Zastava Bosne i Hercegovine

DOPUNSKI KOMENTAR KOMBINOVANE NOMENKLATURE EVROPSKE UNIJE

("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)

Predgovor

Uredbom Saveta (EEZ) broj 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi1 uspostavljena je nomenklatura, poznata kao "Kombinovana nomenklatura" (u daljem tekstu: "CN") zasnovana na Međunarodnoj konvenciji o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka2, poznatoj kao Harmonizovani sistem (u daljem tekstu: "HS").

HS je dopunjen Komentarom Harmonizovanog sistema (ili HS eksplanatornim napomenama, u daljem tekstu: "HS Komentar"). Te napomene objavljuje i ažurira, na engleskom i francuskom jeziku Svetska carinska organizacija (SCO) - Savet za carinsku saradnju (SCS), ulica: 30, rue du Marché, B-1210 Bruxelles (Brisel), Kraljevina Belgija.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka a) alineja druga Uredbe (EEZ) broj 2658/87, Komisija donosi Dopunski komentar Kombinovane nomenklature EU (Dopunski komentar CN uz Kombinovanu nomenklaturu EU, u daljem tekstu: "Dopunski komentar CN")3, nakon razmatranja od strane Grupe za tarifnu i statističku nomenklaturu Odbora za carinski kodeks. Iako se Dopunski komentar CN može odnositi na HS Komentar, on ga ne zamenjuju, već se smatra komplementarnim sa HS Komentarom i upotrebljava se u sprezi sa njim.

Ovo izdanje Dopunskog komentara CN uključuje i, po potrebi, zamenjuje onaj objavljen u "Službenom listu Evropske unije" (u daljem tekstu: "Službeni list EU"), serije C, do 16. septembra 2014. godine4. Dopunski komentar CN objavljen u "Službenom listu EU", serije C, nakon tog datuma ostaje na snazi i biće uključen u Dopunski komentar CN prilikom revidiranja.

Pored toga, CN oznake tarifnih brojeva i podbrojeva na koje se upućuje odražavaju oznake Kombinovane nomenklature za 2015. godinu, kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EU) o sprovođenju broj 1101/20145.6

Osim toga, informacije o "Smernicama za svrstavanje u Kombinovanoj nomenklaturi robe pripremljene u setove za prodaju na malo" objavljene su u "Službenom listu EU", serija C7.

---------------

1 "Službeni list EU", broj L 256, 7. septembra 1987, str. 1.

2 "Službeni list EU", broj L 198, 20. jula 1987, str. 1.

3 Evropska komisija je objavila Dopunski komentar CN u skladu sa članom 9. stav 1. Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u "Službenom listu EU" broj L broj 76, deo S, 4. marta 2015. godine, kao dokument pod brojem (2015/C 076/01),

4 "Službeni list EU", broj C 316, 16. septembra 2014, str. 2.

5 "Službeni list EU", broj L 312, 31. oktobra 2014, str. 1.

6 Kombinovana nomenklatura za 2015. godinu sadržana je u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 130/14, 10. decembra 2014)

7 "Službeni list EU", broj C 105, 11. aprila 2013, str. 1.

 

A. OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENJIVANJE KOMBINOVANE NOMENKLATURE

 

Osnovno pravilo 5 (b)

Kontejneri za pakovanje koji se obično upotrebljavaju za plasiranje pića, džemova, senfa, začina, itd. na tržište svrstavaju se zajedno sa robom koju sadrže, čak i ako je očigledno da su pogodni za višekratnu upotrebu.

 

C. OSNOVNA PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU I NA NOMENKLATURU I NA DAŽBINE

 

Osnovno pravilo 3.

1. U članu 18. st. 1. i 2. Uredbe Saveta (EEZ) broj 2913/921, svi dani osim objavljenih državnih praznika službi Evropske komisije u Briselu i subote i nedelje, jesu radni dani.

2. Ako u "Službenom listu EU" pretposlednjeg radnog dana u mesecu ili pretposlednjeg radnog dana koji prethodi petnaestom u mesecu nije objavljen kurs, kurs iz člana 18. stav 1. navedene uredbe koji treba upotrebiti za pretvaranje evra u nacionalne valute je poslednji kurs objavljen pre pretposlednjeg radnog dana u mesecu ili pre petnaestog dana u mesecu.

 

(1) "Službeni list EU", broj L 302, 19. oktobra 1992, str. 1.

Odeljak I
ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

 

Glava 1
ŽIVE ŽIVOTINJE

 

0101

Konji, magarci, mule i mazge, živi

0101 29 10 i 0101 29 90

Konji

Divlji konji, kao što je konj Pševalskog ili tarpan (mongolski konj), uključeni su u ove tar. podbr. Međutim, zebre (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, itd.) se svrstavaju u tarifni podbroj 0106 19 00, iako pripadaju porodici Equidae.

Hibridi kobile i zebre (zebrule) svrstavaju se u tarifni podbroj 0106 19 00.

0101 30 00

Magarci

U ovaj tarifni podbroj spadaju kako domaći, tako i divlji magarci. Među potonjima su mongolski divlji magarac, tibetanski kiang, onager i azijski magarac ili polu-magarac (Equus hemionus).

Hibridi magarca i zebre (zebras) svrstavaju se u tarifni podbroj 0106 19 00.

0101 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata životinje opisane u poslednjem stavu HS Komentara uz tarifni broj 0101.

0102

Žive životinje, vrste goveda

0102 21 10 do 0102 29 99

Stoka

Ovi tar. podbr. uključuju životinje opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 0102, stav 1, pod (1).

Jakovi imaju 14 pari rebara, dok sve ostale životinje koje pripadaju vrsti goveda (s izuzetkom evropskog i američkog bizona) imaju samo 13 pari rebara.

0102 31 00 do 0102 39 90

Bivo

Ovi tar. podbr. uključuju životinje opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 0102, stav 1, pod (2).

Evropski bizon (Bison bonasus) i američki bizon (Bison bison) imaju 14 pari rebara, dok sve ostale životinje koje pripadaju vrsti goveda (s izuzetkom jakova) imaju samo 13 pari rebara.

0102 39 10

Domaće vrste

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve životinje koje pripadaju vrsti domaća goveda iz roda Bubalus, bez obzira na njihovu predviđenu namenu (stado, uzgoj, tov, priplod, klanje, itd.) ali isključujući čiste rase za priplod (tarifni podbroj 0102 31 00).

0102 39 90

Ostale

Ovaj tarifni podbroj obuhvata vrstu goveda iz rodova Syncerus i Bison, ali isključuje čiste rase za priplod (tarifni podbroj 0102 31 00).

0102 90 20 do 0102 90 99

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju životinje opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 0102, stav 1, pod (3).

0102 90 91

Domaće vrste

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve životinje koje pripadaju vrsti domaća goveda koje nisu prethodno navedene, bez obzira na njihovu predviđenu namenu (stado, uzgoj, tov, priplod, klanje, itd.), ali isključujući čiste rase za priplod (tarifni podbroj 0102 90 20).

0103

Svinje, žive

0103 91 90

Ostale

Žive svinje divljih vrsta uključuju:

1. divljeg vepra (Sus scrofa);

2. bradavičave svinje (Phacochoerus aethiopicus), rečne svinje (Potamochoerus porcus) i crnu šumsku svinju;

3. babiruse (Babyrousa babyrussa);

4. pekare (divlje svinje) (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Ostalo

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0103 91 90.

0104

Ovce i koze, žive

0104 10 10 do 0104 10 80

Ovce

Ovi tar. podbr. uključuju domaće životinje koje pripadaju vrsti domaće ovce (Ovis aries), različite varijetete muflona, kao što je evropski muflon (Ovis musimon), američki muflon ili debeloroga ovca (Ovis canadensis), azijski ili šapurski urial (Ovis orientalis), pamirski argali (Ovis ammon) kao i audad ili berberske ovce (Ammotragus lervia) poznate kao "grivaste ovce" iako više liče na koze nego na ovce.

0104 20 10 i 0104 20 90

Koze

Ovi tar. podbr. uključuju domaće životinje koje pripadaju vrsti koza, alpskog kozoroga (Capra ibex) i bezoarsku ili persijsku kozu (Capra aegagrus ili Capra hircus).

Međutim, sledeće se isključuju iz ovih tar. podbr. i svrstavaju u tarifni podbroj 0106 19 00: mošusni jelen (Moschus moschiferus), afrički vodeni jelenčić (Hyemoschus) i azijski jelenčić (Tragulus) koji ne pripadaju vrsti koza. Takođe su isključene životinje poznate kao kozolike antilope (himalajski tar (polu-koza), divokoze, itd.).

0105

Živina domaća, živa, odnosno kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke

Ovaj tarifni broj obuhvata samo ptice koje se gaje kao domaće životinje koje pripadaju vrstama navedenim u nazivu (kokoške vrste Gallus domesticus uključuju kokoške i petlove), bilo da su uzgajane za nošenje jaja, radi mesa, perja ili za neku drugu namenu (na primer, radi držanja u volijerama, parkovima ili jezerima).

Divlje ptice (na primer divlje ćurke - Meleagris gallopavo), iako mogu biti uzgajane i klane na sličan način kao i domaće ptice navedene u ovom tarifnom broju, svrstavaju se u tarifni podbroj 0106 39 80.

Golubovi domaćih vrsta svrstavaju se u tarifni podbroj 0106 39 10.

0106

Ostale životinje, žive

0106 13 00

Kamile i ostale kamelide (Camelidae)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kamile, dromedare i druge životinje iz porodice kamila (lame, alpake, gvanako, vikunja).

0106 14 10

Domaći kunići

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo kuniće domaćih vrsta, bilo da su uzgajani radi mesa, krzna (na primer, angorski kunić) ili za neku drugu namenu.

0106 14 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje divlje kuniće (Oryctolagus cuniculus) i zečeve.

0106 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve žive sisare, s izuzetkom domaćih i divljih konja, magaraca, mula i mazgi (tarifni broj 0101), goveda (tarifni broj 0102), svinja (tarifni broj 0103), ovaca i koza (tarifni broj 0104), primata (tarifni podbroj 0106 11 00), kitova, delfina, pliskavica, morskih krava i dugonga, foka, morskih lavova i morževa (tarifni podbroj 0106 12 00) i kunića i zečeva (tar. podbr. 0106 14 10 i 0106 14 90).

Primeri sisara uključenih u ovaj tarifni podbroj su:

1. jeleni lopatari, srne, divokoze ili divlje koze (Rupicapra rupicapra), običan ili američki los (Alces alces), kozolike antilope (goral (Naemorhedus), Hemitragus ili rašljoroge antilope) i prave antilope;

2. lavovi, tigrovi, medvedi, nosorozi, nilski konji, slonovi, žirafe, okapi, kenguri, zebre, itd.;

3. veverice, lisice, američke vidrice (nerc), mrmoti, dabrovi, bizamski pacovi, vidre, morski prasići;

4. irvasi;

5. psi i mačke.

0106 20 00

Reptili (uključujući zmije i kornjače)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve reptile, guštere, kopnene kornjače i kornjače (morske ili slatkovodne).

0106 39 10

Golubovi

Ovaj tarifni broj obuhvata sve ptice iz porodice golubova, divlje ili domaće, bez obzira na predviđenu namenu potonjih (dvorišni golubovi, ukrasni golubovi, golubovi pismonoše).

Divlji golubovu uključuju goluba grivnaša ili šumskog goluba (Columba palumbus), goluba dupljaša (Columba oenas), goluba pećinara (Columba livia), australijskog bronzanokrilog goluba i grlice (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Međutim, neke vrste veoma srodne kokoškama, kao što su nikobarski golub (Caloenas nicobarica), kolumbari, krunasti golubovi, gauga i stepske kokoši, isključeni su iz ovog tarifnog podbroja i svrstani u tarifni podbroj 0106 39 80.

0106 39 80

Ostale

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve žive ptice, osim vrste Gallus domesticus, pataka, gusaka, ćurki i biserki (tarifni broj 0105) i osim ptica grabljivica (tarifni podbroj 0106 31 00), papagaja (tarifni podbroj 0106 32 00), nojeva i emua (tarifni podbroj 0106 33 00) i domaćih i divljih golubova (tarifni podbroj 0106 39 10)..

Primeri ptica uključenih u ovaj tarifni podbroj su:

1. divlja guska (Anser anser), grivasta guska (Branta bernicla), šarena utva (Tadorna tadorna), divlja patka (Anas platyrhynchos), patka čegrtuša (Anas strepera), zviždara (Anas penelope), šiljkan (Anas acuta), patka kašikara (Anas clypeata), divlja patka pupčanica, kržulja (Anas querquedula, Anas crecca), turpan i gavka;

2. labudovi i paunovi;

3. jarebice, fazani, prepelice, šljuke, šumske šljuke, tetrebi, lještarke (strnadice), divlje patke, divlje guske, vinogradske strnadice, drozdovi, kosovi, ševe;

4. zebe, senice, kanarinci, kolibri, itd.

0106 49 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata svilene bube, leptire, tvrdokrilce i ostale insekte.

0106 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. sve ostale vrste živih životinja, s izuzetkom riba, ljuskara, mekušaca i drugih vodenih beskičmenjaka (Glava 3) i mikrobioloških kultura (tarifni broj 3002);

2. žabe.

 

Glava 2
MESO I OSTALI JESTIVI KLANIČNI PROIZVODI

Opšte odredbe

1. Meso i ostali klanični proizvodi namenjeni i pogodni za ishranu ljudi, svrstavaju se u ovu glavu, čak i ako su isporučeni, na primer, kao namenjeni za proizvodnju hrane za kućne ljubimce.

2. Za svrhe ove glave, obuhvat izraza "meso" i "ostali klanični proizvodi" opisan je u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu.

3. Smernice o različitim stanjima u kojima meso i ostali klanični proizvodi iz ove glave mogu da se jave (sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni ili u salamuri, sušeni ili dimljeni) date su u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu. Treba imati na umu da se duboko smrznuto meso i delimično i potpuno odmrznuto meso svrstava na isti način kao smrznuto meso. Pored toga, "smrznuto" obuhvata ne samo meso koje je smrznuto u svežem stanju, već i meso koje je prvo blago sušeno pa potom smrznuto, ukoliko njegovo stvarno konzerviranje i njegova trajnost suštinski zavise od takvog zamrzavanja.

4. Smernice su takođe date, u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu, o razlici između mesa i ostalih klaničnih proizvoda iz ove glave i onih iz Glave 16. Međutim, ova glava obuhvata ostale klanične proizvode, sirove, mlevene ili sitno sečene ali dalje nepripremljene, umotane u plastični materijal (čak i u obliku kobasica) isključivo radi lakšeg rukovanja i transporta.

5. Za svrhe razlikovanja komada sa kostima i komada bez kostiju, hrskavica i tetive ne smatraju se kostima.

 

Dodatna napomena 1 (A) (g) i Dodatna napomena 1 (A) (d)

Za svrhe Dodatnih napomena 1 (A) (g) i 1 (A) (d) uz ovu glavu (tumačenih zajedno sa Dodatnom napomenom (V) uz ovu glavu), pri utvrđivanju da li su ispunjeni uslovi za minimalan i maksimalan broj rebara, uzimaju se u obzir samo ona rebra, cela ili sečena, koja su neposredno vezana za kičmu.

U skladu sa ovim objašnjenjem, dijagram u nastavku ilustruje primer goveđe prednje četvrti koja bi bila u skladu sa Dodatnim napomenama 1 (A) (g) i 1 (A) (d) tumačenim zajedno sa Dodatnom napomenom 1 (V) uz ovu glavu.

Dodatna napomena 2 (V)

Za svrhe Dodatne napomene 2 (V) uz ovu glavu, u pogledu dve različite tehnike sečenja i delova "podvratak", "podvoljak" i "podvoljak i podvratak zajedno", videti dijagrame ispod:

Dodatna napomena 6 (a)

So se ne smatra začinom u smislu ove dodatne napomene.

Videti i Dodatnu napomenu 7. uz ovu glavu.

0201

Meso goveđe, sveže ili rashlađeno

Ovaj tarifni broj obuhvata samo sveže ili rashlađeno meso životinja iz tarifnog broja 0102.

Za svrhe definisanja prednjih i zadnjih četvrti, uzima se u obzir sledeće:

a) pod "potiljkom i vratom" podrazumeva se mišićni deo vrata sa sedam vratnih polupršljenova;

b) pod "plećkom" se podrazumeva zglob prednje noge koji obuhvata lopaticu, nadlakticu, podlakticu, kosti lakta i mišiće koji ih okružuju;

v) pod "pečenicom" se podrazumevaju file i ramstek; gornji but može ali ne mora uključivati deo potrbušine.

0201 10 00

Trupovi i polutke

Izrazi "trupovi" i "polutke" definisani su u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, st. (a) i (b). Prvih osam ili devet leđnih kičmenih apofiza može biti ostavljeno bilo na desnoj bilo na levoj polutki.

0201 20 20

Kompenzirane četvrti

Izraz "kompenzirane četvrti" definisan je u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, stav (v).

0201 20 30

Prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

Izrazi "nerazdvojene prednje četvrti" i "razdvojene prednje četvrti" definisani su u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, st. (g) i (d). Iz navedene dodatne napomene sledi da se prednji delovi polutki, na primer, oni koji sa svim pripadajućim kostima uključuju manje od četiri rebra, ili oni kojima nedostaje vrat ili plećka, ili sa kojih je odstranjena neka kost, na primer, Pršljen Atlas , isključuju iz ovog tarifnog podbroja i svrstavaju u tarifni podbroj 0201 20 90.

0201 20 50

Zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

Izrazi "nerazdvojene zadnje četvrti" i "razdvojene zadnje četvrti" definisani su u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, st. (đ) i (e). Iz navedene dodatne napomene sledi da se zadnji delovi polutki, na primer, oni koji sa svim pripadajućim kostima uključuju manje od tri rebra, ili oni kojima nedostaje but ili pečenica, uključujući file, isključuju iz ovog tarifnog podbroja i svrstavaju u tarifni podbroj 0201 20 90. Međutim, zadnje četvrti bez bubrega ili bubrežne masnoće, sa slabinama ili bez slabina, ostaju svrstane kao zadnje četvrti.

0201 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje, na primer, plećku, but i pečenicu, neotkoštene (sa kostima). Ovde su takođe uključeni prednji i zadnji delovi polutki (sa kostima) koji ne odgovaraju definiciji kompenziranih četvrti, prednjih ili zadnjih četvrti.

0201 30 00

Bez kostiju

Ovaj tarifni podbroj uključuje sve komade goveđeg mesa, svežeg ili rashlađenog, sa kojih su odstranjene sve kosti, na primer, filete i slabine bez kostiju.

0202

Meso goveđe, smrznuto

Ovaj tarifni broj obuhvata samo smrznuto meso životinja iz tarifnog broja 0102.

0202 10 00

Trupovi i polutke

Izrazi "trupovi" i "polutke" definisani su u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, st. (a) i (b).

0202 20 10

Kompenzirane četvrti

Izraz "kompenzirane četvrti" definisan je u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, stav (v).

0202 20 30

Prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

Izrazi "nerazdvojene prednje četvrti" i "razdvojene prednje četvrti" definisani su u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, st. (g) i (d).

0202 20 50

Zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

Izrazi "nerazdvojene zadnje četvrti" i "razdvojene zadnje četvrti" definisani su u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, st. (đ) i (e).

0202 20 90

Ostalo

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0201 20 90, primenjuje se mutatis mutandis.

0202 30 50

Delovi prednje četvrti, sečene ("crop, chuck and blade") i grudi

Izrazi "prednje četvrti sečene" ("crop, chuck and blade") i "grudi" definisan je u Dodatnoj napomeni 1 pod (A) uz ovu glavu, stav (ž).

0202 30 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve komade goveđeg mesa, smrznute, potpuno otkoštene, s izuzetkom smrznutih blokova navedenih u tarifnom podbroju 0202 30 10 i komada iz tarifnog podbroja 0202 30 50.

0203

Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili zamrznuto

Ovaj tarifni broj obuhvata samo meso životinja iz tarifnog broja 0103.

Meso životinja vrste svinja potvrđeno od strane nadležnih organa u Australiji kao meso svinje koja živi u divljini Australije smatra se mesom svinje različite od domaćih svinja.

0203 11 10 do 0203 19 90

Sveže ili rashlađeno

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo sveže ili rashlađeno meso životinja koje spadaju u tarifni broj 0103.

0203 11 10

Od domaćih svinja

Izraz "trupovi i polutke" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 pod (A) uz ovu glavu, stav (a).

0203 12 11

Butovi i komadi od njih

Izraz "butovi" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 pod (A) uz ovu glavu, stav (b).

Ovaj tarifni podbroj uključuje golenjaču zadnjih nogu sa kostima.

0203 12 19

Plećke i komadi od njih

Izraz "plećke" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 pod (A) uz ovu glavu, stav (g).

Ovaj tarifni podbroj uključuje prsna rebra ili "rebarca" i golenjaču prednjih nogu sa kostima.

0203 19 11

Prednji delovi i komadi od njih

Izraz "prednji delovi" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 pod (A) uz ovu glavu, stav (v).

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje golenjaču prednjih nogu sa kostima, niti prsna rebra ili "rebarca" (tarifni podbroj 0203 12 19).

0203 19 13

Bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima

Izraz "bubrežnjak" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 pod (A) uz ovu glavu, stav (d).

Ovaj tarifni podbroj uključuje špic rebra.

0203 19 15

Potrbušine i komadi od njih

Izrazi "potrbušina" i "komadi" definisani su u Dodatnoj napomeni 2 pod (A), stav (đ) i u Dodatnoj napomeni 2 (B), uz ovu glavu.

Komadi potrbušine ne svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj, osim ako sadrže kožu i potkožnu masnoću.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje prsna rebra bez kože i potkožne masnoće (tarifni podbroj 0203 19 59).

0203 19 59

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje prsna rebra bez kože i potkožne masnoće.

0203 19 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje samo meso životinja koje spadaju u tar. br. 0103 91 90 ili 0103 92 90, a naročito meso divljeg vepra, osim trupova, polutki, butova, plećki, delova butova i delova plećki.

0203 21 10 do 0203 29 90

Smrznuto

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0203 11 10 do 0203 19 90 i podbrojeve u njihovom opsegu primenjuje se mutatis mutandis.

0204

Meso ovčije ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto

Ovaj tarifni broj uključuje samo sveže, rashlađeno ili smrznuto meso životinja iz tarifnog broja 0104, bilo domaćih ili divljih, naročito meso vrsta ovce (domaća ili divlja ovca), kao i meso kozoroga.

0204 10 00

Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni

Izrazi "trupovi" i "polutke" definisani su u Dodatnoj napomeni 3 pod (A) uz ovu glavu, st. (a) i (b).

Definicija jagnjećeg mesa navedena je u HS Komentaru uz tar. podbr. 0204 10 i 0204 30.

0204 21 00

Trupovi i polutke

Izrazi "trupovi" i "polutke" definisani su u Dodatnoj napomeni 3 pod (A) uz ovu glavu, st. (a) i (b).

0204 22 10

Skraćene prednje četvrti

Izraz "skraćene prednje četvrti" definisan je u Dodatnoj napomeni 3 pod (A) uz ovu glavu, st. (v) i (g).

0204 22 30

Slabine i/ili potplećke

Izraz "slabine i/ili podplećke" definisan je u Dodatnoj napomeni 3 pod (A) uz ovu glavu, st. (d) i (đ).

0204 22 50

Butovi

Izraz "butovi" definisan je u Dodatnoj napomeni 3 pod (A) uz ovu glavu, st. (e) i (ž).

0204 30 00

Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0204 10 00 primenjuje se mutatis mutandis.

0204 41 00 do 0204 43 90

Ostalo meso ovčije, smrznuto

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 i 0204 22 50 primenjuju se, mutatis mutandis, na tar. podbr. 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 i 0204 42 50.

0204 50 11 do 0204 50 79

Meso, kozje

Izrazi "trupovi" i "polutke" (tar. podbr. 0204 50 11 i 0204 50 51), "skraćene prednje četvrti" (tar. podb. 0204 50 13 i 0204 50 53), "slabine i/ili potplećke" (tar. podbr. 0204 50 15 i 0204 50 55) i "butovi" (tar. podbr. 0204 50 19 i 0204 50 59) definisani su u Dodatnoj napomeni 3 (A) uz ovu glavu, u st. (a) i (b), (v) i (g), (d) i (đ) i (e) i (ž).

0206

Ostali jestivi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčijeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, sveži, rashlađeni ili smrznuti

Ovaj tarifni broj obuhvata ostale klanične proizvode od životinja iz tar. br. 0101 do 0104. Ostali klanični proizvodi namenjeni za proizvodnju farmaceutskih proizvoda ne spadaju u odgovarajuće tar. podbr, osim ako ispunjavaju uslove koje je utvrdio nadležni organ.

Dalje smernice date su u HS komentaru uz tarifni broj 0206.

0206 10 10 do 0206 10 98

Od životinja vrsta goveda, sveži ili rashlađeni

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo sveže ili rashlađene ostale klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0102.

0206 10 95

Dijafragma, mišićna i tetivna

Mišićna dijafragma i tetivna dijafragma su mišićni delovi dijafragme.

0206 21 00 do 0206 29 99

Od životinja vrsta goveda, smrznuti

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo zamrznute klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0102.

0206 30 00

Od svinja, sveži ili rashlađeni

Ovaj tarifni broj obuhvata samo sveže ili rashlađene ostale klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0103.

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0206 49 00, stav 1. primenjuje se mutatis mutandis.

Ovaj tarifni broj takođe uključuje papke, repove, džigerice, bubrege, srca, jezike, pluća, jestivu kožu, mozak i posteljice.

0206 41 00 i 0206 49 00

Od svinja, zamrznuti

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo smrznute ostale klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0103.

0206 49 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje glave i polutke glava, sa ili bez mozga, obraza ili jezika (Dodatna napomena 2 (V) uz ovu glavu); izraz "delovi glava" definisan je u stavu 3. navedene dodatne napomene.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje papke, repove, bubrege, srca, jezike, pluća, jestivu kožu, mozak i posteljice.

Ovaj tarifni podbroj uključuje ostale klanične proizvode od divljeg vepra.

0206 80 91

Od konja, magaraca, mula i mazgi

Ovaj tarifni broj obuhvata samo sveže ili rashlađene klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0101.

0206 80 99

Od ovaca i koza

Ovaj tarifni broj obuhvata samo sveže ili rashlađene ostale klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0104.

0206 90 91

Od konja, magaraca, mula i mazgi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo smrznute ostale klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0101.

0206 90 99

Od ovaca i koza

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo smrznute ostale klanične proizvode od životinja iz tarifnog broja 0104.

0207

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od živine iz tarifnog broja 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti

0207 11 10

Očerupani, bez droba, ali sa glavom i nogama, poznati kao "83% pilići"

Ovaj tarifni podbroj uključuje očerupanu živinu, sa glavama i nogama, iz koje su izvađena creva, ali sa ostalim iznutricama (naročito plućima, džigericom, želucem, srcem i jajnicima) na svom mestu.

0207 11 30

Očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznati kao "70% pilići"

Ovaj tarifni podbroj uključuje piliće za pečenje koji su očerupani, bez glava i nogu ali sa vratovima, potpuno očišćeni ali sa iznutricama unutar trupa odakle su izvađeni srce, džigerica i želudac.

0207 11 90

Očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao "65% pilići", ili drugačije isporučeni

Ovaj tarifni podbroj uključuje piliće za pečenje koji su očerupani, bez glava i nogu i potpuno očišćeni od iznutrica. On takođe obuhvata živinu isporučenu u oblicima osim onih navedenih u tar. podbr. 0207 11 10 i 0207 11 30, na primer, piliće neočerupane, iz kojih nije izvađen drob, sa glavama i nogama.

0207 12 10 i 0207 12 90

Neisečeno u komade, smrznuto

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0207 11 30 i 0207 11 90 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 13 10

Bez kostiju

Ovaj tarifni podbroj obuhvata živinsko meso, sa kostima, bez obzira od kojeg je dela trupa.

0207 13 20

Polovine ili četvrti

Izraz "polovine" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i b) uz ovu glavu.

Izraz "četvrti" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (v) uz ovu glavu. Ovaj tarifni podbroj uključuje zadnje četvrti koje se sastoje od bataka (tibija i fibula), nogu (femura), zadnjeg dela leđa i trtica, kao i prednje četvrti koje se u suštini sastoje od jedne polovine grudi sa neodvojenim krilima.

0207 13 30

Krila, cela, sa ili bez vrhova

Izraz "krila, cela, sa ili bez vrhova" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (g) uz ovu glavu.

0207 13 40

Leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

Videti Dodatnu napomenu 4 (a) uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj uključuje leđa sa neodvojenim vratovima koja se sastoje od dela vrata, leđa i eventualno trtice; leđa; vratove; trtice (repove); vrhove krila.

0207 13 50

Grudi i komadi od njih

Izraz "grudi" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (d) uz ovu glavu.

0207 13 60

Bataci i komadi od njih

Izraz "bataci" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (đ) uz ovu glavu.

Rez kojim se batak odvaja od leđa treba da bude načinjen između dve linije koje označavaju zglobove, kao što je prikazano na dijagramu ispod:

0207 13 91

Džigerice

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 13 99

Ostali

Ovaj tarifni podbroj obuhvata ostale jestive klanične proizvode, naročito srca, kreste i podbradnjake, ali isključujući džigerice.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje živinske noge.

0207 14 10 do 0207 14 99

Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0207 13 10 do 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 24 10

Očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericama i želucima, poznate kao "80% ćurke"

Ovaj tarifni podbroj uključuje očerupane ćurke bez glava i nogu ali sa vratom, sa svim iznutricama izvađenim ali unutar trupa iz kojeg su odstranjeni srce, džigerica i želudac.

0207 24 90

Očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznate kao "73% ćurke", ili drugačije isporučene

Ovaj tarifni podbroj uključuje očerupane ćurke, spremne za pečenje, bez glava, vratova i nogu i bez iznutrica. On takođe obuhvata ćurke u isporučene u oblicima osim onih navedenih u tar. podbr. 0207 24 10 i 0207 24 90.

0207 25 10 i 0207 25 90

Neisečeno u komade, smrznuto

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0207 24 10 i 0207 24 90 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 26 10

Bez kostiju

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 26 20

Polovine ili četvrti

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 20, primenjuje se mutatis mutandis.

0207 26 30

Krila, cela, sa ili bez vrhova

Izraz "krila, cela, sa ili bez vrhova" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (g) uz ovu glavu.

0207 26 40

Leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 40 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 26 50

Grudi i komadi od njih

Izraz "grudi" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (d) uz ovu glavu.

0207 26 60

Bataci i isečeni komadi od bataka

Izraz "bataci" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (e) uz ovu glavu.

Rez kojim se batak odvaja od femura treba da bude načinjen između dve linije koje označavaju zglobove, kao što je prikazano na dijagramu ispod:

0207 26 70

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje komade definisane u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (ž) uz ovu glavu.

Rez kojim se femur (poznat i pod trgovačkim nazivom but) ili cela noga odvaja od leđa treba da bude načinjen između dve linije koje označavaju zglobove, kao što je prikazano na dijagramu u okviru Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 60.

Rez kojim se femur odvaja od bataka treba da bude načinjen između dve linije koje označavaju zglobove, kao što je prikazano na slici u okviru objašnjenja uz tarifni podbroj 0207 26 60.

0207 26 91

Džigerice

Videti HS Komentara uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 26 99

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 27 10 do 0207 27 99

Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, zamrznuti

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0207 26 10 do 0207 26 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 41 30

Očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznato kao "70% patke"

Ovaj tarifni podbroj uključuje očerupane patke bez glava i nogu ali sa vratom, sa svim iznutricama izvađenim ali unutar trupa iz kojeg su odstranjeni srce, džigerica i želudac.

0207 41 80

Očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao "63% patke", ili drugačije isporučeno

Ovaj tarifni podbroj uključuje očerupane patke, spremne za pečenje, bez glava, vratova i nogu i bez iznutrica. On takođe obuhvata patke u oblicima nepomenutim pod tar. podbr. 0207 41 20, 0207 41 30 i 0207 41 80.

0207 42 30

Očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznato kao "70% patke"

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 41 30 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 42 80

Očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao "63% patke", ili drugačije isporučeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 41 80 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 43 00

Masne džigerice, sveže ili rashlađene

Videti HS Komentara uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 44 10

Bez kostiju

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 44 21

Polovine ili četvrti

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 20 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 44 31

Krila, cela, sa ili bez vrhova

Izraz "krila, cela, sa ili bez vrhova" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (g) uz ovu glavu.

0207 44 41

Leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 40 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 44 51

Grudi i komadi od njih

Izraz "grudi" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (d) uz ovu glavu.

0207 44 61

Bataci i komadi od njih

Izraz "bataci" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (đ) uz ovu glavu.

0207 44 71

Trupovi

Izraz "trupovi od gusaka i pataka" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (zi) uz ovu glavu.

0207 44 91

Džigerice, izuzev masnih džigerica

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 44 99

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 45 10

Bez kostiju

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 45 21 do 0207 45 81

Sa kostima

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0207 13 20 do 0207 13 60 i 0207 44 71 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 45 93 i 0207 45 95

Džigerice

Videti HS Komentara uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 45 99

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 51 90

Očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao "75% guske", ili drugačije isporučeno

Ovaj tarifni broj uključuje očerupane guske, bez glava i nogu, potpuno očišćene ali sa iznutricama unutar trupa odakle su izvađeni srce i želudac, kao i očerupane guske, spremne za pečenje bez glava i nogu i potpuno očišćene od iznutrica. On takođe obuhvata guske isporučene u oblicima, osim onih navedenih u tar. podbr. 0207 51 10 i 0207 51 90, na primer, zaklane guske koje su očerupane i iz kojih je istekla krv ali nisu očišćene od iznutrica, a koje su bez glava i nogu.

0207 52 90

Očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao "75% guske", ili drugačije isporučeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 51 90 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 53 00

Masne džigerice, sveže ili rashlađene

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 54 10

Bez kostiju

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 54 21

Polovine ili četvrti

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 20 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 54 31

Krila, cela, sa ili bez vrhova

Izraz "krila, cela, sa ili bez vrhova" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (g) uz ovu glavu.

0207 54 41

Leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 40 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 54 51

Grudi i komadi od njih

Izraz "grudi" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (d) uz ovu glavu.

0207 54 61

Bataci i komadi od njih

Izraz "bataci" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (đ) uz ovu glavu.

0207 54 71

Trupovi

Izraz "trupovi od gusaka i pataka" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (zi) uz ovu glavu.

0207 54 91

Džigerice, izuzev masnih džigerica

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 54 99

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 55 10

Bez kostiju

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 55 21 do 0207 55 81

Sa kostima

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0207 13 20 do 0207 13 60 i 0207 44 71 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 55 93 i 0207 55 95

Džigerice

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0207, poslednji stav.

0207 55 99

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 60 10

Bez kostiju

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 60 21

Polovine ili četvrti

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 20 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 60 31

Krila, cela, sa ili bez vrhova

Izraz "krila, cela, sa ili bez vrhova" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (g) uz ovu glavu.

0207 60 41

Leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 40 primenjuje se mutatis mutandis.

0207 60 51

Grudi i komadi od njih

Izraz "grudi" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (d) uz ovu glavu.

0207 60 61

Bataci i komadi od njih

Izraz "bataci" definisan je u Dodatnoj napomeni 4 (a) i (đ) uz ovu glavu.

0207 60 99

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0207 13 99 primenjuje se mutatis mutandis.

0208

Ostalo meso i jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili zamrznuti:

Ovaj tarifni broj obuhvata samo meso i ostale jestive klanične proizvode od životinja koje se svrstavaju u tarifni broj 0106, sveže, rashlađene ili smrznute.

0208 10 10

Od domaćih kunića

Ovaj tarifni podbroj obuhvata meso i ostale jestive klanične proizvode od životinja iz tarifnog podbroja 0106 14 10.

0208 90 10

Od domaćih golubova

Ovaj tarifni podbroj obuhvata meso i ostale jestive klanične proizvode od domaćih golubova (dvorišnih golubova, ukrasnih golubova, golubova pismonoša). Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od golubova opisanih kao "divlji" u eksplanatornoj napomeni uz tarifni podbroj 0106 39 10, prema tome, isključuju se iz ovog tarifnog podbroja i svrstavaju u tarifni podbroj 0208 90 30.

0208 90 30

Od divljači, izuzev kunića i zečeva

Ovaj tarifni podbroj uključuje meso i ostale jestive klanične proizvode od:

1. krznene divljači: jelena lopatara, srne, divokoze (Rupicapra rupicapra), losa, kozolike antilope, antilopa, gazela, medveda i kengura;

2. pernate divljači: divljih golubova, divljih gusaka, divljih pataka, jarebica, fazana, šljuke, šumske šljuke, tetreba ili šumskih koka, vinogradskih strnadica i nojeva.

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od životinja koje su obično predmet lova i odstrela (fazani, jelen lopatar, nojevi, itd.) svrstavaju se kao meso i ostali jestivi klanični proizvodi od divljači čak i kada su takve životinje uzgajane u uzgajalištu.

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od irvasa isključuju se iz ovog tarifnog podbroja (tarifni podbroj 0208 90 60). Međutim, meso i ostali jestivi klanični proizvodi od određenih vrsta irvasa (na primer, karibu) svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj, pod uslovom da se obezbedi dokaz da takvo meso i ostali jestivi klanični proizvodi potiču od životinja koje su živele u divljini i koje su ulovljene.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata meso i ostale jestive klanične proizvode od divljih kunića (Oryctolagus cuniculus) ili zečeva, koji spadaju u tarifni podbroj 0208 10 90

0208 90 60

Od irvasa

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0208 90 30, stav 3.

0209

Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0209 10 11 i 0209 10 19

Potkožna svinjska masnoća

Izraz "potkožna svinjska masnoća" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 (G) uz ovu glavu.

0209 10 90

Svinjska masnoća, osim one iz tarifnog podbroja 0209 10 11 ili 0209 10 19

Videti HS Komentara uz tarifni broj 0209, stav 2.

0209 90 00

Ostale

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0209, stav 3.

0210

Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda

S izuzetkom potkožne masnoće i druge masnoće iz tarifnog broja 0209, ovaj tarifni broj obuhvata meso i ostale klanične proizvode, soljene, u salamuri, sušene ili dimljene, od svih životinja koje spadaju u tar. podbr. 0101 do 0106.

U vezi sa izrazima "suvi ili dimljeni" i "soljeni, u salamuri", videti Dodatne napomene 2 (D) i 7. uz ovu glavu.

0210 11 11 do 0210 11 90

Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima

Za definiciju izraza "sa kostima", videti HS Komentar uz tarifni podbroj 0210 11.

0210 11 11 do 0210 11 39

Od domaćih svinja

Izrazi "butovi" i "plećka" definisani su u Dodatnoj napomeni 2 (A), st. (b) i (g), uz ovu glavu.

0210 11 11 i 0210 11 19

Soljeni ili u salamuri

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo butove, plećke i njihove delove, sa kostima, od domaćih svinja, koji su konzervisani dubinskim suvim soljenjem ili salamurenjem. Oni, međutim, mogu biti dalje obrađeni blagim sušenjem ili dimljenjem ali ne u tolikoj meri da bi se smatrali sušenim ili dimljenim za svrhe tar. podbr. 0210 11 31 i 0210 11 39 (kako je definisano u Dodatnoj napomeni 2 (D) uz ovu glavu).

0210 11 31 i 0210 11 39

Sušeni ili dimljeni

Ovi tar. br. obuhvataju butove, plećke i komade od njih, sa kostima, od domaćih svinja, konzervisane procesom sušenja ili dimljenja, čak i ako su ti metodi konzerviranja kombinovani sa prethodnom obradom soljenjem ili salamurenjem. To naročito važi u slučaju butova koji su bili soljeni pre nego što su delimično dehidrirani, bilo na otvorenom (šunke tipa Parma ili Bejon) ili dimljenjem (šunke tipa Arden).

Butovi, plećke i komadi od njih koji su delimično dehidrirani, ali čije je stvarno konzerviranje obezbeđeno zamrzavanjem ili dubokim zamrzavanjem spadaju u tarifni podbroj 0203 22 11 ili 0203 22 19.

0210 12 11 i 0210 12 19

Od domaćih svinja

Izrazi "potrbušina" i "komadi" definisani su u stavu đ) Dodatne napomene 2 (A) i u Dodatnoj napomeni 2 od (B) uz ovu glavu.

0210 12 11

Soljeni ili u salamuri

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0210 11 11 i 0210 11 19 primenjuje se mutatis mutandis.

0210 12 19

Sušeni ili dimljeni

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0210 11 31 i 0210 11 39 primenjuje se mutatis mutandis.

0210 19 10

Bekon polutke ili spenser

Izrazi "bekon polutke" i "spenser" definisani su u Dodatnoj napomeni 2 (A) uz ovu glavu, st. (e) i (ž).

0210 19 20

Tri četvrtine polutke ili srednji delovi

Izrazi "tri četvrtine polutke" i "srednji delovi" definisani su u Dodatnoj napomeni 2 (A) uz ovu glavu, st. (zi) i (j).

0210 19 30

Prednji delovi i komadi od njih

Izraz "prednji delovi" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 (A) uz ovu glavu, stav (v).

0210 19 40

Bubrežnjak i komadi od njih

Izraz "bubrežnjak" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 (A) uz ovu glavu, stav (d).

0210 19 60

Prednji delovi i komadi od njih

Izraz "prednji delovi" definisan je u Dodatnoj napomeni 2 (A) uz ovu glavu, stav (v).

0210 20 10 i 0210 20 90

Meso, goveđe

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo meso životinja iz tarifnog broja 0102, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno; ostali klanični proizvodi od životinja koje pripadaju vrsti goveda spadaju u tarifni podbroj 0210 99 51 ili 0210 99 59.

0210 99 10

Od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno

Ovaj tarifni broj obuhvata samo meso životinja iz tar. podbr. 0101 21 00 do 0101 29 90, soljeno, u salamuri ili sušeno. Dimljeno konjsko meso spada u tarifni podbroj 0210 99 39. Ostali klanični proizvodi od konja spadaju u tarifni podbroj 0210 99 85.

0210 99 21 i 0210 99 29

Od ovaca i koza

Ovi tar. podbr. obuhvataju meso životinja iz tarifnog broja 0104, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno. Klanični proizvodi od ovih vrsta spadaju u tarifni podbroj 0210 99 85.

0210 99 31

Od irvasa

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0208 90 30, stav 3.

0210 99 49

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje glave ili polovine glava domaćih svinja, sa ili bez mozga, obraza ili jezika, uključujući njihove delove (videti Dodatnu napomenu 2 (V) uz ovu glavu). Delovi glava definisani su u stavu 3. navedene dodatne napomene.

Za definiciju ostalih klaničnih proizvoda, videti HS Komentara uz tarifni broj 0206.

0210 99 90

Jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda

Ovaj tarifni podbroj obuhvata i pelete od ovog brašna i praha.

 

Glava 3
RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI

Opšte odredbe

1. Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci koji su duboko smrznuti svrstavaju se na isti način kao ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci koji su zamrznuti.

2. Jednostavno šurenje (blanširanje) koje se sastoji od blage termičke obrade koja ne podrazumeva kuvanje kao takvo, ne utiče na svrstavanje. Ono se često primenjuje pre zamrzavanja, naročito na tuni i mesu rakova i mekušaca.

3. Iz Glave 3 isključuje se sledeće:

a) riblji mehuri (vazdušni mehuri), sirovi, sušeni ili soljeni, nepodobni za ljudsku ishranu (tarifni broj 0511);

b) blago soljena riba, sušena ili dimljena i potopljena u biljno ulje da bi se obezbedilo privremeno konzervisanje - proizvodi poznati kao "polukonzervisankonzervisani" - (tarifni broj 1604);

v) riba, jednostavno konzervisana u ulju ili sirćetu, dalje pripremljena ili nepripremljena (tarifni broj 1604);

g) mekušci koji su podvrgnuti termičkoj obradi koja je dovoljna da izazove koagulaciju njihovih belančevina (tarifni broj 1605).

 

0301

Ribe, žive

0301 11 00 i 0301 19 00

Ukrasne ribe

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 0301 11 i 0301 19.

0301 11 00

Slatkovodne ribe

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. Hemigrammus ocellifer;

2. zlatnu ribicu (Carassius auratus) i zlatnog šarana;

3. moli ribice, uključujući crnu moli (Mollienisia latipinna i velifera), zelenu ksifo ribicu i njene crvene i albino varijante (Xiphophorus helleri), crvene, zlatne, crne i bele platike (Platypoecilus maculatus), kao i hibride ksifo ribice i platike (Xiphophorus i Okattoiecukys), odnosno crnu ksifo ribicu i berlinsku ksifu ribicu;

4. Sijamske borce (Betta splendens), rajsku ribicu (Macropodus opercularis ili viridi-auratus), gurame i patuljaste gurame (Trichogaster trichopterus, kao i Colisa lalia i fasciata);

5. skalare (Pterophyllum scalare i eimckei).

0301 19 00

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. Chaetodontidae;

2. Labridae;

3. Scaridae (riba papagaj, lažna riba papagaj i scarichthys).

0302

Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0302 11 10 do 0302 11 80

Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

Ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. morsku pastrmku (Salmo trutta trutta);

2. rečnu pastrmku ili običnu pastrmku (Salmo trutta fario);

3. jezersku pastrmku (Salmo trutta lacustris);

4. dužičastu pastrmku ili američku pastrmku ili čeličnoglavu (Oncorhynchus mykiss);

5. pastrmku koljačicu (Oncorhynchus clarki);

6. zlatnu pastrmku(Oncorhynchus aguabonita);

7. gila pastrmku (Oncorhynchus gilae);

8. pastrmke vrste Oncorhynchus apache;

9. pastrmke vrste Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. crvenog lososa, buljookog lososa, aljaškog crvenog lososa (Oncorhynchus nerka);

2. ružičastog lososa ili grbastog lososa (Oncorhynchus gorbuscha);

3. keta lososa ili pasje lososa (Oncorhynchus keta);

4. kraljevski losos ili kalifornijski losos ili prolećni losos (Oncorhynchus tschawytscha);

5. srebrnog lososa (Oncorhynchus kisutch);

6. japanskog lososa (Oncorhynchus masou);

7. lososa vrste Oncorhynchus apache.

0302 19 00

Ostale

Između ostalih slatkovodnih salmonida, ovde su uključene:

1. ozimice (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2. nosata ozimica (Coregonus oxyrhynchus);

3. jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), potočna zlatovčica, poznata i kao kanadska pastrmka (Salvelinus fontinalis), američka jezerska zlatovčica (Salvelinus namaycush ili Christivomer namaycush).

0302 21 10 do 0302 29 80

Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre

Ribe pljosnatice nisu spljoštene po vertikalnoj ravni kao raže, već po horizontalnoj ravni, sa dva oka na gornjoj strani.

0302 29 80

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje: glatkog oblića (Scophthalmus rhombus), ribu list (Pleuronectes limanda ili Limanda limanda), ribe Pleuronectes microcephalus odnosno Microstomus kitt, iverka (Platichthys flesus ili Flesus flesus).

0302 31 10 i 0302 31 90

Tune dugorepke (Thunnus alalunga)

Tune dugorepke su prepoznatljive po svojim dugim grudnim perajima, koja dosežu dalje od anusa, kao i po svojim tamno plavim leđima i plavo-sivim perajima i stomaku.

0302 32 10 i 0302 32 90

Tune žutoperke (Thunnus albacares)

Tune žutoperke su lako prepoznatljive po srpastom obliku analnog i drugog leđnog peraja.

0302 33 10 i 0302 33 90

Trup ili prugavac

Trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) odlikuje prisustvo četiri do sedam tamnih, uzdužnih pruga na stomaku. Njihova tamno plava leđa ističu se jasno definisanom zelenom površinom iznad grudnih peraja koja bledi prema sredini tela. Oni imaju srebrnkaste bočne strane i stomake i kratka peraja.

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju palamide (Sarda sarda), koje imaju kose pruge na leđima; ove ribe, ako su sveže ili rashlađene, svrstavaju se u tarifni podbroj 0302 89 90.

0302 41 00

Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod izrazom "haringa" podrazumevaju se samo Clupeidae vrste Clupea harengus (atlantska haringa) i Clupea pallasii (pacifička haringa). Riba poznata kao "indijska haringa" (Chirocentrus dorab) svrstava se u tarifni podbroj 0302 89 90 kada se uvozi sveža ili rashlađena.

0302 43 10

Srdela vrste Sardina pilchardus

Ovaj tarifni podbroj uključuje velike odrasle srdele (do 25 cm) poznate kao "pilchards".

0302 43 90

Papaline (Sprattus sprattus)

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod izrazom "papaline" podrazumevaju se samo Clupeidae vrste Sprattus sprattus; ova riba, bliski srodnik haringe ali mnogo manja, često se greškom naziva "norveškim inćunom".

0302 51 10 i 0302 51 90

Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Bakalar može biti i do 1,5 m dužine. Oni imaju maslinasto zelena leđa sa tamnim pegama i svetao stomak sa belom bočnom linijom. Imaju tri leđna peraja, kratko trbušno peraje i par pipaka na bradi.

0302 53 00

Bakalarka (Pollachius virens)

Bakalarke su poznatije kao crni bakalar ili koljuška.

0302 74 00

Jegulje (Anguilla spp.)

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, izraz "jegulje" primenjuje se samo na jegulje koje se pravilno nazivaju tim imenom (Anguilla spp.), uključujući evropsku jegulju (Anguilla anguilla) u njena dva oblika (velikoglava jegulja i jegulja šiljatog nosa ili duge njuške), američku jegulju (Anguilla rostrata), japansku jegulju (Anguilla japonica), kao i australijsku jegulju (Anguilla australis).

Prema tome, ribe koje greškom nazivamo jeguljama, kao što je ugor, poznat i kao "morska jegulja" (Conger conger), murina (Muraena helena) i peščana jegulja (Ammodytes spp.) isključuju se iz ovog tarifnog podbroja i spadaju u tarifni podbroj 0302 89 90.

0302 81 10

Morski psi vrste Squalus acanthias

Morski psi su ajkule sa hrskavičavim skeletom koje imaju bočne škržne proreze smeštene iznad grudnih peraja; njihova tela su okruglasta i glatka; leđa su im siva, a stomaci beli; mogu biti dugi do 1 m.

0302 81 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje butora (Galeorhinus galeus ili Galeus canis).

0302 89 10

Slatkovodne ribe

Slatkovodne ribe koje spadaju u ovaj tarifni podbroj uključuju:

1. linjak (Tinca tinca);

2. mrenu (Barbus spp.);

3. grgeča: običnog grgeča (Perca fluviatilis), basa (Micropterus spp.), sunčanicu (Lepomis gibbosus) i balavca ili paplajza (Gymnocephalus cernuus odnosno Acerina cernua);

4. običnu deveriku (Abramis brama) i srebrnu deveriku (Blicca bjoerkna);

5. štuku (Esox spp.) i kopljastu štuku (Lepisosteus spp.);

6. belicu (Alburnus alburnus), običnu krkušu (Gobio gobio), dunavsku krkušu (Gobio uranoscopus), peša (Cottus gobio) i manića (Lota lota);

7. rečne zmijuljice ili male zmijuljice (Lampetra fluviatilis) i potočne zmijuljice (Lampetra planeri);

8. ribe iz rodova Leuciscus spp., Rutilus spp. i Idus spp., na primer: bodorka, jaza, crvenog bodorka, klena, velikoglavog klena, crvenperku;

9. lipljena (Thymallus spp.);

10. smuđa (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Ostale

Morske ribe koje spadaju u ovaj tarifni podbroj su:

1. norveški manić (Trisopterus luscus i Trisopterus esmarki);

2. kanj (Serranus spp.) i kanjac (Epinephelus spp.);

3. barbun blatar (Mullus barbatus) i crveni barbun ili barbun kamenjar (Mullus surmuletus);

4. lastavice (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla i Trigloporus spp.);

5. škarpina (Scorpaena spp.);

6. morska zmijuljica (Petromyzon marinus);

7. iglica (Belone belone) i paukovke (Trachinus spp.);

8. snjetac (Osmerus spp.);

9. cipal (Mallotus villosus);

10. riba vrste Kathetostoma giganteum.

0302 90 00

Džigerice i ikra

Džigerice i ikra, sveži ili rashlađeni, koji su zbog svoje vrste i stanja podobni za ishranu ljudi ostaju u ovom tarifnom podbroju čak i ako su namenjeni za industrijsku upotrebu.

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

Odredbe Dopunskog komentara CN uz podbrojeve tarifnog broja 0302 primenjuju se, mutatis mutandis, na podbrojeve ovog tarifnog broja.

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto

0304 31 00 do 0304 49 90

Sveži ili rashlađeni fileti

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0304, stav 1. pod (1).

Ovi tar. br. obuhvataju i filete isečene u komade, pod uslovom da komadi mogu da se identifikuju kao dobijeni od fileta. Vrste najviše korišćene za ovu namenu su pastrmka, losos, bakalar, vahnja, bakalarka, crvena riba (na primer, norveška vahnja), pišmolj, oslić, orada, list, rumbovi, morski manić, tuna, skuša, haringa i inćun.

0304 49 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje filete haringe.

0304 61 00 do 0304 89 90

Zamrznuti fileti

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0304 31 00 do 0304 49 90.

Ovi tar. podbr. uključuju duboko smrznute blokove ili table koje se sastoje od fileta ili komada fileta (obično od bakalara), pomešanih ili nepomešanih sa malom količinom (ne preko 20% po masi) odvojenih ljuspica iste vrste ribe upotrebljenih samo da bi se popunile praznine u blokovima ili tablama. Blokovi ili table namenjeni su za sečenje u manje komade (porcije, štapiće, itd.) koji se pakuju za maloprodaju.

0304 93 10

Surimi

Surimi je poluproizvod koji se na tržište plasira u smrznutom stanju. Sastoji se od beličaste paste koja je praktično bez mirisa i ukusa i napravljena od sitno mlevenog, opranog i prosejanog ribljeg mesa. Uzastopnim pranjima otklanja se najveći deo masti i belančevina rastvorljivih u vodi. Kako bi se poboljšala konzistentnost i stabilizovao proizvod u smrznutom stanju, dodaju se male količine aditiva (na primer, šećer, so, D-glucitol (sorbitol) i di- ili trifosfat).

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata proizvode na bazi surimija (tarifni podbroj 1604 20 05).

0304 94 10

Surimi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0304 93 10.

0304 95 10

Surimi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0304 93 10.

0304 99 10

Surimi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0304 93 10.

0305

Riba, sušena, soljena ili u salamuri; Dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu

0305 10 00

Prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu

Prah i brašno od ribe obično postaju jestivi oduljivanjem i dezodorizacijom, a poznati su i kao "riblji koncentrat".

Ovaj tarifni podbroj takođe obuhvata proizvode poznate kao "riblji instant" dobijene od mesa sveže ribe, smrznute, isečene na male komade, usitnjene i sušene.

0305 31 00 do 0305 39 90

Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0304 31 00 do 0304 49 90 primenjuje se mutatis mutandis. Dimljeni riblji fileti svrstavaju se u tar. podbr. 0305 41 00 do 0305 49 80.

0305 41 00 do 0305 49 80

Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0305, stav 4.

0305 63 00

Inćuni (brgljuni) (Engraulis spp.)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo inćune u salamuri koji nisu podvrgnuti bilo kojem drugom vidu pripreme. Oni se pripremaju u male buriće ili tegle ili, često, u hermetički zaptivene konzerve, bez podvrgavanja bilo kojoj termičkoj obradi nakon zatvaranja konzerve.

0306

Ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Ljuskari, u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni ili nerashlađeni, smrznuti ili nesmrznuti, sušeni ili nesušeni, soljeni ili nesoljeni, u salamuri ili ne; Prah, brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudski ishranu

Ljuskari koji su oljušteni i skuvani (na primer, kuvani i oguljeni repovi škampa, obično smrznuti), svrstavaju se u tarifni broj 1605.

Delimično oljušteni delovi rakova (na primer, klešta) koji su kuvani na pari ili u vodi i spremni za jelo bez daljeg ljuštenja takođe se svrstavaju u tarifni broj 1605.

0306 11 05 do 0306 11 90

Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Za razliku od hlapova, jastozi i drugi rakovi hridinastog dna su crvene boje i imaju veoma mala klešta ali snažno razvijene pipke. Pored toga, oni imaju bodljikav i kvrgav oklop.

0306 11 10

Repovi od morskih rakova

Ovaj tarifni podbroj obuhvata repove morskih rakova u ljušturi, cele ili podeljene na dva dela, kao i oljuštene repove.

0306 11 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata morske rakove u ljušturi, cele ili podeljene po dužini, kao i meso morskih rakova.

0306 12 05 do 0306 12 90

Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.)

Hlapovi su ljuskari sa velikim kleštima. Nekuvani hlapovi su tamno plave boje sa belim ili žućkastim mermernim sjajem; oni pocrvene tek prilikom kuvanja.

Hlapovi se pripremaju na gotovo identičan način kao jastozi i drugi rakovi hridinastog dna.

0306 14 05 do 0306 14 90

Krabe

Izraz "krabe" obuhvata velik broj različitih ljuskara sa kleštima veoma različitih veličina koji se razlikuju od morskih rakova, hlapova, škampa i kozica i slatkovodnih rakova po tome što nemaju mesnat člankovit rep.

0306 14 90

Ostali

Pored evropskih morskih kraba, kao što je plivajuća kraba (Portunus puber) i morski pauk (Maia squinado), ovaj tarifni podbroj uključuje i veliki broj drugih vrsta (naročito Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), kao i slatkovodnu krabu, poznatu kao "kineska kraba" (Eriocheir sinensis).

0306 15 10 i 0306 15 90

Norveški jastozi (Nephrops norvegicus)

Norveški jastozi, poznati i kao kozice dablinske luke, prepoznatljivi su po svojim dugim, tankim i prizmatičnim kleštima.

0306 16 10 do 0306 17 99

Škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon crangon); ostali škampi i kozice

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. kozice, čiji pojedini varijeteti su poznati i kao ružičaste kozice (iako neki varijeteti dobiju ružičastu boju tek nakon kuvanja) iz porodice Pandalidae;

2. smeđe ili sive škampe iz roda Crangon;

3. škampe i kozice iz porodica Palaemonidae i Penaeidae. Među njima su obične kozice (Palaemon serratus) i kraljevski škampi (Penaeus caramota ili Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Slatkovodni rakovi

Slatkovodni rakovi su rakovi slatkih voda, čije najvažnije vrste pripadaju rodovima Astacus, Cambarus, Orconectes i Pacifastacus.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata i repove.

0306 21 10 i 0306 21 90

Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0306 11 05 do 0306 11 90.

0306 22 10 do 0306 22 99

Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.)

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0306 12 05 do 0306 12 90.

0306 24 10 do 0306 24 80

Krabe

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0306 14 05 do 0306 14 90.

0306 24 80

Ostali

Pored evropskih morskih kraba, kao što je plivajuća kraba (Portunus puber) i morski pauk (Maia squinado),ovaj tarifni podbroj uključuje i veliki broj drugih vrsta (naročito Paralithodes chamchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), kao i slatkovodnu krabu, poznatu kao "kineska kraba" (Eriocheir sinensis).

0306 25 10 i 0306 25 90

Norveški jastozi (Nephrops norvegicus)

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0306 15 10 i 0306 15 90.

0306 26 10 do 0306 27 99

Škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon crangon); ostali škampi i kozice

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0306 16 10 do 0306 17 99.

0306 29 10

Slatkovodni rakovi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0306 19 10.

0307

Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu

0307 11 10 do 0307 19 90

Kamenice (ostrige)

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo školjke iz rodova Ostrea, Crassostrea (poznate i kao Gryphaea) i Pycnodonta.

Obično se razlikuju pljosnate kamenice (roda Ostrea) i one nepravilnog oblika, kao što su portugalske kamenice (Crassostrea angulata) i američke kamenice (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Pljosnate kamenice (ostrige) (roda Ostrea), žive i pojedinačne mase (zajedno sa ljušturom) od najviše 40 g

Samo kamenice iz roda Ostrea pojedinačne mase ne veće od 40 g (uključujući ljušturu) svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj. Pljosnate kamenice koje se mogu naći u Evropi obično su vrste Ostrea edulis. Postoje i druge vrste, kao što je naročito Ostrea lurida sa pacifičke obale Severne Amerike i Ostrea chilensis iz Čilea.

0307 11 90 do 0307 19 90

Ostali

Kamenice iz roda Ostrea pojedinačne mase veće od 40 g, kao i sve kamenice, nezrele ili odrasle, iz roda Crassostrea (nazvane i Gryphaea) i roda Pycnodonta svrstavaju se u ove tar. br.

Rod Crassostrea uključuje portugalske kamenice (Crassostrea angulata), japanske kamenice (Crassostrea gigas) i američke kamenice (Crassostrea virginica).

0307 71 00 do 0307 79 90

Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae)

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. klapavice (Scrobicularia plana), kopanjice (Mactra spp.) i srčanke (Cardium spp.);

2. šljanke (Solen spp.), kao što su cevasti šljanci (Solen marginatus, Solen siliqua i Solen ensis), kao i prnjavice (Venus mercenaria i Venus verrucosa).

0307 91 10 do 0307 99 80

Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete, podobni za ljudsku ishranu

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. morske puževe kao što je zvrk (Buccinum undatum);

2. jestive obalne pužiće (Littorina i Lunatia spp.);

3. sipe vrste Sepia pharaonis;

4. divovske lignje (Dosidicus gigas) i japanske leteće lignje (Todarodes pacificus).

 

Glava 4
MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA; ŽIVINSKA I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MESTU

Opšte odredbe

Kazeinati dobijeni od kazeina mleka upotrebljavaju se, na primer, kao emulgatori (natrijum kazeinat) ili kao izvor proteina (kalcijum kazeinat). Proizvodi sa sadržajem kazeinata preko 3% po masi suve materije isključeni su iz tar. br. 0401 do 0404, s obzirom na to da se takva količina kazeinata u mleku ne nalazi prirodno (videti naročito tarifni broj 1901).

 

0401

Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

Ukoliko proizvodi ne sadrže nikakve dodatke osim onih predviđenih Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu, stav 2, ovaj tarifni broj uključuje:

1. punomasno mleko, neprerađeno i takvo mleko delimično ili potpuno obrano;

2. pasterizovano mleko, tj. mleko čija trajnost je unapređena delimičnom eliminacijom mikroorganizama putem termičke obrade;

3. sterilisano mleko, uključujući UHT mleko, koje je trajnije, mikroorganizmi su gotovo eliminisani intenzivnijom termičkom obradom;

4. homogenizovano mleko, u kojem su masne globule iz prirodne emulzije usitnjene - mehaničkim putem, pod veoma visokim pritiskom povezanim sa termičkom obradom - u čestice manjih dimenzija, što delimično sprečava formiranje pavlake;

5. peptonizovano mleko, tj. mleko čija svarljivost je poboljšana dodavanjem pepsina radi razgradnje belančevina;

6. pavlaku, odnosno sloj masnoće koji se prirodno formira na površini mleka postepenom aglomeracijom i emulgacijom masnih globula. Bilo da se odstranjuje ručno ili ekstrahuje centrifugiranjem mleka u separatoru za pavlaku, ona, pored drugih sastojaka mleka, ima dosta visok sadržaj masti (obično preko 10% po masi). Određeni postupci centrifugiranja proizvode pavlaku sa sadržajem masti preko 50% po masi.

Pavlaka se, u okviru ovog tarifnog broja, smatra "nekoncentrovanom", bez obzira na sadržaj masti, pod uslovom da je u potpunosti dobijena:

a) skupljanjem sa površine mleka,

b) centrifugiranjem.

Međutim, "koncentrovana" pavlaka proizvedena na drugačiji način, kao što je isparavanjem vode tokom termičke obrade, spada u tarifni broj 0402.

0402

Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

Ovaj tarifni broj uključuje mleka u prahu kojima je ponovo dodat dezinfekcijski centrifugat, pod uslovom da nije poremećen prirodan odnos sastojaka mleka (u suprotnom se svrstava u tarifni broj 0404).

Proizvodi sa sadržajem sojinog lecitina (emulgatora) većim od 3% po masi suve materije isključuju se iz ovog tarifnog broja.

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 0404, isključenje pod (d).

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom

Proizvodi u obliku paste, koji se obično jedu kašikom, ne svrstavaju se kao proizvodi u prahu, granulama ili drugim čvrstim stanjima.

Za svrhe ovog tarifnog broja, izraz "mlaćenica" obuhvata kako slatku (tj. nezakiseljenu), tako i kiselu mlaćenicu.

0403 10 11 do 0403 10 99

Jogurt

Ovi tar. podbr. primenjuju se samo na proizvode dobijene mlečnom fermentacijom Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii podvrste bulgaricus, isključivo.

Ovi tar. br. ne primenjuju se na proizvode koji su, nakon fermentacije, termički obrađeni, što je deaktiviralo jogurtne kulture (tarifni podbroj 0403 90).

0403 90 11 do 0403 90 99

Ostali

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 0403 10 11 do 0403 10 99.

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju proizvode tipa "cagliata" opisane u Dopunskom komentaru CN uz tar. podbr. 0406 10 30 do 0406 10 80, stav 3.

0404

Surutka, koncentrovana ili nekoncentrovana, sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje; Proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mleka sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni broj 0402, stav 1.

0404 90 21 do 0404 90 89

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 0402 primenjuje se mutatis mutandis.

Ovi tar. br. obuhvataju koncentrovane proteine mleka dobijene delimičnim uklanjanjem laktoze i mineralnih soli iz obranog mleka u kojima je sadržaj proteina jednak ili manji od 85% po masi suve materije. Sadržaj proteina se izračunava množenjem sadržaja azota sa faktorom konverzije 6,38.

Kada je sadržaj proteina u koncentrovanim mlečnim proteinima preko 85% po masi suve materije, proizvod je obuhvaćen tarifnim brojem 3504 (videti Dodatnu napomenu 1. uz Glavu 35).

0405

Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; Mlečni namazi

0405 10 11 do 0405 10 90

Maslac

Izraz "maslac" definisan je u Napomeni 2 (a) i u Napomeni za tar. podbr. 2. uz ovu glavu.

Videti i HS komentar uz tarifni broj 0405, deo (A).

Maslac je vodena emulzija mlečne masti, pri čemu je voda njena disperzna faza, a mast disperzno sredstvo.

S druge strane, pavlaka (tar. br. 0401 i 0402) - kod koje procenat masti može, u nekim slučajevima, biti jednak onom kod maslaca - je emulzija masnih globula u vodi, pri čemu je voda njeno disperzno sredstvo, a mast disperzna faza.

Iz navedene razlike u strukturi sledi da je dodavanjem odgovarajuće količine vode pavlaci, moguće rekonstituisati mleko, dok kod maslaca to nije moguće.

0405 20 10 do 0405 20 90

Mlečni namazi

Izraz "mlečni namazi" definisan je u Napomeni 2 (b) uz ovu glavu.

Videti i HS komentar uz tarifni broj 0405, deo (B).

0405 90 10 i 0405 90 90

Ostali

Videti Napomenu za tar. podbr. 2. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 0405, deo (C).

0406

Sir i urda

Proizvodi u kojima je mlečna mast u potpunosti ili delimično zamenjena drugim (na primer, biljnim) vrstama masti ne smatraju se sirom u okviru ovog tarifnog broja (obično tarifni broj 2106).

0406 10 30 do 0406 10 80

Svež (nezreo) sir, uključujući sir od surutke i urda

Za "sir od surutke" videti HS Komentar uz tarifni broj 0406, stav 2.

Urda ili "beli sir" je proizvod dobijen od kiselog mleka iz kojeg je ekstrahovan najveći deo seruma (na primer, ceđenjem ili istiskivanjem). Smatra se da urda (osim u prahu) sa sadržajem dodatog šećera i voća ne većim od 30% po masi zadržava karakter urde i ostaje svrstana u ove tar. podbr.

Ovi tar. br. uključuju proizvode tipa "cagliata", tj. proizvode dobijene koagulacijom sirištem, drugim enzimima ili kiselinskom obradom punomasnog mleka, delimično ili potpuno obranog mleka, iz kojeg je ekstrahovan najveći deo seruma. Ovi se proizvodi isporučuju u obliku paste - još uvek nesavitljive urde, mekane, lako razdvojive u grudvice, karakterističnog intenzivnog mirisa i sa sadržajem natrijum-hlorida ne preko 0,3% po masi. Oni su "intermedijarni" proizvodi kojima je potrebna dalja prerada, uglavnom radi dobijanja sireva.

0406 20 00

Sir rendani ili u prahu, svih vrsta

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. rendane sireve, koji se obično upotrebljavaju kao dodatak jelima ili u druge svrhe u prerađivačkoj industriji hrane. Obično se dobijaju od tvrdih sireva (na primer, Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino, itd.). Ovi sirevi mogu biti delimično dehidrirani da bi se obezbedila što duža trajnost.

Ovo svrstavanje takođe obuhvata i sireve koji su, nakon rendanja, aglomerisani.

2. sireve u prahu, koji se obično upotrebljavaju u prehrambenoj industriji. Oni se proizvode od svih vrsta sireva koji su ili prvo utečnjeni pa potom pretvoreni u prah, ili svedeni na pastu, a zatim sušeni i mleveni.

0406 30 10 do 0406 30 90

Sir topljen, osim rendanog ili u prahu

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0406, stav 1, pod (3).

0406 40 10 do 0406 40 90

Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 0406 40.

Osnovna karakteristika ovih sireva je nepravilna pigmentacija nastala zbog razvoja plesni u telu sira.

0406 40 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje sireve sa jasno vidljivom belom/sivkastom nepravilnom pigmentacijom u telu sira, dobijenom korišćenjem bezbojnih sojeva Penicillium roqueforti.

0407

Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisan konzervisana ili kuvana

Ovaj tarifni broj uključuje i pokvarena jaja u ljusci, kao i jaja u kojima je otpočeo proces inkubacije.

Konzervisanje se može postići obradom spoljne površine jaja masnoćom, voskom ili parafinskim voskom, potapanjem u rastvor kreča ili silikata (soda ili kalijum-hidroksid) ili drugim metodima.

Izraz "živina" označava ptice iz tarifnog broja 0105.

0407 11 00 do 0407 19 90

Oplođena jaja za inkubaciju

Ovi tar. br. obuhvataju samo jaja živine i drugih ptica koja ispunjavaju kriterijume koje utvrde nadležni organi.

0408

Živinska i ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanjekonzervisan

0408 11 80

Ostala

Ovaj tarifni broj uključuje žumanca podobna za ljudsku ishranu i žumanca nepodobna za ljudsku ishranu, osim onih koja spadaju u tarifni podbroj 0408 11 20.

Ovo takođe uključuje sušeno žumance koje je konzervisano dodavanjem malih količina hemijskih jedinjenja i namenjeno za izradu torti i kolača, proizvoda tipa makaroni i sličnih proizvoda.

0408 19 81 i 0408 19 89

Ostali

Prva rečenica Dopunskog komentara CN uz tarifni podbroj 0408 11 80 primenjuje se mutatis mutandis.

0408 91 80

Ostalo

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0408 11 80 primenjuje se mutatis mutandis.

0408 99 80

Ostali

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0408 11 80 primenjuje se mutatis mutandis.

Pored celih jaja bez ljuske, koja mogu biti isporučena sveža, ovaj tarifni podbroj obuhvata i konzervisana tečna cela jaja, konzervisan konzervisana, na primer, dodavanjem soli ili hemijskih konzervanasa i smrznuta cela jaja. Takođe uključuje jaja kuvana na pari ili u vodi i oblikovana jaja (na primer, valjkasta "duga" jaja izrađena od žumanaca i belanaca nekoliko jaja).

 

Glava 5
PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

 

0505

Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzerviranja; Prah i otpaci od perja ili delova perja

0505 10 10 i 0505 10 90

Vrste perja koje se upotrebljavaju za punjenje; paperje

Proizvodi iz ovih tar. podbr. definisani su u HS komentaru za tarifni podbroj 0505 10.

0505 10 10

Sirovo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata vrste perja koje se upotrebljavaju za punjenje, kao i paperje u stanju u kakvom je očerupano sa tela ptice, čak i ako je ta operacija izvršena kada je perje bilo mokro. Takođe obuhvata perje i paperje koje je, nakon čerupanja, podvrgnuto tretmanu uklanjanja prašine, koje je dezinfikovano ili je podvrgnuto samo nekom konzervacionom tretmanu.

Ovaj tarifni podbroj takođe obuhvata polovno (ili korišćeno) perje, koje se u postojećem stanju ne može ponovo upotrebljavati za punjenje. Proizvodi iz ovog tarifnog broja obično se isporučuju u obliku komprimovanih bala.

0505 10 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata vrste perja koje se upotrebljavaju za punjenje, kao i paperje koje je podvrgnuto tretmanu čišćenja temeljnijem od onog navedenog u objašnjenju uz tarifni podbroj 0505 10 10, na primer, pranjem u vodi ili na pari ili sušenjem toplim vazduhom.

0505 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. kožu i druge delove ptica (glave, krila, vratove, itd.) sa njihovim perjem ili sa skinutim perjem, namenjene, na primer, za proizvodnju delova kapa;

2. kože ptica bez pokrilnog perja, posebno deo guščije kože poznat kao "labuđa koža", koji se uglavnom upotrebljava za proizvodnju pompona;

3. velika pera sa krila ili repova ili drugih delova pokrovnog perja, neupotrebljiva za punjenje, naročito zbog svoje veličine i krutosti badrljica;

4. ukrasne delove namenjene, nakon obrade, za proizvodnju ukrasa za kape, za veštačko cveće, itd. Takvi delovi su, na primer, nojevo perje, perje bele čaplje, čaplje, fazana, marabua, ibisa, pauna, rajske ptice, flaminga, šojke, kolibrija, svrake, jastrebova, galeba i rode;

5. perje, obično jednoobrazne dužine, koje se upotrebljava za proizvodnju perjanih pajalica ili perjanih četki;

6. određene jasno definisane delove perja kao što su drške i badrljice, rascepljene ili nerascepljene (na primer, za proizvodnju čačkalica, pribora za ribolov), žioke odsečene sa badrljica ili pričvršćene za tanke delove podšišanih badrljica, sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama (izvučeno perje). Međutim, ako, uprkos nekom postupku kojem je podvrgnuto, perje zadrži karakter perja za punjenje, ono spada u tarifni podbroj 0505 10 10 ili 0505 10 90.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje proizvode poznate kao "gerissene Hahnenhälse", odnosno badrljice perja, podsečene, osim tankih delova na krajevima, na kojima su preostala perca ili žioke koje proces podsecanja nije uspeo da ukloni;

7. prah (ili brašno) i otpaci od perja ili od delova perja.

0506

Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali ne i sečeni u oblike) tretirani kiselinom ili deželatinisani; Prah i otpaci od ovih proizvoda

0506 10 00

Koštana tkiva i kosti tretirane kiselinom

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0506, stav 2, pod (3).

0506 90 00

Ostali

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0506, stav 2, pod (1), (2), (4) i (5).

0510 00 00

Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; Žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drugačije privremeno konzervisankonzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 0510, ovaj tarifni broj uključuje i rashlađeno ili smrznuto tkivo posteljice, bez obzira da li je u sterilnim posudama ili ne.

0511

Proizvodi životinjskog porekla na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; Mrtve životinje iz Glave 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu

0511 91 10

Otpaci od riba

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0511, pod (6), st. (i)-(iv).

0511 91 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. nejestiva riblja jaja i ikru (videti HS Komentar uz tarifni broj 0511, (5), st. (i) i (ii));

2. otpatke od ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka, na primer, ljušture škampa i kozica, u prahu ili ne;

3. mrtve životinje iz Glave 3, nejestive ili klasifikovane kao nepodobne za ljudsku ishranu, na primer, dafnije, poznate kao vodene buve i drugi školjkasti račići ili listonošci, sušeni, za ishranu akvarijumskih ribica.

0511 99 31 i 0511 99 39

Sunđeri prirodni životinjskog porekla

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0511, pod (14).

0511 99 31

Sirovi

Pored sunđera uvezenih u stanju u kom su izvađeni iz mora, ovaj tarifni podbroj uključuje i prirodne sunđere kojima je spoljašnji sloj, meke viskozne supstance i deo stranih materija (na primer, krečnjačke supstance, pesak) odstranjen tučenjem ili drobljenjem i pranjem u morskoj vodi.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata prirodne sunđere kojima su neupotrebljivi delovi (na primer, truli delovi) odstranjeni, na primer, sečenjem i, uopšteno, svi sunđeri koji nisu podvrgnuti hemijskom tretmanu.

0511 99 39

Ostali

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sunđere koji su dalje pripremljeni da se sa njih uklone krečnjačke supstance, da im se posvetli boja (obradom bromom ili natrijum-tiosulfatom), da se odmaste (natapanjem u rastvoru amonijaka), da se izbele (natapanjem u 2% oksalnoj kiselini), ili da se drugom hemijskom obradom, učine pogodnim za upotrebu.

0511 99 85

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 0511, pod (2), (3), (4), (7), (8) i (13). Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje i mrtve životinje iz Glave 1, nejestive ili klasifikovane kao nepodobne za ljudsku ishranu.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje životinjsku krvnu plazmu (tarifni broj 3002, na primer).

 

Odeljak II
BILJNI PROIZVODI

 

Glava 6
ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORENJE I SLIČNO; SEČENO CVEĆE I UKRASNO LIŠĆE

 

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; Biljke i koren cikorije, osim korenja iz tarifnog broja 1212

0601 20 30

Orhideje, zumbuli, narcisi i lale

Ovaj tarifni podbroj uključuje epifitne orhideje (na primer, orhideje iz rodova Cattleya i Dendrobium).

0602

Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem grančice i kalemi; Micelijum za pečurke

0602 10 10 i 0602 10 90

Neužiljene reznice i kalem grančice

Ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. žive delove biljaka bez korenja koji su odvojeni od matične biljke da bi postali samostalne biljke (reznice);

2. žive delove biljaka sa pupoljcima (oči) namenjene za kalemljenje na biljke (kalem grančice).

0602 40 00

Ruže, kalemljene ili nekalemljene

Ovaj tarifni broj obuhvata i gajene i divlje ruže.

0602 90 10

Micelijum pečuraka

Micelijum pečuraka je izraz koji označava mrežu tankih vlakana (Thallus ili Mycelium), koja se često nalazi pod zemljom, živi i raste na površini dekompostiranih životinjskih ili biljnih materija, razvija se u samim tkivima i proizvodi pečurke.

Micelijum pečuraka koji se gaji za komercijalne svrhe prodaje se u obliku ploča koje se sastoje od fragmenata polu-dekompostovane slame na koju su položeni slojevi micelijuma.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje proizvod koji se sastoji od micelijuma pečuraka koji nije u potpunosti razvijen, postavljenog, u mikroskopskim količinama, na sloj od zrna žitarica smeštenog u kompost od sterilizovanog konjskog izmeta (mešavina slame i konjske balege).

0602 90 41

Šumsko drveće

Ovaj tarifni podbroj uključuje mlade biljke iz semena četinarskog ili listopadnog drveća, koje se obično upotrebljavaju za pošumljavanje. One se obično isporučuju bez busena.

0602 90 45

Ožiljene reznice i mlade biljke

Ovaj tarifni podbroj uključuje mlade biljke, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene, tj. biljke koje zahtevaju dodatno gajenje u rasadniku, pre sadnje. To su jednogodišnje do dvogodišnje sadnice, kao i užiljene reznice, kalemljene ili okulirane kalem-grančice ili biljke, podloge i plemke, koje obično nisu starije od dve do tri godine.

0602 90 49

Ostalo

Ovaj tarifni broj uključuje drveće i žbunje evropskih ili egzotičnih vrsta, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene, koje se obično ne upotrebljavaju za pošumljavanje. Ono se obično isporučuje sa busenom.

0602 90 50

Ostale biljke otvorenog prostora

Ovaj tarifni podbroj uključuje višegodišnje zeljaste biljke namenjene za sadnju, čija nadzemna zeljasta stabljika umire u jesen, a na proleće razvija nove izdanke.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje paprati, močvarne i vodene biljke (osim onih iz tarifnog broja 0601 i iz tarifnog broja 0602 90 99).

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje busenove trave u rolnama i pločama za formiranje travnjaka.

0603

Rezano cveće i cvetni pupoljci vrsta namenjenih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drugačije pripremljeni

0603 11 00 do 0603 19 80

Sveže

Ovi tar. br. uključuju cveće i cvetne pupoljke, čija prirodna boja je modifikovana ili pojačana, naročito apsorpcionom obradom obojenim rastvorima pre i posle sečenja ili samo natapanjem, pod uslovom da se uvozi sveže.

0603 19 80

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje suncokrete i rezede. Međutim, stabljike i lišće te dve biljke (bez cvetova) spadaju u tarifni podbroj 1404 90 00.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje grane od vrbe sa pupoljcima ili cvetovima. Međutim grane od vrbe bez pupoljaka ili cvetova spadaju u tarifni podbroj 1401 90 00.

0604

Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi namenjeni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drugačije pripremljeni

0604 20 11

Islandski lišaj

Ovo je biljka iz porodice Cladoniaceae (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica i Cladonia alpestris).

0604 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata klasje kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata) (Glava 7) ili žitarica (Glava 10).

0604 90 11

Islandski lišaj

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0604 20 11.

0604 90 91

Samo sušeno, dalje nepripremljeno

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata osušene grane koje su upletene ili spiralno uvijene, bez obzira da li su upletene ili spiralno uvijene pre sušenja (tarifni podbroj 0604 90 99).

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata osušeno klasje kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata) (Glava 7) ili žitarica (Glava 10).

0604 90 99

Ostalo

Ovaj tarifni broj uključuje osušeno klasje žitarica (na primer, kukuruza) koje je beljeno, obojeno, impregnisano ili na drugi način obrađeno za ukrasne svrhe. Ovaj tarifni podbroj uključuje i osušene grane koje su upletene ili spiralno uvijene.

 

Glava 7
POVRĆE, KORENJE I KRTOLE ZA JELO

Opšte odredbe

Klice (klice povrća i druge klice) su proklijalo semenje koje se koristi za ljudsku ishranu, i jedu se sirove ili kuvane. Klijanje je postupak nicanja izdanka iz semena njegovim ovlažavanjem (ovo povećava sadržaj vode u semenu i budi ga iz mirovanja), dok nova biljka ne počne da izrasta i ne razviju se listovi.

Obično, klice koje su spremne za ishranu ljudi mogu biti isporučene na tri načina:

a) kao proklijala biljka sa klicnim listićima (kotiledoni, embrionski prvi listovi), ostacima semena i korenja;

b) kao biljka koja se sastoji od isklijalih žitaričnih zrna, na primer, proklijali ječam, takozvani "zeleni slad" (videti i Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 1107 10 11 do 1107 10 99), koji se može upotrebljavati ili sirov, u salatama, ili, nakon dalje obrade, uglavnom za proizvodnju piva ili viskija;

v) kao "beba biljka" koja se sastoji samo od klicnih listića, bez ostataka semena ili korena i bez "odraslih listova" na sebi (pravi listovi, formirani nakon razvitka embriona). Ove vrste klica obično se isporučuju, sa hranljivim podlogama, u malim kutijama.

Prilikom svrstavanja klica, primenjuju se sledeća načela:

- klice povrća navedenog u Glavi 7. svrstavaju se kao sveže povrće u odgovarajuće tar. br. u Glavi 7, pod pretpostavkom da sveže povrće spada u ovu glavu, bilo da je predviđeno da se upotrebljava kao hrana, za setvu ili za sadnju, s izuzetkom rasada povrća, u stanju za presađivanje iz tarifnog broja 0602 (videti Opšte odredbe HS Komentara uz Glavu 7, stav 10),

- pasulj i boranija koji se upotrebljavaju za proizvodnju klica pasulja i boranije svrstavaju se u tarifni broj 0713 kao sušeno mahunasto povrće (videti HS Komentar uz tarifni podbroj 0713 31). Međutim, klice pasulja i boranije dobijene njihovim klijanjem i klice od ostalog sušenog mahunastog povrća, svrstavaju se kao sveže mahunasto povrće u tarifni broj 0708,

- iako, u obliku samo semena, neke biljke ispunjavaju uslove za svrstavanje u drugu glavu Kombinovane nomenklature, kao što je Glava 9 ili 12, nakon što proklijaju one postaju pogodne za ishranu kao povrće i svrstavaju se u Glavu 7, jer su izgubile objektivne karakteristike Glave 9 ili 12. Videti HS Komentar uz tarifni broj 0709, stav 1. pod (14), u pogledu bambusovih izdanaka i klica semena soje.

- klice dobijene od zrna žitarica iz Glave 10 (tarifni broj 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 ili 1008), na primer, isklijali ječam, svrstavaju se u tarifni podbroj 1107 10 (isklijali ječam je isključen iz Glave 10, videti HS Komentar uz tarifni broj 1003, isključenje pod (a)) koji je najkonkretniji tarifni broj za isklijale žitarice, i taj tarifni broj koji nije ograničen na sušene isklijale žitarice (slad). "Zeleni slad" se svrstava u tar. podbr. 1107 10 11 do 1107 10 99 (videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 1107 10 11 do 1107 10 99, stav 1.) i smatra se zrnom koje je počelo da klija ali još uvek nije osušeno,

- klice dobijene od sorte Zea mays var. saccharata (kukuruz šećerac), koje se svrstavaju u Glavu 7. primenom Napomene 2. uz Glavu 7. i Napomene 2. uz Glavu 10, svrstavaju se u tarifni broj 0709 (tarifni podbroj 0709 99 60).

Otvoreni spisak klica zajedno sa njihovim CN tarifnim oznakama:

 

CN tarifna oznaka

Naimenovanje (latinski naziv)

0703 10 19

Klice crnog luka (Allium cepa)

0703 20 00

Klice belog luka (Allium sativum)

0703 90 00

Klice praziluka (Allium porrum)

0704 90 90

Klice brokolija (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

Klice rukole (Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.)

0706 90 90

Klice cvekle (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

Klice rotkvica (Raphanus sativus)

0708 10 00

Klice graška (Pisum sativum)

0708 20 00

Klice azuki pasulja (Phaseolus angularis)

0708 20 00

Klice mungo pasulja (Vigna radiata)

0708 20 00

Klice crvenog pasulja (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

Klice slanutka (Cicer arietinum)

0708 90 00

Klice krilaša (Lotus maritimus)

0708 90 00

Klice sočiva (Lens culinaris)

0708 90 00

Klice golubijeg graška (Cajanus cajan)

0709 99 50

Klice komorača (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

Klice kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

Klice bosiljka (Ocimum spp.)

0709 99 90

Klice crne slačice (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90

Klice lofanta (Agastache foeniculum)

0709 99 90

Klice boražine (Borago officinalis)

0709 99 90

Klice kineskog mahagonija (Toona sinensis)

0709 99 90

Klice caklenjače (Salicornia europaea)

0709 99 90

Klice korijandera (Coriandrum sativum)

0709 99 90

Klice kres salate (Lepidium sativum)

0709 99 90

Klice piskavice (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

Klice zelene perile ili ljubičaste perile (Perilla frutescens)

0709 99 90

Klice suncokreta (Helianthus annuus)

0709 99 90

Klice bele slačice (Sinapis alba)

1107 10 19

Zeleni pšenični slad (Triticum aestivum)

1107 10 99

Zeleni ječmeni slad (Hordeum vulgare)

1107 10 99

Zeleni proseni slad (Panicum miliaceum)

1107 10 99

Zeleni ovseni slad (Avena sativa)

1107 10 99

Zeleni pirinčani slad (Oryza sativa)

1107 10 99

Zeleni raženi slad (Secale cereale)

1214 90 90

Klice lucerke (Medicago sativa)

0701

Krompir, svež ili rashlađen

0701 90 50

Mladi krompir, od 1. januara do 30. juna

Mladi krompir odlikuje svetla boja (obično bela ili ružičasta) i tanka kora koja ne prianja čvrsto i može se lako ukloniti struganjem. Pored toga, oni ne pokazuju znakove klijanja.

0703

Crni luk, šalot, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni

0703 10 11 do 0703 10 90

Crni luk i šalot

Ovi tar. podbr. obuhvataju sve sorte luka (Allium cepa) i šalota (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Arpadžik

Ovaj tarifni podbroj obuhvata jednogodišnje lukovice uzgojene iz semena, za rasad. Njihov prečnik je uglavnom 1 do 2 cm.

0703 20 00

Beli luk

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve sorte belog luka (Allium sativum) koje su namenjene za ljudsku ishranu.

Beli luk koji se sastoji od glavice bez zasebnih češnjeva, prečnika približno između 25 mm i 50 mm i na tržištu označeni kao "solo beli luk", "biser beli luk", "beli luk jedne lukovice", "jednočešnjak beli luk" ili "jednoglavaš beli luk" (ili pod nekim sličnim trgovačkim nazivom) takođe je obuhvaćen ovim tarifnim podbrojem. Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata tzv. divlji luk ili slonovski beli luk (Allium ampeloprasum, koji spada u tarifni podbroj 0703 90 00), koji ima jednu glavice prečnika približno 60 mm ili više (tj. znatno veće i teže od jedne glavice belog luka sa više češnjeva). Vrste Allium sativum i Allium ampeloprasum razlikuju se i po svojim genofondovima.

0703 90 00

Praziluk i ostali lukovi

Ovaj tarifni podbroj uključuje obični jestivi praziluk (Allium porrum), aljmu ili zimski luk (Allium fistulosum) i vlašac (Allium schoenoprasum).

0704

Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni

0704 10 00

Karfiol i brokoli

Videti HS komentar uz tarifni broj 0704, stav 1. pod (1).

0704 90 10

Kupus, beli i crveni

Ovaj tarifni podbroj obuhvata beli kupus (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), uključujući šiljati kupus (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica i subvar. piramidalis) i crveni kupus (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje savojski kupus (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. i var. sabauda L.), kineski kupus (na primer, Brassica sinensis i Brassica pekinensis), kelerabu (Brassica oleracea var. gongylodes) i brokoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Međutim, ovaj tarifni podbroj ne uključuje:

a) jestivo korenje iz roda Brassica (bela repa spada u tarifni broj 0706, a švedska repa ili broskva (Brassica napus var. napobrassica) spada u tarifni broj 1214);

b) stočni kelj, kao što su crveni i beli raštan (Brassica oleracea var. medullosa) i stočni kupus (Brassica oleracea var. viridis) koji spadaju u tarifni broj 1214.

0706

Šargarepa, repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenasto povrće, sveže ili rashlađeno

0706 10 00

Šargarepa i repa ugarnjača (bela repa)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo sorte bele repe i šargarepe (crvene ili ružičaste) namenjene za ljudsku ishranu. Stočne šargarepe, obično bele ili bledo žute boje, stočna repa (Brassica campestris var. rapa) i švedska repa ili broskva (Brassica napus var. napobrassica) spadaju u tarifni podbroj 1214 90 10.

0706 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. cveklu (Beta vulgaris var. conditiva);

2. celer korenjaš (Tragopogon porrifolius) i crni koren (Scorzonera hispanica);

3. rotkvice svih vrsta: bele, crne, ružičaste, itd. (posebno Raphanus sativus var. sativus i niger);

4. peršun korenaš (Petroselinum crispum var. tuberosum) i veliku šarenu trstiku (Chaerophyllum bulbosum);

5. pastrnjak (Pastinaca sativa);

6. kineska artičoka ili čistac (Stachys affinis ili Stachys sieboldii), koje su izduženi rizomi, žućkasto bele boje i obično veličine malog prsta, sa nizom suženja.

Međutim, jestivo korenje i krtole sa visokim sadržajem skroba ili inulina, kao što su topinambur, slatki krompir, taro i jam, spadaju u tarifni broj 0714.

0707 00

Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni

0707 00 90

Kornišoni

Kornišoni koji spadaju u ovaj tarifni podbroj su sorta malog krastavca (85 ili više u kilogramu).

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno

0708 10 00

Grašak (Pisum sativum)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sav grašak koji pripada vrsti Pisum sativum, uključujući stočni grašak (Pisum sativum var. arvense).

Ne obuhvata stočni grašak (uključujući sortu crnog okastog graška), koji spada u tarifni podbroj 0708 20 00, ili slanutak iz roda Cicer koji spada u tarifni podbroj 0708 90 00.

0708 90 00

Ostalo mahunasto povrće

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 0708, stav 1, pod (3), (4), (5) i (6).

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno

0709 20 00

Špargle

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo mlade izdanke špargle (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Celer, osim celera korenjaša

Ovaj tarifni podbroj obuhvata celer sorti Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (rebraš, štapićasti ili zimski celer) i Apium graveolens var. secalinium Alef. (celer lišćar).

0709 59 10

Lisičarke

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo lisičarke ili paprenjače, obično boje žumanca, vrsta Cantharellus cibarius Fries i Cantharellus friesii Quélet. Slične jestive vrste, kao što je lažna lisičarka (Clitocybe aurantiaca) i crna truba (Craterellus cornucopioides), koja se ponekad upotrebljava kao zamena za tartufe, spadaju u tarifni podbroj 0709 59 90.

0709 59 30

Vrganji

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo vrganje ili vrganjolike gljive roda Boletusi naročito pravi vrganj (Boletus edulis).

0709 60 10 do 0709 60 99

Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0709, stav 1. pod (5).

0709 92 10 i 0709 92 90

Masline

Masline iz kojih je ekstrahovano ulje ali sa sadržajem masti većim od 8%, ostaju u ovim tar. podbr.

0709 99 10

Povrće koje služi kao salata, osim salate (Lactuca sativa) i cikorije (Cichorium spp.)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve vrste salata, osim zelene salate (Lactuca sativa), cikorije i endivije (Cichorium spp.); one uključuju:

1. matovilac;

2. maslačak (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Blitva i španska artičoka

Ovaj tarifni podbroj obuhvata blitvu, poznatu i kao bela repa ili lisnata repa (Beta vulgaris subvar. cicla) i gardun (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Kapari

Kapari su nerascvetani pupoljci trnovitog višegodišnjeg žbuna (Capparis spinosa).

0709 99 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. okru ili bamiju (Hibiscus esculentus);

2. rabarbaru;

3. kiseljak (Rumex acetosa);

4. oksalis (Oxalis crenata);

5. vodenu drezgu (Sium sisarum);

6. različite vrste kres salate: baštensku grbicu (Lepidium sativum), vodeni kres (Nasturtium officinale), zimski kres (Barbarea verna), indijanski kres (Tropaeolum majus), itd;

7. tušt (Portulaca oleracea);

8. peršun i krasuljicu, osim peršuna korenaša i velike šarene trstike koji spadaju u tarifni podbroj 0706 90 90;

9. estragon (Artemisia dracunculus) i čubar (Satureja hortensis i Satureja montana ili vresak);

10. majoran ili domaći mažuran (Origanum majorana);

11. lukovice iz porodice Liliaceae vrste Muscari comosum (uobičajenih naziva vilin luk, čuperasta presličica).

Treba imati na umu da:

a) jestivo korenje i krtole sa visokim sadržajem skroba ili inulina spadaju u tarifni broj 0714;

b) pojedine biljke isključene su iz ovog tarifnog podbroja iako se upotrebljavaju za ljudsku ishranu; to se naročito odnosi na sledeće:

1. majčinu dušicu(tar. podbr. 0910 99 31 do 0910 99 39);

2. lovorov list (tarifni podbroj 0910 99 50);

3. divlji majoran ili origano (Origanum vulgare), žalfiju (Salvia officinalis), bosiljak (Ocimum basilicum), nanu (sve sorte), verbenu (Verbena spp.), rutvicu (Ruta graveolens), izop (Hyssopus officinalis) i boražinu (Borago officinalis), koji spadaju u tarifni broj 1211.

0710

Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto

Izraz "smrznuto" kako je definisano u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu, stav 3, treba tumačiti i u skladu sa kriterijumima utvrđenim presudom Suda pravde Evropske unije u Predmetu 120/75. Analogno tome, po tumačenju tih kriterijuma od strane Suda u Predmetu C-423/09, proces zamrzavanja mora izazvati značajne i nepovratne promene, kao rezultat kojih proizvod više nije u svom prirodnom stanju.

Prema tome, proizvodi su "smrznuti" kada proizvodi koji su podvrgnuti postupcima zamrzavanja kao rezultat tog postupka pretrpe određene nepovratne promene, naročito u strukturi ćelija, zbog čega ti proizvodi više nisu u svom prirodnom stanju, čak i nakon što počnu da se odmrzavaju ili nakon što se potpuno odmrznu.

0711

Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje) ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu

0711 20 10 i 0711 20 90

Masline

Ovi tar. podbr. obuhvataju masline, obično u slanoj vodi za salamurenje, koje još nisu podvrgnute postupku odstranjivanja njihovog gorkog ukusa. Masline učinjene jestivim - čak i prostim produžavanjem natapanja u slanoj vodi - isključene su iz ovih tar. podbr. i svrstane u tarifni podbroj 2005 70 00.

0711 40 00

Krastavci i kornišoni

Ovaj tarifni podbroj uključuje krastavce i kornišone samo stavljene u velike posude sa slanim rastvorom koji, eventualno sa dodatkom sirćeta ili sirćetne kiseline, obezbeđuje njihovo privremeno očuvanje tokom transporta i skladištenja, pod uslovom da su u takvom stanju nepogodni za ishranu. Ovi proizvodi obično sadrže najmanje 10% soli po masi.

Pre nego što se konačno upotrebe, sa ovim proizvodima se postupa na sledeći način, što ih čini takvim da se svrstavaju u Glavu 20:

- delimično uklanjanje soli, praćeno začinjavanjem (koje se obično sastoji od dodavanja aromatizovane tečnosti za nalivanje na bazi sirćeta),

- pasterizacija sa ciljem da podrži stabilizaciono delovanje soli i sirćeta, nakon što se proizvodi premeste u malu ambalažu (konzerve, boce, staklene tegle, itd.).

Međutim, krastavci i kornišoni, konzervisani ili nekonzervisani u slanoj vodi, koji su prošli potpunu mlečnu fermentaciju spadaju u Glavu 20. Krastavci i kornišoni koji su prošli potpunu mlečnu fermentaciju mogu se prepoznati po tome što, na poprečnom preseku, čitava površina pulpe izgleda staklasto (tj. donekle prozirno).

0711 51 00

Pečurke roda Agaricus

Pečurke iz ovog tarifnog podbroja mogu biti konzervisane u jako slanoj vodi kojoj je dodato sirće ili sirćetna kiselina.

0711 90 70

Kapar

Kapar iz ovog tarifnog podbroja obično je konzervisan u buradima sa slanom vodom za salamurenje.

0712

Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno

U ovaj tarifni broj nisu uključene supstance koje se, u suvom stanju, ne upotrebljavaju kao povrće, već se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe (tarifni broj 1211).

0712 90 30

Paradajz

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 2002 90 11 do 2002 90 99 o svrstavanju paradajza u prahu.

0712 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj isključuje sušene listove i korenje maslačka (Taraxacum officinale), sušeni kiseljak (Rumex acetosa) i sušeni indijanski kres (Tropaeolum majus) koji se upotrebljavaju u medicinske svrhe (tarifni podbroj 1211 90 86).

0713

Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno

Roba koja spada u ovaj tarifni broj koja je namenjena za setvu su proizvodi za uzgajanje bilja i obično su prepoznatljivi po svojoj ambalaži (na primer, vreće sa deklaracijama na kojima je navedena njihova namena) i po višoj ceni.

0713 10 10 i 0713 10 90

Grašak (Pisum sativum)

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0708 10 00 primenjuje se mutatis mutandis.

0713 20 00

Slanutak (naut) (garbanzos)

Slanutak iz ovog tarifnog broja je iz roda Cicer (uglavnom, Cicer arietinum), za setvu, ljudsku ishranu ili stočnu hranu.

0713 31 00

Pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 0713 31.

0713 32 00

Pasulj sitni crveni (Azuki) pasulj (Phaseolus ili Vigna angularis)

Azuki pasulj se uvek plasira na tržište u suvom stanju. Pre nego što biljka azukija dostigne zrelost, zrna su zelene boje i sadrže visok procenat vode. Kada biljka dostigne zrelost, zrna postaju crvena i suva.

0713 35 00

Stočni grašak (Vigna unguiculata)

Ovaj tarifni podbroj uključuje kulti boraniju (raniji naziv Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis) koju treba smatrati pasuljem iz roda Vigna. Nazivi Dolichos unguiculata i Dolichos sinensis su sinonimi koji se više ne upotrebljavaju za pasulj iz roda Vigna. Prema tome, tačan naziv za kulti boraniju je Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis.

0713 40 00

Sočivo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo sočivo iz roda Ervum ili Lens, veliki broj sorti običnog sočiva (Ervum lens ili Lens esculenta) i gorki grahor (Ervum ervilia).

0713 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje (s izuzetkom kulti boranije iz tarifnog podbroja 0713 35 00 i golubijeg graška (Cajanus cajan) iz tarifnog podbroja 0713 60 00) ukrasni pasulj iz roda Dolichos kao što je ukrasni ljubičasti pasulj (Dolichos lablab), svinjski pasulj (Canavalia ensiformis), ljubičasti pasulj (Mucuna utilis) i seme guara (Cyamopsis tetragonoloba).

Sledeće se isključuje iz ovog tarifnog podbroja: grahorice vrsta osim boba Vicia faba (tarifni podbroj 1209 29 45) i seme lupine (Lupinus) (tarifni podbroj 1209 29 50).

0714

Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta

Izraz "u obliku peleta" definisan je u Napomeni 1. uz ovaj odeljak.

0714 10 00

Manioka (kasava)

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. gomoljasto korenje manioke, kod koje razlikujemo dve osnovne sorte (Manihot utilissima i Manihot aipi); korenje je raspoređeno kao paoke na točku; njihova masa pri berbi može varirati od 500 g do 3 kg i više;

2. peleti proizvedeni od aglomerisanih komadića korena manioke ili aglomerisanog brašna ili griza od tog korena (videti HS Komentar uz tarifni broj 0714, stav 2).

0714 20 10 i 0714 20 90

Slatki krompir

Slatki krompir su krtole sa mesnatim delom koji je bele, žute ili crvene boje, u zavisnosti od sorte i potiču od zeljaste biljke penjačice (Ipomea batatas).

0714 90 20

Arorut, salep i slično korenje i krtole sa visokim sadržajem skroba

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. korenje aroruta, koje pripada različitim biljnim vrstama, u skladu sa svojim poreklom: arorut (Maranta arundinacea), indijski arorut (Maranta indica), taka (Tacca pinnatifida), kvinslandski arorut (Canna edulis);

2. korenje salepa od različitih sorti biljke iz roda Orchis;

3. mrtvo korenje dalija i ostalo mrtvo gomoljasto korenje cveća;

4. gomolje okruglastog šilja (Cyperus esculentus), poznatog i kao "tigrov oraščić".

0714 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje različite sorte topinambura (na primer, Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus i Helianthus decapetalus) i skrobastu srž poznatu kao "sago" koja se vadi iz stabala velikog broja različitih vrsta palmi (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, itd.).

 

Glava 8
VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA

Opšte odredbe

Ova glava uključuje voće namenjeno za destilaciju u obliku sirove pulpe, čak i ako je prirodna fermentacija počela.

0801

Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, u ljusci ili bez ljuske, oljušten ili neoljušten

0801 21 00 i 0801 22 00

Brazilski orasi

Ovo je jezgrasto voće sa tvrdom ljuskom koje po obliku i veličini podseća na kriške mandarine; unutar ljuske se nalazi veliko jezgro trouglastog preseka u smeđoj vlaknastoj opni.

0802

Ostalo jezgrasto voće u ljusci, sveže ili suvo, u ljusci ili bez ljuske, oljušteno ili neoljušteno

0802 21 00 i 0802 22 00

Lešnici (Corylus spp.)

Ovi tar. podbr. uključuju lešnike (plod Corylus avellana), orašice mečje leske (plod Corylus colurna) i orašice Lambertove leske (plod Corylus maxima).

0802 41 00 i 0802 42 00

Kestenje (Castanea spp.)

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo jestivo slatko kestenje iz roda Castanea; oni stoga ne uključuju vodeno kestenje ili vodeni orašak (plod Trapa natans) koji spada u tarifni podbroj 0802 90 85 ili divlje kestenje (Aesculus hippocastanum) koje spada u tarifni broj 2308.

0802 51 00 i 0802 52 00

Pistaći

Pistaći su plodovi drveta pistać (Pistacia vera), koje se pretežno gaji na Siciliji, u Grčkoj i na Bliskom istoku.

Pistać je veličine male masline, sastoji se od mekog, tankog i obično vlažnog omotača koji je crveno-smeđe boje, veoma hrapave površine i blago aromatičan, školjkaste ljuske blede boje i drvenastog i izduženog jezgra sa crveno-smeđom opnom svetlo zelene boje, prijatnog je i blagog ukusa.

0802 90 50

Jezgra borove šišarke (pinije)

Ovaj tarifni podbroj uključuje jezgra borove šišarke (plod Pinus pinea), unutar šišarki ili ne.

0802 90 85

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje semenke alpskog bora (plodovi Pinus cembra), unutar šišarki ili ne.

0803

Banane, uključujući brašnaste banane ("plantains"), sveže ili suve

0803 10 10

Sveže

Plantani mogu biti dugi i do 50 cm, veći su i uglastijeg preseka od banana iz tarifnog podbroja 0803 90 10. Skrob sadržan u plantanima se razlikuje od onog sadržanog u bananama za jelo po tome što pri sazrevanju ne postaje sladak. Plantani nemaju izražen miris. Nisu pogodni za ishranu u sirovom stanju. Obično se beru zeleni i jedu kuvani.

0804

Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi

0804 40 00

Avokado

Avokado je plod avokado drveta (Persea americana Mill.); on je koštunica, često veoma velik, sferičnog, kruškolikog oblika ili u obliku dugovrate čuturice, u zavisnosti od sorte, ponekad sa veoma velikom košticom. Kora mu je tamne zelene, grimizne, ljubičaste ili žute boje. Kada sazri, mesnati deo ispod kore mu je zelenkasto-bele boje, a svetliji u blizini koštice.

0804 50 00

Guava, mango i mangostin

Guava je plod guavo drveta (Psidium guayava L.); guave su bobičasto voće čiji mesnati deo može biti različitih boja (beličast, ružičast, krem, crvenkast ili zelen) i sadrži mnogo malih semenki.

Mango je plod mango drveta (Mangifera indica); mango je koštunica koja sadrži pljosnatu košticu iz koje izbijaju vlakna. Postoji nekoliko sorti manga koje se razlikuju po masi (od 150 g do 1 kg), slatkoći i ukusu (neke imaju blagi ukus terpentina).

Mangostin je plod mangostin drveta (Garcinia mangostana). Ovo voće je bobičasto, smećkasto-ljubičaste boje kada sazri, sa debelim perikarpom koji sadrži nekoliko semenki okruženih sunđerastim mesnatim omotačem koji je bele boje, sladak i veoma delikatnog ukusa.

0805

Agrumi, sveži ili suvi

0805 10 20

Slatke pomorandže, sveže

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo pomorandže vrste Citrus sinensis.

One uključuju crvene i polu-crvene pomorandže.

Crvene pomorandže su pomorandže čija kora (često više od polovine), mesnati deo i sok su pigmentirani zbog prisustva karotena. U slučaju polu-crvenih pomorandži, pigmentacija je obično manje izražena i ograničena na mesnati deo i sok.

Crvene pomorandže uključuju "Blood ovals", "sanguinas redondas", "Navels sanguinas", "Sanguinelli", "Doubles fines", "Washington sanguines" ili "oplemenjene doubles fines" ili "velike sanguines" i "Portuguese".

0805 10 80

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje gorke pomorandže (seviljske pomorandže), plod vrste Citrus aurantium. Prvenstveno se koriste za konzervisanje.

0805 20 30

Monrealke i satsuma

Satsume (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) su rana sorta mandarina. Ovo voće je veliko, žuto-narandžaste boje, sočno, nekiselo i bez semenki.

0805 20 50

Mandarine i vilking

Mandarine (Citrus nobilis Lour. ili Citrus reticulata Blanco) se razlikuju od običnih pomorandži po svom manjem, pljosnatom obliku, lakšem ljuštenju, izražajnijoj razdvojenosti kriški i po slađem i aromatičnijem ukusu.

Vilking su hibridi nastali ukrštanjem sorti (kultivara) mandarina "Willow leaf" i "Temple" (kraljevske mandarine) (i sama hibrid mandarina i gorkih pomorandži). One liče na mandarine ali su veće i na jednom kraju zašiljene.

0805 20 70

Tangerine

Ovaj tarifni podbroj obuhvata tangerine (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. tangelo, hibride tangerine i grejpfruta, uključujući pomelo;

2. ortanike, hibride pomorandže i tangerine;

3. malakine, hibride pomorandže i mandarine;

4. tangor.

0805 40 00

Grejpfrut, uključujući pomelo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata plodove vrsta Citrus grandis i Citrus paradisi. Ovo voće ima svetlo žućkastu koru i obično je veće od pomorandže, sferičnog oblika koji može biti blago spljošten, sa mesnatim delom žute ili ružičaste boje i kiselog ukusa.

0805 50 90

Limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve sorte koje pripadaju vrstama Citrus aurantifolia i Citrus latifolia.

Limete su mali plodovi, gotovo okruglog ili ovalnog oblika, sa tankom, prianjajućom korom zelene ili zelenkasto-žute boje. Sočna pulpa je zelene boje i veoma kisela.

0805 90 00

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. citron (Citrus medica), kao veliki limun sa veoma debelom korom sa ispupčenjima; mesnati deo je veoma aromatičan, pulpa je kisela, a kandirana kora se u velikoj meri upotrebljava za kolače i konditorske proizvode;

2. kumkvat (Fortunella japonica, Fortunella hindsii i Fortunella margarita), voće veličine veće masline, okruglo i duguljasto bez zaravnjenja na krajevima, glatke kore, sa malom količinom pulpe i blago kiselkastog ukusa; njihova kora je slatka i jede se sirova ili u obliku pirea; takođe se ponekad upotrebljavaju za konditorske proizvode;

3. činoto (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4. bergamot (Citrus aurantium var. bergamia), vrsta pomorandže, svetlo žute boje i kruškolikog oblika, blago kiselkastog ukusa, uglavnom upotrebljavan u proizvodnji eteričnih ulja;

5. oroblanko ili pomelit (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), nastao ukrštanjem nekiselog pomela i belog grejpfruta, sa debelom korom jarko zelene ili zlatne boje; nešto je veći od grejpfruta ali ima manje semenki i slađi ukus.

0806

Grožđe, sveže ili suvo

0806 10 10

Stono grožđe

Stono grožđe se obično razlikuje od vinskog grožđa kako po izgledu tako i po vrsti pakovanja. Dok se stono grožđe najčešće isporučuje u kutijama, kartonima, na tacnama, u gajbama ili malim zatvorenim korpicama, vinsko grožđe se isporučuje u velikim korpama, otvorenim sanducima ili čabrovima u kojima je grožđe često čvrsto upakovano, zgnječeno ili polu-ispresovano.

0806 20 10

Korint

Korint je suvi proizvod dobijen od grožđa sorti (kultivara) Korinthiaki N. (Black Corinth) (Vitis vinifera L.). Ovo suvo grožđe je malo, okruglo, bez peteljki i gotovo bez semenki, tamno ljubičaste do crne boje i veoma slatko.

0806 20 30

Sultanina

Sultanina je suvi proizvod dobijen od grožđa sorti (kultivara) Soultanina B. (ili Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Ovo suvo grožđe je bez semenki, srednje veličine, zlatne do smeđe boje i slatko.

0806 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje svo suvo grožđe, osim korinta i sultanine.

Suvo muskat grožđe je suvi proizvod dobijen od grožđa sorti (kultivara) Moschato Alexandreias B. (ili Muscatel ili Malaga) (Vitis vinifera L.). Ono sadrži semenke.

0807

Dinje, lubenice i papaje, sveže

0807 11 00

Lubenice

Lubenice su plod vrste Citrullus vulgaris Schrad. One mogu narasti do mase od 20 kg. Mesnati deo nije jako sladak, veoma je vodenast i obično svetlo crvene boje i sadrži crne semenke.

0807 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje voće vrste Cucumis melo, koja ima nekoliko sorti, naročito muškatna dinja (var. reticulatus Naud.) sa mrežastom korom, slatka dinja (var. saccharus Naud.) koja takođe ima mrežastu koru, kantalupa (var. cantalupensis Naud.) sa istaknutim brazdama na kori, zimska dinja (var. inodorus Naud.) i dinja glatke kore. Ovo voće je obično glomazno, sferično ili ovalno, sa glatkom ili grubom korom; mesnati deo je čvrst i sočan, žućkasto-narandžaste ili bele boje, slatkog ukusa. Središnji deo ploda, koji ima više vlakana i šupalj je, sadrži velik broj pljosnatih semenki koje su sjajne i žućkasto-bele boje.

0807 20 00

Papaje

Papaja (Carica papaya) je duguljasto ili okruglo voće, glatko ili blago rebrasto, žućkasto-zelene do narandžaste boje kada sazri, čija masa može varirati od nekoliko stotina grama do nekoliko kilograma. Mesnati deo, po konzistenciji sličan lubenici, žute do narandžaste boje, manje ili više sladak i aromatičan, sa šupljinom u sredini koja sadrži velik broj okruglih, crnih semenki ugrađenih u pulpu.

0808

Jabuke, kruške i dunje, sveže

0808 10 10

Jabuke za vino od jabuke, neupakovane, od 16. septembra do 15. decembra

Ovaj tarifni podbroj obuhvata jabuke koje, zbog svog izgleda i karakteristika (neklasirano i nesortno voće, obično manje od desertnog voća, kiselog ili neprijatnog ukusa, male vrednosti, itd.), mogu da se upotrebljavaju samo u proizvodnji pića, fermentisane ili nefermentisane. One moraju biti neupakovane, bez separatora, u svojim transportnim sredstvima (na primer, železničkim vagonima, velikim kontejnerima, kamionima ili baržama).

0808 30 10

Kruške za vino od kruške, neupakovane, od 1. avgusta do 31. decembra

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0808 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

0809

Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže

0809 21 00 i 0809 29 00

Trešnje i višnje

Ovi tar. podbr. obuhvataju sve vrste trešanja i višanja, uključujući divlje trešnje i naročito višnje (plod Prunus cerasus), morelo višnje (plod Prunus cerasus var. austera), srcolike trešnje (plod Prunus avium var. juliana) i tvrdo-mesnate srcolike trešnje (plod Prunus avium var. duracina) i divlje trešnje (plod Prunus avium ili Cerasus avium).

0809 30 10 i 0809 30 90

Breskve, uključujući nektarine

Za razliku od breskvi, nektarine imaju glatku koru.

0809 40 90

Divlje šljive

Divlje šljive (trnjina) su plodovi divlje šljive ili crnog trna (Prunus spinosa).

0810

Ostalo voće, sveže

0810 20 10

Maline

Ovaj tarifni podbroj uključuje plodove Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis i Rubus strigosus. Neke sorte imaju crvene plodove, neke bele.

0810 30 10

Crne ribizle

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kugličasti plod Ribes nigrum L.

0810 30 30

Crvene ribizle

Ovaj tarifni podbroj obuhvata plod Ribes nigrum L.

0810 40 10

Evropske brusnice, planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitis-idaea)

Ovo voće je crvene ili ružičaste boje.

0810 40 30

Voće vrste Vaccinium myrtillus

Ovo voće je plavkasto-crne boje.

0810 50 00

Kivi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kivi vrste Actinidia chinensis Planch. ili Actinidia deliciosa.

Ovi plodovi, veličine jajeta, su mesnati, gorko-slatkog ukusa, a njihova dlakava kora je zelenkasto-smeđe boje.

0810 90 20

Tamarinde, akažu jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje

Tamarinde (plodovi Tamarindus indica i Tamarindus officinalis), kako se obično isporučuju u međunarodnoj trgovini (mahune ili pulpa bez dodatka šećera ili drugih supstanci niti drugačije obrađene), svrstavaju se u tarifni podbroj 0813 40 65.

Indijska kruška je plod Artocarpus heterophylla i Artocarpus integrifolia. Lučica je plod Litchi chinensis. Sapodila šljive su plod Achras sapota.

Ovaj tarifni broj uključuje pasionke ili granadile ili pasiflore (na primer, marakuja), kao što su sledeće vrste: ljubičasta granadila (Passiflora edulis), džinovska granadila (Passiflora quadrangularis) i slatka granadila (Passiflora ligularis).

0810 90 75

Ostalo

Pored proizvoda datih u HS Komentaru uz tarifni broj 0810, stav 2, pod (8) (osim lučica i sapodila šljiva), ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. plod planike (plod Arbutus unedo);

2. žuti šipak (plod Berberis vulgaris);

3. plod pasjeg trna (plod Hippophäe rhamnoides);

4. sorbuse (ili oskoruše) ili merale (na primer, plod Sorbus domestica i Sorbus aria);

5. plodove anone (plodovi Annona cherimola (čerimoja) i Annona reticulata (mrežasta anona));

6. različite vrste Physalis ili ljoskavca (plod Physalis alkekengi (kineski lampion) ili Physalis pubescens);

7. plod madagaskarske šljive ili guvernerove šljive (Flacourtia cataphracta i Idesia polycarpa);

8. običua mušmulu (plod Mespilus germanica) i nešpulu ili japanske mušmule (plod Eriobotrya japonica);

9. plodove različitih vrsta Sapotaceae, na primer, sapote (plod Lucuma mammosa), ali isključujući sapodila šljive koje spadaju u tarifni podbroj 0810 90 20;

10. jestive vrste Actinidia, osim kivija (Actinidia chinensis Planch. ili Actinidia deliciosa) koji spadaju u tarifni podbroj 0810 50 00;

11. plodove različitih vrsta Sapindaceae, na primer, rambutan (plod Nephelium lappaceum) i pulasan (plod Nephelium mutabile), ali isključujući lučice (plod Litchi chinensis) koje spadaju u tarifni podbroj 0810 90 20.

0811

Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili na pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje

Izraz "smrznuto" kako je definisano u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu, stav 2, treba tumačiti i u skladu sa kriterijumima utvrđenim presudom Suda pravde Evropske unije u Predmetu 120/75. Analogno tome, po tumačenju tih kriterijuma od strane Suda u Predmetu C-423/09, proces zamrzavanja mora izazvati značajne i nepovratne promene, kao rezultat kojih proizvod više nije u svom prirodnom stanju.

Prema tome, proizvodi su "smrznuti" kada proizvodi koji su podvrgnuti postupcima zamrzavanja kao rezultat tog postupka pretrpe određene nepovratne promene, naročito u strukturi ćelija, zbog čega ti proizvodi više nisu u svom prirodnom stanju, čak i nakon što počnu da se odmrzavaju ili nakon što se potpuno odmrznu.

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu, u vezi sa tar. podbr. koji uključuju sadržaj šećera.

0811 20 31

Maline

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0810 20 10.

0811 20 39

Crne ribizle

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0810 30 10.

0811 20 51

Crvene ribizle

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0810 30 30.

 

Glava 9
KAFA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI

Opšte odredbe

Svrstavanje začina koji su pomešani ili su im dodate druge supstance određeno je Napomenom 1. uz ovu glavu.

U skladu sa ovom napomenom, mešavine začina sa drugim supstancama, koje nemaju bitan karakter začina, isključuju se iz ove glave. Spadaju u tarifni broj 2103 ako predstavljaju mešane začine ili mešana začinska sredstva. U slučaju mešavina koje se neposredno upotrebljavaju za aromatizovanje pića ili pripremu ekstrakata namenjenih za proizvodnju pića, koje se sastoje od začina ili biljaka, delova biljaka, semenki, voća ili jezgrastog voća (celog, sečenog, drobljenog ili u prahu) ili od vrsta uključenih u druge glave (Glave 7, 11, 12, itd.), videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovaj tarifni broj, st. 6. i 7.

Ostaci i otpaci od začina, koji se neizbežno javljaju tokom berbe i naknadne obrade (na primer, sortiranje ili sušenje) ili tokom operacija skladištenja ili transporta, svrstavaju se kao "nedrobljeni niti mleveni", osim ako je prepoznatljivo (na primer, zbog njegovog homogenog sastava) da je proizvod namerno podvrgnut operaciji drobljenja.

Izraz "drobljen ili mleven", upotrebljavan u različitim tar. br. ove glave ne obuhvata proizvode isečene u komade.

 

0901

Kafa, pržena ili nepržena, sa ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu

0901 11 00 i 0901 12 00

Kafa, nepržena

Ovi tar. podbr. obuhvataju sve oblike nepržene kafe, sa ili bez kofeina (uključujući zrna ili fragmente odvojene sortiranjem, prosejavanjem, itd.) čak i ako je namenjena za druge svrhe osim za ishranu ljudi (na primer, ekstrakciju kofeina).

0901 11 00

Sa kofeinom

Ovaj tarifni podbroj obuhvata neprženu kafu, pod uslovom da nije podvrgnuta nekom postupku ekstrakcije kofeina.

0901 12 00

Bez kofeina

Ovaj tarifni podbroj obuhvata neprženu kafu koja je podvrgnuta nekom postupku ekstrakcije kofeina. Kafa obrađena na ovaj način obično ima sadržaj kofeina ne veći od 0,2% po masi, računato na suvu materiju.

0901 21 00 i 0901 22 00

Kafa, pržena

Ovi tar. podbr. obuhvataju kafu navedenu u eksplanatornim napomenama uz tar. podbr. 0901 11 00 i 0901 12 00 koja je pržena, oprana ili neoprana, uključujući mlevenu ili koncentrovanu.

0901 21 00

Sa kofeinom

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0901 11 00 primenjuje se mutatis mutandis.

0901 22 00

Bez kofeina

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0901 12 00 primenjuje se mutatis mutandis.

0901 90 10

Ljuspice i opne od kafe

Ljuspice su ljuske unutar ploda (bobice) u kojima su smeštena zrna, kojih obično ima dva.

Opne su unutrašnje ili pergamentne opne u kojima je smešteno svako zrno, koje se uklanjaju prilikom prženja.

0901 90 90

Zamene kafe koje sadrže kafu

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 0901, stav 1, pod (5). Ove mešavine mogu biti mlevene ili nemlevene ili čak komprimovane.

0904

Biber iz roda Piper; suva drobljena ili mlevena paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta

0904 11 00

Nedrobljen niti mleven

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 0904, pod (1). Treba imati na umu da se čak i lomljeni biber u zrnu i delići bibera svrstavaju u ovaj tarifni podbroj, pod uslovom da oni očigledno nisu rezultat namernog mlevenja ili drobljenja. Ovo se primenjuje i na prašinu ili otpatke od začina koji se sastoje od nečistog bibera.

Ovaj tarifni podbroj uključuje zeleni biber u zrnu konzervisan u rastvoru sirćeta ili u slanoj vodi, čak i sa dodatkom malih količina limunske kiseline.

0904 21 10 do 0904 22 00

Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta

Ovi tar. br. uključuju proizvode obuhvaćene HS Komentarom uz tarifni broj 0904, pod (2), kada su suvi, drobljeni ili mleveni.

0904 21 10

Slatka paprika (Capsicum annuum)

Paprike iz ovog tarifnog broja (Capsicum annuum) su relativno velike i slatkog ukusa (bez ljutog ukusa). Mogu biti različitih boja. Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo suve paprike, cele ili u komadima, ali nedrobljene niti mlevene.

0906

Cimet i cvet od cimetovog drveta

0906 11 00 i 0906 19 00

Nedrobljen niti mleven

Ovi tar. podbr. obuhvataju, na primer:

1. štapiće koji se sastoje od traka ili "rolnica" cimetove kore koje su uvijene jedna u drugu i dostižu dužinu i do 110 cm;

2. komade dobijene sečenjem štapića cimeta na određenu dužinu (na primer, 5 do 10 cm);

3. koru u komadima različitih dužina i širina, kao što su "listići" (delići i otpad nastao prilikom rezanja štapića cimeta na standardnu dužinu), "perca" ili "iverje" (mali komadi kore cimetovog drveta dobijeni prilikom skidanja kore i upotrebljavani naročito u proizvodnji esencije cimeta).

0906 11 00

Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0906 11.

0907

Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke)

Ovaj tarifni broj obuhvata i drobljene ili mlevene karanfiliće.

0908

Muskatni oraščić, macis i kardamom

0908 11 00

Nedrobljen niti mleven

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0908.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata muskatni oraščić odnosno seme muskatnog drveta (Myristica fragrans).

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje cele muskatne oraščiće za industrijsku proizvodnju rezinoida, koji su često obrađeni krečnom vodom radi zaštite od insekata i muskatne oraščiće lošijeg kvaliteta kao što su oni koji su se smežurali ili se izlomili prilikom berbe i plasiraju se na tržište sa naznakom "waste" (otpad), "BWP" (izlomljen, crvljiv, truo) ili "defective" (neispravan).

0908 21 00 i 0908 22 00

Macis

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0908, pod (b).

0908 31 00 i 0908 32 00

Kardamom

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0908, pod (v), (1)-(4).

0909

Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke

0909 21 00 i 0909 22 00

Seme korijandera

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0909, st. 1. i 3.

Seme korijandera je sferičnog oblika, svetle žuto-smeđe boje. Ono je slatkog i blago oporog ukusa.

0909 31 00 i 0909 32 00

Seme kumina

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0909, st. 1. i 3.

Seme kumina je ovalnog oblika i nazubljeno.

0909 61 00 i 0909 62 00

Seme anisa, badijana, kima, komorača; bobice kleke

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0909.

Seme kima je ovalnog oblika izduženo i nazubljeno.

0910

Đumbir, šafran, indijski šafran (kurkuma), majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini

0910 11 00 i 0910 12 00

Đumbir

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0910.

Ovi tar. podbr. obuhvataju rizome đumbira (Amomum zingiber L.), koji mogu biti isporučeni sveži, suvi ili drobljeni. Ovi tar. podbr. uključuju "sivi" (poznat kao "crni" đumbir) đumbir (nestrugani) i "beli" đumbir (strugani).

0910 20 10 i 0910 20 90

Šafran

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0910, pod (b).

0910 30 00

Kurkuma

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0910, (v).

Komercijalna okrugla kurkuma potiče od glavne krtole, koja je velika i okruglasta, dok duga kurkuma potiče od bočnih izdanaka na krtoli, koji su ovalnog ili cilindričnog oblika.

0910 91 05 do 0910 91 90

Mešavine navedene u Napomeni 1 (b) uz ovu glavu

Videti HS Komentar uz tarifni broj 0910, (d) i (e).

0910 91 05

Kari

Kari u prahu je opisan u HS Komentaru uz tarifni broj 0910, pod (e); dodatak drugih supstanci (so, seme slačice, brašno od mahunarki) kao sitnih sastojaka ne menja svrstavanje ovih mešavina.

0910 99 31 do 0910 99 39

Majčina dušica

Ovi tar. podbr. obuhvataju većinu vrsta majčine dušice (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. or wild thyme), osušene ili neosušene.

0910 99 31

Divlja majčina dušica (Thymus serpyllum L.)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo majčinu dušicu vrste Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje ubrane i osušene listove i cvetove Thymus vulgaris i Thymus zygis.

0910 99 50

Lovorov list

Ovaj tarifni podbroj obuhvata lišće lovora (Laurus nobilis), osušeno ili neosušeno.

0910 99 91 i 0910 99 99

Ostali

Ovi tar. br. uključuju seme mirođije (Anethum graveolens), kani i crni biber dobijen od ploda Xylopia aethiopica.

Međutim, uprkos činjenici da se često upotrebljavaju kao začini, u ove tar. podbr. ne svrstava se sledeće:

a) seme slačice (tarifni broj 1207);

b) sve vrste rizoma galange (tarifni broj 1211);

v) proizvod pod nazivom šafranika, čija je boja crvenija od boje pravog šafrana i koji se sastoji od cvetova šafranike - Carthamus tinctorius ili Carthamus oxyacantha ili Carthamus palaestinus (tarifni broj 1404).

Mnoge začinske biljke koje nisu začini u pravom smislu te reči takođe se isključuju iz ove glave i svrstavaju u stvari u Glave 7 i 12 (videti Dopunski komentar CN uz te glave).

 

Glava 10
ŽITARICE

Opšte odredbe

Suvo klasje žitarica (na primer, kukuruza) koje je beljeno, sušeno, impregnisano ili na drugi način obrađeno u ukrasne svrhe svrstava se u tarifni podbroj 0604 90 99.

Žitarice ostaju svrstane u ovu glavu iako su pretrpele termičku obradu za svrhe konzervisanja, što može dovesti do toga da se zrna delimično želatiniraju i ponekad pucaju. Delimično želatiniranje (predželatiniranje) se javlja u postupku sušenja i zahvata samo malu količinu zrna. Ova transformacija skroba nije cilj termičke obrade, već samo nuspojava. Takva obrada ne smatra se "drugačije obrađenim" u smislu Napomene 1 (B) uz Glavu 10.

1001

Pšenica i napolica

1001 11 00 i 1001 19 00

Durum pšenica

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 1001, stav 1. pod (2).

1001 91 20

Obična pšenica i napolica

Semenje se odabira i obično se može razlikovati po svom pakovanju (na primer, u vrećama sa deklaracijom na kojoj se vidi njegova namena) i po višoj ceni.

Ovo semenje može biti obrađeno kako bi se zaštitilo od štetočina ili ptica, nakon setve.

1003

Ječam

1003 10 00

Semenski

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1001 91 20.

1006

Pirinač

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

1008

Heljda, proso, seme za ptice; ostale žitarice

1008 60 00

Tritikale

Tritikale je hibridna žitarica nastala ukrštanjem pšenice i raži. Zrno je obično veće i izduženije od zrna raži i često veće i izduženije od zrna pšenice; spoljni sloj je naboran.

 

Glava 11
PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; SKROB; INULIN; GLUTEN OD PŠENICE

 

Dodatna napomena 2.

U pogledu kokosa, Dodatna napomena 2. uz ovu glavu primenjuje se samo na kokosovo brašno, griz i prah. Seckan, sušen kokosov orah (desikovan) svrstava se u tarifni podbroj 0801 11 00 i nije obuhvaćen tarifnim brojem 1106 čak i ako ispunjava kriterijume utvrđene u tački (b) Dodatne napomene 2. uz ovu glavu.

Seckan, sušen (desikovan) kokosov orah isporučuje se u kriškama, komadićima ili tankim trakama. Kokosovo brašno, griz i prah sastoje se od finih čestica.

1101 00

Brašno od pšenice ili napolice

Videti Napomenu 2. uz ovu glavu.

Brašna iz ovog tarifnog broja mogu sadržati male količine soli (obično ne više od 0,5 %), kao i male količine amilaze, mlevenih klica i prženog slada.

1102

Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice

Videti Napomenu 2. uz ovu glavu.

Brašna iz ovog tarifnog broja mogu sadržati male količine soli (obično ne više od 0,5 %), kao i male količine amilaze, mlevenih klica i prženog slada.

1102 20 10 i 1102 20 90

Brašno kukuruzno

Za određivanje sadržaja masti, analitički metod utvrđen u delu Ž. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 ("Službeni list EU", broj L 54, 26.2.2009, str. 1) primenjuje se u skladu sa Uredbom Komisije (EEZ) broj 1748/85 ("Službeni list EU", broj L 167, 27.6.1985, str. 26).

Ovi tar. podbr. uključuju kukuruzno brašno opisano kao "masa" brašno koje se dobija metodom "nikstamalazacije" koji se ogleda u kuvanju i natapanju zrna kukuruza u rastvoru kalcijum-hidroksida, pa potom sušenju i mlevenju.

Bilo kakva dodatna obrada, kao što je prženje, međutim, dovodi do isključenja takvog proizvoda iz tarifnog broja 1102 (obično Glava 19)

1103

Prekrupa od žitarica, griz i peleti

1103 11 10 do 1103 19 90

Prekrupa i griz

1. Videti Napomene 2. i 3. uz ovu glavu.

2. Videti HS Komentar uz tarifni broj 1103, st. 1-6.

3. - Proizvodi koji nisu u skladu sa kriterijumima prosejavanja utvrđenim u Napomeni 3. uz ovu glavu svrstavaju se u tarifni broj 1104.

- Proizvodi koji su u skladu sa kriterijumima prosejavanja utvrđenim u Napomeni 3. uz ovu glavu ali koji su, pošto su perlirani, u obliku okruglastih delova zrna, spadaju u jedan od tar. podbr. tarifnog broja 1104 koji obuhvata perlirane žitarice.

1103 13 10 i 1103 13 90

Od kukuruza

Za određivanje sadržaja masti, videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 1102 20 10 i 1102 20 90.

Ovi tar. podbr. uključuju prekrupu i griz od kukuruza opisane kao "masa" brašno koje se dobija metodom "nikstamalazacije" koji se ogleda u kuvanju i potapanju zrna kukuruza u rastvoru kalcijum-hidroksida, pa potom sušenju i mlevenju.

Bilo kakva dodatna obrada, kao što je prženje, međutim, dovodi do isključenja takvog proizvoda iz tarifnog broja 1103 (obično Glava 19)

1103 20 25 do 1103 20 90

Peleti

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1103, poslednji stav.

1104

Žitarice u zrnu drugačije obrađene (na primer, oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tarifnog broja 1006; Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene

Zrna u ljuspicama koja spadaju u tar. podbr. 1104 12 90, 1104 19 69 i 1104 19 91 su zrna koja su oljuštena i valjana.

1104 22 40 do 1104 29 89

Drugačije obrađena zrna (na primer, oljuštena, perlirana, obrezana ili gnječena)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1104, stav 2. pod (2)-(5).

1104 22 50

Perlirana

Pored perliranih zrna iz HS Komentara uz tarifni broj 1104, stav 2, pod (4), ovaj tarifni podbroj obuhvata delove zrna koji su, pošto su perlirani, u obliku okruglih granula.

1104 22 95

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode dobijene fragmentacijom neoljuštenih zrna žitarica koji nisu u skladu sa kriterijumima prosejavanja utvrđenim u Napomeni 3. uz ovu glavu.

1104 23 40

Oljuštena (obrezana ili neobrezana), gnječena ili negnječena; perlirana

Za izraz "perliran", videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1104 22 50.

1104 23 98

Ostala

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1104 22 95.

Lomljena zrna kukuruza preostala prilikom prosejavanja očišćenih neoljuštenih zrna kukuruza koja zadovoljavaju kriterijume utvrđene u Napomeni 2 (A) uz ovu glavu svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj kao zrna "samo gnječena, drugačije neobrađena".

1104 29 05

Perlirana

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1104 22 50.

1104 29 08

Ostale

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1104 22 95.

1104 29 30

Perlirana

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1104 22 50.

1104 29 51 do 1104 29 59

Samo gnječena, drugačije neobrađena

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1104 22 95.

1104 30 10 i 1104 30 90

Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1104, stav 2. pod (6).

1106

Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tarifni broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tarifnog broja 0714, ili od proizvoda iz Glave 8

Izrazi "brašno", "griz" i "prah" definisani su u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu glavu.

Proizvodi isporučeni u obliku paste isključeni su iz ovog tarifnog broja.

1107

Slad, pržen ili nepržen

1107 10 11 do 1107 10 99

Nepržen

Sav slad u kojem je prisutna dijastatička aktivnost neophodna za saharifikaciju skroba u zrnu spada u ove tar. podbr. Takav slad uključuje zeleni slad, aerisani slad i sušeni slad, pri čemu se potonji u trgovini često deli na svetli slad (tip Pilsen) i tamni slad (minhenski).

Ovi tar. podbr. takođe uključuju zeleni slad koji se upotrebljava ljudsku ishranu i jede na isti način kao biljne klice, pošto je on u obliku zrna žitarica koja su počela da klijaju ali još uvek nisu osušena.

Sav slad koji spada u ove tar. podbr. karakteriše brašnasto, belo, krhko jezgro. Međutim, u slučaju tamnog (minhenski) slada, boja jezgra u oko 10% zrna varira od žute do smeđe. Ta zrna imaju suvu, krhku konzistenciju. Mlevenjem se dobija fini meki griz.

1107 20 00

Prženi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata slad u kojem je dijastatička aktivnost smanjena ili potpuno prestala nakon prženja i koji je stoga aktivan samo tokom proizvodnje piva kao aditiv u neprženom sladu da bi pivu dao posebnu boju i aromu.

Boja jezgra u takvom sladu varira od prljavo-bele do crne, u zavisnosti od vrste.

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. prženi slad koji je pržen bez prethodne saharifikacije ili nakon delimične saharifikacije u zavisnosti od nivoa vlage u upotrebljenom svetlom sladu. Ovaj slad ima sjajnu površinu, a njegov endosperm je crn i nije staklast;

2. karamelizovani slad čiji šećer formiran prethodnom saharifikacijom je karamelizovan. Boja ovog slada je mat žuta do svetlo smeđa; endosperm u najmanje 90% zrna je staklastog izgleda i prljavo bele do tamno smeđe boje. Dijastatička aktivnost je još uvek donekle prisutna u veoma svetlom karamelizovanom sladu. Udeo nekaramelizovanih zrna može biti 10%.

 

Glava 12
ULJANO SEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNEVLJE, SEME I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)

 

1201

Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena

Soja u zrnu (semenje Glycine max), može biti različitih boja, od smeđe do zelene ili crne. Ona praktično ne sadrži skrob ali je bogata proteinima i uljem.

Pri svrstavanju nekih semena koja se plasiraju na tržište kao "green soja beans" ili "green beans" treba obratiti posebnu pažnju. To često nije soja u zrnu već pasulj koji se svrstava u tarifni broj 0713.

1202

Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci ili bez ljuske, lomljen ili nelomljen

Kikiriki, semenje Arachis hypogaea, sadrži visok nivo jestivog ulja.

1205

Seme uljane repice, lomljeno ili nelomljeno

1205 10 10 i 1205 10 90

Seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 1205.

1206 00

Seme suncokreta, lomljeno ili nelomljeno

1206 00 91

Bez ljuske; u sivo-beloj prugastoj ljusci

Seme suncokreta iz ovog tarifnog podbroja obično je namenjeno za proizvodnju konditorskih proizvoda, za hranu za ptice ili za neposredno za jelo. Po pravilu, njihova dužina je upola manja od dužine ljuske koja može biti veća od 2 cm. Ovo seme obično ima sadržaj ulja približno 30 do 35% po masi.

1206 00 99

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje seme suncokreta za proizvodnju ulja za ishranu ljudi. Ono se obično isporučuje u ljusci koja je jednoobrazno crne boje. Po pravilu, dužina semena i ljuske je gotovo identična. Ovo seme obično ima sadržaj ulja približno 40 do 45% po masi.

1207

Ostalo uljano seme i plodovi, lomljeno ili nelomljeno

1207 40 10 i 1207 40 90

Seme susama

Ovi tar. br. obuhvataju semenje Sesamum indicum.

1207 50 10 i 1207 50 90

Seme slačice

Seme slačice se dobija od različitih biljnih vrsta, na primer, Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra i Brassica juncea.

1207 99 96

Ostalo

Pod uslovom da nisu uključeni u prethodni tarifni podbroj ove glave, plodovi i semenje navedeni u HS Komentaru uz tarifni broj 1207, stav 2., spadaju u ovaj tarifni podbroj.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje zelene meke semenke bundeve kojima genetski nedostaje suberinski spoljašnji semenskog omotača (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca i Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Te bundeve se gaje uglavnom zbog svog ulja, a ne da bi se upotrebljavale kao povrće, pri čemu seme potonjih spada u tarifni podbroj 1209 91 80.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje pržene semenke bundeve (tarifni podbroj 2008 19 ili 2008 97).

1208

Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice

Videti Napomenu 2. uz ovu glavu.

1209

Seme, plodovi i spore za setvu

1209 10 00

Seme šećerne repe

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo seme šećerne repe (Beta vulgaris var. altissima).

Ovde je uključeno i semenje poznato kao jednoklično semenje, dobijeno genetičkim postupkom ili segmentacijom glomerula (seme poznato kao segmentirano ili predrazređeno), obavijeno ili neobavijeno u prevlaku, najčešće na bazi gline.

1209 29 60

Seme stočne repe (Beta vulgaris var. alba)

Ovaj tarifni podbroj takođe obuhvata semenje poznato kao jednoklično semenje, dobijeno genetičkim postupkom ili segmentacijom glomerula (seme poznato kao segmentirano ili predrazređeno), obavijeno ili neobavijeno u prevlaku, najčešće na bazi gline.

1209 30 00

Seme travnatog bilja, koje se prvenstveno gaji zbog cvetova

Ovaj tarifni podbroj uključuje seme travnatog bilja koje se isključivo ili uglavnom gaji zbog svojih cvetova (cvetovi za rezanje, dekoraciju, itd.). Seme ove vrste može se isporučivati na podlozi, na primer, u celuloznoj vati ili u tresetu. Ovaj tarifni podbroj uključuje seme ukrasnog graška (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje seme bundeve kada se upotrebljava za setvu.

Videti i Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 1207 99 96 i 1212 99 95.

1209 99 10

Seme šumskog drveća

Ovaj tarifni podbroj obuhvata semenje ostalog šumskog drveća, čak i ako je namenjeno za proizvodnju ukrasnog drveća ili šiblja u zemlji uvoznici.

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, izraz "drveće" koristi se da označi svo drveće, žbunje ili žbunoliko drveće čija stabla, stabljike i grane su drvenaste konzistencije.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve semenje i plodove koji se upotrebljavaju za setvu:

1. drveća evropskih, kao i egzotičnih vrsta namenjenih za pošumljavanje zemljišta, radi proizvodnje drvne građe ali i za svrhe zadržavanja zemljišta ili kao odbrana od erozije;

2. drveća koje se upotrebljava za ukrasne svrhe ili ozelenjavanje parkova, javnih ili privatnih bašti ili za uokviravanje trgova, gradskih ulica, kanala, itd.

Među drvećem druge grupe - koje najvećim delom pripada istoj vrsti kao i ono iz prve grupe - uključeno je ono drveće koje se upotrebljava ne samo zbog svog oblika ili boje lišća (na primer, određene vrste topole, javora, četinara, itd.) već i zbog svojih cvetova (na primer, mimoza, tamariks, magnolija, jorgovan, zanovet, japanska trešnja, Judino drvo, ruže) ili zbog jarke boje plodova (na primer, lovor višnja, dunjarice, pirakanta ili vatreni trn).

Međutim, sledeće semenje i plodovi isključeni su iz ovog tarifnog podbroja čak i ako su namenjeni za setvu:

a) voće ili jezgrasto voće koje spada u Glavu 8. (naročito jezgrasto voće, na primer, kesten, orasi, lešnici, pekani, bademi, itd.);

b) semenje i plodovi koji spadaju u Glavu 9. (na primer, seme kleke);

v) uljano semenje i plodovi koji spadaju u tar. br. 1201 do 1207 (na primer, bukov žir, jezgro palme).

Ovaj tarifni podbroj takođe isključuje:

a) seme tamarinde (tarifni podbroj 1209 99 99); i

b) žir i divlji kesten (tarifni podbroj 2308 00 40).

1210

Hmelj, svež ili sušen, drobljen ili nedrobljen, u prahu ili ne, u obliku peleta ili ne; lupulin

1210 20 10

Hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta sa većim sadržajem lupulina; Lupulin

Pored lupulina, ovaj tarifni podbroj obuhvata i proizvode sa većim sadržajem lupulina dobijene mlevenjem hmelja nakon mehaničkog uklanjanja listova, stabljika, priperaka i vretena cvasti.

1211

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), koji se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji parfema, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne

1211 20 00

Koren ginsenga

Ovaj tarifni podbroj obuhvata koren ginsenga (Panax quinquefolium i Panax ginseng). Korenje ginsenga je cilindričnog do vretenastog oblika, sa kružnim naborima u gornjoj trećini; ono je često podeljeno u nekoliko grana. Boja spoljašnosti se kreće od žućkasto-bele do smeđe-žute, a unutrašnjost je bela i brašnasta (ili tvrda kao rog, ako je skuvana u vodi). Ovaj tarifni podbroj obuhvata i drobljeni ili mleveni koren ginsenga.

1211 90 30

Tonka pasulj

Ovaj tarifni podbroj obuhvata seme Dipteryx odorata (porodica Leguminosae). Ovo semenje poznato je i kao tonga ili kumaru. Sadrži kumarin i upotrebljava se u industriji parfema i u proizvodnji esencija za dijetalna pića.

1211 90 86

Ostalo

Pod uslovom da nisu uključeni u prethodni tarifni podbroj ove glave, ovaj tarifni podbroj uključuje biljke, delove biljaka, semenje i voće navedeno u HS Komentaru uz tarifni broj 1211, stav 11, kao i sledeće:

1. delove biljke konoplje, pomešane ili nepomešane sa neorganskim ili organskim supstancama (upotrebljavani samo kao ekstenderi);

2. "pomorandžin grašak" ili "oranžete", odnosno nezrele, nejestive pomorandže koje otpadaju ubrzo nakon što je drvo procvetalo i sakupljaju se suve naročito radi ekstrahovanja njihovog eteričnog ulja;

3. listove sušenog maslačka (Taraxacum officinale);

4. sušeni kiseljak (Rumex acetosa);

5. sušeni indijanski kres (Tropaeolum majus).

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje alge (tarifni broj 1212) ili semenke bundeve (tarifni broj 1207 ili 1209).

1212

Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, zamrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; Koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ishranu ljudi, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

1212 21 00 i 1212 29 00

Morske alge i ostale alge

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1212, deo (A).

1212 91 20 i 1212 91 80

Šećerna repa

Ovi tar. podbr. primenjuju se samo na nedesaharifikovanu šećernu repu sa sadržajem saharoze obično ne većim od 60% po masi, računato na suvu materiju. Delimično ili u potpunosti desaharifikovana spada u tarifni podbroj 2303 20 10 ili 2303 20 90.

1212 92 00

Roščići

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1212, deo (C) st. 1. i 2.

1212 99 41 i 1212 99 49

Seme roščića

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1212, deo (C) stav 3.

1212 99 95

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 1212, deo (D) st. 3, 4. i 5, ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. gomolje konjaka ili konjakuje, cele, mlevene ili u prahu;

2. "polensko brašno" - male grudvice koje se sastoje od polena koji su sakupile pčele i aglomerisale sa nektarom, medom i pčelinjom pljuvačkom.

Semenke bundeve (tarifni broj 1207 ili 1209) nisu uključene u ovaj tarifni podbroj, s izuzetkom semenki bundeve u ljusci koje se svrstavaju u tarifni broj 1212 u skladu sa odredbama utvrđenim u presudi Suda pravde Evropske unije u Slučaju C-229/06.

1214

Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta

1214 90 10

Stočna repa, broskva i ostale korenjače za stočnu hranu

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. stočnu repu (krmna repa) (Beta vulgaris var. alba);

2. broskvu ili švedsku repu (Brassica napus var. napobrassica);

3. ostale korenjače za stočnu hranu, na primer, stočnu repica i stočnu šargarepa.

Različite vrste i sorte topinambura (na primer, Helianthus tuberosus) svrstavaju se u tarifni broj 0714, dok se pastrnjak (Pastinaca sativa) svrstava u Glavu 7. kao povrće (tarifni broj 0706, ako je svež ili rashlađen).

 

Glava 13
ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

 

1301

Šelak; Prirodne gume, smole, gumi smole i uljane smole (na primer, balzami)

1301 20 00

Gumiarabika

Gumiarabika (arapska guma ili guma akacije) se isporučuje u žućkastim ili crvenkastim komadima, prozračna je i rastvorljiva u vodi ali ne i u alkoholu.

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; Pektinske materije, pektinati i pektati; Agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani

Biljni ekstrakti iz tarifnog broja 1302 su neprerađeni sirovi biljni materijali dobijeni, na primer, ekstrakcijom rastvaračima, koji nisu dalje hemijski modifikovani ili prerađivani. Međutim, inertni aditivi (na primer, sredstva protiv zgrudvavanja) i prerada u vezi sa standardizacijom ili fizički tretman, kao što je sušenje ili filtracija, su dozvoljeni.

1302 11 00

Opijum

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1302, deo (A) pod (1).

1302 12 00

Od slatkog korena

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1302, deo (A) pod (2).

1302 19 70

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1302, deo (A) pod (4)-(20).

1302 20 10 i 1302 20 90

Pektinske materije, pektinati i pektati

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 1302, deo (B).

1302 31 00

Agar-agar

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1302, deo (C) pod (1).

1302 32 10 i 1302 32 90

Sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1302, deo (C) pod (2).

Ovi tar. podbr. ne uključuju endosperm semena guara ("guar splits") u obliku malih svetlo žutih ljuspica nepravilnih oblika (tarifni broj 1404).

1302 39 00

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 1302, deo (C) pod (3)-(5), ovaj tarifni podbroj uključuje i:

1. ekstrakt pripremljen od algi Furcellaria fastigiata, uzbranih na obalama Danske, koji se dobija na isti način i stavlja u promet u istom obliku kao agar;

2. biljni lepak dobijen od semena dunje;

3. biljni lepak dobijen od islandskog lišaja;

4. karagenan i kalcijum, natrijum i kalijum-karagenate, čak i kada su standardizovani sa šećerom (na primer, saharoza, glukoza) dodatim da bi se obezbedila konstantna aktivnost pri upotrebi. Sadržaj dodatog šećera obično nije veći od 25%.

 

Glava 14
BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

 

1401

Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (na primer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica očišćena beljena ili nebeljena, i kora od lipe)

1401 10 00

Bambus

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1401, stav 2. pod (1).

1401 20 00

Ratan

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1401, stav 2. pod (2).

1401 90 00

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 1401, stav 2. pod (3)-(7). Listovi različitih vrsta Typha (na primer, Typha latifolia ili beli rogoz) takođe spadaju u ovaj tarifni podbroj.

1404

Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

1404 20 00

Linters od pamuka

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1404, stav 2. pod (A).

1404 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 1404, stav 2. pod (B) - (F).

Glavice češljugovine navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 1404, stav 2. tačka (F) pod (7) pripadaju vrsti Dipsacus sativus.

Ovi tar. podbr. takođe uključuju endosperm semena guara ("guar splits") u obliku malih svetlo žutih ljuspica nepravilnih oblika.

 

Odeljak III
MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA

 

Glava 15
MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA

Opšte odredbe

Za svrhe tar. podbr. ove glave koji uključuju taj termin, "industrijska upotreba" se primenjuje samo na one upotrebe koje obuhvataju transformaciju osnovnog proizvoda.

S druge strane, "tehnička upotreba", izraz koji se takođe javlja u nekim tar. podbr., ne podrazumeva takvu transformaciju.

Obrade kao što su prečišćavanje, rafinacija ili hidrogenacija ne smatraju se "industrijskom upotrebom" ili "tehničkom upotrebom".

Treba naglasiti da čak i proizvodi pogodni ljudsku ishranu mogu biti namenjeni za tehničku ili industrijsku upotrebu.

Tar. podbr. ove glave koji se odnose na proizvode za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu, uključuju i ulja i masti za proizvodnju hrane za životinje.

 

Dodatna napomena 1 (a)

Tečna frakcija biljnih ulja dobijena odvajanjem čvrste faze, na primer, hlađenjem, primenom organskih rastvarača, surfaktanata, itd. ne smatra se sirovim uljem.

1502

Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503

Ovaj tarifni podbroj, pored topljenih uključuje i netopljene masti, tj. masti zatvorene u svoje ćelijske membrane.

Prema tome, u ovaj tarifni broj su uključene:

1. netopljene masti, sirove ili u obliku loja (klanična mast, mesarska mast, mast u crevu);

2. topljene masti, uključujući:

a) "prvi sok" odnosno jestivi loj najvišeg kvaliteta;

b) mast od "čvaraka";

v) kisela mast dobijena kuvanjem netopljene masti najnižeg kvaliteta u vodenom rastvoru sumporne kiseline što hidrolizuje belančevinaste supstance u tkivima, tako oslobađajući mast;

3. masti dobijene iz kostiju ili otpada goveda, ovaca ili koza.

Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvata ulje od kostiju i koštane srži ni ulje od papaka (tarifni broj 1506 00 00).

1503 00

Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani niti na drugi način pripremljeni

1503 00 11 i 1503 00 19

Stearin iz jestive svinjske masti i oleostearin

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 1503, drugi i pretposlednji stav.

1503 00 30

Tal ulje za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda ljudsku ishranu

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvod opisan u HS Komentaru uz tarifni broj 1503, stav 5, pod uslovom da je namenjen za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu (videti Opšte odredbe uz ovu glavu).

1503 00 90

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 1503, st. 3. i 4, ovaj tarifni podbroj uključuje i ulje iz loja koje ne ispunjava uslove utvrđene u tarifnom podbroju 1503 00 30, na primer, ulje iz loja za tehničku upotrebu.

1504

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

Videti HS Komentar uz ovu glavu, deo (A) st. 6. i 7.

1504 10 10 do 1504 10 99

Ulja i njihove frakcije od riblje džigerice

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1504, stav 2.

1504 10 10

Sa sadržajem vitamina A ne preko 2500 IU/g

Sadržaj vitamina A u ulju od riblje džigerice dobijenom od Gadidae (bakalar, vahnja, morska pastrmka, oslić, itd.) obično nije veći od 2500 IU/g.

1504 10 91 i 1504 10 99

Ostali

Sadržaj vitamina A u ulju od riblje džigerice dobijenom od tune, ribe list i nekoliko vrsta ajkule, na primer, obično nije veći od 2500 IU/g.

Ulja sa povećanim sadržajem vitamina ostaju svrstana u ovim tar. podbr., pod uslovom da nisu izgubila karakter ulja od riblje džigerice. To je, na primer, slučaj kod ulja od riblje džigerice sa sadržajem vitamina A ne preko 100.000 IU/g.

1504 20 10 i 1504 20 90

Masti i ulja od ribe, kao i njihove frakcije, osim od riblje džigerice

Ovi tar. podbr. obuhvataju masti i ulja dobijena od svih vrsta riba, kao i njihove frakcije, osim ulja ekstrahovanih isključivo iz njihovih džigerica i uključuju:

1. ulja dobijena od haringe i bunkera (klupeida slična haringi, koja se lovi isključivo radi ekstrakcije ulja);

2. ulja dobijena od ostataka iz procesa konzerviranja, manje vrednosti od gorenavedenih ulja. Ona od komercijalnog značaja su ulja od ostataka Clupeidae, ulja od tune i ostataka palamide i ulja od ostataka Salmonidae;

3. ulja od ostataka iz trgovine ribom koja su veoma mešovitog sastava i još manje vrednosti;

4. riblji stearin, koji je opisan u HS Komentaru uz tarifni broj 1504, stav 5.

Masti i ulja iz ovog tarifnog broja upotrebljavaju se prvenstveno za tehničku i industrijsku upotrebu kao što su za štavljenje, za preparate za bojenje, za rezna ulja.

1504 30 10 i 1504 30 90

Masti i ulja i njihove frakcije od morskih sisara

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. kitovo ulje i sirovo ulje ulješure koji su opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 1504, st. 3. i 4;

2. salo morskih sisara;

3. ulja od perajara (foka, morževa, morskih lavova).

Ovi tar. podbr. obuhvataju sva ulja od morskih sisara, kao i njihove frakcije, osim onih ekstrahovanih iz njihovih džigerica, kao što je ulje od džigerice ulješure koje, pošto je veoma bogato vitaminom A, ima svojstva slična uljima od riblje džigerice iz tar. podbr. 1504 10 10, 1504 10 91 i 1504 10 99.

1505 00

Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin)

1505 00 10

Masnoće od vune, sirove

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1505, stav 1.

1505 00 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. lanolin, koji je opisan u HS Komentaru uz tarifni broj 1505, st. 2, 3. i 4.,

2. masne materije dobijene iz masnoća od vune (olein iz masnoće od vune i stearin iz masnoće od vune), koje su tečni i čvrsti delovi, respektivno, nakon destilacije, a potom presovanja masnoće od vune.

1506 00 00

Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

Ovaj tarifni broj ne uključuje nejestive mešavine ili preparate od životinjskih masti i ulja, na primer, klaničnu mast od različitih životinja ili mešavine ili preparate od životinjskih i biljnih masti i ulja, na primer, otpadne masti od prženja (tarifni broj 1518).

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

1507 10 10 i 1507 10 90

Sirovo ulje, uključujući degumirano

Za definiciju izraza "sirovo" videti Dodatnu napomenu 1 (a), (b) i (v) uz ovu glavu.

1507 90 10 i 1507 90 90

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju rafinisano sojino ulje.

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

1508 10 10 i 1508 10 90

Sirovo ulje

Videti Dodatnu napomenu 1 (a) i (b) uz ovu glavu.

1508 90 10 i 1508 90 90

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju rafinisano ulje od kikirikija.

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

Maslinovo ulje koje spada u ovaj tarifni broj mora ispunjavati sledeća tri zahteva:

1. mora biti dobijeno isključivo obradom ploda stabla masline (Olea europaea L.);

2. mora biti dobijeno isključivo mehaničkim ili drugim fizičkim sredstvima (na primer, presovanjem), čime se isključuje upotreba rastvarača (videti Napomenu 2. uz ovu glavu);

3. ne sme biti reesterifikovano ili mešano sa drugim uljima, uključujući ulje komine masline koje spada u tarifni broj 1510 00.

1509 10 10

Lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja

Videti Dodatnu napomenu 2 (B) (1) uz ovu glavu.

1509 10 90

Ostalo

Videti Dodatnu napomenu 2 (B) (2) uz ovu glavu.

1509 90 00

Ostalo

Videti Dodatnu napomenu 2 (V) uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje samo rafinisano maslinovo ulje, već i rafinisano maslinovo ulje pomešano sa devičanskim maslinovim uljem.

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisana ili nerafinisana, ali hemijski nemodifikovana, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

Ovaj tarifni broj obuhvata samo ona ulja koja ispunjavaju zahtev utvrđen u tački 1. Dopunski komentar CN uz tarifni broj 1509. Kao i ona koja spadaju u tarifni broj 1509, ulja koja spadaju u tarifni broj 1510 00 ne smeju biti reesterifikovana ili mešana sa drugim uljima, osim sa maslinovim uljem, ali:

- mogu biti ekstrahovana uz pomoć rastvarača ili fizičkim sredstvima;

- mogu biti pomešana sa uljima ili frakcijama koje spadaju u tarifni broj 1509; najčešća mešavina sastoji se od smeše rafinisanog ulja komine masline i devičanskog maslinovog ulja.

1510 00 10

Sirova ulja

Videti Dodatnu napomenu 2 (G) uz ovu glavu.

1510 00 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje rafinisano ulje komine masline i mešavine rafinisanog ulja komine sa devičanskim maslinovim uljem.

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

1511 10 10 i 1511 10 90

Sirovo ulje

Videti Dodatnu napomenu 1 (a) i (b) uz ovu glavu.

Sirovo palmino ulje se razgrađuje brže od drugih ulja i stoga ima veći sadržaj slobodnih masnih kiselina.

1511 90 11 i 1511 90 19

Čvrste frakcije

Ovi tar. podbr. obuhvataju palmin stearin.

1511 90 91 i 1511 90 99

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. rafinisano palmino ulje;

2. tečnu frakciju palminog ulja dobijenu izdvajanjem čvrste faze hlađenjem ili primenom organskih rastvarača ili surfaktanata. Ova frakcija (palmin olein), koja može imati sastav masnih kiselina u nekim slučajevima veoma sličan sastavu nefrakcionisanog palminog ulja, obično se može razlikovati poređenjem relativnih udela njenih sastavnih triglicerida sa onima kod tipičnog nefrakcionisanog palminog ulja. Trigliceridi koji sadrže veći broj atoma ugljenika (C52 i C54) nalaze se u većim količinama u tečnoj frakciji nego u nefrakcionisanom ulju, dok trigliceridi koji sadrže relativno manji broj atoma ugljenika (C50 i C48) preovlađuju u čvrstoj frakciji.

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

1512 11 91

Ulje od suncokreta

Videti Dodatnu napomenu 1 (a) i (b) uz ovu glavu, zajedno sa HS Komentarom uz tarifni broj 1512, deo (A).

1512 11 99

Ulje od šafranike

Videti Dodatnu napomenu 1 (a) i (b) uz ovu glavu, zajedno sa HS Komentarom uz tarifni broj 1512, deo (B).

1512 19 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje rafinisano suncokretovo ulje i rafinisano ulje od šafranike.

1512 21 10 do 1512 29 90

Ulje od pamuka i njegove frakcije

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1512, deo (C).

1514

Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

1514 11 10 do 1514 19 90

Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 1514, deo (A) stav 2. druga rečenica.

1515

Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

1515 30 10 i 1515 30 90

Ricinusovo ulje i njegove frakcije

Ricinusovo ulje je takođe poznato i kao "Hristov dlan" i "kastorovo ulje".

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju ulje od barbadoskog oraščića (ili purgativno ulje) ekstrahovano iz semena drveta Jatraopha curcas, iz porodice Euphorbiaceae, poznatije kao "američko ricinusovo ulje" ili "ulje divljeg ricinusa" (tar. podbr. 1515 90 40 do 1515 90 99).

1517

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave pogodni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Za definiciju izraza "margarin", videti HS Komentar uz tar. podbr. 1517 10 i 1517 90.

1517 10 10 i 1517 10 90

Margarin, osim tečnog margarina

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1517, stav 5. deo (A).

Treba imati na umu da sadržaj vode nije odlučujući faktor pri svrstavanju proizvoda u ove tar. podbr.

1517 90 91

Stabilna biljna ulja, tečna, mešana

Ovaj tarifni podbroj uključuje mešavinu hemijski modifikovanih biljnih ulja.

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni

1521 10 00

Biljni voskovi

Pored proizvoda opisanih u HS Komentaru uz tarifni broj 1521, deo (I), ovaj tarifni podbroj uključuje vosak od kafe koji se prirodno javlja u svim delovima žbuna kafe (zrno, pergamentna opna, listovi, itd.) i predstavlja nusproizvod proizvodnje kafe bez kofeina. Crne je boje, ima miris kafe i upotrebljava se u proizvodnji nekih proizvoda za čišćenje.

1521 90 91

Sirovi

Ovaj tarifni podbroj uključuje voskove u prirodnom saću.

1521 90 99

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje voskove, presovane ili rafinisane, beljene ili nebeljene, obojene ili neobojene.

1522 00

Degra; Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla

1522 00 31 i 1522 00 39

Koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu, u kojoj su navedeni ostaci koji su isključeni iz ovih tar. br.

 

Odeljak IV
PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

 

Glava 16
PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA

Opšte odredbe

Za svrstavanje složenih prehrambenih proizvoda (uključujući takozvana "gotova jela") koji se sastoje od, na primer, kobasičarskih proizvoda, mesa, ostalih klaničnih proizvoda, ribe ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka ili neke kombinacije tih proizvoda, zajedno sa špagetama, sosom, itd., videti Napomenu 2. uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, pretposlednji stav.

Napomena 2. stav 1. druga rečenica (svrstavanje u tarifni broj prema komponenti koja preovlađuje po masi) primenjuje se i na određivanje tar. podbr. Navedeno se, međutim, ne primenjuje na prerađevine koje sadrže džigericu, iz tar. br. 1601 00 i 1602 (videti stav 2. te napomene).

Dodatna napomena 2.

Kao opšte pravilo, deo od kojeg je dobijen neki komad moguće je prepoznati samo ako je taj komad približno 100 × 80 × 2 mm ili veći.

Izraz "komadi od njih" primenjuje se samo na one komade kod kojih je deo od kojeg su dobijeni (na primer, od buta) moguće utvrditi pozitivnim zaključivanjem, pre nego postupkom eliminacije.

1601 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, ostalih klaničnih proizvoda ili krvi; Složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda

Činjenica da se neki proizvod može smatrati "kobasicom i sličnim proizvodima" u komercijalne svrhe, nije odlučujući faktor za svrhe svrstavanja u ovaj tarifni broj.

Seckane ili mlevene mesne prerađevine koje su poprimile neki oblik kao rezultat pakovanja u limenke ili drugu tvrdu ambalažu, cilindričnu ili necilindričnu, ne smatraju se "kobasicama" za svrhe ovog tarifnog broja.

1601 00 10

Od džigerice

Ovaj tarifni podbroj uključuje kobasice i slične proizvode koji sadrže džigericu, sa ili bez dodatka mesa, ostalih klaničnih proizvoda, masti, itd., pod uslovom da bitan karakter proizvodima daje džigerica. Ovi proizvodi, obično kuvani i ponekad dimljeni, u suštini su prepoznatljivi po karakterističnom ukusu džigerice.

1601 00 91

Kobasice, sušene ili za mazanje, nekuvane

Ovaj tarifni podbroj obuhvata nekuvane kobasice, pod uslovom da su sazrele (na primer, sušenjem na vazduhu) i spremne neposredno za jelo.

Takvi proizvodi mogu biti i dimljeni, pod uslovom da dimljenje nije prouzrokovalo potpunu koagulaciju albumina usled termičke obrade kao što je dimljenje na visokoj temperaturi.

Prema tome, ovaj tarifni podbroj obuhvata kobasice koje se obično jedu narezane (kao što je salama, "Arl" kobasice, "Plockwurst"), kao i kobasice za mazanje, na primer, "Teewurst".

1601 00 99

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. kobasice i slično, sveže, koje nisu podvrgnute nekom procesu sazrevanja;

2. kuvane kobasice, na primer, frankfurtske kobasice, strasburške kobasice, bečke kobasice, mortadelu, kobasice proizvedene od iznutrica, poznate kao "andouilles" i "andouillettes", bele krvavice, crne krvavice i druge slične specijalitete.

1602

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, ostalih klaničnih proizvoda ili krvi

Videti Dodatnu napomenu 6 (a) uz Glavu 2 koja uslovljava svrstavanje nekuvanog začinjenog živinskog mesa u Glavu 16. Da li je nekuvano živinsko meso začinjeno ili nezačinjeno određuje se primenom metoda organoleptičke analize nekuvanog začinjenog živinskog mesa utvrđenih u Uredbi Komisije (EU) o sprovođenju broj 1362/20131.

1602 10 00

Homogenizovani proizvodi

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

1602 20 10 i 1602 20 90

Od džigerice bilo koje životinje

Ovi tar. podbr. obuhvataju pripremljene ili konzervisane proizvode koji sadrže džigericu, pomešane ili nepomešane sa mesom ili drugim klaničnim proizvodima, pod uslovom da bitan karakter proizvodima daje džigerica. Glavni proizvodi iz ovih tar. podbr. dobijaju se od guščije ili pačije džigerice (tarifni podbroj 1602 20 10).

1602 31 11 do 1602 39 85

Od živine iz tarifnog broja 0105

Ovi tar. podbr. uključuju živinsko meso i delove živinskog mesa konzervisane nakon kuvanja.

Ovi proizvodi uključuju:

1. pileće pihtije;

2. polovine ili četvrti piletine u sosu i cele ćureće, guščije ili pileće batake, zamrznute ili nezamrznute;

3. živinsku paštetu (koja se u suštini sastoji od živinskog mesa sa dodatkom teletine, svinjske masti, tartufa i začina), smrznutu ili nesmrznutu;

4. gotova jela koja sadrže živinsko meso kao osnovni sastojak, zajedno sa drugim proizvodima kao što je povrće, pirinač ili proizvodi vrsta makarona, kao prilozima jelu od mesa. Primeri jela u ovoj kategoriji jesu prerađevine poznate kao piletina sa pirinčem i piletina sa pečurkama, kao i smrznuta gotova jela od živinskog mesa pripremljena na tacni, u kojima se drže odvojeno samo meso i ostali različiti sastojci.

Pri određivanju procenta živinskog mesa ili drugih klaničnih proizvoda, masa kostiju se ne uzima u obzir.

1602 31 11

Koji sadrže isključivo nekuvano ćureće meso

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

1602 32 11

Nekuvani

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

1602 39 21

Nekuvani

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

1602 41 10 i 1602 41 90

Butovi i komadi od njih

Videti Dodatnu napomenu 2. uz ovu glavu za obuhvat izraza "komadi od njih" i odgovarajuće odredbe Dopunskog komentara CN.

Seckane ili fino mlevene prerađevine isključene su iz ovih tar. podbr., čak i ako su dobijene od butova ili komada od njih.

1602 42 10 i 1602 42 90

Plećke i komadi od njih

Videti Dodatnu napomenu 2. uz ovu glavu za obuhvat izraza "komadi od njih" i odgovarajuće odredbe Dopunskog komentara CN.

Seckane ili fino mlevene prerađevine isključene su iz ovih tar. podbr., čak i ako su dobijene od plećki ili komada od njih.

1602 49 11 do 1602 49 50

Od domaćih svinja

Za određivanje procenata mesa ili ostalih klaničnih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masti bilo koje vrste ili porekla, videti Uredbu Komisije (EEZ) broj 226/89 ("Službeni list EU", broj L 29, 31.1.1989, str. 11).

Pri određivanju ovih procenata, želatin i sosovi se ne uzimaju u obzir.

1602 49 15

Ostale mešavine koje sadrže butove, plećke, bubrežnjake ili vratove i komade od njih

Videti Dodatnu napomenu 2. uz ovu glavu za obuhvat izraza "komadi od njih" i odgovarajuće odredbe Dopunskog komentara CN.

Mešavine koje spadaju u ovaj tarifni podbroj moraju sadržati najmanje jedan od delova (i/ili njihove komade) navedenih u nazivu tarifnog podbroja, mada bitan karakter mešavini ne mora davati taj deo. Mešavina takođe može sadržati meso ili ostale klanične proizvode od drugih životinja.

1602 50 10

Nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

1602 50 31

Konzervisana govedina (corned beef) u hermetički zatvorenom pakovanju

Za svrhe tarifnog podbroja 1602 50 31, pod izrazom u "hermetički zatvorenom pakovanju" podrazumevaju se proizvodi pripremljeni u ambalaži koja je zaptivena, vakuumirani ili nevakuumirani, kako bi se sprečio ulazak ili izlazak vazduha ili drugih gasova. Kada se takva ambalaža jednom otvori, njen originalni poklopac biva trajno oštećen.

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode stavljene pripremljene, između ostalog, u zaptivenim plastičnim kesama, vakuumirani ili nevakuumirani.

1602 90 61

Nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

1604

Pripremljena ili konzervisana riba; Kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Videti Napomenu za tar. podbr. 2. uz ovu glavu.

1604 12 91

U hermetički zatvorenom pakovanju

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1602 50 31.

1604 14 26

Fileti dobijeni podužnim sečenjem

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo filete u smislu HS Komentara uz tarifni broj 0304, pod (1), koji imaju sledeće tri karakteristike:

- da su kuvani;

- da su pakovani, bez tečne podloge za prekrivanje, u kese (ili obmotani folijom) za pakovanje hrane, vakumirani ili nevakumirani, zaptiveni ili nezaptiveni; i

- da su smrznuti.

1604 14 36

Fileti dobijeni podužnim sečenjem

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1604 14 26.

1604 14 46

Fileti dobijeni podužnim sečenjem

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1604 14 26.

1604 19 31

Fileti dobijeni podužnim sečenjem ("loins")

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1604 14 26.

1604 20 05

Pripremljeni surimi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 0304 93 10.

Prerađevine koje spadaju u ovaj tarifni podbroj proizvedene su od surimija pomešanog sa drugim proizvodima (na primer, brašnom, skrobom, proteinima, mesom ljuskara, začinima, aromama i bojama). One su termički obrađene i obično se isporučuju u smrznutom stanju.

1605

Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani

Videti Napomenu za tar. podbr. 2. uz ovu glavu.

1605 29 00

Ostali

Ovaj tarifni podbroj obuhvata škampe i kozice upakovane u hermetički zatvorenu ambalažu (Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1602 50 31).

1605 53 10

U hermetički zatvorenom pakovanju

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1602 50 31.

---------------

(1) Sprovedbena Uredba Komisije (EU) broj 1362/2013 od 11. decembra 2013. godine o utvrđivanju metoda organoleptičke analize nekuvanog začinjenog živinskog mesa za svrhe njegovog svrstavanja u Kombinovanoj nomenklaturi "Službeni list EU" broj 343, 19. decembra 2013, str. 9).

 

Glava 17
ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

 

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju

1701 12 10 do 1701 14 90

Sirovi šećer bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. određene vrste nerafinisanog belog šećera;

2. smeđe šećere sa niskim stepenom polarizacije, dobijene iz drugog ili trećeg prolaza u postupku proizvodnje šećera i čija boja varira od žute do tamno smeđe, uglavnom kao rezultat melase koju sadrže, sa sadržajem saharoze između 85 i 98% po masi;

3. šećere manje čistoće dobijene iz postupka rafinacije ili iz proizvodnje šećernih bombona, na primer, četvrtine, komade i smeđe šećeri.

1701 12 10 i 1701 12 90

Šećer od šećerne repe

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 1701 12, 1701 13 i 1701 14.

1701 13 10 i 1701 13 90

Šećer od šećerne trske naveden u Napomeni za tar. podbr. 2. uz ovu glavu

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 1701 12, 1701 13 i 1701 14.

1701 14 10 i 1701 14 90

Ostali šećer od šećerne trske

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 1701 12, 1701 13 i 1701 14.

1701 91 00

Sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje

Aromatizovani ili obojeni šećeri svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj čak i ako je njihov sadržaj saharoze ispod 99,5% po masi.

1701 99 10

Beli šećer

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu.

Beli šećeri iz ovog tarifnog broja su šećeri, rafinisani ili nerafinisani, koji su obično bele boje zbog visokog sadržaja saharoze (99,5% po masi i više).

Za određivanje sadržaja saharoze u belom šećeru u vezi sa Dodatnom napomenom 3. uz Glavu 17, primenjuje se polarimetrijski metod utvrđen u metodu 10. Aneksa II Direktive Komisije 79/796/EEZ ("Službeni list EU", broj L 239, 22.9.1979, str. 24).

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu u čvrstom stanju; Šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; Veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; Karamel

1702 11 00 i 1702 19 00

Laktoza i laktozni sirup

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1702, deo (A) pod (1) i deo (B) stav 1.

1702 30 10

Izoglukoza

Videti Dodatnu napomenu 5. uz ovu glavu.

1702 30 50 i 1702 30 90

Ostali

Za svrhe izračunavanja procentnog masenog udela glukoze, uzima se da izraz "u suvom stanju" isključuje kako vodu u slobodnom stanju, tako i vodu u kristalima (kristalizaciona voda).

1702 40 10

Izoglukoza

Videti Dodatnu napomenu 5. uz ovu glavu.

1702 60 10

Izoglukoza

Videti Dodatnu napomenu 5. uz ovu glavu.

1702 60 80

Inulin sirup

Videti Dodatnu napomenu 6 (a) uz ovu glavu.

1702 90 30

Izoglukoza

Videti Dodatnu napomenu 5. uz ovu glavu.

1702 90 80

Inulin sirup

Videti Dodatnu napomenu 6 (b) uz ovu glavu.

1702 90 95

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. maltozu, osim hemijski čiste maltoze;

2. invertni šećer;

3. saharozne sirupe (osim javorovog sirupa), nebojene i nearomatizovane;

4. proizvode koji se pogrešno nazivaju "melasom visoke čistoće" dobijene hidrolizom i koncentrisanjem sirovog sirupa od šećerne trske, koji se uglavnom upotrebljavaju kao hranljiva podloga u proizvodnji antibiotika, kao i u proizvodnji etil-alkohola;

5. laktozu, osim hemijski čiste laktoze;

1703

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera

1703 10 00

Melasa od šećerne trske

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 1703 10.

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaoa

1704 10 10 i 1704 10 90

Žvakaće gume, prevučene ili neprevučene šećerom

Ovaj tarifni podbroj obuhvata zaslađene žvakaće gume, koje karakteriše prisustvo čikl gume ili drugih sličnih nejestivih proizvoda, bez obzira na oblik u kojem su pripremljene (listići, dražeje prevučene šećerom, kuglice, itd.), uključujući "bubble gum".

1704 90 10

Ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10% po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo ekstrakt slatkog korena sa sadržajem saharoze većim od 10% po masi, bez dodatih drugih šećera, aroma ili drugih supstanci, bilo da su pripremljeni ili nepripremljeni u oblike pogača, štapića, pastila, itd..

Ekstrakt slatkog korena pripremljen kao konditorski proizvod dodavanjem drugih supstanci spada u tarifni broj 1704 90 99 bez obzira na udeo saharoze.

1704 90 30

Bela čokolada

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1704, stav 2. pod (vi).

1704 90 51 do 1704 90 99

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju većinu preparata od šećera poznatijih pod nazivom "slatkiši" ili "proizvodi od šećera" ("konditorski proizvodi"). Ovi proizvodi ostaju svrstani u ove tar. podbr., čak i ako sadrže alkoholna pića ili neki liker na bazi alkohola.

Ovi tar. podbr. takođe uključuju paste za proizvodnju fondana, marcipana, nugata, itd., koji su poluproizvodi koji se upotrebljavaju u proizvodima od šećera i obično pripremaju u vidu blokova ili pogača. Ovi poluproizvodi ostaju svrstani u ove tar. podbr., čak i ako im je sadržaj šećera naknadno povećan u toku prerade u gotove proizvode, pod uslovom da su, po svom sastavu, izričito namenjeni za upotrebu u proizvodnji određene vrste konditorskih proizvoda.

Ovi tar. podbr. isključuju:

a) proizvode slične sladoledu, čak i kada su isporučeni u obliku sladoleda na štapiću u vidu lizalica (tarifni broj 2105 00);

b) proizvode od šećera koji sadrže kakao, pomešane u različitim odnosima, sa proizvodima od šećera koji ne sadrže kakao i upakovane za prodaju kao mešavine (tarifni broj 1806).

1704 90 51

Paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1704, stav 2. pod (iv) i (ix).

Ovaj tarifni podbroj uključuje mešavine za paniranje ili glaziranje.

1704 90 55

Pastile za grlo i bombone protiv kašlja

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1704, stav 2. pod (v).

1704 90 61

Proizvodi prevučeni šećerom (panirani)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode od šećera, kao što su bademi prevučeni tvrdim šećernim plaštom. Panirani slatkiši se dobijaju uranjanjem jezgra slatkiša (na primer, badema) u sud sa šećernim sirupom; pri rotiranju suda, jezgro prikuplja šećer. Pri hlađenju, šećer formira poseban spoljni plašt.

1704 90 65

Gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku slatkiša

Gumi-bombone i proizvodi od želea su proizvodi dobijeni od sredstava za želiranje (kao što je gumiarabika, želatin, pektin i određene vrste skroba), zajedno sa šećerom i aromama. Oni mogu biti različitih oblika, na primer, u obliku ljudi ili životinja.

1704 90 71

Kuvani slatkiši, punjeni ili nepunjeni

Kuvani slatkiši su tvrdi, ponekad krti i mogu biti prozirni ili neprozirni. U suštini se sastoje od šećera koji je prokuvan i kojem su dodate male količine drugih supstanci (osim masti) kako bi se dobio veliki broj različitih aroma, konzistencija i boja. Takvi proizvodi takođe mogu imati i središnje punjenje.

1704 90 75

Mlečne karamele, karamele i slični slatkiši

Mlečne karamele, karamele i slični slatkiši su proizvodi koji se, kao i kuvani slatkiši, dobijaju kuvanjem šećera ali sa dodatkom masti.

1704 90 81

Komprimati

Komprimati su šećerni proizvodi koji se isporučuju u različitim oblicima a koji su dobijeni komprimovanjem, sa sredstvom ili bez sredstva za vezivanje.

1704 90 99

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode od šećera koji nisu uključeni u prethodne tar. podbr. On uključuje:

1. fondane;

2. marcipan u pakovanjima za neposredno konzumiranje, neto mase manje od 1 kg (marcipan u drugim pakovanjima: tarifni podbroj 1704 90 51);

3. nugat;

4. ekstrakt slatkog korena pripremljen kao proizvod od šećera.

 

Glava 18
KAKAO I PROIZVODI OD KAKAOA

 

1801 00 00

Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen

Kakao u zrnu sadrži (po masi) 49 do 54% masti pod nazivom kakao maslac, 8 do 10% skroba, 8 do 10% proteina, 1 do 2% teobromina, 5 do 10% tanina (katehina), 4 do 6% celuloze, 2 do 3% minerala, sterole (vitamin D) i različite fermente.

1803

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena

Ovaj tarifni broj uključuje kakao masu, bez obzira da li jeste ili nije u komadima, obrađenu alkalnim supstancama da bi se povećala njena rastvorljivost. Ovaj tarifni broj ne uključuje kakao masu obrađenu na takav način, ali u obliku praha (tarifni broj 1805 00 00).

1805 00 00

Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

Kakao u prahu kojem su dodate male količine lecitina (oko 5% po masi) ostaje svrstan u ovaj tarifni broj, budući da je njegova svrha da poveća sposobnost dispergovanja kakaoa u prahu u tečnostima i na taj način omogući pripremu napitaka na bazi kakaoa (rastvorljivi kakao).

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

Samo proizvodi koji sadrže kakao u zrnu, kakao masu ili kakao u prahu smatraju se proizvodima koji sadrže kakao u smislu tarifnog broja 1806.

1806 20 10

Koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji

Ovaj tarifni broj uključuje proizvode opšte poznate kao "čokoladni preliv" ili "mlečni čokoladni preliv".

1806 20 30

Koji sadrže od 25%, ali ne preko 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji

Ovaj tarifni broj uključuje proizvode opšte poznate kao "mlečna čokolada".

1806 20 50

Sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca

Ovaj tarifni broj uključuje proizvode opšte poznate kao "obična čokolada".

1806 20 70

Čokoladno-mlečne mrvice

Čokoladno-mlečne mrvice se dobijaju sušenjem vodene mešavine šećera, mleka i kakaoa u vakuumu; obično se upotrebljavaju za proizvodnju mlečne čokolade. Mogu biti u obliku nepravilnih, mrvljivih komada ili u obliku praha. Čokoladno-mlečne mrvice obično sadrže između 35 i 70% šećera po masi, između 15 i 50% suve materije mleka i između 5 i 30% kakaoa.

Specijalizovan postupak proizvodnje mrvica dovodi do kristalizacije ovih sastojaka.

1806 20 95

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata ostale proizvode od kakaoa, naročito praline pastu i čokoladne namaze.

1806 31 00

Punjeni

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 1806 31.

1806 32 10

Sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća

Ovaj tarifni podbroj uključuje čvrste blokove, table i šipke čokolade koji sadrže žitarice, voće ili jezgrasto voće, cele ili u komadićima, ugrađene u čokoladu.

1806 90 11 i 1806 90 19

Čokolade (uključujući praline), punjene ili nepunjene:

Kada je reč o terminu "punjeni", HS Komentar uz tarifni podbroj 1806 31 primenjuje se mutatis mutandis.

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode koji se obično mogu pojesti u jednom zalogaju, a koji se sastoje od:

- punjene čokolade; ili

- kombinacije čokolada sa bilo kojom jestivom supstancom; u slojevima; ili

- mešavine čokolada sa bilo kojim jestivim prehrambenim proizvodom.

1806 90 11

Koje sadrže alkohol

Sortiment čokolada u kojima neke sadrže alkohol, a neke ne, svrstavaju se u skladu sa Osnovnim pravilom za primenjivanje Kombinovane nomenklature 3 (b).

1806 90 19

Ostale

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 1806 90 11.

1806 90 31

Punjene

Kada je reč o terminu "punjeni", HS Komentar uz tarifni podbroj 1806 31 primenjuje se mutatis mutandis.

Ovaj tarifni podbroj uključuje punjena čokoladna uskršnja jaja i druge nove oblike.

1806 90 39

Nepunjene

Ovaj tarifni podbroj uključuje čokoladne crviće, pahuljice i slično, te puna ili šuplja čokoladna jaja i figurice.

1806 90 50

Proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedene od zamene šećera, koji sadrže kakao

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode od šećera iz tarifnog broja 1704, na primer, mlečne karamele i proizvode prevučene šećerom, sa dodatkom kakaoa.

1806 90 60

Namazi koji sadrže kakao

Ovaj tarifni podbroj obuhvata čokoladne namaze pripremljene u neposrednom pakovanju neto mase 2 kg ili manje.

1806 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje određene vrste praha koji sadrže kakao, za proizvodnju kremova, jestivog sladoleda, deserta i sličnih proizvoda na koje se primenjuju isključenja utvrđena u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu.

 

Glava 19
PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI

Opšte odredbe

"Sadržaj kakao praha" u proizvodima iz ove glave obično se izračunava množenjem zbira teobromina i kofeina sa koeficijentom 31.

Sadržaj teobromina i kofeina određuju se metodom HPLC (tečna hromatografija visokih performansi).

U slučaju proizvoda koji sadrže kofein ili teobromin iz drugih izvora osim kakaoa, te dodatne količine kofeina i teobromina ne treba uzimati u obzir prilikom izračunavanja sadržaja kakaoa.

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; Prehrambeni proizvodi od roba iz tar. br. 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

Samo proizvodi koji sadrže kakao u zrnu, kakao masu ili kakao u prahu smatraju se proizvodima koji sadrže kakao u smislu tarifnog broja 1901.

1901 20 00

Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

Ovaj tarifni podbroj uključuje mešavine testa navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 1901, deo (II) stav 8. pod (7) i (8).

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje sušene ili termički obrađene oblande od brašna ili skroba, bilo da su namenjene ili nisu namenjene za upotrebu u pekarskim proizvodima (tarifni broj 1905).

1901 90 11 i 1901 90 19

Ekstrakt slada

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1901, deo (I).

Ekstrakt slada sadrži dekstrine, maltozu, proteine, vitamine, enzime i aromu.

Ovi tar. podbr. ne uključuju proizvode za bebe, pripremljene za prodaju na malo, koji sadrže ekstrakte slada, čak i kada je ekstrakt slada jedan od glavnih sastojaka (tarifni podbroj 1901 10 00).

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drugačije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; Kus-kus, pripremljen ili nepripemljen

1902 20 91

Kuvane

Ovaj tarifni podbroj uključuje i prethodno kuvane testenine.

1902 30 10

Sušene

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, izraz "sušene" odnosi se na proizvode u suvom ili krtom stanju sa malim sadržajem vlage (približno do 12%), koji su podvrgnuti bilo direktnom sušenju na suncu ili nekom industrijskom procesu sušenja (na primer, sušenju u tunelskim sušarama, pečenju ili prženju).

1902 40 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj obuhvata pripremljen kus-kus, na primer, kus-kus koji pripremljen sa mesom, povrćem i drugim sastojcima, pod uslovom da sadržaj mesa ne prelazi 20% po masi proizvoda.

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primer, kukuruzne pahuljice); Žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

Videti Napomene 3. i 4. uz ovu glavu.

Samo proizvodi koji sadrže kakao u zrnu, kakao masu ili kakao u prahu smatraju se proizvodima koji sadrže kakao u smislu tarifnog broja 1904.

1904 10 10 do 1904 10 90

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica

Proizvodi dobijeni postupkom navedenom u HS komentaru uz tarifni broj 1904, deo (A) stav 4, uključujući proizvode dobijene od ostalih žitarica, ostaju svrstani ovde ako su, nakon bubrenja, transformisani u brašno, prekrupu ili pelete.

Ovi tar. podbr. uključuju materijale za pakovanje nepravilnog oblika, čak i ako su učinjena nepodobnim za ishranu ljudi, proizvedene ekstrudiranjem proizvoda kao što je kukuruzni griz.

1904 20 10 do 1904 20 99

Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili od bubrenih žitarica

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1904, deo (B).

1904 30 00

Bulgur pšenica

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1904, deo (C).

1904 90 10 i 1904 90 80

Ostali

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1904, deo (D).

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaoa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

Ovaj tarifni broj obuhvata grickalice (snek zalogaji) spremne za jelo u obliku, na primer, suvog graška ili kikirikija potpuno obloženog testom ako, zbog svoje debljine i ukusa, bitan karakter proizvodu daje testo.

Samo proizvodi koji sadrže kakao u zrnu, kakao masu ili kakao u prahu smatraju se proizvodima koji sadrže kakao u smislu tarifnog broja 1905.

Ovaj tarifni broj ne uključuje nekuvano testo, u bilo kom obliku, za proizvodnju hleba, peciva, kolača, biskvita i drugih pekarskih proizvoda, sa dodatkom ili bez dodatka kakaoa (tarifni podbroj 1901 20 00).

1905 10 00

Hrskavi hleb

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (A) pod (4).

Ovaj tarifni podbroj uključuje i proizvode dobijene ekstrudiranjem.

1905 20 10 do 1905 20 90

Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (A) pod (6).

Ovi tar. podbr. ne uključuju "speculoos" ili "Russisch Brot".

1905 31 11 do 1905 31 99

Slatki biskviti

Videti Dodatne napomene 1. i 2. uz ovu glavu i eksplanatornu napomenu HS uz tarifni broj 1905, deo (A) tačka (8) pod (b).

Ovi tar. podbr. uključuju takve proizvode dobijene ekstrudiranjem.

1905 31 30

Sa sadržajem 8% ili više po masi mlečnih masti

Ovaj tarifni podbroj uključuje biskvite sa maslacem.

1905 31 91

Sendvič-biskviti

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode koji se sastoje od jednog očiglednog sloja od materije bilo kog prehrambenog proizvoda, između dva sloja biskvita. Punjenje može biti, na primer, od čokolade, džema, fondan mase ili paste od jezgrastog voća.

1905 32 05 do 1905 32 99

Vafle i oblande

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (A) pod (9).

1905 32 91

Slane, punjene ili nepunjene

Ovaj tarifni podbroj uključuje začinjene vafle koje sadrže sir.

1905 40 10 i 1905 40 90

Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (A) pod (5).

1905 90 20

Hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (B).

1905 90 30

Hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i ne preko 5% masnoće

Termin" hleb" uključuje proizvode različitih veličina.

Ovaj tarifni podbroj uključuje običan hleb u različitim oblicima, specijalne hlebove, kao što je glutenski hleb za dijabetičare i mornarski biskvit.

1905 90 45

Biskviti

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (A) tačka (8) pod (a) i (c).

1905 90 55

Ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, začinjeni ili slani

Videti HS Komentar uz tarifni broj 1905, deo (A) pod (7) i (15).

1905 90 60

Sa dodatkom materija za zaslađivanje

Ovaj tarifni podbroj uključuje sve fine pekarske proizvode koji nisu obuhvaćeni prethodnim tar. podbr., na primer, kolače, peciva i puslice.

1905 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje kiš, pice i vrste hleba koje nisu uključene u tar. podbr. 1905 90 30 i 1905 90 60.

Ovaj tarifni podbroj uključuje materijale za pakovanje nepravilnog oblika, čak i ako su učinjena nepodobnim za ishranu ljudi, proizvedene ekstrudiranjem proizvoda skroba.

 

Glava 20
PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, KAO I OD OSTALIH DELOVA BILJA

Opšte odredbe

Ova glava obuhvata snek proizvode spremne jelo, na primer, u obliku suvog graška ili kikirikija samo delimično obloženog testom i kojima stoga bitan karakter proizvoda daje povrće, voće, jezgrasto voće ili drugi delovi bilja.

Ova glava obuhvata i krastavce i kornišone koji su prošli kompletnu mlečnu fermentaciju.

Međutim, krastavci i kornišoni koji nisu prošli kompletnu mlečnu fermentaciju i koji su privremeno konzervisani u slanom rastvoru svrstavaju se u tarifni podbroj 0711 40 00 ako nisu pogodni za neposrednu potrošnju. Po pravilu, takvi proizvodi sadrže najmanje 10% soli po masi.

 

Napomena 4.

Za određivanje sadržaja suve materije u soku od paradajza, primenjuje se analitički metod utvrđen u Aneksu Uredbe Komisije (EEZ) broj 1979/82 ("Službeni list EU", broj L 214, 22. jula 1982, str. 12).

Dodatna napomena 1.

Kako bi se odredio sadržaj kiseline u proizvodu, potrebno je da se alikvotni udeli tečne i čvrste komponente proizvoda homogenizuju.

2001

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

Videti Napomenu 3. uz ovu glavu.

2001 90 10

Mango čatni

Za svrhe ovog tarifnog podbroja i tarifnog podbroja 2103 90 10, pod "mango čatnijem" se podrazumeva proizvod od kiselog manga kojem su dodati različiti proizvodi, kao što je đumbir, suvo grožđe, biber i šećer.

S obzirom na to da mango čatni koji spada u ovaj tarifni podbroj sadrži komade voća, mango čatni koji spada u tarifni podbroj 2103 90 10 ima oblik potpuno homogenizovanog sosa, čija konzistencija varira po gustini.

2001 90 50

Pečurke

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje pečurke koje su privremeno konzervisane postupcima navedenim u tarifnom broju 0711, na primer, jako slanom vodom koja sadrži sirće ili sirćetnu kiselinu.

2002

Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom

2002 10 10 i 2002 10 90

Paradajz, ceo ili u komadima

Ovi tar. podbr. uključuju paradajz, ceo ili u komadima, oljušten ili neoljušten, konzervisan sterilizacijom.

2002 90 11 do 2002 90 99

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju paradajz pire, bez obzira da li je u obliku pogače ili ne, paradajz koncentrat i sok od paradajza, sa sadržajem suve materije 7% ili više. Oni uključuju i paradajz u prahu dobijen dehidracijom soka od paradajza; međutim, oni ne uključuju prah nastao kao rezultat mlevenja ljuspica dobijenih sušenjem paradajza prethodno isečenog u kriške, koji spada u tarifni podbroj 0712 90 30.

2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

Videti Napomenu 3. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni broj ne obuhvata preparate od proizvode iz tarifnog broja 0714 koji se ne smatraju povrćem (tarifni podbroj 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 ili 2008 99 91).

2004 10 10

Kuvan, nepripremljen na drugi način

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2004, stav 2. pod (1).

2004 10 91 i 2004 10 99

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju proizvode navedene u HS komentaru uz tarifni broj 2004, stav 2. pod (3).

2004 90 50

Grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp., u mahuni

Za svrhe ovog tarifnog podbroja pod "boranijom u mahuni" se podrazumeva samo pasulj iz roda Phaseolus i Vigna ubran pre sazrevanja, čija je čitava mahuna jestiva. Mahuna može biti različitih boja, kao što je čisto zelena, zelena sa sivim ili plavim šarama ili žuta (žuta boranija).

2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nezamrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 2004 primenjuje se na ovaj tarifni broj.

Ovaj tarifni broj obuhvata proizvod pod nazivom "papad", sačinjen od listova suvog testa pripremljenih od brašna mahunastog povrća, soli, začina, ulja, sredstava za dizanje testa i, u nekim slučajevima, malih količina brašna od žitarica ili pirinčanog brašna.

2005 10 00

Homogenizovano povrće

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

2005 20 80

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje krompire, isečene na kolutove ili kriške, prethodno ispržene na masti ili ulju, ohlađene i u vakuum pakovanju.

2005 70 00

Masline

Ovaj tarifni podbroj obuhvata masline navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2005, stav 4. pod (1), nepunjene ili punjene povrćem (na primer, ljutim ili slatkim paprikama), voćem ili jezgrastim voćem (na primer, bademima) odnosno mešavinom povrća i voća ili jezgrastog voća.

2006 00

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani)

2006 00 31 do 2006 00 38

Sa sadržajem šećera preko 13% po masi

Videti Dodatnu napomenu 2 (a) uz ovu glavu, u vezi sa sadržajem šećera.

2007

Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

Videti Napomenu 5. uz ovu glavu, u vezi sa "dobijeni kuvanjem".

Videti Dodatnu napomenu 2 (a) uz ovu glavu, u vezi sa "sadržajem šećera".

2007 10 10 do 2007 10 99

Homogenizovani proizvodi

Videti Napomenu za tar. podbr. 2. uz ovu glavu.

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drugačije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

Videti Dodatnu napomenu 2 (a) uz ovu glavu, u vezi sa "sadržajem šećera".

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu, u vezi sa "dodatim šećerom".

Videti Dodatnu napomenu 4. uz ovu glavu, u vezi sa "sadržajem alkohola".

2008 11 10 do 2008 19 99

Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, međusobno pomešani ili nepomešani

Ovi tar. podbr. uključuju proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2008, stav 2. pod (1) i (2), uključujući njihove mešavine.

Ovi tar. podbr. takođe uključuju proizvode:

1. koji su u ljuspicama ili drobljeni, upotrebljavani naročito u pecivima; ili

2. koji su mleveni ili na drugi način drobljeni, u obliku paste, sa ili bez dodatka drugih supstanci.

Međutim, ovi tar. br. isključuju paste za izradu marcipana, nugata, itd. (tarifni broj 1704).

2008 19 12 do 2008 19 99

Ostalo, uključujući mešavine

Ovi tar. podbr. obuhvataju jezgrasto voće i ostale semenke, isključujući kikiriki i mešavine jezgrastog voća i ostalih semenki, čak i one u kojima preovlađuje kikiriki.

2008 30 51

Grejpfrut, kriške, uključujući pomelo

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod "kriškama" se podrazumevaju prirodni delovi voća, celi.

Prisustvo malih količina slomljenih kriški, koje nisu rezultat nekog namernog procesa, ne utiče na svrstavanje u ovaj tarifni podbroj.

2008 30 71

Grejpfrut, kriške, uključujući pomelo

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 2008 30 51.

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

Videti Napomenu 6. uz ovu glavu, u pogledu "sokova, nefermentisanih i bez dodatka alkohola".

Videti Napomenu za tar. podbr. 3. uz ovu glavu, u vezi sa "Briks vrednošću".

Videti Dodatnu napomenu 5 (a) uz ovu glavu, u vezi sa "dodatim šećerom".

Za svrhe Dodatne napomene 5 (b) uz ovu glavu, smatra se da su proizvodi kojima je šećer dodat u takvoj količini da sadrže manje od 50% voćnog soka po masi, izgubili izvorni karakter voćnih sokova iz tarifnog broja 2009.

Za određivanje da li su proizvodi izgubili svoj izvorni karakter u pogledu dodatka šećera, primenjuju se samo Dodatne napomene 2. i 5. uz ovu glavu. Sadržaj različitih šećera izražen kao saharoza određuje se u skladu sa navedenom Dodatnom napomenom 2. Ako je sadržaj dodatog šećera izračunat u skladu sa Dodatnom napomenom 5 (a) uz ovu glavu veći od 50% po masi, izračunati sadržaj voćnog soka je manji od 50% po masi, tako da se proizvod ne svrstava u tarifni broj 2009.

Dodatna napomena 5 (b) uz ovu glavu ne primenjuje se na koncentrisane prirodne voćne sokove.

Prema tome, koncentrisani prirodni voćni sokovi nisu isključeni iz tarifnog broja 2009.

U vezi sa dodavanjem drugih supstanci proizvodima iz tarifnog broja 2009, videti HS Komentar uz tarifni broj 2009.

PRIMER

Analizom uzorka soka od pomorandže dobijeni su sledeći rezultati:

- vrednost koju pokazuje refraktometar na temperaturi od 20 °C: 65,3,

- izračunati sadržaj različitih šećera izražen kao saharoza (Dodatna napomena 2. uz ovu glavu): 62,0 (65,3 × 0,95),

- izračunati sadržaj dodatog šećera (Dodatna napomena 5. uz ovu glavu): 49% po masi (62,0-13),

- izračunati sadržaj voćnog soka: 51% po masi (100-49).

Zaključak: smatra se da uzorak, u smislu Dodatne napomene 5 (b) uz ovu glavu, nije izgubio svoj izvorni karakter, zato što izračunati sadržaj voćnog soka nije manji od 50% po masi.

2009 11 11 do 2009 11 99

Smrznuto

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2009 11.

2009 50 10 i 2009 50 90

Sok od paradajza

Videti Napomenu 4. uz ovu glavu i odgovarajuće eksplanatorne napomene.

2009 69 51

Koncentrisani

Videti Dodatnu napomenu 6. uz ovu glavu.

2009 69 71

Koncentrisani

Videti Dodatnu napomenu 6. uz ovu glavu.

 

Glava 21
RAZNI PROIZVODI ZA ISHRANU

Opšta odredba

Svrstavanje "dodataka ishrani" (iz tačke 16. HS Komentara uz tarifni broj 2106), naročito ostalih prehrambenih proizvoda isporučenih u odmerenim dozama, kao što su kapsule, tablete, pastile i pilule, koji su namenjeni da se upotrebljavaju kao dodaci ishrani, treba tumačiti i s obzirom na kriterijume utvrđene presudom Suda pravde Evropske unije u združenim predmetima C-410/08 do C-412/08 ("Swiss Caps").

 

Dodatna napomena 1.

Ova dodatna napomena obuhvata naročito maltodekstrine.

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi ovih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2101 11 00

Ekstrakti, esencije i koncentrati

Ovaj tarifni podbroj obuhvata ekstrakte, esencije i koncentrate kafe u obliku praha, granula, ljuspica, blokova i nekom drugom čvrstom stanju.

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode u tečnom obliku ili u obliku paste (čak i smrznute). Takvi proizvodi se naročito upotrebljavaju u prehrambenim proizvodima (na primer, u proizvodnji čokolada, kolača i peciva, sladoleda).

2101 30 19

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje neproklijalo zrno ječma, oljušteno, prženo i upotrebljivo u proizvodnji piva kao sredstvo za aromatizaciju ili bojenje, ili kao zamena za kafu.

2102

Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva

2102 10 10

Kultura kvasca

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2102, deo (A) stav 3 pod (4).

Ovi kvasci se uzgajaju na specijalnim podlogama za određene namene, naročito za destilaciju i proizvodnju vina. Sa njima je moguće postići veoma precizne karakteristike fermentisanih proizvoda.

2102 20 11 i 2102 20 19

Neaktivni kvasac

Ovi kvasci, opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 2102, deo (A) st. 4. i 5, obično se prodaju pod nazivom "kvasac za prehrambenu industriju". Obično se pripremaju u vidu praha, ljuspica ili granula.

2102 20 90

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2102, deo (B).

2102 30 00

Pripremljeni praškovi za pecivo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2102, deo (C).

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)

2103 90 10

Mango čatni, tečan

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod "mango čatnijem" se podrazumeva proizvod od kiselog manga kojem su dodati različiti sastojci kao što je đumbir, suvo grožđe, biber i šećer.

Mango čatni iz ovog tarifnog podbroja je u obliku sosa, u više ili manje tečnom stanju, potpuno homogenizovan.

2103 90 30

Aromatični biteri jačine alkohola po zapremini od 44,2% do 49,2% vol, koji sadrže po masi od 1,5% do 6% gorčice (lincura, gencijana), začina i različitih sastojaka i od 4% do 10% šećera, u sudovima zapremine 0,5 litara ili manje

Proizvodi iz ovog tarifnog podbroja su koncentrovani tečni alkoholni proizvodi, čija specifična aroma, koja je i gorka i veoma aromatična, potiče od korena lincure upotrebljenog u njihovoj proizvodnji, u kombinaciji sa različitim začinima i aromatičnim supstancama.

Ovi koncentrovani aromatični biteri predstavljaju aditive namenjene za aromatizovanje pića (koktela, sirupa, bezalkoholnih pića, itd.) i začine koji se upotrebljavaju na isti način kao sosovi i mešani začini u kuvanoj hrani i pecivima (supama, pripremljenom mesu, ribi ili jelima od povrća, sosovima, delikatesnim proizvodima, voćnim kompotima i voćnim salatama, desertima, šerbetima, itd.).

Uobičajeni trgovački naziv ovih aromatičnih bitera je "Angostura bitter".

2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi

2104 20 00

Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi

Izraz "homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi" definisan je u Napomeni 3. uz ovu glavu.

Formulacija "Ovi proizvodi mogu sadržati malu količinu vidljivih komadića sastojaka" u Napomeni 3. uz Glavu 21 ne znači da postoji neka fiksna granica izražena u procentima po masi ili veličina tih vidljivih komadića da bi proizvod bio obuhvaćen tarifnim podbrojem 2104 20 00. Koncept "male količine vidljivih komadića sastojaka" treba tumačiti na osnovu objektivnih karakteristika proizvoda; mora se proceniti da li su vidljivi komadići dodati u takvoj količini da čine značajan deo proizvoda. Ako je tako, proizvod svrstava na drugo mesto (na primer, u tarifni broj 2005), pošto je proizvod izgubio karakter homogenizovanog složenog prehrambenog proizvoda.

2105 00

Sladoled i drugi slični proizvodi, sa dodatkom ili bez dodatka kakaoa

Za svrhe ovog tarifnog broja, pod "sladoledom i drugim sličnim proizvodima" podrazumevaju se prehrambeni proizvodi, bez obzira da li su pripremljeni ili nepripremljeni za prodaju na malo, sa ili bez dodatka kakaoa ili čokolade (čak i u vidu preliva), koji su, kao rezultat smrzavanje, u čvrstom stanju ili u obliku paste i namenjeni da se u takvom stanju jedu.

Bitna karakteristika ovih proizvoda je da se oni na temperaturi od oko 0 °C vraćaju u tečno ili polu-tečno stanje.

Međutim, proizvodi koji, iako u potpunosti izgledaju kao proizvodi slični sladoledu, ne poseduju gore opisanu bitnu karakteristiku, spadaju u odgovarajući tarifni broj 1806, tarifni broj 1901 ili tarifni broj 2106.

Proizvodi iz ovog tarifnog broja imaju velik broj različitih naziva (vodeni sladoled, krem sladoled, kasato, napuljski sladoled, itd.) i pripremljeni su u različitim oblicima; mogu sadržati kakao ili čokoladu, šećer, biljne masti ili mlečne masti, mleko (obrano ili punomasno), voće, stabilizatore, arome, boje, itd.

Ukupan sadržaj ovih masti obično ne prelazi 15% po masi gotovog proizvoda. Međutim, neki specijaliteti, u čijoj proizvodnji se upotrebljava velik udeo pavlake, mogu ukupno sadržati oko 20% masti po masi.

U proizvodnji nekih proizvoda sličnih sladoledu, u sirovine se ugrađuje vazduh kako bi povećao zapreminu gotovog proizvoda (ekspandiranje).

Samo proizvodi koji sadrže kakao u zrnu, kakao masu ili kakao u prahu smatraju se proizvodima koji sadrže kakao u smislu tarifnog broja 2105 00.

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 2105, posebno u pogledu isključenja.

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

2106 10 20 i 2106 10 80

Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2106, stav 2. pod (6), osim onog dela koji se odnosi na proteinske hidrolizate.

Ovi tar. br. isključuju koncentrat proteina mleka (tarifni podbroj 0404 90 ili tarifni broj 3504 00).

Prilikom određivanja sadržaja saharoze za svrhe svrstavanja u ove tar. podbr., mora se uzeti u obzir sadržaj invertnog šećera izraženog kao saharoza.

2106 90 20

Složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju za proizvodnju pića

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2106, stav 2. pod (7).

Videti Dodatnu napomenu 2. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj isključuje slične složene proizvode zapreminske alkoholne jačine ne preko 0,5% vol (tarifni podbroj 2106 90 92 ili 2106 90 98).

2106 90 30

Izoglukozni sirupi

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu.

2106 90 92 i 2106 90 98

Ostali

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2106, stav 2. pod (1)-(5), (8)-(11) i (13)-(16), kao i stav 3. Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 2106 10 20 i 2106 10 80.

 

Glava 22
PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE

Opšte odredbe

Kada se u ovoj glavi pravi razlika između proizvoda u pakovanjima od 2 litre ili manjim i proizvoda u pakovanjima većim od 2 litre, količina koju treba uzeti u obzir je zapremina tečnosti sadržane u pakovanju, a ne zapremina ambalaže.

Ova glava obuhvata, ukoliko oni nisu lekovi, tonik preparate koji su pogodni da se neposredno piju, iako se uzimaju u malim količinama, na primer, kašičicom. Bezalkoholni tonik preparati za koje je potrebno da se razrede pre nego što se popiju, ne spadaju u Glavu 22 (obično tarifni broj 2106).

 

Dodatna napomena 2 (b)

Potencijalna zapreminska alkoholna jačina izračunava se množenjem mase šećera (izračunate u kilogramima invertnog šećera) sadržane u 100 litara datog proizvoda, faktorom 0,6.

2201

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; Led i sneg

2201 10 11 do 2201 10 90

Mineralna voda i gazirana voda

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u HS komentaru uz tarifni broj 2201, delovi (B) i (C).

Ovi tar. podbr. ne uključuju prirodnu mineralnu vodu u aerosol kontejnerima za upotrebu za negu kože (tarifni broj 3304)

2201 10 11 i 2201 10 19

Prirodna mineralna voda

"Prirodna mineralna voda" označava vodu koja je usaglašena sa relevantnom verzijom Direktive 2009/54/EZ Evropskog parlamenta i Saveta ("Službeni list EU", broj L 164, 26.6.2009, str. 45).

2201 90 00

Ostala

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2201, delovi (A) i (D).

Ovaj tarifni podbroj takođe obuhvata vodenu paru i prirodnu vodu, filtriranu, sterilizovanu, pročišćenu ili omekšanu.

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tarifnog broja 2009

Izraz "bezalkoholna pića" definisan je u Napomeni 3. uz ovu glavu.

2202 10 00

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

Ovim tarifnim podbrojem obuhvaćena su bezalkoholna pića navedena u HS Komentaru uz tarifni broj 2202, deo (A).

Prisustvo antioksidanasa, vitamina, stabilizatora ili kinina ne utiče na svrstavanje bezalkoholnih pića.

Ovaj tarifni podbroj uključuje tečne proizvode, koji se sastoje od vode, šećera i aroma, pripremljene u plastičnim kesama i namenjene za kućnu izradu ledenih lizalica, zamrzavanjem.

Videti i Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

2202 90 10

Koje ne sadrži proizvode iz tar. br. 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404

Ovaj tarifni podbroj uključuje tonik preparate kako su opisani u eksplanatornoj napomeni uz ovu glavu, stav 2. Ova bezalkoholna pića, koje se često nazivaju dodacima ishrani, mogu biti zasnovana na ekstraktima biljaka (uključujući bilje) i mogu sadržati dodate vitamine i/ili minerale. Po pravilu, ovi preparati bi trebalo da doprinose opštem zdravlju i dobrobiti organizma; stoga se razlikuju od aromatizovane ili zaslađene vode i drugih bezalkoholnih pića iz tarifnog podbroja 2202 10 00 navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 2202, deo (A).

2202 90 91 do 2202 90 99

Ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404

Ovi tar. podbr. uključuju tečne proizvode poznate pod komercijalnim nazivom "filled milk", pod uslovom da je proizvod spreman da se popije. "Filled milk" je proizvod zasnovan na obranom mleku ili obranom mleku u prahu kojem su dodate rafinisane masti ili ulja u količini koja je gotovo jednaka količini prirodnih masnoća ekstrahovanih iz punomasnog mleka. Ovaj napitak se svrstava u okviru potpodele ovih tar. podbr. na osnovu sadržaja mlečnih masti.

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 2202 90 10.

2204

Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009

Videti Dodatnu napomenu 2 (a) uz ovu glavu, u pogledu "stvarne zapreminske alkoholne jačine".

2204 10 11 do 2204 10 98

Vino penušavo

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

2204 10 11

Šampanjac

Šampanjac je penušavo vino proizvedeno u francuskoj pokrajini Šampanji od grožđa proizvedenog isključivo u toj pokrajini.

2204 21 06 do 2204 21 09

Vino, osim onog navedenog u tarifnom podbroju 2204 10, u bocama sa "pečurka" čepovima, pričvršćenim žičanim korpicama; vino pripremljeno na drugi način sa natpritiskom usled prisustva ugljen-dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20 °C

Ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. vino, isporučeno u bocama sa "pečurka" čepovima, koje nije u skladu sa definicijom "penušavog vina" iz Napomene za tar. podbr. 1. uz ovu glavu;

2. vino, isporučeno na drugi način osim u bocama sa "pečurka" čepovima, sa natpritiskom od najmanje 1 bar ali ne većim od 3 bar na 20 °C.

Čepovi od plute koji su u skladu sa skicom u nastavku i slični čepovi izrađeni od plastičnih materijala smatraju se "pečurka" čepovima.

 

 

2204 21 11 do 2204 21 98

Ostali

Videti Dodatne napomene 4. i 5. uz ovu glavu.

Neisparljivi sastojci ukupnog suvog ekstrakta u smislu Dodatne napomene 4 (A) uključuju šećere, glicerol, tanine, vinsku kiselinu, materije za bojenje i soli.

2204 21 11 do 2204 21 78

Vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP)

Videti Dodatnu napomenu 6 (a) uz ovu glavu.

2204 21 23

Tokaj

Videti Dodatnu napomenu 4 (B) (b) uz ovu glavu.

2204 21 79 i 2204 21 80

Vino sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO)

Videti Dodatnu napomenu 6 (a) uz ovu glavu.

2204 29 10

Vino, osim onog navedenog u tarifnom podbroju 2204 10, u bocama sa "pečurka" čepovima, pričvršćenim žičanim korpicama; vino isporučeno na drugi način, sa natpritiskom usled prisustva ugljen-dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20 °C

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 2204 21 06 do 2204 21 09 primenjuje se mutatis mutandis.

2204 29 11 do 2204 29 98

Ostali

Videti Dodatne napomene 4. i 5. uz ovu glavu.

2204 29 11 do 2204 29 58

Vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP)

Videti Dodatnu napomenu 6 (a) uz ovu glavu.

2204 29 11

Tokaj

Videti Dodatnu napomenu 4 (B) (b) uz ovu glavu.

2204 29 79 i 2204 29 80

Vino sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO)

Videti Dodatnu napomenu 6 (a) uz ovu glavu.

2204 30 10

Delimično fermentisana ili sa zaustavljenom fermentacijom na drugi način osim dodavanjem alkohola

Videti Dodatnu napomenu 3. u vezi sa Dodatnom napomenom 2 (a), 2 (b) i 2 (v) uz ovu glavu.

2204 30 92

Koncentrisani

Videti Dodatnu napomenu 7. uz ovu glavu.

2204 30 96

Koncentrisani

Videti Dodatnu napomenu 7. uz ovu glavu.

2205

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju

Vina obuhvaćena ovim tarifnim brojem i opisana u HS komentaru uz tarifni broj 2205 uključuju:

1. pića poznata kao "Marsala all’uovo", "Marsala alla mandorla" i "Crema di Marsala all’uovo", bazirana na Marsala vinu i aromatizovana žumancima, bademima i drugim aromatičnim materijama;

2. pića na bazi vina poznata kao "sangrija", aromatizovana, na primer limunom ili pomorandžom.

Videti Dodatnu napomenu 8. uz ovu glavu. Proizvodi koji imaju stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu manju od 7% vol spadaju u tarifni broj 2206 00.

2206 00

Ostala fermentisana pića (npr.: vino od jabuke (cider), vino od kruške (perry), medovina i saké; Mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

U pogledu svrstavanja fermentisanih pića na bazi alkohola, kojima su dodati destilovani alkohol, voda i druge supstance (kao što je sirup, različite arome i boje i, u nekim slučajevima, kremasta baza) videti presudu Suda pravde Evropske unije u Predmetu C-150/08. U skladu sa navedenom presudom, ako ti dodaci dovode do gubitka ukusa, mirisa i/ili izgleda pića proizvedenog od određenog voća ili prirodnog proizvoda, to jest fermentisanog pića iz tarifnog broja 2206, ono se svrstava u tarifni broj 2208.

2206 00 10

Slabo vino ("piquette")

Videti Dodatnu napomenu 9. uz ovu glavu.

2206 00 31 do 2206 00 89

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 2206, stav 2 pod (1)-(10).

2206 00 31 i 2206 00 39

Penušava

Videti Dodatnu napomenu 10. uz ovu glavu u vezi sa "penušavim".

U vezi sa pečurka čepovima u navedenoj dodatnoj napomeni, videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 2204 21 06 do 2204 21 09, poslednji stav.

2206 00 51 do 2206 00 89

Nepenušava, u sudovima

Ovi tar. podbr. uključuju pića koja nisu proizvod prirodne fermentacije šire od svežeg grožđa već su proizvedena od koncentrovane šire od grožđa. Ova šira je stabilna i može se skladištiti da bi se upotrebljavala po potrebi.

Proces fermentacije obično se pokreće kvascem. Šećer takođe može biti dodat širi pre ili tokom fermentacije. Proizvod dobijen ovim procesom može na kraju biti zaslađen, ojačan ili mešan.

2207

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

2207 10 00

Etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači, nedenaturisani

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2207, osim stava 4.

Alkoholna pića (na primer, džin, vodka) spadaju u tar. podbr. 2208 20 12 do 2208 90 78, bez obzira na njihovu alkoholnu jačinu.

2207 20 00

Etil-alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2207, stav 4.

2208

Nedenaturisan etil-alkohol zapreminske alkoholne jačine manje od 80% vol; Rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Rakije, likeri i ostala alkoholna pića iz tarifnog broja 2208 su alkoholne tečnosti po pravilu namenjene za ljudsku ishranu i pripremljene:

- bilo direktno, destilacijom (sa ili bez dodatih aroma) prirodno fermentisanih tečnosti, kao što su vino ili vino od jabuke, ili prethodno fermentisanog voća, komina, zrna ili drugih biljnih proizvoda, ili

- jednostavnim dodavanjem različitih aromatičnih supstanci i, ponekad, šećera, alkoholu proizvedenom destilacijom.

Različita alkoholna pića opisana su u HS Komentaru uz tarifni broj 2208, stav 3. pod (1)-(18).

U pogledu nedenaturisanih alkohola, treba imati na umu da oni ostaju svrstani u ovaj tarifni podbroj, čak i ako imaju stvarnu alkoholnu jačinu 80% vol ili veću, bez obzira da li je proizvod spreman da se konzumira kao piće.

Ovaj tarifni broj ne obuhvata alkoholna pića dobijena fermentacijom (tar. br. 2203 00 do 2206 00).

2208 30 11 do 2208 30 88

Viski

Viski je rakija destilovana iz žitne kaše i plasirana na tržište sa zapreminskom alkoholnom jačinom od 40% vol ili većom, u bocama ili drugoj ambalaži.

Škotski viski je viski koji je destilovan i sazreo u Škotskoj.

Viski sa dodatkom gazirane vode (viski-soda) je isključen iz ovih tar. podbr. i spada u tarifni podbroj 2208 90 69 ili 2208 90 78.

2208 30 30

Viski od ječmenog slada, nemešani

Nemešani škotski viski od ječmenog slada je rakija proizvedena u kazanima jedne destilerije, destilovanjem fermentisane kaše od samo jedne vrste slada - ječmenog.

2208 30 41 i 2208 30 49

Viski od ječmenog slada, mešani, u sudovima

Mešani škotski viski od ječmenog slada proizvodi se mešanjem dva ili više viskija od ječmenog slada koji su destilovani/dobijeni u različitim destilerijama.

2208 30 61 i 2208 30 69

Viski od ječma i drugih žitarica, nemešani ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani, u sudovima

Nemešani škotski viski od ječma i drugih žitarica je rakija, osim nemešanog škotskog viskija od ječmenog slada i mešanog škotskog viskija od ječmenog slada, proizvedena u jednoj destileriji, destilovanjem fermentisane kaše ječmenog slada, sa ili bez celih zrna drugih žitarica (u prvom redu, pšenice ili kukuruza).

Mešani škotski viski od ječma i drugih žitarica proizvodi se mešanjem dva ili više viskija od ječma i drugih žitarica koji su destilovani/dobijeni u različitim destilerijama.

2208 30 71 i 2208 30 79

Ostali viski, mešani, u sudovima

Ostale vrste mešanog škotskog viskija proizvode se mešanjem jednog ili više nemešanih škotskih viskija od ječmenog slada sa jednim ili više nemešanih škotskih viskija od ječma i drugih žitarica.

2208 40 11 do 2208 40 99

Rum i ostale rakije dobijene destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske

Ovi tar. podbr. uključuju, na primer, rum i tafiju, kako su opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 2208, stav 3. pod (3), pod uslovom da zadržavaju svoje organoleptičke karakteristike.

2208 50 11 i 2208 50 19

Džin, u sudovima

Džin je alkoholno piće dobijeno jednom destilacijom ili uzastopnim destilacijama rektifikovanog alkohola od žitarica ili etil-alkohola sa bobicama kleke i ostalim aromatičnim materijama (na primer, korijanderom, korenom anđelike, anisom, đumbirom).

Za svrhe ovih tar. podbr., samo alkoholna pića koja imaju organoleptičke karakteristike džina smatraju se džinom.

Prema tome, iz ovih tar. podbr. isključuje se, na primer, sledeće:

a) "Geneva" (tarifni podbroj 2208 50 91 ili 2208 50 99);

b) akvavit (tarifni podbroj 2208 90 56 ili 2208 90 77);

v) "kranawitter" (tarifni podbroj 2208 90 56 ili 2208 90 77).

2208 60 11 do 2208 60 99

Vodka

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2208, stav 3. pod (5).

2208 70 10 i 2208 70 90

Likeri, uključujući "cordials"

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2208, stav 1. pod (B) i stav 3.

2208 90 11 i 2208 90 19

Arak, u sudovima

Arak je rakija koja se, uz pomoć posebne vrste kvasca, proizvodi od melase od šećerne trske ili od melasa od slatkih sokova biljaka i pirinča.

Arak treba razlikovati od pića raki koje se dobija redestilacijom rakije od suvog grožđa ili suve smokve sa anisom i spada u tarifni podbroj 2208 90 56 ili 2208 90 77.

2208 90 33 i 2208 90 38

Rakije od šljive, kruške, trešnje ili višnje (osim likera), u sudovima

Rakije od šljive, kruške, trešnje ili višnje su alkoholna pića koja se isključivo dobijaju fermentisanjem i destilovanjem koma od šljiva, krušaka, trešanja ili višanja.

U pogledu izraza "šljive" i "trešnje i višnje", videti HS Komentar uz tarifni broj 0809.

2208 90 48

Ostala

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, rakije destilovane iz voća su jaka alkoholna pića dobijena isključivo alkoholnom fermentacijom i destilovanjem voća (osim šljiva, krušaka, trešanja ili višanja), na primer, od kajsija, divlje borovnice, malina, kupina, crnih, belih, crvenih ribizli, jagoda, jabuka, uključujući alkoholna pića dobijena od vina od jabuke ("cider"). Kalvados spada u tarifni podbroj 2208 90 45.

2208 90 56

Ostala

Ovaj tarifni podbroj uključuje rakije od anisa, raki, rakije od agave, osim tekile (na primer, "mezcal"), rakije destilovane iz aromatičnog bilja, digestivne bitere, akvavit, "kranawitter", rakije destilovane iz korenja (na primer, rakija od gorčice), rakije od sirka.

2208 90 69

Ostala alkoholna pića

Pored pića iz HS Komentara uz tarifni broj 2208, stav 3. pod (14)-(18), ovaj tarifni podbroj uključuje i:

1. alkoholna pića sa dodatkom gazirane vode (na primer, viski-soda);

2. čaj sa alkoholom;

3. mešana alkoholna pića ili alkoholna pića pomešana sa sokovima od voća ili povrća (kokteli).

2208 90 71

Dobijena destilacijom voća

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 2208 90 48. Ovaj tarifni podbroj uključuje kalvados.

2208 90 77

Ostala

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 2208 90 56.

2208 90 78

Ostala alkoholna pića

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 2208 90 69.

2208 90 91 i 2208 90 99

Nedenaturisani etil-alkohol sa zapreminskom alkoholnom jačinom manjom od 80% vol, u sudovima

Ovi tar. podbr. uključuju tečnost opisanu kao "sladna pivska baza" sa zapreminskom alkoholnom jačinom od 14%, dobijenu iz varenog piva koje je pročišćeno, a zatim podvrgnuto ultrafiltraciji, čime je smanjena koncentracija sastojaka kao što su gorke supstance i proteini (videti presudu Suda pravde Evropske unije u Slučaju C-196/10).

2209 00

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline

2209 00 11 i 2209 00 19

Vinsko sirće, u sudovima

Videti Dodatnu napomenu 11. uz ovu glavu.

Videti i HS komentar uz tarifni broj 2209, deo (I) stav 2. pod (1).

2209 00 91 i 2209 00 99

Ostalo, u sudovima

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2209, deo (I) stav 2. pod (2), (3) i (4) i deo (II).

 

Glava 23
OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA HRANA ZA ŽIVOTINJE

 

Dodatna napomena 3.

Potencijalna zapreminska alkoholna jačina izračunava se množenjem mase šećera (izračunate u kilogramima invertnog šećera) sadržane u 100 litara datog proizvoda, faktorom 0,47.

2301

Brašno, prah i pelete, od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, neupotrebljivo za ishranu ljudi; Čvarci

2301 20 00

Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

Brašno, prah i pelete od ribe iz ovog tarifnog podbroja sastoji se od ribe ili otpadaka od ribe koji su obično kuvani, a zatim redukovani u pastu, osušeni i mleveni i, u nekim slučajevima, aglomerisani u oblik peleta.

Ovaj tarifni podbroj isključuje riblje brašno namenjeno za ishranu ljudi (tarifni podbroj 0305 10 00).

2302

Mekinje i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani

Za potrebe razlikovanja između proizvoda iz ove glave od onih iz Glave 11, videti napomenu 2 (A) uz Glavu 11.

Ostaci navedeni u HS Komentaru uz tarifni broj 2302, deo (B) pod (1) treba da sadrže 50% ili više žitarica ili leguminoznog bilja.

Za određivanje sadržaja skroba (u proizvodu na prijemu) treba primeniti metod utvrđen u Delu K. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 54, 26. februar 2009, str. 1).

2302 10 10 i 2302 10 90

Od kukuruza

Pod uslovom da zadovoljavaju kriterijume utvrđene u napomeni 2 (A) uz Glavu 11, lomljena zrna kukuruza dobijena prilikom prosejavanja očišćenih neoljuštenih zrna kukuruza isključena su iz ovog tarifnog broja (tarifni podbroj 1104 23 98).

2303

Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija, nepeletizovani ili peletizovani

Za određivanje sadržaja skroba i proteina, primenjuje se metode utvrđene u delovima K. i V. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 ("Službeni list EU", broj L 54, 26. februar 2009, str. 1).

2303 10 11 i 2303 10 19

Ostaci od proizvodnje skroba iz kukuruza (osim koncentrovanih tečnosti za natapanje), sa sadržajem belančevina, računato na suvi proizvod

Proizvodi koji se svrstavaju u ove tar. podbr. moraju ispunjavati kriterijume utvrđene u Dodatnoj napomeni 1. uz ovu glavu.

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. kukuruzni gluten (obično u obliku brašna), koji se uglavnom sastoji od glutena iz zrna kukuruza, dobijenog separacijom skroba; sadržaj proteina (azot × 6,25) je veći od 40% po masi;

2. glutenski griz, koji je uglavnom dobijen mešanjem suvih ostataka iz proizvodnje kukuruznog skroba sa čistim glutenom; takvi proizvodi obično sadrže oko 40% proteina po masi (azot × 6,25);

3. hranu za životinje od kukuruznog glutena, koja obično sadrži najmanje 20% proteina po masi (azot × 6,25) i uglavnom se sastoji od čestica perikarpa i endosperma, kukuruznog glutena i, ponekad, tečnog kornstipa, koji su svi nusproizvodi iz proizvodnje kukuruznog skroba.

Ovi tar. podbr. uključuju navedene proizvode aglomerisane u oblik peleta.

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo proizvode sa sadržajem skroba ne preko 28% po masi, određenim u skladu sa delom K. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 ("Službeni list EU", broj L 54, 26. februar 2009, str. 1) i sadržajem skroba ne preko 4,5% po masi računato na suv proizvod, određenim u skladu sa metodom iz Dela Ž. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009, (1).

Proizvodi sa većim sadržajem skroba ili masti obično se svrstavaju u Glavu 11 ili, po potrebi, u tarifni podbroj 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 ili 2309 90 51. Isto važi i za robu koja sadrži proizvode ekstrahovane iz kukuruza nekom drugom metodom osim proizvodnje skroba mokrom preradom (ostaci od prosejavanja zrna kukuruza, mlevenja zrna kukuruza, ostaci iz ekstrakcije ulja od kukuruznih klica suvom preradom, itd.).

Proizvodi svrstani u ove tar. podbr. ne smeju sadržati ostatke iz ekstrakcije ulja od kukuruznih klica mokrom preradom.

Koncentrovani tečni kornstip spada u tarifni podbroj 2303 10 90, bez obzira na sadržaj proteina.

2303 10 90

Ostalo

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod ostacima iz proizvodnje skroba od korenja manioke podrazumevaju se takvi proizvodi sa sadržajem skroba ne preko 40% po masi, računato na suvu materiju.

Ako je njihov sadržaj skroba veći, takvi proizvodi, u obliku brašna ili griza, spadaju u tarifni podbroj 1106 20 10 ili 1106 20 90. Proizvodi u obliku peleta spadaju u tarifni podbroj 0714 10.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje:

1. glutensku hranu za životinje, od sirka, koja obično sadrži najmanje 18% proteina po masi i uglavnom se sastoji od čestica perikarpa i endosperma od zrna sirka, od sirkovog glutena i, ponekad, od koncentrovane sirkove tečnosti za natapanje, koji su svi nusproizvodi iz proizvodnje skroba od sirka.

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo proizvode sa sadržajem skroba ne preko 40% po masi, računato na suvu materiju.

Proizvodi sa većim sadržajem skroba obično se svrstavaju u Glavu 11, ili po potrebi, u tarifni broj 2302 ili 2309;

2. ostatke iz proizvodnje skroba poznate kao "suva krompirova pulpa". Sadržaj skroba u takvim ostacima obično iznosi 50% ili više po masi.

Za određivanje sadržaja vlage treba primeniti metod utvrđen u Delu A. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 ("Službeni list EU", broj L 54, 26. februar 2009, str. 1).

Koncentrovani tečni kornstip svrstava se u ovaj tarifni podbroj, bez obzira na sadržaj proteina.

2303 20 10 i 2303 20 90

Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i drugi otpaci iz proizvodnje šećera

Surutka iz koje je delimično odstranjena laktoza ne smatra se otpacima iz proizvodnje šećera i ne spada u ove tar. podbr. (tarifni broj 0404).

Ovi tar. podbr. uključuju delimično ili potpuno desaharifikovanu šećernu repu.

2303 30 00

Otpaci iz pivara ili destilacija

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2303, stav 1. deo (E) pod (1)-(5).

2304 00 00

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani

Ovaj tarifni broj ne uključuje sojine ljuspice, mlevene ili nemlevene, iz kojih nije ekstrahovano sojino ulje (tarifni broj 2308).

2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani

2306 41 00

Od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni podbroj 2306 41.

2306 90 05

Od kukuruznih klica

Ovaj tarifni podbroj obuhvata ostatke od ekstrakcije ulja od kukuruznih klica, dobijene suvom ili mokrom preradom, a koji su u skladu sa kriterijumima iz Dodatne napomene 2. uz ovu glavu.

Proizvodi koji nisu usaglašeni sa ovim kriterijumima obično se svrstavaju u Glavu 11. ili po potrebi, u tarifni broj 2302 ili 2309.

2306 90 11 i 2306 90 19

Uljane pogače i ostali ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije maslinovog ulja

Izraz "ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije maslinovog ulja" označava samo proizvode sa sadržajem masnih materija ne preko 8% po masi. Takvi proizvodi (osim taloga) sa većim sadržajem masnih materija svrstavaju se u isti tarifni podbroj kao i osnovni materijal (tarifni podbroj 0709 92 10 ili 0709 92 90).

Za određivanje sadržaja masti, treba primeniti analitički metod utvrđen u Aneksu XV Uredbe Komisije (EEZ) broj 2568/91 ("Službeni list EU", broj L 248, 5. septembar 1991, str. 1).

2307 00

Talog od vina; Vinski kamen (streš)

2307 00 11

Sa ukupnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 7,9% i sa sadržajem suve materije preko 25% po masi

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu i relevantna objašnjenja.

2307 00 90

Vinski kamen (streš)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2307, stav 2.

2308 00

Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili nepeletizovani, vrsta koje se upotrebljavaju za ishranu životinja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

2308 00 11

Sa ukupnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 4,3% i sa sadržajem suve materije preko 40% po masi

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu i relevantna objašnjenja.

2308 00 40

Žir i divlji kesten; kljuk ili komina od voća, osim od grožđa

Komina od voća, osim od grožđa, uključuje "ćelije pomorandže", tj. proizvode koji se sastoje od delova pomorandži koji su prvobitno, tokom presovanja, ušli u sok, kako nakon ceđenja ne bi preostalo gotovo ništa od sastavnih mesnatih delova voća, već se pretežno sastoje od ćelijske membrane i albeda. Ovi proizvodi su namenjeni da se dodaju razblaženim koncentratima soka od pomorandže i bezalkoholnim pićima.

2308 00 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2308, stav 2. pod (2), (3), (4), (6), (7), (8) i (9).

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje sojinu ljusku, mlevenu ili nemlevenu, iz koje nije ekstrahovano sojino ulje.

2309

Preparati vrsta koje se upotrebljavaju za ishranu životinja

Videti Napomenu 1. uz ovu glavu.

Za određivanje sadržaja skroba, primenjuje se polarimetrijski metod (poznat i kao modifikovani metod po Eversu) utvrđen u Delu K. Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 ("Službeni list EU", broj L 54, 26. februar 2009, str. 1).

Sadržaj skroba po masi proizvoda koji se upotrebljavaju u ishrani životinja, u smislu tarifnog broja 2309, utvrđuje se enzimskim analitičkim metodom utvrđenim u Aneksu Uredbe Komisije (EZ) broj 121/2008 ("Službeni list EU", broj L 37, 12. februar 2008, str. 03) u slučajevima kada su sledeće komponente hrane za životinje prisutne u značajnim količinama:

a) proizvodi od (šećerne) repe, kao što su rezanci od (šećerne) repe, melasa (šećerne) repe, melasirani rezanci (šećerne) repe, vinasa (šećerne) repe, šećer (od šećerne repe);

b) pulpa agruma;

v) laneno seme; ekspeler pogače od lanenog semena; laneno seme, ekstrahovano;

g) uljana repica; ekspeler pogače od uljane repice; uljana repica, ekstrahovana; ljuska uljane repice;

d) seme suncokreta; seme suncokreta, ekstrahovano; seme suncokreta, delimično oljušteno, ekstrahovano;

đ) ekspeler pogače od kopre; kopra, ekstrahovana;

e) krompirova pulpa;

ž) suvi kvasac;

zi) proizvodi bogati inulinom (na primer, ljuspice i griz od topinambura);

j) čvarci.

Proizvode sa sadržajem skroba ispod 0,5% ne treba smatrati proizvodima koji sadrže skrob. Za određivanje glukoze treba primeniti metod visokopritisne tečne hromatografije (HPLC) [Uredba Komisije (EZ) broj 904/2008 ("Službeni list EU", broj L 249, 18. septembar 2008, str. 9) ].

Kada je reč o mlečnim proizvodima, videti Dodatnu napomenu 4. uz ovu glavu. Sadržaj mlečnih proizvoda i sadržaj skroba izračunavaju se na proizvodu na prijemu.

2309 10 11 do 2309 10 90

Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo

Ovi tar. podbr. uključuju pseće igračke za žvakanje, isporučene u različitim oblicima, kao što su prstenovi i kosti, koje se sastoje od iseckanih komadića volovske kože, želatina, glukoznog sirupa (kao veziva), materije za bojenje, hidrolizata biljnih proteina, stabilizatora i, u slučaju prstenova, mesa i koštanog brašna, koji su svi u potpunosti jestivi.

2309 90 10

Rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2309, deo (II) (B) poslednji stav pod (1).

2309 90 20

Proizvodi navedeni u Dodatnoj napomeni 5. uz ovu glavu

Upotreba tečnog kornstipa kao hranljive podloge (hranljiva čorba) može u proizvodu dovesti do prisustva mrtvih sredstava za fermentaciju, u koncentraciji koja obično ne prelazi 2%. Ovi proizvodi se mogu detektovati mikroskopom.

Pored toga, proizvodi koji sadrže ostatke tečnosti za natapanje koja se upotrebljava u određenim postupcima fermentacije, sadrže, u veoma malim količinama, sledeće materije: amiloglukozidaze, alfa-amilaze, ksantan gumu, mlečnu kiselinu, limunsku kiselinu, lizin, treonin, triptofan.

Tečni kornstip već sadrži neke od ovih supstanci (na primer, amino kiseline) u veoma malim količinama, a porast koncentracije usled fermentacije je zanemarljiv.

Proizvodi čiji sadržaj skroba ili masti prelazi granice iz Dodatne napomene 5. svrstavaju se, po potrebi, u tarifni podbroj 2309 90 41 ili 2309 90 51.

Usaglašenost ostataka iz proizvodnje skroba od kukuruza uvezenog iz SAD treba verifikovati u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) broj 1375/2007 ("Službeni list EU", broj L 307, 24. novembar 2007, str. 5).

 

Glava 24
DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

 

2401

Duvan, sirov ili neprerađen; Otpaci od duvana

U pogledu duvana u prirodnom ili neprerađenom stanju, videti HS Komentar uz tarifni broj 2401 stav 1. pod (1).

Treba imati na umu da:

a) "duvan sušen u sušari" tipa virdžinija označava duvan koji je sušen u veštačkim atmosferskim uslovima procesom regulacije toplote i ventilacije, ne dozvoljavajući dimu i isparenjima da dođu u kontakt sa listovima duvana; boja sušenog duvana obično varira od limun-žute do veoma tamno narandžaste ili crvene. Ostale boje i kombinacije boja često su rezultat razlika u zrelosti i tehnikama gajenja i sušenja;

b) "svetli duvan sušen na vazduhu" tipa berlej (uključujući hibride berleja) označava duvan koji je sušen u prirodnim atmosferskim uslovima i nema miris dima ili isparenja ako je izlagan dodatnoj toploti ili cirkulaciji vazduha; boja listova obično varira od svetlo žuto-smeđe do crvenkaste. Ostale boje i kombinacije boja često su rezultat razlika u zrelosti i tehnikama gajenja i sušenja;

v) "svetli duvan sušen na vazduhu" tipa merilend označava duvan koji je sušen u prirodnim atmosferskim uslovima i nema miris dima ili isparenja ako je izlagan dodatnoj toploti ili cirkulaciji vazduha; boja listova obično varira od svetlo žute do tamne trešnje. Ostale boje i kombinacije boja često su rezultat razlika u zrelosti i tehnikama uzgoja i sušenja;

g) "duvan sušen na vatri" označava duvan koji je sušen u veštačkim atmosferskim uslovima uz pomoć otvorene vatre na drva, čiji dim je duvan delimično apsorbovao. Listovi "duvana sušenog na vatri" obično su deblji od listova berleja, "duvana sušenog u sušari" ili merilend duvana sa odgovarajuće pozicije na stabljici. Boje obično variraju od žućkasto-smeđe do veoma tamno smeđe Ostale boje i kombinacije boja često su rezultat razlika u zrelosti i tehnikama uzgoja i sušenja.

Duvan sušen na suncu je sušen direktnom sunčevom svetlošću na otvorenom i pod punom dnevnom svetlošću.

Ovaj tarifni broj ne uključuje žive biljke duvana (tarifni broj 0602).

2401 30 00

Otpaci od duvana

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 2401, stav 1. pod (2), ovaj tarifni podbroj uključuje i:

1. otpad nastao prilikom manipulacije listovima duvana; na tržištu obično poznat kao "otpaci" ali, u različitim državama članicama i pod nazivima "smalls", "winnowings", "sweepings", "kirinti" ili "broquelins", itd. Obično sadrže nečistoće ili strane materije kao što je prašina, biljni otpad, tekstilna vlakna. Prašina iz ovog otpada je ponekad uklonjena prosejavanjem;

2. otpad od lišća duvana, na tržištu poznat pod nazivom "siftings", dobijen prosejavanjem navedenih otpadaka;

3. otpad iz proizvodnje cigara, pod nazivom "odsečci", koji se sastoji od komada odsečenih od listova;

4. duvanska prašina (otpadni nusproizvod dobijen prosejavanjem navedenih otpadaka).

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje otpadni duvan pripremljen za prodaju kao duvan za pušenje ili žvakanje, šmrkanje ili duvan u prahu, odnosno za koji se podrazumeva da se obrađuje za svrhe da se upotrebi kao duvan za pušenje, žvakanje, šmrkanje ili duvan u prahu (tarifni broj 2403).

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana

2402 10 00

Cigare i cigarilosi, koji sadrže duvan

Cigare i cigarilosi su svici duvana koji se mogu pušiti i, na osnovu njihovih svojstava, isključivo namenjeni da se puše kakvi jesu, koji imaju:

a) spoljašnji omotač od prirodnog duvana koji potpuno pokriva proizvod, po potrebi uključujući i filter (ali bez dodatnog sloja koji delimično pokriva spoljni omotač), ali, u slučaju cigara sa vrhom, ne i vrh; ili

b) punjenje od mešavine ižiljenog duvana i spoljašnji omotač u prirodnoj boji cigare, od rekonstituisanog duvana iz tarifnog podbroja 2403 91 00, koji potpuno pokriva proizvod, po potrebi uključujući i filter, a u slučaju cigara sa vrhom, ne i vrh, pri čemu masa po jedinici, bez filtera ili muštikle, nije manja od 2,3 g ni veća od 10 g i čiji obim najmanje jedna trećine njene dužine nije manji od 34 mm.

Pod uslovom da ispunjavaju navedene kriterijume, proizvodi sa omotačem od rekonstituisanog duvana, koji se može delimično sastojati od supstanci koje nisu duvan, svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj.

2402 20 10 i 2402 20 90

Cigarete koje sadrže duvan

Cigarete su svici duvana koji se mogu pušiti kakvi jesu, a koji ne spadaju u kategoriju cigara ili cigarilosa (Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 2402 10 00).

Pod uslovom ispunjavaju navedene preduslove, proizvodi koji se delimično sastoje od materija koje nisu duvan, svrstavaju se u ove tar. podbr.

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju proizvode koji se u celini sastoje od materija koje nisu duvan (tarifni podbroj 2402 90 00 ili, ako su namenjeni za medicinsku upotrebu, Glava 30).

2402 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje cigare, cigarilose i cigarete koje se u celini sastoje od zamena duvana, na primer, cigarete izrađene od posebno pripremljenih listova jedne sorte salate, koje ne sadrže ni duvan ni nikotin.

2403

Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; "homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan; Ekstrakti i esencije od duvana

2403 11 00

Duvan za vodene lule, naveden u Napomeni za tar. podbr. 1. uz ovu glavu

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni podbroj 2403 11.

2403 19 10 i 2403 19 90

Ostali

Duvan za pušenje jeste duvan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade.

Otpad nastao prilikom manipulacije listovima duvana ili tokom proizvodnje duvanskih proizvoda koji se mogu pušiti, smatra se duvanom za pušenje ako ne odgovara opisu cigara, cigarilosa ili cigareta (videti objašnjenja uz tar. podbr. 2402 10 00 i 2402 20 10 i 2402 20 90).

Mešavine duvana za pušenje sa supstancama koje nisu duvan takođe se svrstavaju u ove tar. podbr., pod uslovom da odgovaraju navedenoj definiciji, sa izuzetkom proizvoda namenjenih za medicinsku upotrebu (Glava 30).

Ovi tar. podbr. uključuju rezani duvan odnosno gotovu duvansku mešavinu za proizvodnju cigareta.

2403 91 00

"Homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2403, stav 1. pod (6).

2403 99 10

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje

Duvan za žvakanje je duvan u obliku svitaka, štapića, traka, kockica ili blokova, posebno pripremljen za žvakanje, a ne za pušenje i koji je pripremljen za prodaju na malo.

Duvan za šmrkanje je duvan u prahu ili zrncima, posebno obrađen kako bi se mogao ušmrkavati, a ne pušiti.

Pod uslovom da ispunjavaju navedene preduslove, proizvodi koji se delimično sastoje od materija koje nisu duvan, svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj.

2403 99 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. ekstrakte i esencije od duvana kako su opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 2403 stav 1. pod (7);

2. duvanski prah (obično dobijen procesom, na primer, mlevenja, kojim se dobija određena raspodela veličine čestica). Ne bi smelo biti nečistoća, a čestice moraju biti manje od 0,4 mm;

3. preden, aromatizovan i fermentisan brazilski duvan, presovan u opnama u oblik lopte ("mangotes");

4. ekspandirani duvan koji nije rezan ili na drugi način usitnjen;

5. proizvodi za pušenje (na primer, "duvan za vodene lule"), koji se u celini sastoje od zamena duvana i drugih materija koje nisu duvan.

 

Odeljak V
MINERALNI PROIZVODI

 

Glava 25
SO; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; GIPS, KREČ I CEMENT

 

Napomena 1.   

Flotacija ima za cilj da razdvoji bogati element neke mineralne materije od jalovine, omogućavajući mu da se skupi na površini vode u koju je uronjen, dok se jalovina taloži na dnu.

2501 00

So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost; Morska voda

2501 00 31

Za hemijsku transformaciju (razdvajanje Na od Cl) potrebnu zbog proizvodnje drugih proizvoda

Pod uslovom da su ispunjeni uslovi koje je utvrdio nadležni organ, ovaj tarifni podbroj uključuje so, denaturisanu ili nedenaturisanu, namenjenu proizvodnji hlorovodonične kiseline, hlora, kalcijum-hlorida, natrijum-nitrata, natrijum-hipohlorita, natrijum-sulfata, natrijum-karbonata, natrijum-hidroksida, natrijum-hlorata, natrijum-perhlorata i metalnog natrijuma.

2501 00 51

Denaturisana ili za ostale industrijske potrebe (uključujući i prečišćavanje), osim soli namenjene za konzervisanje ili pripremu hrane za ljude ili životinje

Pod uslovom da su ispunjeni uslovi koje je utvrdio nadležni organ, ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. denaturisanu so, bez obzira na njenu predviđenu upotrebu, osim denaturisane soli iz tarifnog podbroja 2501 00 31;

2. so za prečišćavanje; pod "prečišćavanjem" se u ovom kontekstu podrazumeva samo pročišćavanje onim postupcima u kojima se so rastvara;

3. so za industrijsku upotrebu, osim za hemijsku transformaciju ili konzervisanje ili pripremu prehrambenih proizvoda za ljudsku ili životinjsku ishranu. "So za industrijsku upotrebu" podrazumeva so namenjenu da se u fabričkim pogonima upotrebi kao sirovina ili intermedijarni proizvod u nekoj operaciji industrijske proizvodnje (na primer, u metalurgiji, pri bojenju, u industriji kože i krzna, u proizvodnji sapuna, u rashlađivanju i u keramičkoj industriji).

So, osim denaturisane soli koja se upotrebljava za posipanje puteva, spada u tarifni podbroj 2501 00 99.

2501 00 91

So namenjena za ishranu ljudi

So pogodna za ljudsku ishranu je nedenaturisana so pogodna za direktnu upotrebu u domaćinstvu ili u industriji kao začin ili kao sredstvo za konzervisanje prehrambenih proizvoda. Obično ima visok nivo čistoće i čisto bele je boje.

2501 00 99

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje nedenaturisanu so koja se zimi upotrebljava kao sredstvo za odleđivanje i so koja se upotrebljava kao hrana za životinje (na primer, slane lizalice).

2503 00

Sumpor svih vrsta, osim sublimisanog, taložnog i koloidnog sumpora

2503 00 10

Sirovi ili neprečišćeni sumpor

Ovaj tarifni podbroj uključuje oblike sumpora navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2503, stav 1. pod (1)-(4). Ove vrste sumpora obično su u obliku blokova, grudvi ili prašine.

2503 00 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje oblike sumpora navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2503, stav 1. pod (5)-(7). Ove vrste sumpora obično su u obliku štapića ili malih pogača (rafinisani sumpor) odnosno praha ("prosejani sumpor", "vejani sumpor", "atomizovani sumpor").

2508

Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tarifnog broja 6806), andaluzit, kijanit i silimanit, kalcinisane ili nekalcinisane; Mulit; {amotne ili dinas-zemlje

2508 10 00

Bentonit

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2508, stav 3, (1).

Bentoniti iz prirode obično imaju pH vrednost između 6 i 9,5 (5% vodena suspenzija i nakon što odstoji 1 sat) i sadržaj natrijum-karbonata manji od 2%; njihov ukupan sadržaj razmenljivog natrijuma i kalcijuma ne prelazi 80 meq/100 g. Postoje dve vrste: nisko-bubreći kalcijum i visoko-bubreći kalcijum (stepen bubrenja manji od 7 ml/g ili veći od 12 ml/g).

Neki bentoniti iz prirode mogu imati karakteristike koje se razlikuju od ovih vrednosti; kada takvih karakteristika ima više, takav bentonit se obično smatra aktivnim.

Aktivni bentoniti obično spadaju u tarifni podbroj 3802 90 00.

2511

Prirodni barijum sulfat (bariti); Prirodni barijum karbonat (viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida iz tarifnog broja 2816

2511 10 00

Prirodni barijum-sulfat (bariti)

Bariti sadrže promenljive količine oksida gvožđa, aluminijuma, natrijum-karbonata i silicijuma. Budući da je ovaj proizvod najtraženiji u beloj boji, on se drobi, prosejava kako bi se uklonili obojeni elementi (uglavnom žućkasti), fino melje, a potom prečišćava levigacijom.

2511 20 00

Prirodni barijum-karbonat (viterit)

Viterit se javlja u obliku romboidnih kristala ili žućkastih masa koje su nerastvorljive u vodi.

2513

Plovućac; Sitnozrni korund; Prirodni korund, prirodni granat i ostale prirodne materije za brušenje, termički obrađene ili neobrađene

2513 20 00

Sitnozrni korund, prirodni korund, prirodni granat i ostale prirodne materije za brušenje

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, ostale prirodne materije za brušenje uključuju tripoli, poznat kao "truli kamen", pepeo sivi proizvod koji se upotrebljava kao blagi abraziv ili za poliranje.

2516

Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike ili građevinarstvo, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika

Kada kamen kvadratnog oblika nije jednoobrazne debljine, svrstavanje prema debljini se vrši po najvećoj debljini.

2516 11 00

Neobrađen ili grubo tesan

Dopunski komentar CN HS za tarifni podbroj 2515 11 primenjuje se mutatis mutandis.

2516 12 00

Samo isečen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika

Dopunski komentar CN HS za tarifni podbroj 2515 12 primenjuje se mutatis mutandis.

2516 90 00

Ostali kamen za spomenike ili građevinarstvo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. tvrdi kamen kao što je porfir, sijenit, lava, bazalt, gnajs, trahit, dijabaz, diorit, fonolit, liparit, gabro, labradorit i peridotit;

2. krečnjačke stene za spomenike ili građevine koje ne spadaju u tarifni broj 2515, tj. prividne relativne težine manje od 2,5, neobrađene, grubo tesane ili samo isečene, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika, bilo koje debljine;

3. serpentin ili ofit, neobrađen, grubo tesan ili samo isečen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; bilo koje debljine.

2518

Dolomit, kalcinisan ili nekalcinisan, sinterovan ili nesinterovan, grubo tesan ili sečen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika; Mešavina dolomita za nabijanje

2518 10 00

Dolomit, nekalcinisan niti sinterovan

Dolomit je prirodni dvostruki karbonat kalcijuma i magnezijuma. On ostaje svrstan u ovaj tarifni podbroj čak i kada je podvrgnut blagoj termičkoj obradi koja ne menja njegov hemijski sastav.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata dolomit, nekalcinisan niti sinterovan, neobrađen, grubo tesan (u kvadratni oblik) ili samo isečen, testerom ili cepanjem, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika.

2518 20 00

Dolomit, kalcinisan ili sinterovan

Kalcinisan ili sinterovan dolomit je dolomit koji je termički obrađen na visokoj temperaturi (oko 1500 °C za prepečeni (sinterovan) dolomit i oko 800 °C za kalcinisani dolomit koji menja svoj hemijski sastav oslobađanjem ugljen-dioksida).

2519

Prirodni magnezijum-karbonat (magnezit); topljeni magnezijum oksid; Sinterovani magnezijum-oksid sa sadržajem ili bez sadržaja malih količina drugih oksida dodatih pre sinterovanja; Ostali oksidi magnezijuma, čisti ili nečisti

2519 90 10

Magnezijum-oksid, osim kalcinisanog prirodnog magnezijum-karbonata

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. magnezijum-oksid dobijen kalcinisanjem magnezijum-hidroksida ili istaloženog magnezijum-karbonata, koji se upotrebljava naročito u farmaciji; ova supstanca je beli prah čistoće ne manje od 98%;

2. magnezijum-oksid dobijen fuzionisanjem prethodno kalcinisanog magnezita; magnezit se kalciniše na 1400 do 1800 °C; dobijeni magnezijum se potom fuzioniše u lučnoj peći na temperaturi od 2800 do 3000 °C, a, kada se ohladi, stvara se kristalni proizvod koji se gotovo u celini sastoji od magnezijum-oksida (fuzionisani magnezijum-oksid); on je visoke čistoće (najmanje 95%) i sastoji se od staklastih kristala;

3. magnezijum-oksid dobijen iz morske vode; dobija se kalcinisanjem magnezijum-hidroksida istaloženog iz morske vode: ovaj proizvod je obično 91 do 98% čistoće i sadrži više bora nego prepečeni (sinterovan) magnezijum (oko 100 ppm nasuprot oko 40 ppm).

2520

Gips; anhidrid gipsa; Pečeni gips (koji se sastoji od kalcinisanog gipsa ili kalcijum-sulfata) obojeni ili neobojeni, sa dodatkom ili bez dodatka malih količina ubrzivača ili usporivača vezivanja

2520 20 00

Pečeni gips

Ovaj tarifni podbroj uključuje građevinski pečeni gips.

Građevinski pečeni gips se proizvodi obradom sirovog gipsa (gipsani kamen ili drugi materijali koji sadrže gips, na primer, nusproizvodi hemijske industrije) posebnim procesima izlivanja i kalcinisanja. Određene karakteristike se mogu dobiti dodavanjem aditiva tokom proizvodnog postupka. Oni se javljaju u obliku sredstava za flotaciju (tj. supstanci koje, na određen način, utiču na karakteristike gipsa - njegovu konzistenciju ili adhzsivna svojstva), i usporavača ili ubrzavača.

Građevinski pečeni gips se upotrebljava, na primer, kao spoljni malter za malterisanje zidova i plafona, u proizvodnji građevinskih panela ili drugih konstrukcionih elemenata, ili za vezivanje pločica.

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne

2523 90 00

Ostali hidraulični cementi

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. cement visoke peći koji sadrži najmanje 20% po masi Portland cementa u obliku klinkera, 36% do 80% po masi granulisane zgure visoke peći i ne više od 5% po masi ostalih sastojaka cementa;

2. pucolanski cement koji se sastoji od najmanje 60% po masi Portland cementa u obliku klinkera, maksimum 40% po masi prirodnog pucolana ili letećeg pepela i maksimum 5% po masi ostalih sastojaka cementa.

Za izraz "pucolan", videti HS komentar uz tarifni broj 2530, deo (D). stav 7.

Leteći pepeo je fini, lagani prah, dobijen ekstrahovanjem čestica praha iz gasova sagorevanja iz peći na kameni ugalj u prahu. Njegova boja varira od sive do crne.

2524

Azbest

2524 10 00

Plavi azbest (krocidolit)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2524, stav 2.

2526

Steatit prirodni, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; talk

2526 20 00

Drobljen ili mleven

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata talk u prahu u pakovanjima za prodaju na malo, za toaletnu upotrebu (tarifni broj 3304).

2528 00 00

Borati prirodni i njihovi koncentrati (kalcinisani ili nekalcinisani), osim borata izdvojenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja sadrži ne preko 85% H3BO3 računato na suv proizvod

Ovaj tarifni broj uključuje:

1. kernit i tinkal, poznate i kao "prirodni boraks";

2. pandermit i priceit, koji su kalcijum borati;

3. boracit, odnosno magnezijum hloroborat;

4. prirodnu bornu kiselinu dobijenu isparavanjem vode preostale nakon kondenzacije prirodnih isparenja iz zemlje u nekim regionima (italijanski sufioni) ili isparavanjem vode izvučene iz podzemnih izvora u tim regionima, pod uslovom da ne sadrži više od 85% H3BO3 računato na suvu materiju. Međutim, borna kiselina koja sadrži više od 85% H3BO3 svrstava se u tarifni broj 2810 00.

Ovaj tarifni broj ne obuhvata natrijum-borat (rafinisani boraks) dobijen hemijskim obradom kernita ili tinkala ili natrijum-borate dobijene isparavanjem složenih rastvora soli iz nekih slanih jezera (tarifni broj 2840).

2530

Mineralne materije na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

2530 10 00

Vermikulit, perlit i hloriti, neekspandirani

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2530, deo (D). stav 3.

2530 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2530, delovi (A), (B), (C) i (D) (osim dela (D) stav 3).

 

Glava 26
RUDE, ZGURE I PEPEO

 

2620

Zgure, pepeo i ostaci (osim od proizvodnje gvožđa i čelika) koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena

2620 11 00

Talog od galvanizacije cinkom

Talog od galvanizacije cinkom je ostatak iz kada za galvanizaciju i često se naziva i "tvrdi cink". Postoje dve osnovne vrste:

1. Talog od teške galvanizacije, odnosno proizvod od metala, veoma promenljivog i nehomogenog sastava, koji se teže topi i gušći je od cinka i taloži se na dnu kada sa tečnim cinkom tokom galvanizacije čeličnih limova, žica, cevi, itd. u rastopljenom cinku.

Ovaj talog se izvlači iz kada u obliku guste paste i oblikuje u listove ili ploče, koje mogu biti hrapave ili čak sunđerastog izgleda.

Sadrže, po masi, od 2 do 5% gvožđa. Njihov sadržaj cinka kreće se od 92 do 94% po masi. Njihov sadržaj aluminijuma obično je nizak i ne prelazi 0,2 do 0,3% po masi.

2. Talog od lake galvanizacije ili površinski talog, odnosno proizvod od metala nastao kontinuelnim skupljanjem iz kada za galvanizaciju primenom Sendzimir postupka, bez topitelja.

Ovi talozi, koji imaju manju gustinu od cinka, plutaju po površini kada. Kada se izvuku iz kada u obliku guste paste i oblikuju u ploče, manje su nepravilnog oblika od navedenih.

Njihov sadržaj gvožđa je veoma nizak, obično manji od 0,5% po masi. Njihov sadržaj aluminijuma je mnogo veći: 1 do 2% po masi. Njihov sadržaj cinka je reda veličine 98% po masi.

Ove proizvode ne treba mešati sa legurama cinka (tarifni broj 7901), čiji rezultati testiranja obično pokazuju 3 do 5% po masi aluminijuma i koje mogu sadržati do 3% po masi bakra, ali koje ispunjavaju određene tehničke zahteve, s obzirom na to da im je sastav cinkanog taloga takav da se mogu korisno upotrebiti samo u metalurgiji ili za hemijsku transformaciju.

2620 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. taloge od rafinacije, koji se izvlače sa dna kada u kojima se rafiniše sirovi cink. Oni sadrže po masi od 4 do 8% olova i do 6% gvožđa;

2. cinkovu zguru i pepeo, koji se sastoje od cinka (od 65 do 70% po masi) i oksida cinka sa ugljenikom i drugim nečistoćama;

3. cinkovu penu koja se sastoji od metalnog cinka, cink hlorida i amonijum-hlorida, cink-oksida i gvožđe-oksida, izvučenih sa površine kada za galvanizaciju ili iz kaca u kojima se vrši pretapanje starog cinka;

4. cinkani mulj, odnosno ostatak iz nekih industrija u kojima se cink upotrebljava kao redukciono sredstvo;

5. cinkovu šljaku dobijenu kao ostatak iz proizvodnje cink-oksida od cinkanog taloga; ona tada sadrži oko 60% cinka po masi, dok se ostatak sastoji od gvožđa i drugih nečistoća;

6. ostatke cink-oksida, dobijene iz gasova prilikom ponovne prerade različitih metala ili legura, kao što je mesing. Ove rezidualne okside ne treba mešati sa:

- cinkovim sivilima (tarifni podbroj 3206 49 70), odnosno veoma nečistim cink oksidima koji se stavljaju u promet u obliku praha homogene boje i finoće čestica i upotrebljavaju kao pigmenti;

- cinkom u prahu, dobijenim atomizacijom rastopljenog cinka (tarifni podbroj 7903 90 00) ili cinkovom prašinom, koji sadrže po masi od 80 do 94% metalnog cinka, ponovno dobijenog iz naslaga cink oksida (tarifni podbroj 7903 10 00).

2620 21 00

Talozi olovnog benzina i talozi antidetonatora jedinjenja olova

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

Videti i HS komentar uz tarifni broj 2620, stav 2. pod (10).

2620 60 00

Koji sadrže arsen, živu, talijum ili njihove mešavine, vrste koja se upotrebljava za dobijanje arsena ili tih metala ili za proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja

Videti Napomenu za tar. podbr. 2. uz ovu glavu.

2620 91 00

Koji sadrže antimon, berilijum, kadmijum, hrom ili njihove mešavine

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2620, stav 2. pod (13).

2621

Ostale zgure i pepeo, uključujući i pepeo morskih algi; Pepeo i ostaci od spaljivanja gradskog otpada

2621 10 00

Pepeo i ostaci od spaljivanja gradskog otpada

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2621, stav 2. pod (5).

 

Glava 27
MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENOZNE MATERIJE; MINERALNI VOSKOVI

Opšta odredba

Osim ako nije drugačije naznačeno, izraz "metod ASTM" označava metode koje utvrđuje Američko društvo za testiranje i materijale.

Napomena 2.

Sadržaj aromatičnih sastojaka utvrđuje se sledećim metodama:

- proizvodi čija krajnja tačka destilacije ne prelazi 315 °C: metod EN 15553;

- proizvodi čija krajnja tačka destilacije prelazi 315 °C: videti Aneks A Dopunski komentar CN uz ovu glavu.

Dodatna napomena 5.

1. Treba imati na umu da se, osim u slučajevima predviđenim Dodatnom napomenom 5 (lj), izuzimanje primenjuje na proizvod u celini upotrebljenu specifičnom procesu.

Shodno tome, kada je neki proizvod dobijen od nafte podvrgnut, na primer, alkilovanju ili polimerizaciji, onaj njegov deo koji nije efektivno transformisan (alkilovan ili polimerizovan) takođe ostvaruje povlasticu izuzimanja.

2. U slučajevima kada je neophodan prethodni postupak pre nekog "specifičnog procesa" (videti poslednji stav Dodatne napomene 5), da bi se ostvarila povlastica izuzimanja moraju biti ispunjena dva uslova:

a) uvezeni proizvod mora biti efektivno podvrdgnut nekom "specifičnom procesu", na primer, krekovanju;

b) prethodni postupak mora biti neophodan za "specifični proces".

Sledeći prethodni postupci se naročito smatraju neophodnim za proizvode namenjene da se podvrgnu nekom "specifičnom procesu":

a) degaziranje;

b) dehidracija;

v) uklanjanje određenih lakih ili teških proizvoda koji mogu ometati preradu;

g) uklanjanje ili konverzija merkaptana (omekšavanje ili slađenje), iz drugih sumpornih jedinjenja ili iz drugih jedinjenja koja mogu ugroziti preradu;

d) neutralizacija;

đ) dekantacija,

e) desalinacija.

Svi proizvodi koji se mogu dobiti tokom prethodnog postupka, a koji nisu podvrgnuti nekom specifičnom procesu, podležu carinskim dažbinama koje se primenjujju na proizvode "za ostale svrhe", u zavisnosti od vrste i vrednosti uvezene robe i na osnovu neto mase na taj način dobijenih proizvoda.

Dodatna napomena 5 (a)

"Vakuum destilacija" označava destilaciju pod pritiskom ne preko 400 mbar, mereno na vrhu kolone.

Dodatna napomena 5 (b)

"Redestilacija sa veoma preciznim procesom razdvajanja (frakcionisanja) označava destilaciju (osim atmosferske destilacije) kontinualnim ili šaržnim procesom koja se primenjuje u industrijskim postrojenjima uz upotrebu destilata iz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 do 2711 19 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 (osim propana čistoće ne manje od 99%) kako bi se dobili:

1. izolovani ugljovodonici visoke čistoće (90% ili više u slučaju olefina i 95% ili više u slučaju drugih ugljovodonika), smeše izomera sa istim organskim sastavom koje se smatraju izolovanim ugljovodonicima.

Prihvatljivi su samo oni postupci putem kojih se dobija najmanje tri različita proizvoda ali ovo ograničenje se ne primenjuje u slučajevima kada se postupak sastoji od separacije izomera. Ukoliko se ovo odnosi na ksilene, etilbenzen je uključen sa izomerima ksilena;

2. proizvodi iz tar. podbr. 2707 10 00 do 2707 30 00, 2707 50 00 i 2710 12 11 do 2710 19 48:

a) kd kojih nema preklapanja krajnje tačke ključanja jedne frakcije i početne tačke ključanja naredne frakcije i uz razliku između temperatura ne veću od 60 °C na kojima 5 i 90% po zapremini (uključujući gubitke) predestiliše, prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan sa metodom ASTM D 86);

b) kod kojih se preklapaju krajnje tačke ključanja jedne frakcije i početne tačke ključanja naredne frakcije i uz razliku ne veću od 30 °C između temperatura na kojima predestiliše 5 i 90% po zapremini (uključujući gubitke) prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan sa metodom ASTM D 86);

Dodatna napomena 5 (v)

Krekovanje je industrijski postupak modifikovanja hemijske strukture proizvoda dobijenih od nafte razbijanjem molekula zagrevanjem, sa pritiskom ili bez pritiska i uz pomoć ili bez pomoći katalizatora, tako proizvodeći, u stvari, smeše lakših ugljovodonika koje, pri normalnim temperaturama i pritisku, mogu biti tečne ili gasovite.

Glavni postupci krekovanja su:

1. termičko krekovanje;

2. katalitičko krekovanje;

3. parno krekovanje radi dobijanja gasovitih ugljovodonika;

4. hidrokrekovanje (krekovanje sa hidrogenacijom);

5. dehidrogenacija;

6. dealkilovanje;

7. koksovanje;

8. smanjivanje viskoziteta;

Dodatna napomena 5 (g)

Reforming je termička ili katalitička obrada lakih ili srednjih ulja kako bi se povećao njihov sadržaj aromatičnih ugljovodonika. Katalitički reforming se primenjuje, na primer, kako bi se laka ulja iz primarne destilacije prevela u teška ulja većeg oktanskog broja (sa većim sadržajem aromatičnih ugljovodonika) ili u smešu ugljovodonika koja sadrži benzol, toluen, ksilene, etilbenzen, itd.

Osnovni katalitički reforming postupci su oni u kojima se kao katalizator upotrebljava platina.

Dodatna napomena 5 (d)

Ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača je postupak separacije grupa proizvoda sa različitim molekularnim strukturama pomoću supstanci sa prioritetnim dejstvom rastvarača (na primer, furfural, fenol, dihloretil etar, anhidrid sumporne kiseline, nitrobenzen, urea i neki njeni derivati, aceton, propan, metil etil keton, metil izobutil keton, glikol, N-metil morfolin).

Dodatna napomena 5 (e)

Polimerizacija je industrijski postupak koji uključuje ili ne uključuje zagrevanje ili primenu katalizatora, putem kojeg se na nezasićene ugljovodonike deluje da obrazuju njihove polimere ili kopolimere.

Dodatna napomena 5 (ž)

"Alkilovanje" označava neku toplotnu ili katalitičku reakciju kod koje se nezasićeni ugljovodonici sjedinjuju sa drugim ugljovodonicima, naročito izoparafinima i aromatičnim ugljovodonicima.

Dodatna napomena 5 (zi)

Izomerizacija je reformisanje strukture sastojaka proizvoda od nafte bez menjanja njihovog ukupnog sastava.

Dodatna napomena 5 (j)

Sledeće su primeri uklanjanja voskova za svrhe ove dodatne napomene:

1. devoskiranje hlađenjem (sa ili bez rastvarača);

2. mikrobiološki tretman;

3. devoskiranje pomoću uree;

4. tretman molekularnim sitom.

Dodatna napomena 5 (lj)

"Atmosferska destilacija" označava destilaciju koja se vrši pod pritiskom od oko 1013 mbar, mereno na vrhu kolone.

Dodatna napomena 6.

1. "Hemijska transformacija" označava bilo koju operaciju kojom se vrši molekularna modifikacija jednog ili više sastojaka proizvoda od nafte koji se podvrgava preradi.

Samo mešanje proizvoda od nafte sa nekim drugim proizvodom, koji nije ili takođe jeste proizvod od nafte, ne smatra se "hemijskom transformacijom". Ne smatra se da inkormporacija belog špiritusa sa bojom, na primer, ili baznog ulja sa štamparskom bojom, potpada pod definiciju "hemijske transformacije". To važi i za sve upotrebe proizvoda od nafte kao rastvarača ili goriva.

2. Primeri "hemijske transformacije":

a) tretman halogenima ili halogenim jedinjenjima:

(i) rakcija sa propilenom prisutnim u gasovitoj frakciji nafte, kako bi se dobila organska jedinjenja (na primer, da bi se dobio propilen oksid);

(ii) obrada frakcija nafte (motorno gorivo, kerozin, gasno ulje), parafina, voskova od nafte ili parafinskih ostataka hlorom ili jedinjenjima hlora, kako bi se dobili hloroparafini;

b) obrada bazama (na primer, natrijum, kalijum, amonijum-hidroksidi), kako bi se dobile naftenske kiseline;

v) obrada sumpornom kiselinom ili njenim anhidridom:

(i) kako bi se dobili sulfonati;

(ii) kako bi se ekstrahovao ili dobio izobutilen;

(iii) za sulfoniranje gasnih ulja i ulja za podmazivanje.

Ulje dodato nakon sulfoniranja ne podleže izuzimanju;

g) sulfohlorisanje;

d) hidriranje, naročito kako bi se dobili alkoholi, modifikovanjem nezasićenih ugljovodonika u gasovitim frakcijama nafte;

đ) obrada anhidridom maleinske kiseline, naročito obrada butadiena pomešanog sa gasovitom frakcijom nafte sa četiri atoma ugljenika, kako bi se dobila tetrahidroftalna kiselina;

e) obrada fenolom, na primer, reakcija naftnih olefina sa fenolima u prisustvu katalizatora, kako bi se dobili alkilfenoli;

ž) oksidacija:

(i) oksidacija teških ulja kako bi se dobili bitumeni iz tarifnog podbroja 2713 20 00;

(ii) oksidacija bilo kog proizvoda od nafte, kako bi se dobili složeniji hemijski proizvodi, kao što su kiseline, aldehidi, ketoni, alkoholi; na primer, oksidacija lakih frakcija pod dejstvom toplote i pritiska, kako bi se dobile sirćetna, mravlja, propionska i sukcinska (ćilibarna) kiselina;

(zi) dehidrogenacija, na primer:

(i) naftnih ugljovodonika, kako bi se dobili aromatični ugljovodonici (na primer, benzol);

(ii) parafinskih ugljovodonici, kako bi se dobili tečni olefini kakvi se upotrebljavaju, na primer, u proizvodnji biorazgradivih alkilbenzena;

j) okso sinteza;

k) ireverzibilna inkorporacija teških ulja u visoke polimere (na primer, u lateks od prirodne ili sintetičke gume, butil gumu, polistiren);

l) proizvodnja proizvoda iz tarifnog broja 2803;

lj) nitriranje, kako bi se dobili nitrirani derivati;

m) biološki tretman određenih proizvoda od nafte koje sadrže n-parafine, kako bi se dobili proteini ili drugi složeni organski proizvodi.

2701

Kameni ugalj, uključujući i brikete raznih oblika od kamenog uglja

Goriva, u Španiji pod uobičajenim trgovačkim nazivom "crni lignit", sa nalazišta uglja u Teruelu, Mekinensi, Pireneki i Balearu, smatraju se ugljem iz ovog tarifnog broja.

2701 12 10

Kameni ugalj za koksovanje

Kameni ugalj za koksovanje sadrži između 19 i 41% isparljivih sastojaka.

2702

Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata

Lignit gori dugo ali hladnim plamenom, ispuštajući crni dim oštrog mirisa. Obično se razlikuju sledeće vrste: vlaknasti ligniti čija struktura podseća na izgled vlaknaste strukture izvornog drveta i koji imaju visok sadržaj vlage (do 50%); obični ili zemni ligniti, smeđe ili crne boje, koji sadrže manje vode od vlaknastih (oko 15%) i vidljive strukture nalik na zemlju; bitumenozni, masni ligniti koji omekšavaju zagrevanjem, te su stoga veoma pogodni za briketiranje; voskasti ligniti, voskaste strukture i vosokog sadržaja voska.

Ovaj tarifni broj ne uključuje goriva u Španiji pod uobičajenim trgovačkim nazivom "crni lignit", sa nalazišta uglja u Teruelu, Mekinensi, Pireneki i Balearu (tarifni broj 2701).

2704 00

Koks i polukoks od kamenog uglja, od mrkog uglja (lignita) ili od treseta, aglomerisan ili neaglomerisan; Retortni ugalj

2704 00 10

Koks i polukoks od kamenog uglja

Koks se od uglja razlikuje po tome što gori gotovo bez plamena i nakon sagorevanja zadržava svoju poroznost i propustljivost za gasove. On je netopljiv, tvrđi, sadrži manje sumpora i više ugljenika. Za razliku od koksa, koji se proizvodi karbonizacijom uglja na visokim temperaturama (1000 do 1200 °C) bez dotoka vazduha, polukoks se proizvodi karbonizacijom uglja (sa smanjenim dotokom vazduha) na temperaturi između 450 i 700 °C.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata koks i polukoks koji se upotrebljavaju u proizvodnji elektroda, obično namenjenih za proizvodnju legura gvožđa. Koks i polukoks iz ovog tarifnog broja izrazito su čisti (sa veoma niskim sadržajem pepela) i obično su u obliku malih komada.

Ovaj tarifni podbroj uključuje gasni koks (nusproizvod iz proizvodnje gasa) i livnički koks i polukoks koji su posebno pripremljeni za upotrebu u metalurgiji (koks za visoke peći) koji je, za razliku od gasnog koksa, tvrd i žilav proizvod u obliku velikih komada srebrnkastog izgleda.

2704 00 30

Koks i polukoks od mrkog uglja (lignita)

Ligniti nisu pogodni za proizvodnju koksa karbonizacijom na visokim temperaturama. Međutim, karbonizacijom na niskim temperaturama dobija se polukoks koji se upotrebljava kao bezdimno gorivo, a porozan je, sjajan i čist za rukovanje, lako zapaljiv i brzo gori.

2704 00 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. proizvode dobijene karbonizacijom treseta; oni pri sagorevanju ispuštaju oštar miris i uglavnom se upotrebljavaju u industrijskim pećima;

2. retortni ugalj (Videti HS komentar uz tarifni broj 2704, st. 4. i 5).

2707

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi; Slični proizvodi kod kojih masa aromatičnih sastojaka prelazi masu nearomatičnih sastojaka

U pogledu određivanja sadržaja aromatičnih sastojaka, videti Dopunski komentar CN uz Napomenu 2. uz ovu glavu.

2707 10 00

Benzol (benzen)

Videti Napomenu za tar. podbr. 3. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo benzol (benzen) čija čistoća po masi je manja od 95%. Benzol (benzen) čistoće po masi 95% ili veće spada u tarifni podbroj 2902 20 00.

2707 20 00

Toluol (toluen)

Videti Napomenu za tar. podbr. 3. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo toluol (toluen) čistoće po masi manje od 95%. Toluol (toluen) čistoće po masi 95% ili veće spada u tarifni podbroj 2902 30 00.

2707 30 00

Ksilol (ksileni)

Videti Napomenu za tar. podbr. 3. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo ksilol (ksilene) čistoće po masi manje od 95% (orto-, meta-, ili para-izomeri ksilola (ksilena), izdvojeni ili pomešani), utvrđene gasnom hromatografijom. Ksilol (ksileni) čistoće po masi 95% ili veće spada u tar. podbr. 2902 41 00 do 2902 44 00.

2707 40 00

Naftalin

Videti Napomenu za tar. podbr. 3. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo naftalin sa tačkom kristalizacije, kako je utvrđenom metodom opisanim u Aneksu B Dopunski komentar CN uz ovu glavu, ispod 79,4 °C. Ako je tačka kristalizacije proizvoda 79,4 °C ili iznad, on spada u tarifni podbroj 2902 90 00.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata homologe naftalina (tar. podbr. 2707 50 00, 2707 91 00 do 2707 99 99, 2902 90 00 ili 3817 00 80).

2707 50 00

Ostale mešavine aromatičnih ugljovodonika, kod kojih 65%ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na 250 °C prema metodi ASTM D 86

Ovaj tarifni podbroj obuhvata mešavine ugljovodonika u kojima aromatični ugljovodonici, osim benzena, toluena, ksilena ili naftalina, preovlađuju i kod kojih 65% ili više, po zapremini (uključujući gubitke) predestiliše na temperaturama do 250 °C prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan metodu ASTM D 86).

2707 99 11 i 2707 99 19

Sirova ulja

Ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. proizvode dobijene iz prve destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog uglja.

Ovi visokotemperaturni katrani kamenog uglja obično se proizvode u koksarama na temperaturi većoj od 900 °C. Proizvodi destilacije ovih katrana sadrže ne samo ugljovodonike u kojima, po masi, preovlađuju aromatični ugljovodonici, već i azot, kiseonik i sumporna jedinjenja, a veoma često i nečistoće. Ovi proizvodi obično iziskuju dalju preradu pre upotrebe;

2. slične proizvode kod kojih je masa aromatičnih sastojaka veća od mase nearomatičnih sastojaka.

"Slični proizvodi" označavaju one čiji sastav je kvalitativno sličan sastavu proizvoda opisanih u tački 1.

Međutim, oni mogu imati veći udeo alifatičnih i naftenskih ugljovodonika i niži udeo polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika nego proizvodi opisani u tački 1.

Samo oni proizvodi kod kojih je masa aromatičnih sastojaka veća od mase nearomatičnih sastojaka spadaju u ove tar. podbr.

Ovi tar. podbr. takođe uključuju ulja dobijena uklanjanjem benzola nakon pranja gasa proizvedenog tokom koksovanja uglja.

2707 99 20

Sumporisane frakcije; antracen

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod "sumporisanim frakcijama" podrazumevaju se samo laki proizvodi dobijeni tokom prve destilacije sirovih ulja iz katrana, koji sadrže sumporna jedinjenja (na primer, ugljen disulfid, merkaptani, tiofen) i ugljovodonike u kojima preovlađuju nearomatični ugljovodonici, kod kojih 90% ili više po zapremini predestiliše na temperaturama ispod 80 °C.

Antracen iz ovog tarifnog podbroja obično je u obliku mulja ili paste i uglavnom sadrži fenantren, karbazol i druge aromatične sastojke. Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo antracen čija čistoća po masi je manja od 90%. Antracen čistoće po masi 90% ili većoj spada u tarifni podbroj 2902 90 00.

2707 99 50

Bazni proizvodi

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, bazni proizvodi su aromatični i/ili heterociklični proizvodi sa baznom azotnom funkcijom.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata, naročito piridinske, hinolinske, akridinske i anilinske baze (uključujući njihove mešavine). One su prvenstveno dobijene od piridina, hinolina, akridina i njihovih homologa.

Neki od osnovnih proizvoda koji spadaju u ovaj tarifni podbroj su:

1. piridin čistiće po masi manje od 95%. Piridin čistoće po masi 95% ili veće spada u tarifni podbroj 2933 31 00;

2. metilpiridin (pikolin), 5-etil-2-metilpiridin (5-etil-2-pikolin), 2-vinilpiridin, čistoće po masi manje od 90% (utvrđeno gasnom hromatografijom). Ako je sadržaj po masi 90% ili veći, ovi proizvodi spadaju u tarifni podbroj 2933 39;

3. hinolin čistoće manje od 95% računato po masi anhidrovanog proizvoda (utvrđeno gasnom hromatografijom). Ako čistoća nije manja od 95%, ovaj proizvod spada u tarifni podbroj 2933 49 90;

4. akridin čistoće ne manje od 95% računato po masi anhidrovanog proizvoda (utvrđeno gasnom hromatografijom). Ako čistoća nije manja od 95%, ovaj proizvod spada u tarifni podbroj 2933 99 80.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata soli nijednog od opisanih proizvoda (tarifni broj 2933 ili 3824).

2707 99 80

Fenoli

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata:

1. fenole dobijene destilacijom visokotemperaturnih katrana kamenog uglja, kao i slične proizvode kod kojih je masa aromatičnih sastojaka veća od mase nearomatičnih sastojaka.

Međutim, soli fenola su isključene iz ovog tarifnog podbroja (uglavnom, tarifni broj 2907 ili tarifni podbroj 3824 90 93);

2. krezole (pojedinačni ili smeše izomera) koji sadrže po masi manje od 95% krezola, računajući sve izomere krezola zajedno (utvrđeno gasnom hromatografijom). Ako je sadržaj po masi 95% ili veći, ovi proizvodi spadaju u tarifni podbroj 2907 12 00;

3. ksilenole (pojedinačne ili smeše izomera) koji sadrže po masi manje od 95% ksilenola, računajući sve izomere ksilenola zajedno (utvrđeno gasnom hromatografijom). Ako je sadržaj po masi 95% ili veći, ovi proizvodi spadaju u tarifni podbroj 2907 19 10;

4. ostali fenoli koji imaju jedan ili više benzenovih prstenova, sa jednim ili više hidroksilnih radikala, pod uslovom da to nisu hemijski određeni fenoli iz tarifnog broja 2907. Jedan od značajnijih proizvoda je fenol (C6H5OH) čistoće po masi manje od 90%.

2707 99 91 i 2707 99 99

Ostali

Ovi tar. podbr. u prvom redu obuhvataju proizvode koji se sastoje od smeša ugljovodonika.

Ovi proizvodi uključuju:

1. teška ulja (osim sirovih) dobijena destilacijom visokotemperaturnog katrana kamenog uglja ili proizvoda sličnih tim uljima, pod uslovom:

a) da manje od 65% po zapremini predestiliše ispod 250 °C prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan metodu ASTM D 86); i

b) da imaju indeks penetracije iglom 400 ili veći na 25 °C prema metodu EN 1426; i

v) da imaju karakteristike koje se razlikuju od karakteristika proizvoda iz tarifnog broja 2715 00 00.

Gustina ovih proizvoda obično je veća od 1,000 g/cm3 na 15 °C prema metodu EN ISO 12185.

Proizvodi koji ne ispunjavaju uslove utvrđene u navedenim tač. (a)−(v), svrstavaju se, u skladu sa svojim karakteristikama, u, na primer, tar. podbr. 2707 10 00 do 2707 30 00, 2707 50 00, tarifni broj 2708, tarifni podbroj 2713 20 00 ili tarifni broj 2715 00 00;

2. aromatične ekstrakte koji nisu u skladu sa zahtevima propisanim za te proizvode u eksplanatornoj napomeni uz tarifni podbroj 2713 90 10 i 2713 90 90;

3. određene homologe naftalina i antracena, kao što su etilnaftalini i metilantraceni, pod uslovom da ne spadaju u tarifni broj 2902.

2709 00

Nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, sirova

Ovaj tarifni broj obuhvata samo proizvode koji imaju svojstva karakteristična za sirova ulja iz različitih izvora (na primer, specifičnu težinu, destilacionu krivu, sadržaj sumpora, tačku tečenja, viskozitet).

2709 00 10

Kondenzati prirodnog gasa

Ovaj tarifni podbroj uključuje sirova ulja dobijena stabilizacijom, neposredno nakon ekstrakcije, prirodnog gasa. Ova operacija se sastoji od ekstrahovanja kondenzibilnih ugljovodonika sadržanih u "mokrom" prirodnom gasu, pre svega hlađenjem i smanjivanjem pritiska.

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 2709, stav 2.

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda; Otpadna ulja

Videti Napomene 2. i 3. uz ovu glavu i relevantna objašnjenja.

2710 12 11 do 2710 19 99

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti uključeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja

Za definicije ovih proizvoda, videti Napomenu 2. uz ovu glavu i eksplanatrone napomene HS uz tarifni broj 2710, deo (I).

U pogledu tar. podbr. za proizvode namenjene:

- za preradu u specifičnim procesima,

- za podvrgavanje hemijskoj preradi,

videti Dodatne napomene 5. i 6. uz ovu glavu i relevantna objašnjenja.

I. Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih)

Ova grupa obuhvata smeše izomera (osim stereoizomera) zasićenih acikličnih ugljovodonika koji sadrže manje od 95% određenog izomera ili nezasićene aciklične ugljovodonike koji sadrže manje od 90% određenog izomera, pri čemu se ovi procenti računaju po masi anhidrovanog proizvoda.

Ova grupa takođe obuhvata izdvojene izomere navedenih ugljovodonika čistoće manje od 95% odnosno 90%, po masi.

Ova grupa obuhvata samo ulja dobijena od nafte i ulja od bitumenoznih materijala:

1. čija tačka kristalizacije, merena metodom ASTM D 938 (ekvivalentan metodu ISO 2207), je ispod 30 °C; ili

2. sa tačkom kristalizacije 30 °C ili većom, i

a) gustinom manjom od 0,942 g/cm3 na 70 °C prema metodu EN ISO 12185 i radnom konusnom penetracijom, merenom prema metodu ASTM D 217 (ekvivalentan metodu ISO 2137), najmanje 350 na 25 °C; ili

b) minimalnom gustinom od 0,942 g/cm3 na 70 °C prema metodu EN ISO 12185 i penetracijom igle, merenom prema metodu EN 1426, najmanje 400 na 25 °C; ili

Za svrhe dela (I), pod uljima dobijenim od nafte i uljima dobijenim od bitumenoznih minerala podrazumevaju se i takva ulja kojima su dodate veoma male količine različitih supstanci, na primer, aditiva radi unapređenja kvaliteta ili mirisa, markera, sredstava za bojenje.

Videti dijagram ispod:

Kriterijumi za razlikovanje pojedinih derivata nafte iz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99 i iz tar. br. 2712 i 2713 (osim proizvoda iz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99)

II. Proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel

Kako bi se svrstavali u ove tar. podbr., proizvodi moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. udeo ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, kako je definisano u delu I, mora biti 70% ili veći.

Ovaj udeo se određuje analizom, a ne na osnovu količine dodatih materijala;

2. ne smeju biti pomenuti niti obuhvaćena na drugom mestu;

3. ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala moraju biti osnovni sastojak proizvoda, odnosno, bitan sastojak, imajući u vidu upotrebu.

Proizvodi iz ovog tarifnog podbroja ne uključuju:

a) boje i premaze (tar. br. 3208, 3209 i 3210 00);

b) preparate za ulepšavanje i kozmetičke proizvode na bazi mineralnih ulja (obično tarifni broj 3304 ili 3307);

v) naftne sulfonate (tarifni broj 3402 ili 3824).

Naftni sulfonati su obično u obliku suspenzija u ulju od nafte ili ulju dobijenom od bitumenoznih minerala. Sadržaj čistog sulfonata obično je toliko visok da isključuje mogućnost upotrebe kao maziva;

g) preparate za poliranje, zaštitu ili neki drugi vid obrade drveta, slika, metala, stakla ili drugih materijala (uglavnom tarifni broj 3405);

d) dezinfektante, insekticide, itd., bez obzira kako su pripremljeni, koji se sastoje od rastvora ili disperzija nekog aktivnog sastojka u ulju od nafte ili ulju dobijenom od bitumenoznih minerala (tarifni broj 3808);

đ) pripremljena sredstva za apreturu koja se upotrebljavaju u tekstilnoj industriji (tarifni broj 3809);

e) pripremljene aditive za mineralna ulja (poznate i kao doping) (tarifni broj 3811);

ž) složene organski rastvarače i razređivači (na primer, tarifni broj 3814 00);

zi) vezivna sredstva za livačka jezgra (tarifni podbroj 3824 10 00);

j) pojedine preparate protiv rđe, naročito:

(i) pripremljene, na primer, od lanolina (otprilike 20%) u rastvoru vajt špirita (tarifni podbroj 3403 19 10);

(ii) one koji kao aktivne sastojke sadrže amine (tarifni podbroj 3824 90 92).

2710 12 11 do 2710 12 90

Laka ulja i proizvodi

Videti Napomenu za tar. podbr. 4. uz ovu glavu.

2710 12 21 i 2710 12 25

Specijalni benzini

Videti Dodatnu napomenu 2 (a) uz ovu glavu.

2710 12 21

Vajt špirit

Videti Dodatnu napomenu 2 (b) uz ovu glavu.

2710 19 11 do 2710 19 29

Srednja ulja

Videti Dodatnu napomenu 2 (v) uz ovu glavu.

2710 19 21

Gorivo za mlazne motore

Ovaj tarifni podbroj obuhvata gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa. Ovo gorivo za mlazne motore je u skladu sa Dodatnom napomenom 2 (v) uz ovu glavu.

Gasno-hromatografski profil goriva za mlazne motore kerozinskog tipa, na primer, najčešće upotrebljavano gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa A-1, karakterističan je za ulje koje nije podvrgnuto nijednom drugom postupku već je dobijeno isključivo destilacijom sirove nafte. Dužina lanca alkana kreće se od 10 do 18 atoma ugljenika. Raspon destilacije, prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan metodu ASTM D 86) kreće se, okvirno, od 130 °C do 300 °C. Sadržaj aromatičnih ugljovodonika može biti do 25% po zapremini. Njegova tačka paljenja obično je iznad 38 °C prema metodu ISO 13736.

Gorivo za mlazne motore može sadržati sledeće aditive: antioksidanse, inhibitore korozije, sredstva za zaštitu od smrzavanja, markere.

2710 19 25

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kerozin osim goriva za mlazne motore kerozinskog tipa. Kerozin iz ovog tarifnog podbroja je u skladu sa Dodatnom napomenom 2 (v) uz ovu glavu.

Neka od ovih ulja karakteriše veoma nizak sadržaj aromatičnih ugljovodonika i olefina, što sprečava stvaranje čađi prilikom sagorevanja.

U nekim slučajevima su prisutni hemijski markeri.

Ovaj tarifni podbroj isključuje mešavine kerozina i drugih mineralnih ulja ili organskih rastvarača.

 

2710 19 29

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata srednja ulja, osim kerozina iz tar. podbr. 2710 19 21 i 2710 19 25. Ulja iz ovog tarifnog podbroja u skladu su sa odredbama Dodatne napomene 2 (v) uz ovu glavu.

Primer ovih ulja je n-parafin.

 

2710 19 31 do 2710 19 99

Teška ulja

Videti Dodatnu napomenu 2 (g) uz ovu glavu.

2710 19 31 do 2710 19 48

Gasna ulja

Videti Dodatnu napomenu 2 (d) uz ovu glavu.

2710 19 51 do 2710 19 68

Ulja za loženje

Za karakteristike "ulja za loženje" videti Dodatnu napomenu 2 (đ) uz ovu glavu i dijagram ispod:

 

2710 19 71 do 2710 19 99

Ulja za podmazivanje; ostala ulja

Ovi tar. podbr. obuhvataju teška ulja kako je definisano u Dodatnoj napomeni 2 (g) uz ovu glavu, pod uslovom da ova ulja ne ispunjavaju uslove utvrđene u Dodatnoj napomeni 2 (d) (gasna ulja) ili 2 (đ) (ulja za loženje) uz ovu glavu.

Ovi tar. podbr. obuhvataju teška ulja kod kojih manje od 85% vol (uključujući gubitke) predestiliše na 350 °C prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan metodu ASTM D 86):

1. koja, za odgovarajuću razblaženu boju C, imaju viskozitet V:

a) ne preko vrednosti prikazanih u redu I tabele zavisnosti date u Dodatnoj napomeni 2 (đ) uz ovu glavu, kada je sadržaj sulfatnog pepela 1% ili veći, ili kada je indeks saponifikacije 4 ili veći; ili

b) preko vrednosti prikazanih u redu II tabele zavisnosti kada je tačka tečenja ispod 10 °C; ili

v) preko vrednosti prikazanih u redu I ali ne preko vrednosti prikazanih u redu II, kada manje od 25% predestiliše na 300 °C, kada tačka tečenja nije iznad minus 10 °C. Ove odredbe se primenjuju samo na ona ulja koja imaju razblaženu boju C manju od 2;

2. za koja se ne može odrediti sledeće:

a) procenat destilata na 250 °C prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan metodu ASTM D 86) (nula se smatra procentom); ili

b) kinematička viskoznost na 50 °C prema metodu EN ISO 3104; ili

v) razblažena boja C prema metodu ISO 2049 (ekvivalentan metodu ASTM D 1500);

3. koja su veštački obojena.

Analitičke metode koje treba upotrebljavati za svrhe tačke 1. navedene su kod ulja za loženje (videti Dodatnu napomenu 2 (đ) uz ovu glavu).

Videti dijagram ispod:

 

2710 91 00 i 2710 99 00

Otpadna ulja

Videti Napomenu 3. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 2710, deo (II).

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici

Za definicije ovih proizvoda, videti HS Komentar uz tarifni broj 2711.

U pogledu tar. podbr. za proizvode namenjene:

- za preradu u specifičnim procesima,

- za podvrgavanje hemijskoj preradi,

videti Dodatne napomene 5. i 6. uz ovu glavu i odgovarajuć eksplanatorne napomene.

2711 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje tečni gas dobijen iz biomase.

Ovaj tečni gas nastaje fermentacijom biorazgradivog dela industrijskog, kućnog ili komunalnog otpada i ostataka, mulja iz postrojenja za preradu otpadnih voda, biorazgradivog dela poljoprivrednog i šumarskog otpada i ostataka, otpada i ostataka iz poljoprivredno-prehrambene industrije i drugih sličnih biljnih i životinjskih sirovina dobijenih iz biomase.

U sastavu ovog gasa preovlađuje metan, obično uz prisustvo ugljen-dioksida i, u manjoj meri, vodonik-sulfida, vodonika, azota i kiseonika.

2711 29 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje gas (u gasovitom stanju) dobijen iz biomase.

Ovaj gas nastaje fermentacijom biorazgradivog dela industrijskog, kućnog ili komunalnog otpada i ostataka, mulja iz postrojenja za preradu otpadnih voda, biorazgradivog dela poljoprivrednog i šumarskog otpada i ostataka, otpada i ostataka iz poljoprivredno-prehrambene industrije i drugih sličnih biljnih i životinjskih sirovina dobijenih iz biomase.

U sastavu ovog gasa preovlađuje metan, obično uz prisustvo ugljen-dioksida i, u manjoj meri, vodonik-sulfida, vodonika, azota i kiseonika.

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit), vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

2712 10 10 i 2712 10 90

Vazelin

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2712, deo (A).

Videti i dijagram u Dopunskom komentaru CN uz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99, deo (I).

2712 10 10

Sirov

Videti Dodatnu napomenu 3. uz ovu glavu.

2712 20 10 i 2712 20 90

Parafin, koji sadrži, po masi, manje od 0,75% ulja

Ovi tar. podbr. obuhvataju parafinski vosak opisan u HS Komentaru uz tarifni broj 2712, deo (B) st. 1. i 7.

2712 90 11 i 2712 90 19

Ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignita) ili vosak od treseta (prirodni proizvodi)

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 2712, deo (B) st. 3, 4. i 5.

Ozokerit (prirodni vosak) se u današnje vreme retko plasira na tržište (izvori iscrpljeni, a prihodi mali), a izrazi ozokerit i cerezin (rafinisani ozokerit) greškom se primenjuju na mikrokristalne voskove iz tar. podbr. 2712 90 31 do 2712 90 99.

2712 90 31 do 2712 90 99

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 2712, deo (B) st. 2, 6. i 7, osim sintetičkog parafina iz tarifnog broja 2712 20 10 ili 2712 20 90.

Ovi proizvodi pokazuju sledeće karakteristike:

1. tačka kristalizacije, određena prema metodu ASTM D 938 (ekvivalentan metodu ISO 2207), nije niža od 30 °C;

2. gustina je manja od 0,942 g/cm3 na 70 °C prema metodu EN ISO 12185;

3. radna konusna penetracija, određena prema metodu ASTM D 217 (ekvivalentan metodu ISO 2137), manja je od 350 na 25 °C; i

4. konusna penetracija, merena prema metodu ASTM D 937 (ekvivalentan metodu ISO 2137), je manja od 80 na 25 °C; i

Videti takođe dijagram u eksplanatronoj napomeni uz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99, deo (I).

2712 90 31 do 2712 90 39

Sirov

Videti Dodatnu napomenu 4. uz ovu glavu.

U pogledu tar. podbr. za proizvode namenjene:

- za preradu u specifičnim procesima,

- za podvrgavanje hemijskoj preradi,

videti Dodatne napomene 5. i 6. uz ovu glavu i relevantna objašnjenja.

2713

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala

2713 11 00 i 2713 12 00

Naftni koks

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u HS komentaru uz tarifni broj 2713, stav A.

2713 20 00

Bitumen od nafte

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u HS komentaru uz tarifni broj 2713, stav B.

Ovaj proizvod pokazuje sledeće karakteristike:

1. tačka kristalizacije nije niža od 30 °C, prema metodu ASTM D 938 (ekvivalentan metodu ISO 2207);

2. gustina nije manja od 0,942 g/cm3 na 70 °C prema metodu EN ISO 12185; i

3. penetracija igle na 25 °C je manja od 400 prema metodu EN 1426.

Videti i sliku u objašnjenju uz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99, deo I.

2713 90 10 i 2713 90 90

Ostali ostaci iz ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 2713, deo (C).

Aromatični ekstrakti iz ovih tar. podbr. (videti HS Komentar uz tarifni broj 2713, deo (C) stav 1), u principu, ispunjavaju sledeće zahteve:

1. sadržaj aromatičnih sastojaka preko 80% po masi, prema metodu opisanom u Aneksu A objašnjenja uz ovu glavu;

2. gustina na 15 °C je veća od 0,950 g/cm3, prema metodu EN ISO 12185; i

3. ne više od 20% po zapremini predestiliše na 300 °C prema metodu EN ISO 3405 (ekvivalentan metodu ASTM D 86).

Međutim, mešani alkilbenzeni i mešani alkilnaftalini koji takođe ispunjavaju navedene zahteve, svrstavaju se u tarifni broj 3817.

2715 00 00

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primer, bitumen kit (mastiks), "cut - backs")

Sastav bitumenskih mešavina iz ovog tarifnog broja može biti različit, u zavisnosti od predviđene namene.

1. Proizvodi koji se upotrebljavaju za hidroizolaciju, površinsku zaštitu i izolacione svrhe

Proizvodi koji se upotrebljavaju za anti-korozivne premaze, elektroizolaciju, vodootporne površine, popunjavanje pukotina, itd. obično se sastoje od veziva (bitumen, asfalt ili katran), krutih punila, kao što su mineralna vlakna (azbest, staklo), drvene piljevine i bilo koje druge supstance koja je potrebna da proizvodima obezbedi svojstva neophodna da služe svrsi. Sledeće su primeri ovih proizvoda:

a) bitumenske zaptivne mase

sa sadržajem rastvarača manjim od 30% što omogućava dobijanje premaza debljine 3 do 4 mm ili manje;

b) bitumenski mastiks

sa sadržajem rastvarača ne preko 10% što omogućava dobijanje: premaza debljine u rasponu od 4 mm do 1 cm ili za zaptivanje šavova velikih dimenzija (2 do 8 cm);

v) ostali bitumenski preparati

koji sadrže punila ali ne i rastvarače. Ovi moraju biti termički obrađeni pre upotrebe. Pored ostalih primena, oni se upotrebljavaju za zaštitu podzemnih ili podvodnih cevovoda.

2. Proizvodi koji se upotrebljavaju za asfaltiranje puteva

Bitumenski proizvodi iz ovog tarifnog broja koji se upotrebljavaju za asfaltiranje puteva spadaju u dve osnovne kategorije:

a) razređeni bitumeni i ulja za puteve

Razređeni bitumeni su rastvoreni u relativno teškim rastvaračima, čija količina može biti različita, u zavisnosti od željene viskoznosti.

Trgovački opis ovih proizvoda se razlikuje u zavisnosti od toga da li su upotrebljeni rastvarači od nafte ili drugog porekla; oni koji sadrže prvonavedeni su "tečni bitumeni", a drugi "fluksirani bitumeni".

Ulja za puteve su slični preparatima na bazi bitumena koji sadrže teške rastvarače u količinama koje se razlikuju u zavisnosti od željene viskoznosti.

Ponekad im je dodat lepak kako bi postali otporni na ljuštenje.

Svi ovi bitumenski preparati imaju sledeće izražene karakteristike:

- penetraciju igle, merenu prema metodu EN 1426, ne manjom od 400 na 25 °C,

- destilacioni ostatak, dobijen pod smanjenim pritiskom, prema metodu ASTM D 1189 (povučen 1979. godine, a ne postoji odgovarajući metod EN/ISO), ne manji od 60% po masi, sa penetracijom igle, merenom prema metodu EN 1426, ne manjom od 400 na 25 °C.

Sledeći dijagram prikazuje:

- kako se tečni i fluksirani bitumeni razlikuju od bitumena iz tarifnog podbroja 2713 20 00,

- kako se tečni i fluksirani bitumeni razlikuju od ulja od nafte iz tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99.

 

b) vodene emulzije

Ovo su preparati dobijeni emulgovanjem bitumena sa vodom.

Postoje dve kategorije:

1. anjonske ili "alkalne" emulzije na bazi običnog ili sapuna od tal ulja;

2. katjonske ili "kisele" emulzije na bazi alifatičnih amina ili kvaternernom amonijum-jonu.

 

Aneks A
METOD ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA AROMATIČNIH SASTOJAKA U PROIZVODIMA ČIJA KRAJNJA TAČKA DESTILACIJE PRELAZI 315 °C

Načelo metoda

Uzorak, rastvoren u n-pentanu, se perkolira kroz specijalnu hromatografsku kolonu ispunjenu silikagelom. Nearomatični ugljovodonici, eluirani sa n-pentanom, se potom prikupljaju i ispituju merenjem, nakon što rastvarač ispari.

Aparatura i reagensi

Hromatografska kolona: ovo je staklena cev čije dimenzije i oblik su prikazani na pratećoj skici. Otvor na vrhu mora biti takav da se može hermetički zatvoriti staklenim čepom čija ravna donja strana se pritisne ka vrhu kolone uz pomoć dva metalna zaptivača obložena gumom. Zaptivanje mora biti potpuno nepropusno da izdrži primenjeni pritisak azota ili vazduha.

Silikagel: finoće 200 mesh ili veće. Pre upotrebe mora biti aktiviran sedam sati u pećnici održavanoj na 170 °C, a zatim stavljen u eksikator da se ohladi.

n-pentan: minimum 95% čistoće, bez aroma.

Metod

Ispuniti hromatografsku kolonu prethodno aktiviranim silikagelom, do oko 10 cm od gornjeg proširenja stakla, pažljivo nabijajući sadržaj kolone vibratorom tako da ne ostanu kanali. Potom umetnuti čep od staklene vune u vrh kolone sa silikagelom.

Prethodno navlažiti silikagel sa 180 ml n-pentana, pa odozgo delovati pritiskom vazduhom ili azotom dok gornja površina tečnosti ne dosegne vrh silikagela.

Pažljivo ispustiti pritisak unutar kolone i preliti sa približno 3,6 g (precizno izmerenog) uzorka rastvorenog u 10 ml n-pentana, a zatim isprati laboratorijsku čašu sa još 10 ml n-pentana i to preliti preko kolone.

Pritiskom delovati progresivno, dozvoljavajući da tečnost u kapljicama ističe iz donje kapilarne cevčice, prosečnom brzinom od 1 ml/min i sakupljati tu tečnost u tikvicu zapremine 500 ml.

Kada nivo tečnosti sa supstancom koju je potrebno izdvojiti padne na površinu silikagela, još jednom pažljivo ispustiti pritisak i dodati 230 ml n-pentana; odmah ponovo delovati pritiskom i spustiti nivo tečnosti do površine silikagela, istovremeno sakupljajući eluat u istu tikvicu kao i prethodno.

Smanjiti prikupljenu frakciju na malu zapreminu isparavanjem u vakuumskoj pećnici na 35 °C ili u vakuumskom rotacionom isparivaču ili sličnom apratu i zatim je, bez gubitaka, prebaciti u tariranu laboratorijsku čašu, dodajući još n-pentana kao rastvarača.

Uparavati sadržaj laboratorijske čaše u vakuumskoj pećnici do konstantne mase (W).

Procenat nearomatičnih ugljovodonika po masi (A) prikazuje sledeća formula:

gde je W1 masa uzorka.

Razlika do 100 je procenat aromatičnih ugljovodonika koji je silikagel apsorbovao.

Tačnost metoda

Ponovljivost: ± 0,2 %.

Reproduktivnost: ± 0,5 %.

 

Aneks B
METOD ZA ODREĐIVANJE TAČKE KRISTALIZACIJE NAFTALINA

Istopiti, uz konstantno mešanje, približno 100 g naftalina u porcelanskoj retorti zapremine od oko 100 cm3. Uvesti oko 40 cm3 otopljene supstance u prethodno zagrejanu "Šukof" tikvicu dok se ne ispuni tri četvrtine. Umetnuti termometar, graduisan na deseti deo stepena, kroz plutani čep, postavljajući kuglu sa živom u sredinu tečnosti. Kada temperatura padne gotovo na temperaturu kristalizacije naftalena (oko 83 °C), pospešiti kristalizaciju stalnim tresenjem. Čim kristali krenu da se formiraju, živin stub će se stabilizovati i zatim ponovo početi da opada. Temperatura na kojoj se živa stabilizovala i neko vreme ostala statična se očitava i smatra tačkom kristalizacije naftalina, nakon korekcije za deo živinog stuba izvan tikvice.

Za živin termometar, ova korekcija se izračunava po formuli:

 

gde je "n" broj podeoka živinog stuba unutar tikvice, "t" je očitana temperatura, a "t′" srednja temperatura dela živinog stuba koji je izvan tikvice. "t′" se može približno odrediti pomoćnim termometrom koji se postavi na sredinu visine dela stuba koji je izvan tikvice. Kapilarni termometar obezbeđuje veoma veliku preciznost.

"Šukof" tikvica prikazana na slici je staklena posuda sa duplim zidovima, između kojih je vakuum.

Sledeći