, s napomenom da je

drugačiji naziv u Pravilniku o utvrđivanju Spiska PKS

2922 14 00 00

Dextropropoxyphene; Propoxyphene .

 

Dekstropropoksifen

Propoksifen

benzeneethanol, α-[(1R )-2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-, 1-propanoate, (αS );

benzenetanol, α-[(1R)-2-(dimetilamino)-1-metiletil]-α-fenil-, 1-propanoat, (αS ) .

(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl propionate;

(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-il propionat .

(dekstro-rotatorni, tj. (+) stereoizomer propoksifena)

469-62-5

L1-26

2922 19 00 00 Ex

Alphamethadol

Alfametadol

benzeneethanol, β-[(2R )-2-(dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-, (αR)

benzenetanol, β-[(2R )-2-(dimetilamino)propil]-α-etil-β-fenil-, (αR).

(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-ol;

(3R,6R)-6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-ol .

17199-54-1

L1-3

2922 19 00 00 Ex

Alphacetylmethadol

Alfacetilmetadol

benzeneethanol, β-[(2R )-2-(dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-, 1-acetate, (αR);

benzenetanol, β-[(2R )-2-(dimetilamino)propil]-α-etil-β-fenil-, 1-acetat, (αR) .

(3R,6S)-6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-yl acetate;

(3R,6S)-6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-il acetat .

17199-58-5

L1-7

2922 19 00 00 Ex

Acetylmethadol

Acetilmetadol .

benzeneethanol, β-[2-(dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-, 1-acetate;

benzenetanol, β-[2-(dimetilamino)propil]-α-etil-β-fenil-, 1-acetat .

6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-yl acetate;

6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-il acetat .

509-74-0

L1-12

2922 19 00 00 Ex

Betamethadol

Betametadol

benzeneethanol, β-[(2R )-2-(dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-, (αS);

benzenetanol, β-[(2R )-2-(dimetilamino)propil]-α-etil-β-fenil-, (αS).

(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-ol;

(3S,6R)-6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-ol.

17199-55-2

L1-18

2922 19 00 00 Ex

Betacetylmethadol

Betacetilmetadol

benzeneethanol, β-[(2R)-2-(dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-, 1-acetate, (αS);

benzenetanol, β-[(2R )-2-(dimetilamino)propil]-α-etil-β-fenil-, 1-acetat, (αS ) .

(3S,6S)-6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-yl acetate;

(3S,6S)-6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-il acetat .

17199-59-6

L1-22

2922 19 00 00 Ex

Dimenoxadol

Dimenoksadol

benzeneacetic acid, α-ethoxy-α-phenyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester.

benzensirćetna kiselina, α-etoksi-α-fenil-, 2-(dimetilamino)etil estar .

2-(dimethylamino)ethyl 2-ethoxy-2,2-diphenylacetate;

2-(dimetilamino)etil 2-etoksi-2,2-difenilacetat .

509-78-4

L1-29

2922 19 00 00 Ex

Dimepheptanol

Dimefeptanol

benzeneethanol, β-[2-(dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl;

benzenetanol, β-[2-(dimetilamino)propil]-α-etil-β-fenil .

6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-ol;

6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-ol .

545-90-4

L1-31

2922 19 00 00 Ex

Noracymethadol

Noracimetadol

benzeneethanol, α-ethyl-β-[2-(methylamino)propyl]-β-phenyl-, 1-acetate;

benzenetanol, α-etil-β-[2-(metilamino)propil]-β-fenil-, 1-acetat .

6-(methylamino)-4,4-diphenylheptan-3-yl acetate;

6-(metilamino)-4,4-difenilheptan-3-il acetat .

1477-39-0

L1-79

2922 29 00 90 Ex

Tapentadol

Tapentadol

phenol, 3-[(1R,2R )-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl];

fenol, 3-[(1R,2R )-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil] .

3-((2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl)phenol;

3-((2R,3R)-1-(dimetilamino)-2-metilpentan-3-il)fenol .

175591-23-8

L1-105

2922 31 00 00

Methadone

Metadon

3-heptanone, 6-(dimethylamino)-4,4-diphenyl;

3-heptanon, 6-(dimetilamino)-4,4-difenil .

6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-one;

6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-on .

76-99-3

L1-60

2922 31 00 00

Normethadone

Normetadon

3-hexanone, 6-(dimethylamino)-4,4-diphenyl;

3-heksanon, 6-(dimetilamino)-4,4-difenil .

6-(dimethylamino)-4,4-diphenylhexan-3-one;

6-(dimetilamino)-4,4-difenilheksan-3-on .

467-85-6

L1-82

2922 39 00 00 Ex

Isomethadone

Izometadon

3-hexanone, 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenyl;

3-heksanon, 6-(dimetilamino)-5-metil-4,4-difenil .

6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one;

6-(dimetilamino)-5-metil-4,4-difenilheksan-3-on.

466-40-0

L1-46

2922 44 00 00

Tilidine

3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, (1R,2S)-rel;

3-cikloheksen-1-karboksilna kiselina, 2-(dimetilamino)-1-fenil-, etil estar, (1R,2S)-rel .

ethyl (1S,6R)-6-(dimethylamino)-3,6-dihydro-[1,1’-biphenyl]-1(2H)-carboxylate;

etil (1S,6R)-6-(dimetilamino)-3,6-dihidro-[1,1’-bifenil]-1(2H)-karboksilat

51931-66-9

L1-108

2922 49 85 00 Ex

Nortilidine

Nortilidin

3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(methylamino)-1-phenyl-, ethyl

ester, (1R,2S)-rel;

3-cikloheksen-1-karboksilna kiselina, 2-(metilamino)-1-fenil-, etil estar, (1R,2S)-rel .

ethyl (1S,6R)-6-(methylamino)-3,6-dihydro-[1,1’-biphenyl]-1(2H)-carboxylate (rel);

etil (1S,6R)-6-(metilamino)-3,6-dihidro-[1,1’-bifenil]-1(2H)-karboksilat (rel)

38677-94-0

L2-47

2922 50 00 00 Ex

Tramadol

Tramadol

cyclohexanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)-, (1R, 2R)-rel;

cikloheksanol, 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoksifenil)-, (1R, 2R)-rel .

(1R,2R)-2-((dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol;

(1R,2R)-2-((dimetilamino)metil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksan-1-ol .

27203-92-5

L1-110

2924 29 70 00 Ex

Diampromide

Diampromid

propanamide, N-[2-[methyl(2-phenylethyl)amino]propyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[2-[metil(2-feniletil)amino]propil]-N-fenil.

N-(2-(methyl(phenethyl)amino)propyl)-N-phenylpropionamide;

N-(2-(metil(fenetil)amino)propil)-N-fenilpropionamid.

552-25-0

L1-27

2924 29 70 00 Ex

AH 7921

benzamide, 3,4-dichloro-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl];

benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil].

3,4-dichloro-N-((1-(dimethylamino)cyclohexyl)methyl)benzamide;

3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)cikloheksil)metil)benzamid .

55154-30-8

L2-24

2924 29 70 00 Ex

U-47700; Pinky .

Pinki

benzamide, 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl.

benzamid, 3,4-dihlor-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil

3,4-dichloro-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide;

3,4-dihlor-N-(2-(dimetilamino)cikloheksil)-N-metilbenzamid

121348-98-9

L2-23

2926 30 00 00

Methadone intermediate; Didiavalo; Premethadone .

Metadon intermedijer;

Didiavalo; Premetadon

benzeneacetonitrile, α-[2-(dimethylamino)propyl]-α-phenyl;

benzenacetonitril, α-[2-(dimetilamino)propil]-α-fenil .

4-(dimethylamino)-2,2-diphenylpentanenitrile;

4-(dimetilamino)-2,2-difenilpentanenitril .

125-79-1

L1-61

2933 33 00 00

Alfentanil

Alfentanil

propanamide, N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-

1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenil .N-(1-(2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl)-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(1-(2-(4-etil-5-okso-4,5-dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil)-4-(metoksimetil)piperidin-4-il)-N-fenilpropionamid .

71195-58-9

L1-8

2933 33 00 00

Anileridine

Anileridin

4-piperidinecarboxylic acid, 1-[2-(4-aminophenyl)ethyl]-4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-[2-(4-aminofenil)etil]-4-fenil-, etil estar .

ethyl 1-(4-aminophenethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-(4-aminofenetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat.

144-14-9

L1-9

2933 33 00 00

Bezitramide;

Burgodin .

Bezitramid;

Burgodin .

1-piperidinebutanenitrile, 4-[2,3-dihydro-2-oxo-3-(1-oxopropyl)-1H -benzimidazol-1-yl]-α,α-diphenyl;

1-piperidinbutannitril, 4-[2,3-dihidro-2-okso-3-(1-oksopropil) -1H-benzimidazol-1-il]-α,α-difenil .

4-(4-(2-oxo-3-propionyl-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)-2,2-diphenylbutanenitrile;

4-(4-(2-okso-3-propionil-2,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol

-1-il)piperidin-1-il)-2,2-difenilbutannitril .

15301-48-1

L1-14

2933 33 00 00

Difenoxin

Difenoksin

4-piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil .

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid;

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina .

28782-42-5

L1-35

2933 33 00 00

Diphenoxylate

Difenoksilat

4-piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-, etil estar .

ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat.

915-30-0

L1-34

2933 33 00 00

Dipipanone

Dipipanon

3- heptanone, 4,4-diphenyl-6-(1-piperidinyl);

3-heptanon, 4,4-difenil-6-(1-piperidinil) .

4,4-diphenyl-6-(piperidin-1-yl)heptan-3-one;

4,4-difenil-6-(piperidin-1-il)heptan-3-on .

467-83-4

L1-33

2933 33 00 00

Fentanyl

Fentanil

propanamide, N -phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

propanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilpropionamid .

437-38-7

L1-118

2933 33 00 00

Ketobemidone

Ketobemidon

1-propanone, 1-[4-(3-hydroxyphenyl)-1-methyl-4-piperidinyl];

1-propanon, 1-[4-(3-hidroksifenil)-1-metil-4-piperidinil] .

1-(4-(3-hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl)propan-1-one;

1-(4-(3-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4-il)propan-1-on .

469-79-4

L1-49/ L2-11

2933 33 00 00

Pethidine; Meperidine

Petidin; Meperidin .

4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-metil-4-fenil-, etil estar .

ethyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilat .

57-42-1

L1-91

2933 33 00 00

Pethidine intermediate A;

Petidin intermedijer A

4-piperidinecarbonitrile, 1-methyl-4-phenyl;

4-piperidinkarbonitril, 1-metil-4-fenil .

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril .

3627-62-1

L1-92

2933 33 00 00

Piritramide

Piritramid

[1,4′-pipiperidine]-4′-carboxamide, 1′-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl);

[1,4′-bipiperidin]-4′-karboksamid, 1′-(3-cijano-3,3-difenilpropil).

1’-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-[1,4’-bipiperidine]-4’-carboxamide;

1’-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-[1,4’-bipiperidin]-4’-karboksamid .

302-41-0

L1-96

2933 33 00 00

Propiram

Propiram

propanamide, N -[1-methyl-2-(1-piperidinyl)ethyl]-N-2-pyridinyl;

propanamid, N-[1-metil-2-(1-piperidinil)etil]-N-2-piridinil .

N-(1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)-N-(pyridin-2-yl)propionamide;

N-(1-(piperidin-1-il)propan-2-il)-N-(piridin-2-il)propionamid .

15686-91-6

L1-98

2933 33 00 00

Trimeperidine;

γ-Promedol .

Trimeperidin;

gama-Promedol .

4-piperidinol, 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-, propanoate (ester), (2α,4β,5β).

4-piperidinol, 1,2,5-trimetil-4-fenil-, propanoat (estar), (2α,4β,5β) .

(2S,4S,5R)-1,2,5-trimethyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

(2S,4S,5R)-1,2,5-trimetil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

29606-10-8

L1-111

2933 33 00 00

Phenoperidine

Fenoperidin

4-piperidinecarboxylic acid, 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenil-, etil estar .

ethyl 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat .

562-26-5

L1-117

2933 33 00 00

Remifentanil
Remifentanil

1-piperidinepropanoic acid, 4-(methoxycarbonyl)-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-, methyl ester;
1-piperidinpropanska kiselina, 4-(metoksikarbonil)-4-[(1-okso-propil)fenilamino]-, metil estar.
methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(N-phenylpropionamido)-piperidine-4-carboxylate;
metil 1-(3-metoksi-3-oksopropil)-4-(N-fenilpropionamido)-piperidin-4-karboksilat.

132875-61-7

L1-103

2933 33 00 00

Carfentanil
KARFENTANIL

4-piperidinecarboxylic acid, 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-1-
(2-phenylethyl)-, methyl ester;
4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar.
methyl 1-phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)piperidine-4-carboxylate;
metil 1-fenetil-4-(N-fenilpropionamido)piperidin-4-karboksilat.

59708-52-0

L2-29

2933 34 00 00 Ex

α-Methylfentanyl

α-Metilfentanil

propanamide, N-[1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenil .

N-phenyl-N-(1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl)propionamide;

N-fenil-N-(1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il)-ropionamid.

79704-88-4

L1-4 / L2-1

2933 34 00 00 Ex

Acetyl-alpha-methylfentanyl

Acetil-alfa-metilfentanil

acetamide, N-[1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl;

acetamid, N-[1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenil .

N-phenyl-N-(1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl)acetamide;

N-fenil-N-(1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il)acetamid.

101860-00-8

L1-10/ L2-3

2933 34 00 00 Ex

beta-Hydroxyfentanyl

beta- Hidroksifentanil

propanamide, N-[1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[1-(2-hidroksi-2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenil .

N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(1-(2-hidroksi-2-feniletil)piperidin-4-il)-N-fenilpropionamid .

78995-10-5

L1-21/ L2-6

2933 34 00 00 Ex

3-Methylfentanyl;

Mefentanyl .

3-Metilfentanil;

Mefentanil .

propanamide, N -[3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[3-metil-1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenil.

N-(3-methyl-1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(3-metil-1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilpropionamid .

42045-86-3

L1-66/ L2-13

2933 34 00 00 Ex

p-Fluorofentanyl

p-Fluorfentanil

propanamide, N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

propanamid, N-(4-fluorfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)propionamide;

N-(4-fluorfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamid.

90736-23-5

L1-89/ L2-15

2933 34 00 00 Ex

beta-Hydroxy-3-methylfentanyl;

Ohmefentanyl .

beta-Hidroksi-3-metilfentanil;

Omefentanil .

propanamide, N -[1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3-methyl-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N -[1-(2-hidroksi-2-feniletil)-3-metil-4-piperidinil]-N-fenil .

N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3-methylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(1-(2-hidroksi-2-feniletil)-3-metilpiperidin-4-il)-N-fenilpropionamid.

78995-14-9

L1-20 /L2-5

2933 34 00 00 Ex

Butyrfentanyl

Butirfentanil

butanamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbutyramide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbutiramid .

1169-70-6

L2-27

2933 34 00 00 Ex

Cyclopropylfentanyl

Ciklopropilfentanil

cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-

piperidinyl];

ciklopropankarboksamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-

piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropanecarboxamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilciklopropankarboksamid.

1169-68-2

L2-25

2933 34 00 00 Ex

Methoxyacetylfentanyl

Metoksiacetilfentanil

acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

acetamid, 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide;

2-metoksi-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid .

101345-67-9

L2-26

2933 34 00 00 Ex

Valerylfentanyl

Valerilfentanil

pentanamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

pentanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilpentanamid .

122882-90-0

L2-37

2933 34 00 00 Ex

Acrylfentanyl

Akrilfentanil

2-propenamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

2-propanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid .

82003-75-6

L2-28

2933 34 00 00 Ex

4-Fluoroisobutyrylfentanyl; 4-Fibf.

4-Fluorizobutirilfentanil .

propanamide, N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

propanamid, N-(4-fluorfenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide;

N-(4-fluorfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid

244195-32-2

L2-17

2933 34 00 00 Ex

Orthofluorofentanyl;

2-Fluorofentanyl .

Ortofluorfentanil;

2-Fluorfentanil

propanamide, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

propanamid, N-(2-fluorfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)propionamide;

N-(2-fluorfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamid .

910616-29-4

L2-33

2933 39 99 00 Ex

Allylprodine

Alilprodin

4-piperidinol, 1-methyl-4-phenyl-3-(2-propen-1-yl)-, 4-propanoate;

4-piperidinol, 1-metil-4-fenil-3-(2-propen-1-il)-, 4-propanoat.

(3R,4S)-3-allyl-1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

(3R,4S)-3-alil-1-metil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

25384-17-2

L1-1

2933 39 99 00 Ex

Alphameprodine

Alfameprodin

4-piperidinol, 3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-, 4-propanoate, (3R,4S);

4-piperidinol, 3-etil-1-metil-4-fenil-, 4-propanoat, (3R,4S) .

(3S,4R)-3-ethyl-1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

(3S,4R)-3-etil-1-metil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

468-51-9

L1-2

2933 39 99 00 Ex

Alphaprodine; Nisintil

Alfaprodin; Nisintil

4-piperidinol, 1,3-dimethyl-4-phenyl-,4-propanoate, (3R,4S);

4-piperidinol, 1,3-dimetil-4-fenil-, 4-propanoat, (3R,4S) .

(3S,4R)-1,3-dimethyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

(3S,4R)-1,3-dimetil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

77-20-3

L1-6

2933 39 99 00 Ex

Benzethidine

Benzetidin

4-piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-fenil-1-[2-(fenilmetoksi)etil]-, etil estar .

 

ethyl 1-(2-(benzyloxy)ethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-(2-(benziloksi)etil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat .

3691-78-9

L1-15

2933 39 99 00 Ex

Betameprodine

Bentameprodin

4-piperidinol, 3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-, 4-propanoate, (3R,4R );

4-piperidinol, 3-etil-1-metil-4-fenil-, 4-propanoat, (3R,4R ) .

(3R,4R)-3-ethyl-1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

(3R,4R)-3-etil-1-metil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

468-50-8

L1-17

2933 39 99 00 Ex

Betaprodine

Betaprodin

4-piperidinol, 1,3-dimethyl-4-phenyl-, 4-propanoate, (3R,4R)-rel;

4-piperidinol, 1,3-dimetil-4-fenil-, 4-propanoat, (3R,4R) -rel .

(3R,4R)-1,3-dimethyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

(3R,4R)-1,3-dimetil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

468-59-7

L1-19

2933 39 99 00 Ex

Etoxeridine

Etokseridin

4-piperidinecarboxylic acid, 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-[2-(2-hidroksietoksi)etil]-4-fenil-, etil estar .

ethyl 1-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat .

469-82-9

L1-43

2933 39 99 00 Ex

Metazocine

Metazocin

2,6-methano-3-benzazocin-8-ol, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3,6,11-trimethyl;

2,6-metan-3-benzazocin-8-ol, 1,2,3,4,5,6-heksahidro-3,6,11-trimetil .

3,6,11-trimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methanobenzo[d]azocin-8-ol;

3,6,11-trimetil-1,2,3,4,5,6-heksahidro-2,6-metanbenzo[d]azocin-8-ol .

3734-52-9

L1-62

2933 39 99 00 Ex

MPPP;

Desmethylprodine.

Dezmetilprodin

4-piperidinol, 1-methyl-4-phenyl-, 4-propanoate;

4-piperidinol, 1-metil-4-fenil-, 4-propanoat .

1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl propionate;

1-metil-4-fenilpiperidin-4-il propionat .

13147-09-6

L1-74/ L2-14

2933 39 99 00 Ex

Norpipanone

Norpipanon

3-hexanone, 4,4-diphenyl-6-(1-piperidinyl);

3-heksanon, 4,4-difenil-6-(1-piperidinil) .

4,4-diphenyl-6-(piperidin-1-yl)hexan-3-one;

4,4-difenil-6-(piperidin-1-il)heksan-3-on .

561-48-8

L1-84

2933 39 99 00 Ex

PEPAP

PEPAP

4-piperidinol, 4-phenyl-1-(2-phenylethyl)-, 4-acetate;

4-piperidinol, 4-fenil-1-(2-feniletil)-, 4-acetat .

1-phenethyl-4-phenylpiperidin-4-yl acetate;

1-fenetil-4-fenilpiperidin-4-il acetat .

64-52-8

L1-90/ L2-21

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate B

Petidin intermedijer B

4-piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-fenil-, etil estar .

ethyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 4-fenilpiperidin-4-karboksilat .

77-17-8

L1-93

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate C

Petidin intermedijer C

4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-4-phenyl;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-metil-4-fenil .

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid;

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina .

3627-48-3

L1-94

2933 39 99 00 Ex

Piminodine

Piminodin

4-piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-1-[3-(phenylamino)propyl]-, ethyl ester

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-fenil-1-[3-(fenilamino)propil]-, etil estar .ethyl 4-phenyl-1-(3-(phenylamino)propyl)piperidine-4-carboxylate;

etil 4-fenil-1-(3-(fenilamino)propil)piperidin-4-karboksilat

13495-09-5

L1-95

2933 39 99 00 Ex

Properidine

Properidin

4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-4-phenyl-, 1-methylethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-metil-4-fenil-, 1-metiletil estar .

isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

izopropil 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilat .

561-76-2

L1-97

2933 39 99 00 Ex

Trihexyphenidyl

Triheksifenidil

1-piperidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl;

1-piperidinpropranol, α-cikloheksil-α-fenil .

1-cyclohexyl-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol;

1-cikloheksil-1-fenil-3-(piperidin-1-il)-propan-1-ol .

144-11-6

L1-112

2933 39 99 00 Ex

Phenazocine

Fenazocin

2,6-methano-3-benzazocin-8-ol, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-phenylethyl);

2,6-metan-3-benzazocin-8-ol, 1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(2-feniletil) .

6,11-dimethyl-3-phenethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methanobenzo[d]azocin-8-ol;

6,11-dimetil-3-fenetil-1,2,3,4,5,6-heksahidro-2,6-metanbenzo[d]azocin-8-ol .

127-35-5

L1-114

2933 39 99 00 Ex

Phenampromide

Fenampromid

propanamide, N-[1-methyl-2-(1-piperidinyl)ethyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[1-metil-2-(1-piperidinil)etil]-N-fenil .

N-phenyl-N-(1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)propionamide;

N-fenil-N-(1-(piperidin-1-il)propan-2-il)propionamid .

129-83-9

L1-116

2933 39 99 00 Ex

Hydroxypethidine

Hidroksipetidin

4-piperidinecarboxylic acid, 4-(3-hydroxyphenyl)-1-methyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-(3-hidroksifenil)-1-metil-, etil estar .

ethyl 4-(3-hydroxyphenyl)-1-methylpiperidine-4-carboxylate;

etil 4-(3-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4-karboksilat .

468-56-4

L1-123

2933 39 99 00 Ex

MPTP

pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-phenyl;

piridin, 1,2,3,6-tetrahidro-1-metil-4-fenil .

1-methyl-4-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyridine;

1-metil-4-fenil-3,6-dihidro-2H-piridin .

28289-54-5

L1-75

2933 39 99 00 Ex

p-Fluorobutyrylfentanyl;

4-FBF .

p-Fluorbutilfentanil

butanamide, N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

butanamid, N-(4-fluorfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide;

N-(4-fluorfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramid .

244195-31-1

L2-16

2 2933 39 99 00 Ex

Ocfentanil

Okfentanil

acetamide, N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

acetamid, N-(2-fluorfenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)acetamide;

N-(2-fluorfenil)-2-metoksi-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)acetamid .

101343-69-5

L2-20

2933 39 99 00 Ex

Acetylfentanyl

Acetilfentanil

acetamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

acetamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil].

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid .

3258-84-2

L2-31

2933 41 00 00

Levorphanol

Levorfanol

morphinan-3-ol, 17-methyl;

morfinan-3-ol, 17-metil .

(4bR,8aR,9R)-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol;

(4bR,8aR,9R)-11-metil-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)fenantren-3-ol .

(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan;

(dextrorphan, tj. (+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan, je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom )

77-07-6

L1-58

2933 49 90 00 Ex

Butorphanol

Butorfanol

morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl);

morfinan-3,14-diol, 17-(ciklobutilmetil) .

(4bS,8aS,9R)-11-(cyclobutylmethyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-8aH-9,4b-(epiminoethano)phenanthrene-3,8a-diol;

(4bS,8aS,9R)-11-(ciklobutilmetil)-5,6,7,8,9,10-heksahidro-8aH-9,4b-(epiminoetano)fenantren-3,8-diol .

42408-82-2

L1-23

2933 49 90 00 Ex

Drotebanol

Drotebanol

morphinan-6,14-diol, 3,4-dimethoxy-17-methyl-, (6β);

morfinan-6,14-diol, 3,4-dimetoksi-17-metil-, (6β) .

(4bR,6R,8aS,9R)-3,4-dimethoxy-11-methyl-5,6,7,8,9,10-hexahydro-8aH-9,4b-(epiminoethano)phenanthrene-6,8a-diol;

(4bR,6R,8aS,9R)-3,4-dimetoksi-11-metil-5,6,7,8,9,10-heksahidro-8aH-9,4b-(epiminoetano)fenantren-6,8a-diol .

3176-03-2

L1-39

2933 49 90 00 Ex

Levomethorphan

Levometorfan

morphinan, 3-methoxy-17-methyl;

morfinan, 3-metoksi-17-metil .

(4bR,8aR,9R)-3-methoxy-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthrene;

(4bR,8aR,9R)-3-metoksi-11-metil-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)fenantren .

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan;

(dextromethorphan, tj. (+)-3-metoksi-N-metilmorfinan, je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

125-70-2

L1-56

2933 49 90 00 Ex

Levophenacylmorphan

Levofenacilmorfan

morphinan-3-ol, 17-(2-oxo-2-phenylethyl);

morfinan-3-ol, 17-(2-okso-2-feniletil) .

2-((4bR,8aR,9R)-3-hydroxy-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-11-yl)-1-phenylethan-1-one;

2-((4bR,8aR,9R)-3-hidroksi-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)fenantren-11-il)-1-feniletan-1-on .

10061-32-2

L1-59

2933 49 90 00 Ex

Norlevorphanol

Norlevorfanol

morphinan-3-ol;

morfinan-3-ol .

(4bR,8aR,9R)-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)-phenanthren-3-ol;

(4bR,8aR,9R)-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)-fenantren-3-ol .

1531-12-0

L1-81

2933 49 90 00 Ex

Racemethprohan

Racemetorfan

morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, (±);

morfinan, 3-metoksi-17-metil-, (±) .

(4bR,8aR,9R)-3-methoxy-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthrene;

(4bR,8aR,9R)-3-metoksi-11-metil-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)fenantren .

(dextromethorphan, tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom).

510-53-2

L1-100

2933 49 90 00 Ex

Racemorphan

Racemorfan

morphinan-3-ol, 17-methyl-, (±);

morfinan-3-ol, 17-metil-, (±) .

(4bR,8aR,9R)-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol;

(4bR,8aR,9R)-11-metil-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)fenantren-3-ol .

(dextrorphan, tj. ((+)-3-hidroxy-N-methilmorphinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom).

297-90-5

L1-102

2933 49 90 00 Ex

Phenomorphan

Fenomorfan

morphinan-3-ol, 17-(2-phenylethyl);

morfinan-3-ol, 17-(2-feniletil) .

(4bR,8aR,9R)-11-phenethyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol;

(4bR,8aR,9R)-11-fenetil-6,7,8,8a,9,10-heksahidro-5H-9,4b-(epiminoetano)fenantren-3-ol .

468-07-5

L1-115

2933 59 95 00 Ex

MT-45

piperazine, 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl);

piperazin, 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil) .

1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine;

1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

L1-130

2933 99 80 00 Ex

Etonitazene

Etonitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-nitro;

1H-benzimidazol-1-etanamin, 2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro .

2-(2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine;

2-(2-(4-etoksibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-amin .

911-65-9

L1-44

2933 99 80 00 Ex

Clonitazene

Klonitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-nitro;

1H-benzimidazol-1-etanamin, 2-[(4-hlorfenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro .

 

2-(2-(4-chlorobenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine;

2-(2-(4-hlorbenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-amin

3861-76-5

L1-50

2933 99 80 00 Ex

Proheptazine

Proheptazin

1H-azepin-4-ol, hexahydro-1,3-dimethyl-4-phenyl-, 4-propanoate;

1H-azepin-4-ol, heksahidro-1,3-dimetil-4-fenil-, 4-propanoat .

1,3-dimethyl-4-phenylazepan-4-yl propionate;

1,3-dimetil-4-fenilazepan-4-il propionat .

77-14-5

L1-99

2933 99 80 00 Ex

Isotonitazene

Izonitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, N,N -diethyl-2-[[4-(1-methyl

ethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro;

1H-benzimidazol-1-etanamin, N,N-dietil-2-[[4-(1-metil

etoksi)fenil]metil]-5-nitro .

N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine;

N,N-dietil-2-(2-(4-izopropoksibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d] imidazol-1-il)etan-1-amin .

14188-81-9

L2-43

2934 91 00 00

Dextromoramide

Dekstomoramid

1-butanone, 3-methyl-4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-, (3S);

1-butanon, 3-metil-4-(4-morfolinil)-2,2-difenil-1-(1-pirolidinil)-, (3S ) .

(S)-3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)-butan-1-one;

(S)-3-metil-4-morfolino-2,2-difenil-1-(pirolidin-1-il)-butan-1-on .

357-56-2

L1-25

2934 91 00 00

Sufentanil

Sufentanil

propanamide, N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil .

N-(4-(methoxymethyl)-1-(2-(thiophen-2-yl)ethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(4-(metoksimetil)-1-(2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)-N-fenilproionamid .

56030-54-7

L1-104

2934 92 00 00 Ex

α-Methylthiofentanyl

α-Metiltiofentanil

propanamide, N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil .

N-phenyl-N-(1-(1-(thiophen-2-yl)propan-2-yl)piperidin-4-yl)propionamide;

N-fenil-N-(1-(1-(tiofen-2-il)propan-2-il)piperidin-4-il)propionamid .

103963-66-2

L1-5/L2-2

2934 92 00 00 Ex

3-Methylthiofentanyl

3-Metiltiofentanil

propanamide, N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl;

propanamid, N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil.

N-(3-methyl-1-(2-(thiophen-2-yl)ethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide;

N-(3-metil-1-(2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)-N-fenilpropionamid .

86052-04-2

L1-65/L2-12

2934 92 00 00 Ex

Thiofentanyl

Tiofentanil

propanamide, N-phenyl-N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl];

propanamid, N-fenil-N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidinil] .

N-phenyl-N-(1-(2-(thiophen-2-yl)ethyl)piperidin-4-yl)propionamide;

N-fenil-N-(1-(2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)propionamid

1165-22-6

L1-109/ L2-22

2934 92 00 00 Ex

Furanylfentanyl

Furanilfentanil

2-furancarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

2-furankarboksamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilfuran-2-karboksamid .

101345-66-8

L2-18

2934 92 00 00 Ex

Tetrahydrofuranylfentanyl

Tetrahidrofuranilfentanil

2-furancarboxamide, tetrahydro-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

2-furankarboksamid, tetrahidro-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyltetrahydrofuran-2-carboxamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltetrahidrofuran-2-karboksamid.

2142571-01-3

L2-19

2934 92 00 00 Ex

Mirfentanil

Mirfentanil

2-furancarboxamide, N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-2-pyrazinyl;

2-furankarboksamid, N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-N-2-pirazinil .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(pyrazin-2-yl)furan-2-carboxamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(pirazin-2-il)furan-2-karboksamid .

117523-47-4

L2-56

2934 99 90 00 Ex

Diethylthiambutene

Dietiltiambuten

3-buten-2-amine, N,N-diethyl-4,4-di-2-thienyl;

3-buten-2-amin, N,N-dietil-4,4-di-2-tienil .

N,N-diethyl-4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amine;

N,N-dietil-4,4-di(tiofen-2-il)but-3-en-2-amin .

86-14-6

L1-28

2934 99 90 00 Ex

Dimethylthiambutene

Dimetiltiambuten

3-buten-2-amine, N,N-dimethyl-4,4-di-2-thienyl;

3-buten-2-amin, N,N-dimetil-4,4-di-2-tienil .

N,N-dimethyl-4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amine;

N,N-dimetil-4,4-di(tiofen-2-il)but-3-en-2-amin .

524-84-5

L1-30

2934 99 90 00 Ex

Dioxaphetyl Butyrate

Dioksafetil butirat

4-morpholinebutanoic acid, α,α-diphenyl-, ethyl ester;

4-morfolinbutanska kiselina, α,α-difenil-, etil estar .

ethyl 4-morpholino-2,2-diphenylbutanoate;

etil 4-morfolino-2,2-difenilbutanoat .

467-86-7

L1-32

2934 99 90 00 Ex

Ethylmethylthiambutene

Etilmetiltiambuten

3-buten-2-amine, N-ethyl-N-methyl-4,4-di-2-thienyl;

3-buten-2-amin, N-etil-N-metil-4,4-di-2-tienil .

N-ethyl-N-methyl-4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amine;

N-etil-N-metil-4,4-di(tiofen-2-il)but-3-en-2-amin .

441-61-2

L1-41

2934 99 90 00 Ex

Levomoramide

Levomoramid

pyrrolidine, 1-[(3R)-3-methyl-4-(4-morpholinyl)-1-oxo-2,2-diphenylbutyl];

pirolidine, 1-[(3R)-3-metil-4-(4-morfolinil)-1-okso-2,2-difenilbutil] .

(R)-3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one;

(R)-3-metil-4-morfolino-2,2-difenil-1-(pirolidin-1-il)butan-1-on .

5666-11-5

L1-57

2934 99 90 00 Ex

Moramide intermediate

Moramid intermedijer

4-morpholinebutanoic acid, β-methyl-α,α-diphenyl;

4-morfolinbutanska kiselina, β-metil-α,α-difenil .

3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanoic acid;

3-metil-4-morfolino-2,2-difenilbutanska kiselina .

3626-55-9

L1-69

2934 99 90 00 Ex

Racemoramide

Racemoramid

1-butanone, 3-methyl-4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl);

1-butanon, 3-metil-4-(4-morfolinil)-2,2-difenil-1-(1-pirolidinil) .

3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one;

3-metil-4-morfolino-2,2-difenil-1-(pirolidin-1-il)butan-1-on .

545-59-5

L1-101

2934 99 90 00 Ex

Phenadoxone

Fenadokson

3-heptanone, 6-(4-morpholinyl)-4,4-diphenyl;

3-heptanon, 6-(4-morfolinil)-4,4-difenil .

6-morpholino-4,4-diphenylheptan-3-one;

6-morfolino-4,4-difenilheptan-3-on .

467-84-5

L1-113

2934 99 90 00 Ex

Furethidine

Furetidin

4-piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-1-[2-[(tetrahydro-2-furanyl)

methoxy]ethyl]-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-fenil-1-[2-[(tetrahidro-2-furanil)metoksi]etil]-, etil estar .

ethyl 4-phenyl-1-(2-((tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)ethyl)-piperidine-4-carboxylate;

etil 4-fenil-1-(2-((tetrahidrofuran-2-il)metoksi)etil)-piperidin-4-karboksilat .

2385-81-1

L1-120

2934 99 90 00 Ex

Morpheridine

Morferidin

4-piperidinecarboxylic acid, 1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-4-phenyl-, ethyl ester;

4-piperidinkarboksilna kiselina, 1-[2-(4-morfolinil)etil]-4-fenil-, etil estar .

ethyl 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;

etil 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat.

469-81-8

L1-70

2934 99 90 00 Ex

Desmethylmoramide

Dezmetilmoramid

1-butanone, 4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl);

1-butanon, 4-(4-morfolinil)-2,2-difenil-1-(1-pirolidinil) .

4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one;

4-morfolino-2,2-difenil-1-(pirolidin-1-il)butan-1-on .

1767-88-0

L1-128

2939 11 00 00

Dihydrocodeine

Dihidrokodein

morphinan-6-ol, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-ol .

125-28-0

L1-37

2939 11 00 00

Ethylmorphine

Etilmorfin

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-ethoxy-17-methyl-, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-3-etoksi-17-metil-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-ethoxy-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-etoksi-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-ol .

76-58-4

L1-42

2939 11 00 00

Etorphine

Etorfin

6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 4,5-epoxy-3-hydroxy-

6-methoxy-α,17-dimethyl-α-propyl-, (αR,5α7α);

6,14-etenomorfinan-7-metanol, 4,5-epoksi-3-hidroksi-6-metoksi-α,17-dimetil-α-propil-, (αR ,,7α) .

(4R,4aR,7R,7aR,12bS,14R)-14-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)-7-methoxy-3-methyl-1,2,3,4,7,7a-hexahydro-7,4a-ethano-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol;

(4R,4aR,7R,7aR,12bS,14R)-14-((R)-2-hidroksipentan-2-il)-7-metoksi-3-metil-1,2,3,4,7,7a-heksahidro-7,4a-etano-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-9-ol .

14521-96-1

L1-45/L2-8

2939 11 00 00

Codeine

Kodein

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-ol .

76-57-3

L1-51

2939 11 00 00

Koncentrat opijumskog maka

Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka*.

-

L1-55

*s napomenom da je

drugačiji naziv u Pravilniku o utvrđivanju Spiska PKS

2939 11 00 00

Morphine

Morfin

morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- (5α,6α);

morfinan-3,6-diol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil- (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-7,9-diol .

57-27-2

L1-71

2939 11 00 00

Nicomorphine

Nikomorfin

morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- (5α,6α)-, 3,6-di-3-pyridinecarboxylate;

morfinan-3,6-diol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil- (5α,6α)-, 3,6-di-3-piridinkarboksilat .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diyl dinicotinate;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-7,9-di-il dinikotinat .

639-48-5

L1-78

2939 11 00 00

Oxycodone

Oksikodon

morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-,();

morfinan-6-on, 4,5-epoksi-14-hidroksi-3-metoksi-17-metil-,() .

(4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one;

(4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hidroksi-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7(7aH)-on.

76-42-6

L1-85

2939 11 00 00

Oxymorphone

Oksimorfon

morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-, ();

morfinan-6-on, 4,5-epoksi-3,14-dihidroksi-17-metil-, () .

(4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one;

(4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7(7aH)-on.

76-41-5

L1-86

2939 11 00 00

Thebaine

Tebain

morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-

methyl-, ();

morfinan, 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17-metil-, () .

(4R,7aR,12bS)-7,9-dimethoxy-3-methyl-2,3,4,7a-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline;

(4R,7aR,12bS)-7,9-dimetoksi-3-metil-2,3,4,7a-tetrahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline .

115-37-7

L1-106

2939 11 00 00

Thebacon

Tebakon

morphinan-6-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, 6-acetate, ();

morfinan-6-ol, 6,7-didehidro-4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-, 6-acetat, () .

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-yl acetate;

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-il acetat .

466-90-0

L1-107

2939 11 00 00

Pholcodine

Folkodin

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3-[2-(4-

morpholinyl)ethoxy]-, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-3-[2-(4-morfolinil)-etoksi]-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-9-(2-morpholinoethoxy)-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro-[3,2-e]-isoquinolin-7-ol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-9-(2-morfolinoetoksi)-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro-[3,2-e]-izohinolin-7-ol .

509-67-1

L1-119

2939 11 00 00

Heroin;

Diamorphine .

Heroin;

Diamorfin .

morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- (5α,6α)-, 3, 6-diacetate;

morfinan-3,6-diol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil- (5α,6α)-, 3,6-diacetat .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diyl diacetate;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-7,9-di-il diacetat .

561-27-3

L1-121/ L2-30

2939 11 00 00

Hydrocodone

Hidrokodon

morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, ();

morfinan-6-on, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-, () .

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one;

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7(7aH)-on .

125-29-1

L1-122

2939 11 00 00

Hydromorphone

Hidromorfon

morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methyl-, ();

morfinan-6-on, 4,5-epoksi-3-hidroksi-17-metil-, () .

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-hydroxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one;

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-hidroksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7(7aH)-on .

466-99-9

L1-125

2939 19 00 00 Ex

Acetyldihydrocodeine

Acetildihidrokodein

morphinan-6-ol, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-,6-acetate, (,);

morfinan-6-ol, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-, 6-acetat, (, )

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-yl acetate;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-il acetat.

3861-72-1

L1-11

2939 19 00 00 Ex

Acetorphine

Acertofin

6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 3-(acetyloxy)-4,5-epoxy-6-

methoxy-α,17-dimethyl-α-propyl-, (αR,5α,7α);

6,14-etenomorfinan-7-metanol, 3-(acetiloksi)-4,5-epoksi-

6-metoksi-α,17-dimetil-α-propil-, (αR,5α,7α) .

(4R,4aR,7R,7aR,12bS,14R)-14-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)-7-methoxy-3-methyl-1,2,3,4,7,7a-hexahydro-7,4a-ethano-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-yl acetate;

(4R,4aR,7R,7aR,12bS,14R)-14-((R)-2-hidroksipentan-2-il)-7-metoksi-3-metil-1,2,3,4,7,7a-heksahidro-7,4a-etano-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-9-il acetat .

25333-77-1

L1-13/L2-4

2939 19 00 00 Ex

Benzylmorphine

Benzilmorfin

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3-(phenylmethoxy)-, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-3-(fenilmetoksi)-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-(benzyloxy)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-(benziloksi)-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-ol .

14297-87-1

L1-16

2939 19 00 00 Ex

Desomorphine

Dezomorfin

morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-17-methyl-, (5α);

morfinan-3-ol, 4,5-epoksi-17-metil-, (5α) .

(4R,4aR,7aS,12bS)-3-methyl-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol;

(4R,4aR,7aS,12bS)-3-metil-2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-9-ol .

427-00-9

L1-24/ L2-7

2939 19 00 00 Ex

Dihydroetorphine

Dihidroetorfin

6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 4,5-epoxy-18,19-dihydro-

3-hydroxy-6-methoxy-α,17-dimethyl-α-propyl-, (αR ,5α,7α);

6,14-etenomorfinan-7-metanol, 4,5-epoksi-18,19-dihidro-

3-hidroksi-6-metoksi-α,17-dimetil-α-propil-, (αR,5α,7α) .

(4R,4aS,6R,7R,7aR,12bS)-6-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)-7-methoxy-3-methyl-1,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro-4a,7-ethano-4,12-methano-benzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol;

(4R,4aS,6R,7R,7aR,12bS)-6-((R)-2-hidroksipentan-2-il)-7-metoksi-3-metil-1,2,3,4,5,6,7,7a-oktahidro-4a,7-etano-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-9-ol .

14357-76-7

L1-36

2939 19 00 00 Ex

Dihydromorphine

Dihidromorfin

morphinan-3,6-diol, 4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α);

morfinan-3,6-diol, 4,5-epoksi-17-metil-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-7,9-diol .

509-60-4

L1-38

2939 19 00 00 Ex

Codoxime

Kodoksim

acetic acid, [[[(5α)-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ylidene]amino]oxy];

sirćetna kiselina, [[[(5α)-4,5-epoksi-3-metoksi-17-metilmorfinan-6-iliden]amino]oksi] .

2-((((4R,4aR,7aR,12bS,E)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-ylidene)amino)oxy)acetic acid;

2-((((4R,4aR,7aR,12bS,E)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7(7aH)-iliden)amino)oksi)sirćetna kiselina.

7125-76-0

L1-52

2939 19 00 00 Ex

Methyldesorphine

Metildezorfin

morphinan-3-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-6,17-dimethyl-, ();

morfinan-3-ol, 6,7-didehidro-4,5-epoksi-6,17-dimetil-, () .

(4R,4aR,7aS,12bS)-3,7-dimethyl-2,4,4a,5,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol;

(4R,4aR,7aS,12bS)-3,7-dimetil-2,4,4a,5,7a,13-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-9-ol .

16008-36-9

L1-63

2939 19 00 00 Ex

Methyldihydromorphine

Metildihidromorfin

morphinan-3,6-diol, 4,5-epoxy-6,17-dimethyl-, (5α,6α);

morfinan-3,6-diol, 4,5-epoksi-6,17-dimetil-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3,7-dimethyl-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3,7-dimetil-2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-7,9-diol .

509-56-8

L1-64

2939 19 00 00 Ex

Metopon

Metopon

morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethyl-, (5α);

morfinan-6-on, 4,5-epoksi-3-hidroksi-5,17-dimetil-, () .

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-hydroxy-3,7a-dimethyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one;

(4R,4aR,7aR,12bS)-9-hidroksi-3,7a-dimetil-2,3,4,4a,5,6-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7(7aH)-on.

143-52-2

L1-67

2939 19 00 00 Ex

Myrophine

Mirofin

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3-(phenylmethoxy)-, 6-tetradecanoate, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-3-(fenilm

etoksi)-, 6-tetradekanoat, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-(benzyloxy)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-yl-tetradecanoate;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-(benziloksi)-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-il-tetradekanoat .

467-18-5

L1-68

2939 19 00 00 Ex

Morphine methylbromide (methobromide)

Morfin metilbromid

(morfin metobromid, N-metilmorfinijum bromid)

morphinanium, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-17,17-

dimethyl-, bromide (1:1), (5α,6α);

morfinanijum, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-3,6-dihidroksi-17,17-

dimetil-, bromid (1:1), (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7,9-dihydroxy-3,3-dimethyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium bromide;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7,9-dihidroksi-3,3-dimetil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]-izohinolin-3-ijum bromid .

(i ostali derivati morfina koji sadrže kvaternerni azot, a posebno derivati morfin-N-oksida, od kojih je jedan kodein-N-oksid).

125-23-5

L1-72

2939 19 00 00 Ex

Morphine-N-oxide

Morfin-N-oksid

morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α)-,

17-oxide;

morfinan-3,6-diol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-, (5α,6α)-, 17-oksid .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7,9-dihydroxy-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline 3-oxide;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7,9-dihidroksi-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline 3-oksid .

639-46-3

L1-73

2939 19 00 00 Ex

Nicodicodine

Nikodikodin

morphinan-6-ol, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, 9-(3-pyridinecarboxylate), (5α,6α);

morfinan-6-ol, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-, 9-(3-piridinkarboksilat), (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-yl-nicotinate;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,5,6,7,7a-oktahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-il-nikotinat .

808-24-2

L1-76

2939 19 00 00 Ex

Nicocodine

Nikokodin

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-,

6-(3-pyridinecarboxylate), (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-,

6-(3-piridinkarboksilat), (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-yl nicotinate;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksi-3-metil-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-il nikotinat.

3688-66-2

L1-77

2939 19 00 00 Ex

Norcodeine;

N-demethylcodeine .

Norkodein;

N-demetilkodein .

morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-, (5α,6α);

morfinan-6-ol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-3-metoksi-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-methoxy-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksi-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-7-ol .

467-15-2

L1-80

2939 19 00 00 Ex

Normorphine

Normorfin

morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-, (5α,6α);

morfinan-3,6-diol, 7,8-didehidro-4,5-epoksi-, (5α,6α) .

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methano-benzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol;

(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-2,3,4,4a,7,7a-heksahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-7,9-diol .

466-97-7

L1-83

2939 19 00 00 Ex

Hydromorphinol

Hidromorfinol

morphinan-3,6,14-triol, 4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α);

morfinan-3,6,14-triol, 4,5-epoksi-17-metil-, (5α,6α) .

(4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-methyl-1,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro-4aH-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol;

(4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-metil-1,2,3,4,5,6,7,7a-oktahidro-4aH-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinoline-4a,7,9-triol .

2183-56-4

L1-124

2939 19 00 00 Ex

Oripavine;

3-O-demethylthebaine

Oripavin

morphinan-3-ol, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-, ();

morfinan-3-ol, 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-6-metoksi-17-metil-, () .

(4R,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,3,4,7a-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol;

(4R,7aR,12bS)-7-metoksi-3-metil-2,3,4,7a-tetrahidro-1H-4,12-metanbenzofuro[3,2-e]izohinolin-9-ol .

467-04-9

L1-88

2939 72 00 00

Cocaine (sirovi kokain)

benzoilekgonin - alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca) ili je dobijen iz ekgonina.

8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 3-(benzoyloxy)-8-methyl-, methyl ester, (1R,2R,3S,5S);

8-azabiciklo[3.2.1]oktan-2-karboksilna kiselina, 3-(benzoiloksi)-8-metil-, metil estar, (1R,2R,3S,5S) .

methyl (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyclo-[3.2.1]octane-2-carboxylate;

metil (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoiloksi)-8-metil-8-azabiciklo-[3.2.1]oktan-2-karboksilat .

50-36-2

L1-54

2939 72 00 00

Cocaine

Kokain

8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 3-(benzoyloxy)-8-methyl-, methyl ester, (1R,2R,3S,5S);

8-azabiciklo[3.2.1]oktan-2-karboksilna kiselina, 3-(benzoiloksi)-8-metil-, metil estar, (1R,2R,3S,5S) .

methyl (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyclo-[3.2.1]octane-2-carboxylate;

metil (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoiloksi)-8-metil-8-azabiciklo-[3.2.1]oktan-2-karboksilat .

(benzoilekgonin - alkaloid koji se nalazi u lišću koke ili je dobijen iz ekgonina).

50-36-2

L1-54

2939 72 00 00

Ecgonine

Ekgonin

estri i derivati ekgonina koji se mogu prevesti u ekgonin ili kokain

8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-8-methyl-, (1R,2R,3S,5S);

8-azabiciklo[3.2.1]oktan-2-karboksilna kiselina, 3-hidroksi-8-metil-, (1R,2R,3S,5S) .

(1R,2R,3S,5S)-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid;

(1R,2R,3S,5S)-3-hidroksi-8-metil-8-azabiciklo[3.2.1]oktan-2-karboksilna kiselina .

481-37-8

L1-40

2939 79 90 00 Ex

Mitragynine

Mitraginin

indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE,2S,3S,12bS);

indolo[2,3-a]hinazolin-2-sirćetna kiselina, 3-etil-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidro-8-metoksi-α-(metoksimetilen)-, metil estar, (αE,2S,3S,12bS).

methyl (E)-2-((2S,3S,12bS)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)-3-methoxyacrylate;

metil (E)-2-((2S,3S,12bS)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[2,3-a]hinazolin-2-il)-3-metoksiakrilat .

4098-40-2

L2-54

 

o-Methyl acetyl fentanyl

o-Metil acetil fentanil

acetamide, N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

acetamid, N-(2-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil].

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acetamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)acetamid .

90736-11-1

L2-32

 

4-Methoxybutyrfentanyl;

4-MeO-BF .

4-Metoksibutirfentanil

butanamide, N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

butanamid, N-(4-metoksifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-

piperidinil] .

N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide;

N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramid

2088842-68-4

L2-34

 

Cyclopentylfentanyl

Ciklopentilfentanil

cyclopentanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

ciklopentankarboksamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil].

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilciklopentankarboksamid .

2088918-01-6

L2-35

 

Para-chloroisobutyrylfentanyl; 4-Clibf .

Para-hlorizobutirilfentanil;

propanamide, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

propanamid, N-(4-hlorfenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(4-chlorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide;

N-(4-hlorfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid .

244195-34-4

L2-36

 

Benzyl furanyl fentanyl

Benzil furanil fentanil

2-furancarboxamide, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl];

2-furankarboksamid, N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil] .

N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide;

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilfuran-2-karboksamid .

497240-21-8

L2-38

 

m-Fluoromethoxyacetylfentanyl

m-Fluormetoksifentanil

acetamide, N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

acetamid, N-(3-fluorfenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-acetamide;

N-(3-fluorfenil)-2-metoksi-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-acetamid .

2306825-31-8

L2-39

 

N-methyl U-47931E

SCHEMBL10340116

benzamide, 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-, trans;

benzamid, 4-brom-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-, trans .

4-bromo-N-((1R,2R)-2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide;

4-brom-N-((1R,2R)-2-(dimetilamino)cikloheksil)-N-metilbenzamid .

75570-38-6

L2-40

 

Win-35428

Vin-35428

8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-, methyl ester;

8-azabiciklo[3.2.1]oktan-2-karboksilna kiselina, 3-(4-fluorfenil)-8-metil-, metil estar .

methyl (1R,2S,3S,5S)-3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo [3.2.1]octane-2-carboxylate;

metil (1R,2S,3S,5S)-3-(4-fluorfenil)-8-metil-8-azabiciklo [3.2.1]oktan-2-karboksilat .

50370-56-4

L2-41

 

Bucinnazine;

AP-237 .

Bucinazin

1-butanone, 1-[4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl];

1-butanon, 1-[4-(3-fenil-2-propen-1-il)-1-piperazinil] .

1-(4-cinnamylpiperazin-1-yl)butan-1-one;

1-(4-cinamilpiperazin-1-il)butan-1-on .

17719-89-0

L2-42

 

2F-Viminol

2F-Viminol

1H -pyrrole-2-methanol, α-[[bis(1-methylpropyl)amino]methyl]-1-[(2-fluorophenyl)methyl];

1H -pirol-2-metanol, α-[[bis(1-metilpropil)amino]metil]-1-[(2-fluorfenil)metil] .

2-(di-sec-butylamino)-1-(1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-ol;

2-(di-sek-butilamino)-1-(1-(2-fluorbenzil)-1H-pirol-2-il)etan-1-ol .

63880-43-3

L2-44

 

Metodesnitazene 

1H-benzimidazole-1-ethanamine, N,N-diethyl-2-[(4-methoxyphenyl)methyl];

1H-benzimidazol-1-etanamin, N,N-dietil-2-[(4-metoksifenil)metil] .

N,N-diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine;

N,N-dietil-2-(2-(4-metoksibenzil)-1H-benzo[d]-imidazol-1-il)etan-1-amin .

14030-77-4 

L2-45

 

Isobutyrfentanyl; iBF .

Izobutirfentanil

propanamide, 2-methyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

propanamid, 2-metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil] .

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylisobutyramide;

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilizobutiramid .

119618-70-1 

L2-46

 

AP-238

1-propanone, 1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl];

1-propanon, 1-[2,6-dimetil-4-(3-fenil-2-propen-1-il)-1-piperazinil].

1-(4-cinnamyl-2,6-dimethylpiperazin-1-yl)propan-1-one;

1-(4-cinamil-2,6-dimetilpiperazin-1-il)propan-1-on

4204-01-7 

L2-48

 

Carbonyl-Bromadol

-

(4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl)methanone;

(4-bromfenil)-(1-(dimetilamino)-4-hidroksi-4-fenetilcikloheksil)metanon .

-

L2-49

 

Metonitazene

Metonitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, N,N-diethyl-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro;

1H-benzimidazol-1-etanamin, N,N-dietil-2-[(4-metoksifenil)metil]-5-nitro .

N,N-diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine;

N,N-dietil-2-(2-(4-metoksibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amin .

14680-51-4 

L2-50

 

O-AMKD;

ethanone, 1-[4-[3-(acetyloxy)phenyl]-1-methyl-4-piperidinyl;

etanon, 1-[4-[3-(acetiloksi)fenil]-1-metil-4-piperidinil] .

3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate;

3-(4-acetil-1-metilpiperidin-4-il)fenil acetat .

878895-45-5

L2-51

 

Crotonylfentanyl

Krotonilfentanil

2-butenamide, N-phenyl-N -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-, (2E);

2-butenamid, N -fenil-N -[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-, (2E).

(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide;

(E)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbut-2-enamid .

760930-59-4 

L2-52

 

7-Hydroxymitragynine

7-Hidroksimitraginin

indolo[2,3-a ]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,7a,12b-octahydro-7a-hydroxy-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE,2S,3S,7aS,12bS );

indolo[2,3-a ]hinazolin-2-sirćetna kiselina, 3-etil-1,2,3,4,6,7,7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilen)-, metil estar, (αE,2S,3S,7aS,12bS) .

methyl (E)-2-((2S,3S,7aS,12bS)-3-ethyl-7a-hydroxy-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,7a,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)-3-methoxyacrylate;

metil (E)-2-((2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-hidroksi-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,7a,12b-oktahidroindolo[2,3-a]hinazolin-2-il)-3-metoksiakrilat .

174418-82-7

L2-55

 

Brorphine

Brorfine

2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro;

2H-benzimidazol-2-on, 1-[1-[1-(4-bromfenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-dihidro .

1-(1-(1-(4-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one;

1-(1-(1-(4-bromfenil)etil)piperidin-4-il)-1,3-dihidro-2H-benzo[d]imidazol-2-on .

2244737-98-0

L1-126

 

Butonitazene

Butonitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, 2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-N,N -diethyl-5-nitro;

1H-benzimidazol-1-etanamin, 2-[(4-butoksifenil)metil]-N,N -dietil-5-nitro .

2-(2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine;

2-(2-(4-butoksibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-amin .

95810-54-1

L1-127

 

Dipyanone

Dipianon

3-heptanone, 4,4-diphenyl-6-(1-pyrrolidinyl);

3-heptanon, 4,4-difenil-6-(1-pirolidinil) .

4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one;

4,4-difenil-6-(pirolidin-1-il)heptan-3-on .

60996-94-3

L1-129

 

Methyl-AP-237

1-butanone, 1-[2-methyl-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl];

1-butan, 1-[2-metil-4-(3-fenil-2-propen-1-il)-1-piperazinil].

1-(4-cinnamyl-2-methylpiperazin-1-yl)butan-1-one;

1-(4-cinamil-2-metilpiperazin-1-il)butan-1-on .

98608-61-8

L1-131

 

Etodesnitazene

Etodeznitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl;

1H-benzimidazol-1-etanamin, 2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N- dietil .

2-(2-(4-ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine;

2-(2-(4-etoksibenzil)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-amin .

14030-76-3

L1-132

 

Etonitazepyne

Etonitazepin

1H-benzimidazole, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl];

1H-benzimidazol, 2-[(4-etoksifenil)metil]-5-nitro-1-[2-(1-pirolidinil)etil] .

2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole;

2-(4-etoksibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol .

2785346-75-8

L1-133

 

Protonitazene

Protonitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl];

1H-benzimidazol-1-etanamin, N,N -dietil-5-nitro-2-[(4-propoksifenil)metil] .

N,N-diethyl-2-(5-nitro-2-(4-propoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine;

N,N-dietil-2-(5-nitro-2-(4-propoksibenzil)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amin .

95958-84-2

L1-134

 

Flunitazene

Flunitazen

1H-benzimidazole-1-ethanamine, N,N-diethyl-2-[(4-fluorophenyl)-methyl]-5-nitro;

1H-benzimidazol-1-etanamin, N,N-dietil-2-[(4-fluorfenil)-metil]-5-nitro .

N,N-diethyl-2-(2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine;

N,N-dietil-2-(2-(4-fluorbenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amin .

2249-36-7

L1-135

-

Preparati:

ACETILDIHIDROKODEINA,

KODEINA,

DIHIDROKODEINA,

ETILMORFINA,

NIKOKODINA,

NIKODIKODINA,

NORKODEINA,

FOLKODINA

Preparati opojnih droga kombinovani s jednim ili više drugih sastojaka koji ne sadrže više od 100 miligrama opojne droge po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenata u nepodeljenim preparatima.

-

L3-1

-

Preparati:

PROPIRAMA

Preparati koji ne sadrže više od 100 miligrama propirama po jedinici doziranja i kombinovani sa najmanje istom količinom metilceluloze.

-

L3-2

-

Preparati:

DEKSTROPROPOKSIFENA

Preparati za oralnu upotrebu koji ne sadrže više od 135 miligrama baze dekstropropoksifena po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenta u nepodeljenim preparatima, pod uslovom da ovi preparati ne sadrže nijednu psihotropnu supstancu iz lista 4, 5, 6 i 7.

-

L3-3

-

Preparati:

KOKAINA

Preparati koji ne sadrže više od 0,1 procenat kokaina računatog kao baza kokaina.

-

L3-4

-

Preparati:

OPIJUMA ili MORFINA

Preparati opijuma ili morfina koji ne sadrže više od 0,2 procenta morfina računatog kao bezvodna baza morfina i kombinovan sa jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili skoro nikakva opasnost od zloupotrebe i na takav način da se do opojne droge ne može doći nekim lako primenljivim načinom ili u količini koja bi predstavljala opasnost po zdravlje ljudi.

-

L3-bez broja

-

Preparati:

DIFENOKSINA

Preparati difenoksina koji ne sadrže više od 0,5 miligrama difenoksina po jedinici doziranja i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 5 procenata doze difenoksina.

-

L3-5

-

Preparati:

DIFENOKSILATA

Preparati difenoksilata koji ne sadrže više od 2,5 miligrama po jedinici doziranja difenoksilata računatog kao baza difenoksilata i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 1 procentom doze difenoksilata.

-

L3-6

-

Preparati:

Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

Smeša sačinjena od:

10 % opijuma u prahu

10 % ipecacuanha korena u prahu

80 % bilo kojeg drugog sastojka u kome nema nikakve opojne droge

-

L3-7

-

Ostali preparati

Preparati u skladu sa bilo kojom formulom navedenom u ovoj listi i mešavine takvih preparata sa bilo kakvim materijalom koji ne sadrži nikakvu opojnu drogu.

-

L3

* Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 40/23).

IZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće.

ESTRI I ETRI

Estri, etri i izomeri estara i etara opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

SOLI

Soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara, etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

Internacionalni nezaštićen naziv i/ili trivijalni nazivi

Sistematska hemijska imena

(CAS ime i IUPAC ime na eng. i srp.jez.)

CAS broj

Broj iz Pravilnika o PKS*

1

2

3

4

1211 90 86 98 Ex

1302 19 70 00 Ex

Iboga (biljka Tabernanthe iboga)

cela biljka Tabernanthe iboga

-

L4-67

1211 90 86 98 Ex

1302 19 70 00 Ex

Salvia divinorum

cela biljka Salvia divinorum

-

L4-66

2905 51 00 00

Ethchlorvynol

Ethlorvinol

1-penten-4-yn-3-ol, 1-chloro-3-ethyl;

1-penten-4-in-3-ol, 1-hlor-3-etil .

(E)-1-chloro-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-ol;

(E)-1-hlor-3-etilpent-1-en-4-in-3-ol .

113-18-8

L7-18

2907 29 00 00 Ex     

CP 47497

phenol, 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S )-3-hydroxycyclohexyl]-, rel;

fenol, 5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1R,3S )-3-hidroksicikloheksil]-, rel .

2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol;

2-((1R,3S)-3-hidroksicikloheksil)-5-(2-metiloktan-2-il)fenol .

70434-82-1

L4-58

2907 29 00 00 Ex

CP 47,497-C8 homolog;

Cannabicyclo-hexanol .

Kanabicikloheksanol

phenol, 5-(1,1-dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-, rel;

fenol, 5-(1,1-dimetiloctil)-2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-, rel .

2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol;

2-((1R,3S)-3-hidroksicikloheksil)-5-(2-metilnonan-2-il)fenol .

70434-92-3

L4-85

2907 29 00 00 Ex

CP 47497-C-homolog

phenol, 5-(1,1-dimethylhexyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)-, cis;

fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil)-, cis .

2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylheptan-2-yl)phenol;

2-((1R,3S)-3-hidroksicikloheksil)-5-(2-metilheptan-2-il)fenol .

70435-06-2

L4-102

2907 29 00 00 Ex

CP 47,497-C9-homolog

phenol, 5-(1,1-dimethylnonyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)-, cis;

fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksi-cikloheksil)-, cis .

2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyldecan-2-yl)phenol;

2-((1R,3S)-3-hidroksicikloheksil)-5-(2-metildecan-2-il)fenol .

70435-08-4

L4-103

2918 19 98 00 Ex

GHB

butanoic acid, 4-hydroxy;

butanska kiselina, 4-hidroksi .

4-hydroxybutanoic acid;

4-hidroksibutanska kiselina .

591-81-1

L7-11

2921 30 99 00 Ex

Propylhexedrine

Propilheksedrin

cyclohexaneethanamine, N,α-dimethyl;

cikloheksanetanamin, N,α-dimetil .

1-cyclohexyl-N-methylpropan-2-amine;

1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin .

(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin

101-40-6

L5-15

2921 46 00 00

Amphetamine

Amfetamin

benzeneethanamine, α-methyl;

benzenetanamin, α-metil .

1-phenylpropan-2-amine;

1-fenilpropan-2-amin.

300-62-9

L5-2

2921 46 00 00

Benzphetamine

Benzfetamin

benzeneethanamine, N ,α-dimethyl-N-(phenylmethyl)-, (αS );

benzenetanamin, N,α-dimetil-N-(fenilmetil)-, (αS) .

(S)-N-benzyl-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine;

(S)-N-benzil-N-metil-1-fenilpropan-2-amin .

156-08-1

L7-6

2921 46 00 00

Dexamphetamine

Deksamfetamin

benzeneethanamine, α-methyl-, (αS);

benzenetanamin, α-metil-, (αS) .

(+)(S)-1-phenylpropan-2-amine;

(+)(S)-1-fenilpropan-2-amin .

51-64-9

L5-4

2921 46 00 00

Levamfetamine

Levamfetamin

benzeneethanamine, α-methyl-, (αR);

benzenetanamin, α-metil-, (αR) .

(-)(R)-1-phenylpropan-2-amine;

(-)(R)-1-fenilpropan-2-amin .

156-34-3

L5-8

2921 46 00 00

Mefenorex

Mefenoreks

benzeneethanamine, N-(3-chloropropyl)-α-methyl;

benzenetanamin, N-(3-hlorpropil)-α-metil .

3-chloro-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amine;

3-hlor-N-(1-fenilpropan-2-il)propan-1-amin .

17243-57-1

L7-37

2921 46 00 00

Etilamfetamine

Etilamfetamin

benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl;

benzenetanamin, N-etil-α-metil .

N-ethyl-1-phenylpropan-2-amine;

N-etil-1-fenilpropan-2-amin .

457-87-4

L7-15

2921 46 00 00

Lefetamine

Lefetamin

benzeneethanamine, N,N-dimethyl-α-phenyl-, (αR );

benzenetanamin, N,N-dimetil-α-fenil-, (αR ) .

(R)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethan-1-amine;

(R)-N,N-dimetil-1,2-difeniletan-1-amin.

7262-75-1

L7-27

2921 46 00 00

Fencamfamin

Fenkamfamin

bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N-ethyl-3-phenyl;

biciklo[2.2.1]heptan-2-amin, N-etil-3-fenil .

N-ethyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine;

N-etil-3-fenilbiciklo[2.2.1]heptan-2-amin .

1209-98-9

L7-54

2921 46 00 00

Phentermine

Fentermin

benzeneethanamine, α,α-dimethyl;

benzenetanamin, α,α-dimetil .

2-methyl-1-phenylpropan-2-amine;

2-metil-1-fenilpropan-2-amin .

122-09-8

L7-57

2921 49 00 00 Ex

p-Methylamphetamine;

4-MA .

p-Metilamfetamin

benzeneethanamine, a,4-dimethyl;

benzenetanamin, a,4-dimetil .

1-(p-tolyl)propan-2-amine;

1-(p-tolil)propan-2-amin .

64-11-9

L4-28

2921 49 00 00 Ex

4-F-amphetamine;

4-FA .

4-F-amfetamin

benzeneethanamine, 4-fluoro-α-methyl;

benzenetanamin, 4-fluor-α-metil .

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine;

1-(4-fluorfenil)propan-2-amin .

459-02-9

L5-20

2921 49 00 00 Ex

Eticyclidine; PCE

Eticiklidin

cyclohexanamine, N-ethyl-1-phenyl;

cikloheksanamin, N-etil-1-fenil .

N-ethyl-1-phenylcyclohexan-1-amine;

N-etil-1-fenilcikloheksan-1-amin .

2201-15-2

L4-10

2921 49 00 00 Ex

4-Methylthioamphetamine;

4-MTA .

4-Metiltioamfetamin

benzeneethanamine, a-methyl-4-(methylthio);

benzenetanamin, a-metil-4-(metiltio) .

1-(4-(methylthio)phenyl)propan-2-amine;

1-(4-(metiltio)fenil)propan-2-amin .

14116-06-4

L4-35

2922 29 00 90 Ex

2C-I

benzeneethanamine, 4-iodo-2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 4-jod-2,5-dimetoksi .

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(4-jod-2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin .

69587-11-7

L4-55

2922 29 00 90 Ex

4-Br-2,5-dimethoxyphenethylamine;

2C-B .

4-Br-2,5-dimetoksifenetilamin

benzeneethanamine, 4-bromo-2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 4-brom-2,5-dimetoksi .

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin .

66142-81-2

L5-21

2922 29 00 90 Ex

Brolamfetamine;

DOB .

Brolamfetamin

benzeneethanamine, 4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methyl;

benzenetanamin, 4-brom-2,5-dimetoksi-α-metil .

1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amne;

1-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amin .

64638-07-9

L4-3

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxyamphetamine; DMA .

2,5-Dimetoksiamfetamin

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-a-methyl;

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-a-metil .

1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine;

1-(2,5-dimetoksifenil)propan-2-amin.

2801-68-5

L4-6

2922 29 00 90 Ex

p-Methoxyamphetamine; PMA .

p-Metoksiamfetamine

benzeneethanamine, 4-methoxy-a-methyl;

benzenetanamin, 4-metoksi-a-metil .

1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine;

1-(4-metoksifenil)propan-2-amin .

64-13-1

L4-38

2922 29 00 90 Ex

DOET

benzeneethanamine, 4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methyl;

benzenetanamin, 4-etil-2,5-dimetoksi-α-metil .

1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine;

1-(4-etil-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amin .

22004-32-6

L4-9

2922 29 00 90 Ex

α-Methylmescaline; TMA

α-Metilmeskalin

benzeneethanamine, 3,4,5-trimethoxy-methyl;

benzenetanamin, 3,4,5-trimetoksi-α-metil.

1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-amine;

1-(3,4,5-trimetoksifenil)propan-2-amin .

1082-88-8

L4-48

2922 29 00 90 Ex

STP; DOM

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-α,4-dimethyl;

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-α,4-dimetil .

1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)propan-2-amine;

1-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)propan-2-amin .

15588-95-1

L4-44

2922 29 00 90 Ex

25I-NBOMe

benzeneethanamine, 4-iodo-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl];

benzenetanamin, 4-jod-2,5-dimetoksi-N-[(2-metoksifenil)-metil] .

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine;

2-(4-jod-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etan-1-amin .

919797-19-6

L4-70

2922 29 00 90 Ex

2C-P

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-4-propyl;

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-propil .

2-(2,5-dimethoxy-4-propylphenyl)ethan-1-amine;

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etan-1-amin .

207740-22-5

L4-72

2922 29 00 90 Ex

25B-NBOMe;

2C-B-NBOMe;

CIMBI-36 .

benzeneethanamine, 4-bromo-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxy-phenyl)methyl];

benzenetanamin, 4-brom-2,5-dimetoksi-N-[(2-metoksifenil)-metil] .

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)-ethan-1-amine;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)-etan-1-amin .

1026511-90-9

L4-83

2922 29 00 90 Ex

25C-NBOMe;

2C-C-NBOMe;

benzeneethanamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl];

benzenetanamin, 4-hlor-2,5-dimetoksi-N-[(2-metoksi-fenil)metil].

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine;

2-(4-hlor-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etan-1-amin .

1227608-02-7

L4-84

2922 29 00 90 Ex

2C-E

benzeneethanamine, 4-ethyl-2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 4-etil-2,5-dimetoksi .

2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(4-etil-2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin.

71539-34-9

L4-96

2922 29 00 90 Ex

2C-D

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-4-methyl;

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-metil .

2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)ethan-1-amine;

2-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)etan-1-amin .

24333-19-5

L4-97

2922 29 00 90 Ex

2C-C

benzeneethanamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 4-hlor-2,5-dimetoksi .

2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)ethan-1-amine;

2-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)etan-1-amin.

88441-14-9

L4-98

2922 29 00 90 Ex

2C-H

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi .

2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin .

3600-86-0

L4-100

2922 29 00 90 Ex

2C-N

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-4-nitro;

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-nitro .

2-(2,5-dimethoxy-4-nitrophenyl)ethan-1-amine;

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etan-1-amin .

261789-00-8

L4-101

2922 29 00 90 Ex

p-Methoxymethamphetamine; PMMA;

p-Metoksimetamfetamin

benzeneethanamine, 4-methoxy-N,a-dimethyl;

benzenetanamin, 4-metoksi-N,a-dimetil .

1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine;

1-(4-metoksifenil)-N-metilpropan-2-amin

22331-70-0

L4-39

2922 29 00 90 Ex

Dimoxamine;

Ariadne; 4C-D .

Dimoksamin;

Ariadne.

benzeneethanamine, α-ethyl-2,5-dimethoxy-4-methyl;

benzenetanamin, α-etil-2,5-dimetoksi-4-metil.

1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)butan-2-amine;

1-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)butan-2-amin .

52842-58-7 

L4-157

2922 29 00 90 Ex

Methallylescaline

benzeneethanamine, 3,5-dimethoxy-4-[(2-methyl-2-propen-1-yl)-oxy];

benzenetanamin, 3,5-dimetoksi-4-[(2-metil-2-propen-1-il)-oksi] .

2-(3,5-dimethoxy-4-((2-methylallyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine;

2-(3,5-dimetoksi-4-((2-metilalil)oksi)fenil)etan-1-amin .

207740-41-8

L4-205

2922 31 00 00

Amfepramone;

Diethylpropion .

Amfepramon;

Dietilpropion

1-propanone, 2-(diethylamino)-1-phenyl;

1-propanon, 2-(dietilamino)-1-fenil .

2-(diethylamino)-1-phenylpropan-1-one;

2-(dietilamino)-1-fenilpropan-1-on .

90-84-6

L7-4

2922 39 00 00 Ex

Ketamine

Ketamin

cyclohexanone, 2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino);

cikloheksanon, 2-(2-hlorfenil)-2-(metilamino) .

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one;

2-(2-hlorfenil)-2-(metilamino)cikloheksan-1-on .

6740-88-1

L5-7

2922 39 00 00 Ex

4-Meap

1-pentanone, 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl);

1-pentanon, 2-(etilamino)-1-(4-metilfenil) .

2-(ethylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one;

2-(etilamino)-1-(p-tolil)pentan-1-on.

746540-82-9

L4-127

2922 39 00 00 Ex

Deschloroketamine

Dezhlorketamin

cyclohexanone, 2-(methylamino)-2-phenyl;

cikloheksanon, 2-(metilamino)-2-fenil .

2-(methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one;

2-(metilamino)-2-fenilcikloheksan-1-on .

7063-30-1

L5-28

2922 39 00 00 Ex

3-Chloromethcathinone;

3-CMC .

3-Hlormetkationon

1-propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino);

1-propanon, 1-(3-hlorfenil)-2-(metilamino).

1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one;

1-(3-hlorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on.

1049677-59-9

L4-220

2922 39 00 00 Ex

2-Fluoroketamine

2-Fluorketamin

cyclohexanone, 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino);

cikloheksanon, 2-(2-fluorfenil)-2-(metilamino) .

2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one;

2-(2-fluorfenil)-2-(metilamino)cikloheksan-1-on .

111982-50-4

L4-224

2922 49 85 00 Ex

Baclofen

Baklofen

benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro;

benzenpropanska kiselina, β-(aminometil)-4-hlor .

4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid;

4-amino-3-(4-hlorfenil)butanska kiselina .

1134-47-0

L7-63

2922 49 85 00 Ex

Pregabalin

Pregabalin

hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S) .

heksanska kiselina, 3-(aminometil)-5-metil-, (3S) .

(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid;

(S)-3-(aminometil)-5-metilheksanska kiselina .

148553-50-8

L7-72

2922 50 00 00 Ex

Methoxetamine; MXE .

Metoksetamin

cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl);

cikloheksanon, 2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) .

2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksan-1-on .

1239943-76-0

L4-104

2924 11 00 00

Meprobamate

Meprobamat

1,3-propanediol, 2-methyl-2-propyl-, 1,3-dicarbamate;

1,3-propandiol, 2-metil-2-propil-, 1,3-dikarbamat .

2-methyl-2-propylpropane-1,3-diyl dicarbamate;

2-metil-2-propilpropan-1,3-diil dikarbamat .

57-53-4

L7-34

2924 24 00 00

Ethinamate

Etinamat

cyclohexanol, 1-ethynyl-, 1-carbamate;

cikloheksanol, 1-etinil-, 1-karbamat .

1-ethynylcyclohexyl carbamate;

1-etinilcikloheksil karbamat .

126-52-3

L7-17

2925 12 00 00

Glutethimide

Glutetimid

2,6-piperidinedione, 3-ethyl-3-phenyl;

2,6-piperidindion, 3-etil-3-fenil .

3-ethyl-3-phenylpiperidine-2,6-dione;

3-etil-3-fenilpiperidin-2,6-dion .

77-21-4

L6-4

2926 30 00 00

Fenproporex

Fenproporeks

propanenitrile, 3-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino];

propannitril, 3-[(1-metil-2-feniletil)amino] .

3-((1-phenylpropan-2-yl)amino)propanenitrile;

3-((1-fenilpropan-2-il)amino)propannitril .

16397-28-7

L7-56

2930 90 98 90 Ex

2C-T-2

benzeneethanamine, 4-(ethylthio)-2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 4-(etiltio)-2,5-dimetoksi.

2-(4-(ethylthio)-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(4-(etiltio)-2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin .

207740-24-7

L4-56

2930 90 98 90 Ex

2C-T-7

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-4-(propylthio);

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-(propiltio).

2-(2,5-dimethoxy-4-(propylthio)phenyl)ethan-1-amine;

2-(2,5-dimetoksi-4-(propiltio)fenil)etan-1-amin .

207740-26-9

L4-57

2930 90 98 90 Ex

2C-T-4

benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-4-[(1-methylethyl)thio];

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)tio].

2-(4-(isopropylthio)-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(4-(izopropiltio)-2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin.

207740-25-8

L4-99

2930 90 98 90 Ex

Bisfluoromodafinil;

Flmodafinil; Lauflumide .

Bisfluoromodafinil

acetamide, 2-[[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl];

acetamid, 2-[[bis(4-fluorfenil)metil]sulfinil] .

2-((bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl)acetamide;

2-((bis(4-fluorfenil)metil)sulfinil)acetamid .

90280-13-0

L5-23

2930 90 98 90 Ex

2C-T-21

benzeneethanamine, 4-[(2-fluoroethyl)thio]-2,5-dimethoxy;

benzenetanamin, 4-[(2-fluoretil)tio]-2,5-dimetoksi.

2-(4-((2-fluoroethyl)thio)-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(4-((2-fluoretil)tio)-2,5-dimetoksifenil)etan-1-amin .

207740-33-8

L4-208

2932 20 90 00 Ex

Salvinorin A

Salvinorin A

2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro- 6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR);

2H-indazol[2,1-c]piran-7-karboksilna kiselina, 9-(acetil-oksi)-2-(3-furanil)dodekahidro-6a,10b-dimetil-4,10-diokso-,metil estar, (2S,4aR,6aR,7R,9S, 10aS,10bR) .

ethyl (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-2H-benzo[f]-isochromene-7-carboxylate;

metil (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoksi-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]-izohromene-7-karboksilat .

83729-01-5

L4-68

2932 95 00 00

Dronabinol*;

Marinol; Δ9-THC .

Dronabinol;

Marinol;

(delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)*

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-, (6aR,10aR);

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-, (6aR,10aR) .

(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol;

(i njegove stereohemijske varijante) .

1972-08-3

L5-5

 

* NAPOMENA

Internacionalni nezaštićeni naziv se odnosi samo na jednu od stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro-kanabinola,naime na: (-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol

   

2932 95 00 00

Tetrahydrocannabinol;

THC .

Tetrahidrokanabinol

Sledeći regioizomeri tetrahidrokanabinola:

 

L4-47

Δ3-THC;

delta-6a(10a)-THC .

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl;

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil.

6,6,9-trimethyl-3-pentyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]-chromen-1-ol;

6,6,9-trimetil-3-pentil-7,8,9,10-tetrahidro-6H-benzo[c]-hromen-1-ol .

7663-50-5

L4-47a

Δ4-THC;

delta-6a(7)-THC .

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-, (9R-trans);

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-,(9R-trans) .

(9R,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-8,9,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(9R,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-8,9,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol .

59042-44-3

L4-47b

 

Δ5-THC; D7-THC;

delta-7-THC .

6H-dibenzo[b,d ]pyran-1-ol, 6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-, [6aR -(6aα,9β,10β)];

6H-dibenzo[b,d ]piran-1-ol, 6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-, [6aR -(6aα,9β,10β)] .

(6aR,9R,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,9,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(6aR,9R,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,9,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol .

42793-13-5

L4-47c

Δ8-THC;

delta-8-THC .

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-,(6aR,10aR);

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-, (6aR ,10aR) .

(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol .

5957-75-5

L4-47d

Δ10-THC;

delta-10-THC

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol;

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo-[b,d]piran-1-ol.

6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9-tetrahidro-6H-benzo[c]-hromen-1-ol .

7663-51-6

L4-47e

exo-THC;

delta-9(11)-THC

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-, (6aR, 10aR);

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-, (6aR, 10aR ) .

(6aR,10aR)-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(6aR,10aR)-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol .

27179-28-8

L4-47f

2932 99 00 00 Ex

Butylone*;

bk-MBDB .

Butilon

1-butanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino);

1-butanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino) .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on .

802575-11-7

L4-4

2932 99 00 00 Ex

Methylone

Metilon

1-propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino);

1-propanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino) .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on .

186028-79-5

L4-31

2932 99 00 00 Ex

HU-210

6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol, 3-(1,1-dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-, (6aR,10aR);

6H-dibenzo[b,d]piran-9-metanol,3-(1,1-dimetilheptil)-6a,7,10,10a-tetrahidro-1-hidroksi-6,6-dimetil-, (6aR,10aR).

(6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol .

112830-95-2

L4-54

2932 99 00 00 Ex

N-Ethyl MDA; MDEA .

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, N-ethyl-a-methyl;

1,3-benzodioksol-5-etanamin, N-etil-a-metil .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-N-etilpropan-2-amin .

82801-81-8

L4-25

2932 99 00 00 Ex

Tenamfetamine; MDA;

Tenamfetamin

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, α-methyl;

1,3-benzodioksol-5-etanamin, α-metil .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)propan-2-amine;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)propan-2-amin .

4764-17-4

L4-45

2932 99 00 00 Ex

MDMA; Ecstasy .

Ekstazi

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, N,α-dimethyl;

1,3-benzodioksol-5-etanamin, N,a-dimetil .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-N-metilpropan-2-amin

42542-10-9

L4-26

2932 99 00 00 Ex

N-Hydroxy mda;

N-Hidroksi mda

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, N-hydroxy-a-methyl;

1,3-benzodioksol-5-etanamin, N-hidroksi-a-metil .

N-(1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)propan-2-yl)hydroxylamine;

N-(1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)propan-2-il)hidroksilamin .

74698-47-8

L4-24

2932 99 00 00 Ex

DMHP;

Dimethylheptylpyran .

Dimetilheptilpiran

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl;

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil .

6,6,9-trimethyl-3-(3-methyloctan-2-yl)-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

6,6,9-trimetil-3-(3-metiloktan-2-il)-7,8,9,10-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol.

32904-22-6

L4-8

2932 99 00 00 Ex

MMDA

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, 7-methoxya-methyl;

1,3-benzodioksol-5-etanamin, 7-metoksi-a-metil .

1-(7-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)propan-2-amine;

1-(7-metoksibenzo[d][1,3]dioksol-5-il)propan-2-amin.

13674-05-0

L4-34

2932 99 00 00 Ex

Parahexil; Synhexyl .

Paraheksil;

Sinheksil .

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl;

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil.

3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]-chromen-1-ol;

3-heksil-6,6,9-trimetil-7,8,9,10-tetrahidro-6H-benzo[c]-hromen-1-ol .

117-51-1

L4-37

2932 99 00 00 Ex

Pentylone

Pentilon

1-pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino);

1-pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)

.

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on .

698963-77-8

L4-92

2932 99 00 00 Ex

Ethylone;

bk-MDEA .

Etilon

1-propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);

1-propanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino).

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on .

1112937-64-0

L4-108

2932 99 00 00 Ex

5-APDB;

3-Desoxy-MDA .

5-benzofuranethanamine, 2,3-dihydro-α-methyl;

5-benzofuranetanamin, 2,3-dihidro-α-metil.

1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propan-2-amine;

1-(2,3-dihidrobenzofuran-5-il)propan-2-amin .

152624-03-8

L4-114

2932 99 00 00 Ex

Dibutylone

Dibutilon

1-butanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino);

1-butanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino) .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)butan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on .

802286-83-5

L4-123

2932 99 00 00 Ex

5-MAPB

5-benzofuranethanamine, N,α-dimethyl;

5-benzofuranetanamin, N,α-dimetil .

1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine;

1-(benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amin .

1354631-77-8

L4-198

2932 99 00 00 Ex

N-Ethylpentylone;

bk-EPDP

N-Etilpentilon

1-pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);

1-pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino).

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on .

727641-67-0

L4-121

2932 99 00 00 Ex

6-(2-Aminopropyl)benzofuran;

6-APB .

6-(2-aminopropil)benzofuran

6-benzofuranethanamine, α-methyl;

6-benzofuranetanamin, α-metil.

1-(benzofuran-6-yl)propan-2-amine;

1-(benzofuran-6-il)propan-2-amin .

286834-85-3

L4-197

Ex 2932 99 00 00

Eutylone

1-butanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);

1-butanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino).

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-on .

802855-66-9

L4-201

Ex 2932 99 00 00

n-Propyl bk-bdb

1-butanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino);

1-butanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(propilamino) .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(propylamino)butan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(propilamino)butan-1-on .

802286-81-3

L4-223

Ex 2932 99 00 00

Ethyl-K

Etil-K

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, N-ethyl-α-propyl;

1,3-benzodiksol-5-etanamin, N-etil-α-propil .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-ethylpentan-2-amine;

1-(benzo[d][1,3]diokso-5-il)-N-etilpentan-2-amin .

952016-47-6

L4-131

Ex 2932 99 00 00

Hexahydrocannabinol;

HHC .

Heksahidrokanabinol

rel-(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H -dibenzo[b,d]pyran-1-ol;

rel-(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6,9-3-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol;

(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol;

(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

946512-74-9

L4-225

2933 33 00 00

Bromazepam

Bromazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridinyl);

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridinil) .

7-bromo-5-(pyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-brom-5-(piridin-2-il)-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

1812-30-2

L7-7

2933 33 00 00

Methylphenidate

Metilfenidat

2-piperidineacetic acid, α-phenyl-, methyl ester;

2-piperidinsirćetna kiselina, α-fenil-, metil estar .

methyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate;

metil 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat

113-45-1

L5-14

2933 33 00 00

Pentazocine

Pentazocin

2,6-methano-3-benzazocin-8-ol, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, (2R,6R,11R)-rel;

2,6-metan-3-benzazocin-8-ol, 1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-buten-1-il)-,(2R,6R,11R)-rel .

(2S,6S,11S)-6,11-dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methanobenzo[d]azocin-8-ol;

(2S,6S,11S)-6,11-dimetil-3-(3-metilbut-2-en-1-il)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-2,6-metanbenz[d]azocin-8-ol .

359-83-1

L6-6

2933 33 00 00

Pipradrol

Pipradol

2-piperidinemethanol, α,α-diphenyl;

2-piperidinmetanol, α,α-difenil .

diphenyl(piperidin-2-yl)methanol;

difenil(piperidin-2-il)metanol .

467-60-7

L7-46

2933 33 00 00

Phencyclidine; PCP .

Fenciklidin

piperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl);

piperidin, 1-(1-fenilcikloheksil) .

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine;

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin .

77-10-1

L5-17

2933 39 99 00 Ex

AM- 2233

methanone, (2-iodophenyl)[1-[(1-methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indol-3-yl];

metanon, (2-jodfenil)[1-[(1-metil-2-piperidinil)metil]-1H-indol-3-il] .

(2-iodophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone;

(2-jodfenil)(1-((1-metilpiperidin-2-il)metil)-1H-indol-3-il)metanon.

444912-75-8

L4-73

2933 39 99 00 Ex

Ethylphenidate

Etilfenidat

2-piperidineacetic acid, α-phenyl-, ethyl ester;

2-piperidinsirćetna kiselina, α-fenil-, etil estar.

ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate;

etil 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat .

57413-43-1

L4-111

2933 39 99 00 Ex

Diphenidine

Difenidin

piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl);

piperidin, 1-(1,2-difeniletil) .

1-(1,2-diphenylethyl)piperidine;

1-(1,2-difeniletil)piperidin .

36794-52-2

L5-22

2933 39 99 00 Ex

3-Methoxyphencyclidine;

3-MeO-PCP .

3-Metoksifenciklidin

piperidine, 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl];

piperidin, 1-[1-(3-metoksifenil)cikloheksil] .

1-(1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine;

1-(1-(3-metoksifenil)cikloheksil)piperidin .

72242-03-6

L4-200

2933 49 90 00 Ex

PB-22;

QUIPIC.

1H-indole-3-carboxylic acid, 1-pentyl-, 8-quinolinyl ester;

1H-indol-3-karboksilna kiselina, 1-pentil-, 8-hinolinil estar .

quinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate;

hinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3-karboksilat .

1400742-17-

7

L4-82

2933 49 90 00 Ex

5F-PB-22

1H-indole-3-carboxylic acid, 1-(5-fluoropentyl)-, 8-quinolinyl ester;

1H-indol-3-karboksilna kiselina, 1-(5-fluorpentil)-, 8-hinolinil estar .

quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate;

hinolin-8-il 1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-karboksilat.

1400742-41-7

L4-89

2933 53 10 00

Barbital

Barbital

2,4,6(1H,3H,5H )-pyrimidinetrione, 5,5-diethyl;

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5,5-dietil .

5,5-diethylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5,5-dietilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

57-44-3

L7-5

2933 53 10 00

Phenobarbital

Fenobarbital

2,4,6(1H ,3H ,5H )-pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-phenyl;

2,4,6(1H ,3H ,5H)-pirimidintrion, 5-etil-5-fenil .

5-ethyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-etil-5-fenilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion.

50-06-6

L7-55

2933 53 90 00

Allobarbital

Alobarbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-di-2-propen-1-yl;

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5,5-di-2-propen-1-il .

5,5-diallylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5,5-dialilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

52-43-7

L7-1

2933 53 90 00

Amobarbital

Amobarbital

2,4,6(1H,3H,5H )-pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(3-methylbutyl);

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-etil-5-(3-metilbutil);

5-ethyl-5-isopentylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-etil-5-izopentilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

57-43-2

L6-1

2933 53 90 00

Butalbital

Butalbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-(2-methylpropyl)-5-(2-propen-1-yl);

2,4,6(1H,3H,5H )-pirimidintrion, 5-(2-metilpropil)-5-(2-propen-1-il) .

5-allyl-5-isobutylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-alil-5-izobutilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion.

77-26-9

L6-3

2933 53 90 00

Butobarbital; Butethal .

Butetal

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-butyl-5-ethyl;

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-butil-5-etil .

5-butyl-5-ethylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-butil-5-etilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

77-28-1

L7-9

2933 53 90 00

Vinylbital

Vinilbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-ethenyl-5-(1-methylbutyl);

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-etenil-5-(1-metilbutil) .

5-(pentan-2-yl)-5-vinylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-(pentan-2-il)-5-vinilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

2430-49-1

L7-10

2933 53 90 00

Methylphenobarbital;

Mephobarbital .

Metilfenobarbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-ethyl-1-methyl-5-phenyl;

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-etil-1-metil-5-fenil .

5-ethyl-1-methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-etil-1-metil-5-fenilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

115-38-8

L7-35

2933 53 90 00

Pentobarbital

Pentobarbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(1-methylbutyl);

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-etil-5-(1-metilbutil) .

5-ethyl-5-(pentan-2-yl)pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-etil-5-(pentan-2-il)pirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

76-74-4

L6-7

2933 53 90 00

Secobarbital

Sekobarbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-(1-methylbutyl)-5-(2-propen-1-yl);

2,4,6(1H,3H,5H )-pirimidintrion, 5-(1-metilbutil)-5-(2-propen-1-il) .

5-allyl-5-(pentan-2-yl)pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-alil-5-(pentan-2-il)pirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

76-73-3

L5-16

2933 53 90 00

Secbutabarbital;

Butabarbital .

Sekbutabarbital

2,4,6(1H,3H,5H )-pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(1-methylpropyl);

2,4,6(1H,3H,5H )-pirimidintrion, 5-etil-5-(1-metilpropil) .

5-(sec-butyl)-5-ethylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-(sec-butil)-5-etilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

125-40-6

L7-49

2933 53 90 00

Cyclobarbital

Ciklobarbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethyl;

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etil .

5-(cyclohex-1-en-1-yl)-5-ethylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-(cikloheks-1-en-1-il)-5-etilpirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

52-31-3

L6-9

2933 54 00 00 Ex

Brallobarbital

Bralobarbital

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-(2-bromo-2-propen-1-yl)-5-(2-propen-1-yl);

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrion, 5-(2-brom-2-propen-1-il)-5-(2-propen-1-il) .

5-allyl-5-(2-bromoallyl)pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione;

5-alil-5-(2-bromalil)pirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion .

561-86-4

L5-3

2933 55 00 00

Zipeprol

Zipeprol

1-piperazineethanol, 4-(2-methoxy-2-phenylethyl)-α-(methoxyphenylmethyl)-;

1-piperazinetanol, 4-(2-metoksi-2-feniletil)-α-(metoksifenilmetil)- .

1-methoxy-3-(4-(2-methoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl)-1-phenylpropan-2-ol;

1-metoksi-3-(4-(2- metoksi -2-feniletil)piperzin-1-il)-1-fenilpropan-2-ol .

34758-83-3

L5-6

2933 55 00 00

Loprazolam

Loprazolam

1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one, 6-(2-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-, (2Z );

1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on, 6-(2-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]-8-nitro-, (2Z) .

(Z)-6-(2-chlorophenyl)-2-((4-methylpiperazin-1-yl)methylene)-8-nitro-2,4-dihydro-1H-benzo[f]imidazo[1,2-a][1,4]diazepin-1-one;

(Z)-6-(2-hlorfenil)-2-((4-metilpiperazin-1-il)metilen)-8-nitro-2,4-dihidro-1H-benzo[f]imidazo[1,2-a][1,4]diazepin-1-on .

61197-73-7

L7-28

2933 55 00 00

Mecloqualone

Meklokvalon

4(3H)-quinazolinone, 3-(2-chlorophenyl)-2-methyl;

4(3H)-hinazolinon, 3-(2-hlorfenil)-2-metil .

3-(2-chlorophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one;

3-(2-hlorfenil)-2-metilhinazolin-4(3H)-on .

340-57-8

L5-10

2933 55 00 00

Methaqualone

Metakvalon

4(3H)-quinazolinone, 2-methyl-3-(2-methylphenyl);

4(3H)-hinazolinon, 2-metil-3-(2-metilfenil).

2-methyl-3-(o-tolyl)quinazolin-4(3H)-one;

2-metil-3-(o-tolil)hinazolin-4(3H)-on .

72-44-6

L5-11

2933 59 95 00 Ex

BZP

piperazine, 1-(phenylmethyl);

piperazin, 1-(fenilmetil) .

1-benzylpiperazine;

1-benzilpiperazin .

2759-28-6

L4-2

2933 59 95 00 Ex

N-(p-Methoxyphenyl)piperazine

N-(p-Metoksifenil)piperazin

piperazine, 1-(4-methoxyphenyl);

piperazin, 1-(4-metoksifenil) .

1-(4-methoxyphenyl)piperazine;

1-(4-metoksifenil)piperazin .

38212-30-5

L4-40

2933 59 95 00 Ex

TFMPP

piperazine, 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl];

piperazin, 1-[3-(trifluormetil)fenil] .

1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine;

1-(3-(trifluormetil)fenil)piperazin .

15532-75-9

L4-50

2933 59 95 00 Ex

mCPP

piperazine, 1-(3-chlorophenyl);

piperazin, 1-(3-hlorfenil) .

1-(3-chlorophenyl)piperazine;

1-(3-hlorfenil)piperazin

6640-24-0

L4-53

2933 59 95 00 Ex

Nitromethaqualone

Nitrometakvalon

4(3H)-quinazolinone, 3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methyl;

4(3H)-hinazolinon, 3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-2-metil.

3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one;

3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-2-metilhinazolin-4(3H)-on .

340-52-3

L4-169

2933 72 00 00

Clobazam

Klobazam

1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 7-chloro-1-methyl-5-phenyl;

1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion, 7-hlor-1-metil-5-fenil .

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-dihydro-2H-benzo[b][1,4]diazepine-2,4(3H)-dione;

7-hlor-1-metil-5-fenil-1,5-dihidro-2H-benzo[b][1,4]diazepin-2,4(3H)-dion .

22316-47-8

L7-22

2933 72 00 00

Methyprylon

Metiprilon

2,4-piperidinedione, 3,3-diethyl-5-methyl;

2,4-piperidindion, 3,3-dietil-5-metil .

3,3-diethyl-5-methylpiperidine-2,4-dione;

3,3-dietil-5-metilpiperidin-2,4-dion .

125-64-4

L7-36

2933 79 00 00 Ex

Fonturacetam

1-pyrrolidineacetamide, 2-oxo-4-phenyl;

1-pirolidinacetamid, 2-okso-4-fenil .

2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide;

2-(2-okso-4-fenilpirolidin-1-il)acetamid .

77472-70-9

L4-211

2933 91 10 00

Chlordiazepoxide;

Librium .

Hlordiazepoksid;

Librium .

3H-1,4-benzodiazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-, 4-oxide;

3H-1,4-benzodiazepin-2-amin, 7-hlor-N-metil-5-fenil-, 4-oksid .

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-benzo[e][1,4]diazepine-4-oxide;

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-benzo[e][1,4]diazepin-4-oksid .

58-25-3

L7-62

2933 91 90 00

Alprazolam

Alprazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a ][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-1-methyl-6-phenyl;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 8-hlor-1-metil-6-fenil .

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin.

28981-97-7

L7-2

2933 91 90 00

Delorazepam

Delorazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro- .

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

2894-67-9

L7-12

2933 91 90 00

Diazepam

Diazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil .

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-1-metil-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

439-14-5

L7-13

2933 91 90 00

Estazolam

Estazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-phenyl;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 8-hlor-6-fenil .

8-chloro-6-phenyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

8-hlor-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

29975-16-4

L7-14

2933 91 90 00

Ethyl Loflazepate

Etil Loflazepat

1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-, ethyl ester;

1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina, 7-hlor-5-(2-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-okso-, etil estar .

ethyl 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-3-carboxylate;

etil 7-hlor-5-(2-fluorfenil)-2-okso-2,3-dihidro-1H-benzo-[e][1,4]diazepin-3-karboksilat .

29177-84-2

L7-16

2933 91 90 00

Camazepam

Kamazepam

carbamic acid, N,N -dimethyl-, 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl ester;

karbaminska kiselina, N,N-dimetil-, 7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-il estar .

7-chloro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e] [1,4] diazepin-3-yl dimethylcarbamate;

7-hlor-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[e] [1,4] diazepin-3-il dimetilkarbamat .

36104-80-0

L7-20

2933 91 90 00

Clonazepam

Klonazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro .

5-(2-chlorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

5-(2-hlorfenil)-7-nitro-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

1622-61-3

L7-24

2933 91 90 00

Clorazepate

Klorazepat

1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl;

1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina, 7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil.

7-chloro-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-3-carboxylic acid;

7-hlor-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-karboksilna kiselina .

23887-31-2

L7-25

2933 91 90 00

Lorazepam

Lorazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi .

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-(2-hlorfenil)-3-hidroksi-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

846-49-1

L7-29

2933 91 90 00

Lormetazepam

Lormetazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil .

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-(2-hlorfenil)-3-hidroksi-1-metil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

848-75-9

L7-30

2933 91 90 00

Mazindol

Mazindol

3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol, 5-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro;

3H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol, 5-(4-hlorfenil)-2,5-dihidro .

5-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol;

5-(4-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol .

22232-71-9

L7-31

2933 91 90 00

Medazepam

Medazepam

1H-1,4-benzodiazepine, 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl;

1H-1,4-benzodiazepin, 7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil .

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine;

7-hlor-1-metil-5-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[e][1,4]diazepin .

2898-12-6

L7-32

2933 91 90 00

Midazolam

Midazolam

4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-

fluorophenyl)-1-methyl;

4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin, 8-hlor-6-(2-

fluorfenil)-1-metil .

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a]-[1,4]diazepine;

8-hlor-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]-diazepin .

59467-70-8

L7-38

2933 91 90 00

Nimetazepam

Nimetazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil .

1-methyl-7-nitro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

1-metil-7-nitro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on.

2011-67-8

L7-39

2933 91 90 00

Nitrazepam

Nitrazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil .

7-nitro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-nitro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

146-22-5

L7-40

2933 91 90 00

Nordazepam

Nordazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil .

7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

1088-11-5

L7-41

2933 91 90 00

Oxazepam

Oksazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil .

7-chloro-3-hydroxy-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-3-hidroksi-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

604-75-1

L7-42

2933 91 90 00

Pinazepam

Pinazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propyn-1-yl);

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propin-1-il) .

7-chloro-5-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]-diazepin-2-one;

7-hlor-5-fenil-1-(prop-2-in-1-il)-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]-diazepin-2-on .

52463-83-9

L7-45

2933 91 90 00

Pyrovalerone

Pirovaleron

1-pentanone, 1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil) .

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)pentan-1-one;

2-(pirolidin-1-il)-1-(p-tolil)pentan-1-on .

3563-49-3

L7-47

2933 91 90 00

Prazepam

Prazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil .

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

2955-38-6

L7-48

2933 91 90 00

Temazepam

Temazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil .

7-chloro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

846-50-4

L7-50

2933 91 90 00

Tetrazepam

Tetrazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil .

7-chloro-5-(cyclohex-1-en-1-yl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-(cikloheks-1-en-1-il)-1-metil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

10379-14-3

L7-51

2933 91 90 00

Triazolam

Triazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 8-hlor-6-(2-hlorfenil)-1-metil .

8-chloro-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

8-hlor-6-(2-hlorfenil)-1-metil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin.

28911-01-5

L7-52

2933 91 90 00

Fludiazepam

Fludiazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-5-(2-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil .

7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]-diazepin-2-one;

7-hlor-5-(2-fluorfenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]-diazepin-2-on .

3900-31-0

L7-58

2933 91 90 00

Flunitrazepam

Flunitrazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro;

2H-1,4-benzdiazepin-2-on, 5-(2-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro.

5-(2-fluorophenyl)-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]-diazepin-2-one;

5-(2-fluorfenil)-1-metil-7-nitro-1,3-dihidro-2H-benz[e][1,4]-diazepin-2-on .

1622-62-4

L6-8

2933 91 90 00

Flurazepam

Flurazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-

5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-

5-(2-fluorfenil)-1,3-dihidro .

7-chloro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-1-(2-(dietilamino)etil)-5-(2-fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

17617-23-1

L7-59

2933 91 90 00

Halazepam

Halazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl);

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil) .

7-chloro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

23092-17-3

L7-60

2933 99 80 00 Ex

AM-2201

methanone, [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl;

metanon, [1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il]-1-naftalenil .

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (naphthalen-1-yl)methanone;

(1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il) (naftalen-1-il)metanon .

335161-24-5

L4-1

2933 99 80 00 Ex

JWH-015

methanone, (2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl;

metanon, (2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenil .

(2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) (naphthalen-1-yl)methanone;

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il) (naftalen-1-il)metanon .

155471-08-2

L4-12

2933 99 80 00 Ex

JWH-018

methanone, 1-naphthalenyl(1-pentyl-1H -indol-3-yl);

metanon, 1-naftalenil(1-pentil-1H-indol-3-il) .

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone;

naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon.

209414-07-3

L4-13

2933 99 80 00 Ex

JWH-019

methanone, (1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl;

metanon, (1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenil .

(1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone;

(1-heksil-1H-indol-3-il) (naftalen-1-il)metanon .

209414-08-4

L4-14

2933 99 80 00 Ex

JWH-073

methanone, (1-butyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl;

metanon, (1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenil .

(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone;

(1-butil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanon .

208987-48-8

L4-15

2933 99 80 00 Ex

JWH-081

methanone, (4-methoxy-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

metanon, (4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il) .

(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone;

(4-metoksinaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)-metanon .

210179-46-7

L4-16

2933 99 80 00 Ex

JWH-122

methanone, (4-methyl-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

metanon, (4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il) .

(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone;

(4-metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon .

619294-47-2

L4-17

2933 99 80 00 Ex

JWH-210

methanone, (4-ethyl-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

metanon, (4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il) .

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone;

(4-etilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon .

824959-81-1

L4-19

2933 99 80 00 Ex

JWH-250

ethanone, 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

etanon, 2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il) .

2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one;

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1-H-indol-3-il)etan-1-on .

864445-43-2

L4-20

2933 99 80 00 Ex

JWH-398

methanone, (4-chloro-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

metanon,(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il) .

(4-chloronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone;

(4-hlornaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon .

1292765-18-4

L4-21

2933 99 80 00 Ex

Naphyrone

Nafiron

1-pentanone, 1-(2-naphthalenyl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 1-(2-naftalenil)-2-(1-pirolidinil);

1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on .

850352-53-3

L4-36

2933 99 80 00 Ex

Etryptamine

Etriptamin

1H-indole-3-ethanamine, a-ethyl;

1H-indol-3-etanamin, a-etil .

1-(1H-indol-3-yl)butan-2-amine;

1-(1H-indol-3-il)butan-2-amin .

2235-90-7

L4-11

2933 99 80 00 Ex

Zolpidem

Zolpidem

imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, N,N ,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl);

imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamid, N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil) .

N,N-dimethyl-2-(6-methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-acetamide;

N,N-dimetil-2-(6-metil-2-(p-tolil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-acetamid .

82626-48-0

L7-19

2933 99 80 00 Ex

Rolyciklidine; PHP .

Roliciklidin

pyrrolidine, 1-(1-phenylcyclohexyl);

pirolidin, 1-(1-fenilcikloheksil) .

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine;

1-(1-fenilcikloheksil)pirolidin .

2201-39-0

L4-43

2933 99 80 00 Ex

Amineptine

Amineptin

heptanoic acid, 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-amino];

heptanska kiselina, 7-[(10,11-dihidro-5H -dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino] .

7-((10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yl)amino)heptanoic acid;

7-((10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-il)amino)heptanska kiselina .

57574-09-1

L5-1

2933 99 80 00 Ex

5-IT

1H-indole-5-ethanamine, α-methyl;

1H-indol-5-etanamin, α-metil .

1-(1H-indol-5-yl)propan-2-amine;

1-(1H-indol-5-il)propan-2-amin .

3784-30-3

L4-77

2933 99 80 00 Ex

AB-FUBINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl];

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorfenil)metil] .

(S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorbenzil)-1H-ndazol-3-karboksamid .

1185282-01-2

L4-62

2933 99 80 00 Ex

AB-PINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl;

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-pentil .

(S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid .

1445752-09-9

L4-63

2933 99 80 00 Ex

ADB-FUBINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N-[1-(aminocarbonyl) - 2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl];

1H-indazol-3-karboksamid, N-[1-(aminokarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-[(4-fluorfenil)metil] .

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide;

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorbenzil)-1H-indazol-3-karboksamid .

1445583-51-6

L4-64

2933 99 80 00 Ex

AM-694

methanone, [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl);

metanon, [1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](2-jodfenil) .

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone;

(1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il)(2-jodfenil)metanon .

335161-03-0

L4-60

2933 99 80 00 Ex

Apinaca

Apinaka

1H-indazole-3-carboxamide, 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;

1H-indazol-3-karboksamid, 1-pentil-N-triciklo-[3.3.1.13,7]dec-1-il .

N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide.

N-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

L4-71

2933 99 80 00 Ex

MAM-2201

methanone, [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methyl-1-naphthalenyl);

metanon, [1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](4-metil-1-naftalenil) .

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone;

(1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il)(4-metilnaftalen-1-il)metanon .

1354631-24-5

L4-74

2933 99 80 00 Ex

STS-135

1H-indole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;

1H-indol-3-karboksamid, 1-(5-fluorpentil)-N-triciklo[3.3.1.13,7]dec-1-il .

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-karboksamid .

1354631-26-7

L4-75

2933 99 80 00 Ex

UR-144

methanone, (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl);

metanon, (1-pentil-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciklopropil) .

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone;

(1-pentil-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon .

1199943-44-6

L4-59

2933 99 80 00 Ex

XLR-11

methanone, [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl);

metanon, [1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciklopropil) .

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone;

(1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon .

1364933-54-9

L4-69

2933 99 80 00 Ex

MDMB-CHMICA

valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester;

valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]-karbonil]-3-metil-, metil estar .

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

metil (S)-2-(1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat.

1863065-84-2

L4-80

2933 99 80 00 Ex

5F-APINACA;

5F-AKB-48 .

1H-indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;

1H-indazol-3-karboksamid, 1-(5-fluorpentil)-N-triciklo[3.3.1.13,7]dec-1-il .

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karboksamid .

1400742-13-3

L4-81

2933 99 80 00 Ex

SR-19;

RCS-4.

methanone, (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il).

(4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone;

(4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon .

1345966-78-0

L4-86

2933 99 80 00 Ex

JWH-203

ethanone, 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl);

etanon, 2-(2-hlorfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il) .

2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one;

2-(2-hlorfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etan-1-on.

864445-54-5

L4-88

2933 99 80 00 Ex

Indopan; AMT .

Indopan

1H-indole-3-ethanamine, α-methyl;

1H-indol-3-etanamin, α-metil .

1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine;

1-(1H-indol-3-il)propan-2-amin .

299-26-3

L4-93

2933 99 80 00 Ex

5-MeO-DIPT

1H-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-N,N-bis(1-methylethyl);

1H-indol-3-etanamin, 5-metoksi-N,N-bis(1-metiletil) .

N-isopropyl-N-(2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)propan-2-amine;

N-izopropil-N-(2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil)propan-2-amin .

4021-34-5

L4-94

2933 99 80 00 Ex

4-MePPP

1-propanone, 1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-propanon, 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil).

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)propan-1-one;

2-(pirolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-on .

28117-80-8

L4-95

2933 99 80 00 Ex

5-MeO-MIPT

1H-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl);

1H-indol-3-etanamin, 5-metoksi-N-metil-N-(1-metiletil) .

N-(2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-N-methylpropan-2-amine;

N-(2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil)-N-metilpropan-2-amin .

96096-55-8

L4-113

2933 99 80 00 Ex

Phenazepam

Fenazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-brom-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro .

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-brom-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

51753-57-2

L4-115

2933 99 80 00 Ex

5-Fluoro-ADB;

5F-MDMB-PINACA

valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester;

valin, N-[[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-karbonil]-3-metil-, metil estar .

methyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

metil (S)-2-(1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat .

1715016-75-3

L4-116

2933 99 80 00 Ex

AB-CHMINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl);

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil) .

(S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid .

1185887-21-1 

L4-78

2933 99 80 00 Ex

5F-CUMYL-PINACA

1H-indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl);

1H-indazol-3-karboksamid, 1-(5-fluorpentil)-N-(1-metil-1-feniletil).

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

1-(5-fluorpentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid .

1400742-16-6

L4-79

2933 99 80 00 Ex

SR-18;

RCS-8

ethanone, 1-[1-(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3-yl] -2-(2-methoxyphenyl);

etanon, 1-[1-(2-cikloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil) .

1-(1-(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one;

1-(1-(2-cikloheksiletil)-1H-indol-3-il)-2-(2-metoksifenil)etan-1-on .

1345970-42-4

L4-87

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB;

5F-AMB-PINACA .

valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-, methyl ester;

valin, N-[[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]- karbonil]-, metil estar.

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate;

metil (1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karbonil)-L-valinat .

1715016-74-2

L4-110

2933 99 80 00 Ex

AMB-FUBINACA;

FUB-AMB .

valine, N-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-, methyl ester;

valin, N-[[1-[(4-fluorfenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil estar .

methyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate;

metil (1-(4-fluorbenzil)-1H-indazol-3-karbonil)-L-valinat .

1715016-76-4

L4-118

2933 99 80 00 Ex

α-PHP

1-hexanone, 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl);

1-heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil) .

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one;

1-fenil-2-(pirolidin-1-il)heksan-1-on .

13415-86-6

L4-120

2933 99 80 00 Ex

O-Acetylpsilocin;

4-AcO-DMT .

O-Acetilpsilocin

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-, 4-acetate;

1H-indol-4-ol,3-[2-(dimetilamino)etil]-, 4-acetat .

3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate;

3-(2-(dimetilamino)etil)-1H-indol-4-il acetat .

92292-84-7

L4-126

2933 99 80 00 Ex

ADB-CHMINACA;

MAB-CHMINACA.

1H-indazole-3-carboxamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl);

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cikloheksilmetil) .

(S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid .

1185887-13-1

L4-130

2933 99 80 00 Ex

5F-MDMB-PICA

L-valine, N -[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl, methyl ester;

L-valin, N -[[1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il]karbonil]-3-metil-, metil estar .

methyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

metil (S)-2-(1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat .

1971007-88-1

L4-132

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MIPT

1H-indol-4-ol, 3-[2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl];

1H-indol-4-ol, 3-[2-[metil(1-metiletil)amino]etil] .

3-(2-(isopropyl(methyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-(2-(izopropil(metil)amino)etil)-1H-indol-4-ol .

77872-43-6

L4-133

2933 99 80 00 Ex

Meprocin;

4-HO-MPT .

Meprocin .

1H-indol-4-ol, 3-[2-(methylpropylamino)ethyl];

1H-indol-4-ol, 3-[2-(metilpropilamino)etil] .

3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-(2-(metil(propil)amino)etil)-1H-indol-4-ol .

763035-03-6

L4-150

2933 99 80 00 Ex

5F-Cumyl-P7AICA

1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide,1-(5-fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl);

1H-pirol[2,3-b]piridin-3-karboksamid, 1-(5-fluorpentil)-N-(1-metil-1-feniletil) .

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo-[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

1-(5-fluorpentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirol-[2,3-b]piridin-3-karboksamid .

2171492-36-5

L4-156

2933 99 80 00 Ex

MDMB-CHMINACA

valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester;

valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-il]karbonil]-3-metil-, metil estar.

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

metil (S)-2-(1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat .

1715016-78-6

L4-167

2933 99 80 00 Ex

4-MeO-MiPT

1H-indole-3-ethanamine, 4-methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl);

1H-indol-3-etanamin, 4-metoksi-N -metil-N-(1-metiletil) .

N-(2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-N-methylpropan-2-amine;

N-(2-(4-metoksi-1H-indol-3-il)etil)-N-metilpropan-2-amin .

96096-53-6

L4-172

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB

L-valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-, methylester;

L-valin,; N-[[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metilestar .

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate;

metil (1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karbonil)-L-valinat .

1801552-03-3

L4-186

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MET

1H-indol-4-ol, 3-[2-(ethylmethylamino)ethyl];

1H-indol-4-ol, 3-[2-(etilmetilamino)etil] .

3-(2-(ethyl(methyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-(2-(etil(metil)amino)etil)-1H-indol-4-ol .

77872-41-4

L4-195

2933 99 80 00 Ex

5-Bromo-DMT

1H-indole-3-ethanamine, 5-bromo-N,N-dimethyl;

1H-indol-3-etanamin, 5-brom-N,N -dimetil .

2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine;

2-(5-brom-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-amin.

17274-65-6

L4-191

2933 99 80 00 Ex

Cinazepam

Cinazepam

butanedioic acid, 1-[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl] ester;

butandikiselina, 1-[7-brom-5-(2-hlorfenil)-2,3-dihidro-2-oxo-1H-1,4-benzdiazepin-3-il] estar .

4-((7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid;

4-((7-brom-5-(2-hlorfenil)-2-okso-2,3-dihidro-1H-benz[e][1,4]diazepin-3-il)oksi)-4-oksobutanska kiselina .

172986-25-3

L6-11

2933 99 80 00 Ex

CUMYL-4CN-BINACA

1H-indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl);

1H-indazol-3-karboksamid, 1-(4-cijanobutil)-N-(1-metil-1-feniletil).

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

1-(4-cijanobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid .

1631074-54-8

L4-129

2933 99 80 00 Ex

Metacetin;

4-acetoxy-MET .

Metacetin

1H-indol-4-ol, 3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-, 4-acetate;

1H-indol-4-ol, 3-[2-(etilmetilamino)etil]-, 4-acetat .

3-(2-(ethyl(methyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate;

3-(2-(etil(metil)amino)etil)-1H-indol-4-il acetat .

1445751-40-5

L4-213

2933 99 80 00 Ex

Clonazolam

Klonazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 6-(2-hlorfenil)-1-metil-8-nitro .

6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

6-(2-hlorfenil)-1-metil-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

33887-02-4

L7-67

2933 99 80 00 Ex

Diclazepam;

2-Chlorodiazepam .

Diklazepam

2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl;

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-hlor-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-1-metil .

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

7-hlor-5-(2-hlorfenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on .

2894-68-0

L7-68

2933 99 80 00 Ex

Flubromazolam

Flubromazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 8-brom-6-(2-fluorfenil)-1-metil .

8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

8-brom-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

612526-40-6

L7-69

2933 99 80 00 Ex

Bretazenil

Bretazenil

9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylic acid, 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (13aS );

9H-imidazo[1,5-a]pirolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-1-karboksilna kiselina, 8-brom-11,12,13,13a-tetrahidro-9-okso-, 1,1-dimetiletil estar, (13aS ) .

tert-butyl (S)-8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H-benzo[e]imidazo[5,1-c]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-1-carboxylate;

tert-butil (S)-8-brom-9-okso-11,12,13,13a-tetrahidro-9H-benzo[e]imidazo[5,1-c]pirolo[1,2-a][1,4]diazepin-1-karboksilat .

84379-13-5

L7-70

Ex 2933 99 80 00

alpha-PiHP;

4’-Me-PVP .

4’-Me-PVP

1-pentanone, 4-methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 4-metil-1-fenil-2-(1-pirolidinil) .

4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

4-metil-1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on .

2181620-71-1

L5-29

2934 91 00 00

Aminorex

Aminoreks

2-oxazolamine, 4,5-dihydro-5-phenyl;

2-oksazolamin, 4,5-dihidro-5-fenil .

5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-amine;

5-fenil-4,5-dihidrooksazol-2-amin .

2207-50-3

L7-3

2934 91 00 00

Brotizolam

6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine, 2-bromo-4-(2-chlorophenyl)-9-methyl;

6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin, 2-brom-4-(2-hlorfenil)-9-metil .

2-bromo-4-(2-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

2-brom-4-(2-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin .

57801-81-7

L7-8

2934 91 00 00

Ketazolam

Ketazolam

4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione, 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl;

4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion, 11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil.

11-chloro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-8,12b-dihydro-4H-benzo[f][1,3]oxazino[3,2-d][1,4]diazepine-4,7(6H)-dione.

11-hlor-2,8-dimetil-12b-fenil-8,12b-dihidro-4H-benzo[f][1,3]oksazino[3,2-d][1,4]diazepin-4,7(6H)-dion .

27223-35-4

L7-21

2934 91 00 00

Cloxazolam

Kloksazolam

oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one, 10-chloro-11b-(2-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro;

oksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on, 10-hlor-11b-(2-hlorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro .

10-chloro-11b-(2-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrobenzo[f]oxazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-one;

10-hlor-11b-(2-hlorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrobenzo[f]oksazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-on .

24166-13-0

L7-23

2934 91 00 00

Clotiazepam

Klotiazepam

2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one, 5-(2-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl;

2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on, 5-(2-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil .

5-(2-chlorophenyl)-7-ethyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one;

5-(2-hlorfenil)-7-etil-1-metil-1,3-dihidro-2H-tieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on .

33671-46-4

L7-26

2934 91 00 00

Mesocarb;

Sydnocarb .

Mezokarb;

Sidnokarb .

1,2,3-oxadiazolium, 3-(1-methyl-2-phenylethyl)-5-[[(phenylamino)carbonyl]amino]-, inner salt;

1,2,3-oksadiazolium, 3-(1-metil-2-feniletil)-5-[[(fenilamino)karbonil]amino]-, unutrašnja so .

(phenylcarbamoyl)(3-(1-phenylpropan-2-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl)amide;

(fenilkarbamil)(3-(1-fenilpropan-2-il)-1,2,3-oksadiazol-3-ium-5-il)amid .

34262-84-5

L7-33

2934 91 00 00

Oxazolam

Oksazolam

oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one, 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyl;

oksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H )-on, 10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-fenil .

10-chloro-2-methyl-11b-phenyl-2,3,7,11b-tetrahydrobenzo[f]oxazolo-[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-one;

10-hlor-2-metil-11b-fenil-2,3,7,11b-tetrahidrobenzo[f]oksazolo -[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-on .

24143-17-7

L7-43

2934 91 00 00

Pemoline

Pemolin

4(5H)-oxazolone, 2-amino-5-phenyl;

4(5H )-oksazolon, 2-amino-5-fenil .

2-amino-5-phenyloxazol-4(5H)-one;

2-amino-5-feniloksazol-4(5H)-on .

2152-34-3

L7-44

2934 91 00 00

Phenmetrazine

Fenmetrazin

morpholine, 3-methyl-2-phenyl;

morfolin, 3-metil-2-fenil .

3-methyl-2-phenylmorpholine;

3-metil-2-fenilmorfolin .

134-49-6

L5-19

2934 91 00 00

Phendimetrazine;

Antapentan .

Fendimetrazin

morpholine, 3,4-dimethyl-2-phenyl-, (2S ,3S );

morfolin, 3,4-dimetil-2-fenil-, (2S ,3S) .

(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine;

(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin .

634-03-7

L7-53

2934 91 00 00

Haloxazolam

Haloksazolam

oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one, 10-bromo-11b-(2-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro;

oksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on, 10-brom-11b-(2-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro .

10-bromo-11b-(2-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrobenzo[f]oxazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-one;

10-brom-11b-(2-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrobenzo[f]oksazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-on .

59128-97-1

L7-61

2934 99 90 00 Ex

JWH-200

methanone, [1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl;

metanon, [1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenil .

(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone;

(1-(2-morfolinoetil)-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanon .

103610-04-4

L4-18

2934 99 90 00 Ex

Methylenedioxypyrovalerone; MDPV .

Metilendioksipirovaleron .

1-pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(1-pirolidinil) .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)-pentan-1-on .

687603-66-3

L4-29

2934 99 90 00 Ex

4-Methylaminorex

4-Metilaminoreks

2-oxazolamine, 4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-,

(4R,5S )-rel;

2-oksazolamin, 4,5-dihidro-4-metil-5-fenil-, (4R,5S )-rel .

(4R,5S)-4-methyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-amine;

(4R,5S)-4-metil-5-fenil-4,5-dihidrooksazol-2-amin .

29493-77-4

L4-30

2934 99 90 00 Ex

Tenocyclidine; TCP .

Tenociklidin

piperidine, 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl];

piperidin, 1-[1-(2-tienil)cikloheksil] .

1-(1-(thiophen-2-yl)cyclohexyl)piperidine;

1-(1-(tiofen-2-il)cikloheksil)piperidin .

21500-98-1

L4-46

2934 99 90 00 Ex

URB 754

4H-3,1-benzoxazin-4-one, 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)-amino];

4H-3,1-benzoksazin-4-on, 6-metil-2-[(4-metilfenil)-amino] .

6-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one;

6-metil-2-(p-tolilamino)-4H-benzo[d][1,3]oksazin-4-on .

86672-58-4

L4-76

2934 99 90 00 Ex

Methiopropamine; MPA;

Metiopropamin

2-thiopheneethanamine, N,α-dimethyl;

2-tiofenetanamin, N,α-dimetil .

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine;

N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amin .

801156-47-8

L4-112

2934 99 90 00 Ex

4,4’-Dimethylaminorex;

4,4’-DMAR .

4,4’-Dimetilaminoreks

2-oxazolamine, 4,5-dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl);

2-oksazolamin, 4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil).

4-methyl-5-(p-tolyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine;

4-metil-5-(p-tolil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin .

1445569-01-6

L4-107

2934 99 90 00 Ex

Tianeptine

Tianeptin

heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-

dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino];

heptanska kiselina, 7-[(3-hlor-6,11-dihidro-6-metil-5,5-dioksidodibenzo[c,f][1,2]tiazepin-11-il)amino] .

7-((3-chloro-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino)heptanoic acid;

7-((3-hlor-6-metil-5,5-dioksido-6,11-dihidrodibenzo[c,f][1,2]tiazepin-11-il)amino)heptanska kiselina.

72797-41-2

L7-64

2934 99 90 00 Ex

Xylazine

Ksilazin

4H-1,3-thiazin-2-amine, N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro;

4H-1,3-tiazin-2-amin, N-(2,6-dimetilfenil)-5,6-dihidro .

N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;

N-(2,6-dimetilfenil)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazin-2-amin .

7361-61-7

L5-27

2934 99 90 00 Ex

Bentazepam

Bentazepam

2H-[1]benzothieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one, 1,3,6,7,8,9-hexahydro-5-phenyl;

2H-[1]benztieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on, 1,3,6,7,8,9-heksahidro-5-fenil.

5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-benzo[4,5]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one;

5-fenil-1,3,6,7,8,9-heksahidro-2H-benz[4,5]tieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on .

29462-18-8

L6-10

2934 99 90 00 Ex

Etizolam

Etizolam

6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine, 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl;

6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin, 4-(2-hlorfenil)-2-etil-9-metil .

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

4-(2-hlorfenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

40054-69-1

L7-66

2939 11 00 00

Buprenorphine

Buprenorfin

6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 17-(cyclopropylmethyl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-, (αS ,5α,7α);

6,14-etenomorfinan-7-metanol, 17-(ciklopropilmetil)-α-(1,1-dimetiletil)-4,5-epoksi-18,19-dihidro-3-hidroksi-6-metoksi-α-metil-, (αS ,5α,7α) .

S,5α,7α)-17-(cyclopropylmethyl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-etheno-morphinan-7-methanol;

(αS ,5α,7α)-17-(ciklopropilmetil)-α-(1,1-dimetiletil)-4,5-epoksi-18,19-dihidro-3-hidroksi-6-metoksi-α-metil-6,14-eten-morfinan-7-metanol .

52485-79-7

L6-2

2939 43 00 00

Cathine

Katin

benzenemethanol, α-[(1S )-1-aminoethyl]-, (αS);

benzenmetanol, α-[(1S )-1-aminoetil]-, (αS) .

(1S,2S)-2-amino-1-phenylpropan-1-ol;

(1S,2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ol.

492-39-7

L6-5

2939 45 00 00

Levometamfetamine

Levmetamfetamin

benzeneethanamine, N,α-dimethyl-, (αR);

benzenetanamin, N,α-dimetil-, (αR) .

(-)(R)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine;

(-)(R)-N-metil-1-fenilpropan-2-amin .

33817-09-3

L5-9

2939 45 00 00

Metamfetamine;

Ice, Speed .

Metamfetamin

benzeneethanamine, N,α-dimethyl-, (αS);

benzenetanamin, N,α-dimetil-, (αS) .

(+) (S)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine;

(+) (S)-N-metil-1-fenilpropan-2-amin .

537-46-2

L5-12

2939 45 00 00

Metamfetamine racemate;

DL-Methamphetamine .

DL-Metamfetamin

benzeneethanamine, N,α-dimethyl;

benzenetanamin, N,α-dimetil .

N-methyl-1-phenylpropan-2-amine;

N-metil-1-fenilpropan-2-amin .

7632-10-2

L5-13

2939 49 00 10 Ex

2-FMA;

2-Fluoromethamphetamine.

2-Fluormetamfetamin

benzeneethanamine, 2-fluoro-N,α-dimethyl-;

benzenetanamin, 2-fluor- N,α -dimetil- .

(RS)-1-(2-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine;

(RS)-1-(2-fluorfenil)-N-metilpropan-2-amin .

1017176-48-5

L4-106

2939 49 00 90 Ex

(+)-N-Methylephedrine

(+)-N-Metilefedrin

benzenemethanol, α-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]-, (αS).

benzenmetanol, α-[(1R)-1-(dimetilamino)etil]-, (αS).

(1S,2R)-2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;

(1S,2R)-2-(dimetilamino)-1-fenilpropan-1-ol .

42151-56-4

L5-25

2939 51 00 00

Fenethylline

Fenetilen

1H-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-[2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl];

1H-purin-2,6-dion, 3,7-dihidro-1,3-dimetil-7-[2-[(1-metil-2-feniletil)amino]etil] .

1,3-dimethyl-7-(2-((1-phenylpropan-2-yl)amino)ethyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione;

1,3-dimetil-7-(2-((1-fenilpropan-2-il)amino)etil)-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion .

3736-08-1

L5-18

2939 69 00 00 Ex

Lysergide; LSD .

Lizergid

ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-, (8β);

ergolin-8-karboksamid, 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metil-,(8β) .

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydro-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo[4,3-fg]hinolin-9-karboksamid .

50-37-3

L4-23

2939 69 00 00 Ex

6-ALLYL-6-NOR-LSD

ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propen-1-yl), (8β);

ergolin-8-karboksamid, 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-(2-propen-1-il), (8β).

(6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;

(6aR,9R)-7-alil-N,N-dietil-4,6,6a,7,8,9-heksahidro-indolo[4,3-fg]hinolin-9-karboksamid .

65527-61-9

L4-152

2939 79 90 00 Ex

Mefedron; 4-MMC.

Mefedron

1-propanone, 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl);

1-propanon, 2-(metilamino)-1-(4-metilfenil) .

2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-one;

2-(metilamino)-1-(p-tolil)propan-1-on .

1189805-46-6

L4-33

2939 79 90 00 Ex

3-Fluoromethcathinone;

3-Flephedrone; 3-FMC .

3-Flefedron

1-propanone, 1-(3-fluorophenyl)-2-(methylamino);

1-propanon, 1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino) .

1-(3-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on .

1049677-77-1

L4-51

2939 79 90 00 Ex

4′-Fluoromethcathinone;

Flephedrone; 4-FMC .

Flefedron

1-propanone, 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino);

1-propanon, 1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino).

1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on.

447-40-5

L4-52

2939 79 90 00 Ex

Methcathinone

Metkatinon

1-propanone, 2-(methylamino)-1-phenyl;

1-propanon, 2-(metilamino)-1-fenil .

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one;

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on .

5650-44-2

L4-32

2939 79 90 00 Ex

Diethyltryptamine; DET.

Dietiltriptamin

1H-indole-3-ethanamine, N,N-diethyl;

1H-indol-3-etanamin, N,N-dietil .

N,N-diethyl-2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine;

N,N-dietil-2-(1H-indol-3-il)etan-1-amin .

61-51-8

L4-5

2939 79 90 00 Ex

Dimethyltryptamine; DMT.

Dimetiltriptamin

1H-indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl;

1H-indol-3-etanamin, N,N-dimetil .

2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine;

2-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-amin .

61-50-7

L4-7

2939 79 90 00 Ex

Cathinone

Katinon

1-propanone, 2-amino-1-phenyl-, (2S);

1-propanon, 2-amino-1-fenil-, (2S) .

(S)-2-amino-1-phenylpropan-1-one;

(S)-2-amino-1-fenilpropan-1-on .

71031-15-7

L4-22

2939 79 90 00 Ex

Mescaline

Meskalin

benzeneethanamine, 3,4,5-trimethoxy;

benzenetanamin, 3,4,5-trimetoksi .

2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethan-1-amine;

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etan-1-amin .

54-04-6

L4-27

2939 79 90 00 Ex

Psilocybine

Psilocibin

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-, 4-(dihydrogen phosphate);

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimetilamino)etil]-, 4-(dihidrogen fosfat) .

3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl dihydrogen phosphate;

3-(2-(dimetilamino)etil)-1H-indol-4-il dihidrogen fosfat .

520-52-5

L4-41

2939 79 90 00 Ex

Psilocin

Psilocin

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl];

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimetilamino)etil] .

3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-(2-(dimetilamino)etil)-1H-indol-4-ol .

520-53-6

L4-42

2939 79 90 00 Ex

Ibogaine

Ibogain

ibogamine, 12-methoxy;

ibogamin, 12-metoksi .

(1R,15R,17S,18S)-17-ethyl-7-methoxy-3,13-diaza-pentacyclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4(9),5,7-tetraene;

(1R,15R,17S,18S)-17-etil-7-metoksi-3,13-diaza-pentaciklo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadek-2(10),4(9),5,7-tetraen .

83-74-9

L4-61

2939 79 90 00 Ex

Pentedrone

Pentedron

1-pentanone, 2-(methylamino)-1-phenyl;

1-pentanon, 2-(metilamino)-1-fenil .

2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one;

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on .

879722-57-3

L4-65

2939 79 90 00 Ex

α-PVP

1-pentanone, 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil) .

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on .

14530-33-7

L4-90

2939 79 90 00 Ex

4-Methylethcathinone;

4-MEC .

4-Metiletkatinon

1-propanone, 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl);

1-propanon, 2-(etilamino)-1-(4-metilfenil) .

2-(ethylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-one;

2-(etilamino)-1-(p-tolil)propan-1-on .

1225617-18-4

L4-91

2939 79 90 00 Ex

4-Cl-Methcathinone;

Clephedrone; 4-CMC .

4-Cl-metkatinon;

Klefedron .

1-propanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino);

1-propanon, 1-(4-hlorfenil)-2-(metilamino).

1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one;

1-(4-hlorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on .

 1225843-86-6

L4-163

2939 79 90 00 Ex

N-Methyltryptamine

N-Metiltriptamin

1H-indole-3-ethanamine, N-methyl;

1H-indol-3-etanamin, N-metil .

2-(1H-indol-3-yl)-N-methylethan-1-amine;

2-(1H-indol-3-il)-N-metiletan-1-amin .

61-49-4  

L4-189

2939 79 90 00 Ex

5-MeO-DMT

1H-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-N,N-dimethyl;

1H-indol-3-etanamin, 5-metoksi-N,N-dimetil .

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine;

2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-amin

1019-45-0

L4-196

2939 79 90 00 Ex

Harmine

9H-pyrido[3,4-b]indole, 7-methoxy-1-methyl;

9H-pirido[3,4-b]indol, 7-metoksi-1-metil .

7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole;

7-metoksi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol .

442-51-3

L4-207

 

TMA-2

benzeneethanamine, 2,4,5-trimethoxy-α-methyl;

benzenetanamin, 2,4,5-trimetoksi-α-metil .

1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-amine;

1-(2,4,5-trimetoksifenil)propan-2-amin .

1083-09-6

L4-49

 

THJ-2201

methanone, [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-1-naphthalenyl;

metanon, [1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-1-naftalenil .

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone;

(1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il)(naftalen-1-il)metanon .

1801552-01-1

L4-105

 

3-Methylmethcathinone;

3-Mmc .

3-Metilmetkatinon

1-propanone, 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl);

1-propanon, 2-(metilamino)-1-(3-metilfenil) .

2-(methylamino)-1-(m-tolyl)propan-1-one;

2-(metilamino)-1-(m-tolil)propan-1-on .

1246911-86-3

L4-109

 

4-Chloroethcathinone;

4-CEC .

4-Hloretkatinon

1-propanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino);

1-propanon, 1-(4-hlorfenil)-2-(etilamino) .

1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one;

1-(4-hlorfenil)-2-(etilamino)propan-1-on .

14919-85-8

L4-117

 

MMB-CHMICA;

AMB-CHMICA .

L-valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-, methyl ester;

L-valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar .

methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate;

metil (1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil)-L-valinat .

1971007-94-9

L4-119

 

4-Chloro-α-PVP

1-pentanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 1-(4-hlorfenil)-2-(1-pirolidinil) .

1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

1-(4-hlorfenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on .

5881-77-6

L4-122

 

N-Ethylhexedrone; NEH .

N-Etilheksedron

1-hexanone, 2-(ethylamino)-1-phenyl;

1-heksanon, 2-(etilamino)-1-fenil .

2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one;

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on .

802857-66-5

L4-124

 

beta-MeO-MDMA

1,3-benzodioxole-5-ethanamine, β-methoxy-N,α-dimethyl;

1,3-benzodioksol-5-etanamin, β-metoksi-N,α-dimetil

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-methoxy-N-methylpropan-2-amine;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-1-metoksi-N-metilpropan-2-amin .

863891-03-6

L4-125

 

TH-PVP

1-pentanone, 2-(1-pyrrolidinyl)-1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl);

1-pentanon, 2-(1-pirolidinil)-1-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftalenil) .

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one;

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on .

2304915-07-7

L4-128

 

1P-LSD

ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)-, (8β);

ergolin-8-karboksamid, 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metil-1-(1-oksopropil)-,(8β) .

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo[4,3-fg]hinolin-9-karboksamid .

2349358-81-0

L4-134

 

TH-PBP

1-butanone, 2-(1-pyrrolidinyl)-1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl);

1-butanon, 2-(1-pirolidinil)-1-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftalenil) .

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)butan-1-one;

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)butan-1-on .

2749504-64-9

L4-135

 

N-butylhexedrone HCl; NBH

1-hexanone, 2-(butylamino)-1-phenyl-, hydrochloride(1:1);

1-heksanon, 2-(butilamino)-1-fenil-, hlorhidrat(1:1) .

2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one hydrochloride;

2-(butilamino)-1-fenilheksan-1-on hlorhidrat .

18296-66-7

L4-136

 

4’-Methyl-α-PiHP

1-pentanone, 4-methyl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl;

1-pentanon, 4-metil-1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil) .

4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)pentan-1-one;

4-metil-2-(pirolidin-1-il)-1-(p-tolil)pentan-1-on .

850352-51-1

L4-137

 

4-Methyl NiPP HCl

1-pentanone, 2-[(1-methylethyl)amino]-1-(4-methylphenyl), hydrochloride (1:1);

1-pentanon, 2-[(1-metiletil)amino]-1-(4-metilfenil)-, hlorhidrat(1:1).

2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one;

2-(izopropilamino)-1-(p-tolil)pentan-1-on .

18296-68-9

L4-138

 

N-Butylpentylone

N-Butilpentilon

1-pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(butylamino)-, hydrochloride (1:1);

1-pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(butilamino), hlorhidrat (1:1).

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(butylamino)pentan-1-one, hydrochloride;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(butilamino)pentan-1-on hlorhidrat.

17763-10-9

L4-139

 

N-Ethylheptedrone

N-Etilheptedron

1-heptanone, 2-(ethylamino)-1-phenyl;

1-heptanon, 2-(etilamino)-1-fenil .

2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-one;

2-(etilamino)-1-fenilheptan-1-on .

2514784-72-4

L4-140

 

MAB-CHMINACA metabolite M2;

DMBA-CHMINACA .

L-valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl] carbonyl]-3-methyl;

L-valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-il] karbonil]-3-metil.

(S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoic acid;

(S)-2-(1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanska kiselina .

1185889-12-6

L4-141

 

AB-CHMINACA metabolite M2

L-valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl];

L-valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-il]karbonil] .

(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valine;

(1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karbonil)valin.

1185887-51-7

L4-142

 

5F-MPP-PICA

L-phenylalanine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-carbonyl]-, methyl ester;

L-fenilalanin, N-[[1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il]- karbonil]-, metil estar .

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-phenylalaninate;

metil (1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-karbonil)-L-fenilalaninat .

2682867-54-3

L4-143

 

MDMB-4EN-PINACA;

L-valine, 3-methyl-N-[[1-(4-penten-1-yl)-1H-indazol-3-yl]-carbonyl]-, methyl ester;

L-valin, 3-metil-N-[[1-(4-penten-1-il)-1H-indazol-3-il] karbonil], metil estar .

methyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate;

metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat .

2504100-70-1

L4-144

 

MMB-4-en-PICA

L-valine, N-[[1-(4-penten-1-yl)-1H-indol-3-yl]carbonyl], methyl ester;

L-valin, N-[[1-(4-penten-1-il)-1H-indol-3-il]karbonil], metil estar .

methyl (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate;

metil (1-(pent-4-en-1-il)-1H-indol-3-karbonil)-L-valinat .

2659308-31-1

L4-145

 

5-fluoro AB-7-PAICA

1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(5-fluoropentyl);

1H-pirol[2,3-b]piridin-3-karboksamid, N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(5-fluorpentil).

(S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(5-fluorpentil)-1H-pirol[2,3-b]piridin-3-karboksamid.

2682867-57-6

L4-146

 

APP-BINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-1-butyl;

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S)-2-amino-2-okso-1-(fenilmetil)etil]-1-butil .

(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-1-okso-3-fenilpropan-2-il)-1-butil-1H-indazol-3-karboksamid .

2682867-56-5

L4-147

 

Methyl lysergate

Metil lizergat

ergoline-8-carboxylic acid, 9,10-didehydro-6-methyl-, methyl ester, (8β);

ergolin-8-karboksilna kiselina, 9,10-didehidro-6-metil, metil estar, (8β).

methyl (6aR,9S)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]-quinoline-9-carboxylate;

metil (6aR,9S)-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidro-indolo[4,3-fg]-hinolin-9-karboksilat.

4579-64-0

L4-148

 

4-HO-EPT;

1H-indol-4-ol, 3-[2-(ethylpropylamino)ethyl];

1H-indol-4-ol, 3-[2-(etilpropilamino)etil].

3-(2-(ethyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-(2-(etil(propil)amino)etil)-1H-indol-4-ol.

2595431-59-5

L4-149

 

4-HO-McPT

1H-indol-4-ol, 3-[2-(cyclopropylmethylamino)ethyl];

1H-indol-4-oll, 3-[2-(ciklopropilmetilamino)etil].

3-(2-(cyclopropyl(methyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-(2-(ciklopropil(metil)amino)etil)-1H-indol-4-ol.

2595431-60-8

L4-151

 

N-Methylcyclazodone

N-Metilciklazodon

4(5H)-oxazolone, 2-(cyclopropylmethylamino)-5-phenyl;

4(5H)-oksazolon, 2-(ciklopropilmetilamino)-5-fenil.

2-(cyclopropyl(methyl)amino)-5-phenyloxazol-4(5H)-one;

2-(ciklopropil(metil)amino)-5-feniloksazol-4(5H)-on.

14461-92-8

L4-153

 

4-F-4-methylaminorex

4-F-4-metilaminoreks

2-oxazolamine, 5-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-4-methyl;

2-oksazolamin, 5-(4-fluorfenil)-4,5-dihidro-4-metil.

5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amine;

5-(4-fluorfenil)-4-metil-4,5-dihidrooksazol-2-amin.

1364933-64-1

L4-154

 

2-F-Ethamphetamine

2-F-Etamfetamin

benzeneethanamine, N-ethyl-2-fluoro-methyl;

benzenetanamin, N-etil-2-fluor-α-metil.

N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine;

N-etil-1-(2-fluorfenil)propan-2-amin .

3823-29-8

L4-155

 

α-Methylephedrine

α-Metilefedrin

benzenemethanol, α-methyl-α-[1-(methylamino)ethyl];

benzenmetanol, α-metil-α-[1-(metilamino)etil] .

3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol;

3-(metilamino)-2-fenilbutan-2-ol .

100054-40-8

L5-24

 

Clobromazolam; Phenazolam .

Klobromazolam; Fenazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 8-brom-6-(2-hlorfenil)-1-metil .

8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

8-brom-6-(2-hlorfenil)-1-metil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

87213-50-1

L5-26

 

4-Chloro-2,5-dimethoxyamphetamine

benzeneethanamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy-α-methyl;

benzenetanamin, 4-hlor-2,5-dimetoksi-α-metil .

1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine;

1-(4-hlor-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amin .

123431-31-2 

L4-193

 

Isohexedrone

Izoheksedron

nema za sada

4-methyl-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one;

4-metil-2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on . 

-

L4-160

 

2-Methylethylbuphedrone

2-Metiletilbufedron

1-butanone, 2-(ethylamino)-1-(2-methylphenyl) ;

1-butanon, 2-(etilamino)-1-(2-metilfenil) .

2-(ethylamino)-1-(o-tolyl)butan-1-one;

2-(etilamino)-1-(o-tolil)butan-1-on .

690616-16-1 

L4-178

 

Methoxpropamine

Metokspropamin

cyclohexanone, 2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino);

cikloheksanon, 2-(3-metoksifenil)-2-(propilamino).

2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one;

2-(3-metoksifenil)-2-(propilamino)cikloheksan-1-on

2504100-71-2

L4-164

 

BOH-2C-B

benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-bromo-2,5-dimethoxy;

benzenmetanol, α-(aminometil)-4-brom-2,5-dimetoksi.

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-ol;

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)etan-1-ol . 

677277-62-2  

L4-175

 

N,N-Diethylpentylone

N,N-Dietilpentilon

1-pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(diethylamino);

1-pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dietilamino) .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(diethylamino)pentan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(dietilamino)pentan-1-on .

801171-27-7

L4-176

 

4’-ethyl-α-PVP;

DTXSID601336965

nema za sada

1-(4-ethylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl pentan-1-one;

1-(4-etilfenil)-2-pirolidin-1-il pentan-1-on .

-

L4-158

 

N-Methyl hexylone

N-Metil heksilon

1-hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino);

1-heksanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino).

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)hexan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)heksan-1-on .

801201-08-1

L4-159

 

3F-α-PHiP

-

1-(3-fluorophenyl)-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-one;

1-(3-fluorfenil)-4-metil-2-(pirolidin-1-il)-pentan-1-on .

-

L4-162

 

DTXSID101342640

1H-pyrrolo[2,3-b ]pyridine-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7 ]dec-1-yl;

1H-pirol[2,3-b]piridin-3-karboksamid, 1-(5-fluorpentil)-N-triciklo[3.3.1.13,7 ]dec-1-il.

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluorpentil)-1H-pirol[2,3-b]piridin-3-karboksamid .

2682867-58-7

L4-165

 

CL-2201

methanone, (4-chloro-1-naphthalenyl)[1-(5-fluoropentyl)-1H -indol-3-yl];

metanon, (4-hlor-1-naftalenil)[1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il].

methanone, (4-chloro-1-naphthalenyl)[1-(5-fluoropentyl)-1H -indol-3-yl];

metanon, (4-hlor-1-naftalenil)[1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il] .

1391486-12-6

L4-166

 

4-acetoxy-MALT;

4-AcO-MALT .

4-Acetoksi-MALT

1H-indol-4-ol, 3-[2-(methyl-2-propen-1-yl-amino)ethyl]-, 4-acetate;

1H-indol-4-ol, 3-[2-(metil-2-propen-1-il-amino)etil]-, 4-acetat.

1H-indol-4-ol, 3-[2-(methyl-2-propen-1-yl-amino)ethyl]-, 4-acetate;

1H-indol-4-ol, 3-[2-(metil-2-propen-1-il-amino)etil]-, 4-acetat .

2711006-97-0

L4-170

 

4-PrO-DMT

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-, 4-propanoate;

1H-indol-4-ol, 3-[2-(dimetilamino)etil]-, 4-propanoat.

3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl propionate;

3-(2-(dimetilamino)etil)-1H-indol-4-il propionat .

1373882-11-1 

L4-171

 

4-fluoro-3-methyl-α-PV;

MFPVP.

-

1-(4-fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

1-(4-fluor-3-metilfenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on .

-

L4-174

 

α-D2Pv

ethanone, 1,2-diphenyl-2-(1-pyrrolidinyl);

etanon, 1,2-difenil-2-(1-pirolidinil) .

1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one;

1,2-difenil-2-(pirolidin-1-il)etan-1-on .

22311-88-2 

L4-179

 

m-Methyl-PCP

piperidine, 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl];

piperidin, 1-[1-(3-metilfenil)cikloheksil] .

1-(1-(m-tolyl)cyclohexyl)piperidine;

1-(1-(m-tolil)cikloheksil)piperidin .

2201-30-1 

L4-180

 

3-Chloro-PCP

piperidine, 1-[1-(3-chlorophenyl)cyclohexyl];

piperidin, 1-[1-(3-hlorfenil)cikloheksil] .

1-(1-(3-chlorophenyl)cyclohexyl)piperidine;

1-(1-(3-hlorfenil)cikloheksil)piperidin .

2201-32-3

L4-181

 

CUMYL-CB-MeGaClone

1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one, 5-(cyclobutylmethyl)-2,5-dihydro-2-(1-methyl-1-phenylethyl);

1H-pirido[4,3-b]indol-1-on, 5-(ciklobutilmetil)-2,5-dihidro-2-(1-metil-1-feniletil) .

5-(cyclobutylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one;

5-(ciklobutilmetil)-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-on .

2806439-13-2

L4-182

 

CUMYL-CBMINACA;

SGT-277.

-

1-(cyclobutylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

1-(ciklobutilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid .

-

L4-183

 

5F-EMB-PICA

L-valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-, ethyl ester;

L-valin, N-[[1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, etil estar .

ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate;

etil (1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-karbonil)-L-valinat .

2648861-83-8

L4-184

 

5F-EDMB-PICA

D-valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, ethyl ester;

D-valin, N-[[1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il]karbonil]-3-metil-, etil estar .

ethyl (R)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

etil (R)-2-(1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat .

2666934-56-9

L4-185

 

4F-MDMB-BINACA

L-valine, N -[[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester;

L-valin, N -[[1-(4-fluorbutil)-1H-indazol-3-il]-karbonil]-3-metil-, metil estar .

methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

metil (S)-2-(1-(4-fluorbutil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat .

2390036-46-9

L4-187

 

CUMYL-NBMICA

-

1-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide;

1-(biciklo[2.2.1]heptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid .

-

L4-188

 

4-Acetoxy-MPT

1H-indol-4-ol, 3-[2-(methylpropylamino)ethyl]-, 4-acetate.

1H-indol-4-ol, 3-[2-(metilpropilamino)etil]-, 4-acetat .

3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate;

3-(2-(metil(propil)amino)etil)-1H-indol-4-il acetat.

2173386-55-3

L4-190

 

5-Chloro-N,N-dimethyltryptamine

5-Hlor-N,N-dimetiltriptamin

1H-indole-3-ethanamine, 5-chloro-N,N-dimethyl;

1H-indol-3-etanamin, 5-hlor-N,N-dimetil .

2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine;

2-(5-hlor-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-amin .

22120-32-7

L4-192

 

Malt

1H-indole-3-ethanamine, N-methyl-N-2-propen-1-yl;

1H-indol-3-etanamin, N-metil-N-2-propen-1-il .

N-(2-(1H-indol-3-yl)ethyl)-N-methylprop-2-en-1-amine;

N-(2-(1H-indol-3-il)etil)-N-metil N-2-prop-2-en-1-amin .

1366416-29-6 

L4-194

 

Flualprazolam

Flualprazolam

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl;

4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin, 8-hlor-6-(2-fluorfenil)-1-metil .

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

8-hlor-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

28910-91-0

L7-65

 

3,4-Methylenedioxy PV8

3,4-Metilendioksi PV8

1-heptanone,1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-heptanon,1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(1-pirolidinil).

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)-heptan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)-heptan-1-on.

746541-09-3 

 

L4-161

 

Mephedrene

Mefedren

2-thiopheneethanamine, N,α,5-trimethyl;

2-tiofenetanamin, N,α,5-trimetil .

N-methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)propan-2-amine;

N-metil-1-(5-metiltiofen-2-il)propan-2-amin .

1340105-79-4

L4-177

 

2C-B-aminorex

-

5-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine;

5-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin .

-

L4-168

 

1B-LSD

ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxobutyl)-, (8β);

ergolin-8-karboksamid, 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metil-1-(1-oksobutil)-, (8β) .

(6aR,9R)-4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;

(6aR,9R)-4-butyril-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo[4,3-fg]hinolin-9-karboksamid .

2349376-12-9

L4-173

 

CUMYL-PEGACLONE

1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one, 2,5-dihydro-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-pentyl;

1H-pirido[4,3-b]indol-1-on, 2,5-dihidro-2-(1-metil-1-feniletil)-5-pentil .

5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one;

5-pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-on .

2160555-55-3

L4-199

 

4F-MDMB-BUTICA

L-valine,N-[[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester;

L-valin, N -[[1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-il]karbonil]-3-metil-, metil estar .

methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

metil (S)-2-(1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-karboksamido) -3,3-dimetilbutanoat .

2682867-53-2

L4-202

 

3,4-methylenedioxy-N-benzylcathinone;

Benzylone .

3,4-metilendioksi-N-benzilkatinon .

1-propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(phenylmethyl)amino];

1-propanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-[(fenilmetil)amino] .

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(benzilamino)propan-1-on .

1387636-19-2

L4-203

 

4en-MDA-19;

BZO-4en-POXIZID .

-

(Z)-N’-(2-oxo-1-(pent-4-en-1-yl)indolin-3-ylidene)-benzohydrazide;

(Z)-N’-(2-okso-1-(pent-4-en-1-il)indolin-3-iliden)-benzohidrazid .

Nema za sada

L4-204

 

1cP-LSD

ergoline-8-carboxamide, 1-(cyclopropylcarbonyl)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-, (8β);

ergolin-8-karboksamid, 1-(ciklopropilkarbonil)-9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metil-, (8β) .

(6aR,9R)-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;

(6aR,9R)-4-(ciklopropanekarbonil)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo[4,3-fg]hinolin-9-karboksamid .

2767597-50-0

L4-206

 

4F-3-methyl-α-PHP

-

1-(4-fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one;

1-(4-fluor-3-metilfenil)-2-(pirolidin-1-il)heksan-1-on .

Nema za sada

L4-209

 

2-Me-α-PVP

1-pentanone, 1-(2-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl);

1-pentanon, 1-(2-metilfenil)-2-(1-pirolidinil) .

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(o-tolyl)pentan-1-one;

2-(pirolidin-1-il)-1-(o-tolil)pentan-1-on .

850352-54-4

L4-210

 

3-Methylmethamphetamine

3-Metilmetamfetamin

benzeneethanamine, N,α,3-trimethyl;

benzenetanamin, N,α,3-trimetil .

N-methyl-1-(m-tolyl)propan-2-amine;

N-metil-1-(m-tolil)propan-2-amin .

861007-68-3

L4-212

 

5-Cl-αMT

1H-indole-3-ethanamine, 5-chloro-α-methyl;

1H-indol-3-etanamin, 5-hlor-α-metil .

1-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propan-2-amine;

1-(5-hlor-1H-indol-3-il)propan-2-amin .

712-07-2

L4-214

 

ABO-4en-PINACA

-

N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

N-(1-amino-1-oksobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamid .

Nema za sada

L4-215

 

CUMYL-NBMINACA;

STG-152 .

1H-indazole-3-carboxamide, 1-(bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl);

1H-indazol-3-karboksamid, 1-(biciklo[2.2.1]hept -2-ilmetil)-N-(1-metil-1-feniletil) .

1-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

1-(biciklo[2.2.1]heptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid .

1631074-60-6

L4-216

 

ADB-4en-PINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N -[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(4-penten-1-yl);

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S )-1-(aminokarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(4-penten-1-il).

(S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamid .

2659308-44-6

L4-217

 

Bzo-poxizid;

MDA-19 Pentyl Analogue .

benzoic acid, (2Z)-2-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pentyl-3H -indol-3-ylidene)hydrazide;

benzoeva kiselina, (2Z)-2-(1,2-dihidro-2-okso-1-pentil-3H-indol-3-iliden)hidrazid .

(Z)-N’-(2-oxo-1-pentylindolin-3-ylidene)benzohydrazide;

(Z)-N’-(2-okso-1-pentilindolin-3-iliden)benzohidrazid .

1048973-64-3

L4-218

 

Deoxymethoxetamine

Deoksimetoksietamin

cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl);

cikloheksanon, 2-(etilamino)-2-(3-metilfenil) .

2-(ethylamino)-2-(m-tolyl)cyclohexan-1-one;

2-(etilamino)-2-(m-tolil)cikloheksan-1-on .

2666932-45-0

L4-219

 

ADB-BUTINACA

1H-indazole-3-carboxamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl;

1H-indazol-3-karboksamid, N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil .

(S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide;

(S)-N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-butil-1H-indazol-3-karboksamid .

2682867-55-4

L4-221

 

3-Fluoroethamphetamine;

3-FEA

3-Fluoretamfetamin

benzeneethanamine, N-ethyl-3-fluoro-α-methyl;

benzenetanamin, N-etil-3-fluor-α-metil .

N-ethyl-1-(3-fluorophenyl)propan-2-amine;

N-etil-1-(3-fluorfenil)propan-2-amin .

725676-94-8

L4-222

 

Deschloroclotizolam

Dezhloroklotizolam

6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine, 2-chloro-9-methyl-4-phenyl;

6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin, 2-hlor-9-metil-4-fenil .

2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

2-hlor-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin .

1629324-97-5

L7-71

 

* NAPOMENA

navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohlorid

   

* Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 40/23)

Psihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereo izomera moguće.

SOLI

Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

Sledeći