Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

("Sl. glasnik RS", br. 4/2020 i 9/2021)

1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.

2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je u Prilogu 1.

Dozvole iz stava 1. ove tačke se izdaju u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon), osim za robu koja je predmet nacionalnih kontrolnih lista iz stava 3. ove tačke.

Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 107/14), Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 77/19), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 102/20) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", broj 88/20).

Roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uvozi se, odnosno izvozi na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine, u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon), Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/18) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 3/19).

4. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Službeni glasnik RS", br. 99/10 i 57/18), Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 25/19), Zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima ("Službeni glasnik RS", broj 57/18), Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 38/19) i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 112/20), navedena je u Prilogu 2.

5. Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine navedena je u Prilogu 3.

6. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu izdaje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije navedena je u Prilogu 4.

7. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.

Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 - dr. zakon), navedena je u Prilogu 5B.

Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RS", br. 104/16, 83/18, 95/18 - dr. zakon i 10/19 - dr. zakon) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u prilogu 5V.

8. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Službeni glasnik RS", broj 11/12), navedena je u Prilogu 6.

9. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10, 93/12 i 17/19 - dr. zakon) i Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima ("Službeni glasnik RS", broj 56/10).

10. Proizvodi ribarstva uvoze se, izvoze, odnosno reeksportuju u skladu sa Zakonom o stočarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 93/12 i 14/16), Pravilnikom o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu ("Službeni glasnik RS", br. 10/17, 52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19, 83/19 i 148/20) i Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19 11/20, 43/20 i 126/20).

11. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Roterdamskom konvencijom o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 38/09), Zakonom o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 89/10, 15/13 i 114/14) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18 i 9/20).

Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.

Biocidni proizvodi uvoze se, odnosno stavljaju u promet, na osnovu rešenja, dozvole, odobrenja, odnosno potvrde koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15).

12. Otpad se uvozi, izvozi, odnosno provozi (tranzit) na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon), Bazelskom konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/99), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 60/09), Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Službeni glasnik RS", broj 60/09) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18).

Određene vrste neopasnog otpada uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) na osnovu potvrde prijave za izvoz, uvoz i tranzit koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Uredbom o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Službeni glasnik RS", broj 102/10).

13. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18 - dr. zakon), Konvencijom o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS", br. 31/05, 45/05 - ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/18 - dr. zakon), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva ("Službeni glasnik RS", br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 6/14).

14. Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte, kao i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance koje oštećuju ozonski omotač, odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 10/13), Uredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 114/13, 23/18, 44/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon) i Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova ("Službeni glasnik RS", br. 120/13 i 44/18 - dr. zakon), i navedene su u Prilogu 3A) i Prilogu 3V).

Supstance koje oštećuju ozonski omotač čiji je uvoz i izvoz zabranjen navedene su u Prilogu 3B).

15. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno dobra za koja se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", br. 71/94, 52/11 - dr. zakon, 99/11 - dr. zakon i 6/20 - dr. zakon), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09, 67/12 - US i i 18/20 - dr. zakon) i propisima donetim na osnovu tih zakona.

16. Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu registrovana vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12, 105/17 - dr. zakon i 113/17 - dr. zakon), odnosno Zakonom o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 105/17).

17. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - dr. zakon i 91/19) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Službeni glasnik RS", br. 92/17, 29/18, 56/18 i 78/18).

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE *)

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

2904

Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:

 

2904 20 00 00

- Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe

-

3601 00 00 00

Barut

-

3602 00 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

-

3603 00

Sporogoreći štapini; Detonirajući štapini; Udarne ili detonirajuće kapisle; Upaljači; Električni detonatori:

 

3603 00 20 00

- sporogoreći štapini

-

3603 00 30 00

- detonirajući štapini

-

3603 00 40 00

- udarne kapisle

-

3603 00 50 00

- detonirajuće kapisle

-

3603 00 60 00

- upaljači

-

3603 00 80 00

- električni detonatori

-

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:

 

3604 10 00 00

- Pirotehnički proizvodi za vatromete

 -

3604 90 00 00

- Ostalo

-

7106

Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha:

 

7106 10 00 00

- Prah

 GR

 

- Ostalo:

 

7106 91 00

- - Neobrađeno:

 

7106 91 00 10

- - - čistoće 999 ili više promila

GR

7106 91 00 90

- - - čistoće ispod 999 promila

GR

7106 92 00 00

- - Poluproizvodi

 GR

7108

Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:

 

 

- Nemonetarno:

 

7108 11 00 00

- - prah

GR

7108 12 00 00

- - neobrađeno

GR

7108 13

- - Poluproizvodi:

 

7108 13 10 00

- - - šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm

GR

7108 13 80 00

- - - ostalo

GR

7108 20 00 00

- Monetarno

GR

7109 00 00 00

Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda

-

7111 00 00 00

Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda

-

7112

Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; Ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala:

 

 

- Ostali:

 

7112 91 00 00

- - Od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale

-

7112 99 00 00

- - Ostalo

-

8205

Ručni alat (uključujući staklorezačke dijamante),
koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen;
Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:

 

 

- Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):

 

8205 59

- - Ostalo

 

8205 59 80 00

- - - ostalo

 

 

Ex - ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske municije)

-

 

Ex - hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

-

 

Ex - graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

-

8480

Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli;
Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, kaučuk i plastične mase:

 

 

- Kalupi za metal ili metalne karbide:

 

8480 49 00 00

- - Ostali

 

 

Ex - livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

-

8710 00 00 00

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi

-

8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova; Palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; Delovi navedenih proizvoda:

 

8805 10

- Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi:

 

8805 10 10 00

- - oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi

-

8805 10 90 00

- - ostalo

-

 

- Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:

 

8805 21 00 00

- - Simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi

-

8805 29 00 00

- - ostali

8906

Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla:

 

8906 10 00 00

- Ratni brodovi

KD 

9013

Uređaji sa tečnim kristalima koji ne predstavljaju proizvode specifičnije opisane u drugim tarifnim brojevima; Laseri, osim laserskih dioda; Ostali optički uređaji i instrumenti nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

 

9013 10

- Teleskopski nišani za oružje; Periskopi; teleskopi za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili Odeljka XVI

 

9013 10 90 00

- - ostali

 

 

Ex - Teleskopski nišani za oružje

-

9301

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307:

 

9301 10 00 00 

- Artiljerijsko oružje (npr: topovi, haubice i minobacači)

 KD

9301 20 00 00

- Raketni bacači; Bacači plamena; Bacači granata; Cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači

KD 

9301 90 00 00

- Ostalo

KD 

9302 00 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304

KD

9303

Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi):

 

9303 10 00 00

- Vatreno oružje koje se puni spreda

KD 

9303 20

- Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:

 

9303 20 10 00

- - jednocevne, sa glatkom cevi

KD

9303 20 95 00

- - ostalo

 KD

9303 30 00 00

- Ostale sportske i lovačke puške

 KD

9303 90 00 00

- Ostalo

KD 

9304 00 00 00

Ostalo oružje (npr: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307

-

9305

Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304

 

9305 10 00 00

- Za revolvere ili pištolje

9305 20 00 00 

- Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303

 

- Ostalo:

 

9305 91 00 00

- - Za vojno oružje iz tar. broja 9301

-

9305 99 00 00

- - ostalo

-

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:

 

 

- Municija za puške sačmarice i delovi te municije; Municija za vazdušne puške:

 

9306 21 00 00

- - Municija za puške sačmarice

1000 KD

9306 29 00

- - Ostalo:

 

9306 29 00 10

- - - čaure

9306 29 00 90

- - - ostalo

9306 30

- Ostala municija i njeni delovi:

 

9306 30 10 00

- - za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. broja 9301

 

- - ostalo:

 

9306 30 30 00

- - - za vojno oružje

-

9306 30 90 00

- - - ostalo

 -

9306 90

- Ostalo:

 

9306 90 10 00

- - za vojne svrhe

9306 90 90 00

- - ostalo

9307 00 00 00

Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; Bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

 

- Ostalo:

 

9506 99

- - Ostalo:

 

9506 99 90 00

- - - ostalo

 

 

Ex - oprema za streličarstvo (lukovi i strele i njihovi delovi)

-

*) Obaveza pribavljanja dozvole ne odnosi se na robu koja se nalazi na nacionalnim kontrolnim listama iz tačke 3. stav 3. tekstualnog dela ove odluke.

Prilog 2

 

A) OPOJNE DROGE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

INN ili trivijalni naziv

Hemijski naziv ili opis

CAS broj

1

2

3

4

1211 30 00 10

List koke

Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

-

1211 30 00 90

List koke

Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

-

1211 90 86 35

Čaure od maka

Koagulisani sok opijumskog maka

-

1211 90 86 55 Ex

Cannabis (indijska konoplja)

Kanabis biljka

8063-14-7

1211 90 86 92 Ex

Cannabis (indijska konoplja)

Kanabis biljka

8063-14-7

1211 90 86 98 Ex

Cannabis (indijska konoplja)

Kanabis biljka

8063-14-7

1301 90 00 00 Ex

Cannabis (indijska konoplja)

Smola kanabisa

6465-30-1

1302 11 00 00

Opium

Prirodni proizvod, koagulisani sok opijumskog maka. Svi preparati koji se prave direktno od opijuma smatraju se derivatima opijuma. Ako se preparati ne prave direktno od opijuma, već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona, omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina

8008-60-4

1302 19 70 00 Ex

Cannabis (indijska konoplja)

Ekstrakti i tinkture kanabisa

-

1302 19 70 00 Ex

Koncentrat opijumskog maka

Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka

-

2922 14 00 00

Dextropropoxyphene

α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate (dekstro-rotatorni, tj. (+) stereoizomer propoksifena)
((+)mstereoizomer propoksifena

469-62-5

2922 19 00 00 Ex

Alphamethadol (INN)

α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-54-1

2922 19 00 00 Ex

Alphacetylmethadol (INN)

α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-58-5

2922 19 00 00 Ex

Acetylmethadol (INN)

3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

509-74-0

2922 19 00 00 Ex

Betamethadol (INN)

β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-55-2

2922 19 00 00 Ex

Betacetylmethadol (INN)

β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-59-6

2922 19 00 00 Ex

Dimenoxadol (INN)

2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat

509-78-4

2922 19 00 00 Ex

Dimepheptanol (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

545-90-4

2922 19 00 00 Ex

Noracymethadol (INN)

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan

1477-39-0

2922 29 00 90 Ex

Tapentadol

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2- metilpropil]fenol

175591-23-8

2922 31 00 00

Methadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

76-99-3

2922 31 00 00

Normethadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

467-85-6

2922 39 00 00 Ex

Isomethadone (INN)

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

466-40-0

2922 44 00 00

Tilidine (INN)

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- cikloheksen-1-karboksilat

20380-58-9

2922 50 00 00 Ex

Tramadol

(±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksanol

27203-92-5

2924 29 70 00 Ex

Diampromide (INN)

N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid

552-25-0

2924 29 70 00 Ex

AH 7921

Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil] ili 3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid

55154-30-8

2924 29 70 00 Ex

U-47700

Benzamid, 3,4-dihidro-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-

121348-98-9

2926 30 00 00

Methadone intermediate (INN)

4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan

125-79-1

2933 33 00 00

Alfentanil (INN)

N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N- fenilpropanamid

71195-58-9

2933 33 00 00

Anileridine (INN)

etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

144-14-9

2933 33 00 00

Bezitramide (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin

15301-48-1

2933 33 00 00

Difenoxin (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4- karboksilna kiselina

28782-42-5

2933 33 00 00

Diphenoxylate (INN)

etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

915-30-0

2933 33 00 00

Dipipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

467-83-4

2933 33 00 00

Fentanyl (INN)

1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin

437-38-7

2933 33 00 00

Ketobemidone (INN)

4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-propionil piperidin

469-79-4

2933 33 00 00

Pethidine (INN)

etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

57-42-1

2933 33 00 00

Pethidine intermediate A (INN)

4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin

3627-62-1

2933 33 00 00

Piritramide (INN)

amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline

302-41-0

2933 33 00 00

Propiram (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid

15686-91-6

2933 33 00 00

Trimeperidine (INN)

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

64-39-1

2933 33 00 00

Phenoperidine (INN)

etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

562-26-5

2933 39 99 00 Ex

Allylprodine (INN)

3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

25384-17-2

2933 39 99 00 Ex

Alphameprodine (INN)

α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-51-9

2933 39 99 00 Ex

Alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid

79704-88-4

2933 39 99 00 Ex

Alphaprodine (INN)

α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

77-20-3

2933 39 99 00 Ex

Acethyl-α-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

101860-00-8

2933 39 99 00 Ex

Benzethidine (INN)

etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

3691-78-9

2933 39 99 00 Ex

Betameprodine (INN)

β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-50-8

2933 39 99 00 Ex

Betaprodine (INN)

β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-59-7

2933 39 99 00 Ex

Beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

78995-10-5

2933 39 99 00 Ex

Etoxeridine (INN)

etil estar 1-[2-(2-dihidroksietoksi)etil]-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

469-82-9

2933 39 99 00 Ex

Metazocine (INN)

2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

3734-52-9

2933 39 99 00 Ex

3-Methylfentanyl

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

42045-86-3

2933 39 99 00 Ex

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar)

13147-09-6

2933 39 99 00 Ex

Norpipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

561-48-8

2933 39 99 00 Ex

PARA-FLUOROFENTANYL; p-fluorofentanyl

4’-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

90736-23-5

2933 39 99 00 Ex

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar)

64-52-8

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate B (INN)

etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

77-17-8

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate C (INN)

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina

3627-48-3

2933 39 99 00 Ex

Piminodine (INN)

etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4- karboksilne kiseline

13495-09-5

2933 39 99 00 Ex

Properidine (INN)

izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

561-76-2

2933 39 99 00 Ex

Remifentanil

metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4- (fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline

132875-61-7

2933 39 99 00 Ex

Trihexyphenidyl

1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on

144-11-6

2933 39 99 00 Ex

Phenazocine (INN)

2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

127-35-5

2933 39 99 00 Ex

Phenampromide (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

129-83-9

2933 39 99 00 Ex

Hydroxypethidine (INN)

etil estar 4-(m-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4- karboksilne kiseline

468-56-4

2933 39 99 00 Ex

Beta-hydroxy-3- methylfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid

78995-14-9

2933 39 99 00 Ex

MPTP

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin

28289-54-5

2933 39 99 00 Ex

BUTYRFENTANYL

Butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

1169-70-6

2933 39 99 00 Ex

CARFENTANIL (CARFENTANYL)

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar

59708-52-0

2933 39 99 00 Ex

4-FLUOROBUTIRFENTANIL; 4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid

244195-31-1

2933 39 99 00 Ex

OCFENTANIL

N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid

101343-69-5

2933 39 99 00 Ex

CYCLOPROPYLFENTANYL

Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

1169-68-2

2933 39 99 00 Ex

METHOXYACETYLFENTANYL

Acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

101345-67-9

2933 39 99 00 Ex

Acetylfentanyl

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid

3258-84-2

2933 39 99 00 Ex

-

Pentanamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

122882-90-0

2933 41 00 00

Levorphanol (INN)

(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan (Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)
Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom

77-07-6

2933 49 90 00 Ex

Butorphanol

morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil)

42408-82-2

2933 49 90 00 Ex

Drotebanol (INN)

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol

3176-03-2

2933 49 90 00 Ex

Levomethorphan (INN)

(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Dekstrometorfan, tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

125-70-2

2933 49 90 00 Ex

Levophenacylmorphan (INN)

(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan

10061-32-2

2933 49 90 00 Ex

Norlevorphanol (INN)

(-)-3-hidroksimorfinan

1531-12-0

2933 49 90 00 Ex

Racemethorphan (INN)

(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Dekstrometorfan tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

510-53-2

2933 49 90 00 Ex

Racemorphan (INN)

(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan morfinan (Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)

297-90-5

2933 49 90 00 Ex

Phenomorphan (INN)

3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

468-07-5

2933 99 80 00 Ex

Etonitazene (INN)

1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol

911-65-9

2933 99 80 00 Ex

Clonitazene

2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol

3861-76-5

2933 99 80 00 Ex

Proheptazine (INN)

1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan

77-14-5

2934 91 00 00

Dextromoramide (INN)

(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)
butil]morfolin (dekstro-rotatorni, tj.(+) stereoizomer moramida)

357-56-2

2934 91 00 00

Sufentanil (INN)

N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

56030-54-7

2934 99 90 00 Ex

Alpha-methilthiofentanyl

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

103963-66-2

2934 99 90 00 Ex

Diethylthiambutene (INN)

3-dietilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten

86-14-6

2934 99 90 00 Ex

Dimethylthiambutene (INN)

3-dimetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten

524-84-5

2934 99 90 00 Ex

Dioxaphetyl Butyrate (INN)

etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat

467-86-7

2934 99 90 00 Ex

Ethylmethylthiambutene (INN)

3-etilmetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten

441-61-2

2934 99 90 00 Ex

Levomoramide (INN)

(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

5666-11-5

2934 99 90 00 Ex

3-Methylthiofentanyl

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

86052-04-2

2934 99 90 00 Ex

Moramide intermediate

2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina

3626-55-9

2934 99 90 00 Ex

Racemoramide (INN)

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolin

545-59-5

2934 99 90 00 Ex

Phenadoxone (INN)

6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

467-84-5

2934 99 90 00 Ex

Furethidine (INN)

etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

2385-81-1

2934 99 90 00 Ex

Morpheridine (INN)

etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

469-81-8

2934 99 90 00 Ex

Thiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

1165-22-6

2934 99 90 00 Ex

FURANILFENTANIL

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid

101345-66-8

2939 11 00 00

Dihydrocodeine (INN)

6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (derivat morfina)

125-28-0

2939 11 00 00

Ethylmorphine

3-etilmorfin (derivat morfina)

76-58-4

2939 11 00 00

Etorphine (INN)

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo- etenooripavin (derivat tebaina)

14521-96-1

2939 11 00 00

Codeine

3-metilmorfin (derivat morfina, alkaloid iz opijuma i makove slame)

76-57-3

2939 11 00 00

Koncentrat opijumskog maka

Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka

-

2939 11 00 00

Morphine, glavni alkaloid opijuma i opijumskog maka

7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol

57-27-2

2939 11 00 00

Nicomorphine (INN)

3,6-dinikotinilmorfin

639-48-5

2939 11 00 00

Oxycodone (INN)

14-hidroksidihidrokodeinon

76-42-6

2939 11 00 00

Oxymorphone (INN)

14-hidroksidihidromorfinon

76-41-5

2939 11 00 00

Thebaine, alkaloid opijuma

6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17- metil-morfinan

115-37-7

2939 11 00 00

Thebacon (INN)

Acetildihidrokodeinon

466-90-0

2939 11 00 00

Pholcodine (INN)

Morfolinoetilmorfin (derivat morfina)

509-67-1

2939 11 00 00

Heroin

Diacetilmorfin (derivat morfina)

561-27-3

2939 11 00 00

Hydrocodone (INN)

Dihidrokodeinon (derivat morfina)

125-29-1

2939 11 00 00

Hydromorphone (INN)

Dihidromorfinon (derivat morfina)

466-99-9

2939 19 00 00 Ex

Acethyldihydrocodeine

6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan

3861-72-1

2939 19 00 00 Ex

Acetorphine (INN)

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil-6,14-endo-etenooripavin (derivat tebaina)

25333-77-1

2939 19 00 00 Ex

Benzylmorphine

3-benzilmorfin

14297-87-1

2939 19 00 00 Ex

Desomorphine (INN)

Dihidrodezoksimorfin (derivat morfina)

427-00-9

2939 19 00 00 Ex

Dihydroetorphine

7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14- endo-etanotetrahidrooripavin (derivat etorfina)

14357-76-7

2939 19 00 00 Ex

Dihydromorphine

3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (derivat morfina)

509-60-4

2939 19 00 00 Ex

Codoxime (INN)

dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim (derivat morfina)

7125-76-0

2939 19 00 00 Ex

Methyldesorphine (INN)

6-metil-∆6-dezoksimorfin (derivat morfina)

16008-36-9

2939 19 00 00 Ex

Methyldihydromorphine (INN)

6-metildihidromorfin (derivat morfina)

509-56-8

2939 19 00 00 Ex

Metopon (INN)

5-metildihidromorfinon (derivat morfina)

143-52-2

2939 19 00 00 Ex

Myrophine (INN)

miristilbenzilmorfin (derivat morfina)

467-18-5

2939 19 00 00 Ex

Morphine methobromide

i drugi derivati morfina na kvaternernom azotu. Tu se naročito podrazumevaju derivati N-oksimofina (takav je N-oksikodein)

125-23-5

2939 19 00 00 Ex

Morphine N-oxide

3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinen-7-N- oksid

639-46-3

2939 19 00 00 Ex

Nicodicodine (INN)

6-nikotinildihidrokodein

808-24-2

2939 19 00 00 Ex

Nicocodine (INN)

6-nikotinilkodein

3688-66-2

2939 19 00 00 Ex

Norcodeine (INN)

N-demetilkodein

467-15-2

2939 19 00 00 Ex

Normorphine (INN)

demetilmorfin, (N-demetilovan morfin)

466-97-7

2939 19 00 00 Ex

Hydromorphinol (INN)

14-hidroksidihidromorfin (derivat morfina)

2183-56-4

2939 19 00 00 Ex

Oripavine (INN)

6,7,8,14-tetradehidro-4,5α-epoksi-6-metoksi-17- metil-morfinan-3-ol; 3-O-demetiltebain;

467-04-9

2939 71 00 00

Cocaine (sirovi kokain)

benzoilekgonin (alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca)ili je dobijen iz ekgonina)

50-36-2

2939 71 00 00

Cocaine

benzoilekgonin (alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca)ili je dobijen iz ekgonina)

50-36-2

2939 71 00 00

Ecgonine

estri i derivati ekgonina koji se mogu prevesti u ekgonin ili kokain

481-37-8

-

ACRYLOYLFENTANYL
(ACRYLFENTANYL)

2-Propenamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

82003-75-6

-

THF-F; THF-fentanil; tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;

2-Furancarboxamide, tetrahydro-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-;
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid.

2142571-01-3

-

4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL; 4-FIBF; p-FIBF

N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid

244195-32-2

-

2-METHYLACETYLFENTANYL

N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide;
N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide;
N-(1- phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acetamide.

90736-11-1

-

ORTHO-FLUOROFENTANYL

Propanamide, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

910616-29-4

-

PARAMETHOXYBUTYRFENTANYL;
4-MeO-butyrfentanyl;

4-MeO-BF

Butanamide, N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];
N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide.

2088842-68-4

-

-

Cyclopentanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]

2088918-01-6

-

-

Propanamide, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide.

244195-34-4

-

FURANYLBENZYLFENTANYL

2-Furancarboxamide, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-

497240-21-8

-

4-FLUORO-CYCLOPROPYLBENZYLFENTANYL

N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

-

-

3-FLUOROMETHOXYACETYLFENTANYL;
meta-fluoromethoxyacetylfentanyl; m-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; 3-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; m-fluoro MAF; 3-fluoro MAF

N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)acetamide

-

-

N-methyl U-47931E;
N-methyl bromadoline

4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide;
4-bromo-N-[(1S,2S)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-benzamide;
Benzamide, 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-, trans-(9CI);
N-methyl-N-(2-(N',N'-dimethylamino)cyclohexyl)-4-bromobenzamide

75570-38-6

-

WIN 35428;
WIN-35428, WIN 35,428, β-CFT, CFT

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;
3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester;
2-β-carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropane

190719-13-2

-

Preparati: ACETILDIHIDROKODEINA KODEINA DIHIDROKODEINA ETILMORFINA NIKOKODINA NIKODIKODINA NORKODEINA FOLKODINA

Preparati opojnih droga kombinovani s jednim ili više drugih sastojaka koji ne sadrže više od 100 miligrama opojne droge po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenata u nepodeljenim preparatima.

-

-

Preparati: PROPIRAMA

Preparati koji ne sadrže više od 100 miligrama propirama po jedinici doziranja i kombinovani sa najmanje istom količinom metilceluloze.

-

-

Preparati: DEKSTROPROPOKSIFENA

Preparati za oralnu upotrebu koji ne sadrže više od 135 miligrama baze dekstropropoksifena po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenta u nepodeljenim preparatima, pod uslovom da ovi preparati ne sadrže nijednu psihotropnu supstancu iz lista 4, 5, 6 i 7.

-

-

Preparati: KOKAINA

Preparati koji ne sadrže više od 0,1 procenat kokaina računatog kao baza kokaina.

-

-

Preparati: OPIJUMA ili
MORFINA

Preparati opijuma ili morfina koji ne sadrže više od 0,2 procenta morfina računatog kao bezvodna baza morfina i kombinovan sa jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili skoro nikakva opasnost od zloupotrebe i na takav način da se do opojne droge ne može doći nekim lako primenljivim načinom ili u količini koja bi predstavljala opasnost po zdravlje ljudi.

-

-

Preparati: DIFENOKSINA

Preparati difenoksina koji ne sadrže više od 0,5 miligrama difenoksina po jedinici doziranja i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 5 procenata doze difenoksina.

-

-

Preparati: DIFENOKSILATA

Preparati difenoksilata koji ne sadrže više od 2,5 miligrama po jedinici doziranja difenoksilata računatog kao baza difenoksilata i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 1 procentom doze difenoksilata.

-

-

Preparati: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

Smeša sačinjena od: 10 procenata opijuma u prahu, 10 procenata ipecacuanhae korena u prahu,
80 procenata bilo kojeg drugog sastojka u kome nema nikakve opojne droge.

-

-

Ostali preparati

Preparati u skladu sa bilo kojom formulom navedenom u ovoj listi i mešavine takvih preparata sa bilo kakvim materijalom koji ne sadrži nikakvu opojnu drogu.

-

Opojne droge su i:

 

IZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće.

ESTRI I ETRI

Estri, etri i izomeri estara i etara opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

SOLI

Soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara, etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

INN ili trivijalni naziv

Hemijski naziv ili opis

CAS broj

1

2

3

4

2905 51 00 00

Ethchlorvynol (INN)

1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

113-18-8

2907 29 00 00 Ex

CP 47497

2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol

70434-82-1

2907 29 00 00 Ex

cis-CP 47497C8 homolog;
Cannabicyclohexanol;

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol

70434-92-3

2907 29 00 00 Ex

CP 47497 C6 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-58-9

2907 29 00 00 Ex

CP 47497 C9 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-59-0

2918 19 98 00 Ex

GHB

γ-hidroksibuterna kiselina

591-81-1

2921 30 99 00 Ex

Propylhexedrine

dl-1-cikloheksil-2-metilaminopropan;
(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin
(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin

3595-11-7

2921 46 00 00

Amfetamine (INN) (Amphetamine)

(±) α-metilfenetilamin

300-62-9

2921 46 00 00

Benzfetamine (INN)

N-benzil-N-α-dimetilfenetilamin

156-08-1

2921 46 00 00

Dexamfetamine (INN)

(+) α-metilfenetilamin

51-64-9

2921 46 00 00

Levamfetamine (INN) (Levamphetamine)

(-)-R-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina)

156-34-3

2921 46 00 00

Mefenorex (INN)

N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin

17243-57-1

2921 46 00 00

N-Ethylamphetamine (INN) (Ethylamphetamine)

N-etil-α-metilfeniletilamin

457-87-4

2921 46 00 00

Lefetamine (INN); SPA

(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

7262-75-1

2921 46 00 00

Fencamfamin (INN)

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

1209-98-9

2921 46 00 00

Phentermine (INN)

α,α-dimetilfenetilamin

122-09-8

2921 49 00 00 Ex

4-METILAMFETAMIN, 4-MA,
4-MeA, PAL-313, pTAP

1-(4-metilfenil)propan-2-amin

64-11-9

2921 49 00 00 Ex

4-FLUOROAMFETAMIN,
4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks

(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin

459-02-9

2921 49 00 00 Ex

Eticyclidine (INN); PCE

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

2201-15-2

2921 49 00 00 Ex

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

14116-06-4

2922 29 00 90 Ex

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin

69587-11-7

2922 29 00 90 Ex

2C-B

4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

66142-81-2

2922 29 00 90 Ex

Brolamfetamine (INN); DOB

(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α- metilfenetlamin

64638-07-9

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxy-amphetamine; DMA

(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

2801-68-5

2922 29 00 90 Ex

PMA

p-metoksi-α-metilfenetilamin

64-13-1

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine; DOET

(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

22004-32-6

2922 29 00 90 Ex

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin

1082-88-8

2922 29 00 90 Ex

STP, DOM

2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin

15588-95-1

2922 29 00 90 Ex

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

919797-19-6

2922 29 00 90 Ex

2C-P

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine

207740-22-5

2922 29 00 90 Ex

25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

1026511-90-9

2922 29 00 90 Ex

25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin

1227608-02-7

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E;

2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin

71539-34-9

2922 29 00 90 Ex

2C-D

2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin

24333-19-5

2922 29 00 90 Ex

4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin; 2C-C;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin

88441-14-9

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-fenetilamin; 2C-H;

2-(2,5-dimetoksifenil)ethanamine

3600-86-0

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin; 2C-N;

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin.

261789-00-8

2922 29 00 90 Ex

para- METOKSIMETIL-AMFETAMIN, PMMA

p-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin

3398-68-3

2922 31 00 00

Amfepramone;
Diethylpropion;

2-(dietilamino)propiofenon

90-84-6

2922 39 00 00 Ex

KETAMIN

2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon

6740-88-1

2922 49 85 00 Ex

BACLOFEN;
4-chlorophenibut;

4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid;
β-(4-chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid;

1134-47-0

2922 50 00 00 Ex

Methoxetamine;
Metoksetamin;
MXE; 3-MeO-2-Oxo-PCE;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;
2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon

1239943-76-0

2924 11 00 00

Meprobamate (INN)

2-metil-2-propil-1,3-propandioldikarbamat

57-53-4

2924 24 00 00

Ethinamate (INN)

1-etinilcikloheksanolkarbamat

126-52-3

2925 12 00 00

Glutethimide (INN)

2-etil-2-fenilglutarimid

77-21-4

2926 30 00 00

Fenproporex (INN)

(±)-3-[(a-metilfenetil) amino]propionitril

16397-28-7

2930 90 98 90 Ex

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

207740-24-7

2930 90 98 90 Ex

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin

207740-26-9

2930 90 98 90 Ex

2C-T-4

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)thio].

207740-25-8

2930 90 98 90 Ex

Bisfluoromodafinil; CRL-40,940; flmodafinil; fluoromodafinil; lauflumide

Acetamide, 2-[[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-

90280-13-0

2932 20 90 00 Ex

Salvinorin A

metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]isohromen-7-karboksilat

83729-01-5

2932 95 00 00

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)*

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

1972-08-3

 

* NAPOMENA

Internacionalni nezaštićeni naziv se odnosi samo na jednu od stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro-kanabinola,naime na: (-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol

 

2932 95 00 00

Tetrahydrocannabinols, all isomers

sledeći izomeri i njihove stereohemijske varijante:
7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5
59042-44-3
42793-13-5
5957-75-5
7663-50-5
27179-28-8

2932 99 00 00 Ex

Butylone *; Butilon;
bk-MBDB; B1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on

802575-11-7

2932 99 00 00 Ex

METILON; bk-MDMA; M1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on

186028-79-5

2932 99 00 00 Ex

HU-210; (-)-HU-210; HU 210;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

112830-95-2

2932 99 00 00 Ex

MDE, N-etil MDA

(±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

82801-81-8

2932 99 00 00 Ex

Tenamfetamine (INN); MDA

α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

4764-17-4

2932 99 00 00 Ex

MDMA, ekstazi

(±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamin

42542-10-9

2932 99 00 00 Ex

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamin

74698-47-8

2932 99 00 00 Ex

Dimethylheptylpyran, DMHP

3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-
6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

32904-22-6

2932 99 00 00 Ex

MMDA

5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

13674-05-0

2932 99 00 00 Ex

Parahexyl

3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

117-51-1

2932 99 00 00 Ex

Pentilon;
bk-MBDP;
β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on

698963-77-8

2932 99 00 00 Ex

Ethylone; Etilon;
bk-MDEA; MDEC;

(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on

1112937-64-0

2932 99 00 00 Ex

APDB; EMA-4;
3-desoxy-MDA;

1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amin

152624-03-8

2932 99 00 00 Ex

bk-MMBDB; Dibutilon

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on

802286-83-5

2933 33 00 00

Bromazepam (INN)

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1812-30-2

2933 33 00 00

Methylphenidate (INN)

metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline

113-45-1

2933 33 00 00

Pentazocine (INN)

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-
6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6- metano-3-benzazocin-8-ol

359-83-1

2933 33 00 00

Pipradrol (INN)

1,1-difenil-1-(2-piperidil)methanol

467-60-7

2933 33 00 00

Phencyclidine (INN); PCP

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin

77-10-1

2933 39 99 00 Ex

AM 2233

1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(2-jodobenzoil)indol

444912-75-8

2933 39 99 00 Ex

EP; EPH; Ethylphenidate;

(RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat

57413-43-1

2933 39 99 00 Ex

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine;
Diphenidine;

Piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl).

36794-52-2

2933 49 90 00 Ex

PB-22; QUIPIC;

hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat

1400742-17-7

2933 49 90 00 Ex

hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksilat;
5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;

1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina

1400742-41-7

2933 53 10 00

Barbital (INN); (barbiton)

5,5-dietilbarbiturna kiselina

57-44-3

2933 53 10 00

Phenobarbital (INN);

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

50-06-6

2933 53 90 00

Allobarbital (INN); (alobarbiton)

5,5-dialilbarbiturna kiselina

52-43-7

2933 53 90 00

Amobarbital (INN); (amobarbiton)

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

57-43-2

2933 53 90 00

Butalbital (INN); (butalbiton)

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

77-26-9

2933 53 90 00

Butobarbital; (Butobarbiton)

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

77-28-1

2933 53 90 00

Vinylbital (INN); (vinilbiton)

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

2430-49-1

2933 53 90 00

Methylphenobarbital (INN); (metilfenobarbiton)

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

115-38-8

2933 53 90 00

Pentobarbital (INN); (pentobarbiton)

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-74-4

2933 53 90 00

Secobarbital (sekobarbiton)

5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-73-3

2933 53 90 00

Secbutabarbital (INN); (sekbutabarbiton)

5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

125-40-6

2933 53 90 00

Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton)

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

52-31-3

2933 54 00 00 Ex

Brallobarbital (bralobarbiton)

5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

561-86-4

2933 55 00 00

Zipeprol (INN)

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-
1-piperazinetanol

34758-83-3

2933 55 00 00

Loprazolam (INN)

6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1- piperazinil)metilen]-8-nitro-1H- imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on

61197-73-7

2933 55 00 00

Mecloqualone (INN)

3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon

340-57-8

2933 55 00 00

Methaqualone (INN)

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon

72-44-6

2933 59 95 00 Ex

1-Benzylpiperazine;
BENZILPIPERAZIN; BZP

1-benzilpiperazin

2759-28-6

2933 59 95 00 Ex

para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP;

1-(4-metoksifenil)piperazin

38212-30-5

2933 59 95 00 Ex

TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP;

1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin

15532-75-9

2933 59 95 00 Ex

HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP;

1-(3-hlorofenil)piperazin

6640-24-0

2933 59 95 00 Ex

MT-45

1-cikloheksil-
4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

2933 72 00 00

Clobazam (INN)

7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

22316-47-8

2933 72 00 00

Methyprylon (INN)

3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

125-64-4

2933 91 10 00

Chlordiazepoxide (INN)

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksid

58-25-3

2933 91 90 00

Alprazolam (INN)

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

28981-97-7

2933 91 90 00

Delorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2894-67-9

2933 91 90 00

Diazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

439-14-5

2933 91 90 00

Estazolam (INN)

8-hlor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

29975-16-4

2933 91 90 00

Ethyl Loflazepate (INN)

etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat

29177-84-2

2933 91 90 00

Camazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar)

36104-80-0

2933 91 90 00

Clonazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1622-61-3

2933 91 90 00

Clorazepate

7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

23887-31-2

2933 91 90 00

Lorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-49-1

2933 91 90 00

Lormetazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on

848-75-9

2933 91 90 00

Mazindol (INN)

5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

22232-71-9

2933 91 90 00

Medazepam (INN)

7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin

2898-12-6

2933 91 90 00

Midazolam (INN)

8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine

59467-70-8

2933 91 90 00

Nimetazepam (INN)

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2011-67-8

2933 91 90 00

Nitrazepam (INN)

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

146-22-5

2933 91 90 00

Nordazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1088-11-5

2933 91 90 00

Oxazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-
1,4-benzodiazepin-2-on

604-75-1

2933 91 90 00

Pinazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on

52463-83-9

2933 91 90 00

Pyrovalerone (INN)

4’-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

3563-49-3

2933 91 90 00

Prazepam (INN)

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2955-38-6

2933 91 90 00

Temazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-50-4

2933 91 90 00

Tetrazepam (INN)

7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-
1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

10379-14-3

2933 91 90 00

Triazolam (INN)

8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

28911-01-5

2933 91 90 00

Fludiazepam (INN)

7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on

3900-31-0

2933 91 90 00

Flunitrazepam (INN)

5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-62-4

2933 91 90 00

Flurazepam (INN)

7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

17617-23-1

2933 91 90 00

Halazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

23092-17-3

2933 99 80 00 Ex

AM-2201

1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-
2-il)metanon

335161-24-5

2933 99 80 00 Ex

JWH-015, JWH 015

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

155471-08-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-018, AM 678

(1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon

209414-07-3

2933 99 80 00 Ex

JWH-019

(1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

209414-08-4

2933 99 80 00 Ex

JWH-073, JWH 073

(1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

208987-48-8

2933 99 80 00 Ex

JWH-081, JWH 081

(4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

210179-46-7

2933 99 80 00 Ex

JWH-122

(4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

619294-47-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-210, JWH 210

(4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

824959-81-1

2933 99 80 00 Ex

JWH-250, JWH 250

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

864445-43-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-398

(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

1292765-18-4

2933 99 80 00 Ex

NAFIRON; O-2482;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

850352-53-3

2933 99 80 00 Ex

Etryptamine (INN);
NSC 88061

3-(2-aminobutil)indol

2235-90-7

2933 99 80 00 Ex

Zolpidem (INN)

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2- a]piridin-3-acetamid

82626-48-0

2933 99 80 00 Ex

Rolyciklidine (INN); PHP; PCPY

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin

2201-39-0

2933 99 80 00 Ex

Amineptine

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d] ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina

57574-09-1

2933 99 80 00 Ex

5-IT; 5-API; PAL-571;
5-(2-aminopropyl)indol;

2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin

3784-30-3

2933 99 80 00 Ex

AB-FUBINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]-1H-indazol-3-karboksamid

1185282-01-2

2933 99 80 00 Ex

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid

1445752-09-9

2933 99 80 00 Ex

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid

1445583-51-6

2933 99 80 00 Ex

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon

335161-03-0

2933 99 80 00 Ex

APINACA

1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1-il-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

2933 99 80 00 Ex

MAM-2201

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4-metil-1-naftalenil)metanon

1354631-24-5

2933 99 80 00 Ex

STS-135

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid

1354631-26-7

2933 99 80 00 Ex

UR-144

(1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon

1199943-44-6

2933 99 80 00 Ex

XLR 11; 5-F-UR-144;

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropil)metanon

1364933-54-9

2933 99 80 00 Ex

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-
1H-indole-3-carboxamido)-
3,3- dimethylbutanoate;
methyl
2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido)-3.3-dimethylbutanoate;
N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;
MDMB-CHMICA

metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid)-3,3-dimetil-butanoat

1863065-84-2

2933 99 80 00 Ex

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;
5F-AKB48;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid

1400742-13-3

2933 99 80 00 Ex

1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19; RCS-4;

Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-

1345966-78-0

2933 99 80 00 Ex

1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol;
JWH-203;

Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)-

864445-54-5

2933 99 80 00 Ex

Indopan;
α-Metiltriptamin; AMT;

1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil

299-26-3

2933 99 80 00 Ex

5-metoksi-N,N-diizopropiltriptamin;
5-MeO-DIPT;

[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil]bis(propan-2-il)amin

4021-34-5

2933 99 80 00 Ex

4-MePPP; MPPP;
MαPPP;

(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon

1313393-58-6

2933 99 80 00 Ex

5-MeOIMPT

N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)
etil]-N-metilpropan-2-amin

96096-55-8

2933 99 80 00 Ex

Fenazepam

7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

51753-57-2

2933 99 80 00 Ex

5F-MDMB-PINACA;
5F-ADB

Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat

1715016-75-3

2933 99 80 00 Ex

AB-CHMINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-21-1 

2933 99 80 00 Ex

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide;
CUMYL-5F-PINACA

1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3- karboksamid

1400742-16-6

2933 99 80 00 Ex

1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18;
RCS-8

Etanon, 1-[1-(2-cikloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)-

1345970-42-4

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB

(S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-3-metilbutanoat

1715016-74-2

2933 99 80 00 Ex

AMB-FUBINACA;
FUB-AMB;
MMB-FUBINACA

Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil ester

1715016-76-4

2933 99 80 00 Ex

α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7

1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-

13415-86-6

2933 99 80 00 Ex

4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin

3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat

92292-84-7

2933 99 80 00 Ex

ADB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-13-1

2933 99 80 00 Ex

5-Fluoro-MDMB-PICA

L-Valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester

1971007-88-1

2933 99 80 00 Ex

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;
CUMYL-4-CN-BINACA

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

1631074-54-8

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MIPT;
4-hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine;
Miprocin

3-(2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-ol;
3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol4-ol.

77872-43-6

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MPT;
4-hydroxy-methyl-propyl-tryptamine

3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol

763035-03-6

2933 99 80 00 Ex

CUMYL-5F-P7AICA, 5-fluoro-CUMYL-P7AICA, CUMYL-5-fluoro P7AICA, 5-fluoro CUMYL-7-PAICA, SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

2171492-36-5

2934 91 00 00

Aminorex (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2207-50-3

2934 91 00 00

Brotizolam (INN)

2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno
[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin

57801-81-7

2934 91 00 00

Ketazolam (INN)

11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

27223-35-4

2934 91 00 00

Cloxazolam (INN)

10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidro-oksazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24166-13-0

2934 91 00 00

Clotiazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-
2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

33671-46-4

2934 91 00 00

Mesocarb (INN)

3-(α-metilfenetil)-N- (fenilkarbamoil)sidnon imin

34262-84-5

2934 91 00 00

Oxazolam

10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b- feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-
6(5H)-on

24143-17-7

2934 91 00 00

Pemoline (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2152-34-3

2934 91 00 00

Phenmetrazine (INN)

3-metil-2-fenilmorfolin

134-49-6

2934 91 00 00

Phendimetrazine (INN)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

634-03-7

2934 91 00 00

Haloxazolam (INN)

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooksazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

59128-97-1

2934 99 90 00 Ex

JWH-200, JWH 200

[1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon

103610-04-4

2934 99 90 00 Ex

METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV;

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

687603-66-3

2934 99 90 00 Ex

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolin

29493-77-4

2934 99 90 00 Ex

Tenocyclidine (INN); TCP

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

21500-98-1

2934 99 90 00 Ex

URB-754

6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H-3,1-benzoksazin-4-on

86672-58-4

2934 99 90 00 Ex

MPA; Methiopropamine; Methylthienylpropamine;

1-(tiofen-2-il)-2-metilaminopropan

801156-47-8

2934 99 90 00 Ex

Para-metil-4-metilaminoreks;
4,4'-DMAR

4,5-dihidro-4-metil-
5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

1445569-01-6

2934 99 90 00 Ex

TIANEPTINE

Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino];

72797-41-2

2939 11 00 00

Buprenorphine (INN)

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14- tetrahidrooripavin

52485-79-7

2939 43 00 00

Cathine(INN); KATIN;

((+)-norpseudoefedrin)

(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzil alkohol; (1S,2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ol

492-39-7

2939 49 00 00 Ex

N-methylephedrine;
Methylephedrine

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;

17605-71-9

2939 51 00 00

Fenethylline (INN); FENETILIN;

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

3736-08-1

2939 69 00 00 Ex

(+)-Lysergide (INN);
LSD, LSD-25

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-
8β-karboksamid

50-37-3

2939 69 00 00 Ex

AL-LAD;
6-allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide;
Aladdin

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

65527-61-9

2939 71 00 00

Levometamfetamine (INN)

(-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) izomer metamfetamina)

33817-09-3

2939 71 00 00

Metamfetamine (INN);
Metamphetamine; spid, ajs, met

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

537-46-2

2939 71 00 00

Metamfetamine racemat

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

7632-10-2

2939 79 90 00 Ex

MEFEDRON; 4-MMC;
4-metilmetkatinon;
4-metilefedron;

(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

1189805-46-6

2939 79 90 00 Ex

3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

1049677-77-1

2939 79 90 00 Ex

4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

447-40-5

2939 79 90 00 Ex

Methcathinone, metkatinon

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

5650-44-2

2939 79 90 00 Ex

N,N-Diethyltryptamine; DET;

3-[2-(dietilamino)etil]indol

61-51-8

2939 79 90 00 Ex

N,N-Dimethyl-tryptamine;
DMT;

3-[2-(dimetilamino)etil]indol

61-50-7

2939 79 90 00 Ex

Cathinone(INN);
KATINON

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

71031-15-7

2939 79 90 00 Ex

Mescaline

3,4,5-trimetoksifenetilamin

54-04-6

2939 79 90 00 Ex

Psilocybine (INN); PSILOCIBIN

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

520-52-5

2939 79 90 00 Ex

Psilocin, psilocine, psilotsin

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

520-53-6

2939 79 90 00 Ex

Ibogaine, Ibogain

12-metoksiibogamin

83-74-9

2939 79 90 00 Ex

Pentedrone

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;
(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one

879722-57-3

2939 79 90 00 Ex

α-pirolidino-pentiofenon;
α-Pyrrolidinovalerophenon;
α-PVP; O-2387;

(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon

14530-33-7

2939 79 90 00 Ex

4-metiletkatinon;
4-MEC;

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-rropanone

1225617-18-4

-

Iboga (Tabernanthe Iboga)

-

-

-

Salvia divinorum

-

-

-

TMA-2

2,4,5-trimetoksiamfetamin

1083-09-6

-

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;
THJ-2201

[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon

972102-31-2

-

3-metil-N-metilkatinon
3-MMC

2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon

1246816-62-5

-

4-CEC;
4-hloroetkatinon;
Propiofenon

1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)-

14919-85-8

-

AMB-CHMICA; MMB-CHMICA

L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar

1971007-94-9

-

bk-etil-k;
Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; βk-Etil-K; bk-EPDP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-pentan-1-one

727641-67-0

-

4-Cl-PVP; Valerofenon,

1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

5881-77-6

-

NEH; N-etilheksedron; Heksanofenon

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on

802857-66-5

-

beta-MeO-MDMA

1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil-

863891-03-6

-

4-MEAP; 4-MEAPP;
N-Ethyl-4’-metilnorpentedron

(2-(etilamino)-1-(4-metilfenil)pentan-1-on

18297-05-7

-

TH-PVP; 3',4'-tetrametilen- a-PVP;
α-PVP = A-PVP;
Alpha-Pyrrolidinopentiophenone;
α-pyrrolidinovalerophenone;
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on

-

-

Cumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid

1631074-54-8

-

1P-LSD; 1-propionyl-LSD; 1P-LAD; 1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2137047-24-4

-

TH-PBP;
3’,4’-tetramethylene-α-PBP

N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine; 3',4'-tetramethylene-α-Pyrrolidinobutiophenone

-

-

N-butylhexedrone; NBH

1-Hexanone, 2-(butylamino)-1-phenyl, hydrochloride (1:1);
2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one

18296-66-7

-

4’-methyl-α-PiHP; 4-methyl-alpha-PiHP; 4-methyl-α-PiHP; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexiophenone; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexaphenone; O-2494

1-Pentanone, 4-methyl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1);
4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

850352-10-2

-

4’-methyl-NiPP;
4’-methyl-N-isopropylpentedrone

1-Pentanone, 2-[(1-methylethyl)amino]-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1);
2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

18296-68-9

-

N-butylpentylone; butyl-pentylone; methylenedioxybutylvalerophenone; MDBVP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(butylamino)-, hydrochloride (1:1);
2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

17763-10-9

-

N-ethylheptedrone; Ethylheptedrone

2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-one;

-

-

DMBA-CHMINACA; ADB-CHMINACA acid; ADB-CHMINACA metabolite M2; MAB-CHMINACA metabolite M2

L-Valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl;
N-[[1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine

1185889-12-6

-

MBA-CHMINACA; AMB-CHMINACA acid; AB-CHMINACA metabolite M2; AB-CHMINACA M2

(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valine

2098550-26-4

-

methyl N-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]phenylalaninate; 3-phenyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido) propanoic acid methyl ester; MPhP-2201;
5F-MPhP-PICA

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-phenylalaninate;
methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3-phenylpropanoate

-

-

MDMB-4en-PINACA;
MDMB-PINACA N1-pentyl-4-en isomer; Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate; methyl 3-methyl-N-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole3-carbonyl]valinate;
5CL-ADB-A;

methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-yl]-formamido}butanoate

-

-

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}butanoate;
Methyl 3-methyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate; methyl (1-(pent-4- en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate;
AMB-4en-PICA; MMB-4-en-PICA; MMB-022

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]-formamido}-butanoate

-

-

5F-AB-P7AICA

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

-

-

APP-BINACA

N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide

-

-

LYSERGIC ACID METHYL ESTER

methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate

903636-40-8

-

4-HO-EPT;
4-hydroxy-ethyl-propyl-tryptamine

4-hydroxy-N-ethyl-N-propyltryptamine

-

-

4-HO-McPT;
4-hydroxy-N-methyl-N-cyclopropyltryptamine

3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol;

-

-

N-methyl-cyclazodone

4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropyl-N-methyl-amino)-5-phenyl

14461-92-8

-

para-fluoro-4-methylaminorex;
4’-fluoro-4-methylaminorex; pF-4-methylaminorex; p-F-4-methylaminorex

2-Oxazolamine, 5-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-4-methyl

1364933-64-1

-

2-fluoroethamphetamine; 2-FEA

Benzeneethanamine, N-ethyl-2-fluoro-α-methyl

3823-29-8

-

alpha-methylephedrine;
α-methylephedrine

3-(methylamino)-2-phenyl-2-butanol;

100054-40-8

-

CLOBROMAZOLAM;
phenazolam; BRN 4550445

4H-[1,2,4]Triazolo-[4,3-a][1,4]-benzodiazepine,8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl

87213-50-1

 

* NAPOMENA

navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohlorid

 

Psihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereo izomera moguće.

SOLI

Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

V) PREKURSORI ZA ČIJI JE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav

Sistematska imena na srpskom i na engleskom jeziku kao i pojedini trivijalni nazivi

CAS BROJ

Kategorija

1

2

3

4

2806 10 00 00

Hlorovodonična kiselina
Hydrochloric acid

7647-01-0

III

2807 00 00 00 Ex

Sumporna kiselina
Sulphuric acid

7664-93-9

III

2841 61 00 00

Kalijum permanganat
Permanganska kiselina, kalijumova so; Kalijum permanganat.
Permanganic acid (HMnO4), potassium salt; Potassium permanganate.

7722-64-7

IIb

2850 00 20 00 Ex

Litijum aluminijum hidrid
Litijum tetrahidroaluminat;
Aluminum Lithium Hydride; Lithium tetrahydroaluminate;

16853-85-3

III

2902 30 00 00

Toluen
Toluene

108-88-3

III

2903 99 80 00 Ex

Benzil hlorid
Benzyl Chloride

100-44-7

III

2904 20 00 00 Ex

Nitroetan
Nitroethane

79-24-3

III

2909 11 00 00

Dietil etar
Diethyl ether

60-29-7

III

2912 21 00 00

Benzaldehid
Benzaldehyde

100-52-7

III

2914 11 00 00

Aceton
Acetone

67-64-1

III

2914 12 00 00

MEK
Butanon (metiletilketon).
Butanone (Methylethylketone)

78-93-3

III

2914 31 00 00

BMK
2-Propanon, 1-fenil; 1-Fenil-2-propanon; benzil-metil keton, BMK, P2P, fenilaceton
2-Propanone, 1-phenyl; 1-Phenyl-2-propanone; benzyl-methyl ketone, BMK, P2P, phenylacetone

103-79-7

I

2915 11 00 00

Mravlja kiselina
Formic Acid

64-18-6

III

2915 12 00 00 Ex

Amonijum formijat
Ammonium formate

540-69-2

III

2915 24 00 00

Anhidrid sirćetne kiseline
Acetic anhydride

108-24-7

IIa

2916 34 00 00

Fenilsirćetna kiselina
Benzensirćetna kiselina;
Benzeneacetic acid; Phenylacetic acid.

103-82-2

IIb

2921 11 00 00 Ex

Metilamin
Methylamine; Methanamine

74-89-5

III

2922 43 00 00

Antranilna kiselina
Benzoeva kiselina, 2-amino;
Benzoic acid, 2-amino; Anthranilic acid.

118-92-3

IIb

2924 19 00 00 Ex

Formamid
Formamide

75-12-7

III

2924 23 00 00

N-acetilantranilna kiselina
Antranilna kiselina, N-acetil; N-acetilantranilna kiselina
Anthranilic acid, N-acetyl; N-acetylanthranilic acid

89-52-1

I

2924 29 70 00 Ex

Amid fenilsirćetne kiseline
Benzenacetamid;
Benzeneacetamide; Phenylacetic acid amide.

103-81-1

IIb

2926 40 00 00

APAAN
Benzenacetonitril, α-acetil; α-Fenil-acetonitril.
Benzeneacetonitrile, α-acetyl;
α-Phenyl-acetoacetonitrile (APAAN).

4468-48-8

I

2926 90 70 00 Ex

Benzil cijanid
Benzenacetonitril;
Benzeneacetonitrile; Benzyl Cyanide.

140-29-4

III

2932 20 20 00

GBL
γ-Butirolakton;
γ-Butyrolactone; (GBL)

96-48-0

IIa

2932 91 00 00

Izosafrol (E/Z)
1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil);
1,3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl); Isosafrol (E/Z)

120-58-1

I

2932 92 00 00

PMK
2-Propanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il); 3,4-Metilen-dioksi-fenilpropan-2-on; Metil piperonil keton;
2-Propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl); 3,4-Methylene-dioxy-phenylpropan-2-one; Methyl piperonyl ketone; PMK

4676-39-5

I

2932 93 00 00

Piperonal (Heliotropin)
1,3-Benzodioksol-5-karbaldehid;
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde; Piperonal

120-57-0

I

2932 94 00 00

Safrol
1,3-Benzodioksol, 5-(2-propen-1-il); Safrol;
1,3-Benzodioxole, 5-(2-propen-1-yl); Safrole

94-59-7

I

2932 99 00 00 Ex

PMK glicidat
2-Oksirankarboksilna kiselina, 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-, metil estar; 3,4-MDP-2-P metil glicidat;
2-Oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester; 3,4-MDP-2-P methyl glycidate

13605-48-6

I

2933 32 00 00

Piperidin
Piperidine

110-89-4

IIb

2933 39 99 00 Ex

ANPP
4-Piperidinamin, N-fenil-1-(2-feniletil);
4-Anilino-N-fenetil-piperidin.
4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(2-phenylethyl);
4-Anilino-N-phenethyl-piperidine (ANPP).

21409-26-7

I

2933 39 99 00 Ex

NPP
4-Piperidon, 1-(2-feniletil);
N-Fenetil-4-piperidon.
4-Piperidinone, 1-(2-phenylethyl);
N-Phenethyl-4-piperidone (NPP).

39742-60-4 

I

2939 41 00 00

l-Efedrin
Benzenmetanol, a-[(1S)-1-(metilamino)etil]-, (aR);
Benzenmetanol, a-[1-(metilamino)etil]-, [R-(R*,S*)];
Benzenemethanol, a-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]-, (aR);
Benzenemethanol, a-[1-(methylamino)ethyl]-, [R-(R*,S*)];
l-Ephedrine;

299-42-3

I

2939 42 00 00

Pseudoefedrin
Benzenmetanol, a-[(1S)-1-(metilamino)etil]-, (aS);
Benzenmetanol, a-[1-(metilamino)etil]-, [S-(R*,R*)];
Benzenemethanol, a-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]-, (aS);
Benzenemethanol, a -[1-(methylamino)ethyl]-, [S-(R*,R*)];
Pseudoephedrine.

90-82-4

I

2939 44 00 00 Ex

Norefedrin, (±)
Benzenmetanol, a-[(1R)-1-aminoetil]-, aS);
Benzenmetanol, a-(1- aminoetil)-, (R*,S*)-(±);
Benzenemethanol, a-[(1R)-1-aminoethyl]-, (aS)-rel;
Benzenemethanol, a-(1-aminoethyl)-, (R*,S*)-(±);
Norephedrine, (±).

14838-15-4

I

2939 61 00 00

Ergometrin
Ergolin-8-karboksamid, 8-didehidro-N-[(1S)-2-hidroksi-1-metiletil]-6-metil-, (8b);
Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-6-methyl-, (8b); Ergometrine.

60-79-7

I

2939 62 00 00

Ergotamin
Ergotaman-3’,6’,18-trion, 12’-hidroksi-2’-metil-5’-(fenilmetil)-,(5’α);
Ergotaman-3’,6’,18-trione, 12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)-, (5’α); Ergotamine.

113-15-5

I

2939 63 00 00

Lizerginska kiselina
Ergolin-8-karboksilna kiselina, 9,10-didehidro-6-metil-, (8b);
Ergoline-8-carboxylic acid, 9,10-didehydro-6-methyl-, (8b); Lysergic acid.

82-58-6

I

2939 79 90 00 Ex

Benzenetanamin, b-hlor-N,a-dimetil
Fenetilamin, b-hlor-N,a-dimetil.
Benzeneethanamine, b-chloro-N,a-dimethyl;
Phenethylamine, b-chloro-N,a-dimethyl.

25394-33-6

I

2939 79 90 00 Ex

(1R, 2S)-(-)-hlorefedrin

110925-64-9

I

2939 79 90 00 Ex

(1S, 2R)-(+)-hlorefedrin

1384199-95-4

I

2939 79 90 00 Ex

(1S, 2S)-(+)-hlorpseudoefedrin

73393-61-0

I

2939 79 90 00 Ex

(1 R,2R)-(-)-hlorpseudoefedrin

771434-80-1

I

3003 41 00 00
3004 41 00 10
3004 41 00 90

Lekovi koji sadrže efedrin ili soli efedrina

-

IV

3003 42 00 00
3004 42 00 10
3004 42 00 90

Lekovi koji sadrže pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina

-

IV

3003 43 00 00
3004 43 00 10
3004 43 00 90

Lekovi koji sadrže norefedrin ili soli norefedrina

-

IV

-

APAA
Benzenacetamid, α-acetil; 3-Okso-2-fenilbutanamid;
Benzeneacetamide, α-acetyl; 3-Oxo-2-phenylbutanamide (APAA).

4433-77-6

I

-

BMK glicidat
2-Oksirankarboksilna kiselina, 2-metil-3-fenil-, metil estar, metil fenilglicidat;
2-Oxiranecarboxylic acid, 2-methyl-3-phenyl-, methyl ester; methyl phenylglycidate

80532-66-7

I

-

1-fenil-2-nitropropen
Benzen, (2-nitro-1-propen-1-il); (E/Z)-(2-nitroprop-1-en-1-il)benzen; 1-fenil-2-nitropropen;
Benzene, (2-nitro-1-propen-1-yl); (E/Z)-(2-nitroprop-1-en-1-yl)benzene; 1-phenyl-2-nitropropene

705-60-2

I

-

1-(3,4-metilendiofenil)-2-nitropropen
1,3-Benzodioksol, 5-(2-nitro-1-propen-1-il); (E/Z)-5-(2-nitroprop-1-en-1-il)benzo[d][1,3]dioksol;
1,3-Benzodioxole, 5-(2-nitro-1-propen-1-yl); (E/Z)-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)benzo[d][1,3]dioxole; 1-(3,4)-methylendiophenyl)-2-nitropropene

5438-41-5

I

-

Benzensirćetna kiselina, α-acetil
3-Okso-2-fenilbutanska kiselina;
Benzeneacetic acid, α-acetyl-;
3-Oxo-2-phenylbutanoic acid

4433-88-9

I

-

Benzensirćetna kiselina, α-acetil, metil estar
Metil 3-okso-2-fenilbutanoat; MAPA
Benzeneacetic acid, α-acetyl-, methyl ester
Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate; MAPA

16648-44-5

I

Kategorija I takođe obuhvata:

1) Sve estre koji su analozi estara iz Kategorije I (kao npr. etil, n-propil, i-propil itd.).

2) Sve estre slobodnih kiselina iz Kategorije I (specifično uključujući i estre liserginske kiseline i estre N-acetilantranilne kiseline).

3) Sve slobodne kiseline postale hidolizom estara iz Kategorije I.

4) Sve soli kiselina iz Kategorije I, kao i soli kiselina navedenih pod rednim brojem 3) (kao npr. natrijumove, kalijumove, kalcijumove itd.).

5) Sve soli baznih jedinjenja odnosno amina iz Kategorije I (kao npr. hlorhidrati, sulfati, fosfati, citrati itd.).

6) Sve derivate karbonilnih jedinjenja, aldehida i ketona, iz Kategorije I, koji se mogu hidrolizom neposredno konvertovati u polazno karbonilno jedinjenje. Ovi derivati specifično uključuju sve: acetale, oksime, semikarbazide, hidrazone, azine, imine, enaimine i bisulfitne adukte, postale iz piperonala, benzil-metil ketona, piperonil ketona i N-fenetil-4-piperidona. Uključeni su svi derivati, bez obzira da li su do sada poznati ili nisu.

7) Sve ostale soli jedinjenja iz Kategorije I, gde su takve soli moguće.

8) Sve streoizomere iz Kategorije I, gde su takvi stereoizomeri mogući.

Kategorija II takođe obuhvata:

1) sve estre kiselina iz Kategorije II (kao npr. metil, etil, n-propil, i-propil itd.).

2) sve soli kiselina iz Kategorije II (kao npr. natrijumovu, kalijumovu, kalcijumovu itd.).

3) sve soli baznih jedinjenja iz Kategorije II (kao npr. hlorhidrate, sulfate, fosfate, citrate itd.).

Kategorija III takođe obuhvata:

a) metilamin kao komprimovani gas ili tečnost, sve rastvore metilamina (kao npr. u vodi, alkoholima i drugim rastvaračima) i sve soli metilamina (kao npr. hlorhidrat, sulfat i dr.).

G) ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed mere

1

2

3

1211

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:

 

 

- Slama od maka

 

1211 40 00 10

- - sveža ili sušena

 

1211 40 00 90

- - ostala

 

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:

 

 

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

 

2933 54 00 00

- - ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

3001

Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu

 

3001 90

- Ostalo:

 

3001 90 20

- - ljudskog porekla:

 

3001 90 20 90

- - - ostalo

 

 

Ex - ćelije, odnosno tkiva, kao i organi koji su namenjeni transplataciji radi lečenja

-

 

D) ROBA ČIJI SE UVOZ VRŠI NA OSNOVU SAGLASNOSTI

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed mere

1

2

3

2827

Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

 

2827 60 00 00

- Jodidi i oksijodidi

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2836

Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum-karbonat koji sadrži amonijum-karbamat:

 

 

- Ostalo:

 

2836 91 00 00

- - litijum karbonati

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2907

Fenoli; fenol-alkoholi:

 

 

- Polifenoli; fenol-alkoholi:

 

2907 21 00 00

- - Rezorcin i njegove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2918

Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

 

- Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

 

2918 21 00 00

- - Salicilna kiselina i njene soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2918 22 00 00

- - o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2925

Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:

 

 

- Imidi i njihovi derivati; njihove soli:

 

2925 19

- - Ostalo:

 

2925 19 20 00

- - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-oktabromo -N-N’-etilendiftalimid, N,N¢etilenbis (4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid)

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2926

Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:

 

2926 90

- Ostalo:

 

2926 90 20 00

- - izoftalonitril

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2932

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima kiseonika:

 

2932 20

- Laktoni:

 

2932 20 10 00

- - fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftalin karbonska kiselina; 3’-hloro-6’-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H), 9’-ksanten]-3-on; 6’-(N-etil-p-toluidino)-2’-metilspiro[izobenzofuran-1(3H), 9’-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalin-2-karboksilat

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota:

 

 

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

 

2933 11

- - Fenazon (antipirin) i njegovi derivati:

 

2933 11 10 00

- - - propifenazon (INN)

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 11 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 19

- - ostala:

 

2933 19 10 00

- - - fenilbutazon (INN)

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

 

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

 

2933 29

- - ostalo:

 

2933 29 10 00

- - - nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin-hidrohlorid (INNM)

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39

- - Ostala:

 

2933 39 10 00

- - - iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); piridostigmin bromid (INN)

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 20 00

- - - 2,3,5,6-tetrahloropiridin

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 25 00

- - - 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 35 00

- - - 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 40 00

- - - 2-butoksietil(3,5,6-trihloro-2-piridiloksi) acetat

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 45 00

- - - 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 50 00

- - - fluoroksipir (ISO) metil estar

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 39 55 00

- - - 4-metilpiridin

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određene ili neodređene; ostala heterociklična jedinjenja:

 

 

- Ostalo:

 

2934 99

- - ostalo:

 

2934 99 60 00

- - - hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridin bromid

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2935

Sulfonamidi:

 

2935 90

- Ostalo

 

2935 90 30 00

- - 3-[1-[7-(Heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3- il]-3-okso-1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]-N,N- dimetil-1H-indol-7- sulfonamid; metosulam (ISO)

 

 

Ex - Metosulam (ISO) osim za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937

Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobijeni sintezom; njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uključujući polipeptide sa modifikovanim lancem, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni:

 

 

- Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni i glikoproteinski hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:

 

2937 11 00 00

- - Somatotropin, njegovi derivati i strukturno analogne supstance

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 12 00 00

- - Insulin i njegove soli

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 19 00 00

- - Ostalo

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

 

- Steroidni hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:

 

2937 21 00 00

- - Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon (dehidrohidrokortizon)

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 22 00 00

- - Halogeni derivati kortikosteroidnih hormona

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 23 00 00

- - Estrogeni i progestogeni

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 29 00 00

- - Ostalo

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 50 00 00

- Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2937 90 00 00

- Ostalo

GR

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938

Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

 

2938 10 00 00

- Rutozid (rutin) i njegovi derivati

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90

- Ostalo:

 

2938 90 10 00

- - digitalis glikozidi

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90 30 00

- - glicirizinska kiselina i glicirizati

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90 90

- - ostalo:

 

2938 90 90 10

- - - strofantin

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90 90 20

- - - ostali saponini

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90 90 30

- - - proscilaridin

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90 90 40

- - - aescin

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2938 90 90 90

- - - ostalo

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2941

Antibiotici:

 

2941 10 00 00

- Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2941 20

- Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:

 

2941 20 30 00

- - dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2941 20 80 00

- - ostalo

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2941 30 00 00

- Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2941 40 00 00

- Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2941 50 00 00

- Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

 

Đ) ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU SAGLASNOSTI

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed mere

1

2

3

2924

Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:

 

 

- Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:

 

2924 29

- - ostalo:

 

2924 29 10 00

- - - lidokain (INN)

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2924 29 70 00

- - - ostalo

-

 

Ex -paracetamol (INN) osim za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota:

 

 

- Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

 

2933 49

- - ostalo:

 

2933 49 10 00

- - - halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2933 49 30 00

- - - dekstrometorfan (INN) i njegove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

 

- Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski prsten u strukturi:

 

2933 52 00 00

- - Malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2939

Alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

 

2939 20 00

- Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:

 

2939 20 00 10

- - kinin i njegove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2939 20 00 90

- - ostalo

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

2939 30 00 00

- Kofein i njegove soli

-

 

Ex - osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko

 

3001

Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu

 

3001 20

- Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta:

 

3001 20 10 00

- - ljudskog porekla

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3001 20 90 00

- - ostalo

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3001 90

- Ostalo:

 

3001 90 20

- - ljudskog porekla:

 

3001 90 20 10

- - - žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3001 90 20 90

- - - ostalo

-

 

Ex -- osim ćelija, odnosno tkiva, kao i organa koji su namenjeni transplataciji radi lečenja ili se koriste u postupku kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

 

- - ostalo:

 

3001 90 91 00

- - - heparin i njegove soli

-

 

Ex -osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3001 90 98

- - - ostalo:

 

3001 90 98 10

- - - - žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3001 90 98 90

- - - - ostalo

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

 

 

- Antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka:

 

3002 12 00 00

- - Antiserumi i ostale frakcije krvi

-

 

Ex -hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini, osim za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3002 90

- Ostalo:

 

3002 90 10 00

- - ljudska krv

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3002 90 30 00

- - životinjska krv pripremljena za terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

3002 90 90 00

- - ostalo

-

 

Ex - osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

 

 

Prilog 3

 

A) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I FLUOROVANI GASOVI SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:

 

2812 90 00 00

- Ostalo

 

 

Ex - sumporheksafluorid (SF6)

-

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

 

-Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

 

2903 11 00 00

- - Monohlorometan (metil - hlorid) i monohloroetan (etil - hlorid)

 

 

Ex - monohlorometan (metil-hlorid)

-

 

- Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:

 

2903 39

- - Ostalo: 

 

 

- - - bromidi:

 

2903 39 19 00

- - - - ostali

 

 

Ex -1-bromopropan (propil-bromid) i bromoetan (etil-bromid)

-

 

- - - zasićeni fluoridi:

 

2903 39 21 00

- - - - difluorometan (R-32)

-

2903 39 23 00

- - - - trifluorometan (R-23)

-

2903 39 24 00

- - - - pentafluoroetan (R-125) i 1,1,1-trifluoroetan (R-143a)

-

2903 39 25 00

- - - - 1,1-difluoroetan (R-152a)

-

2903 39 26 00

- - - - 1,1,1,2-tetrafluoroetan (R-134a)

-

2903 39 27 00

- - - - pentafluoropropani, heksafluoropropani i heptafluoropropani (HFC)

 

 

Ex - (R-227ea, R-236cb, R-236ea, R-236fa, R-245ca, R-245fa)

-

2903 39 28 00

- - - - perfluorovani zasićeni fluoridi (PFC)

 

 

Ex - perfluorometan (R-14), perfluoroetan (R-116), perfluoropropan (R-218),
perfluorobutan (R-3-1-10), perfluoropentan (R-4-1-12), perfluoroheksan (R-5-1-14), perfluorociklobutan (R-C318)

-

2903 39 29 00

- - - - ostali zasićeni fluoridi (HFC)

 

 

Ex - fluorometan (R-41), 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluoropentan (R-43-10mee), 1,1,2,2-tetrafluoroetan (R-134), 1,1,2-trifluoroetan (R-143) i 1,1,1,3,3-pentafluorobutan (R-365mfc)

-

 

- Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:

 

2903 71 00 00

- - Hlorodifluorometan (R-22)

-

2903 72 00 00

- - Dihlorotrifluoroetani (R-123)

-

2903 73 00 00

- - Dihlorofluoroetani (R-141, R-141b)

-

2903 74 00 00

- - Hlorodifluoroetani (R-142, R-142b)

-

2903 75 00 00

- - Dihloropentafluoropropani (R-225, R-225ca, R-225cb)

-

2903 78 00 00

- - ostali perhalogenovani derivati

 

 

Ex - dibromodifluorometan (halon-1202), trifluorojodometan (trifluorometil jodid)

-

2903 79

- - Ostalo:

 

2903 79 30 00

- - - halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom

 

 

Ex - hlorofluorougljovodonici (HCFC) metana, etana ili propana (R-21, R-31, R-121, R-122, R-124, R-131, R-132, R-133, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-226, R-231, R-232, R-233, R-234, R-235, R-241, R-242, R-243, R-244, R-251, R-252, R-253, R-261, R-262, R-271)

-

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; Hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

- Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana:

 

3824 74 00 00

- - Koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (HCFCS), bez obzira da li sadrže ili ne perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS)

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-401A (MP39)

HCFC-22

53

HFC-152a

13

HCFC-124

34

 

 

 

R-401B (MP66)

HCFC-22

61

HFC-152a

11

HCFC-124

28

 

 

 

R-401S (MP52)

HCFC-22

33

HFC-152a

15

HCFC-124

52

 

 

 

R-402A (HP80)

HFC-125

60

HC-290

2

HCFC-22

38

 

 

 

R-402B (HP81)

HFC-125

38

HC-290

2

HCFC-22

60

 

 

 

R-403A (69S)

HC-290

5

HCFC-22

75

FC-218

20

 

 

 

R-403B (69L)

HC-290

5

HCFC-22

56

FC-218

39

 

 

 

R-405A (G2015)

HCFC-22

45

HFC-152a

7

HCFC-142b

6

C-318

43

 

R-406A (GHG-12)

HCFC-22

55

HC-600a

4

HCFC-142b

41

 

 

 

R-408A (FX10)

HFC-125

7

HFC-143a

46

HCFC-22

47

 

 

 

R-409A (FX56)

HCFC-22

60

HCFC-124

25

HCFC-142b

15

 

 

 

R-409B (FX57)

HCFC-22

65

HCFC-124

25

HCFC-142b

10

 

 

 

R-411A (G2018A)

HC-1270

2

HCFC-22

88

HFC-152a

11

 

 

 

R-411B (G2018B)

HC-1270

3

HCFC-22

94

HFC-152a

3

 

 

 

R-412A (TP5R)

HCFC-22

70

FC-218

5

HCFC-142b

25

 

 

 

R-414B (Hotshot)

HCFC-22

50

HCFC-124

39

HCFC-142b

9,5

HC-600a

1,5

 

R-415B

HCFC-22

25

HFC-152a

75

 

 

 

 

 

R-418A

HC-290

1,5

HCFC-22

96

HFC-152a

2,5

 

 

 

R-509 (TP5R2)

HCFC-22

46

FC-218

54

 

 

 

 

 

FX-20

HFC-125

45

HCFC-22

55

 

 

 

 

 

FX-10

HCFC-22

60

HCFC-142b

40

 

 

 

 

 

Di-36

HCFC-22

50

HCFC-124

47

HC-600a

3

 

 

 

Daikin Blend

HFC-23

2

HFC-32

28

HCFC-124

70

 

 

 

FRIGC

HCFC-124

39

HFC-134a

59

HC-600a

2

 

 

 

Free Zone

HCFC-142b

19

HFC-134a

79

Lubricant

2

 

 

 

GHG-HP

HCFC-22

65

HCFC-142b

31

HC-600a

4

 

 

 

GHG-X5

HCFC-22

41

HCFC-142b

15

HFC-227ca

40

HC-600a

4

 

NARM-502

HCFC-22

90

HFC-152a

5

HFC-23

5

 

 

 

NAF-S-III

HCFC-22

82

HCFC-123

4,75

HCFC-124

9,5

C10H16

3,75

 

NAF-P-III

HFC-134a

10

HCFC-123

55

HCFC-124

31

HC

4

 

3824 78

- - Koje sadrže perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS) ili hidrohlorofluorougljenike (HCFCS):

 

3824 78 10 00

- - - koje sadrže samo 1,1,1-trifluoroetan i pentafluoroetan

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %) 

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-507A

HFC-125

50

HFC-143a

50

 

 

 

 

 

3824 78 20 00

- - - koje sadrže samo 1,1,1-trifluoroetan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %) 

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-404A

HFC-125

44

HFC-143a

52

HFC-134a

4

 

 

 

3824 78 30 00

- - - koje sadrže samo difluorometan i pentafluoroetan

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-410A

HFC-32

50

HFC-125

50

 

 

 

 

 

R-410B

HFC-32

45

HFC-125

55

 

 

 

 

 

3824 78 40 00

- - - koje sadrže samo difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-407A

HFC-32

20

HFC-125

40

HFC-134a

40

 

 

 

R-407B

HFC-32

10

HFC-125

70

HFC-134a

20

 

 

 

R-407C

HFC-32

23

HFC-125

25

HFC-134a

52

 

 

 

R-407D

HFC-32

15

HFC-125

15

HFC-134a

70

 

 

 

R-407E

HFC-32

25

HFC-125

15

HFC-134a

60

 

 

 

3824 78 80 00

- - - koje sadrže nezasićene hidrofluorougljenike

 

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-449A

HFC-32

24.3

HFC-125

24.7

HFC-134a

25.7

HFO-1234yf

25.3

 

R-452A

HFC-32

11

HFC-125

59

HFO-1234yf

30

 

 

 

3824 78 90 00

- - - ostale

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-413A

HFC-218

9

HFC-134a

88

HC-600a

3

 

 

 

R-417A

HFC-125

46.6

HFC-134a

50

HC-600

3.4

 

 

 

R-422A

HFC-125

85.1

HFC-134a

11.5

HC-600a

3.4

 

 

 

R-422B

HFC-125

55

HFC-134a

42

HC-600a

3

 

 

 

R-422D

HFC-125

65.1

HFC-134a

31.5

HC-600a

3.4

 

 

 

R-424A

HFC-125

50.5

HFC-134a

47

HC-600a/HC-600

0.9/1

HC-601a

0.6

 

R-427A

HFC-134a

50

HFC-125

25

HFC-32

15

HFC-143a

10

 

R-428A

HFC-125

77.5

HFC-143a

20

HC-290

0.6

HC-600a

1.9

 

R-434A

HFC-125

63.2

HFC-143a

18

HFC-134a

16

HC-600a

2.8

 

R-438A

HFC-32

8.5

HFC-125

45

HFC-134a

44.2

HC-600/HC-601a

1.7/0.6

 

R-508A

HFC-23

39

PFC-116

61

 

 

 

 

 

R-508B

HFC-23

30-50

PFC-116

50-70

 

 

 

 

 

3824 79 00 00

- - Ostale

-

 

B) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ČIJI JE UVOZ I IZVOZ ZABRANJEN

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

 

- Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

 

2903 14 00 00

- - Ugljentetrahlorid (R-10)

-

2903 19 00 00

- - Ostali

 

 

Ex - 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform)

-

 

- Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:

 

2903 39

- - Ostalo: 

 

 

- - - bromidi:

 

2903 39 11 00

- - - - bromometan (metil-bromid)

-

 

- Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:

 

2903 76

- - Bromohlordifluorometan, bromtrifluorometan i dibromotetrafluoroetani:

 

2903 76 10 00

- - - bromohlordifluorometan (halon-1211)

-

2903 76 20 00

- - - bromotrifluorometan (halon-1301)

-

2903 76 90 00

- - - dibromotetrafluoroetani (halon-2402)

-

2903 77

- - Ostali perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:

 

2903 77 60 00

- - - trihlorfluormetan (R-11), dihlorodifluorometan (R-12), trihlortrifluoretani (R-113), dihlorotetrafluoretani (R-114) i hlorpentafluoretan (R-115)

-

2903 77 90 00

- - - ostalo

 

 

Ex - hlorotrifluorometan (R-13), pentahlorofluoroetan (R-111), tetrahlorodifluoroetan (R-112), heptahlorofluoropropan (R-211), heksahlorodifluoropropan (R-212), pentahlorotrifluoropropan (R-213), tetrahlorotetrafluoropropan (R-214), trihloropentafluoropropan (R-215), dihloroheksafluoropropan (R-216), hloroheptafluoropropan (R-217)

-

2903 79

- - Ostalo:

 

2903 79 30 00

- - - halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom

 

 

Ex - bromohlorometan i bromofluorougljovodonici (HBFC) metana, etana ili propana

-

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; Hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

- Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana:

 

3824 71 00 00

- - Koje sadrže hlorofluorougljenike (CFCS), bez obzira da li sadrže ili ne hidrohlorofluorougljenike (HCFCS), perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs)

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

R-500

CFC-12

74

HFC-152a

26

 

 

 

 

 

R-501

HCFC-22

75

CFC-12

25

 

 

 

 

 

R-502

HCFC-22

49

CFC-115

51

 

 

 

 

 

R-503

HFC-23

40

CFC-13

60

 

 

 

 

 

R-504

HFC-32

48

CFC-115

52

 

 

 

 

 

R-505

CFC-12

78

HCFC-31

22

 

 

 

 

 

R-506

HCFC-31

55

CFC-114

45

 

 

 

 

 

3824 72 00 00

- - Koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan

-

3824 73 00 00

- - Koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HBFCS)

-

3824 75 00 00

- - Koje sadrže ugljen tetrahlorid

-

3824 76 00 00

- - Koje sadrže 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform)

-

3824 77 00 00

- - Koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan

-

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE)

SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)

 

 

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

SUPSTANCA

%

 

Ex

Metil bromid sa hloropikrinom

metil bromid

67

hloropikrin

33

 

 

 

 

 

 

Metil bromid sa hloropikrinom

metil bromid

98

hloropikrin

2

 

 

 

 

 

 

V) PROIZVODI I OPREMA KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, ODNOSNO FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:

 

 8415 10

- Vrste konstruisane da se pričvrsti na prozor, zid, plafon ili pod, kao samostalna (kompaktna jedinica) ili kao razdvojena jedinica "split-sistema":

 

8415 10 10 00

- - samostalna (kompaktna)

-

8415 10 90 00

- - razdvojena jedinica -"split-sistemi"

-

8415 20 00 00

- Vrsta, koji se upotrebljavaju u motornim vozilima

-

 

- Ostalo:

 

 8415 81 00

- - Reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature i vlažnosti:

 

8415 81 00 10

- - - za civilne vazduhoplove

-

8415 81 00 90

- - - ostalo

-

8415 82 00

- - Ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom:

 

8415 82 00 10

- - - za civilne vazduhoplove

-

8415 82 00 90

- - - ostalo

-

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

 

8418 50

- Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:

 

 

- - rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):

 

8418 50 11 00

- - - za čuvanje zamrznute hrane

KD

8418 50 19 00

- - - ostalo

KD

8418 50 90 00

- - ostala oprema za hlađenje

KD

 

- Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe:

 

8418 61 00

- - toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:

 

 

- - - ostale

 

8418 61 00 99

- - - - ostale

-

8424

Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; Pištolji za prskanje i slični uređaji; Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:

 

8424 10 00

- Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:

 

8424 10 00 10

- - za civilne vazduhoplove

 

 

Ex - koji sadrže halone

-

 

G) BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE, NJIHOVI DELOVI, DERIVATI I PROIZVODI ČIJI UVOZ, IZVOZ I PONOVNI IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU ISPRAVE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

0106

Ostale životinje, žive:

 

 

- Sisari:

 

0106 11 00 00

- - Primati

KD

0106 12 00 00

- - Kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia)

KD

0106 13 00 00

- - Kamile i ostale kamelide (Camelidae)

KD

 

Ex - Gvanako (Lama guanicoe) i vikunja (Vicugna vicugna)

 

0106 19 00 00

- - ostalo

-

 

Ex - sve divlje vrste sisara

 

0106 20 00 00

- Reptili (uključujući zmije i kornjače)

KD

 

- Ptice:

 

0106 31 00 00

- - Ptice grabljivice

KD

0106 32 00 00

- - Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue)

KD

0106 33 00 00

- - Nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae)

KD

0106 39

- - Ostale:

 

0106 39 10 00

- - - golubovi

KD

 

Ex - divlje vrste golubova

 

0106 39 80 00

- - - ostale

-

 

Ex - sve divlje vrste ptica

 

 

- Insekti:

 

0106 49 00 00

- - Ostalo

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0106 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, a na drugom mestu ne pomenute

 

0208

Ostalo meso i jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

0208 30 00 00

- Od primata

-

0208 40

- Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia):

 

0208 40 10 00

- - meso od kitova

-

0208 40 20 00

- - meso od foka

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0208 40 80 00

- - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0208 50 00 00

- Od reptila (uključujući zmije i kornjače)

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0208 90

- Ostalo:

 

0208 90 30 00

- - od divljači, izuzev kunića i zečeva

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0208 90 70 00

- - žablji bataci

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0208 90 98 00

- - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0210

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:

 

 

- Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:

 

0210 91 00 00

- - Od primata

-

0210 92

- - Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia):

 

0210 92 10 00

- - - od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia)

-

 

- - - ostalo:

 

0210 92 91 00

- - - - meso

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0210 92 92 00

- - - - ostali klanični proizvodi

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0210 92 99 00

- - - - jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0210 93 00 00

- - Od reptila (uključujući zmije i kornjače)

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0301

Ribe, žive:

 

 

- Ukrasne ribe:

 

0301 11 00 00

- - Slatkovodne ribe

-

0301 19 00 00

- - Ostale

-

 

- Ostale ribe, žive:

 

0301 92

- - Jegulje (Anguilla spp.):

 

0301 92 10 00

- - - dužine manje od 12 cm

-

 

Ex - jegulja (Anguilla anguilla)

 

0301 92 30 00

- - - dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm

-

 

Ex - jegulja (Anguilla anguilla)

 

0301 92 90 00

- - - dužine 20 cm i veće

-

 

Ex - jegulja (Anguilla anguilla)

 

0301 99

- - Ostale:

 

 

- - - slatkovodne ribe:

 

0301 99 11 00

- - - - lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchusketa, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

-

 

Ex - lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

0301 99 17

- - - - ostale:

 

0301 99 17 90

- - - - - ostale

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0302

Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

- Salmonide, isključujući jestive riblje ostatke iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:

 

0302 14 00 00

- - Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

-

 

Ex - lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

 

- Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:

 

0302 81

- - Morski psi i ostale ajkule:

 

0302 81 30 00

- - - kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

-

0302 81 80 00

- - - ostalo

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0302 89

- - Ostale:

 

0302 89 10 00

- - - slatkovodne ribe

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci:

 

0302 92 00 00

- - Ajkulina peraja

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

- Salmonide, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:

 

0303 13 00 00

- - Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

-

 

Ex - lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

 

- Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:

 

0303 81

- - Morski psi i ostale ajkule:

 

0303 81 30 00

- - - kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

-

0303 81 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0303 89

- - Ostale:

 

0303 89 10 00

- - - slatkovodne ribe

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- - - ostale:

 

0303 89 90 00

- - - - ostale

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci:

 

0303 92 00 00

- - Ajkulina peraja

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

- Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe:

 

0304 41 00 00

- - Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

-

 

Ex - od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)

 

0304 47

- - Morski psi i ostale ajkule:

 

0304 47 20 00

- - - kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

-

0304 47 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0304 49

- - Ostalo:

 

0304 49 10 00

- - - slatkovodna riba

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- - - ostalo:

 

0304 49 90 00

- - - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- Ostalo, sveže ili rashlađeno:

 

0304 56

- - Morski psi i ostale ajkule:

 

0304 56 20 00

- - - kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

-

0304 56 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0304 59

- - Ostalo:

 

0304 59 10 00

- - - slatkovodna riba

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- - - ostalo:

 

0304 59 90 00

- - - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- Smrznuti fileti od ostale ribe:

 

0304 81 00 00

- - Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

-

 

Ex - od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)

 

0304 88

- - Morski psi, ostale ajkule, raže i ražovke (Rajidae):

 

 

- - - morski psi i ostale ajkule:

 

0304 88 15 00

- - - - od kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

-

0304 88 19 00

- - - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0304 89

- - Ostali:

 

0304 89 10 00

- - - slatkovodna riba

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- Ostalo, smrznuto:

 

0304 96

- - Morski psi i ostale ajkule:

 

0304 96 20 00

- - - kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)

-

0304 96 90 00

- - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0304 99

- - Ostalo:

 

 

- - - ostalo:

 

0304 99 21 00

- - - - slatkovodne ribe

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- - - - ostalo:

 

0304 99 99 00

- - - - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0305

Riba, sušena, soljena ili u salamuri; Dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

- Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni:

 

0305 39

- - Ostalo:

 

0305 39 10 00

- - - losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri

-

 

Ex - od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)

 

 

- Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka:

 

0305 41 00 00

- - Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)

-

 

Ex - lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)

 

 

- Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih ostataka:

 

0305 69

- - Ostala:

 

0305 69 50 00

- - - lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchuskisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladica) (Hucho hucho)

-

 

Ex - losos dunavski (mladica) (Hucho hucho)

 

 

- Riblja peraja, glave, repovi, mehurovi i ostali jestivi riblji ostaci:

 

0305 71 00 00

- - Ajkulina peraja

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0307

Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:

 

0307 60 00 00

- Puževi, osim morskih puževa

-

 

Ex - baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia)

 

0407

Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:

 

 

- Oplođena jaja za inkubaciju:

 

0407 19

- - Ostala:

 

0407 19 90 00

- - - ostala

KD

 

Ex - od divljih vrsta ptica

 

 

- Ostala sveža jaja:

 

0407 29

- - Ostala:

 

0407 29 90 00

- - - ostala

KD

 

Ex - od divljih vrsta ptica

 

0407 90

- Ostala:

 

0407 90 90 00

- - ostala

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0502

Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; Otpaci od tih čekinja ili dlaka:

 

0502 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - dlaka od jazavca (Meles meles)

 

0505

Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; Prah i otpaci od perja ili delova perja:

 

0505 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0507

Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od ovih proizvoda:

 

0507 10 00 00

- Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti

-

0507 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0508 00

Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; Ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od tih proizvoda

-

0508 00 90 00

- ostalo

 

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0510 00 00 00

Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; Žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

-

 

Ex - Kastoreum (od dabra); mošus mošusnog jelena (Moschus spp.); medveđa žuč (Ursidae); žlezde otrovnih vrsta zmija navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

0604

Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:

 

0604 20

- Sveže:

 

 

- - mahovine i lišajevi:

 

0604 20 19 00

- - - ostalo

-

 

Ex - hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica)

 

0604 90

- Ostalo:

 

 

- - mahovine i lišajevi:

 

0604 90 19 00

- - - ostalo

-

 

Ex - hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica), sušeni

 

0703

Crni luk, šalot, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:

 

0703 90 00 00

- Praziluk i ostali lukovi

-

 

Ex - sremuš (Allium ursinum)

 

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

- Pečurke i trifle (tartufi):

 

0709 59

- - Ostale:

 

0709 59 10 00

- - - lisičarke (paprenjače)

-

0709 59 30 00

- - - vrganji

-

0709 59 50 00

- - - trifle

-

 

Ex - trifle, tartufi: beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i jesenji crni (T. macrosporum)

 

0709 59 90 00

- - - ostale

-

 

Ex - mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades)

 

0710

Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:

 

0710 80

- Ostalo povrće:

 

 

- - jestive pečurke:

 

0710 80 69 00

- - - ostale

-

 

Ex - pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T.macrosporum)

 

0711

Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:

 

 

- Jestive pečurke i trifle:

 

0711 59 00 00

- - Ostale

-

 

Ex - pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); trifle, tartufi - Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)

 

0712

Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno:

 

 

- Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:

 

0712 39 00 00

- - Ostale

-

 

Ex - pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); trifle, tartufi - Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)

 

0712 90

- Ostalo povrće; Mešavine povrća:

 

0712 90 90 00

- - ostalo

-

 

Ex - sremuš (Allium ursinum), sušeni

 

0810

Ostalo voće, sveže:

 

0810 10 00 00

- Jagode

-

 

Ex - šumske jagode (Fragaria vesca)

 

0810 40

- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:

 

0810 40 30 00

- - voće vrste Vaccinium myrtillus

-

0810 90

- Ostalo:

 

0810 90 75 00

- - ostalo

-

 

Ex - drenjina (Cornus mas), beli glog (Crataegus monogyna), crveni glog (Crataegus oxycantha), petostubičasti glog (Crataegus pentagyna), šipurak (Rosa canina)

 

0811

Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

0811 10

- Jagode:

 

0811 10 90 00

- - ostalo

-

 

Ex - šumske jagode (Fragaria vesca) nekuvane, smrznute

 

0811 90

- Ostalo:

 

 

- - sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

- - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

 

0811 90 19 00

- - - - ostalo

-

 

Ex - borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti

 

 

- - - ostalo:

 

0811 90 39 00

- - - - ostalo

-

 

Ex - borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti

 

 

- - ostalo:

 

0811 90 50 00

- - - voće vrste Vaccinium myrtillus

-

 

Ex - borovnice (Vaccinium myrtillus) nekuvane, smrznute

 

0811 90 95

- - - ostalo:

 

0811 90 95 90

- - - - ostalo

-

 

Ex - drenjina (Cornus mas) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti

 

0813

Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br. 0801 do 0806; Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave:

 

0813 40

- Ostalo voće:

 

0813 40 95 00

- - ostalo

-

 

Ex - borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina), u sušenom stanju

 

0909

Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke:

 

 

- Seme anisa, badijana, kima, komorača; bobice kleke:

 

0909 61 00 00

- - Nedrobljeno niti mleveno

-

 

Ex - bobice kleke (Juniperus communis)

 

0909 62 00 00

- - Drobljeno ili mleveno

-

 

Ex - bobice kleke (Juniperus communis)

 

0910

Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:

 

 

- Ostali začini:

 

0910 99

- - Ostalo:

 

 

- - - majčina dušica:

 

 

- - - - nedrobljena niti mlevena:

 

0910 99 31 00

- - - - - divlja majčina dušica (Thymus serpyllum)

-

0910 99 39 00

- - - - drobljena ili mlevena

-

 

Ex - divlja majčina dušica (Thymus serpyllum)

 

1211

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:

 

1211 90

- Ostalo:

 

1211 90 86

- - ostalo:

 

 

- - - sveže ili sušeno:

 

1211 90 86 55

- - - - ostalo

-

 

Ex - jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uva-ursi), origano (Origanum vulgare) i ostale lekovite biljke

 

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:

 

1521 90

- Ostalo:

 

1521 90 10 00

- - spermacet, rafinisan ili nerafinisan, obojen ili nebojen

-

1604

Pripremljena ili konzervisana riba; Kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:

 

 

- Riba cela, u komadima, ali nemlevena:

 

1604 18 00 00

- - Ajkulina peraja

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

1604 20

- Ostala pripremljena ili konzervisana riba:

 

 

- - ostalo:

 

1604 20 30 00

- - - od salmonida, osim lososa

-

 

Ex - od mladica (Hucho hucho)

 

 

- Kavijar i zamene kavijara:

 

1604 31 00 00

- - Kavijar

-

 

Ex - kavijar (ikra od jesetre) - sve vrste iz reda Acipenseriformes

 

1605

Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani:

 

 

- Mekušci:

 

1605 58 00 00

- - Puževi, osim morskih puževa

-

 

Ex - pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradski puž (Helix pomatia)

 

2003

Pečurke i trifle (tartufi), pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

 

2003 90

- Ostale:

 

2003 90 10 00

- - trifle (tartufi)

-

 

Ex - trifle (tartufi): beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum), jesenji crni (Tuber macrosporum), u salamuri

 

2003 90 90 00

- - ostale

-

 

Ex - pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus), u salamuri

 

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

2106 90

- Ostalo:

 

 

- - ostalo:

 

2106 90 92

- - - bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglukoze, glukoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba:

 

2106 90 92 90

- - - - ostalo

-

 

Ex - sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

2106 90 98

- - - ostalo:

 

2106 90 98 90

- - - - ostalo

-

 

Ex - sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4103

Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, pergamentno neobrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1. pod (b) i (v) uz ovu Glavu:

 

4103 20 00 00

- Od reptila

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4103 90 00 00

- Ostale

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4106

Štavljene ili "okorele" (crust) krupne i sitne kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane:

 

4106 40

- Od reptila:

 

4106 40 10 00

- - biljno predštavljene

KD

 

Ex -od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4106 40 90 00

- - ostale

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4113

Kože dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože od drugih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, osim koža iz tarifnog broja 4114:

 

4113 30 00 00

- Od reptila

M2

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4113 90 00 00

- Ostale

M2

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4203

Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože:

 

4203 10 00 00

- Odeća

-

 

Ex - od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju:

 

4203 29

- - Ostale:

 

4203 29 90 00

- - - ostalo

PR

 

Ex - od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4203 30 00 00

- Kaiševi i kaiševi - redenici

-

 

Ex - od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4203 40 00 00

- Ostali pribor za odeću

-

 

Ex - od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4301

Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsečke podesne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža koje se svrstavaju u tar. broj 4101, 4102 ili 4103:

 

4301 60 00 00

- Od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4301 80 00 00

- Ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4301 90 00 00

- Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci podesni za krznarsku upotrebu

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302

Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303:

 

 

- Cela krzna, sa ili bez glave, repova, šapa, nesastavljena:

 

4302 19

- - Ostalo:

 

4302 19 15 00

- - - od dabra, bizamskog pacova i lisice

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

- - - od foke:

 

4302 19 41 00

- - - - od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa)

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302 19 49 00

- - - - ostalo

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302 19 99 00

- - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302 20 00 00

- Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, nesastavljeni

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302 30

- Cela krzna i komadi ili odsečci od njih, sastavljeni:

 

 

- - ostalo:

 

 

- - - od foke:

 

4302 30 51 00

- - - - od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302 30 55 00

- - - - ostalo

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4302 30 99 00

- - - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna:

 

4303 10

- Odeća i pribor za odeću:

 

4303 10 10 00

- - od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)

-

 

Ex - od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4303 10 90 00

- - ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

4303 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

5102

Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena niti češljana:

 

 

- Fina životinjska dlaka:

 

5102 19

- - Ostala:

 

5102 19 30 00

- - - od alpake, lame ili vikunje

-

 

Ex - od vikunje (Vicugna vicugna)

 

5102 20 00 00

- Gruba životinjska dlaka

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

6117

Ostali gotov pribor za odeću, pleten ili kukičan; pleteni ili kukičani delovi odeće ili pribor za odeću:

 

6117 10 00 00

- Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

6214

Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:

 

6214 20 00 00

- Od vune ili fine životinjske dlake

KD

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

6701 00 00 00

Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505 i obrađenih badrljica i perja)

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9113

Kaiševi trake i narukvice za časovnike i njihovi delovi:

 

9113 10

- Od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima:

 

9113 10 10 00

- - od plemenitih metala

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9113 10 90 00

- - od metala platiranih plemenitim metalima

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9113 20 00 00

- Od prostog metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9113 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9201

Klaviri, uključujući i automatske klavire; Klavseni i ostali klavijaturni instrumenti sa žicama:

 

9201 10

- Pianina:

 

9201 10 10 00

- - novi

KD

 

Ex - sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis

 

9201 10 90 00

- - upotrebljavani

KD

 

Ex - sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis

 

9201 20 00 00

- Koncertni klaviri

KD

 

Ex - sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis

 

9202

Ostali muzički instrumenti sa žicama (npr: gitare, violine, harfe):

 

9202 10

- Gudački instrumenti:

 

9202 10 10 00

- - violine

KD

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9202 10 90 00

- - ostali

KD

 

Ex - sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9202 90

- Ostali:

 

9202 90 30 00

- - gitare

KD

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9202 90 80 00

- - ostalo

KD

 

Ex - sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9205

Duvački muzički instrumenti (npr: orgulje, harmonike, klarineti, trube, gajde) osim vašarskih orgulja i mehaničkih uličnih orgulja:

 

9205 10 00 00

- Limeni duvački instrumenti

KD

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9205 90

- Ostali:

 

9205 90 10 00

- - harmonike i slični instrumenti

KD

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9205 90 30 00

- - usne harmonike

KD

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9205 90 50 00

- - orgulje sa cevima i dirkama; harmonijumi i slični klavijaturni instrumenti sa slobodnim metalnim piskovima

-

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9205 90 90 00

- - ostali

-

 

Ex - sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9206 00 00 00

Udarački muzički instrumenti (npr: bubnjevi, ksilofoni, cimbala, kastanjete, marakasi)

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9207

Muzički instrumenti, čiji se zvuk električno proizvodi ili se mora električno pojačati (npr: orgulje, gitare, harmonike):

 

9207 10

- Klavijaturni instrumenti, osim harmonika:

 

9207 10 10 00

- - orgulje

KD

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9207 10 80 00

- - ostalo

-

 

Ex - sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9207 90

- Ostali:

 

9207 90 10 00

- - gitare

KD

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9207 90 90 00

- - ostalo

KD

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9208

Muzičke kutije, vašarske orgulje, mehaničke ulične orgulje, mehaničke ptice pevačice, muzičke testere i ostali muzički instrumenti, koji se ne svrstavaju ni u jedan drugi tarifni broj ove glave; vabila svih vrsta; Pištaljke, rogovi za dozivanje i ostali usni duvački signalni instrumenti:

 

9208 10 00 00

- Muzičke kutije

-

 

Ex - koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9208 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9209

Delovi (npr: mehanizmi za muzičke kutije) i pribor (npr: kartice, ploče i valjci za mehaničke instrumente) za muzičke instrumente; metronomi, tonske viljuške i pištaljke (za davanje tonova) svih vrsta:

 

 

- Ostalo:

 

9209 91 00 00

- - Delovi i pribor za klavire

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9209 92 00 00

- - Delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. broja 9202

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9209 94 00 00

- - Delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. broja 9207

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9209 99

- - Ostalo:

 

9209 99 20 00

- - - delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. broja 9205

-

 

Ex - koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9508

Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; Putujući cirkusi i putujuće menažerije; Putujuća pozorišta:

 

9508 10 00 00

- Putujući cirkusi i putujuće menažerije

-

 

Ex - sa primercima vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, kao i sve druge divlje vrste životinja

 

9508 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - sa primercima vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, kao i sve druge divlje vrste životinja

 

9601

Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem):

 

9601 10 00 00

- Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti

-

9601 90 00 00

- Ostalo

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9703 00 00 00

Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala

-

 

Ex - sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9705 00 00 00

Kolekcije i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa

-

 

Ex - vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

9706 00 00 00

Antikviteti (starine), stariji od sto godina

-

 

Ex - od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 

 

Prilog 4

 

IZVORI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

2612

Rude urana ili torijuma i koncentrati:

 

2612 10

- Rude urana i koncentrati:

 

2612 10 10 00

- - rude urana i uranovog oksida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom)

-

2612 10 90 00

- - ostalo

-

2612 20

- Rude torijuma i koncentrati:

 

2612 20 10 00

- - monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi

-

2612 20 90 00

- - ostalo

-

2844

Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; Mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode:

 

2844 10

- Uran, prirodan i njegova jedinjenja; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana:

 

 

- - uran, prirodni:

 

2844 10 10 00

- - - sirov; ostaci i otpaci (Euratom)

KGU

2844 10 30 00

- - - obrađeni (Euratom)

KGU

2844 10 50 00

- - fero-uran

KGU

2844 10 90 00

- - ostalo (Euratom)

KGU

2844 20

- Uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; Plutonijum i njegova jedinjenja; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235), plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:

 

 

- - uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja tih proizvoda:

 

2844 20 25 00

- - - fero-uran

GRCI

2844 20 35 00

- - - ostalo (Euratom)

GRCI

 

- - plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:

 

 

- - - mešavine urana i plutonijuma:

 

2844 20 51 00

- - - - fero-uran

GRCI

2844 20 59 00

- - - - ostalo (Euratom)

GRCI

2844 20 99 00

- - - ostalo

GRCI

2844 30

- Uran osiromašen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; Torijum i njegova jedinjenja; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235), torijum ili jedinjenja tih proizvoda:

 

 

- - uran, osiromašen uranom 235 (U 235); legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja od tih proizvoda:

 

2844 30 11 00

- - - kermeti

-

2844 30 19 00

- - - ostalo

-

 

- - torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda:

 

2844 30 51 00

- - - kermeti

-

 

- - - ostalo:

 

2844 30 55 00

- - - - sirov, ostaci i otpaci (Euratom)

-

 

- - - - obrađeni:

 

2844 30 61 00

- - - - - šipke, profili, limovi i trake (Euratom)

-

2844 30 69 00

- - - - - ostalo (Euratom)

-

 

- - jedinjenja urana osiromašenog uranom 235 (U 235) ili torijuma, pomešani zajedno ili ne:

 

2844 30 91 00

- - - torijuma ili urana osiromašenog uranom 235 (U 235), pomešani zajedno ili ne (Euratom), osim soli torijuma

-

2844 30 99 00

- - - ostalo

-

2844 40

- Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koji sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; Radioaktivni ostaci:

 

2844 40 10 00

- - uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine i jedinjenja dobijena iz U 233 ili jedinjenja od tih proizvoda

-

 

- - ostalo:

 

2844 40 20 00

- - - veštački radioaktivni izotopi (Euratom)

-

2844 40 30 00

- - - jedinjenja veštačkih radioaktivnih izotopa (Euratom)

-

2844 40 80 00

- - - ostalo

-

2844 50 00 00

- Iskorišćeni (ozračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom)

GRCI

2845

Izotopi, osim izotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili neodređena:

 

2845 10 00 00

-Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom)

-

2845 90

- Ostalo:

 

2845 90 10 00

- - deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove proizvode (Euratom)

-

2845 90 90 00

- - ostalo

-

8401

Nuklearni reaktori; Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore; Mašine i aparati za separaciju izotopa:

 

8401 10 00 00

- Nuklearni reaktori

-

8401 20 00 00

- Mašine i aparati za separaciju izotopa i njihovi delovi

-

8401 30 00 00

- Gorivi elementi (patrone), neozračeni

GRCI

8401 40 00 00

- Delovi nuklearnih reaktora

-

8543

Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

 

8543 10 00 00

- Akceleratori čestica

-

9022

Rendgen aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenja, za medicinsku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cevi i drugi generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, komandne table i pultovi, ekrani, stolovi, stolice i slično za ispitivanje i lečenje:

 

 

-Rendgen aparati za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

 

9022 12 00 00

- - Aparati za kompjuterizovanu tomografiju

KD

9022 13 00 00

- - Ostali, za zubarsku upotrebu

KD

9022 14 00 00

- - Ostali za medicinsku, hiruršku ili veterinarsku upotrebu

KD

9022 19 00 00

- - Za ostalu upotrebu

KD

 

- Aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenje za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

 

9022 21 00 00

- - Za medicinsku, hiruršku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu

KD

9022 29 00 00

- - Za ostale upotrebe

KD

9022 30 00 00

- Rendgenske cevi

KD

 

Prilog 5A

 

ROBA, OSIM OPREME POD PRITISKOM, ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:

 

 

- Portland cement:

 

2523 21 00 00

- - Beli cement, veštački obojen ili neobojen

-

2523 29 00 00

- - Ostali

-

2523 30 00 00

- Aluminatni cement

-

7213

Šipke, toplo valjane, u labavo namotanim koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

7213 10 00 00

- Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja

 

 

Ex - od čelika

-

 

- Ostale:

 

7213 91

- - Kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm:

 

7213 91 10 00

- - - za armiranje betona

 

 

Ex - od čelika

-

7213 99

- - ostale:

 

7213 99 10 00

- - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi

 

 

Ex - od čelika

-

7214

Ostale šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, dalje neobrađivane nakon što su kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, ali uključujući one koje su usukane posle valjanja:

 

7214 20 00 00

- Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja

 

 

Ex - od čelika

-

 

- Ostale:

 

7214 99

- - Ostale:

 

 

- - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

 

7214 99 10 00

- - - - za armiranje betona

 

 

Ex - od čelika

-

7217

Žica od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

7217 10

- Neprevučena, polirana ili nepolirana:

 

 

- - sa sadržajem po masi manje od 0,25% ugljenika:

 

 

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:

 

7217 10 31 00

- - - - sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja

 

 

Ex - od čelika

-

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; Limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika:

 

7308 20 00 00

- Tornjevi i rešetkasti stubovi

 

 

Ex - izrađeni od rebrastog čelika sa sadržajem bakra do 0,85%

-

7308 90

- Ostalo:

 

7308 90 98 00

- - ostalo

 

 

Ex - izrađeni od rebrastog čelika sa sadržajem bakra do 0,85%

-

7314

Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; Rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:

 

7314 20

- Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm2 ili veće:

 

7314 20 10 00

- - od rebraste žice

 

 

Ex - od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%

-

7314 20 90 00

- - ostale

 

 

Ex - od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%

-

 

- Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja:

 

7314 39 00 00

- - Ostale

 

 

Ex - od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%

-

7318

Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika:

 

 

- Proizvodi sa navojem:

 

7318 15

- - Ostali vijci, sa ili bez svojih navrtki ili podloški:

 

 

- - - ostali:

 

 

- - - - bez glave:

 

 

- - - - - ostali, zatezne čvrstoće:

 

7318 15 42 00

- - - - - - manje od 800 MPa

-

7318 15 48 00

- - - - - - 800 MPa ili više

-

 

Prilog 5B

 

ROBA ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O HOMOLOGACIJI

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

8408

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

 

8408 20

- Motori za pogon vozila iz Glave 87:

 

8408 20 10 00

- - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2500 cm3; motornih vozila iz tarifnog broja 8705

KD

 

- - ostali:

 

 

- - - za ostala vozila iz Glave 87, snage:

 

8408 20 55 

- - - - preko 50 kW, ali ne preko 100 kW:

 

8408 20 55 10

- - - - - za industrijsku montažu

KD

8408 20 55 90

- - - - - ostali

KD

8408 20 57 00

- - - - preko 100 kW, ali ne preko 200 kW

KD

8408 20 99 00

- - - - preko 200 kW

KD

8701

Traktori (osim onih iz tar. broja 8709):

 

8701 20

- Drumski tegljači ("šleperi") za poluprikolice:

 

8701 20 10 00

- - novi

KD

 

- Ostali, snage motora:

 

8701 91

- - Ne preko 18 kW:

 

8701 91 10

- - - poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:

 

 

- - - - novi:

 

8701 91 10 19

- - - - - ostali

KD

8701 92

- - Preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:

 

8701 92 10

- - - poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:

 

 

- - - - novi:

 

8701 92 10 19

- - - - - ostali

KD

8701 93

- - Preko 37 kW, ali ne preko 75 kW:

 

8701 93 10

- - - poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:

 

 

- - - - novi:

 

8701 93 10 19

- - - - - ostali

KD

8701 94

- - Preko 75 kW, ali ne preko 130 kW:

 

8701 94 10

- - - poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:

 

 

- - - - novi:

 

8701 94 10 19

- - - - - ostali

KD

8701 95

- - Preko 130 kW

 

8701 95 10

- - - poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:

 

 

- - - - novi:

 

8701 95 10 19

- - - - - ostali

KD

8702

Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:

 

8702 10

- Samo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

 

 

- - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

 

8702 10 11 00

- - - nova

KD

 

- - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:

 

8702 10 91 00

- - - nova

KD

8702 20

- Sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon:

 

8702 20 10

- - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

 

8702 20 10 10

- - - nova

KD

8702 20 90

- - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:

 

8702 20 90 10

- - - nova

KD

8702 30

- Sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice i elektromotorom, kao motorima za pogon:

 

8702 30 10

- - zapremine cilindara preko 2800 cm3:

 

8702 30 10 10

- - - nova

KD

8702 30 90

- - zapremine cilindara ne preko 2800 cm3:

 

8702 30 90 10

- - - nova

KD

8702 40 00 00

- Samo sa elektromotorom za pogon

KD

8702 90

- Ostala:

 

 

- - sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

 

 

- - - zapremine cilindara preko 2800 cm3:

 

8702 90 11 00

- - - - nova

KD

 

- - - zapremine cilindara ne preko 2800 cm3:

 

8702 90 31 00

- - - - nova

KD

8702 90 90 00

- - sa ostalim vrstama pogonskog agregata

KD

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

 

 

- Ostala vozila, samo sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:

 

8703 21

- - Zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:

 

8703 21 10

- - - nova:

 

8703 21 10 90

- - - - ostala

KD

8703 22

- - Zapremine cilindara preko 1000 cm3, ali ne preko 1500 cm3:

 

8703 22 10

- - - nova:

 

8703 22 10 90

- - - - ostala

KD

8703 23

- - Zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 3000 cm3:

 

 

- - - nova:

 

8703 23 11 00

- - - - za stanovanje ili kampovanje

KD

8703 23 19

- - - - ostala:

 

8703 23 19 90

- - - - - ostala

KD

8703 24

- - Zapremine cilindara preko 3000 cm3:

 

8703 24 10

- - - nova:

 

8703 24 10 90

- - - - ostala

KD

 

- Ostala vozila, samo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel):

 

8703 31

- - Zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:

 

8703 31 10

- - - nova:

 

8703 31 10 90

- - - - ostala

KD

8703 32

- - Zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 2500 cm3:

 

 

- - - nova:

 

8703 32 11 00

- - - - za stanovanje ili kampovanje

KD

8703 32 19

- - - - ostala:

 

8703 32 19 90

- - - - - ostala

KD

8703 33

- - Zapremine cilindara preko 2500 cm3:

 

 

- - - nova:

 

8703 33 11 00

- - - - za stanovanje ili kampovanje

KD

8703 33 19

- - - - ostala:

 

8703 33 19 90

- - - - - ostala

KD

8703 40

- Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom i elektromotorom, kao motorima za pogon, osim onih koji su pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:

 

8703 40 10

- - nova:

 

8703 40 10 10

- - - za stanovanje ili kampovanje

KD

 

- - - ostala:

 

8703 40 10 90

- - - - ostala

KD

8703 50

- Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon, osim onih koji su pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:

 

 

- - nova:

 

8703 50 00 10

- - - za stanovanje ili kampovanje

KD

 

- - - ostala:

 

8703 50 00 30

- - - - ostala

KD

8703 60

- Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom i elektromotorom, kao motorima za pogon, pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:

 

8703 60 10

- - nova:

 

8703 60 10 10

- - - za stanovanje ili kampovanje

KD

 

- - - ostala:

 

8703 60 10 30

- - - - ostala

KD

8703 70

- Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon, pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:

 

 

- - nova:

 

8703 70 00 10

- - - za stanovanje ili kampovanje

KD

 

- - - ostala:

 

8703 70 00 30

- - - - ostala

KD

8703 80

- Ostala vozila, samo sa elektromotorom za pogon:

 

8703 80 10 00

- - nova

KD

8703 90 00 00

- Ostala

KD

8704

Motorna vozila za prevoz robe:

 

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

 

8704 21

- - Bruto mase ne preko 5 t:

 

 

- - - ostala:

 

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

 

8704 21 31

- - - - - nova:

 

8704 21 31 90

- - - - - - ostala

KD

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:

 

8704 21 91 

- - - - - nova:

 

8704 21 91 90

- - - - - - ostala

KD

8704 22

- - Bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:

 

 

- - - ostala:

 

8704 22 91 

- - - - nova:

 

8704 22 91 90

- - - - - ostala

KD

8704 23

- - Bruto mase preko 20 t:

 

 

- - - ostala:

 

8704 23 91 

- - - - nova:

 

8704 23 91 90

- - - - - ostala

KD

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

 

8704 31

- - Bruto mase ne preko 5 t:

 

 

- - - ostala:

 

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

 

8704 31 31 

- - - - - nova:

 

8704 31 31 90

- - - - - - ostala

KD

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

 

8704 31 91 

- - - - - nova:

 

8704 31 91 90

- - - - - - ostala

KD

8704 32

- - Bruto mase preko 5 t:

 

 

- - - ostala:

 

8704 32 91

- - - - nova:

 

8704 32 91 90

- - - - - ostala

KD

8704 90 00 00

- Ostala

KD

8705

Motorna vozila za specijalne svrhe (npr.: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila - pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:

 

8705 10 00 00

- Dizalična vozila

KD

8705 20 00 00

- Pokretni bušaći tornjevi

KD

8705 30 00 00

- Vatrogasna vozila

KD

8705 40 00 00

- Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom

KD

8705 90

- Ostala:

 

8705 90 30 00

- - vozila sa ugrađenom pumpom za beton

KD

8705 90 80 00

- - ostala

KD

8706 00

Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:

 

 

- Šasije za vozila iz tar. broja 8701; šasije za motorna vozila iz tar. broja 8702, 8703 ili 8704, bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel) zapremine cilindara preko 2500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice zapremine cilindra preko 2800 cm3

 

8706 00 11 00

- - za vozila iz tar. broja 8702 ili 8704

KD

8706 00 19 00

- - ostale

KD

 

- ostale:

 

8706 00 91 00

- - za vozila iz tar. broja 8703

KD

8706 00 99 00

- - ostale

KD

8711

Motocikli (uključujući mopede) i, bicikli sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

 

8711 10 00 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3

KD

8711 20

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3:

 

8711 20 10 00

- - skuteri

KD

 

- - ostalo, zapremine cilindara:

 

8711 20 92 00

- - - preko 50 cm3, ali ne preko 125 cm3

KD

8711 20 98 00

- - - preko 125 cm3, ali ne preko 250 cm3

KD

8711 30

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 500 cm3:

 

8711 30 10 00

- - zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 380 cm3

KD

8711 30 90 00

- - zapremine cilindara preko 380 cm3, ali ne preko 500 cm3

KD

8711 40 00 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3

KD

8711 50 00 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3

KD

8711 60

- Sa elektromotorom za pogon:

 

8711 60 90 00

- - ostalo

KD

8711 90 00 00

- Ostalo

KD

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:

 

8716 10

- Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje:

 

8716 10 92 00

- - mase ne preko 1 600 kg

KD

8716 10 98 00

- - mase preko 1 600 kg

KD

 

- Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:

 

8716 31 00 00

- - Prikolice-cisterne i poluprikolice - cisterne

KD

8716 39

- - Ostale:

 

 

- - - ostale:

 

 

- - - - nove:

 

8716 39 30 00

- - - - - poluprikolice

KD

8716 39 50 00

- - - - - ostale

KD 

 

Prilog 5V

 

OPREMA POD PRITISKOM, ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI *)

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

7311 00

Kontejneri za komprimovane ili tečne gasove, od gvožđa ili čelika:

 

 

- Bešavni

 

 

- - za pritisak preko 165 bar ili više zapremine:

 

7311 00 11 00

- - - manje od 20 l

KD

7311 00 13 00

- - - 20 l ili više, ali ne preko 50 l

KD

7311 00 19 00

- - - preko 50 l

KD

7311 00 30 00

- - ostali

KD

 

- ostali, zapremine:

 

7311 00 91 00

- - manje od 1000 l

-

7311 00 99 00

- - 1000 l ili više

-

*) Obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti ne odnosi se na opremu koja na sebi nosi znak usaglašenosti: "".

Prilog 6

 

ROBA ZA ČIJI UVOZ JE POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Jed. Mere

1

2

3

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; Televizijske kamere; Digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

 

8525 80

- Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

 

 

- - televizijske kamere:

 

8525 80 19 00

- - - ostale

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

KD

8525 80 30 00

- - digitalne kamere

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

KD

 

- - video kamere sa rekorderima (kamkorderi):

 

8525 80 91 00

- - - samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

KD

8525 80 99 00

- - - ostale

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

KD

8802

Ostali vazduhoplovi (npr: helikopteri, avioni);
Kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice - nosači kosmičkih letilica:

 

 

- Helikopteri:

 

8802 11 00 00

- - Neoperativne mase ne preko 2 000 kg

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

KD

9503 00

Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; Kolica za lutke; Lutke; Ostale igračke; Umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; Slagalice svih vrsta:

 

 

- ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:

 

9503 00 75 00

- - od plastičnih masa

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

-

9503 00 79 00

- - od ostalih materijala

 

 

Ex - bespilotne letelice (dronovi)

-

 

Prilog 7

 

HEMIKALIJE I PROIZVODI ČIJI JE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ ZABRANJEN

Lista hemikalija, odnosno proizvoda čiji je uvoz zabranjen prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija:

Tarifna oznaka

Naziv supstance, grupe supstanci ili smeša

CAЅ broj

1

2

3

2524

Azbest:

 

2524 10 00 00

- Plavi azbest (krocidolit)

12001-28-4

2524 90 00 00

- Ostalo

 

 

Ex - amozit

12172-73-5

 

Ex - antofilit

77536-67-5

 

Ex - aktinolit

77536-66-4

 

Ex - tremolit

77536-68-6

 

Ex - krizotil

12001-29-5
132207-32-0

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

 

- Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika:

 

2903 29 00 00

- - Ostali

 

 

Ex - Heksahlorbutadien

87-68-3

 

- Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:

 

2903 99

- - Ostalo:

 

2903 99 80 00

- - - ostalo

 

 

Ex - monometil-tetrahlor-difenil metan;

76253-60-6

 

Ex - monometil-dihlor-difenil metan;

 

 

Ex - monometil-dibrom-difenil metan brombenzilbromtoluen

99688-47-8

 

Ex - polihlorovani terfenili, (Polychlorinated terphenyls, PCT)

 

 

Ex - polihlorovani naftaleni

 

2904

Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:

 

2904 20 00 00

- Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe

 

 

Ex - 4-nitrobifenil

92-93-3

2908

Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:

 

 

- Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:

 

2908 11 00 00

- - Pentahlorfenol (ISO)

87-86-5*

2908 19 00 00

- - Ostalo

 

 

Ex - soli i estri pentahlorfenola

 

2909

Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona
(hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

2909 30

- Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

 

- - derivati halogenovani samo sa bromom:

 

2909 30 38 00

- - - ostalo

 

 

Ex - difeniletar, oktabrom derivat, C12H2Br8O

32536-52-0

2921

Jedinjenja sa amino-funkcijom:

 

 

- Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

 

2921 45 00 00

- - 1-naftilamin (α-naftilamin), 2-naftilamin (β-naftilamin) i njihovi derivati; Njihove soli

 

 

Ex -2-naftilamin i njegove soli

91-59-8*

2921 49 00 00

- - Ostalo

 

 

Ex - 4-aminobifenil (ksenilamin) i njegove soli

92-67-1*

 

- Aromatični poliamini i njihovi derivati; Njihove soli:

 

2921 59

- - Ostalo:

 

2921 59 90 00

- - - ostalo

 

 

Ex - benzidin i njegove soli

92-87-5*

6811

Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično:

 

6811 40 00 00

- Koji sadrže azbest

 

6812

Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; Proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:

 

6812 80

- Od plavog azbesta:

 

6812 80 10 00

- - prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata

 

6812 80 90 00

- - ostala

 

 

- Ostalo:

 

6812 91 00 00

- - Odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu

 

6812 92 00 00

- - Hartija, karton i filc

 

6812 93 00 00

- - Zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni

 

6812 99

- - Ostalo:

 

6812 99 10 00

- - - prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

 

6812 99 90 00

- - - ostalo

 

6813

Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala(npr: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:

 

6813 20 00

- Koji sadrže azbest:

 

6813 20 00 10

- - obloge i pločice za kočnice, za upotrebu u civilnim vazduhoplovima

 

6813 20 00 20

- - obloge i pločice za kočnice, ostale

 

6813 20 00 90

- - ostalo

 

* CAЅ broj osnovne supstance

Lista supstanci čiji je uvoz zabranjen prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, a izvoz zabranjen prema Pravilniku o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija:

Tarifna oznaka

Naziv supstance, grupe supstanci, smeša ili proizvoda

CAS broj

Status uvoza odnosno izvoza supstance, grupe supstanci

1

2

3

4

2617

Ostale rude i koncentrati:

 

 

 

2617 90 00 00

- Ostalo

 

 

 

 

Ex - ruda cinabarit

 

/

Zabrana izvoza

2805

Alkalni ili zemno-alkalni metali; Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani,
međusobno legirani ili nelegirani; Živa:

 

 

 

2805 40

- Živa:

 

 

 

2805 40 10 00

- - u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 €

 

 

 

 

(elementarna živa)

7439-97-6

/

Zabrana izvoza

2805 40 90 00

- - ostalo

 

 

 

 

(elementarna živa)

7439-97-6

/

Zabrana izvoza

Smeše elementarne žive sa drugim supstancama, uključujući i legure žive koje sadrže najmanje 95% žive:

2843

Plemeniti metali u koloidnom stanju; Neorganska ili organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; Amalgami plemenitih metala:

 

 

 

2843 90

- Ostala jedinjenja;
amalgami:

 

 

 

2843 90 10 00

- - amalgami

 

 

 

 

Ex - koji sadrže najmanje 95% žive

 

/

Zabrana izvoza

2852

Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili neodređena,
isključujući amalgame:

 

 

 

2852 10 00

- Hemijski određena:

 

 

 

 

- - neorganska jedinjenja žive:

 

 

 

2852 10 00 11

- - - oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi

 

 

 

 

Ex - živa (I) hlorid (Hg 2C l2)

10112-91-1

/

Zabrana izvoza

 

Ex - živa (II) oksid (HgO)

21908-53-2

/

Zabrana izvoza

2853

Fosfidi, hemijski određeni ili neodređeni, osim fosfida gvožđa; Ostala neorganska jedinjenja
(uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim - inertnim gasovima); Komprimovani vazduh; Amalgami, osim amalgama plemenitih metala:

 

 

 

2853 90

- Ostalo:

 

 

 

2853 90 90 00

- - ostalo

 

 

 

 

Ex - koji sadrže najmanje 95% žive

 

/

Zabrana izvoza

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

 

 

 

- Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili cikloterpenskih
ugljovodonika:

 

 

 

2903 81 00 00

- - 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

608-73-1,
58-89-9,
319-84-6,
319-85-7

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2903 82 00 00

- - Aldrin (ISO), hlordan (ISO) i heptahlor (ISO)

309-00-2,
57-74-9,
76-44-8

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2903 83 00 00

- - Mireks (ISO)

2385-85-5

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

 

- Halogenovani derivati aromatičnih
ugljovodonika:

 

 

 

2903 92 00 00

- - Heksahlorbenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN) (1,1,1-trihloro-2,2-bis (r-hlorofenil) etan)

118-74-1,
50-29-3

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2903 93 00 00

- - Pentahlorobenzen (ISO)

608-93-5

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2903 94 00 00

- - Heksabromobifenil

36355-01-8

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2903 99

- - Ostalo:

 

 

 

2903 99 80 00

- - - ostalo

 

 

 

 

Ex -polihlorovani bifenili (PCB)

1336-36-3
i ostali

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2909

Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

 

 

2909 30

- Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

 

 

 

- - derivati halogenovani samo sa bromom:

 

 

 

2909 30 31 00

- - - pentabromodifenil etar; 1,2,4,5 - tetrabromo - 3,6 - bis (penta-bromofenoksi) benzen

 

 

 

 

Ex - pentabromodifeniletar
C12H5Br5O

32534-81-9
i ostali

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2909 30 38 00

- - - ostalo

 

 

 

 

Ex - tetrabromdifeniletar
C12H6Br4O

40088-47-9
i ostali

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

 

Ex - heksabromdifeniletar
C12H4Br6O

36483-60-0
i ostali

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

 

Ex - heptabromdifeniletar
C12H3Br7O

68928-80-3
i ostali

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2910

Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

 

 

2910 40 00 00

- Dieldrin (ISO, INN)

60-57-1

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2910 50 00 00

- Endrin (ISO)

72-20-8

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2914

Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

 

 

 

- Halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo-derivati

 

 

 

2914 71 00 00

- - Hlordekon (ISO)

143-50-0

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

2920

Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

 

 

2920 30 00 00

- Endosulfan (ISO)

115-29-7

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza

3401

Sapun; Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; Hartija, vata, filc ili netkane tkanine, inpregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom:

 

 

 

 

- Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

 

 

 

3401 11 00 00

- - Za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)

 

 

 

 

Ex - kozmetički sapuni koji sadrže živu

 

/

Zabrana izvoza

3401 19 00 00

- - Ostalo

 

 

 

 

Ex - kozmetički sapuni koji sadrže živu

 

/

Zabrana izvoza

3401 20

- Sapun u ostalim oblicima:

 

 

 

3401 20 10 00

- - ljuspice, kolačići, granule ili prah

 

 

 

 

Ex - kozmetički sapuni koji sadrže živu

 

/

Zabrana izvoza

3401 20 90 00

- - ostalo

 

 

 

 

Ex - kozmetički sapuni koji sadrže živu

 

/

Zabrana izvoza

3401 30 00 00

- Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna

 

 

 

 

Ex - kozmetički sapuni koji sadrže živu

 

/

Zabrana izvoza

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja,
sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva):

 

 

 

 

- Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj ove glave:

 

 

 

3808 59

- - Ostalo:

 

 

 

3808 59 00 10

- - - insekticidi; herbicidi; dezinfektanti

 

 

 

 

Ex -toksafen

8001-35-2

Zabrana uvoza

Zabrana izvoza