Zastava Bosne i Hercegovine

DOPUNSKI KOMENTAR KOMBINOVANE NOMENKLATURE EVROPSKE UNIJE

("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)

Prethodni

Odeljak VI
PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA

Opšte odredbe

Za tumačenje Napomena 1, 2. i 3. uz ovaj odeljak, videti Opšte odredbe HS Komentara uz Odeljak VI.

Glava 28.
NEORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKA ILI NEORGANSKA JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, METALA RETKIH ZEMLJI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA

Opšte odredbe

Izdvojena hemijski određena neorganska jedinjenja, koja se isporučuju kao dodatak ishrani, u kapsulama (osim mikrokapsula), na primer, od želatina, isključena su iz ove glave zato što isporuka u kapsulama podrazumeva obradu koji nije obuhvaćen Napomenom 1. uz ovu glavu.

 

II. NEORGANSKE KISELINE I NEORGANSKA KISEONIČNA JEDINJENJA NEMETALA

2811

Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala

2811 19 10 do 2811 19 80

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u Napomeni 4. uz ovu glavu.

III. HALOGENA I SUMPORNA JEDINJENJA NEMETALA

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala

2812 10 11 do 2812 10 18

Od fosfora

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2812, deo (A) pod (3) i deo (B) pod (4).

2812 10 91 do 2812 10 99

Ostali

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 2812, deo (A) (osim pod (3)) i deo (B) (osim pod (4)), ovi tar. podbr. obuhvataju telur tetrahlorid (TeCl4), koji se uglavnom upotrebljava za nanošenje patine na kuhinjsko posuđe i pribor.

IV. NEORGANSKE BAZE I OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA

Pod peroksidima se podrazumevaju samo jedinjenja metala sa kiseonikom čiji molekul - kao što je to slučaj kod hidrogen-peroksida - sadrži vezu -O-O-.

Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala koji nisu navedeni u prethodnim tar. br. ili podbrojevima ovog razdela svrstavaju se u tarifni podbroj 2825 90 85.

2819

Oksidi i hidroksidi hroma

2819 10 00

Hrom trioksid

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2819, deo (A) pod (1).

2819 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2819, deo (A) pod (2) i deo (B).

2824

Oksidi olova; minijum i narandžasto olovo

2824 90 00

Ostalo

Za izraze "minijum" i "narandžasto olovo", videti HS Komentar uz tarifni broj 2824 pod (2).

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala

2825 70 00

Oksidi i hidroksidi molibdena

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje tehnički molibden-oksid dobijen samo prženjem molibdenskog koncentrata (tarifni podbroj 2613 10 00).

V. SOLI I PEROKSISOLI NEORGANSKIH KISELINA I METALA

2826

Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora

2826 19 10

Amonijuma ili natrijuma

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2826, deo (A), pod (1) i (2).

2826 19 90

Ostali

Pored proizvoda navedenih u ekplanatornoj napomeni HS uz tarifni broj 2826, deo (A), pod (4)-(9), ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. berilijum-difluorid (BeF2), proizvod staklastog izgleda gustine oko 2 g/cm3 i sa tačkom topljenja reda veličine oko 800 °C, veoma rastvorljiv u vodi, koji se upotrebljava kao intermedijarni proizvod u metalurgiji berilijuma. Dobija se kalcinisanjem amonijum-fluoroberilata;

2. osnovni berilijum-fluorid (5BeF2·2BeO), takođe staklastog izgleda i rastvorljiv u vodi, sa nešto većom gustinom (oko 2,3 g/cm3).

2826 30 00

Natrijum-heksafluoroaluminat (sintetički kriolit)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2826, pod (C), pod (1).

2826 90 80

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2826, deo (B) i deo (C), pod (2)-(5), s izuzetkom dikalijum-heksafluorocirkonata koji je posebno uključen u tarifni podbroj 2826 90 10.

2833

Sulfati; Stipse; Peroksosulfati (persulfati)

2833 29 30

Kobalta; titana

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. dititan-tri(sulfat) (Ti2(SO4)3). U anhidrovanom obliku, ovo je zeleni kristalni prah, nerastvorljiv u vodi ali rastvorljiv u razređenim kiselinama sa kojima formira ljubičasti rastvor. U hidriranom obliku, formira stabilni kristalni hidrat koji je rastvorljiv u vodi. Upotrebljava se kao redukciono sredstvo u tekstilnoj industriji;

2. titan-oksid-sulfat (titanil-sulfat) ((TiO) SO4). Može biti u anhidrovanom obliku, odnosno u obliku higroskopnog praha ili u nekom od niza hidriranih oblika među kojima je najstabilniji dihidrat. Upotrebljava se kao sredstvo za fiksiranje boja;

3. titan bi(sulfat) (Ti (SO4)2) je beli, veoma higroskopni prah slabe stabilnosti.

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; Polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni

2835 10 00

Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2835, delovi (A) i (B).

2835 22 00 do 2835 29 90

Fosfati

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2835, deo (C), stav 1. pod (I) i stav 2. tačka (1) pod (a), tačka (2) pod (a), (b) i (c) i tač. (3)-(8).

Ovi tar. podbr. ne uključuju međusobne mešavine različitih fosfata (obično Glava 31 ili tarifni podbroj 3824 90 96).

2835 31 00 i 2835 39 00

Polifosfati

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2835, deo (C), stav 1. pod (II), (III) i (IV) i stav 2. tačka (1) pod (b) i tačka (2) pod (g)-(e).

2835 39 00

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. tetramonijum-difosfat (amonijum-pirofosfat) ((NH4)4P2O7) i pentamonijum-trifosfat ((NH4)5P3O10);

2. natrijum-pirofosfate (natrijum-difosfate): tetranatrijum-pirofosfat (neutralni difosfat) (Na4P2O7), dinatrijum-dihidrogenpirofosfat (difosfatna kiselina) (Na2H2P2O7);

3. natrijum-metafosfate (osnovna formula (NaPO3) n), kojih ima dva: natrijum-ciklo-trifosfat i natrijum-ciklo-tetrafosfat;

4. ostale natrijum-polifosfate sa visokim stepenom polimerizacije. Ovi uključuju proizvod koji se greškom naziva natrijum-heksametafosfat, poznat i kao Grahamova so, koji je smeša polimera ((NaPO3) n) sa stepenom polimerizacije između 30 i 90.

Ovaj tarifni podbroj uključuje i amonijum-polifosfate sa većim stepenom polimerizacije, čak i kada se sastoje od sličnih serija polimera (poznate i kao metafosfati). To je slučaj, na primer, kod Kurolove amonijumske soli (koja se razlikuje od Kuroove soli, natrijum-meta-fosfata), linearnim polimerom sa visokim prosečnim stepenom polimerizacije (nekoliko hiljada do desetina hiljada jedinica). Ovo je beli kristalni prah, slabo rastvorljiv u vodi, koji se prvenstveno upotrebljava kao sredstvo za zaštitu od vatre.

2840

Borati; Peroksoborati (perborati)

2840 19 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje dinatrijum-tetraborat (sa 10H2O).

2840 20 10

Borati natrijuma, bezvodni

Ovaj tarifni podbroj uključuje natrijum-pentaborat i natrijum-metaborat.

2841

Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina

2841 69 00

Ostalo

Manganiti su soli manganske kiseline (H2MnO3). Oni su gotovo nerastvorljivi u vodi i lako se hidrolizuju.

Ovaj tarifni podbroj uključuje bakar-manganit (CuMnO3) koji se upotrebljava u gas maskama radi oksidacije ugljen-monoksida u ugljen-dioksid i bakar- bi(hidrogenmanganit) (Cu (HMnO3)2), koji je još delotvorniji.

Pored manganata navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 2841, deo (3) pod (a), ovaj tarifni podbroj obuhvata i manganate u kojima preovlađuje mangan, na primer, Na3MnO4·10H2O.

2842

Ostale soli neorganskih kiselina ili perokso-kiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida

2842 10 00

Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2842, deo (II), stav 2. pod (L).

2842 90 10

Soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih i telurovih kiselina

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 2842, deo (I) pod (C) i (D) i deo (II) stav 2. pod (D) i (E) i pored selen-sulfida, selen-sulfata i tio-telurata navedenih u delu (II) stav 2. podstav (C) pod (3), ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. indijum-selenid (InSe) koji se upotrebljava kao poluprovodnik;

2. olovo-telurid (PbTe) visoke čistoće, koji se upotrebljava za tranzistore, termosklopke, živine lampe, itd.

VI. RAZNO

2844

Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; Mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode

Videti Napomenu 6. uz ovu glavu.

2844 10 10 do 2844 10 90

Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (IV) stav (A) pod (1), stav (B) pod (1) i stav (C) pod (1) do (3).

2844 20 25 do 2844 20 99

Uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; plutonijum i njegova jedinjenja; legure,disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235), plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda

Uranijum obogaćen izotopom 235 na tržište se plasira pod opisima "nisko obogaćen uranijum" (koji sadrži do oko 20% U 235) i "visoko obogaćen uranijum" (koji sadrži više od 20% U 235).

Za plutonijum i njegova jedinjenja, videti HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (IV) stav (A) pod (3), stav (B) pod (2) i stav (C) pod (1) i (3).

2844 30 11 i 2844 30 19

Uran, osiromašen uranom 235 (U 235); legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja od tih proizvoda:

Uranijum osiromašen sa U 235 je nusproizvod iz proizvodnje uranijuma obogaćenog sa U 235. Zbog njegovih mnogo nižih troškova i velikih raspoloživih količina, on zamenjuje prirodni uranijum, naročito kao materijal za obogaćivanje, kao barijera za zaštitu od radijacije, kao teški metal za proizvodnju zamajaca ili u pripremi apsorbera (getera) koji se upotrebljavaju za prečišćavanje određenih gasova.

2844 30 51 do 2844 30 69

Torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (IV), naročito stav (A) pod (2) i stav (B) pod (3).

2844 30 91 i 2844 30 99

Jedinjenja urana osiromašenog uranom 235 (U 235) ili torijuma, pomešani zajedno ili ne

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (IV) stav (B) pod (1) i (3).

2844 40 10 do 2844 40 80

Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbr. 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koji sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioakativni ostaci

Za definiciju izraza "izotopi", videti poslednju rečenicu Napomene 6. uz ovu glavu i eksplanatronu napomenu HS uz tarifni broj 2844, deo (I).

Za ostale proizvode navedene u ovim tar. podbr., videti HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (III).

2844 50 00

Iskorišćeni (odzračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (IV) stav (C) pod (4).

2845

Izotopi, osim izotopa iz tarifnog broja 2844; Neorganska ili organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili neodređena

Za definiciju izraza "izotopi", videti poslednju rečenicu Napomene 6. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 2844, deo (I).

2845 10 00

Teška voda (deuterijum-oksid) (Euratom)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata tešku vodu (ili deuterijum-oksid) koja nalikuje običnoj vodi i poseduje ista hemijska svojstva; njene fizičke karakteristike, s druge strane, su nešto drugačije. Teška voda se upotrebljava kao izvor deuterijuma i upotrebljava se u nuklearnim reaktorima za usporavanje neutrona koji dele atome uranijuma.

2845 90 10

Deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove proizvode (Euratom)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2845, stav 3. pod (1) i (3).

Ovaj tarifni podbroj obuhvata i druga hidrogenizovana organska i neorganska jedinjenja u kojima je vodonik delimično ili u potpunosti zamenjen deuterijumom. Najvažniji su litijum-deuterid, deuterisani amonijak, deuterisani vodonik-sulfid, deuterisani benzen, deuterisani bifenil i deuterisani terfenili. Ovi proizvodi se upotrebljavaju u nuklearnoj industriji za usporavanje neutrona (moderatori), kao intermedijarni proizvodi u proizvodnji teške vode ili u ispitivanjima reakcija termonuklearne fuzije. Ova jedinjenja takođe imaju važnu primenu u organskim analizama i sintezama.

2845 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje sledeće izotope i jedinjenja:

1. ugljenik 13, litijum 6, litijum 7 i njihova jedinjenja;

2. bor 10, bor 11, azot 15, kiseonik 18 i njihova jedinjenja (na primer, 10B2O3, 10B4C, 15NH3, H2 18O).

Oni se upotrebljavaju u naučnim istraživanjima i u nuklearnoj industriji.

2846

Neorganska ili organska jedinjenja metala retkih zemlji, itrijuma ili skandijuma ili od mešavina tih metala

2846 10 00

Jedinjenja cerijuma

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2846, stav 3. pod (1).

2846 90 00

Ostala

Ovaj tarifni podbroj uključuje jedinjenja metala retkih zemlji, poznate kao lantanidi (budući da je lantan prvi element), koja uključuju okside evropijuma, gadolinijuma, samarijuma i terbijuma (terbit), koji se upotrebljavaju kao apsorberi neutrona u kontrolnim i sigurnosnim šipkama nuklearnih reaktora i u cevima televizora u boji.

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 2846, stav 3. pod (2).

 

Glava 29
ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI

Opšte odredbe

Slova "(INN)", nakon nekog naziva u Kombinovanoj nomenklaturi i njenim eksplanatornim napomenama, ukazuju da je taj naziv uključen na listu Međunarodnih nezaštićenih naziva farmaceutskih materija koju je objavila Svetska zdravstvena organizacija.

Slova (INNM) ukazuju da je Svetska zdravstvena organizacija prihvatila taj naziv kao "Modifikovani međunarodni nezaštićeni naziv".

Slova (ISO) ukazuju da se taj naziv pojavljuje kao jedan od "zajedničkih naziva hemikalija za suzbijanje štetočina i sredstava za regulaciju rasta biljaka" u preporuci R 1750 Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Kondenzovani sistem je onaj sistem u kojem postoje najmanje dva prstena koja imaju jednu i samo jednu, zajedničku vezu i koja imaju dva i samo dva, zajednička atoma.

Izdvojena hemijski određena organska jedinjenja, koja se isporučuju kao dodatak ishrani u kapsulama (osim mikrokapsula), na primer, od želatina, isključena su iz ove glave zato što isporuka u kapsulama podrazumeva obradu koji nije obuhvaćen Napomenom 1. uz ovu glavu.

 

Napomena 1 (a)

Videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, deo (A) st. 1-4.

Ova glava uključuje:

1. Antracen čistoće po masi 90% ili veće (tarifni podbroj 2902 90 00).

2. Benzen čistoće po masi 95% ili veće (tarifni podbroj 2902 20 00).

3. naftalin sa tačkom kristalizacije 79,4 °C ili većom (tarifni podbroj 2902 90 00);

4. Toluen čistoće po masi 95% ili veće (tarifni podbroj 2902 30 00).

5. Ksilene koji sadrže 95% ili više, po masi, ksilena (ukupnih izomera) (tar. podbr. 2902 41 00 do 2902 44 00);

6. etan i druge zasićene aciklične ugljovodonike (osim metana i propana) koji se stavljaju u promet kao pojedinačni izomeri čistoće 95% ili veće, kod gasovitih proizvoda računato po zapremini, (1) a kod negasovitih proizvoda (tarifni podbroj 2901 10 00) po masi;

7. etilen čistoće po zapremini 95% ili veće (tarifni podbroj 2901 21 00).

8. propen (propilen) čistoće po zapremini 90% ili veće (tarifni podbroj 2901 22 00).

9. masne alkohole čistoće po masi 90% ili veće, računato na anhidrirani proizvod, koji sadrže šest ili više atoma ugljenika (tarifni podbroj 2905 16, 2905 17 00 ili 2905 29 90);

10. krezole (pojedinačni ili smeša izomera) koji sadrže, po masi, 95% ili više krezola, računajući sve izomere krezola zajedno (tarifni podbroj 2907 12 00);

11. fenol čistoće po masi 90% ili veće (tarifni podbroj 2907 11 00).

12. ksilenole (pojedinačne ili smeše izomera) koji sadrže, po masi, 95% ili više ksilenola, računajući sve izomere ksilenola zajedno (tarifni podbroj 2907 19 10);

13. masne kiseline (osim oleinske kiseline) čistoće po masi 90% ili veće, računato na anhidrirani proizvod, koje sadrže šest ili više atoma ugljenika (tar. br. 2915 i 2916);

14. oleinsku kiselinu čistoće po masi 85% ili veće, računato na anhidrirani proizvod (tarifni podbroj 2916 15 00).

15. piridin čistoće po masi 95% ili veće (tarifni podbroj 2933 31 00).

16. metilpiridin (pikolin), 5-etil-2-metilpiridin (5-etil-2-pikolin), 2-vinilpiridin, čistoće po masi 90% ili veće (tarifni podbroj 2933 39);

17. hinolin čistoće po masi 95% ili veće, računato na anhidrirani proizvod (utvrđeno gasnom hromatografijom) (tarifni podbroj 2933 49 90).

18. 1,2-dihidro-2,2,4-trimetilhinolin čistoće po masi preko 85%, računato na anhidrirani proizvod (tarifni podbroj 2933 49 90).

19. akridin čistoće po masi 95% ili veće, računato na anhidrirani proizvod (utvrđeno gasnom hromatografijom) (tarifni podbroj 2933 99 80).

20. derivate masnih kiselina i masnih alkohola iz tač. 9, 13. i 14. (na primer, soli, estre (osim estara glicerina), amine, amide, nitrile), pod uslovom da ispunjavaju kriterijume utvrđene za odgovarajuće masne kiseline i alkohole.

Napomena 1 (b)

Videti Opšte odredbe HS komentaruz ovu glavu, deo (A), poslednji stav.

Napomena 1 (g)

Dozvoljeni vodeni rastvori su samo oni koji su pravi rastvori, čak i ako je, zbog nedovoljno vode, supstanca samo delimično rastvorena.

Napomena 1 (đ)

U pogledu dodavanja stabilizatora, sredsatva protiv prašenja, sredstava za bojenje ili mirisnih supstanci, videti opšte odredbe HS uz ovu glavu, deo (A), pretposlednji stav.

Napomena 1 (e)

U pogledu dodavanja stabilizatora, sredsatva protiv prašenja, sredstava za bojenje ili mirisnih supstanci, videti opšte odredbe HS uz ovu glavu, deo (A), pretposlednji stav.

Napomena 5.

Odredbe ove napomene primenjuju se samo na svrstavanje, u tar. br., datih proizvoda (videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu deo (G)).

Za svrstavanje u tar. podbr. u okviru nekog tarifnog broja, primenjuju se odredbe Napomene za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

---------------

(1) Gasovito stanje se posmatra na 15 °

 

I. UGLJOVODONICI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI

2902

Ciklični ugljovodonici

2902 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje: azulen (biciklo[5,3,0]dekapenten) i njegove alkilne derivate, kao što je, na primer, hamazulen (7-etil-1,4-dimetilazulen), gvajazulen (7-izopropil-1,4-dimetilazulen), vetiverazulen (2-izopropil-4,8-dimetilazulen).

2903

Halogeni derivati ugljovodonika

2903 39 90

Fluoridi i jodidi

Ovaj tarifni podbroj uključuje: 1,1-difluoroetan, ugljen-tetrahlorid (tetrafluorometan), tetrafluoroetilen, trifluoroetilen, trifluorometan.

2903 81 00

1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

Ovaj tarifni podbroj uključuje lindan (ISO, INN). Lindan je gama-izomer heksahlorocikloheksana (HCH (ISO)) čistoće 99% ili veće. Samo ovaj gama-izomer HCH ima insekticidna svojstva. Lindan se upotrebljava u poljoprivredi i za zaštitu drveta.

II. ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2905 14 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo sek-butil alkohol (butan-2-ol) i izobutil alkohol (2-metilpropan-1-ol)

2905 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje pentanol (amil-alkohol) ili sledeće: n-amil (pentan-1-ol), sek-amil (pentan-2-ol), tetramil (2-metilbutan-2-ol, amilen-hidrat), izoamil (3-metilbutan-1-ol), sek-izoamil (3-metilbutan-2-ol), 2-metilbutan-1-ol, neopentil (neoamil, 2,2-dimetilpropan-1-ol), pentan-3-ol.

2905 44 11 do 2905 44 99

D-glucitol (sorbitol)

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo D-glucitol (sorbitol) koji je u skladu sa odredbama Napomene 1. uz ovu glavu. Oblici D-glucitola (sorbitola) koji nisu u skladu sa njima, svrstavaju se u tar. podbr. 3824 60 11 do 3824 60 99.

2906

Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro ili nitrozo-derivati

2906 11 00

Mentol

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo: (-)-paramentol-3, ((-)-trans-1,2-cis-1,5-izopropil-2-metil-5-cikloheksanol), (±)-paramentol-3 i (+)-paramentol-3.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje neomentol, izomentol ili neoizomentol (tarifni podbroj 2906 19 00).

VI. JEDINJENJA SA KETONSKOM I HINONSKOM FUNKCIJOM

2914

Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2914 50 00

Keton-fenoli i ketoni sa drugim kiseoničnim funkcijama

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod "drugom kiseoničnom funkcijom" podrazumeva se bilo koja kiseonična funkcija navedena u prethodnim tar. br. ove glave, osim alkoholne, aldehidne i fenolne funkcije.

2914 61 00 do 2914 69 90

Hinoni

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 2914, delovi (E) i (F). Za svrhe ovih tar. podbr., "hinone" treba tumačiti u širem smislu, tj. "hinoni sa drugom kiseoničnom funkcijom ili bez druge kiseoničnie funkcije"; oni stoga obuhvataju hinone bez druge kiseonične funkcije (osim hinonske funkcije), hinon-alkohole, hinon-fenole, hinon-aldehide i hinone sa drugom kiseoničnom funkcijom (osim navedenih).

VII. KARBONSKE KISELINE I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; Njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

U pogledu kriterijuma čistoće masnih kiselina i njihovih derivata, videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovu glavu, Napomena 1(a), tač. 13. i 20.

2916

Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, ciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; Njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

U pogledu kriterijuma čistoće masnih kiselina i njihovih derivata, videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovu glavu, Napomena 1(a), tač. 13, 14. i 20.

IX. JEDINJENJA SA AZOTNOM FUNKCIJOM

2921

Jedinjenja sa amino-funkcijom

2921 42 00

Derivati anilina i njihove soli

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2921 42 do 2921 49.

2921 43 00

Toluidini i njihovi derivati; Njihove soli

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2921 42 do 2921 49.

2921 44 00

Difenilamin i njegovi derivati; Njihove soli

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2921 42 do 2921 49.

2921 45 00

1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2921 42 do 2921 49.

2921 49 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2921 42 do 2921 49.

2923

Kvaternerne amonijumove soli i hidroksidi amonijuma; Lecitini i ostali fosfoamino-lipidi, hemijski određeni ili neodređeni

2923 20 00

Lecitini i ostali fosfoaminolipidi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2923, stav 4. pod (2).

Ostali fosfoaminolipidi iz ovog tarifnog podbroja su estri (fosfatidi) slični lecitinima. Oni uključuju cefalin, čije azotne organske baze su kolamin i sfingomijelin, čije azotne baze su holin i sfingozin.

2925

Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom

2925 11 00

Saharin i njegove soli

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2925, (A), stav 1, (1).

X. ORGANSKO-NEORGANSKA JEDINJENJA, HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA, NUKLEINSKE KISELINE I NJIHOVE SOLI I SULFONAMIDI

2930

Organsko-sumporna jedinjenja

Organsko-sumporna jedinjenja, kako su definisana u Napomeni 6. uz ovu glavu, svrstavaju se u ovu glavu, bez obzira da li sadrže druge nemetale ili metale direktno vezane za atome ugljenika.

2932

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima kiseonika

2932 20 10 do 2932 20 90

Laktoni

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2932 20.

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 2932, stav 1. pod (B).

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:

2933 11 10 i 2933 11 90

Fenazon (antipirin) i njegovi derivati

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2933 11, 2933 21 i 2933 54.

2933 21 00

Hidantoin i njegovi derivati

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2933 11, 2933 21 i 2933 54.

2933 49 10

Halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2933, stav 1. pod (D).

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, izraz "halogeni derivati hinolina" obuhvata samo takve derivate hinolina u kojima je jedan ili više atoma vodonika iz sistema aromatičnih prstenova zamenjen odgovarajućim brojem atoma halogena.

Izraz "derivati hinolin-karboksilne kiseline" uključuje derivate hinolin-karboksilne kiseline u kojima je zamenjen jedan ili više atoma vodonika iz sistema aromatičnih prstenova i/ili kiselinska funkcija.

2933 52 00

Malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2933 11, 2933 21 i 2933 54.

2933 54 00

Ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 2933 11, 2933 21 i 2933 54.

2933 79 00

Ostali laktami

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2933 79.

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2933, stav 1. podstav (G) pod (2)-(7).

XI. PROVITAMINI, VITAMINI I HORMONI

2936

Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koji se prvenstveno upotrebljavaju kao vitamini i međusobne mešavine navedenih proizvoda, uključujući i one u bilo kom rastvaraču

Proizvodi iz ovog tarifnog broja mogu biti:

- stabilizovani u uljnom obliku;

- stabilizovani prevlačenjem, na primer, želatinom, voskom, mastima, različitim vrstama gume ili derivatima celuloze u obliku mikrokapsula;

- adsorbovani na silicijum-oksidu.

Na svrstavanje u ovaj tarifni broj ne utiče dodavanje plastifikatora ili sredstava protiv stvrdnjavanja.

Jonoizmenjivački adsorbati su, međutim, isključeni iz ovog tarifnog broja i svrstavaju se u skladu sa svojim sastavom i upotrebom.

2936 90 00

Ostalo, uključujući prirodne koncentrate

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2936 90.

2937

Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobijeni sintezom; Njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uključujući polipeptide sa modifikovanim lancem, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni

Za definiciju izraza "hormoni" i izraz "koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni", videti Napomenu 8. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni broj obuhvata samo proizvode koji zadovoljavaju kriterijume date u HS Komentaru uz tarifni broj 2937, stav 1. podst. (I)-(VI) i stav 2.

2937 11 00

Somatotropin, njegovi derivati i strukturno analogne supstance

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (A) pod (1).

2937 12 00

Insulin i njegove soli

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (A) pod (2).

2937 19 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (A), pod (3)-(20).

2937 21 00 do 2937 29 00

Steroidni hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (B).

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 2937, "Spisak steroida koji se upotrebljavaju prvenstveno zbog svoje hormonske funkcije", u pogledu supstanci navedenih kao "kortikosteroidi".

2937 21 00

Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon (dehidrohidrokortizon)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (B) stav (1) pod (a), (b), (c) i (d).

2937 22 00

Halogeni derivati kortikosteroidnih hormona

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (B) pod (2).

2937 23 00

Estrogeni i progestogeni

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, (B) pod (3).

Videti i HS Komentar uz tarifni broj 2937, "Spisak steroida koji se upotrebljavaju prvenstveno zbog svoje horomonske funkcije", u pogledu supstanci navedenih kao "estrogen" ili "progestogen".

2937 29 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (B) stav (1) pod (e) i (f) i deo (B) pod (4).

2937 50 00

Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (C).

2937 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 2937, spisak proizvoda koji se svrstavaju kao proizvodi iz tarifnog broja 2937, deo (D).

XII. GLIKOZIDI I ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM I NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI

2938

Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

Glikozidi iz ovog tarifnog broja sastoje se od šećernog i nešećernog dela (aglikon). Ovi delovi su međusobno povezani preko anomernog atoma ugljenika iz šećera. Stoga, proizvodi kao što su vakcinin i hamamelatanin iz tarifnog broja 2940 ne smatraju se glikozidima.

Najčešći glikozidi iz prirode su O-glikozidi. Međutim, postoje i N-glikozidi, S-glikozidi i C-glikozidi iz prirode, u kojima je anomerni ugljenik šećera vezan za agliken preko atoma azoa, atoma sumpora ili atoma ugljenika (na primer, sinigrin, aloin, skoparin).

Sledeći proizvodi su isključeni iz ovog tarifnog broja:

a) nukleozidi i nukleotidi iz tarifnog broja 2934 (videti HS Komentar uz tarifni broj 2934, stav 3. podstav (D) pod (6));

b) alkaloidi iz tarifnog broja 2939 (na primer, tomatin);

v) antibiotici iz tarifnog broja 2941 (na primer, tojokamicin).

2938 90 10

Digitalis glikozidi

Pored jedinjenja navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 2938, stav 3. pod (2), ovaj tarifni podbroj uključuje:

- acetildigitoksin, acetildigoksin, acetilgitoksin;

- desacetil-lanatozid A, B, C i D;

- digifolein, diginatin, diginin, digipurpurin, digitalinum-verum i germanijum;

- gitalin, gitaloksin, gitonin, gitoksin, glukoverodoksin;

- lanafolein, lanatozid A, B, C i D;

- trigonin, verodoksin.

2938 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje jedinjenja navedena u HS Komentaru uz tarifni broj 2938, stav 3. pod (4)-(9) i poslednja dva stava.

2939

Alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

2939 69 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje sledeće alkaloide glavnice raži: ergotaminin; ergozin i ergozinin; ergokristin i ergokristinin; ergokriptin i ergokriptinin; ergokornin i ergokorninin; ergobazin i ergobazinin i njihove derivate, na primer, dihidroergotamin, dihidroergotoksin, metilergobazin.

XIII. OSTALA ORGANSKA JEDINJENJA

2941

Antibiotici

2941 10 00

Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2941 10.

Neki primeri penicilina su: benzilpenicilin-natrijum (fenacetilpenin-natrijum), amilpenicilin-natrijum (n-karboksiheksenilpenin-natrijum), biosintetski penicilini i penicilini sa produženim dejstvom, kao što je prokain-penicilin i benzatin-dipenicilin.

2941 20 30 i 2941 20 80

Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2941 20.

Pored streptomicina, ovi tar. podbr. uključuju i manosidostreptomicin i sve soli ovih proizvoda, na primer, njihove sulfate i pantotenate.

2941 30 00

Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2941 30.

Ovaj tarifni podbroj uključuje oksitetraciklin i tetraciklin-hidrohlorid.

2941 40 00

Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2941 40.

2941 50 00

Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 2941 50.

Soli eritromicina uključuju hidrohlorid, sulfat, citrat, palmitat, stearat i glukoheptonat; sa kiselim hloridima one daju odgovarajuće estre, a sa kiselim anhidridima formiraju monoestre, kao što je glutarat, maleat i ftalat.

 

Glava 30
FARMACEUTSKI PROIZVODI

Opšte odredbe

Opis nekog proizvoda kao leka u zakonodavstvu Unije (osim onog koje se izričito odnosi na Kombinovanu nomenklaturu), u nacionalnom zakonodavstvu država članica ili u nekoj farmakopeji, nije odlučujući faktor za njegovo svrstavanje u ovu glavu.

Dodatna napomena 1.

1. Biljni medicinski preparati su preparati na bazi jedne ili više aktivnih supstanci, proizvedeni podvrgavanjem neke biljke ili njenih delova postupcima kao što je sušenje, drobljenje, ekstrakcija ili pročišćavanje.

"Aktivna supstanca" označava neku hemijski određenu supstancu, hemijski određenu grupu supstanci (na primer, alkaloidi, polifenoli, antocijanini) ili biljni ekstrakt. Ove aktivne supstance moraju imati lekovita svojstva za prevenciju ili lečenje određenih bolesti, oboljenja ili njihovih simptoma.

2. Homeopatski medicinski preparati su pripremljeni od proizvoda, supstanci ili mešavina pod nazivom homeopatske sirovine (matične tinkture). Stepen razblaženja mora biti naznačen (na primer, D6).

3. Vitaminski ili mineralni preparati su preparati na bazi vitamina iz tarifnog broja 2936, ili minerala, uključujući elemente u tragovima i njihove smeše. Oni se upotrebljavaju za lečenje ili sprečavanje određenih bolesti, oboljenja ili njihovih simptoma. Takvi preparati sadrže mnogo veću količinu vitamina ili minerala, obično bar tri puta veću od preporučenog dnevnog unosa (RDA).

U pogledu preporučenog dnevnog unosa (RDA) određenih vitamina i minerala, videti, na primer, ovde prenetu tabelu iz Aneksa Direktive Saveta 90/496/EEZ od 24. septembra 1990. godine o nutritivnom deklarisanju prehrambenih proizvoda ("Službeni list EU", broj L 276, 6. oktobra 1990, str. 40), izmenjene Direktivom Komisije 2008/100/EZ od 28. oktobra 2008. godine ("Službeni list EU", broj L 285, 29. oktobra 2008, str. 09):

Vitamini i minerali

RDA

Vitamin A

800 μg

Vitamin D

5 μg

Vitamin E

12 mg

Vitamin K

75 μg

Vitamin C

80 mg

Tiamin

1,1 mg

Riboflavin

1,4 mg

Niacin

16 mg

Vitamin B6

1,4 mg

Folna kiselina

200 μg

Vitamin B12

2,5 μg

Biotin

50 μg

Pantotenska kiselina

6 mg

Kalijum

2000 mg

Hloridi

800 mg

Kalcijum

800 mg

Fosfor

700 mg

Magnezijum

375 mg

Gvožđe

14 mg

Cink

10 mg

Bakar

1 mg

Mangan

2 mg

Fluorid

3,5 mg

Selen

55 μg

Hrom

40 μg

Molibden

50 μg

Jod

150 μg

Tarifni broj 3004, između ostalog, ne obuhvata dodatke ishrani ili dijetetske proizvode (videti i Napomenu 1 (a) uz ovu glavu).

 

3001

Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organoterapeutske svrhe; Heparin i njegove soli; Ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, na drugom mestu nepomenute niti uključene

3001 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje intrinzični faktor (sušeni pročišćeni ekstrakti pilorične sluzokože svinja).

3001 90 20 do 3001 90 98

Ostali

Pored žlezda i ostalih organa navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3001, deo (A), ovi tar. podbr. uključuju i hipofizu, nadbubrežne žlezde i tiroidnu žlezdu.

3001 90 91

Heparin i njegove soli

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3001 deo (C).

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi

3002 10 10

Antiserumi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 3002, deo (C) pod (1) stav 3.

Ne uključuje serume koji se upotrebljavaju kao reagensi za određivanje krvnih grupa ili faktora (tarifni broj 3006) ili "normalne" serume (tarifni podbroj 3002 10 98).

3002 10 91

Hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini

Ovaj tarifni podbroj uključuje humani normalni imunoglobulin.

3002 10 98

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje "normalne" serume, plazmu, fibrinogen, fibrin i, pod uslovom da je pripremljen za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, krvni albumin (na primer, dobijen frakcionisanjem ljudske krvne plazme).

Prema tome, isključuje se albumin iz krvi koji nije pripremljen za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu a isključuje (Napomena 1 (ž) uz ovu glavu) (tarifni broj 3502).

3002 20 00

Vakcine za humanu medicinu

Za tumačenje izraza "vakcine", videti HS Komentar uz tarifni broj 3002, deo (G) pod (1).

3002 30 00

Vakcine za veterinarsku medicinu

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 3002 20 00.

3002 90 50

Kulture mikroorganizama

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3002, deo (D) pod (3).

3002 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje toksine, i, ukoliko su oni "slični proizvodi", simbiotske parazite koji se upotrebljavaju za lečenje određenih bolesti, kao što je Plasmodium (parazit malarije) i Trypanosoma cruzi.

3003

Lekovi (osim proizvoda iz tarifnog broja 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od dva ili više sastojaka koji su pomešani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, ali koji nisu pripremljeni u odmerene doze niti u oblike ili pakovanja za prodaju na malo

3003 10 00

Koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine ili njihove derivate

Ovaj tarifni podbroj uključuje i kombinacije penicilina i streptomicina.

3004

Lekovi (izuzev proizvoda iz tarifnog broja 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenu na koži) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

Za razliku od prethodnog tarifnog broja, ovaj tarifni broj obuhvata "nepomešane proizvode". Za tumačenje izraza "nepomešani proizvodi" videti Napomenu 3. (a) uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz tarifni broj 3004, st. 4. i 5.

Izrazi "u odmerenim dozama" (uključujući one u obliku sistema za transdermalnu primenu) i "oblici ili pakovanja za prodaju na malo za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu" definisani su u HS Komentaru uz tarifni broj 3004, st. 1. i 2.

Ovde su uključeni lekovi koji se stavljaju u promet u pakovanjima za dugoročnu primenu ili za bolnice i slične ustanove. U tom slučaju, veći broj jedinica proizvoda i predviđena dugoročna primena obično su naznačeni na pakovanju.

Činjenica da se lekovima koji sadrže, na primer, antibiotike, hormone ili liofizirane proizvode i koji se stavljaju u promet u ampulama ili bocama, mora dodati voda bez pirogena ili drugi razređivač, ne isključuje ih iz ovog tarifnog broja.

3005

Vata, gaza, zavoji i slični proizvodi (na primer, pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljene obloge), impregnisani ili prevučeni farmaceutskim materijama ili pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo za medicinske, hirurške, stomatološke ili veterinarske svrhe

3005 10 00

Lepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju lepljivi sloj

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata tečne zavoje (tarifni podbroj 3005 90 99).

3006

Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu glavu

3006 10 10 do 3006 10 90

Sterilni hirurški ketgut, slični sterilni materijali za ušivanje (uključujući sterilni hirurški i stomatološki konac koji se može apsorbovati) i sterilna lepljiva sredstva za tkiva, koja se upotrebljavaju u hirurgiji za zatvaranje rana; Sterilna laminarija i sterilna gaza za laminariju; Sterilna sredstva koja se mogu apsorbovati i koja se upotrebljavaju za zaustavljanje krvarenja u hirurgiji i stomatologiji; sterilna hirurška ili stomatološka sredstva za sprečavanje prianjanja, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne

Izraze iz ovih tar. podbr. treba strogo tumačiti. Oni stoga ne obuhvataju sterilne kopče za ušivanje (tarifni broj 9018).

 

Glava 31
ĐUBRIVA

 

3103

Fosfatna đubriva, mineralna ili hemijska

3103 10 10 i 3103 10 90

Superfosfati

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3103, deo (A) pod (1).

3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg

Za definiciju izraza "ostala đubriva" upotrebljavanog u ovom tarifnom broju videti Napomenu 6. uz ovu glavu.

3105 10 00

Proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg

Izraz "slični oblici" primenjuje se na robu koja je pripremljena u merenim količinama. Prema tome, đubriva koja su pripremljena u uobičajenim, industrijskim oblicima (na primer, granule) ne smatraju se "sličnim oblicima".

3105 20 10 i 3105 20 90

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum

Izraz "koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum" označava da su naznačeni elementi prisutni u količinama dovoljnim da bi vršili stvarnu funkciju đubrenja, umesto da su jednostavno nečistoće.

Azot može biti prisutan u obliku nitrata, soli amina, uree, kalcijum-cijanamida ili drugih organskih jedinjenja.

Fosfor je obično prisutan u obliku fosfata koji su manje ili više rastvorljivi ili, ponekad, u organskom obliku.

Kalijum je prisutan u obliku soli (karbonat, hlorid, sulfat, nitrat, itd.).

U trgovini se sadržaj azota, fosfora i kalijuma izražava kao N, P2O5 i K2O.

Ovi tar. podbr. uključuju đubriva navedena u HS Komentaru uz tarifni broj 3105, delovi (B) i (C), pod uslovom da sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum. Poznata su i kao "NPK đubriva".

Dvostruki fosfati amonijuma i kalijuma, odnosno hemijski određena jedinjenja, isključena su iz ovih tar. podbr. (tarifni podbroj 2842 90 80).

3105 51 00 i 3105 59 00

Ostala mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa azot i fosfor

U pogledu tumačenja izraza "koja sadrže dva đubriva elementa azot i fosfor", Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3105 20 10 i 3105 20 90 primenjuje se mutatis mutandis.

3105 51 00

Koja sadrže nitrate i fosfate

Ovaj tarifni podbroj uključuje đubriva koja sadrže i nitrate i fosfate bilo kojih katjona, uključujući amonijum ali isključujući kalijum.

Proizvodi opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 3105, deo (B), pod (2), ali dobijeni bez dodavanja soli kalijuma, primeri su đubriva koja spadaju u ovaj tarifni podbroj.

3105 59 00

Ostala

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. mešavine mineralnih soli koje sadrže fosfate bilo kojih katjona (isključujući kalijum) i soli amina osim nitrata;

2. fosfo-azotna đubriva u kojima je azot prisutan u nekom drugom obliku osim u nitratnom ili amonijačnom, tj. u obliku kalcijum-cijanamida, uree ili drugih organskih jedinjenja;

3. vrste fosfo-azotnih đubriva opisane u HS komentaru uz tarifni broj 3105, deo (C), pod (1) i (3).

3105 60 00

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa fosfor i kalijum

U pogledu tumačenja izraza "koja sadrže dva đubriva elementa fosfor i kalijum", Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3105 20 10 i 3105 20 90 primenjuje se mutatis mutandis.

Ovaj tarifni podbroj uključuje đubriva sačinjena od sledećih mešavina:

- kalcinisanih prirodnih fosfata i kalijum-hlorida;

- superfosfata i kalijum-sulfata.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata hemijski određene kalijum-fosfate iz tarifnog broja 2835 24 00, čak i ako se mogu upotrebljavati kao đubriva.

3105 90 20 i 3105 90 80

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. sva đubriva koja sadrže dva đubriva elementa azot i kalijum. Međutim, ovi tar. podbr. ne obuhvataju hemijski određen kalijum-nitrat, čak i kada je namenjen za upotrebu kao đubrivo (tarifni podbroj 2834 21 00);

2. đubriva sa jednim đubrivim elementom, osim onih koja spadaju u tar. br. 3102 do 3104.

 

Glava 32
EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJE, PIGMENTI I OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I OSTALE MASE ZA ZAPTIVANJE; MASTILA

 

Napomena 4.

Izraz "rastvori" upotrebljavan u ovoj napomeni i u Napomeni 6 (a) uz Glavu 39 ne primenjuje se na koloidne rastvore.

3201

Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

3201 20 00

Ekstrakt australijske akacije

Ekstrakt australijske akacije za štavljenje dobija se od kore drveta različitih vrsta akacije (naročito Acacia decurrens, Acacia pycnantha, Acacia mollissima).

Ekstrakt kore akacije katehu Acacia catechu, svrstava se u tarifni podbroj 3203 00 10.

3201 90 20

Ekstrakt ruja, ekstrakt suve čašice žira, ekstrakt hrasta ili ekstrakt kestena

Suve čašice žira su kupule (kapice žira) određenih vrsta hrasta (na primer, Quercus valonea).

3201 90 90

Ostalo

Kao ekstrakte za štavljenje biljnog porekla, ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. ekstrakte kore od drveta bora, mangrova, eukaliptusa, vrbe i breze;

2. ekstrakte drveta tizera i urundai (Astronium balansae Engl.);

3. ekstrakte plodova mirobalana i divi-divija; i

4. ekstrakte lišća gambira.

3202

Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu

3202 10 00

Sintetičke organske materije za štavljenje

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3202, (I), (A).

3202 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS komentaru uz tarifni broj 3202, deo (I) pod (B) i deo (II).

3203 00

Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo), hemijski određene ili neodređene; Preparati na bazi materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu

3203 00 10

Materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih materija

Ekstrakti nekih sorti persijskih bobica ne upotrebljavaju se prvenstveno kao materije za bojenje i stoga nisu uključeni u ovaj tarifni podbroj. Ovo se naročito odnosi na ekstrakte bobica Rhamnus cathartica koji se upotrebljavaju u medicinske svrhe i iz tog razloga svrstavaju u tarifni podbroj 1302 19 70.

Ovaj tarifni podbroj uključuje ekstrakt kore akacije katehu (Acacia catechu). Ekstrakt kore akacije katehu je ekstrakt za bojenje dobijen od drveta katehu, jedne sorte akacije.

3204

Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za bojenje navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu; Sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije ili kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni

3204 11 00 do 3204 19 00

Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih materija navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu

Ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. sintetičke organske materije za bojenje, nepomešane ili međusobno pomešane, razređene ili nerazređene, sa mineralnim supstancama koje nemaju svojstva bojenja već sadrže samo male količine površinski aktivnih proizvoda ili drugih aditiva koji podstiču prodiranje i fiksiranje boje (videti HS Komentar uz tarifni broj 3204, deo I stav 2. pod (A) i (B); i

2. preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu, odnosno proizvodi opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 3204, deo (I) stav 2. pod (C)-(D).

U pogledu materija za bojenje iz tar. podbr. 3204 11 00 do 3204 19 00 koje, imajući u vidu njihovu upotrebu, mogu pripadati jednoj ili više kategorija koje spadaju u različite tar. podbr., za utvrđivanje njihovog tarifnog stava videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, stav 11.

3204 11 00

Disperzne boje i preparati na bazi tih boja

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, stav 2.

3204 12 00

Kisele boje, metalizirane ili nemetalizirane i preparati na bazi tih boja; nagrizajuće boje i preparati na bazi tih boja

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, st. 3 i 4.

3204 13 00

Bazne boje i preparati na bazi tih boja

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, stav 5.

3204 14 00

Direktne boje i preparati na bazi tih boja

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, stav 6.

3204 15 00

Redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, stav 7.

3204 16 00

Reaktivne boje i preparati na bazi tih boja

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 do 3204 19, stav 8.

3204 17 00

Pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 i 3204 19, stav 9.

3204 19 00

Ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili više tar. podbr. od 3204 11 do 3204 19

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3204 11 i 3204 19, st. 10-12.

3204 20 00

Sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećenje intenziteta fluorescencije

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 3204, deo (II) pod (1).

3204 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sintetičke organske proizvode koji se upotrebljavaju kao luminofori, koji su opisani u HS Komentaru uz tarifni broj 3204, deo (II) pod (2) i naredna tri stava.

3206

Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu, osim onih iz tarifnog broja 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni

Videti Napomenu 5. uz ovu glavu.

Pigmenti s jezgrom, tj. pigmenti koji se sastoje od zrnaca inertnog materijala (obično od silicijum-dioksida) pri čemu je svaki od njih pojedinačno, pomoću posebnog tehničkog postupka, obložen slojem neorganske materije za bojenje, svrstavaju se u tarifni broj koji odgovara materiji za bojenje od koje je sačinjena obloga.

Prema tome, na primer, pigmenati navedene vrste kod kojih se obloga sastoji od osnovnog siliko-hromata olova svrstavaju se u tarifni podbroj 3206 20 00; oni kod kojih se obloga sastoji od bakar-borata ili kalcijum-plumbata svrstavaju se u tarifni podbroj 3206 49 70.

3206 11 00 i 3206 19 00

Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3206, deo (A) tačka (1) i, ukoliko se odnose na preparate iz ovih tar. podbr., četiri stava koji slede nakon tačke (13).

Videti i HS Komentar uz tarifni podbroj 3206 19.

3206 20 00

Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3206, deo (A) tačka (2) i, ukoliko se odnose na preparate iz ovih tar. podbr., četiri stava koji slede nakon tačke (13).

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. molibden crvenu, koja se sastoji od mešanih kristala olovo-molibdata, olovo-hromata i, obično, olovo-sulfata;

2. mešane kristale olovo-sulfata, olovo-hromata, barijum-hromata, cink-hromata ili stroncijum-hromata;

3. pigmente na bazi gvožđe-hromata ("siderin" žuta), kalijum-dihromata i kalcijum-dihromata ili hrom-oksida.

3206 41 00

Ultramarin i preparati na bazi ultramarina

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3206, deo (A) tačka (3) i, ukoliko se odnose na preparate iz ovih tar. podbr., četiri stava koji slede nakon tačke (13).

3206 42 00

Litopon i ostali pigmenti i preparati na bazi cink sulfida

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3206, deo (A) tačka (4) i, ukoliko se odnose na preparate iz ovih tar. podbr., četiri stava koji slede nakon tačke (13).

3206 49 10

Magnetit

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo fino mleveni magnetit.

Magnetit od kojeg 95% ili više, po masi, prolazi kroz sito otvora 0,045 mm smatra se fino mlevenim.

3206 49 70

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3206, deo (A), tač. (5)-(13) i u četiri stava koji slede nakon tačke (13), ukoliko se odnose na preparate iz ovih tar. podbr., ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. mangan plavo, koji je pigment sa bazom od barijum-manganata i barijum-sulfata;

2. veštački oker, koji je pigment dobijen iz veštačkih oksida gvožđa; i

3. žuti pigment sa bazom od nikl-titanata.

U slučaju pigmenata koji se sastoje od fino mlevenih ruda, izraz "fino mleven" tumači se na isti način kao i kod magnezita iz tarifnog podbroja 3206 49 10.

3206 50 00

Neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3206, deo (B).

3207

Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, engobe, tečni "lustres" i slični preparati koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajla ili stakla; frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuspica

3207 10 00

Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremeljene boje i slični preparati

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 3207, stav 1 pod (1).

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. pigment poznat kao kobalt-aluminat, koji se sastoji od nestehiometrijske mešavine aluminijum-oksida i kobalt-oksida;

2. pigment poznat kao kobalt-silikat, koji se sastoji od nestehiometrijske mešavine silicijum-oksida i kobalt-oksida;

3. mešavine hrom-oksida i kobalt-oksida;

4. mešavine gvožđe-oksida, hrom-oksida i cink-oksida;

5. mešavine olovo-antimonata i gvožđe-antimonata;

6. vanadijum žuto, koji se sastoji od cirkonijum-oksida i malih količina vanadijum-pentoksida;

7. vanadijum plavo, koji se sastoji od cirkonijum-silikata i malih količina vanadijum-trioksida;

8. prazeodijum žuto, koji se sastoji od cirkonijum-silikata i prazeodijum-oksida;

9. gvožđe crveno, koji se sastoji od cirkonijum-silikata i gvožđe-oksida;

10. pripremljene potamnjivače sa bazom od kalaj-oksida, cirkonijum-oksida, cirkonijum-silikata, itd.

3207 20 10

Engobe

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3207, stav 1 pod (3).

3207 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj u suštini obuhvata staklaste mase. Ovi proizvodi su obično u obliku praha, granula ili ljuspica, koje se pri zagrevanju ustakle, stvarajući glatku homogenu površinu keramičkih ili metalnih proizvoda. Ta površina može biti sjajna ili mat, obojena ili bela, providna ili mutna.

Ovi proizvodi mogu biti sačinjeni:

1. od mešavina, svedenih na prah, frite od stakla iz tarifnog podbroja 3207 40 85 sa drugim materijalima kao što je silicijum-dioksid, feldspat, kaolin, pigmenti, itd.;

2. od mešavina, svedenih na prah, silicijuma, feldspata, kaolina, kalcijum-karbonata, magnezijum-karbonata, itd. (tj. komponenti frita od stakla koje su nerastvorljive u vodi) i, eventualno, pigmenata.

Ove dve vrste staklastih masa stvaraju transparentne premaze, obojene ili neobojene;

3. od proizvoda navedenih pod 1. i 2, uz dodatak potamnjivača. U ovom slučaju, dobijeni mutni premazi su beli ili obojeni;

4. od frite od stakla u obliku praha, granula ili ljuspica - sastavljenih i dobijenih kako je naznačeno u objašnjenju uz tar. podbr. 3207 40 40 i 3207 40 85 - ali koje, pored toga, sadrže i dodate obojene pigmente ili potamnjivače i, ponekad, okside, koji omogućavaju prianjanje premaza uz metalne površine.

Obojeni pigmenti koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda iz ovog tarifnog podbroja uključuju okside i soli kobalta, nikla, bakra, gvožđa, mangana, uranijuma i hroma.

Kalaj oksid, cirkonijum-oksid i cirkonijum-silikat, titan-oksid i arsen-anhidrid mogu biti dodati kao potamnjivači.

Nikl i kobalt-oksid mogu biti dodati da bi omogućili prianjanje premaza uz metalne površine.

3207 30 00

Tečni "lustres" i slični preparati

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3207, stav 1. pod (4), ovaj tarifni podbroj obuhvata i preparate na bazi srebra, rastvorene u kolodionu ili terpineolu, koji se nanose na liskun ili staklo u elektroindustriji i keramičkoj industriji.

3207 40 40 i 3207 40 85

Frita od stakla i ostalo staklo u obliku praha, granula ili ljuspica

Ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. fritu od stakla, tj. proizvode dobijene naglim hlađenjem tečne mase ili paste, nastale fuzijom izvornih komponenti stakla, u vodi. Ove komponente uključuju, na primer, silicijum-oksid, natrijum-karbonat, magnezijum-karbonat, barijum-karbonat, kalijum-karbonat, kalcijum-karbonat, natrijum-sulfat, kalijum-sulfat, natrijum-nitrat, kalijum-nitrat, okside gvožđa (olovna gleđ i minijum), kaolin, feldspat, boraks i bornu kiselinu.

Frita od stakla iz ovih tar. podbr. upotrebljava se prvenstveno za pripremu staklastih masa. Može se razlikovati od frite iz tar. podbr. 3207 20 10 i 3207 20 90 po činjenici da ne sadrži pigmente, potamnjivače ili okside koji omogućavaju prianjanje premaza uz metalne površine i po tome što, nakon toplotnog zastakljivanja, stvara površinu koja je manje ili više transparentna ali nije ravnomerno mutna ili obojena;

2. prah i granule od stakla dobijene drobljenjem ili mlevenjem lomljenih i otpadnih proizvoda od stakla. Ovi proizvodi, kao i neke vrste frite iz prethodnog stava 1, upotrebljavaju se u pripremi brusne hartije ili tkanina, sinterovani su u obliku diskova, ploča, epruveta, itd. i upotrebljavaju se u različite laboratorijske svrhe;

3. emajlirano staklo u obliku praha, granula, itd. - specijalno staklo koje se upotrebljava za ukrašavanje staklenih predmeta. Obično se, između 540 i 600 °C topi u transparentnu masu, uglavnom obojenu. Kada je u rasutom stanju, spada u tarifni broj 7001 00, kada je u prečkama, šipkama ili cevima, spada u tarifni podbroj 7002 20 90 ili 7002 39 00;

4. staklo u ljuspicama, obojeno ili posrebreno, koje se upotrebljava za dekoraciju i dobija drobljenjem malih sferičnih kuglica duvanog stakla;

5. vitrit, poznat i kao penasto staklo, u prahu ili granulama, dobijen od bele, sive ili crne sunđeraste mase, u zavisnosti od nečistoća koje sadrži i koji se upotrebljava prvenstveno za proizvodnju električnih izolatora (na primer, osnove električnih sijalica).

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju staklene kuglice za prevlačenje bioskopskih ekrana, elektronskih displeja, itd. (tarifni podbroj 7018 20 00).

3212

Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); Folije za štampanje; Boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo:

3212 10 00

Folije za štampanje

Videti Napomenu 6. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 3212, deo (B).

3212 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3212, delovi (A) i (C).

Metalni prah i ljuspice, kako je navedeno u delu (A) eksplanatorne napomene HS uz tarifni broj 3212, uključuju:

1. cinkov prah, koji je nespojiv sa kiselim vezivima ali je izvrstan antikorozivni pigment;

2. lamelarni prah od nerđajućeg čelika i nikla, koji se upotrebljava u nekim antikorozivnim bojama otpornim na kiseline;

3. olovni prah, pigment sa baznom reakcijom koji se upotrebljava za zaštitu od korozije (eventualno pomešan sa minijumom ili baznim olovo-sulfatom) u uljanim bojama ili uljanim lakovima koji se nanose, kao osnovni premaz, na velike čelične profile (hangarske konstrukcije, mostove, vijaduktove, itd.);

4. bakarni i bronzani prah čije lamelarne čestice se "listaju" u lakovima na bazi alkohola, prirodnih ili veštačkih smola, formirajući dekorativne premaze.

 

Glava 33
ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI

 

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; Rezinoidi; Ekstrahovane uljane smole; Koncentrati eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; Sporedni tarpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; Vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja

Neki sastojci eteričnih ulja po prirodi kvare njihov miris i poželjno ih je ukloniti, kao što su terpenski ugljovodonici (na primer, pinen, kamfen, limonen).

Terpen iz eteričnih ulja se može ukloniti različitim metodama, u zavisnosti od njihovog sastava, naročito frakcionom destilacijom u vakuumu, frakcionom destilacijom hlađenjem na niskoj temperaturi, separacijom pomoću rastvarača, itd.

Eterična ulja koja i dalje zadrže svoje terpenske sastojke i eterična ulja koja po prirodi ne sadrže terpenske sastojke (na primer, zimzeleno ulje i ulje od slačice) nazivaju se "nedeterpenisanim".

3301 12 10 do 3301 19 80

Eterična ulja od agruma

Ova ulja su gotovo u celini dobijena iz kore ovog voća. Imaju prijatan miris koji je nalik mirisu voća koje se upotrebljava u njihovoj pripremi. Ulja od cvetova pomorandže ili neroli ulje ne smatra se eteričnim uljem od agruma i svrstava se u tarifni podbroj 3301 29 41 ili 3301 29 91.

Deterpenisano eterično ulje jeste eterično ulje kod kojeg je sadržaj monoterpenskih ugljovodonia delimično ili u potpunosti uklonjen.

3301 90 10

Sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3301, deo (C).

3301 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. koncentrate eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično (videti HS Komentar uz tarifni broj 3301, deo (B));

2. vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja (videti HS Komentar uz tarifni broja 3301, deo (D) st. 1-4).

3304

Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; Preparati za manikir ili pedikir

3304 30 00

Preparati za manikir ili pedikir

Ovaj tarifni podbroj obuhvata preparate koji se upotrebljavaju za negu noktiju na rukama i nogama, negu ili lečenje zanoktica ili kurjeg oka. Međutim, preparati koji se upotrebljavaju za negu kože, na primer, kreme za ruke, su isključeni (obično tarifni podbroj 3304 99 00).

3304 99 00

Ostali

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode (osim lekova) namenjene za negu kože, isporučene u vati, filcu, netkanom tekstilu, kao što su sredstva za hidrataciju, toneri i sredstva za čišćenje. Međutim, ako su vata, filc i netkani tekstil natopljeni, premazani ili prevučeni proizvodima koji im daju bitan karakter parfema, kozmetičkog preparata, sapuna ili deterdženta, oni se isključuju iz ovog tarifnog broja (tar. br. 3307 i 3401).

3305

Preparati za kosu

3305 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje losion za kosu, odnosno proizvod koji se nanosi na kosu, u tečnom obliku, da bi delovao na kosu ili na kožu glave. On je obično vodeni ili alkoholni rastvor.

 

Glava 34
SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE, PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, VEŠTAČKI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE ILI ZA UKLANJANJE MASNOĆE, SVEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELOVANJE "STOMATOLOŠKI VOSKOVI" I STOMATOLOŠKI PREPARATI NA BAZI GIPSA

 

3401

Sapun; Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; Hartija, vata, filc ili netkani tekstil, inpregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom

3401 11 00

Za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 3401, deo (I), stav 7. pod (1) i proizvode za toaletnu upotrebu navedene u delovima (II) i (IV).

3401 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje sapun u tečnom obliku ili u obliku paste.

3401 30 00

Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3401, deo (III).

3403

Preparati za podmazivanje (uključujući preparate na bazi ulja za hlađenje, preparati za otpuštanje vijaka i navrtki, preparati protiv rđe i korozije i preparati za oslobađanje kalupa, na bazi sredstava za podmazivanje) i preparati koji se upotrebljavaju za pouljavanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući preparate koji sadrže, kao osnovne sastojke, 70% ili više po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3403 19 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje preparate za podmazivanje mašina, uređaja i vozila.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata preparate navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3403, stav 1. pod (A), koji sadrže po masi manje od 70% ulja od nafte i ulja dobijenih od bitumenoznih materijala.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje preparate koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte i ulja dobijenih od bitumenoznih materijala. Kada su takva ulja osnovni sastojak preparata, oni spadaju u tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99, a u drugim slučajevima, u tarifni podbroj 3403 19 10.

3403 91 00 i 3403 99 00

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju vrste preparata navedenih u tarifnom broju 3403 koje ne sadrže ulja od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih materijala. Izraz "ulja od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih materijala" označava proizvode definisane u Napomeni 2. uz Glavu 27.

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. preparate za podmazivanje koji se sastoje od molibden-disulfida i polipropilen-glikola i drugih preparata za podmazivanje na bazi molibden-disulfida, koncentrisane ili u obliku olovaka, šipki, pločica, listova i slično;

2. preparate za podmazivanje kalupa koji se sastoje od vodene disperzije polietilenskog voska i amino-alkoholnog sapuna;

3. preparate za podmazivanje na bazi natrijumskog sapuna ili kalcijumskog sapuna i boraksa, namenjene za zaštitu i podmazivanje čeličnih žica tokom postupka izvlačenja;

4. preparate za podmazivanje mašina, uređaja i vozila.

3405

Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za ribanje i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanog tekstila, celularne plastične mase ili celularnog kaučuka ili gume, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tarifnog broja 3404

3405 10 00

Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu

Osnovni materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda za obuću obično se sastoje od voskova (životinjskih, biljnih, mineralnih ili veštačkih), isparljivih rastvarača (terpentin, vajt špirit, itd.), materijala za bojenje i različitih drugih supstanci (alkohola, boraksa, veštačkih ulja, emulgatora, itd.).

Boje za kožu, naročito one za antilop obuću, nemaju karakteristike sredstava za poliranje i krema i spadaju u tarifni podbroj 3212 90 00 (ako su, što je obično slučaj, pripremljeni u oblike ili pakovanja vrste koja se prodaje u maloprodaji). Iz ovog tarifnog podbroja isključena su i belila za obuću, koja spadaju u tarifni podbroj 3210 00 90. Masti za obuću obično spadaju u tarifni podbroj 3403 11 00 ili 3403 91 00.

3405 20 00

Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za održavanje drvenog nameštaja, podova ili ostale drvenarije

Proizvodi namenjeni za održavanje drveta (podova, nameštaja, drvenarije) imaju svojstva sredstava za čišćenje i na površinama na koje se nanose ostavljaju tanak zaštitni sloj koji, kada se osuši, i, u nekim slučajevima, ispolira, posvetljuje boju i daje im sjaj. Ova vrsta proizvoda obično su pripreljeni u kanticama, bocama, u obliku jastučića ili raspršivača. U proizvodnji se, pored voskova, rastvarača, materijala za bojenje i specijalnih aditiva koji ulaze u sastav sredstava za poliranje i krema za obuću, često upotrebljavaju i neki od sledećih proizvoda: masne kiseline, biljna ulja (na primer, palmino ulje, laneno ulje) ili mineralna ulja, sapuni ili površinski aktivne supstance, smole (kopal, kolofonijum, itd.), silikoni, parfemi (na primer, esencija bora, ruzmarina), insekticidi, itd., ali ne i abrazivi.

3405 30 00

Politure i slični preparati za karoserije, osim politura za metal

Proizvodi namenjeni za održavanje karoserija vozila obično se sastoje od voskaste emulzije ili rastvora koji sadrži silikone, ulja, emulgatore i, eventualno, blage abrazive.

3405 40 00

Paste, praškovi i ostali preparati za ribanje

Praškovi za ribanje kada, lavaboa, pločica, itd. sastoje se od mešavina fino usitnjenih abraziva (na primer, plovućac, peščar) i sredstava za čišćenje u prahu (na primer, površinski aktivna sredstva sa aktivnim anjonima, sapun u prahu, natrijum-fosfat, anhidrovani natrijum-karbonat). Obično su pripremljeni u limenkama ili paketićima. Paste za ribanje su sredstva za ribanje proizvedena vezivanjem praškova sa, na primer, rastvorom voska.

3405 90 10

Sredstva za poliranje metala

Sredstva za poliranje metala namenjena su vraćanju izvornog izgleda korodiranim, zaprljanim ili izbledelim metalima. Takav rezultat se dobija brušenjem (mehaničkim poliranjem nekim abrazivom) i čišćenjem i hemijskim dejstvom kiselina ili alkala na okside, sulfide i različite mrlje.

Osnovni materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji sredstava za poliranje metala su fino usitnjeni abrazivi (na primer, plovućac, kreda, kiselgur, tripolit, bentonit, silicijum-oksid), kiseline (na primer, oksalna kiselina, oleinska kiselina, fosforna kiselina, sumporna kiselina), isparljivi rastvarači (na primer, vajt špirit, trihloroetilen, denaturisani alkohol), alkali (na primer, amonijak, soda), površinski aktivni proizvodi kao što su masni sulfonski alkoholi, masti, sapuni i, u nekim slučajevima, materijali za bojenje i sintetički parfemi.

Sredstva za poliranje metala isporučuju se u obliku praha, pasti, različitih masa (kreme ili emulzije) i tečnosti. U zavisnosti od vrste, isporučuju se u bocama, kanticama, metalnim tubama, limenkama, paketićima ili u obliku grudvica, konusa, štapića, itd.

3405 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje naročito:

1. sredstva za poliranje stakla, koja se obično sastoje od vode, alkohola, male količine amonijaka ili kiseline (na primer, oksalne, tartarne) i blagog abraziva;

2. proizvode za poliranje, završnu obradu i fino brušenje drugih materijala.

 

Glava 35
BELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LEPKOVI; ENZIMI

 

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina

3501 10 10 do 3501 10 90

Kazein

Ovi tar. podbr. obuhvataju kazeine navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3501, deo (A) pod (1). Ovi kazeini - bez obzira na metod taloženja kojim se dobijaju - svrstavaju se u ove tar. podbr. kada sadrže 15% ili manje vode po masi; u suprotnom se svrstavaju u tarifni broj 0406.

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju proizvode tipa "cagliata" opisane u Dopunskom komentaru CN uz tar. podbr. 0406 10 30 do 0406 10 80, stav 3.

3501 10 90

Ostalo

Kazeini iz ovog tarifnog podbroja upotrebljavaju se naročito u proizvodnji dijetetskih proizvoda (na primer, biskvita, hleba); mogu se upotrebljavati i u prehrambenim proizvodima životinjskog porekla.

3501 90 10

Lepkovi od kazeina

Lepkovi od kazeina, poznati i kao hladni lepkovi, odnosno preparati na bazi kazeina i krede kojima su dodate male količine drugih proizvoda, kao što su boraks i prirodni amonijum-hlorid. Mogu sadržati i punila, na primer, feldspat.

Iako se može upotrebljavati kao lepak, kalcijum-kazeinat bez dodatka drugih materijala spada u tarifni podbroj 3501 90 90.

3501 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje kazeinate i druge derivate kazeina navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3501, deo (A) pod (2) i deo (A) pod (3), respektivo.

Kazeinati se stavljaju u promet u obliku belog ili svetlo žutog praha i gotovo su bez mirisa.

3504 00

Peptoni i njihovi derivati; ostale proteinske materije i njihovi derivati, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prah od kože, hromno štavljene ili ne

3504 00 10

Koncentrovani mlečni proteini, navedeni u Dodatnoj napomeni 1. uz ovu glavu

Koncentrovani mlečni proteini uglavnom se dobijaju uklanjanjem dela laktoze i mineralnih soli iz obranog mleka pomoću, na primer, ultrafiltracije. Oni se, u suštini, sastoje od kazeina i proteina iz surutke (laktoglobulina, laktalbumina, itd.) približno u odnosu 4:1. Njihov sadržaj proteina obračunava se množenjem sadržaja azota faktorom konverzije 6,38.

Kada je sadržaj proteina u koncentrovanim mlečnim proteinima preko 85% po masi, računato na suvu materiju, proizvod je obuhvaćen tarifnim podbrojem 0404 90.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata proizvode tipa "cagliata" opisane u objašnjenju uz tar. podbr. 0406 10 30 do 0406 10 80, stav 3.

3506

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti uključena; Proizvodi pogodni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg

3506 10 00

Proizvodi pogodni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3506, stav 1. pod (A), u vezi sa izgledom ovih proizvoda.

Ovaj tarifni podbroj uključuje metilcelulozni lepak u ljuspicama ili komadima koji se mogu rastvoriti u vodi da bi proizveli lepak naročito pogodan za tapete.

3506 99 00

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3506,stav 1. podstav (B) pod (1)-(3), ovaj tarifni podbroj uključuje i lepkove na bazi lišajeva, paste od brašna i lepkove na bazi agar-agara.

3507

Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

3507 90 90

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3507 (osim sirišta i njegovih koncentrata, lipoproteinske lipaze i Aspergillus alkalinske proteinaze), ovaj tarifni podbroj uključuje penicilinazu, asparaginazu i kalidinogenazu (INN) (kalikrein).

 

Glava 36
EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE LEGURE; ZAPALJIVI PREPARATI

 

3603 00

Sporogoreći štapini; Detonirajući štapini; Udarne ili detonirajuće kapisle; Upaljači; Električni detonatori:

3603 00 10

Sporogoreći štapini; detonirajući štapini

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 3603, stav 2. pod (A).

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi

3604 10 00

Pirotehnički proizvodi za vatromete

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3604, stav 1. podstav (1) pod (a).

3604 90 00

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3604, stav 1. podstav (1) pod (b) i podstav (2) i stav 2, ovaj tarifni podbroj uključuje i kapisle koje se upotrebljavaju u sigurnosnim sijalicama, poznatim kao protivpožarne sijalice, namenjene detekciji prisustva rudničkog gasa u rudarskim oknima. Ove kapisle su poređane na tankim tekstilnim trakama, širine 4 mm i dužine oko 35 cm, približno. Na svakoj traci po pravilu se nalazi oko 30 kapisli i obično su pripremljene namotane u rolnama.

 

Glava 37
PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE

 

3702

Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni

3702 32 10

Mikrofilm; film za grafičke svrhe

Mikrofilm iz ovog tarifnog podbroja obično se ne razlikuje od kinematografskog filma ali se upotrebljava za reprodukciju dokumenata po principu "slika po slika". Takođe se upotrebljava za reprodukciju programskih kodova, u kom slučaju se identifikuje slovima COM. Mikrofilmovi u prodaji obično su 8 mm, 16 mm i 35 mm širine i dužine oko 30 m, 61 m, 122 m i 305 m.

Film za grafičke svrhe upotrebljava se u štamparskoj industriji za fotomehaničku reprodukciju ilustracija i tekstualnih materijala (na primer, fotolitografija, heliogravura, fotohromotipografija, fotostatska reprodukcija).

3702 96 10

Mikrofilm; film za grafičke svrhe

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 3702 32 10.

3702 97 10

Mikrofilm; film za grafičke svrhe

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 3702 32 10.

3705

Fotografske ploče i filmovi, osvetljeni i razvijeni, osim kinematografskih filmova

3705 90 10

Mikrofilmovi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata reprodukcije dokumenata, u redukovanom obliku (na primer, poslovnu dokumentaciju, arhivske dokumente, industrijske crteže), dobijene fotografskom tehnikom.

Mikrofilm je ravan film (mikrofiš) ili u rolnama i sastoji se od niza mikro-slika. Mikrofiš ostaje svrstan u ovaj tarifni podbroj, čak i kada je uramljen.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata mikro kopije na fotografskom papiru, eksponirane i razvijene (u obliku mikro kartica, knjiga, itd.) koje spadaju u tarifni podbroj 4911 91 00.

3706

Kinematografski filmovi osvetljeni i razvijeni, sa snimljenim ili bez snimljenog zvučnog zapisa ili samo sa snimljenim zvučnim zapisom

U okviru ovog tarifnog broja, izraz "zvučni film" označava samo onaj koji sadrži i sliku i ton na istoj traci. U slučaju zvučnih filmova u dve trake, bilo da se isporučuju zajedno ili ne, svaka traka se svrstava u odgovarajući tarifni podbroj, tj. trake na kojima je samo zvuk svrstavaju se u tarifni podbroj 3706 10 20 ili u tarifni podbroj 3706 90 52 u zavisnosti od širine, dok trake koje sadrže slike spadaju u jedan od navedenih tar. podbr. ili u tarifni podbroj 3706 90 91, odnosno 3706 90 99 (primena Dodatne napomene 1. uz ovu glavu).

3706 10 20

Samo sa zvučnim zapisom; negativi; međupozitivi

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. original negativ filmove;

2. međupozitive izrađene od originalnih negativa; u crno-beloj tehnici poznate kao "pozitivi za umnožavanje", "kestenjasti pozitivi", "bledo ljubičasti pozitivi", "master pozitivi", "master otisci", "fini master otisci" ili "lavanda pozitivi", pri čemu se kod postupka u boji nazivaju "pozitivi za umnožavanje", "međupozitivi" ili "posredni pozitivi"; oni se isporučuju na podlozi koja je zasenčena svetlo ljubičastom ili kestenjastom bojom ili na neobojenoj podlozi; ovi filmovi se obično ne upotrebljavaju za projekcije već su namenjeni za umnožavanje originalnih negativa. Ipak, oni se u izuzetnim slučajevima mogu upotrebljavati za obradu i post-sinhronizaciju filma.

U međupozitive se svrstavaju i tri odvojena crno-bela pozitiva izrađena pomoću filtera (plavi, zeleni i crveni) od originalnih kolor negativa, a koji se upotrebljavaju za izradu, pomoću sličnih filtera, kolor međunegativa namenjenih za štampanje kopija pozitiva;

3. duplikate negativa izrađene od međupozitiva i namenjene za izradu kopija pozitiva; u crno-beloj tehnici poznati su i kao "negativi za umnožavanje", a u kolor tehnici kao "međunegativi".(1);

4. reverzibilne međunegative koji se, u kolor tehnici, dobijaju direktno inverzijom od original negativa i od kojih se izrađuju kopije namenjene za izložbu;

5. "matriks filmove" (crvene, zelene, plave) koji se, u kolor tehnici, dobijaju od negativa i od kojih se izrađuju kopije.

Ako su širine 35 mm ili veće, svi ovi filmovi - s izuzetkom "matriks filmova" - obično imaju perforacije karakteristične za negative (bačvastog oblika).

Zbog toga je moguće razlikovati međupozitiv filmove sa neobojenom podlogom od pozitiv filmova za projekciju koji imaju perforacije karakteristične za pozitive.

Ipak, treba imati na umu da filmovi iz nekih zemalja (naročito iz nekadašnjeg SSSR-a) imaju jedinstvene perforacije (Dubray-Howell) koje su veoma slične običnim perforacijama pozitiva, a pojavljuju se i kod original negativ filmova, međupozitiva i negativa, kao i kod kopija pozitiva namenjenih za prikazivanje ili projekciju.

"Matriks filmovi" imaju perforacije karakteristične za pozitive ali se mogu prepoznati po svojoj debljini (gotovo dvostruko deblji od pozitiva), preovlađujućoj kestenjastoj boji i blagom reljefu na slikama.

3706 10 99

Ostali pozitivi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata filmove namenjene za projekciju.

Pozitiv filmovi sa jednom ili više traka sa slikama svrstavaju se i procenjuju za potrebe carine, prema širini i dužini filma nakon sečenja, tj. širini i dužini u kojoj će se film upotrebljavati za projekciju.

Na primer, film širine 35 mm (četiri trake od po 8 mm) i dužine 100 m smatra se 8-milimetarskim filmom dužine 400 m.

 

3706 90 52

Samo sa zvučnim zapisom; negativi; međupozitivi; filmski žurnali

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 3706 10 20.

Za definiciju izraza "filmski žurnali", videti Dodatnu napomenu 2. uz ovu glavu.

3706 90 91 i 3706 90 99

Ostalo, širine

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 3706 10 99.

---------------

(1) Odgovarajući termini: - Dupe negative (engleski): contretype négatif (francuski) - Dup Negativ (nemački) - controtipi negativi (italijanski) - duplicaat-negatief (holandski); - Intermediate negative, internegative (engleski): internégatif (francuski) - Zwischennegativ (nemački) - internegativi (italijanski) - internegatief (holandski).

Glava 38
RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE

 

3801

Veštački grafit; Koloidni ili polukoloidni grafit; Preparati na bazi grafita ili drugih vrsta ugljenika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda

3801 10 00

Veštački grafit

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3801, deo (1).

3801 20 10 i 3801 20 90

Koloidni ili polukoloidni grafit

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3801, deo (2).

3801 20 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kolodni grafit u vodenoj suspenziji ili u nekoj drugoj ne-uljnoj suspenziji.

3801 30 00

Ugljenične paste za elektrode i slične paste za oblaganje peći

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3801, deo (3) pod (b).

3802

Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljen životinjsko crnilo

3802 10 00

Aktivni ugalj

Aktivni ugalj iz ovog tarifnog podbroja ima jodni broj 300 ili veći (miligrami joda apsorbovanog po gramu ugljenika), određen metodom ASTM D 4607-86.

3802 90 00

Ostalo

Uopšteno gledano, aktivni dijatomit iz ovog tarifnog podbroja, kalcinisan sa sredstvima za sinterovanje, kao što je natrijum-hlorid ili natrijum-karbonat (videti eksplanatronu napomenu HS uz tarifni broj 3802, deo (A) stav 3. podstav (b) pod (1)), ima sledeće karakteristike:

- bele je boje i ostaje beo nakon podvrgavanja daljoj kalcinaciji;

- pH njegove 10%-ne suspenzije u vodi je između 7,5 i 10,5;

- njegov gubitak žarenjem na 900 °C je manji od 0,5%;

- njegov sadržaj natrijuma izražen kao NaO je veći od 1,5%.

Ovaj tarifni podbroj obuhvata aktivne bentonite koji odgovaraju opisu aktivne zemlje (videti HS Komentar uz tarifni broj 3802, deo (A) stav 3. podstav (b) pod (3)). Aktivni bentoniti koji spadaju u ovaj tarifni podbroj razlikuju se od bentonita iz prirode koji spadaju u tarifni podbroj 2508 10 00 po pH vrednosti koja je obično manja od 6 (kiseli bentonit), ili veća od 9,5 (za vodenu suspenziju i nakon što odstoji 1 sat) sa sadržajem natrijum-karbonata preko 2% ili ukupnim sadržajem razmenljivog natrijuma i kalcijuma preko 80 meq/100 g (aktivni natrijum-bentonit).

Organofilni bentonit, dobijen dodavanjem, na primer, stearilamina, obično je obuhvaćen tarifnim podbrojem 3824 90 96.

Prirodni bentonit, samo pomešan sa malim količinama natrijum-karbonata obuhvaćen je tarifnim podbrojem 3824 90 96.

3803 00

Tal-ulje, rafinisano ili nerafinisano

3803 00 10

Sirovo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3803, st. 1. i 2.

3804 00 00

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, nekoncentrovane ili koncentrovane, desaharifikovane ili hemijski tretirane, uključujući lignin-sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tarifnog broja 3803

Ovaj tarifni broj uključuje koncentrovanu sulfitnu lužinu.

Koncentrovana sulfitna lužina dobija se jakim koncentrisanjem rezidualnih lužina iz proizvodnje drvne celuloze sulfitnim procesom, ponekad nakon odgovarajućeg hemijskog tretmana kojim se menjaju njena kiselost ili alkalnost, sadržaj pepela, boja i koloidna svojstva.

3805

Smolni drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobijena destilacijom ili drugim postupkom od četinarskog drveta; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi paracimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-terpineol kao glavni sastojak

3805 10 10

Smolni terpentin

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo proizvod koji se dobija isključivo i neposredno iz destilacije (parnom ekstrakcijom) uljanih smola izlučenih iz živog četinarskog drveća.

3805 10 30

Terpentin od drveta

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3805, tačka (2) pod (a).

3805 10 90

Sulfatni terpentin

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS komentaru uz tarifni broj 3805, stav 2, podstav (2) pod (b).

3805 90 10

Borovo ulje

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3805, stav 2. pod (5).

3805 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje terpentin iz kojeg je beta-pinen gotovo u potpunosti uklonjen frakcionom destilacijom praćenom mešanjem sa drugim frakcijama. Ovaj proizvod se plasira na tržište pod opisom "rekonstituisani alkoholi terpentina".

3806

Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; Tečne smole

3806 10 00

Kolofonijum i smolne kiseline

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3806, deo (A)

3806 20 00

Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3806, deo (B).

3806 30 00

Smolni estri

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3806, deo (C).

3806 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. derivate kolofonijuma ili smolnih kiselina navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3806, deo (D) pod (I), kao i disproporcionisani (dismutirani) kolofonijum u kojem je deo smolnih kiselina dehidrogenizovan, a deo hidrogenizovan, tehničke smolne amine (na primer, dehidroabietilamin) i tehničke smolne nitrile;

2. pinolin i kolofonijumska ulja navedena u HS Komentaru uz tarifni broj 3806, deo (D) pod (II);

3. tečne smole navedene u HS komentaru uz tarifni broj 3806, deo (D) pod (III);

3807 00

Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola

3807 00 10

Katran od drveta

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3807, stav 2. podstav (A) pod (1).

3807 00 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3807, stav 2. podstav (A) pod (2) i (3) i podst. (B), (C) i (D).

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)

3808 91 10 do 3808 91 90

Insekticidi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3808, podstav (I), nakon tri asteriska.

3808 92 10 do 3808 92 90

Fungicidi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3808, podstav (II), nakon tri asteriska.

3808 92 10

Preparati na bazi jedinjenja bakra

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. Bordo smešu, dobijenu od bakar-sulfata i gašenog kreča, koja se upotrebljava u poljoprivredi, kao fungicid;

2. preparate dobijene od baznog bakar-hlorida i baznog bakar-sulfata, bakar-oksihlorida, bakar-silikata, bakar-acetoarsenita, bakar-oksida, bakar-hidroksida ili bakar-karbonata, koji se upotrebljavaju za istu svrhu;

3. preparate na bazi bakar-naftenata ili bakar-fosfata koji se upotrebljavaju za zaštitu tekstila i drveta od gljivica;

4. helate organskih bakarnih soli sa metalnim sapunima.

Preparati iz ovog tarifnog podbroja mogu biti u obliku praha, rastvora ili tableta, u rasutom stanju ili pripremljeni za prodaju na malo i, pored bakarnih jedinjenja, mogu sadržati dodatne aktivne supstance, kao što su jedinjenja cinka ili žive.

3808 93 90

Sredstva za regulaciju rasta biljaka

Ovaj tarifni podbroj obuhvata supstance koje, kada se nanesu na biljke, menjaju njihove fiziološke procese u željenom pravcu. One se nanose na celu biljku, na delove biljke ili na zemljište.

Njihovo delovanje može, na primer, uticati na:

a) celokupan rast;

b) visinu biljke (produžavanje ili skraćivanje stabljike);

v) veličinu i oblik krtola;

g) dužinu internodijuma (poboljšanje otpornosti na poleganje);

d) rodnost i veličinu plodova;

đ) nivo biljnih rezervi (ugljeni hidrati, proteini, masti);

e) vreme cvetanja i sazrevanja plodova;

ž) biljni sterilitet;

zi) broj ženskih cvetova.

Sredstva za regulaciju rasta biljaka spadaju u četiri osnovne kategorije:

1. auksini, koji deluju na formiranje korena, rast stabljike i razvoj plodova. Najvažnija je indol-3-sirćetna kiselina;

2. giberelini koji ubrzavaju, naročito rast pupoljaka i cvetanje. Svi oni su dobijeni iz giberelinske kiseline;

3. citokinini koji ubrzavaju, naročito ćelijsku deobu i usporavaju starenje biljaka. Najpoznatiji su kinetin (6-furfurilaminopurin) i zeatin;

4. usporivači rasta.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje:

a) đubriva;

b) poboljšivače zemljišta (kondicionere);

v) herbicide, selektivne ili neselektivne (tar. podbr. 3808 93 11 do 3808 93 27);

g) sredstva protiv klijanja (tarifni podbroj 3808 93 30).

3808 94 10 do 3808 94 90

Dezinfekciona sredstva

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3808, podstav (IV), nakon tri asteriska, prva tri stava.

3809

Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

3809 10 10 do 3809 10 90

Na bazi skrobnih materija

Pored proizvoda na bazi skroba i preparata opisanih u HS Komentaru uz tarifni broj 3809, stav 3. podstav (A) pod (1) i (11) i podstav (B) pod (1) i (2), ovi tar. podbr. obuhvataju mešavine skroba sa boraksom ili karboksimetilcelulozom (koje se upotrebljavaju za štirkanje rublja) i mešavine rastvorljivog skroba i kaolina (koje se upotrebljavaju u proizvodnji papira).

3809 91 00 do 3809 93 00

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju proizvode i preparate opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 3809, stav 3. podst. (A), (B) i (C), samo ako skrobne materije ne čine osnovu ovih proizvoda i preparata, naročito:

1. različita sredstva za apreturu koja se upotrebljavaju u tekstilnoj industriji protiv gužvanja i skupljanja tkanina. Ona uključuju urea-formaldehid, melamin-formaldehid i glioksal-diureu, prekondenzovane, pod uslovom da nemaju karakteristike polikondenzata u smislu Glave 39 ili hemijski određenih jedinjenja (Glava 29). Osim toga, ovi tar. podbr. obuhvataju vodena jedinjenja (na primer, dimetilalurea, trimetilolmelamin) kojima je dodat parfem da bi se prikrio miris formaldehida prouzrokovan delimičnom razgradnjom proizvoda;

2. sredstva za apreturu koja, ne samo da impregnišu tkaninu protiv vlage, već joj daju i otpornost na masnoće i zaprljanja, čineći ih vazdušno nepropusnim.

3. antistatička sredstva za apreturu, tj. preparati koji sprečavaju akumulaciju statičkog elektriciteta u tekstilnim vlaknima ili tkaninama. Ovo su uglavnom preparati na bazi prekondenzovanih polielektrolita rastvorljivih u vodi, koji, nakon kratke obrade na umerenoj temperaturi, imaju sposobnost da na vlaknu formiraju umrežene polikondenzate koji su dovoljno nerastvorljivi da mogu podneti veći broj pranja ili više hemijskih čišćenja. Ova kategorija uključuje proizvode zasnovane na baznim, vodootpornim linearnim poliamidima pripremljenim od dikarboksilne (na primer, adipinske, sukcinske i tereftalne) kiseline sa poliaminima koji sadrže jednu ili više sekundarnih amino grupa (na primer, dietilen-triamin, trietilenetetramin) i jedan alkilant (sposoban da umreži poliamid i na taj način ga, uz odgovarajuću termičku obradu, učini nerastvorljivim) koji se sastoji od, na primer, određenih dihalida (diodida polietilen-glikola relativno male molekularne mase, epihlorohidrina, itd.);

4. vatrootporna sredstva za apreturu koja smanjuju zapaljivost, naročito tekstila i kože. Ovo su obično preparati na bazi amonijumovih soli, borne kiseline, hlorisanih parafina, antimon-oksida, cink-oksida, drugih metalnih oksida i pojedinih organskih jedinjenja azota i/ili fosfora.

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja

3811 11 10

Na bazi tetraetil olova

Ovaj tarifni podbroj obuhvata preparate u kojima je tetraetil-olovo jedina antidetonaciona komponenta.

3811 11 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje preparate u kojima je tetrametil-olovo ili etilmetil-olovo ili mešavina tetraetil- i tetrametil-olova jedina antidetonaciona komponenta.

3815

Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički preparati na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

3815 11 00 do 3815 19 90

Katalizatori na nosaču

Ovo je široko upotrebljavana vrsta katalizatora naneta na neki nosač, obično impregnacijom, koprecipitacijom ili mešanjem. Oni se obično sastoje od jedne ili više aktivnih supstanci nanetih na neki nosač ili od mešavina na bazi aktivnih supstanci. Aktivne supstance su obično fino usitnjeni metali, metalni oksidi ili druga metalna jedinjenja. Najčešće upotrebljavani metali su oni koji pripadaju grupi VIII periodnog sistema (naročito kobalt, nikl, paladijum i platina) i molibden, hrom, bakar i cink. Nosač se obično sastoji od glinice, silikagela, fosilnog brašna, aktivnog ili neaktivnog, keramičkih materijala, itd.

Oni se upotrebljavaju u industrijskim procesima za proizvodnju organskih i neorganskih jedinjenja i u rafinaciji nafte (na primer, u sintezi amonijaka, hidrogenizaciji masti, hidrogenizaciji olefina).

Ova kategorija katalizatora uključuje i sledeće proizvode:

1. određene preparate, na bazi jedinjenja prelaznih metala, čija je funkcija da pospeše oksidaciju, a stoga i eliminisanje, u obliku ugljen-dioksida tokom sagorevanja, ostatka ugljenika (kao npr. u kotlovima i gorionicima);

2. katalizatori "postsagorevanja" namenjeni za uvođenje u izduvne sisteme motornih vozila da bi smanjivali zagađujuće dejstvo izduvnih gasova, pretvaranjem ugljen-monoksida u ugljen-dioksid i preobraćanjem drugih toksičnih proizvoda (na primer, heterocikličnih jedinjenja) nastalih sagorevanjem benzina.

3815 90 10 i 3815 90 90

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju mešavine na bazi jedinjenja čija priroda i udeli mogu biti različiti u zavisnosti od hemijskih reakcija koje treba da katališu. One se obično upotrebljavaju u proizvodnji plastičnih masa, često pod nazivom "inicijatori", "transferna sredstva", "terminatori" ili "telomeri" i sredstva za umrežavanje (ili unakrsno povezivanje).

One uključuju sledeće:

1. "radikalski" katalizatori

Ovo su preparati na bazi organskih materija koji se u reaktivnim uslovima polako razgrađuju i proizvode fragmente koji, sudarajući se sa početnim monomerima, pogoduju uspostavljanju veze i formiranju novih slobodnih radikala sposobnih da ponavljaju taj proces i propagiraju lanac.

Ovde spadaju:

a) preparati na bazi organskih peroksida tipa R-O-O-R′ (organski rastvori peroksida kao što su acetil- i dibenzoil-peroksidi). Tokom reakcije, stvaraju se RO· i R′O· radikali i deluju kao aktivatori;

b) preparati, na bazi azo-jedinjenja (kao što je azobisizobutironitril), koji se tokom reakcija razgrađuju, ispuštajući azot i stvarajući slobodne radikale;

v) redoks preparati (na primer, smeša kalijum-peroksida i dodecilmerkaptana), u kojima se aktivni radikali stvaraju redoks reakcijom;

2. jonski katalizatori

Ovo su uglavnom organska jedinjenja koja generišu jone sposobne da se povežu na dvostruku vezu i da reprodukuju aktivna mesta u dobijenom proizvodu.

Oni uključuju:

a) katalizatore Cigler tipa za proizvodnju poliolefina (na primer, smeša titana i trietilaluminijuma);

b) katalizatore Cigler-Nata tipa (stereokatalizatori, orijentisani katalizatori), kao što je smeša titan-trihlorida i trialkilaluminijuma, za proizvodnju izotaktičkog polipropilena i etilen-olefinskih blok kopolimera;

v) katalizatore za proizvodnju poliuretana (na primer, smeša trietilendiamina i jedinjenja kalaja);

g) katalizatore za proizvodnju amino-plastike (na primer, fosforna kiselina u organskom rastvaraču);

3. katalizatori za polikondenzacione reakcije

Ovo su preparati na bazi različitih jedinjenja (na primer, smeše kalcijum-acetata, antimon-trioksida, titan-alkoholata, itd.).

3821 00 00

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija

Ovaj tarifni broj ne obuhvata jaja, bilo oplođena ili neoplođena, koja, iako su od jata sa sertifikatom da ne sadrže patogene, nisu pripremljena za uzgajanje mikroorganizama (tarifni broj 0407 ili 0408).

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

3823 11 00

Stearinska kiselina

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod stearinskom kiselinom podrazumevaju se smeše masnih kiselina koje su na normalnoj temperaturi u čvrstom stanju, sa sadržajem čiste stearinske kiseline 30% ili više, ali manje od 90%, računato po masi suvog proizvoda.

Proizvodi ove vrste, sa sadržajem stearinske kiseline od 90% ili više, po masi, spadaju u tarifni podbroj 2915 70 50.

3823 12 00

Oleinska kiselina

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod oleinskom kiselinom podrazumevaju se smeše masnih kiselina koje su na normalnoj temperaturi u tečnom stanju i imaju sadržaj čiste oleinske kiseline od 70% ili više, ali manje od 85%, računato po masi suvog proizvoda.

Proizvodi sa sadržajem oleinske kiseline od 85% ili više, po masi, spadaju u tarifni podbroj 2916 15 00.

3823 13 00

Masne kiseline tal-ulja

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3823, deo (A) stav 2. pod (3).

Proizvodi ove vrste, koji sadrže manje od 90% masnih kiselina po masi, spadaju u tarifni broj 3803 00.

3823 70 00

Industrijski masni alkoholi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3823, deo (B).

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo industrijske masne alkohole (smeše acikličnih alkohola) u kojima udeo nijedne alkoholne komponente po masi suvog proizvoda nije 90% ili veći.

Proizvodi ove vrste, u kojima je udeo jedne od alkoholnih komponenti 90% ili veći, po masi, obično spadaju u tarifni broj 2905.

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćene

3824 10 00

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3824, deo (A)

3824 30 00

Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima

Ovaj tarifni podbroj obuhvata prah spreman za pretvaranje u "tvrde metale" sinterovanjem. On se sastoji od mešavina različitih karbida (volfram, titan, tantal i niobijum-karbidi), sa ili bez metalnih veziva (kobalt ili cink u prahu) i često sadrži male količine parafinskog voska (oko 0,5% po masi). Čak i jednostavne mešavine jednog od navedenih karbida sa nekim metalnim vezivom spadaju u ovaj tarifni podbroj, dok svaki od ovih korbida zasebno spada u tarifni broj 2849.

3824 40 00

Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3824, deo (B) stav 6. pod (3).

3824 50 10

Beton pripremljen za livenje

Ovaj tarifni podbroj uključuje beton kojem je voda već dodata. Obično se prevoze u kamionima sa mešalicom za beton.

3824 50 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. beton koji još nije pomešan sa vodom;

2. malter.

3824 60 11 do 3824 60 99

Sorbitol, osim sorbitola iz tarifnog podbroja 2905 44

Ovi tar. podbr. uključuju "nekristališuće" vrste sorbitola (D-glucitola), koje se obično dobijaju od glukoznog sirupa, koji sadrži određenu količinu drugih oligosaharida, hidrogenizacijom na visokom pritisku. Njihov sadržaj sorbitola (D-glucitola) se kreće u opsegu od 60 do 80%, računato na suvu materiju, pri čemu su ostali sastojci uglavnom hidrogenizovani polialkoholi i oligosaharidi. Zbog toga je sposobnost sorbitola (D-glucitola) da kristališe znatno smanjena (te se stoga i naziva: nekristališući sorbitol (D-glucitol)).

Sorbitol koji ispunjava zahteve iz Napomene 1. uz Glavu 29. svrstava se u tar. podbr. 2905 44 11 do 2905 44 99.

3824 71 00 do 3824 79 00

Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3824 71 do 3824 79.

3824 90 10

Naftni sulfonati, osim naftnih sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovana sulfonska kiselina iz ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala i njihove soli

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. naftne sulfonate kalcijuma ili barijuma, koji uglavnom sadrže 55 do 70% mineralnog ulja, po masi. Oni su u širokoj upotrebi u proizvodnji aditiva za mineralna ulja;

2. tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, pripremljene suvom destilacijom određenih bitumenoznih škriljaca, praćenom tretmanom sumpornom kiselinom, namenjene za upotrebu u farmaciji i sa ukupnim sadržajem sumpora obično većim od 9% po masi, kao i njihove soli, naročito soli kalcijuma.

3824 90 15

Jonoizmenjivači

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3824, deo (B) stav 6. pod (14).

Ovaj tarifni podbroj uključuje jonoizmenjivače na bazi sulfo-ugljenika, kao i pojedine vrste gline, pod uslovom da su podvrgnute određenim tretmanima zahvaljujući kojima su postale pogodne za upotrebu kao jonoizmenjivači (uglavnom katjonski); među njima je glaukonit, koji je u obliku alumino-silikatnog gela dobijenog od peščanog laporca morskog porekla. Prvenstveno se upotrebljavaju za omekšavanje vode. Ostali proizvodi koji se upotrebljavaju za istu svrhu su na bazi montmorilonita i kaolinita.

Ovaj tarifni podbroj uključuje i sintetičke jonoizmenjivače, kao što su veštački zeoliti, kao i one na bazi aluminijum-oksida ili silikagela.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata:

a) čist silikagel (tarifni podbroj 2811 22 00);

b) čistu glinicu, aktivnu ili neaktivnu (tarifni podbroj 2818 20 00 ili 2818 30 00);

v) veštačke zeolite koji ne sadrže veziva (tarifni podbroj 2842 10 00), u skladu HS Komentarom uz tarifni broj 3824, deo (B) pod (14),

g) aktivnu glinu (tarifni podbroj 3802 90 00).

3824 90 20

Gasni apsorbensi za vakuum-cevi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode poznate kao "gasni apsorbensi". Oni se dele na "flash" gasne apsorbense i "bulk" gasne apsorbense.

Gasni apsorbensi prve kategorije isparavaju u cevi tokom njene proizvodnje; oni uključuju: proizvode koji se sastoje i od barijuma i od aluminijuma, magnezijuma, tantala, torijuma, itd., u obliku žice ili peleta; mase koje se sastoje od mešavine barijuma i stroncijuma na žici od tantala.

Gasni apsorbensi druge kategorije se samo zagrevaju ali ne isparavaju i imaju samo kontaktno apsorbciono dejstvo. Oni se obično sastoje od čistih metala (tantal, volfram, cirkonijum, niobijum, torijum) u obliku žice, pločica, itd. i stoga se ne mogu svrstavati u ovaj tarifni podbroj.

3824 90 30

Naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

Naftenske kiseline su mešavine monokarboksilnih alicikličnih kiselina dobijenih prilikom rafinacije sirove nafte određenog porekla (pre svega iz bivšeg SSSR-a).

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje soli naftenske kiseline rastvorljive u vodi (na primer, soli aluminijuma, barijuma, olova, hroma, kalcijuma, mangana, kobalta, cinka) i estre tih kiselina.

3824 90 45

Preparati protiv ljuspanja i slični proizvodi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3824, deo (B), stav 6. pod (15), kao i preparate koji rastvaraju krečnjačke naslage.

3824 90 50

Preparati za elektroprevlačenje

Ovaj tarifni podbroj obuhvata, na primer, specijalne preparate za kade za metalizaciju, poliranje i proizvode za elektrografiju.

3824 90 55

Mešavine mono-, di i triestara masnih kiselina iz glicerola (emulgatori masti)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3824, deo (B), stav 6. pod (11).

3824 90 65

Pomoćni proizvodi za livenje (osim onih iz tarifnog podbroja 3824 10 00)

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 3824, deo (B), stav 6. pod (6) i (43), ovaj tarifni podbroj uključuje i:

1. preparate za prevlačenje livačkih kalupa i ploča za modeliranje, na bazi kalcijum-karbonata, voskova i supstance za bojenje;

2. preparate na bazi dekstrina i natrijum-karbonata, koji se, nakon emulgovanja, upotrebljavaju kao obloge za kalupe u proizvodnji gvožđa i čelika;

3. pesak, sa tankim slojem sintetičke smole, namenjen za proizvodnju livačkih jezgara;

4. proizvode za degaziranje čelika;

5. sredstva za odvajanje od kalupa za livenje (osim onih koja spadaju u tarifni broj 3403).

3824 90 70

Preparati otporni na vatru, preparati otporni na vodu i slični zaštitni preparati koji se upotrebljavaju u građevinarstvu

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. proizvode za zaštitu od požara (na primer, na bazi amonijumovih jedinjenja koja, pod uticajem toplote nabubre, na taj način stvarajući izolacioni sloj delova objekata);

2. proizvode (obično na bazi silikata) za impregnaciju fasada radi zaštite od vode;

3. proizvode koji se dodaju betonu da bi sprečili prodiranje podzemnih voda.

 

Odeljak VII
PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

 

Glava 39
PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA

 

Napomena 6.

Izraz "rastvori" upotrebljavan u ovoj i u Napomeni 4. uz Glavu 32. ne primenjuje se na koloidne rastvore.

I. PRIMARNI OBLICI

Za definiciju izraza "primarni oblici", videti Napomenu 6. uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, "Primarni oblici".

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima

3901 10 10 i 3901 10 90

Polietilen, relativne gustine manje od 0,94

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo homopolimere etilena, tj. polimere u kojima etilen čini 95% ili više po masi ukupnog sadržaja polimera.

Specifična težina polietilena mora se odrediti upotrebom polimera bez aditiva.

Tečni polietilen je obuhvaćen samo ako ispunjava uslove utvrđene u Napomeni 3 (a) uz ovu glavu. U suprotnom spada u tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99.

Polietilenski voskovi se svrstavaju u tarifni broj 3404.

3901 20 10 i 3901 20 90

Polietilen, relativne gustine 0,94 ili veće

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90.

3901 90 30 i 3901 90 90

Ostali

U skladu sa Napomenom 4. i Napomenom za tar. podbr. 1. uz ovu glavu, ovi tar. podbr. obuhvataju:

1. kopolimere etilena i monomera osim vinil-acetata (na primer, kopolimere etilena i propilena), kao i mešavine polimera sličnog sastava u kojima je etilen preovlađujući komonomer;

2. hemijski modifikovani polietilen kako je utvrđeno u Napomeni 5. uz ovu glavu (na primer, hlorovani polietilen i hlorosulfonirani polietilen).

3902

Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim oblicima

3902 10 00

Polipropilen

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90, stav 1, primenjuje se mutatis mutandis.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata tečni polipropilen koji nije u skladu sa Napomenom 3 (a) uz ovu glavu (na primer, tripropilen ili tetrapropilen) (tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99).

3902 20 00

Poliizobutilen

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvod iz HS Komentara uz tarifni broj 3902, st. 3. i 4.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata tečni poliizobutilen koji nije u skladu sa Napomenom 3 (a) uz ovu glavu (na primer, tri-izobutilen) (tar. podbr. 2710 12 11 do 2710 19 99).

3902 30 00

Kopolimeri propilena

Ovaj tarifni podbroj uključuje kopolimere ili mešavine polimera koje se sastoje od 45% etilena, 35% propilena i 20% izobutilena, po masi, pošto propilen i izobutilen, čiji polimeri spadaju u tarifni broj 3902, čine 55% kopolimera i, u celini posmatrano, preovlađuju nad etilenom. Osim toga, propilen je taj, čiji kopolimeri su u ovom slučaju izričito navedeni, odnosno monomer koji preovlađuje nad izobutilenom (primena Napomene 4. i Napomene za tar. podbr. 1. uz ovu glavu).

Ako je, u datom primeru, udeo propilena i izobutilena obrnut, ti kopolimeri spadaju u tar. podbr. 3902 90 10 do 3902 90 90.

3902 90 10 do 3902 90 90

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju proizvode u trgovini poznate kao poli(alfa-olefini), koji se obično dobijaju niskom polimerizacijom dec-1-ena, praćenog hidrogenizacijom nastalog proizvoda i odvajanjem, destilacijom, frakcija bogatih C20-, C30-, C40- i C50-ugljovodonicima. Ove frakcije se mešaju da bi se dobile različite vrste komercijalnih poli(alfa-olefina).

To su tečnosti koje ne ispunjavaju nužno kriterijum utvrđen u Napomeni 3 (v) uz ovu glavu ali odgovaraju odredbama Napomene 3 (a) uz istu glavu i upotrebljavaju se kao supstituti mineralnih ulja u pripremi sintetičkih i polu-sintetičkih ulja za podmazivanje, povećavajući indeks viskoznosti, snižavajući tačku tečenja, poboljšavajući termičku stabilnost, podižući tačku paljenja i smanjujući isparljivost takvih proizvoda.

3903

Polimeri stirena, u primarnim oblicima

Ovaj tarifni broj ne obuhvata stirenske poliestre (tarifni broj 3907).

3903 11 00 i 3903 19 00

Polistiren

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90, stav 1, primenjuje se mutatis mutandis.

3904

Polimeri vinil-hlorida ili ostalih halogenovanih olefina, u primarnim oblicima

Vinilni polimer jeste polimer čiji monomer prikazuje formula:

pri čemu C-X-veza nije ugljenik-ugljenik ni ugljenik-vodonik veza.

3904 10 00

Poli(vinil-hlorid), nepomešan sa drugim materijama

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90, stav 1, primenjuje se mutatis mutandis.

3904 21 00 i 3904 22 00

Ostali poli(vinil-hlorid)

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90, stav 1, primenjuje se mutatis mutandis.

3904 30 00

Kopolimeri vinil-hlorid vinil-acetata

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo:

1. kopolimere vinil-hlorida u kojima je preovlađujući monomer vinil-hlorid;

2. mešavine poli(vinil-hlorida) i poli(vinil-acetata) u kojima preovlađuje monomer vinil-hlorid.

3904 40 00

Ostali kopolimeri vinil-hlorida

Ovaj tarifni podbroj uključuje kopolimere vinil-hlorida i etilena u kojima je preovlađujući komonomer vinil-hlorid.

3904 61 00

Politetrafluoroetilen

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90, stav 1, primenjuje se mutatis mutandis.

3904 69 80

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje poli(hlorotrifluoroetilen) i poli(viniliden fluorid).

3906

Akrilni polimeri u primarnim oblicima

3906 10 00

Poli(metil-metakrilat)

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90, stav 1, primenjuje se mutatis mutandis.

3906 90 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje poli(akrilonitril).

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje:

a) akrilne polimere koji predstavljaju jonoizmenjivače (tarifni broj 3914 00 00);

b) kopolimere akrilonitrila koji su u skladu sa Napomenom 4. uz Glavu 40 (Glava 40).

3907

Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima

Za definiciju prefiksa "poli", u smislu ovog tarifnog broja, videti Napomenu za tar. podbr. 1 (a) (1) uz ovu glavu.

3907 20 11 do 3907 20 99

Ostali polietri

Ovi tar. podbr. uključuju i hemijski modifikovane polietre (osim poliacetala) (videti HS Komentar uz tarifni broj 3907 pod (2)).

3907 40 00

Polikarbonati

Ovaj tarifni podbroj uključuje kopolimere koji sadrže jednu komponentu koju čini polikarbonat i komponentu koju čini poli(etilen-tereftalat) ako preovlađuje polikarbonat (videti Opšte odredbe HS komentara za tar. podbr. iz ove glave, deo (B) pod (1) stav 6).

3907 60 20 i 3907 60 80

Od poli(etilen-tereftalata)

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90 primenjuje se mutatis mutandis.

Ovi tar. podbr. uključuju kopolimere koji sadrže jednu komponentu koju čini polikarbonat i komponentu koju čini poli(etilen-tereftalat) ako preovlađuje poli(etilen-tereftalat) (videti Opšte odredbe HS Komentara za tar. podbr. iz ove glave, deo (B) pod (1) stav 6).

3907 60 20

Sa viskozitetnim brojem 78 ml/g ili većim

Poli(etilen-tereftalat) sa viskozitetnim brojem 78 ml/g ili većim obično se upotrebljava za proizvodnju boca.

Viskozitetni broj se izračunava u skladu sa standardom ISO 1628-5, uz upotrebu dihlorosirćetne kiseline kao rastvarača.

3908

Poliamidi u primarnim oblicima

3908 10 00

Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 3901 10 10 i 3901 10 90 primenjuje se mutatis mutandis.

3909

Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima

Za svrstavanje kopolimera sačinjenih od monomera smola iz ovog tarifnog broja i za svrstavanje njihovih mešavina, videti Napomenu 4. uz ovu glavu.

3911

Smole od nafte, kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni i ostali proizvodi navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

3911 10 00

Smole od nafte, kumaron, inden ili kumaron-inden smole i politerpeni

Politerpeni iz ovog tarifnog podbroja ograničeni su na polimere i mešavine polimera u kojima jedan ili više terpenskih monomera čini 95% ili više, po masi, ukupnog sadržaja polimera.

3911 90 11 do 3911 90 19

Proizvodi polimerizacije dobijeni kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 3911, stav 1. pod (2)-(5).

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

3912 11 00 i 3912 12 00

Celulozni acetati

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3912, deo (B), stav 2. pod (1).

3912 20 11 do 3912 20 90

Nitrati celuloze (uključujući kolodione)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3912, deo (B), stav 2. pod (2).

3912 20 11

Kolodioni i celoidini

Kolodion je rastvor nitroceluloze koji sadrži 12% po masi azota u smeši etra i alkohola. Pri sušenju, ovaj rastvor ostavlja elastičan sloj nitroceluloze, čija se fleksibilnost može povećati dodavanjem ricinusovog ulja. Kolodion se može dobiti i rastvaranjem nitroceluloze u acetonu. Kolodion se upotrebljava za pripremu fotografskih emulzija i u oblasti medicine.

Celoidin se dobija od kolodiona, delimičnim isparavanjem rastvarača. U čvrstom je stanju.

3912 20 19

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata neplastificirane celulozne nitrate (nitrocelulozu) osim kolodiona i celoidina, čak i ako su iz bezbednosnih razloga navlaženi - obično etil- ili butil-alkoholom - ili na neki drugi način učinjeni bezopasnim.

3912 31 00 do 3912 39 85

Celulozni etri

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3912, deo (B) stav 4. pod (2).

3912 31 00

Karboksimetilceluloza i njene soli

Karboksimetilceluloza se dobija putem reakcije monohlor sirćetne kiseline sa alkalnom celulozom. Uglavnom se upotrebljava kao zgušnjivač i kao koloidno zaštitno sredstvo.

3912 39 85

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje metil-celulozu, etil-celulozu, benzil-celulozu i hidroksietil-celulozu.

3912 90 10

Celulozni estri

Ovaj tarifni podbroj uključuje celulozni propionat i celulozni butirat.

3912 90 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje celulozu, na drugom mestu nepomenutu niti obuhvaćenu, u primarnim oblicima.

Zbog svog uobičajenog komercijalnog oblika, regenerisana celuloza se ovde obično ne svrstava. U obliku tankog i transparentnog filma, spada u tarifni broj 3920 ili 3921, a u obliku tekstilnih vlakana, u Glavu 54 ili Glavu 55.

Ovaj tarifni podbroj uključuje mešavine celuloznih estara i celuloznih etara (videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu).

3913

Prirodni polimeri (na primer, alginska kiselina) i modifikovani prirodni polimeri (na primer, očvrsnute belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

3913 10 00

Alginska kiselina, njene soli i estri

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3913, stav 1. pod (1).

3913 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 3913, stav 1. pod (2)-(4).

II. OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI; POLUPROIZVODI; PROIZVODI

3915

Otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa

Izraz "plastične mase" definisan je u Napomeni 1. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni broj uključuje:

1. otpatke, strugotine i ostatke od jednog termoreaktivnog materijala (već stvrdnute), pretvorene u primarni oblik;

2. otpatke, strugotine i ostatke od mešanih plastičnih masa (već stvrdnute), pretvorene u primarni oblik;

3916

Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drugačije neobrađivani

3916 90 10

Od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih

Ovaj tarifni podbroj uključuje monofilamente, šipke, štapove i profilne oblike od poliestara, poliamida ili od poliuretana.

3916 90 50

Od proizvoda adicione polimerizacije

Za definiciju izraza "adiciona polimerizacija", videti Opšte odredbe eksplanatorne napomena HS uz ovu glavu, deo "Polimeri", stav 2. pod (1).

Ovaj tarifni podbroj uključuje monofilamente, šipke, štapove i profilne oblike od polimera propilena ili stirena odnosno od akrilnih polimera.

3917

Cevi, cevčice, creva i pribor za njih (na primer, spojnice, kolena, prirubnice), od plastičnih masa

Za definiciju izraza "cevi, cevčice i creva", videti Napomenu 8. uz ovu glavu.

3917 29 00

Od ostalih plastičnih masa

Ovaj tarifni podbroj uključuje cevi, cevčice i creva dobijene od proizvoda kondenzacije ili proizvoda polimerizacije pregrupisanjem, hemijski modifikovane ili nemodifikovane, kao što su fenolske smole, amino-smole, alkidne smole i drugi poliestri, poliamidi, poliuretani i silikoni.

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode dobijene od proizvoda adicione polimerizacije, kao što su politetrahaloetileni, poliizobutilen, polimeri stirena, viniliden-hlorid, vinil-acetat ili drugi vinil-estri i akrilni polimeri.

3918

Pokrivači podova od plastičnih masa, samolepljivi ili nesamolepljivi, u rolnama ili u obliku ploča; tapeti za zidove ili tavanice od plastičnih masa, definisani u Napomeni 9. uz ovu glavu

Ovaj tarifni podbroj uključuje neperforirane listove od plastičnih masa, u rolnama ili u obliku ploča, koji se upotrebljavaju za prekrivanje, na primer, teniskih terena i terasa.

3919

Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama

Za definiciju izraza "samolepljiv", videti HS Komentar uz tarifni broj 3919, stav 1. Ovaj tarifni broj ne obuhvata ravne oblike od plastičnih masa koji prianjaju uz glatke površine kao što je staklo.

Roba iz ovog tarifnog broja često ima odvojivu zaštitnu foliju ili traku od hartije ili plastične mase. Ovaj zaštitni list ili traka se ne uzima u obzir pri svrstavanju.

3919 10 12 do 3919 10 80

U rolnama širine ne preko 20 cm

Ovi tar. podbr. uključuju samolepljive trake sa nalepnicama, namotane na držač za jednokratnu upotrebu, koje služe u prvom redu za prezentaciju u maloprodaji i obično nisu za višekratnu upotrebu.

3919 10 12 do 3919 10 19

Trake, prekrivene sa nevulkaniziranim prirodnim ili sintetičkim kaučukom

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo samolepljive trake, na primer, trake prepoznatljive kao trake koje su isključivo ili uglavnom sredstvo za lepljenje. Takve trake se obično upotrebljavaju za pakovanje robe i za slične namene.

3920

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu na sličan način kombinovani sa drugim materijalima

Videti Napomenu 10. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni broj ne uključuje trake vidljive širine ne preko 5 mm (Glava 54).

3920 20 80

Debljine preko 0,10 mm

Ovaj tarifni podbroj uključuje ukrasne trake vrste koje se upotrebljavaju za pakovanje, obojene, svilenkastog izgleda i proizvedene ekstrudiranjem polimera ili propilena.

Dobijena molekularna orijentacija polimera propilena dovodi do vlaknastog cepanja proizvoda, kada se traka povuče po dužini, dajući pogrešan utisak da je reč o proizvodu na bazi vlakana.

Debljina trake je oko 0,13 mm, može biti štampana i pogodna je za nabiranje. Obično je namotana na špunle ili cevaste kalemove i plasira se na tržište pod nazivom "plastični bolduk". Upotrebljava se za iste namene kao bolduk koji se svrstava u tarifni broj 5806. Ova ukrasna traka obično čvoruje kada se koristi za vezivanje paketa.

Ovaj tarifni podbroj uključuje ostale trake koje se upotrebljavaju za pakovanje, neobojene ili obojene u masi i proizvedene ekstruzijom polimera ili propilena.

Ova dekorativna traka, za razliku od navedene, nije svilenkastog izgleda, deblja je i čvršća i nije pogodna za nabiranje. Površina može biti reljefna ili hrapava i može biti štampana.

Ova traka se zategne oko predmeta koji se pakuje, a krajevi se potom zavare ili spoje metalnim ili plastičnim spajalicama.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje traku od polipropilena vidljive širine ne preko 5 mm (tarifni podbroj 5404 90 10).

3920 43 10 i 3920 43 90

Koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora

Videti Napomenu 2. za tar. podbr. uz ovu glavu i Dopunski komentar CN HS uz tar. podbr. 3920 43 i 3920 49.

3920 49 10 i 3920 49 90

Ostali

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 3920 43 i 3920 49.

3920 73 10

Film u rolnama ili trakama, za kinematografiju ili fotografiju

Ovaj tarifni podbroj obuhvata listove koji se u kinematografiji ili fotografiji upotrebljavaju kao nosači za materijale osetljive na svetlost.

3921

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni broj 3920.

3921 90 41

Laminati visokog pritiska sa dekorativnom površinom na jednoj ili obe strane

Ovaj tarifni podbroj uključuje laminirane listove koji se sastoje od slojeva vlaknastog materijala u listovima (na primer, hartija) impregnisanih termoreaktivnim smolama i spojenih dejstvom toplote i pritiska ne manjeg od 5 MPa; spoljašnji slojevi su dekorativnih boja ili šara (na primer, imitacija drveta).

Listovi sa dekorativnim slojevima na obe strane upotrebljavaju se vertikalno, na primer, kao pregrade u vitrinama ili izlozima; listovi sa jednim dekorativnim slojem uglavnom se upotrebljavaju kao prevlake za ploče iverice ili kartonske ploče.

3923

Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa

3923 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje mrežice, ekstrudirane u cevast oblik namenjen za pakovanje, koje se prodaju u neodređenim dužinama i, nakon sečenja na željenu dužinu, obično upotrebljavaju za proizvodnju vreća i džakova za pakovanje nekih vrsta voća i povrća, kao što su jabuke, pomorandže, krompir ili luk.

3924

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa

3924 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje sunđere od regenerisane celuloze isečene u oblike koji nisu pravougaoni (uključujući kvadratni), kao i sunđere isečene u pravougaone (uključujući kvadratni) oblike sa zaobljenim ivicama ili drugačije obrađene.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata:

a) prirodne suđere (tar. podbr. 0511 99 31 i 0511 99 39);

b) sunđere samo isečene u pravougaone (uključujući kvadratni) oblike (tarifni broj 3921).

3925

Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

Videti Napomenu 11. uz ovu glavu.

3925 20 00

Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 3925 20.

3925 90 10

Pribor za trajnu ugradnju u ili na vrata, prozore, stepeništa, zidove i druge delove zgrade

Videti Napomenu 11 (z) uz ovu glavu.

 

Glava 40
KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Opšte odredbe

Za svrhe Napomene 4 (a) uz ovu glavu, izraz "netermoplastične materije" označava materije koje se ne mogu više puta omekšavati termičkom obradom da bi se mogle oblikovati izlivanjem ili ekstrudiranjem.

4001

Prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

4001 21 00

Dimljeni kaučuk u obliku listova

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4001, deo (B) pod (1) stav 1.

4001 29 00

Ostali

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4001, deo (B) pod (1) st. 2. i 4.

Ovaj tarifni podbroj uključuje svetlu, smeđu, rebrastu krep gumu, kao i listove sušene na vazduhu, reaglomerisane granule kaučuka i fluidni prah od prirodnog kaučuka.

4002

Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; Mešavine bilo kog proizvoda iz tarifnog broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tarifnog broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

4002 99 10

Proizvodi modifikovani inkorporacijom plastičnih masa

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u Napomeni 4 (v) uz ovu glavu, s izuzetkom depolimerizovanog prirodnog kaučuka (tarifni podbroj 4002 99 90).

4002 99 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje karboksilovani akrilonitril-butadien kaučuk (XNBR), akrilonitril-izopren kaučuk (NIR) i faktis od ulja.

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

4005 20 00

Rastvori; Disperzije, osim onih iz tarifnog podbroja 4005 10

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4005, st. 1. i 2, deo (B) i tačku (2).

4005 91 00

Ploče, listovi i trake

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4005, st. 1. i 2, deo (B) i tač. (3) i (4).

Ovaj tarifni podbroj uključuje i ploče, listove i trake od nevulkaniziranog kaučuka, nesečene ili samo isečene u pravougaone (uključujući kvadratni) oblike, sa jedne strane prekrivene slojem lepljive materije. Nanošenje lepka se smatra samo površinskom obradom u smislu Napomene 9. uz ovu glavu. Takva roba, koja sadrži odvojivi sloj hartije, tekstilnog materijala, itd., kako bi se zaštitio lepak, ostaje u ovom tarifnom broju.

4005 99 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4005, st. 1. i 2, deo (B) i tačku (5).

4009

Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer, spojnice, kolena, prirubnice)

4009 12 00

Sa priborom

Cevi i creva iz ovog tarifnog podbroja mogu imati pribor od bilo kog materijala.

4009 22 00

Sa priborom

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4009 12 00.

4009 32 00

Sa priborom

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4009 12 00.

4009 42 00

Sa priborom

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4009 12 00.

4011

Nove spoljne pneumatske gume

4011 20 10

Sa indeksom opterećenja ne preko 121

Indeks opterećenja je uvek naznačen na gumi. Definisan je u Direktivi Saveta 92/23/EEZ ("Službeni list EU", broj L 129, 14.5.1992, str. 95).

4011 20 90

Sa indeksom opterećenja preko 121

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4011 20 10.

4011 61 00 do 4011 69 00

Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4011 61 do 4011 69.

4011 62 00

Vrste koja se upotrebljava na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzija naplatka ne preko 61 cm

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4011 62, 4011 63, 4011 93 i 4011 94.

4011 63 00

Vrste koja se upotrebljava na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzija naplatka preko 61 cm

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4011 62, 4011 63, 4011 93 i 4011 94.

4011 93 00

Vrste koja se upotrebljava na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzija naplatka ne preko 61 cm

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4011 62, 4011 63, 4011 93 i 4011 94.

4011 94 00

Vrste koja se upotrebljava na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzija naplatka preko 61 cm

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4011 62, 4011 63, 4011 93 i 4011 94.

4015

Odeća i pribor za odeću (uključujući i rukavice sa ili bez prstiju), za sve namene, od gume, osim od tvrde gume

4015 11 00

Hirurške

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4015 11.

Ovaj tarifni podbroj nije ograničen na hirurške rukavice u sterilnim pakovanjima. On takođe uključuje rukavice koje su usaglašene sa EN 455-1 i EN 455-2 ili ekvivalentnim standardom.

4015 19 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. rukavice bez prstiju i hemijske zaštitne rukavice za industrijsku upotrebu;

2. rukavice za radiologe, prevučene smešom olovo-karbonata kao bi se učinile nepropusnim za rendgenske zrake.

4015 90 00

Ostalo

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 4015 (s izuzetkom rukavica sa prstima ili bez prstiju ili zaštitnih rukavica bez prstiju), ovaj tarifni podbroj uključuje i odeću koja se upotrebljava za zaštitu od radijacije ili atmosferskog pritiska, na primer, presurizovana odela za pilote), pod uslovom da nisu kombinovana sa aparatima za disanje. Ako su tako kombinovana, spadaju u tarifni broj 9020 00 00.

4016

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume

4016 91 00

Pokrivači podova, prostirači i otirači

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4016, stav 2. pod (2).

4016 99 52 do 4016 99 97

Ostali

Pored proizvoda navedenih u HS Komentaru uz tarifni broj 4016, stav 2. pod (7)-(14), ovi tar. podbr. uključuju i blokove od plovućca, koji se, kada su prekriveni (zamenljivim) šmirgl papirom, upotrebljavaju za ručno poliranje nekih predmeta.

 

Odeljak VIII
SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CREVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)

 

Glava 41
SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA

 

4101

Sirove krupne i sitne goveđe kože (uključujući bivolje) ili kože kopitara (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane

4101 20 10 do 4101 20 80

Cele krupne i sitne kože, necepane, mase po koži ne preko 8 kg kada su suve, ne preko 10 kg kad su suvo-soljene, odnosno ne preko 16 kg kada su sveže, mokro soljene ili drugačije konzervisane

Krupne i sitne kože iz ovih tar. podbr. smatraju se celim, bez obzira da li su glava i noge uklonjeni ili ne; međutim, ne smeju biti cepane, tj. prvobitna debljina kože ne sme biti podeljena na dva ili više slojeva.

4101 20 10

Sveže

Ovaj tarifni podbroj obuhvata krupnu i sitnu kožu koja je samo skinuta sa životinje. Rashlađene krupne i sitne kože takođe su uključene u ovaj tarifni podbroj.

4101 20 30

Mokro soljene

Ovaj tarifni podbroj obuhvata krupne i sitne kože koje su konzervisane samo dodavanjem soli.

4101 20 50

Sušene ili suvo soljene

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sušene krupne i sitne kože (konzervisane samo sušenjem, sa ili bez dodatka antiseptika) i suvo soljene krupne i sitne kože.

4101 20 80

Ostale

Ovaj tarifni podbroj obuhvata lužene krupne i sitne kože (natopljene u krečnu vodu ili prekrivene pastom koja sadrži kreč), piklovane krupne i sitne kože (potopljene u blagi rastvor hlorovodonične ili sumporne kiseline ili drugu hemikaliju kojoj je dodata so) i krupne i sitne kože konzervisane na neki drugi način.

4101 50 10 do 4101 50 90

Cele sirove krupne i sitne kože, mase preko 16 kg

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4101 20 10 do 4101 20 80.

4101 50 10

Sveže

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4101 20 10.

4101 50 30

Mokro soljene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4101 20 30.

4101 50 50

Sušene ili suvo soljene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4101 20 50.

4101 50 90

Ostale

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4101 20 80.

4101 90 00

Ostale, uključujući krupone, polukrupone i trbušine

Krupone čini koža koja pokriva leđa i zadnje četvrti; ovo je najdeblji, najjači i stoga najvredniji deo kože.

Polukruponi se dobijaju deljenjem krupona na dva dela po liniji kičme.

4102

Sirove ovčije ili jagnjeće kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, pergamentno neobrađene niti dalje obrađivane), sa vunom ili bez vune, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1. pod (v) uz ovu glavu

4102 10 10

Jagnjeće

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kože maksimalne površine 0,75 m2.

4102 10 90

Ostale

Ovaj tarifni podbroj obuhvata kože čija je površina veća od 0,75 m2.

4102 21 00

Piklovane

Za izraz "piklovane kože", videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4101 20 80.

4103

Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, nipergamentno neobrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1. pod (b) ili (v) uz ovu glavu

4103 20 00

Od reptila

Ovaj tarifni podbroj uključuje kožu od pitona, boe, aligatora, kajmana, iguana, gavijala i guštera.

4104

Štavljene ili "okorele" krupne i sitne goveđe kože (uključujući bivolje) ili kože kopitara, bez dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane

Videti Napomene 2 (A) i 2 (B) uz ovu glavu.

4104 11 10 do 4104 19 90

U mokrom stanju (uključujući "wet-blue")

Krupne i sitne kože koje su samo štavljene posebno su prepoznatljive po svojoj mesnoj strani gde je, naročito na ivicama, vidljiv izvestan broj prirodnih potkožnih vlakana. Zbog toga mesna strana ima vlaknastu i grubu površinu. Krupne i sirove kože koje su delimično štavljene (predštavljene) svrstavaju se sa krupnim i sitnim kožama dalje neobrađivanim, nakon štavljenja.

Postupci sprovedeni sa ciljem da se štavljenje pravilno okonča, tokom kojih se sa koža uklanjaju proizvodi upotrebljeni za štavljenje i sva preostala voda (na primer, pranje, ceđenje, presovanje, sušenje i razvlačenje) ne menjaju svrstavanje ovih koža. Ovo se takođe primenjuje i na jednostavno cepanje krupnih i sitnih koža dalje neobrađivanim, nakon štavljenja.

4104 11 10 do 4104 11 90

Nebrušenog lica ("full grain"), necepane; nebrušenog lica ("grain"), cepane

Ovi tar. podbr. obuhvataju krupne i sitne kože sa originalnom zrnastom površinom koja je postala vidljiva nakon uklanjanja epidermisa, pri čemu nije odstranjen nijedan deo površine, na primer brušenjem ili peglanjem.

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo krupne i sitne kože sa spoljašnjom površinom (dlakava strana) kože.

4104 41 11 do 4104 49 90

U suvom stanju ("okorele")

Videti Napomenu 2 (B) uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz Glavu 41, deo (II) stav 3.

4104 41 11 do 4104 41 90

Nebrušenog lica ("full grain"), necepane; nebrušenog lica ("grain"), cepane

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4104 11 10 do 4104 11 90.

4104 41 11

Istočno indijske cele kože bez ili sa glavom i nogama, svaka neto mase ne preko 4,5 kg, dalje neobrađivane, osim biljnog štavljenja, podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očigledno nepogodne za neposrednu upotrebu za proizvodnju proizvoda od kože

Ovaj tarifni podbroj obuhvata teleće kože samo štavljene upotrebom biljnih supstanci, koje su eventualno podvrgnute postupku konzervisanja, na primer, biljnim uljem, da bi se omogućio njihov transport na velike udaljenosti.

Ove kože karakteriše čvrsta i kompaktna struktura i svetlo krem boja, usled biljnog štavljenja. Dlakava strana (lice) ove kože je glatka i ravnomerno sjajna, a mesna strana je obično dobro očišćena struganjem. Pre nego što se mogu upotrebiti za proizvodnju predmeta od kože, ova vrsta koža mora biti potpuno ponovno obrađena (u stvari, odštavljena), te se stoga može smatrati predštavljenom.

Ove kože (poznate kao madraške ili istočnoindijske kože) uglavnom se uvoze iz Indije i Pakistana. One se obično pakuju, po šest komada, u presovane bale umotane u slamnate prostirače i jutane vreće.

4104 49 11

Istočno indijske cele kože bez ili sa glavom i nogama, svaka neto mase ne preko 4,5 kg, dalje neobrađivane, osim biljnog štavljenja, podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očigledno nepogodne za neposrednu upotrebu za proizvodnju proizvoda od kože

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4104 41 11.

4105

Ovčije ili jagnjeće štavljene ili "okorele" kože, bez vune, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane

Videti Napomene 2 (A) i 2 (B) uz ovu glavu.

4105 10 00

U mokrom stanju (uključujući "wet-blue")

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4104 11 10 do 4104 19 90.

4105 30 10 i 4105 30 90

U suvom stanju ("okorele")

Videti Napomenu 2 (B) uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz Glavu 41, deo (II) stav 3.

4105 30 10

Biljno predštavljene, od indijskih runskih ovaca, podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očigledno nepogodne za neposrednu upotrebu za proizvodnju proizvoda od kože

Ovaj tarifni podbroj obuhvata biljno predštavljene kože koje iziskuju dalje štavljenje pre dovršavanja.

Kože samo štavljene, upotrebom biljnih supstanci, eventualno su podvrgnute postupku konzervisanja, na primer, biljnim uljem, da bi se omogućio njihov transport na velike udaljenosti.

Ove kože karakteriše čvrsta i kompaktna struktura i svetlo-krem boja, usled biljnog štavljenja.

Ove kože (poznate kao madraške ili istočnoindijske kože) uglavnom se uvoze iz Indije i Pakistana. One se obično pakuju, po šest komada, u presovane bale umotane u slamnate prostirače i jutane vreće.

4105 30 90

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje kože (ovaca i jagljadi) koje su štavljene pomoću mešavine soli, stipse, žumanca i brašna (koža štavljena stipsom). Ove kože se uglavnom upotrebljavaju za izradu rukavica ili u proizvodnji visoko kvalitetne obuće.

4106

Štavljene ili "okorele" krupne i sitne kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane

Videti Napomene 2 (A) i 2 (B) uz ovu glavu.

4106 21 00

U mokrom stanju (uključujući "wet-blue")

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4104 11 10 do 4104 19 90.

4106 22 10 i 4106 22 90

U suvom stanju ("okorele")

Videti Napomenu 2 (B) uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz Glavu 41, deo (II) stav 3.

4106 22 10

Biljno predštavljene, od indijskih koza ili jarića, podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očigledno nepogodne za neposrednu upotrebu za proizvodnju proizvoda od kože

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4105 30 10 primenjuje se mutatis mutandis.

4106 31 00

U mokrom stanju (uključujući "wet-blue")

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4104 11 10 do 4104 19 90.

4106 32 00

U suvom stanju ("okorele")

Videti Napomenu 2 (B) uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz Glavu 41, deo (II) stav 3.

4106 40 10

Biljno predštavljene

Ovaj tarifni podbroj obuhvata biljno predštavljene krupne i sitne kože koje iziskuju dalje štavljenje pre dovršavanja.

Ove krupne i sitne kože karakteriše čvrsta i kompaktna struktura i svetlo-krem boja, usled biljnog štavljenja.

4106 91 00

U mokrom stanju (uključujući "wet-blue")

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4104 11 10 do 4104 19 90.

4106 92 00

U suvom stanju ("okorele")

Videti Napomenu 2 (B) uz ovu glavu i Opšte odredbe HS Komentara uz Glavu 41, deo (II) stav 3.

4107

Kože dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože, od goveda (uključujući bivolju) ili kopitara, bez dlake, cepane ili necepane, osim koža iz tarifnog broja 4114

Koža obuhvaćena ovim tarifnim brojem može biti dalje apretirana (negovanje, bojenje, izrada zrnaste strukture ili utiskivanje uzorka, obrada kako bi se dobila antilop završnica, štampanje, lakiranje, satiniranje, itd.) ili pergamentno obrađena (videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, deo (III)).

4107 11 11 do 4107 11 90

Nebrušenog lica ("full grain"), necepane

Ovi tar. podbr. obuhvataju kožu koja nije cepana (tj. prvobitna debljina nije podeljena na nekoliko slojeva), bez obzira da li je redukovana na ujednačenu debljinu struganjem i uklanjanjem grubih delova ili čestica prilepljenih za mesnu stranu.

4107 11 11

Teleći boks

Teleći boks je teleća koža štavljena hromom ili, ponekad kombinovanim postupkom, a potom bojena i polirana i upotrebljavana za gornje delove obuće ili kožnu galanteriju (na primer, ručne torbe, aktn-tašne); ova koža je veoma meka.

4107 12 11

Teleći boks

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4107 11 11.

4107 91 10 i 4107 91 90

Nebrušenog lica ("full grain"), necepane

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4107 11 11 do 4107 11 90.

4107 91 10

Kože za đonove

Zbog svoje namene koja iziskuje čvrstinu i trajnost, koža poznata kao koža za đonove nije hranjena. Metod nege koji se upotrebljava kod ove kože poznat je kao vodena nega, nasuprot mašćenju koje se upotrebljava kod hranjene kože. Osnovni postupak koji se primenjuju na ovoj koži svodi se na čišćenje kožne strane, izlaganje vazduhu, ponavljano udaranje i valjanje pod pritiskom.

Videti takođe i HS Komentar uz tarifni broj 4107, stav 3.

4112 00 00

Kože dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože, od ovaca ili jagnjadi, bez vune, cepane ili necepane, osim koža iz tarifnog broja 4114

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 4107 primenjuje se mutatis mutandis.

4113

Kože dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože od drugih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, osim koža iz tarifnog broja 4114

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 4107 primenjuje se mutatis mutandis.

4115

Veštačka koža na bazi kože ili kožnih vlakana, u obliku ploča listova ili traka, u rolnama ili ne; otpaci i drugi ostaci od kože ili veštačke kože, nepogodni za proizvodnju kožnih proizvoda; prah i brašno od kože

Osnovu veštačke kože čini koža ili kožna vlakna. Filcani materijali kao što su celulozna, sintetička ili pamučna vlakna, ponekad se dodaju veštačkoj koži da bi joj dali posebna svojstva. Međutim, udeo takvih vlakana mora biti dosta ispod 50% kako bi se roba svrstavala u tarifni broj 4115 ("ploče, listovi ili trake, u rolnama ili ne"). Kožna vlakna se sastoje od strugotina hromnog štavljenja, biljnog beljenja, otpadaka ili drugih ostataka. Prirodni lateks je najčešće upotrebljavano vezivno sredstvo.

Osnovna oblast primene veštačke kože je industrija obuće, u kojoj se upotrebljava za izradu ojačanja, petnih delova, unutrašnjih đonova, međuđonova i spoljašnjih đonova za papuče. Ostale primene nalaze se u industriji kožne galanterije (na primer, za podloge aktn-tašni, školskih torbi, pregrada za aktn-tašne i novčanike) i u tehničkom sektoru (manžetne, zaptivni materijali, itd.).

 

Glava 42
PROIZVODI OD KOŽE, SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI I PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CREVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)

 

4202

Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; Putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanofibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom

Za definiciju izraza "spoljna površina", videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu, kao i HS Komentar uz tar. podbr. 4202 11, 4202 21, 4202 31 i 4202 91.

Ovaj tarifni broj uključuje futrole za rekete koje obuhvataju ceo reket, sa drškom ili bez ručne drške, sa kaišem ili bez kaiša za rame.

Međutim, ovaj tarifni broj ne uključuje futrole za teniske rekete, badminton rekete, golf štapove, itd., kada su izrađene od tekstilnih vlakana (obično plastificirane), bez obzira da li su opremljene džepom za loptice ili ne (tarifni broj 6307).

4202 11 10 i 4202 11 90

Sa spoljnom površinom od kože ili veštačke kože

Za definiciju izraza "veštačka koža", videti HS Komentar uz tarifni broj 4115, deo (I)

4202 12 11 i 4202 12 19

U obliku plastičnih navlaka

Ako neki kontejner ima spoljni materijal sačinjen od kombinacije materijala, pri čemu je spoljni materijal koji je vidljiv golim okom plastična navlaka (na primer, tkani materijal od tekstilnih vlakana u kombinaciji sa plastičnom navlakom), za svrhe svrstavanja je nebitno da li je navlaka proizvedena odvojeno, pre dobijanja kombinovanog materijala i da li je plastični sloj rezultat nanošenja prevlake ili pokrivke od plastične mase na materijal (na primer, tkani materijal od tekstilnih vlakana), pod uslovom da tako dobijeni spoljni sloj vidljiv golim okom izgleda isto kao naneti sloj proizvedene plastične navlake.

4202 22 10

Od listova od plastične mase

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4202 12 11 i 4202 12 19.

4202 31 00 do 4202 39 00

Proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4202 31, 4202 32 i 4202 39.

4202 32 10

Od listova od plastične mase

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4202 12 11 i 4202 12 19.

4202 92 11 do 4202 92 19

Od listova od plastične mase

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 4202 12 11 i 4202 12 19.

4203

Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože

4203 10 00

Odeća

Ovaj tarifni podbroj obuhvata odevne predmete, uključujući radnu odeću, izrađenu od kože ili veštačke kože, kao što su kaputi, mantili, jakne, pantalone i kecelje. Takođe obuhvata sitne kože i spojene delove kože koji predstavljaju nepotpune ili nedovršene predmete ali koji su ipak prepoznatljivi kao odevni predmeti.

4203 21 00 do 4203 29 90

Rukavice, rukavice sa ili bez prstiju

Ovi tar. podbr. uključuju rukavice sa ili bez prstiju i zaštitne rukavice sa jednim prstom, dalje neobrađivane nakon što su iskrojene.

Komadi kože isečeni u dati oblik i namenjeni za proizvodnju rukavica, ali kod kojih palac i prsti još uvek nisu isečeni u oblik, svrstavaju se u tarifni podbroj 4205 00 90.

4203 21 00

Sportske rukavice

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4203 21.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje rukavice za mačevanje, rukavice za kriket, bejzbol rukavice i rukavice sa izrezanim otvorom na gornjoj strani, za bicikliste.

4203 29 10

Zaštitne za sva zanimanja

Zaštitne rukavice sa ili bez prstiju i rukavice sa jednim prstom koje spadaju u ovaj tarifni podbroj obično su namenjene za zaštitu ruku tokom rada. Zbog toga su one, za razliku od modnih rukavica, često izrađene od čvrste, grube kože koja obično nije podvrgnuta bilo kojoj obradi nakon štavljenja. Zaštitne rukavice često imaju grubu površinu; mogu imati manžetne koje štite zlob i podlakticu.

Zaštitne rukavice kod kojih su samo dlan i prednji delovi prstiju od kože, svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj.

4203 29 90

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata i rukavice sa ili bez prstiju i zaštitne rukavice sa jednim prstom koje, iako se upotrebljavaju u sportu, ne odgovaraju karakteristikama namenski oblikovanih funkcionalnosti sportskih rukavica datih u HS komentaru za tarifni podbroj 4203 21.

Vrste rukavica kod kojih su dlanovi, prednji delovi prstiju i delovi između prstiju od kože, a nadlanica od nekog drugog materijala takođe spadaju u ovaj tarifni podbroj.

4203 30 00

Kaiševi i kaiševi redenici

Ovaj tarifni podbroj uključuje torbice oko struka i slične kaiševe od kože sa jednom ili više pregrada sa zakopčavanjem.

4203 40 00

Ostali pribor za odeću

Ovaj tarifni podbroj uključuje naramenice, trake za ruke, kravate i naramenice za bridž pantalone.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje pertle koje se ne smatraju priborom za odeću i svrstavaju se u tarifni podbroj 4205 00 90. Trake za ruke koje predstavljaju imitaciju nakita ili bižuteriju (tarifni broj 7117) i narukvice za ručne časovnike (tarifni broj 9113) takođe su isključene iz ovog tarifnog podbroja.

4205 00

Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože

4205 00 11

Transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 4205, stav 2. pod (1), osim vedrica za transportere.

4205 00 19

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata vedrice za transportere i proizvode opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 4205, stav 2. pod (2).

4205 00 90

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4205, stav 3.

 

Glava 43
PRIRODNO I VEŠTAČKO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA

 

4301

Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsečke pogodne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža koje se svrstavaju u tarifni broj 4101, 4102 ili 4103

Za definiciju izraza "sirovo krzno", videti HS Komentar uz tarifni broj 4301, pretposlednji stav.

4301 80 00

Ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa

Ovaj tarifni podbroj uključuje kože od foke (na primer, od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)), od morske vidre ili od nutrije (barski dabar).

Kože od mladunaca belog krzna grenlandske foke su potpuno bele.

Kože od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa) su bele sa širokom plavo-sivom leđnom trakom koja se prostire od glave do repa.

Fokino krzno se često pogrešno predstavlja kao "krzno morske vidre". Fokino krzno ima finu, gustu gornju dlaku koja je sjajno-crna i prekriva donju dlaku čija zlatna boja se na vratu i stomaku preliva u crvenkasto-smeđu ili narandžastu.

Krzno morske vidre je smeđe do crne boje sa ponekom belom dlakom, dok je donja dlaka veoma fina ali i veoma jaka.

Budući da im se mlečne žlezde nalaze na leđima, gotovo jedini deo nutrijinog krzna koji se upotrebljava je krzno sa stomaka i, zbog toga, kada se priprema krzno i dere koža, rez se pravi duž leđa. Krzno, koje je crkasto-smeđe na stomaku i svetlije na leđima i slabinama, obiluje oštrom grubom dlakom i finom, gustom, vunastom donjom dlakom.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje krzna od geparda, jaguara, risa, pantera (ili leoparda) i pume.

4301 90 00

Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci pogodni za krznarsku upotrebu

Ovaj tarifni podbroj obuhvata ne samo odbačene delove (glave, repove i šape) već i isečke i izreske. Ovi komadići se upotrebljavaju za izradu komada koji se potom upotrebljavaju za krzna nižeg kvaliteta.

4302

Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tarifni broj 4303

4302 11 00 do 4302 19 99

Cela krzna, sa ili bez glave, repova, šapa, nesastavljena

Ovi tar. podbr. uključuju krupne i sitne kože (na primer, ovčije) sa kojih nije odstranjeno više od glave, šapa i repova, izravnatih rubova ili ne, nesečene niti na drugi način oblikovane; mogu biti bojene i pogodne za upotrebu kao pokrivači.

4302 19 41

Od mladunaca belog krzna grenlandske foke ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4301 80 00.

4302 20 00

Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, nesastavljeni

Komadi ili odsečci iz ovog tarifnog podbroja su isečci koji nastaju prilikom izrade ili sastavljanja krzna ili njihovih delova u kvadrate, pravougaonike, trapeze ili krstove.

4302 30 10

"Ispoštena" krzna

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4302, stav 1. pod (2), podstav 2.

"Ispoštena" krzna, poznata i kao "upredena" krzna, mogu se dobiti i putem:

- dijagonalnog sečenja krzna u tanke trake i ponovnim sastavljanjem originalnim redosledom;

- stepenastim sečenjem krzna i ponovnim sastavljanjem,

da bi se dobila duža ali uža krzna.

4302 30 25 do 4302 30 99

Ostali

Pod uslovom da nisu dodati drugi materijali, ovi tar. podbr. uključuju:

1. komade ili odsečke iz tarifnog podbroja 4302 20 00 ili cela krzna, sastavljena u vreće, ploče, krstove ili slične poluproizvode;

2. cela krzna namenjena za izradu krznenih jakni ili bundi, koja se obično sastoje od tri posebno spojena dela krzna, jednog u obliku jednokrakog trapeza sa dugom zakrivljenom osnovom od kojeg će se krojiti leđa, a ostala dva u obliku pravougaonika od kojih će se krojiti prednjica i rukavi.

4302 30 51

Od mladunaca belog krzna grenlandske foke ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4301 80 00.

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

4303 10 10 i 4303 10 90

Odeća i pribor za odeću

Videti Napomenu 4. uz ovu glavu.

4303 10 10

Od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)

Ovaj tarifni podbroj obuhvata odeću i pribor za odeću izrađene od krzna iz tarifnog podbroja 4302 19 41 ili 4302 30 51.

4303 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4303, st. 3. i 4.

 

Odeljak IX
DRVO I PROIZVODI OD DRVETA; DRVENI UGALJ; PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE; PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI

 

Glava 44
DRVO I PROIZVODI OD DRVETA; DRVENI UGALJ

 

4401

Ogrevno drvo u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima; Iverje i slične čestice, drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike

4401 10 00

Ogrevno drvo u trupcima, cepanicama, granama, snopovima pruća ili u drugim sličnim oblicima

Nije definisana veličina trupaca i cepanica koje se smatraju ogrevnim drvetom. Stanje drveta i način isporuke su ono što ga razlikuje od drveta koje spada u tarifni broj 4403 (videti HS Komentar uz tarifni broj 4401, isključenje pod (b)).

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje drvenu piljevinu, otpatke i ostatke od drveta, čak i kada su očigledno namenjeni za upotrebu kao gorivo (tarifni podbroj 4401 31 00, 4401 39 20, 4401 39 30 ili 4401 39 80).

4401 21 00 i 4401 22 00

Drvo u obliku iverja ili sličnih čestica

Videti Napomene 1 (a) i 1 (v) uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 4401, stav 1, (B).

4401 31 00 do 4401 39 80

Piljevina i drvni otpad i ostaci drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u trupce, brikete, pelete ili slične oblike

Videti Napomene 1 (a) i 1 (v) uz ovu glavu.

Ovi tar. podbr. ne uključuju "drvno brašno" kako je definisano u Dodatnoj napomeni 1. uz ovu glavu (tarifni broj 4405 00 00).

4403

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno)

4403 10 00

Zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4403 10.

Injektiranje ili impregnacija drveta su postupci koji se vrše da bi se drvo zaštitilo (radi trajnosti) ili da bi mu se dala određena posebna svojstva (na primer, da bi postalo otporno na vatru ili da bi se zaštitilo od sušenja). Postupci injektiranja ili impregnacije imaju za cilj da obezbede dugoročno očuvanje, na primer kolja od četinarskog drveta.

Ovaj postupak uključuje dugotrajno natapanje u otvorene kace sa vrućom tečnošću, pri čemu se kolje ostavlja u tečnosti dok se ne ohladi, ili postupak u autoklavi putem dejstva vakuuma ili pritiska.

U proizvode koji se upotrebljavaju spadaju organski proizvodi kao što je kreozit, dinitrofenoli i dinitrokrezoli.

Bojeno ili lakirano kolje od drveta takođe spada u ovaj tarifni podbroj.

4403 20 11

Rezani trupci

Rezane trupce karakterišu fizička svojstva, kao što su:

- ravnomerno su cilindrični i pravi, bez većih zakrivljenja,

- prečnik im je ne manji od 15 cm.

Oni se obično obrađuju rezanjem (ili glodanjem) po dužini, za proizvodnju rezanog drveta ili železničkih pragova ili upotrebu u proizvodnji listova za furniranje (uglavnom ljuštenjem ili sečenjem).

4403 20 31

Rezani trupci

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4403 20 11.

4403 20 91

Rezani trupci

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4403 20 11.

4403 41 00 do 4403 49 95

Ostalo, od tropskog drveta, navedenog u Napomeni za tar. podbr. 2. uz ovu glavu

Videti i Opšte odredbe HS Komentara za tar. podbr. uz ovu glavu za nazive određenih vrsta tropskog drveta. Videti takođe i Aneks HS Komentara uz ovu glavu.

4403 49 35

Okume i sipo

Okume se gotovo isključivo dobija iz šuma Gabona. Ovo drvo je meko i ružičaste-losos boje, vlaknaste strukture i nepravilnih šara, pomalo podseća na mahagoni ali je mnogo svetlije boje. Drvo okume daje dobro oblikovane cilindrične trupce izrazito pogodne za sečenje i ljuštenje i uglavnom se upotrebljava za proizvodnju listova furnira.

4403 91 10

Rezani trupci

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4403 20 11.

4403 92 10

Rezani trupci

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4403 20 11.

4403 99 10

Od topole

Ovaj tarifni podbroj obuhvata sve vrste iz roda Populus.

Drvo topole je svetle boje, lako i veoma meko. Upotrebljava se u stolariji (unutrašnjost nameštaja, sanduci za pakovanje) i za izradu šperploča. Posle četinara, ono je glavni izvor celuloze za hartijinu pulpu.

4403 99 51

Rezani trupci

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4403 20 11.

4404

Drvo za obruče; Cepano kolje; Zašiljeno kolje, prošće, letve i stubovi za ogradu od drveta zašiljeni ali nerezani po dužini; drvo grubo prekraćeno ali netokareno, nesavijeno ili drugačije obrađeno, pogodno za proizvodnju štapova, kišobrana, držalja za alate ili slične proizvode; Cepke - iverje i slično od drveta

Cepke - iverje i slično uglavnom se razlikuje od listova furnira iz tarifnog broja 4408 po svojoj manjoj veličini i vrsti upotrebljenog drveta (najčešće, obično meko drvo).

4404 20 00

Od nečetinara

Ovaj tarifni podbroj uključuje drvene šuške koje podsećaju na uvijene cepke - iverje (obično od bukve ili leske), a upotrebljavaju se u proizvodnji sirćeta ili za prečišćavanje drugih tečnosti.

4405 00 00

Drvena vuna; Drvno brašno

Za definiciju izraza "drvno brašno", videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu.

4406

Železnički ili tramvajski pragovi od drveta

4406 10 00

Neimpregnisani

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4406 10 i 4406 90.

4406 90 00

Ostali

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4406 10 i 4406 90.

4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, rendisano ili nerendisano, brušeno ili nebrušeno, ili čeono spojeno, debljine preko 6 mm

Za definiciju izraza "sečenje" i "ljuštenje", videti HS Komentar uz tarifni broj 4408, st. 2. i 3.

4407 10 31 do 4407 10 38

Rendisano

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju:

a) debla površinski obrađena cepanjem tj. debla koja su rendisana samo radi uklanjanja tvrdih izraslina i tragova grubog rezanja (tar. podbr. 4407 10 91 do 4407 10 98);

b) drvo sečeno po dužini, koje, imajući u vidu specifičnosti drveta o kojem je reč i razvoj tehnika obrade te vrste drveta, nema tragova rezanja, pod uslovom da je odsustvo takvih tragova rezultat samo uzgrednog postupka do kojeg dolazi prilikom rezanja koje je neophodno iz tehničkih razloga, a ne namernog uklanjanja tih tragova da bi se omogućila naknadna upotreba drveta (tar. podbr. 4407 10 91 do 4407 10 98).

4407 10 91 do 4407 10 98

Ostali

Ovi tar. podbr. ne uključuju kompletne setove dasaka od rezanog, sečenog ili ljuštenog drveta, debljine veće od 6 mm namenjene za upotrebu u izradi sanduka za pakovanje ili gajbi. Takvi setovi dasaka spadaju u tarifni broj 4415, bez obzira da li su uključeni neki dodaci, kao što su ugaona ojačanja ili ojačanja dna. Videti i eksplanatornu napomenu uz tarifni broj 4415.

4407 21 10 do 4407 29 95

Od tropskog drveta navedenog u Napomeni za tar. podbr. 2. uz ovu glavu

Za nazive određenih vrsta tropskog drveta videti Opšte odredbe HS Komentara za tar. podbr. uz ovu glavu. Videti i Aneks HS Komentara uz ovu glavu.

4407 99 96

Od tropskog drveta

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, izraz "tropsko drvo" označava samo one vrste koje su navedene u Napomeni za tar. podbr. 2. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni podbroj uključuje sledeće vrste tropskog drveta: eele, alon, andung, bilinga, bomanga, bubinga, eben, ebiara, faro, kapokie, limbali, longi, movingi, muteni, naga, niove, tali, čitola, venge i zingana.

4408

Listovi za furniranje (uključujući i one dobijene sečenjem laminiranog drveta), za šperploče ili za slično laminirano drvo i ostalo drvo, dužno rezano, sečeno nožem ili ljušteno, rendisano ili nerendisano, brušeno ili nebrušeno, nespojeno ili čeono spojeno, debljine ne preko 6mm

4408 31 11 do 4408 39 95

Od tropskog drveta navedenog u Napomeni za tar. podbr. 2. uz ovu glavu

Za nazive određenih vrsta tropskog drveta videti HS Komentar uz ovu glavu. Videti i Aneks HS Komentara uz ovu glavu.

4409

Drvo (uključujući lamele i frize za parket, nesastavljene) profilisano (pero i žljeb, žljebljeno, falcovano ili slično obrađeno) po dužini bilo koje ivice, krajeva ili lica, rendisano ili nerendisano, brušeno ili nebrušeno, nespojeno ili čeono spojeno

4409 10 11

Lajsne za ramove za slike, fotografije, ogledala ili slične predmete

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4409, stav 5. pod (4).

Ovaj tarifni podbroj isključuje profilisano drvo izrađeno nadograđivanjem profilisane letvice na drugi komad profilisanog ili neprofilisanog drveta (tarifni broj 4418 ili 4421).

4409 10 18

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. izvučeno i zaobljeno drvo za izradu klinova, opisano u HS Komentaru uz tarifni broj 4409, stav 5. pod (5);

2. lamele i frize za parket, profilisane.

Lamele i frize koje dalje nisu obrađivane nakon rendisanja, brušenja ili čeonog spajanja (na primer, zupčastog spajanja), spadaju u tarifni broj 4407 ili 4408. Šperploče ili furnirane lamele i frize spadaju u tarifni broj 4412.

4409 29 10

Lajsne za ramove za slike, fotografije, ogledala ili slične predmete

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4409 10 11.

4409 29 91 i 4409 29 99

Ostali

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4409 10 18.

4410

Ploče iverice, ploče zvane "oriented strand board" (OSB) i slične ploče (npr: "waferboard") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima

4410 11 50

Površinski prevučene sa ukrasnim laminatima od plastične mase

Ovaj tarifni podbroj uključuje ploče iverice od drveta prekrivene pod visokim pritiskom laminatima iz tarifnog podbroja 3921 90 41.

4410 11 90

Ostale

Ovaj tarifni podbroj uključuje ploče iverice prekrivene plastičnom masom, bojom, hartijom, tekstilnim materijalima ili metalom, osim onih iz tar. podbr. 4410 11 30 i 4410 11 50.

4410 90 00

Ostalo

Primeri drvenastih materijala, osim drveta, obuhvaćenih ovim tarifnim podbrojem su i ostaci od šećerne trske, slama žitarica i strugotine od lana i konoplje.

4411

Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima

4411 12 10 do 4411 14 90

Ploče vlaknatice, srednje gustine (MDF)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4411, stav 2. pod (A), podstav 1.

4411 12 10

Mehanički neobrađene ni površinski prevučene

Za svrhe svrstavanja u ovaj tarifni podbroj, brušenje se ne smatra mehaničkom obradom.

4411 13 10

Mehanički neobrađene ni površinski prevučene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4411 12 10.

4411 14 10

Mehanički neobrađene ni površinski prevučene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4411 12 10.

4411 92 10 i 4411 92 90

Gustine preko 0,8 g/cm3

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4411, stav 2. pod (B) tačka (2).

4411 92 10

Mehanički neobrađene ni površinski prevučene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4411 12 10.

4411 93 10 i 4411 93 90

Gustine preko 0,5 g/cm3 ali ne preko 0,8 g/cm3

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4411, stav 2. pod (B) tačka (2).

4411 93 10

Mehanički neobrađene ni površinski prevučene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4411 12 10.

4411 94 10 i 4411 94 90

Gustine ne preko 0,5 g/cm3

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4411, stav 2. pod (B) tač. (2) i (3).

4411 94 10

Mehanički neobrađene ni površinski prevučene

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4411 12 10.

4412

Šperploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta

Šperploče od četinarskih vrsta drveta često imaju oštećenja (na primer, udubljenja) na spoljnom sloju koja se, tokom proizvodnog procesa, popravljaju materijalima kao što su drveni umeci, sredstva za ispravljanje neravnina od plastičnih masa, itd.

Takvi materijali se ne smatraju dodatim supstancama i ne daju šperploči karakter proizvoda iz drugih tar. br.

Šperploča iz ovog tarifnog broja može biti nebrušena ili dalje pripremljena brušenjem. Izraz "nebrušena" uključuje "kontaktno brušenje"; svrha kontaktnog brušenja je samo da se isprave nepravilnosti nastale krpljenjem, zatvaranjem rupa čepovima ili ispunjavanjem neravnina i rupa.

Videti i HS Komentar uz tar. podbr. 4412 10, 4412 31, 4412 32 i 4412 39.

Šperploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta koji se upotrebljavaju kao podne ploče (videti naročito stav 4. HS Komentara uz ovaj tarifni broj), obuhvataju samo one ploče koje imaju gornji sloj od drveta debljine manje od 2,5 mm (tanki furnir).

Primer tipičnog troslojnog proizvoda:

 

Ako imaju gornji sloj od drveta debljine 2,5 mm ili veće, isključeni su iz ovog tarifnog broja (tarifni podbroj 4418 71 00 ili 4418 72 00).

4412 94 10 i 4412 94 90

Panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče

Za tumačenje izraza "panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče", videti HS Komentar uz tarifni broj 4412, stav 1. pod (3), podstav 1.

4413 00 00

Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili profila

Vrste drveta koje se najčešće sabijaju su bukva, grab, bagrem i topola.

4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; Doboši (kalemi) za kablove, od drveta; Palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; Potpore za palete, od drveta

4415 10 10

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža

Ovaj tarifni podbroj uključuje kompletne setove dasaka - nesastavljene - od drveta, rezanog, sečenog ili ljuštenog, namenjene za izradu sanduka, gajbi, itd. koji se isporučuju u okviru jedne pošiljke, bez obzira da li su dna, stranice, poklopci i metalne veze grupisani ili negrupisani u serije.

Nepotpuni setovi se svrstavaju na sledeći način:

1. delovi pakovanja, kao što su dna, poklopci, itd. zakovani ili na drugi način sastavljeni, izrađeni od drvenih dasaka, rezanih, sečenih ili ljuštenih, spadaju u tarifni podbroj 4421 90 97;

2. nesastavljene daske se svrstavaju prema svojim karakteristikama (tarifni broj 4407 ili 4408).

Videti takođe i HS Komentar uz tarifni broj 4415, (I).

4415 10 90

Doboši za kablove

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4415, deo (II).

4415 20 20 i 4415 20 90

Palete, sandučaste palete i druge utovarne table; potpore za palete

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4415, delovi (III) i (IV).

4416 00 00

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta, uključujući i duge

Burad i bačve imaju trbušasto telo i dva zatvorena kraja. Kace i čabrovi obično imaju samo jednu zatvorenu stranu i mogu imati poklopac koji se skida.

Vrste koje se najčešće upotrebljavaju su kesten i hrast.

Delovi uključuju duge i glave buradi i druge bačvarske proizvode.

Duge su brušene daske, više ili manje savijene, koje su bar na jednom kraju zarezane ili iskošene, sa žlebom za sklapanje.

Glave se seku u kružni oblik odgovarajućeg prečnika i sa kosinama na obe strane kako bi mogle da se umetnu u žlebove.

4417 00 00

Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za metle i četke od drveta; kalupi za obuću od drveta

Videti Napomenu 5. uz ovu glavu.

Ovaj tarifni broj uključuje ručke za slikarske četke i četke za brijanje.

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra

4418 20 10 do 4418 20 80

Vrata i njihovi okviri i pragovi

Ovi tar. podbr. uključuju tvrdo laminirane drvene ploče sa debelim jezgrom, pod uslovom da su dalje obrađivane u onoj meri koliko je potrebno da bi bilo prepoznatljivo da su namenjene za izradu vrata (na primer, sečenjem udubljenja za kvake, brave ili šarke).

Ovi tar. podbr. ne uključuju neobrađene ploče, poznate i kao "nedovršena vrata tvrdog jezgra", čak i kada su im ivice furnirane (tarifni broj 4412).

4418 40 00

Oplata za betonske građevinske radove

Oplata iz ovog tarifnog podbroja predstavlja konstrukciju koja se upotrebljava kod svih vrsta betonskih građevinskih radova (na primer, za temelje, zidove, podove, stubove, noseće stubove, podupirače, tunelske sekcije, itd.).

Oplata se obično proizvodi od smolastog drveta (daske, grede, itd.). Međutim, šperploče koje se upotrebljavaju kao oplata (da bi se dobile glatke površine) isključene su iz ovog tarifnog podbroja, čak i ako su sa jedne ili obe strane prevučene, a njihova namena za betonske oplate je očigledna (tarifni broj 4412).

4418 50 00

Šindra (rezana ili cepana)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4418, st. 7. i 8.

4418 71 00 do 4418 79 00

Sastavljene podne ploče

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4418, stav 6.

4418 71 00

Za mozaične podove

Ovaj tarifni podbroj uključuje podne ploče koje se sastoje od sloja poznatog kao habajući sloj, izrađenog od blokova, lamela, friza, itd., sastavljenih na odgovarajućoj podlozi od drveta, ploči od iverice, hartije, plastike, plute, itd.

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni broj 4412.

Videti takođe i HS Komentar uz tarifni podbroj 4418 71.

4418 72 00

Ostale, višeslojne

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4418 71 00.

4418 90 10

Lepkom laminirana građa

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4418, stav 3.

4418 90 80

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje ploče sa ćelijastom strukturom opisane u HS Komentaru uz tarifni broj 4418, stav 4.

4420

Marketerija i intarzija od drveta; Kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; Proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94.

4420 90 10

Marketerija i intarzija od drveta

Ovaj tarifni podbroj obuhvata ploče za marketeriju i intarziju od drveta.

Marketerija se obično sastoji od tankih komada drveta ili drugog materijala (bazni metal, školjka, slonovača, itd.) zalepljenih na drvenu tablu, u ukrasne svrhe.

4421

Ostali proizvodi od drveta

4421 90 97

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. sastavljene daske koje čine deo drvenih sanduka za pakovanje (poklopci, itd.);

2. drvene police, sastavljene ili nesastavljene, pod uslovom da nemaju karakter nameštaja;

3. baštenske ograde, itd., izrađene od drvene rešetke unakrsno zakovane, a zatim razvučene (harmonika sistem);

4. štapiće za ražanj i veliki broj vrsta zašiljenih štapića, koji se upotrebljavaju za služenje određene hrane (rolnice od haringe, itd.).

 

Glava 45
PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE

 

4501

Pluta prirodna, sirova ili prosto pripremljena; otpaci od plute; pluta drobljena, granulisana ili mlevena

4501 10 00

Pluta, prirodna, sirova ili prosto pripremljena

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4501, tačka (1).

4501 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4501, tač. (2) i (3).

4502 00 00

Pluta prirodna, sa skinutim spoljnim slojem ili grubo četvrtasto otesana ili u obliku pravougaonih blokova (uključujući kvadratne), ploča, listova ili traka (uključujući nedovršene proizvode sa oštrim ivicama za čepove ili zapušače)

Ovaj tarifni broj uključuje tapete, u rolnama, koje se sastoje od tanke prirodne plute na podlozi od hartije.

4503

Proizvodi od prirodne plute

4503 10 10 i 4503 10 90

Čepovi i zapušači

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4503 10.

4504

Aglomerisana pluta (sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava) i proizvodi od aglomerisane plute

4504 10 11

Za penušavo vino, uključujući one sa diskom od prirodne plute

Ovaj tarifni podbroj uključuje cilindrične čepove i zapušače za boce sa penušavim vinom. Prečnik ovih čepova i zapušača je vidno veći od grla boce, tako da se čvrsto komprimuju kada se umetnu u bocu. Jednom upotrebljeni (tj. kada se boca odčepi), poprimaju oblik prikazan u objašnjenju uz tar. podbr. 2204 21 06 do 2204 21 09.

Gornji deo ovih čepova i zapušača često se sastoji od aglomerisane plute, a donji deo (tj. deo koji dolazi u dodir sa penušavim vinom) od prirodne plute.

4504 10 19

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje cilindrične čepove i zapušače za druge vrste boca, osim onih namenjenih za penušavo vino.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje tanke plutane diskove koji se upotrebljavaju kao zaptivke u krunskim zatvaračima (tar. podbr. 4504 10 91 i 4504 10 99).

4504 10 91 i 4504 10 99

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju i diskove od aglomerisane plute za krunske zatvarače.

4504 90 20

Čepovi i zapušači

Ovaj tarifni podbroj uključuje aglomerisane čepove i zapušače koji nisu cilindrični. Takvi čepovi i zapušači su, na primer, konusni, a mogu imati i rupu u sredini:

 

Glava 46
PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OSTALIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI

 

4601

Pletenice i slični proizvodi od materijala za pletarstvo, sastavljeni ili nesastavljeni u trake; materijali za pletarstvo, pletenice i slični proizvodi od materijala za pletarstvo, spojeni u paralelne strukove ili tkani u obliku lista, bez obzira da li su dovršeni ili nedovršeni proizvodi (na primer, podmetači, prostirači i zastirke)

4601 21 10 do 4601 29 90

Podmetači, prostirači i zastirke, od biljnih materijala

Ovi tar. podbr. uključuju:

1. grube slamnate podmetače, tkane ili spojene u paralelne strukove, ili tkane u oblik lista, kao što su prostirke koje se upotrebljavaju za zaštitu u hortikulturi;

2. kineske podmetače i prostirače izrađene na isti način i upotrebljavane u iste svrhe.

Pod kineskim podmetačima i prostiračima podrazumevaju se podmetači i prostirači napravljeni direktno od stabljika i traka biljke iz porodice Cyperaceae (Lepironia mucronata); isporučuju se u prirodnom stanju ili obojeni (obično u crveno). Ovi podmetači i prostirači su tkani; lanac petlji (ili osnova) koji spaja stabljike ili trake biljnog materijala sastoji se od široko razmaknutih kanapa ili niti. Podmetači su uglavnom pojedinačno izrađeni i mogu biti porubljeni trakom od tekstilnog materijala; često se isporučuju iz zemlje porekla, u rolnama sačinjenim od većeg broja podmetača krajeva zašivenih jedan za drugi;

3. grube prostirače kao što su oni koji se upotrebljavaju za zaštitu u hortikulturi;

4. zastirke (na primer, od slame ili rogozine) upotrebljavane u iste svrhe kao navedeni grubi podmetači, ali pogodni i za upotrebu u izradi ograda i staza.

4602

Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tarifni broj 4601; proizvodi od lufe

4602 11 00

Od bambusa

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 4602, stav 1. tač. (i) i (ii), na primer, tepihe od biljnih materijala izrađene od spojenih malih podmetača ili prostirača iz tarifnog broja 4601 21.

4602 19 10

Omoti od slame za boce

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4602, stav 2. tačka (8).

4602 19 90

Ostali

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 4602, stav 1. tačka (ii), na primer, tepihe od biljnih materijala izrađene od spojenih malih podmetača ili prostirača iz tarifnog broja 4601 29.

2. proizvode od lufe. Lufa, poznata i kao biljni sunđer, svrstava se u tarifni podbroj 1404 90 00 i sastoji se od ćelijskog tkiva jedne sorte tikve (Luffa cylindrica).

 

Odeljak X
CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA

 

Glava 47
CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU

Opšte odredbe

Za definiciju izraza "polubeljena" i "beljena", videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, stav 4.

Celuloza se smatra polubeljenom ili beljenom ako je, tokom proizvodnje, podvrgnuta postupku različitog intenziteta sa ciljem da se pojača njena belina (svetloća) putem nekog procesa, a naročito uklanjanjem ili modifikacijom, u različitom obimu, obojenih materija u celulozi ili jednostavnim ugrađivanjem fluorescentnih sredstava.

 

4701 00

Mehanička drvna celuloza (drvenjača)

4701 00 10

Termomehanička drvna celuloza

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4701, stav 4. poslednji podstav.

4701 00 90

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4701, stav 4. podst. 1-3.

4703

Hemijska drvna celuloza, kaustična ili sulfatna, osim rastvorljive

Videti Napomenu 1. uz ovu glavu.

4703 11 00

Od četinara

Ovaj tarifni podbroj obuhvata naročito celulozu iz bora, jele ili smrče.

4703 19 00

Od nečetinara

Celuloza iz ovog tarifnog podbroja je obično iz topole i jasike, kao i iz tvrđeg drveta kao što su bukva, kesten, eukaliptus i neko tropsko drveće. Vlakna su obično kraća nego kod celuloze od četinara.

4703 21 00

Od četinara

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4703 11 00.

4703 29 00

Od nečetinara

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4703 19 00.

4704

Hemijska drvna celuloza sulfitna, osim rastvorljive

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 4703 i njegove podbrojeve primenjuju se mutatis mutandis na ovaj tarifni broj.

4706

Celuloza od vlakana dobijenih od hartije ili kartona za ponovnu preradu (otpadaka i ostataka) ili od ostalih vlaknastih celuloznih materijala

Videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, stav 3.

4706 10 00

Celuloza od pamučnog lintersa

Celuloza od pamučnog lintersa obično ima visok sadržaj alfa celuloze (98 do 99% po masi) i veoma nizak sadržaj pepela (približno 0,05% po masi), razlikuje se od pamučnog lintersa koji je samo komprimovan u oblik listova ili ploča, koji spada u tarifni podbroj 1404 20 00, po tome što su njena vlakna, koja su nekoliko sati kuvana pod pritiskom u rastvoru kaustične sode, manje ili više varena, dok vlakna pamučnog lintersa iz tarifnog podbroja 1404 20 00, kako nisu prošla taj postupak, obično zadržavaju svoju izvornu strukturu i dužinu.

4707

Hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci)

Ovaj tarifni broj ne uključuje rolne hartije čiji spoljni slojevi su delimično natopljeni vodom ili na drugi način oštećeni (Glava 48).

4707 10 00

Nebeljena kraft hartija ili karton ili talasasta hartija ili karton

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4707 10, 4707 20 i 4707 30.

4707 20 00

Ostala hartija ili karton, dobijena uglavnom od beljene hemijske celuloze, neobojene u masi

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4707 10, 4707 20 i 4707 30.

Ovaj tarifni podbroj uključuje otpad (na primer, odsečke i izreske) iz proizvodnje ili prerade hartije ili od štamparskih radova i upotrebljene bušene kartice i trake. Ova klasa hartije za reciklažu obično se gotovo u celini sastoji od hartije bez štampe.

4707 30 10 i 4707 30 90

Hartija ili karton, dobijena uglavnom od mehaničke celuloze (drvenjače) (na primer, novine, časopisi i slični štampani materijali)

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4707 10, 4707 20 i 4707 30.

 

Glava 48
HARTIJA I KARTON; PROIZVODI OD HARTIJINE PULPE, HARTIJE ILI KARTONA

Opšte odredbe

Rolne hartije, čiji spoljni slojevi su delimično natopljeni vodom ili na drugi način oštećeni, ostaju svrstane u odgovarajuće tar. podbr. u okviru tar. br. 4801 do 4811.

 

4801 00 00

Novinska hartija, u rolnama ili listovima

Videti Napomenu 4. uz ovu glavu i HS Komentar uz tarifni broj 4801.

4802

Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tarifnog broja 4801 ili 4803; ručno izrađena hartija i karton

Videti Napomenu 5. uz ovu glavu.

4802 10 00

Ručno izrađeni hartija i karton

Videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, deo (B) i HS Komentar uz tarifni broj 4802, st. 2. i 3.

4802 40 10 i 4802 40 90

Podloga od hartije za tapete

Podloga za tapete može biti od bele hartije ili od hartije u boji, keljene, mašinski dorađene, debele ali savitljive strukture i grube površine. Ova hartija je pogodna za prevlačenje i/ili štampanje na jednoj strani, dok je druga strana za pastu ili drugu vrstu lepka. Ova osnovna hartija mora da iszdrži proizvode postupke za izradu tapeta i pričvršćivanje tapeta.

4803 00

Hartija za proizvodnju toaletne hartije, hartije za lice, hartije za peškire, servijeta i maramica i sličnih hartija za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, celulozna vata, listovi ili trake od celuloznih vlakana, uključujući naborane (krepovane, plisirane i dr.) reljefne, bušene, površinski bojene, površinski ukrašene ili štampane, u rolnama ili listovima

4803 00 10

Celulozna vata

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4803, stav 1. pod (2), podstav 2.

Na otvorenoj formi mreže celuloznih vlakana vidljive su rupice kada se u nju uperi svetlost.

4803 00 31 i 4803 00 39

Krep hartija i trake i listovi od celuloznih vlakana, mase po sloju

Za definiciju izraza "krep hartija", videti HS Komentar uz tarifni broj 4808, stav 1. pod (2).

Zatvorena forma mreže celuloznih vlakana znači kompaktniju i homogeniju strukturu nego kod celulozne vate.

4804

Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima osim onih iz tarifnog broja 4802 ili 4803

Za definiciju izraza "kraft hartija i karton", videti Napomenu 6. uz ovu glavu.

Kraft hartija i karton imaju veliku mehaničku čvrstoću. Obično ne sadrže punila i izrađuju se u velikim dimenzijama, gotovo uvek su neprozirni i, u većini slučajeva, mašinski glazirani (tj. kalandirani samo po jednoj površini), a obično imaju vidljive tragove žice.

Kraft hartija i karton su izvrsni materijali za pakovanje i ambalažiranje. Upotrebljavaju se i za umotavanje električnih kablova, kao ravni površinski sloj talasastog kartona, za izradu prediva od hartije i za proizvode od hartije i kartona prevučene katranom, bitumenom ili asfaltom.

4804 11 11 do 4804 19 90

Kraftlajner

Videti Dodatnu napomenu 1. uz ovu glavu i odgovarajuću HS Komentar uz tarifni podbroj.

4804 21 10 do 4804 29 90

Kraft hartija za vreće

Videti Dodatnu napomenu 2. uz ovu glavu i odgovarajuću HS Komentar uz tarifni podbroj.

4804 31 51

Kraft hartija za izolaciju u elektrotehnici

Ovaj tarifni podbroj uključuje kondenzatorsku hartiju i hartiju za kablove.

Kondenzatorska hartija je tanka hartija koja se upotrebljava u dielektricima električnih kondenzatora. Vlakna koja se upotrebljavaju za izradu ove hartije se u znatnoj meri rafinišu da bi se poroznost listova svela na miinimum, a sve strane materije (pogotovo metal) pažljivo uklonile.

Hartija za kablove namenjena je izolaciji električnih kablova koji se upotrebljavaju u indukcionim kalemima ili se upotrebljava kao izolator za druge namene u elektrotehnici. Mora imati veoma dobra izolaciona svojstva i shodno tome ne sme sadržati metalne ili kiselinske čestice niti druge elektroprovodljive nečistoće.

4804 41 91

Zasićeni kraft

Hartija i karton ove vrste uglavnom se sastoje od drvnih vlakana, teži su od 185g ali lakši od 225 g po m2 i obično se isporučuju u rolnama širine veće od 125 cm ali manje od 165 cm. Imaju indeks poroznosti, meren Gurlej porozimetrom, u skladu sa standardom koji je utvrdilo Tehničko udruženje celulozno-papirne industrije (TAPPI), manji od 13 sekundi na 100 cm3 vazduha i 40 sekundi na 300 cm3 vazduha.

Zasićeni kraft ima svojstva upijajuće hartije. Moguće je povući prstom po tek nacrtanoj liniji na papiru, a da se mastilo ne razmaže.

Zasićeni kraft je posebno namenjen za impregnaciju sintetičkim smolama u proizvodnji laminiranih listova pod visokim pritiskom.

4805

Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima, dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz ovu glavu

4805 11 00

Fluting od poluhemijske celuloze

Videti Napomenu 3. za tar. podbr. uz ovu glavu.

4805 12 00

Fluting od celuloze dobijene od slame

Videti Napomenu 4. za tar. podbr. uz ovu glavu.

4805 19 10

Hartija za talasasti karton

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4805 19.

4805 24 00 i 4805 25 00

Testlajner (reciklirani slojeviti karton)

Videti Napomenu 5. za tar. podbr. uz ovu glavu.

4805 30 00

Sulfitna omotna hartija

Videti Napomenu 6. za tar. podbr. uz ovu glavu.

4805 40 00

Filter hartija i karton

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4805 40.

4805 50 00

Filc hartija i karton

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 4805 50.

4805 91 00

Mase 150 g/m2 ili manje

Ovaj tarifni podbroj uključuje hartiju i karton u celini izrađene od prerađene hartije (otpadaka i ostataka), bez aditiva i koji imaju indeks pucanja od 0,8 kPa ili veći ali ne preko 1,9 kPa.

4805 92 00

Mase veće od 150 g/m2 ali manje od 225 g/m2

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4805 91 00 primenjuje se mutatis mutandis.

4805 93 20

Izrađeno od prerađene hartije

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4805 91 00 primenjuje se mutatis mutandis.

4806

Biljna pergament hartija, hartija nepropustljiva za masnoće, paus hartija i kristal hartija i ostale glazirane prozirne i poluprozirne hartije, u rolnama ili listovima

4806 10 00

Biljna pergament hartija

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4806, st. 1-4.

4806 20 00

Hartija nepropustljiva za masnoće

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4806, st. 5-8.

4806 30 00

Paus hartija

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4806, stav 9.

4806 40 10 i 4806 40 90

Kristal i ostale glazirane prozirne ili poluprozirne hartije

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4806, st. 10. i 11.

4808

Hartija i karton, talasasti (sa ili bez zalepljenih ravnih površinskih listova), naborani krepovani, plisirani, reljefni ili bušeni, u rolnama ili listovima, osim one vrste hartije koja je opisana u tarifnom broju 4803

4808 10 00

Hartija i karton talasasti, uključujući bušene

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4808, tačka (1).

4808 40 00

Kraft hartija naborana (krepovana ili plisirana) uključujući reljefne ili bušene

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4808, tač. (2), (3) i (4).

4808 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4808, tač. (2), (3) i (4).

4809

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostala hartija za kopiranje ili prenošenje (uključujući premazanu ili impregnisanu hartiju za matrice za umnožavanje ili ofset ploče), štampana ili neštampana, u rolnama ili listovima

4809 20 00

Samokopirajuća hartija

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4816, deo (A) pod (2). Međutim, proizvodi iz ovog tarifnog podbroja moraju zadovoljavati kriterijume u pogledu dimenzija iz Napomene 8. uz ovu glavu.

4809 90 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode navedene u HS Komentaru uz tarifni broj 4816, deo (A) pod (1) i ostalu hartiju za kopiranje i prenošenje, kao i premazanu i impregnisanu hartiju za matrice za umnožavanje ili ofset ploče. Međutim, proizvodi iz ovog tarifnog podbroja moraju zadovoljavati kriterijume u pogledu dimenzija iz Napomene 8. uz ovu glavu.

4810

Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava i bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini, ukrašeni ili neukrašeni po površini, štampani ili neštampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo koje veličine

4810 13 00 do 4810 19 00

Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, koji ne sadrže vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom ili kod kojih ne više od 10%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine takva vlakna

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4810 13, 14 19, 4810 22 i 4810 29.

4810 22 00 do 4810 29 80

Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, kod kojih više od 10%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 i 4810 29.

4810 22 00

Hartija male mase, premazana

Videti Napomenu 7. za tar. podbr. uz ovu glavu.

4810 92 10 do 4810 92 90

Višeslojna

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4805, stav 2. pod (2).

4811

Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih vlakana, premazani impregnisani, prekriveni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili štamapani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih veličina, osim proizvoda iz tarifnog broja 4803, 4809 ili 4810

Ovaj tarifni broj uključuje pojedine podne pokrivače, koji nisu pogodni za tapete, na podlozi od papira ili kartona.

Ovaj tarifni broj isključuje proizvode koji su pogodni za upotrebu i kao podni pokrivači i kao tapete (tarifni broj 4823).

4811 10 00

Hartija i karton, prevučeni katranom, bitumenom ili asfaltom

Ovaj tarifni podbroj uključuje listove za zaštitu od vlage koji se sastoje od dva lista krep hartije impregnisane asfaltom, sa jednim tankim listom aluminijumske folije između njih.

Ovaj tarifni podbroj isključuje krovne ploče koje se sastoje od kartonske podloge koja je potpuno obavijena ili sa obe strane prekrivena slojem asfalta ili sličnog materijala (tarifni broj 6807).

4811 51 00 i 4811 59 00

Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni plastičnim masama (isključujući lepkove)

Hartija i karton, premazani ili prekriveni plastičnim masama spadaju u ove tar. podbr. ako debljina plastične mase nije veća od polovine ukupne debljine (videti Napomenu 2 (e) uz ovu glavu).

4811 60 00

Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerolom

Ovaj tarifni podbroj uključuje parafinisanu hartiju i karton koji su namenjeni za proizvodnju kontejnera za mleko ili voćne sokove odnosno omota za ploče itd. i na čijoj jednoj strani je štampa ili ilustracije u vezi sa robom koja se u njima nalazi.

4811 90 00

Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od celuloznih vlakana

Ovaj tarifni podbroj uključuje kontinuelne forme. Ove forme se sastoje od listova, obično savijenih, ili u rolnama, poprečno perforiranih u ujednačenim razmacima, dajući niz formi koje se mogu odvojiti na perforacijama. One sadrže štampani materijal koji iziskuje doštampavanje. Ovi proizvodi mogu imati i rupice sa strane koje omogućavaju njihovu upotrebu naročito u brzim štampačima ili knjigovodstvenim mašinama.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje kontinuelne poslovne obrasce u više primeraka (tarifni podbroj 4820 40 00).

4816

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija

4816 20 00

Samokopirajuća hartija

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4816, deo (A) pod (2). Proizvodi iz ovog tarifnog podbroja ne mogu imati dimenzije utvrđene u Napomeni 8. uz ovu glavu (tarifni broj 4809).

4816 90 00

Ostalo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4816, deo (A), pod (1) i (3) i deo (B) pod (1). Proizvodi iz ovog tarifnog podbroja ne mogu imati dimenzije utvrđene u Napomeni 8. uz ovu glavu (tarifni broj 4809).

Ovaj tarifni podbroj uključuje i ofset ploče (videti HS Komentar uz tarifni broj 4816, deo (B) pod (2) druga rečenica). Na ove proizvode se ne primenjuju uslovi u pogledu dimenzija.

4818

Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana

4818 90 10 i 4818 90 90

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju posteljne podmetače.

4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično

4819 20 00

Složive kutije, od netalasaste hartije ili kartona

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4819, deo (A) stav 2.

4819 60 00

Registratori, kutije za pisma, kutije za skladištenje i slični proizvodi, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama i slično

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4819, deo (B).

4820

Registri, knjige za knjigovodstvo, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum -blokovi, dnevnici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetnutom karbon hartijom i slični proizvodi za pisanje, od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od hartije ili kartona

4820 40 00

Poslovni obrasci u više primeraka i setovi sa umetnutom karbon hartijom

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4820, stav 1. pod (4) i (5).

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 4811 90 00.

4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana

4823 20 00

Filter hartija i karton

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4823, stav 2. pod (1).

4823 90 85

Ostali

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4823, stav 2. pod (3) i (6)-(17).

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode koji su pogodni za upotrebu i kao podni pokrivači i kao tapete.

Ovaj tarifni podbroj uključuje i kondenzatorsku hartiju, odnosno hartiju za izolaciju u elektrotehnici koja se upotrebljava kao dielektrik u kondenzatorima. Ona je izuzetno tanka (obično 0,006 do 0,02 mm), veoma ujednačene debljine i u potpunosti bez pora. Obično se pravi od natron ili sulfatne celuloze, a ponekad i od celuloze od otpadnih krpa. Kondenzatorska hartija je hemijski neutralna, bez i najmanjih metalnih čestica i ima veliku mehaničku i dielektričnu otpornost (bez dielektričnih gubitaka).

 

Glava 49
ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI

 

4901

Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal, uključujući i slobodne listove

4901 99 00

Ostalo

Videti Napomenu 3. uz ovu glavu.

4905

Geografske i hidrografske karte ili slične karte svih vrsta, uključujući atlase, zidne karte, topografske planove i globuse, štampani

4905 10 00

Globusi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4905, poslednji stav pre isključenja i isključenje pod (đ).

4905 91 00 i 4905 99 00

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju topografski precizne mape štampane u reklamne svrhe, bez obzira da li sadrže reklamni materijal ili ne (na primer, auto karte koje izdaju proizvođači automobila, naftne kompanije itd.).

4907 00

Poštanske, taksene ili slične marke, neponištene, koje su u opticaju ili su namenjene da budu u opticaju u zemlji u kojoj imaju ili će imati priznatu nominalnu vrednost; hartije sa utisnutim žigom; banknote, čekovi, akcije, deonice, obveznice i slična dokumenta

4907 00 10

Poštanske, taksene i slične marke

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4907, deo (A).

4908

Hartije za preslikavanje (dekalkomanije)

4908 10 00

Hartije za preslikavanje (dekalkomanije), za staklo

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4908, stav 3.

4911

Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije

4911 10 10 i 4911 10 90

Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično

Videti HS Komentar uz tarifni broj 4911, stav 5. pod (1).

4911 10 10

Trgovački katalozi

Ovaj tarifni podbroj obuhvata publikacije koje opisuju ili ilustruju proizvode, sa naznačenim cenama i kataloškim brojevima.

4911 91 00

Slike, gravure i fotografije

Ovaj tarifni podbroj uključuje proizvode iz tarifnog broja 3703 koji su osvetljeni i razvijeni.

Ovaj tarifni podbroj uključuje i umetničku sito štampu (umetničke serigrafije), čak i ako ih je autor potpisao i numerisao.

4911 99 00

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje štampani materijal, kao što su vozne karte i kuponi za ukrcavanje, sa ugrađenom jednom ili više magnetnih traka (tarifni podbroj 8523 21 00).

 

Odeljak XI
TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA

Opšte odredbe

1. Kao što je naglašeno HS komentaru (videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovaj odeljak, poslednji stav uvoda), Odeljak XI je podeljen na dva dela:

a) u prvom delu (Glave 50-55), tekstilni proizvodi su grupisani prema tekstilnom materijalu od kojeg su izrađeni, pri čemu je svrstavanje proizvoda koji se sastoje od mešavine tekstilnih materijala uređeno Napomenom 2. uz ovu glavu;

b) u drugom delu (Glave 56-63), s izuzetkom tar. br. 5809 00 00 i 5902, na nivou glava ni na nivou tar. br. ne pravi se razlika između tekstilnih materijala od kojih su proizvodi izrađeni. Međutim, mnogi tar. br. iz glava 56-63. Kombinovane nomenklature dalje su podeljeni na osnovu tekstilnih materijala od kojih se proizvodi sastoje. U ovakvim slučajevima, svrstavanje u ove tar. podbr. mora biti u skladu sa odredbama Napomene 2. za tar. podbr. uz ovaj odeljak.

2. Napomena za tar. podbr. 2. uz ovaj odeljak određuje pravila za svrstavanja tekstilnih proizvoda koji sadrže dva ili više tekstilnih materijala u tar. br. iz Glava 56 do 63. Ovi proizvodi se svrstavaju u odgovarajuće tar. podbr. prema tekstilnom materijalu koji preovlađuje po masi, po potrebi, uz uvažavanje odredbi Napomene 2 (B) uz ovaj odeljak.

Međutim, pri primeni ovih pravila, moraju se uzeti u obzir odredbe (a) do (v) Napomene za tar. podbr. 2 (B)uz ovaj odeljak.

3. Smernice za tumačenje Napomene 2. uz ovaj odeljak mogu se naći u HS Komentaru (videti, na primer, deo (I) pod (A) Opštih odredaba uz ovaj odeljak).

Pri primeni Napomene 2, ne uzima se u obzir sledeće:

a) predivo sadržano u rubovima, pod uslovom da rubovi ne predstavljaju bitan deo gotovog proizvoda, kao na primer rubovi određenih materijala koji se upotrebljavaju za kišobrane ili šalove;

b) izdvojena prediva ugrađena u materijal, da bi označila mesto sečenja;

v) prediva sadržana u krajevima materijala, ako su ta prediva od nekog tekstilnog materijala koji se razlikuje od onoga od kojeg je izrađen sam tekstilni materijal.

4. Za značenje izraza "nebeljeno", "beljeno" i "obojeno" kada se odnose na prediva i značenje izraza "nebeljeni", "beljeni", "obojeni", "od prediva različitih boja" i "štampani" kada se odnose na tkane materijale, videti Napomene za tar. podbr. 1 (a) do (ž) uz ovaj odeljak.

5. Za opis različitih prepletaja, videti Dopunski komentar CN za tar. podbr., deo (I) pod (C) Opštih odredbi HS Komentara uz ovaj odeljak.

Glava 50
SVILA

 

5004 00

Svileno predivo (osim prediva od otpadaka svile) nepripremljeno za prodaju na malo

5004 00 10

Nebeljeno, isprano ili beljeno

Nebeljeno svileno predivo sastoji se od jedne ili više upredenih niti sirove svile; predivo iz kojeg nije uklonjen sericin (nije degumirano). Nebeljeno svileno predivo može sadržati do 30% sericina (prirodne gume), a u većini slučajeva još uvek ima svoju prirodnu, blago-žućkastu boju. Nebeljeno svileno predivo se obično dalje obrađuje, ali može se neposredno ugraditi u materijale.

Pranjem nebeljenog svilenog prediva vrši se degumiranje, čime se niti oslobađaju gumenog omotača - sericina. Ovo se obično vrši vrućom vodom sa sapunom ili razređenim kalijum-hidroksidom.

Preostale prirodne boje se uništavaju beljenjem.

5005 00

Predivo od otpadaka svile, nepripremljeno za prodaju na malo

5005 00 10

Nebeljeno, isprano ili beljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5004 00 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5007

Tkani materijali od svile ili od otpadaka svile

5007 20 11 do 5007 20 71

Ostali materijali koji po masi sadrže 85% ili više svile ili drugih otpadaka svile, osim buret-svile

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5007 20.

5007 20 11 i 5007 20 19

Krep

Ovi tar. podbr. obuhvataju tekstilne materijale koji su obično lagani i čija zrnasta ili nabrana ili zgužvana površina je rezultat upotrebe krep prediva, tj. jako upredenih prediva (obično 2000 do 3600 uvoja po metru), sa prirodnom tendencijom da stvaraju petlje.

Ova prediva se mogu upotrebljavati u osnovi ili u potki ili i u jednoj i u drugoj, ili sama ili kombinovana sa manje upredenim predivima. Prediva sa suprotnim uvojima često se smenjuju, tj. prediva sa "S" uvojem slede prediva sa "Z" uvojem, kako bi se tendencija uvijanja susednih prediva usmerila u suprotnim smerovima, na taj način obezbeđujući ravnomerno nabiranje.

Ovi tar. podbr. obuhvataju pravi krep, tj. onaj kod kojeg je veći deo osnove ili potke od krep prediva. Najpoznatiji su krepdešin, krep-maroken, krep-žoržet, krep-saten, šarmez-krep i šifon-krep.

Tekstilni materijali koje su krepirani samo sa jedne strane ili na delu svoje površine (trake, pruge ili uzorci) takođe se svrstavaju u ove tar. podbr.

Ovi tar. podbr. ne obuhvataju tekstilne materijale kod kojih se krep efekat dobija na drugi način osim upotrebom krep prediva, na primer, one u kojima je krepirani izgled rezultat kombinovane upotrebe određenog tkanja (na primer, "samurovina") i prediva različitih veličina i upredanja.

5007 20 21 do 5007 20 39

Pongee, habutai, honan, šantung, corah i slični dalekoistočni materijali, od čiste svile (nemešane sa buretom ili drugim otpacima od svile ili sa drugim tekstilnim materijalima)

Tekstilni materijali iz ovih tar. podbr. imaju različite individualne karakteristike u pogledu svoje prirode, tkanja i izgleda.

Najčešće su tkane na lokalno izrađenim ručnim razbojima prostim prepletajima (platneni, keper, satenski) od sirovih (neupredenih) svilenih filamenata sastavljenih bez upredanja. Njihovi rubovi obično imaju nedostatke. Savijaju se kao novčanik: dva kraja se spoje po dužini koja se potom savije oko njih. Kod nekih vrsta (naročito iz Kine), ponekad se primenjuje drugačiji metod savijanja: jedan kraj ispod, jedan kraj iznad, nakon čega je ponovo savijena po dužini, sa četiri preklopa po jardu (0,91 m).

Međutim, one mogu biti isporučene i drugačije, na primer, urolane.

Ovi tekstilni materijali uključuju:

1. Habutai; japanski tekstilni materijal sa platnenim ili keper prepletajem, tkana od jednožičnog prediva bez upredanja. Izraz "habutai" obično označava tekstilni materijal platnenog prepletaja, a "keperski habutai" keper prepletaja.

U nebeljenom stanju, ovi materijali su grubi na dodir i sivkasto-bele ili prljavo-bele boje. Kada su isprane (na primer, beljenjem), tj. kada je odstranjen sericin, ovi tekstilni materijali su bele ili prljavo-bele i mogu se upotrebljavati za izradu proizvoda bez dalje obrade.

Beljenje ovih materijala obično se završava skrobljenjem ili punjenjem koje im daje puniji sastav i veću masu.

2. Pongee; Kineski tekstilni materijal poznat kao šantung, honan, asan, ningai, u zavisnosti od pokrajine iz koje potiče. Ovi tekstilni materijali su relativno debeli i imaju veću masu su od pomenutih japanskih tekstilnih materijala; u nebeljenom stanju, one su žućkaste ili crvenkaste boje a, u ispranom stanju im je boja slična lanu ili batistu koji je nebeljen ili samo opran. Mogu da budu ili da ne budu rebraste, pri čemu rebrasti efekat nastaje platnenim prepletajem prediva različite debljine;

3. Tusa (ili tusore); tekstilni materijal koja potiče iz jedne regije severoistočne Indije, tkan od svile od divlje svilene bube. Ovaj izraz je proširen uključivanjem kineskih tekstilnih materijala, tako da sada uključuje i tekstilne materijale sličnog tipa, proizvedene u nekoliko dalekoistočnih zemalja, od svile, dobijene od divlje svilene bube koja se hrani hrastovim lišćem;

4. Corah; tekstilni materijal proizveden u oblasti Kalkute koji veoma podseća na japanski habutai ali se od njega razlikuje po tome što je manje ujednačen i izrađen je od debljeg prediva. Jedna od njegovih karakteristika je prisustvo pletenice provučene kroz rub.

5007 20 41

Providni materijali (otvoreno tkanje)

Providni materijali (otvoreno tkanje) su oni kod kojih su razmaci između pojedinačnih niti osnove i pojedinačnih niti potke najmanje jednaki prečniku upotrebljenog prediva.

5007 20 61

Širine preko 57 cm, ali ne preko 75 cm

Ovaj tarifni podbroj obuhvata naročito materijale širine koje se upotrebljavaju za izradu kravata.

 

Glava 51
VUNA, FINA ILI GRUBA, ŽIVOTINJSKA DLAKA; PREDIVO I TKANI MATERIJALI OD KONJSKE DLAKE

 

5102

Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena niti češljana

5102 11 00

Od kašmirskih koza

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5102 11.

5103

Otpaci od vune ili fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpatke prediva ali isključujući raščupane tekstilne materijale

5103 10 10

Nekarbonizovan

Za tumačenje izraza "nekarbonizovan", videti HS Komentar uz tarifni broj 5101, stav 3. pod (B).

5103 10 90

Karbonizovan

Za tumačenje izraza "karbonizovan", videti HS Komentar uz tarifni broj 5101, stav 3. pod (V).

5105

Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, vlačena ili češljana (uključujući češljanu vunu u pramenovima)

5105 21 00

Češljana vuna, u pramenovima

Za definiciju izraza "češljana vuna, u pramenovima", videti HS Komentar uz tarifni broj 5105, stav 7.

5105 31 00

Od kašmirskih koza

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5102 11.

5106

Predivo od vlačene vune, nepripremljeno za prodaju na malo

5106 10 10

Nebeljeno

Nebeljeno vuneno predivo je predivo dobijeno od vune koja je temeljno očišćena pomoću nekoliko postupaka. Ono nije beljeno, obojeno ili štampano i stoga još uvek ima prirodnu boju vune.

Videti i Dodatnu napomenu 1 (b) uz ovaj odeljak.

5106 20 10

Sa sadržajem 85% ili više po masi vune i fine životinjske dlake

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo predivo sa sadržajem 85% ili više po masi mešavine vune i fine životinjske dlake, u kojoj, po masi, preovlađuje vuna u odnosu na finu životinjsku dlaku; u suprotnom slučaju, predivo se svrstava u tarifni broj 5108.

5106 20 91

Nebeljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5107

Predivo od češljane vune, nepripremljeno za prodaju na malo

5107 10 10

Nebeljeno

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10.

5107 20 10 i 5107 20 30

Sa sadržajem 85% ili više po masi vune i fine životinjske dlake

Ovi tar. podbr. obuhvataju samo predivo sa sadržajem 85% ili više po masi mešavine vune i fine životinjske dlake, u kojoj, po masi, preovlađuje vuna u odnosu na finu životinjsku dlaku; u suprotnom slučaju, predivo se svrstava u tarifni broj 5108.

5107 20 10

Nebeljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5107 20 51

Nebeljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5107 20 91

Nebeljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5108

Predivo od fine životinjske dlake (vlačeno ili češljano) nepripremljeno za prodaju na malo

5108 10 10

Nebeljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5108 20 10

Nebeljeno

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5106 10 10 primenjuje se mutatis mutandis.

 

Glava 52
PAMUK

 

5201 00

Pamuk, nevlačen niti češljan

5201 00 10

Hidrofilni ili beljen

Hidrofilni pamuk može apsorbovati velike količine vlage.

Beljeni pamuk je pamuk kod kojeg su strane materije u boji, koje se ne mogu ukloniti na drugi način, uklonjene oksidacijom ili redukcijom različitim hemikalijama.

5208

Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase ne preko 200 g/m2

5208 11 10

Materijali za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje

Ovo su fini materijali, kao gaza, platnenog prepletaja, obično skloni proklizavanju. Izrađeni su od jednožičnog prediva i imaju manje od 28 niti po cm2.

5208 21 10

Materijali za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5208 11 10.

5209

Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m2

5209 42 00

Teksas platno

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu, Opšte odredbe HS Komentara uz ovaj odeljak, deo (I) pod (C) i Dopunski komentar CN za tar. podbr.

5211

Tkani materijali od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase preko 200 g/m2

5211 42 00

Teksas platno

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu, Opšte odredbe HS Komentara uz ovaj odeljak, deo (I) pod (C) i Dopunski komentar CN za tar. podbr.

5211 49 10

Žakard materijali

Žakard materijali imaju teksturiranu šaru izrađenu podizanjem pojedinačnih niti osnove. Na taj način se dobijaju različite ispupčeni obrasci šara. Žakard materijali se u prvom redu upotrebljavaju kao materijal za tapaciranje, prekrivači za dušeke i materijali za zavese.

 

Glava 53
OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PREDIVO OD HARTIJE I TKANI MATERIJALI OD PREDIVA OD HARTIJE

 

5308

Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije

5308 10 00

Predivo od kokosovog vlakna

Samo predivo od kokosovog vlakna koje se sastoji od jedne ili dve niti svrstava se u ovaj tarifni podbroj. Predivo od kokosovog vlakna koje se sastoji od tri ili više niti spada u tarifni broj 5607, u skladu sa Napomenom 3 (A) (g) uz ovaj odeljak.

 

Glava 54
VEŠTAČKI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; TRAKE I SLIČNO OD VEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA

Opšte odredbe

Za definiciju izraza "predivo velike jačine", videti Napomenu 6. uz ovaj odeljak.

Elastomerno predivo je definisano u Napomeni 13. uz ovaj odeljak.

 

5401

Konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih filamenata, pripremljen ili nepripremljen za prodaju na malo

5401 10 12 i 5401 10 14

Konac sa jezgrom

Konac sa jezgrom iz ovih tar. podbr. je predivo za šivenje koje se sastoji od nekoliko međusobno upredenih niti; svaka nit se sastoji od sintetičkog filamenta prevučenog diskontinuelnim prirodnim, sintetičkim ili veštačkim tekstilnim vlaknima.

Imajući na umu njegovu upotrebu, ovo je predivo čvrsto upredenog jezgra, tj. predivo sa neelastičnim jezgrom.

Pošto su ova prediva mešana prediva, ovde se svrstavaju samo kada komponenta "filamenta" preovlađuje po masi (videti Napomenu 2. uz ovaj odeljak). To je obično slučaj kod konca sa jezgrom.

S druge strane, ovi tar. podbr. ne obuhvataju prediva mekog jezgra čije jezgro je od elastomernog prediva čiji sadržaj po masi obično ne prelazi 20% (svrstavanje u skladu sa Napomenom 2. uz ovaj odeljak).

Osim toga, ovi tar. podbr. ne obuhvataju proizvode koji se sastoje od jezgra od elastomernog prediva oko kojeg je spiralno uvijeno gotovo predivo (tarifni odbroj 5606 00 91).

5401 10 16

Teksturirano predivo

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 5402 31 do 5402 39.

5402

Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa

5402 31 00 do 5402 39 00

Teksturirano predivo

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 5402 31 do 5402 39.

5402 46 00

Ostalo, od poliestara, delimično orijentisanih

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5402 46.

5404

Sintetički monofilamenti, finoće od 67 deciteksa ili veće i čija dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 1 mm; trake i slično (na primer, veštačka slama) od sintetičkih tekstilnih materijala prividne širine ne preko 5 mm

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5404 za opis monofilamenta i drugih proizvoda iz ovog tarifnog broja.

5404 11 00 do 5404 19 00

Monofilamenti

Sintetički monofilamenti sečeni na prikladnu dužinu, sa rascepljenim krajevima namenjeni za upotrebu u izradi četki ostaju svrstani u ove tar. podbr.

Višestruko ili kablirano "predivo" formirano sastavljanjem i upredanjem monofilamenata iz ovih tar. podbr. ne svrstava se u ove tar. podbr. i, u zavisnosti od slučaja, spada u tarifni broj 5401, 5402, 5406 ili 5607. Međutim, bez obzira na dimenzije njihovog poprečnog preseka, pojedinačni monofilamenti iz ovih tar. podbr. nikad se ne smatraju "kanapima, užadima, konopcima i kablovima" iz tarifnog broja 5607.

Svrstavanje sintetičkih monofilamenata, traka i sličnih proizvoda u zavisnosti od dimenzija njihovog poprečnog preseka (ili širine) rezimirano je u sledećoj tabeli:

5404 90 10

Od polipropilena

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 3920 20 80 primenjuje se mutatis mutandis ali vidljiva širina dekorativne trake iz ovog tarifnog podbroja ne prelazi 5 mm.

5405 00 00

Veštački monofilamenti, finoće od 67 deciteksa ili veće i čija dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 1 mm; trake i slično (na primer, veštačka slama) od veštačkog tekstilnog materijala vidljive širine ne preko 5 mm

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 5404 primenjuje se mutatis mutandis.

5408

Tkani materijali od prediva od veštačkih filamenata, uključujući tkane materijale dobijene od proizvoda iz tarifnog broja 5405

5408 22 10

Širine preko 135 cm, ali ne preko 155 cm, platnenog prepletaja, keper prepletaja, unakrsnih keper prepletaja ili saten prepletaja

Za opis izraza "platneni prepletaj", "keper prepletaj" i "unakrsni keper prepletaj" videti HS Komentar uz tar. podbr. u delu (I) pod (C) Opštih odredbi HS Komentara uz ovaj odeljak.

Kod saten (atlast) prepletaja, tačke ukrštanja su tako raspoređene da se ne dodiruju. Rezultat toga je glatka, sjajna površina. Saten mora biti u najmanje petožičnom prepletaju.

Ovaj obrazac tkanja prikazan je na sledećem dijagramu:

 

 

Glava 55
VEŠTAČKA ILI SINTETIČKA VLAKNA, SEČENA

 

5516

Tkani materijali od veštačkih vlakana, sečenih

5516 23 10

Žakard materijali širine 140 cm ili veće (tkanine za dušeke)

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 5211 49 10 primenjuje se mutatis mutandis.

 

Glava 56
VATA, FILC I NETKANI TEKSTIL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH

Opšte odredbe

Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

 

5601

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna dužine ne preko 5 mm (flok); prah i nope, od tekstilnog materijala

5601 21 10 do 5601 29 00

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate

Ovi tar. podbr. uključuju "vatene štapiće", od drveta, plastike ili urolane hartije čiji bar jedan kraj je obavijen vatom, koji se upotrebljavaju za čišćenje ušiju, nozdrva, noktiju, itd., za nanošenje antiseptika ili losiona za kožu i u nezi lepote.

5601 21 10

Hidrofilna

Dopunski komentar CN za izraz "hidrofilni" kod tarifnog podbroja 5201 00 10 primenjuje se mutatis mutandis.

5601 30 00

Flok, prah i nope, od tekstilnog materijala

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5601, delovi (B) i (C).

5602

Filc, impregnisan ili neimpregnisan, prevučen ili neprevučen, laminiran ili nelaminiran

5602 10 11 i 5602 10 19

Iglani filc

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5602, stav 4.

5602 10 31 i 5602 10 38

Materijali sa vlaknima obrađenim prošivno-pletaćim postupkom

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5602, stav 7.

5606 00

Obavijeno predivo, trake i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405, (osim onih iz tarifnog broja 5605 i obavijenog prediva od konjske dlake); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno zamkasto predivo

5606 00 91

Obavijeno predivo

Jezgro obavijenog prediva može se sastojati i od elastomernog prediva (videti Napomenu 13. uz ovaj odeljak).

 

Glava 57
TEPISI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI

Opšte odredbe

Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

5701

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, čvorovani, bilo da jesu ili nisu gotovi

Prethodna i završna faza u proizvodnji čvorovanih tepiha, prostirki i krpara, kako je opisano u HS Komentaru uz tarifni broj 5701, je prosto tkanje nekoliko niti potke sa nitima osnove tako da krajevi ili "glave" tepiha ostanu na mestu. Ponekad ovi tkani krajevi mogu biti dobijeni dodatnim porubima.

Kada se dođe do završne faze u proizvodnji tepiha, osnova se seče na izvesnoj udaljenosti od "glava". Na taj način se dobijaju rese koje se sastoje od slobodnih krajeva i osnove. Kod kvalitetnih tepiha, rese su ponekad podeljene na nekoliko grupa koje su potom čvorovane guranjem čvorova unazad što je bliže moguće tkanom delu kako bi se sprečilo da se niti potke izvuku iz resa. Postoje i tepisi sa dodatim resama kod kojih stoga rese nisu dobijene od same osnove tepiha.

Kod većine tepiha, obrazac tkanja omogućava razlikovanje pozadine od ivica. Ivica zapravo obezbeđuje okvir za pozadinu i spaja je sa rubovima i glavama tepiha.

Ručno rađeni tepisi pravougaonog oblika retko imaju potpuno paralelne rubove. Stoga, ako se primenjuje složena stopa, dimenzije tepiha se utvrđuju po srednjim linijama, odnosno po ravnim linijama koje prolaze sredinom poprečnih strana.

Pri izračunavanju površine svakog tepiha, delove kvadratnog decimentra treba zanemariti.

5702

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači tkani, netaftovani, niti flokovani, bilo da jesu ili nisu gotovi, uključujući "Kelim", "Šumak", "Karamani" i slične ručno tkane prostirke

5702 10 00

"Kelim", "Šumak", "Karamani" i slične ručno tkane prostirke

Ovaj tarifni podbroj uključuje teške ručno tkane materijale. Oni su obično raznobojni, ravne površine bez petlji ili flora. Neki imaju uzdužne praznine između niti osnove koje formiraju razmak između niti potke različitih boja.

Pogodni su za upotrebu kao podni pokrivači, prekrivači za divan, zidne tapiserije ili zavese za vrata.

Izrađeni su od egzotičnih materijala, poreklom uglavnom sa Bliskog istoka i mogu biti metražni ili, češće, u gotovim komadima sa porubima, resama odnosno našivenim ivicama ili sa drugačijom završnom obradom.

 

Glava 58
SPECIJALNE TKANINE; TAFTOVANI TEKSTILNI PROIZVODI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ

Opšte odredbe

Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

5801

Tkani materijali sa florom i materijali od žanila prediva, osim tkanina iz tarifnog broja 5802 ili 5806

Ne dovodeći u pitanje odredbe utvrđene u ovom odeljku u pogledu svrstavanja predmeta koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala, treba imati na umu da u slučaju materijala od žanila prediva, treba uzeti u obzir samo tekstilne materijale koji čine flor žanila prediva.

Imitacije somota ili pliša izrađene na pletaćim mašinama spadaju u tarifni broj 5907 00 00 ili u Glavu 60, u zavisnosti od slučaja.

5801 21 00 do 5801 27 00

Od pamuka

Videti HS Komentar uz tar. podbr. 5801 22 i 5801 32.

5804

Til i ostali mrežasti materijali, osim tkanih, pletenih ili kukičanih; čipka u metraži, u trakama ili u motivima, osim materijala iz tar. br. 6002 do 6006

5804 10 10 i 5804 10 90

Til i ostali mrežasti materijali

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5804, deo (I).

Imitacije tila izrađene na pletaćim mašinama (na primer, na rašel mašinama) spadaju u Glavu 60.

5804 10 10

Običan (bez šare)

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, običan til i drugi mrežasti materijali su oni koji imaju seriju pravilnih otvora istog oblika i veličine na čitavoj površini, bez šara ili popunjenih otvora. Pri primeni ove definicije, ne uzimaju se u obzir manji otvoreni razmaci svojstveni formiranju otvora.

5804 21 10 do 5804 29 90

Čipka mašinski rađena

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5804, deo (II).

Za potrebe razlikovanja između ručno i mašinski rađene čipke, videti HS Komentar uz tar. podbr. 5804 21, 5804 29 i 5804 30.

Treba voditi računa da se pleteni materijali koji su veoma slični čipki i zapravo se prodaju kao čipka, ne svrstaju u tarifni broj 5804. Takvi materijali se proizvode na rašel mašinama i mogu se prepoznati po tome što je kod njih mreža formirana ukrštanjem očica što podseća na pletenje po osnovi, a ne nitima osnove (ravnim) i nitima potke (nagnutim).

Za popunjavanje praznih delova mustre, nit koja se koristi uvodi se u otvor što obrazuje strane malog šestougaonika mreže gde je na mestu drži neka vrsta lančanog boda. Stoga, mreža ne prestaje tamo gde počinje mustra; naprotiv, ona čini njegovu podlgou (što nije uvek slučaj kod mašinski rađene čipke).

Smernice date u eksplanatornoj napomeni HS za tar. podbr. 5804 21, 5804 29 i 5804 30 koje omogućavaju raspoznavanje mašinski rađene čipke važe i za rašel "čipku": otvori ili delovi otvora koji ostaju nakon sečenja u trake, kretanje konturnih niti i niti mustre, mehanička pravilnost neke greške, itd.

Ipak, za svrhe Kombinovane nomenklature, čipka izrađena na rašel mašini smatra se pletenom i stoga se svrstava u Glavu 60.

Materijali koji su imitacija vezene čipke (guipure), proizvedeni na isti način kao hemijski vez, ne svrstavaju se kao mašinski rađena čipka i spadaju u tarifni broj 5810.

5806

Uzani tkani materijali, osim proizvoda iz tarifnog broja 5807; uzani materijali koji se sastoje samo od osnove čije su niti međusobno zalepljene (bolduk)

5806 20 00

Ostali tkani materijali, sa sadržajem 5% po masi ili više elastomernog prediva ili niti od gume

Za definiciju izraza "elastomerno predivo" videti Napomenu 13. uz ovaj odeljak.

5806 32 10

Sa pravim ivicama

Uzani tkani materijali sa pravim ivicama su oni koji se sastoje od osnove i potke, čija dva uzdužna ruba su formirana zaokretanjem niti potke. Budući da je nit neprekidna, sprečeno je paranje.

5806 40 00

Materijali koji se sastoje samo od osnove bez potke čije su niti međusobno slepljene (bolduk)

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5806, deo (B).

5810

Vez u metraži, u trakama ili motivima

5810 10 10 i 5810 10 90

Vez bez vidljive podloge

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5810 10.

 

Glava 59
TEKSTILNE TKANINE, IMPREGNISANE, PREVUČENE, PREKRIVENE ILI LAMINIRANE, TEKSTILNI PROIZVODI VRSTA POGODNIH ZA TEHNIČKE SVRHE

Opšte odredbe

Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

 

5911

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničke svrhe, navedeni u Napomeni 7. uz ovu glavu

Ovaj tarifni broj obuhvata tekstilne proizvode, kako je definisano u HS Komentaru uz tarifni broj 5911, u metraži ili sečene, kako je izričito navedeno u Napomeni 7 (a) uz ovu glavu, kao i tekstilne proizvode (osim onih iz tar. br. 5908 00 00 do 5910 00 00) sečene u oblike, osim pravougaonog, sastavljene ili na drugi način učinjene gotovim, za tehničke svrhe, dobijene od navedenih proizvoda u metraži ili od drugih tekstilnih proizvoda..

Za obuhvat izraza "tekstilne tkanine", videti Napomenu 1. uz ovu glavu.

5911 10 00

Tekstilne tkanine, filc i tkani materijali postavljeni filcom, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, kožom ili drugim materijalom, koje se upotrebljavaju za oblaganje kardi i slične tkanine za ostale tehničke svrhe, uključujući uzane tkanine izrađene od somota impregnisanog kaučukom ili gumom, za oblaganje tkačkih razboja

Proizvodi iz ovog tarifnog podbroja moraju biti u metraži ili samo sečeni na određenu dužinu ili u pravougaoni oblik; ako su u nekom drugom obliku, spadaju u tarifni podbroj 5911 90 10 ili 5911 90 90.

Izraz "slične tkanine za ostale tehničke svrhe" označava samo tekstilne tkanine, filc i tkane materijale postavljene filcom, kombinovane sa drugim materijalima (na primer, kaučukom, kožom) kako je naznačeno u naimenovanju tarifnog podbroja. Takve tkanine uključuju ofset platno, kombinovano sa kaučukom, koje se upotrebljava za prekrivanje rotacionih cilindara i čija je masa 1500 g/m2 ili manja (bez obzira na odnos tekstilnog materijala i kaučuka) ili veća od 1500 g/m2 ako sadrže više od 50% po masi tekstilnog materijala. Platno mase veće od 1500 g/m2 i sa sadržajem kaučuka od najmanje 50% spadaju u tarifni broj 4008.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje trake za transport ili transmisiju, koje se sastoje od jedne ili više traka od listova od tkanog materijala za pletarstvo ugrađenih u sendviču između dve trake od poliamidne tkanine, pri čemu trake od materijala za pletarstvo služe samo kao ojačanje, a sve trake su termički slepljene, debljine manje od 3 mm, neodređene dužine ili sečene na određenu dužinu. Ova vrsta traka, debljine 3 mm ili veće, beskrajne ili sa spojnicama, spada u tarifni broj 5910 00 00.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata tekstilne tkanine sa jednom osnovom i potkom prevučene plastičnom masom (tarifni broj 5903) ili kaučukom (tarifni broj 4008 ili 5906).

5911 20 00

Tkanine za sita, bilo da jesu ili nisu gotove

Videti HS Komentar uz tarifni broj 5911, (A), (2).

Ovi materijali mogu biti u metraži ili gotovi u skladu sa predviđenom namenom (na primer, iskrojeni, opšiveni trakom, opremljeni metalnim okcima).

Kada se isporučuju u metraži, tkanine za sita, koje nisu gotove, moraju biti neizbrisivo označene na takav način da se može nedvosmisleno utvrditi da je ta roba namenjena za sita ili za slične industrijske namene:

- Oznaka koja se sastoji od pravougaonika i njegovih dijagonala mora biti reprodukovana, na jednakim razmacima, duž ivica tkanine - ne prelazeći na rubove - na takav način da udaljenost između dva uzastopna znaka, merena između susednih krajeva pravougaonika ne bude veća od jednog metra i da oznake na jednom rubu budu tako raspoređene da se nalaze na pola puta od onih na drugom rubu (centar svake oznake mora biti podjednako udaljen od centra dve najbliže oznake na suprotnom rubu).

- Linije koje čine stranice pravougaonika moraju biti 5 mm debljine, a dijagonale 7 mm. Pravougaonik meren po spoljnim ivicama linija mora biti bar 8 cm dužine i 5 cm širine.

- Oznake moraju biti štampane u jednoj boji u kontrastu sa bojom materijala i moraju biti neizbrisive.

Svaka oznaka je tako postavljena da su duže stranice pravougaonika paralelne sa osnovom materijala (videti skicu u nastavku):

Carinski organi mogu prihvatiti druge oznake kada te oznake nedvosmisleno ukazuju da je ta roba namenjena za industrijsku upotrebu, kao što je prosejavanje, filtriranje itd., a ne za odeću ili slične namene.

Ovaj tarifni broj ne uključuje okvire za sito štampu, koji se sastoje od tkanine fiksirane na nosač (tarifni podbroj 5911 90 90), ručna sita i ručna rešeta (tarifni broj 9604 00 00).

5911 90 10 i 5911 90 90

Ostali

Ovi tar. podbr. obuhvataju tekstilne proizvode nabrojane u eksplanatornoj naomeni HS uz tarifni broj 5911, deo (A), s izuzetkom tekstilnih tkanina navedenih u tarifnim podbr. 5911 10 00, 5911 20 00 i 5911 40 00, zajedno sa proizvodima nabrojanim u HS Komentaru uz tarifni broj 5911, deo (B), s izuzetkom gotove tkanine za sita koja spada u tarifni podbroj 5911 20 00 i proizvodima koji spadaju u tar. podbr. 5911 31 11 do 5911 32 90.

Za svrstavanje proizvoda izrađenih od spojenih spirala od monofilamenata, sličnih namena kao tekstilne tkanine i filcevi koji se upotrebljavaju u mašinama za proizvodnju hartije i sličnim mašinama, videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5911 90.

 

Glava 60
PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI

Opšte odredbe

Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

6002

Pleteni ili kukičani materijali širine ne preko 30 cm, sa sadržajem 5% ili više po masi elastomernog prediva ili niti od kaučuka ili gume, osim onih iz tarifnog broja 6001

Za definiciju izraza "elastomerno predivo" videti Napomenu 13. uz ovaj odeljak.

6003

Pleteni ili kukičani materijali širine ne preko 30 cm, osim onih iz tarifnog broja 6001 ili 6002

6003 30 10

Rašel čipka

Rašel čipka je pleteni materijal sa mustrom nalik na čipku izrađen na žakard-rašel mašini. Motivi mustre i osnova mogu biti od materijala različitih gustina. Varijacije u gustini materijala mogu stvoriti efekat senčenja i reljefnu strukturu mustre.

6004

Pleteni ili kukičani materijali širine veće od 30 cm, sa sadržajem 5% ili više po masi elastomernog prediva ili niti od kaučuka ili gume, osim onih iz tarifnog broja 6001

Za definiciju izraza "elastomerno predivo" videti Napomenu 13. uz ovaj odeljak.

6005

Materijali pleteni po osnovi (uključujući i one dobijene na galon pletaćim mašinama), osim onih iz tar. br. 6001 do 6004

Materijali pleteni po osnovi su materijali proizvedeni na mašinama za prepletanje osnove, rašel mašinama ili mašinama za galon kukičanje. Za razliku od materijala pletenih po potki, oni se proizvode kao rezultat međusobnog prepletanja niti osnove pomoću petlji. Materijali pleteni po osnovi sastoje se od jednog ili više sistema niti postavljenih po dužini materijala. Susedne niti se prepliću i istovremeno formiraju petlje (višežična tehnika) (videti i Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, deo (A) pod (II)).

Mašina za galon kukičanje spada u grupu mašina za pletenje po osnovi. One rade sa sistemom osnove postavljenim po dužini i sa horizontalnim predivom potke. Mašine za galon kukičanje često se upotrebljavaju za izradu pletenih traka za proizvodnju odeće (elastičnih graničnih traka za ivice pojasa i nogavice, traka s imenom, naramenica, traka za porubljivanje, traka za unutrašnje opšivanje, traka za patent zatvarače) i za izradu traka za porubljivanje zavesa i jastuka.

6005 31 50

Rašel čipka, osim za zavese ili mrežaste materijale za zavese

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6003 30 10.

6005 32 50

Rašel čipka, osim za zavese ili mrežaste materijale za zavese

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6003 30 10.

6005 33 50

Rašel čipka, osim za zavese ili mrežaste materijale za zavese

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6003 30 10.

6005 34 50

Rašel čipka, osim za zavese ili mrežaste materijale za zavese

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6003 30 10.

 

Glava 61
ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI

Opšte odredbe

1. Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

2. Za svrstavanje odevnih predmeta pripremljenih u setovima za prodaju na malo, videti Napomenu 14. uz ovaj odeljak.

3. Kada neki odevni predmet koji ulazi u sastav odela ili kostima, odnosno kompleta iz tarifnog broja 6103 odnosno 6104 ima dodatke ili ukrase kojih nema na drugim odevnim predmetima u kompletu, svi ovi komadi odeće ostaju svrstani kao odela ili kostimi, odnosno kompleti, sve dok su ti dodaci ili ukrasi od manjeg značaja i ograničeni na jedno ili dva mesta na odevnom predmetu (na primer, na kragni ili krajevima rukava odnosno na reverima i džepovima).

Međutim, kada su ti ukrasi proizvedeni tokom pletenja odevnog predmeta, ne mogu se svrstati kao odela ili kostimi, odnosno kompleti, osim kada takav ukras predstavlja logo odnosno drugi sličan simbol.

4. Odevni predmeti koji pokrivaju gornji deo tela, za razliku od odevnih predmeta koji pokrivaju donji deo tela i odevnih predmeta koji pokrivaju čitavo telo (na primer, kaputi, haljine), su odevni predmeti:

- koji su po svojim objektivnim karakteristikama (stil, kroj, itd.) očigledno predviđeni da se nose kao anorak, sako i gornji deo kompleta, košulja ili bluza, gornji deo pidžame, pulover, džemper i prsluk, gornji deo skijaškog odela itd. (osim ako nije drugačije određeno, ovi odevni predmeti ne moraju potpuno pokrivati gornji deo tela), i

- ne dosežu duže od polovine butina. Međutim, zbog modnih trendova, neki delovi ovih odevnih predmeta mogu dosezati duže od polovine butina (na primer, kitnjaste moderne rese, ali i tradicionalni produženi leđni delovi fraka) i zanemarljivi su u pogledu dužine odevnog predmeta, jer ne menjaju funkciju ovih odevnih predmeta, a to je da pokriju gornji deo tela.

6101

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi za muškarce i dečake, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6103

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6201 91 00 do 6201 99 00 primenjuje se mutatis mutandis.

6101 20 10

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Jedna od karakteristika ovih "kaputa i sličnih proizvoda" je da, kada se obuku, treba da pokriju telo bar do polovine butina.

Po pravilu, u slučaju standardnih veličina (normalnih veličina) muške odeće (isključujući dečiju), minimalna dužina, merena od šava okovratnika na potiljku (sedmi pršljen) do donje ivice, na položenom odevnom kragne, odgovara merama u centimetrima iz tabele u nastavku (videti skicu).

Mere prikazane u tabeli predstavljaju proseke mera uzetih sa niza odevnih predmeta u standardnim (normalnim) veličinama za muškarce (isključujući dečake) - S (small, male veličine), M (medium, srednje veličine) i L (large, velike veličine).

Dužina u centimetrima, merena niz leđa odevnog predmeta, od šava kragne do donje ivice odevnog predmeta - standardne veličine za muškarce (isključujući dečake)

Odevni predmeti koji nisu dovoljno dugi da bi se svrstavali kao kaputi ili slično, s izuzetkom vozačkih jakni (vozačke jakne i slično - videti definiciju u nastavku), koje takođe pripadaju ovde, svrstavaju se u tarifni podbroj 6101 20 90, 6101 30 90 ili 6101 90 80.

Vozačke jakne

Vozačke jakne su komotni spoljašnji odevni predmeti dugih rukava i nose se preko ostale odeće za zaštitu od vremenskih uslova. Obično su izrađene od punijih tekstilnih materijala, osim onih iz tarifnog broja 5903, 5906 ili 5907 00 00. Vozačke jakne mogu biti različitih dužina, od ispod prepona do polovine butina. Mogu biti sa jednorednim ili dvorednim kopčanjem.

Vozačke jakne obično imaju sledeće elemente:

- ceo otvor na prednjici, kopčanje dugmadima, a ponekad i pomoću patent zatvarača ili drikerima,

- postavu, koja može biti odvojiva (može biti punjena i/ili štepana),

- jedan centralni zadnji šlic ili dva bočna.

Neobavezni elementi:

- džepovi,

- kragna.

Vozačke jakne nemaju sledeće elemente:

- kapuljaču,

- uvučenu uzicu ili drugo sredstvo za zatezanje na pojasu i/ili na donjem rubu odevnog predmeta; Međutim, ovo ne isključuje kaiš.

Izraz "i slično", kada je reč o vozačkim jaknama, uključuje i odevne predmete koji imaju iste karakteristike kao vozačke jakne ali imaju i kapuljaču.

6101 30 10

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6101 20 10.

6101 90 20

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6101 20 10.

6102

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi za žene i devojčice, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6104

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6201 91 00 do 6201 99 00 primenjuje se mutatis mutandis.

6102 10 10

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6101 20 10 primenjuje se mutatis mutandis, pri čemu su odgovarajuće mere odeće za žene (isključujući devojčice) sledeće:

Dužina u centimetrima, merena niz leđa odevnog predmeta, od šava kragne do donje ivice odevnog predmeta - standardne veličine za žene (isključujući devojčice)

 

6102 20 10

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6102 10 10.

6102 30 10

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6102 10 10.

6102 90 10

Kaputi, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6102 10 10.

6104

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-pantalone, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž-pantalone i šorcevi (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i devojčice, pleteni ili kukičani

6104 41 00 do 6104 49 00

Haljine

Izraz "haljine" označava odevne predmete namenjene za pokrivanje tela, koji obično kreću od ramena i mogu dosezati do gležnjeva ili ispod njih, sa rukavima ili bez rukava. Moraju biti takve da se mogu nositi bez istovremenog nošenja još nekog odevnog predmeta. Ovaj izraz takođe obuhvata prozirne haljine. Nošenje donjeg veša ne isključuje svrstavanje ovih odevnih predmeta u haljine. Ako se gornji deo takvih odevnih predmeta sastoji od naramenica sa plastronom na prednjoj ili i na prednjoj i na zadnjoj strani, smatraju se haljinama samo ako dimenzije, kroj i položaj plastrona omogućavaju da se mogu nositi na navedeni način. Ako to nije slučaj, ovi odevni predmeti svrstavaju se kao suknje u tar. podbr. 6104 51 00 do 6104 59 00.

6104 51 00 do 6104 59 00

Suknje i suknje-pantalone

Izraz "suknje" označava odevne predmete namenjene za pokrivanje donjeg dela tela, koji obično kreću od struka i mogu dosezati do gležnjeva ili ispod njih. Suknje su odevni predmeti koji se moraju nositi uz bar još jedan odevni predmet, kao što je majica, košulja, bluza, košulja-bluza, pulover ili neki sličan odevni predmet namenjen za pokrivanje gornjeg dela tela. Kada takvi odevni predmeti imaju naramenice, oni u suštini ne prestaju da budu suknje.

Ako, pored naramenica, imaju i plastrone na prednjoj ili i na prednjoj i na zadnjoj strani, takvi odevni predmeti ostaju svrstani pod ovim tar. podbr., kao suknje, ako dimenzije, kroj i položaj navedenih plastrona nisu dovoljni da omoguće da se ti odevni predmeti mogu nositi bez navedenih vrsta odevnih predmeta. Suknje-pantalone su odevni predmeti sa navedenim karakteristikama ali koji pokrivaju svaku nogu zasebno. Njihov kroj i širina razlikuje ih od šortseva ili pantalona.

6106

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i devojčice, pletene ili kukičane

Bluze

Bluze za žene ili devojčice su odevni predmeti od laganih materijala namenjeni za pokrivanje gornjeg dela tela, elegantnog dizajna i obično komotnog kroja, sa kragnom ili bez kragne, sa rukavima ili bez rukava, sa proizvoljnim izrezom oko vrata ili najmanje sa naramenicama, sa dugmadima ili drugim vidom zakopčavanja, pri čemu je odsustvo dugmadi, odnosno zakopčavanja dozvoljeno jedino u slučaju odevnog predmeta sa veoma velikim izrezom, sa ukrasnim dodacima kao što su mašne, žaboi, kravate, čipka ili vez, ili bez njih.

Košulje i košulje-bluze

Košulje i košulje-bluze za žene ili devojčice su odevni predmeti namenjeni za pokrivanje gornjeg dela tela, sa potpunim ili delimičnim otvorom od izreza oko vrata, sa rukavima, obično sa kragnom, sa džepovima ili bez džepova, ali bez džepova ispod struka. Kroj ovih odevnih predmeta zasnovan je na kroju košulja za muškarce ili dečake i stoga je otvor obično na prednjici. Dva dela otvora se zatvaraju, odnosno preklapaju desnim preko levog dela.

Primenom Napomene 9. uz ovu glavu, košulje i košulje-bluze iz ovog tarifnog broja mogu imati otvor čije ivice se ne preklapaju.

Odevni predmeti iz ovog tarifnog broja dosežu do ispod struka, pri čemu su bluze obično kraće od ostalih navedenih odevnih predmeta.

Ovaj tarifni broj ne uključuje odevne predmete koji se, s obzirom na svoju dužinu, mogu nositi kao haljine.

6107

Gaće, noćne košulje, pidžame, bade mantili, kućni ogrtači i slični proizvodi za muškarce ili dečake, pleteni ili kukičani

6107 21 00 do 6107 29 00

Noćne košulje i pidžame

Ovi tar. podbr. uključuju pidžame za muškarce ili dečake, pletene ili kukičane, za koje se - po njihovom opštem izgledu i prirodi materijala - može utvrditi da su isključivo ili uglavnom namenjene za spavanje.

Pidžame se sastoje od dva odevna predmeta, odnosno:

- odevnog predmeta namenjenog za pokrivanje gornjeg dela tela, obično tipa jakne,

- odevnog predmeta koji se sastoji od pantalona ili šortsa jednostavnog kroja, bez otvora,ili sa otvorom na prednjici.

Delovi ovih pidžama moraju biti odgovarajućih ili kompatibilnih veličina i usklađenog kroja, sastava, boja, ukrasa i stepena završne obrade, koji jasno ukazuju da su namenjeni da ih zajedno nosi jedna osoba.

Pidžame moraju biti takve da se može utvrditi da su udobne za spavanje, po:

- prirodi materijala,

- njihovom uglavnom komotnom kroju, i

- odsustvu neudobnih elemenata, kao što su velika ili kabasta dugmad i previše ukrasa.

Jednodelna odeća za spavanje koja pokriva i gornji i donji deo tela obavijajući svaku nogu posebno svrstava se u tarifni podbroj 6107 91 00 ili 6107 99 00.

6108

Kombinezoni, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, bade mantili, kućne haljine i slični proizvodi za žene ili devojčice, pleteni ili kukičani

6108 31 00 do 6108 39 00

Spavaćice i pidžame

Ovi tar. podbr. uključuju pidžame za žene ili devojčice, pletene ili kukičane, za koje se - po njihovom opštem izgledu i prirodi materijala - može utvrditi da su isključivo ili uglavnom namenjene za spavanje.

Pidžame se sastoje od dva odevna predmeta, odnosno:

- odevnog predmeta namenjenog za pokrivanje gornjeg dela tela, obično tipa jakne, pulovera ili slično,

- odevnog predmeta koji se sastoji od pantalona ili šortsa jednostavnog kroja, sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja.

Delovi ovih pidžama moraju biti odgovarajućih ili kompatibilnih veličina i usklađenog kroja, sastava, boja, ukrasa i stepena završne obrade koji jasno ukazuju da su namenjeni da ih zajedno nosi jedna osoba.

Pidžame moraju biti takve da se može utvrditi da su udobne za spavanje, po:

- prirodi materijala,

- njihovom uglavnom komotnom kroju, i

- odsustvu neudobnih elemenata, kao što su velika ili kabasta dugmad i previše ukrasa.

Višedelna odeća poznata kao "bejbidol", koja se sastoji od veoma kratke spavaćice i odgovarajućih slip gaćica, takođe se smatra pidžamom.

Jednodelna odeća za spavanje koja pokriva i gornji i donji deo tela obavijajući svaku nogu posebno svrstava se u tar. podbr. 6108 91 00 do 6108 99 00.

6109

Potkošulje i majice, pletene ili kukičane

Vrsta odevnih predmeta, navedena u Dodatnoj napomeni 2. uz ovu glavu, sa delimičnim otvorom na prednjici od izreza oko vrata, koji se kopča ili jedva preklapa, isključena je iz ovog tarifnog broja. Oni uglavnom spadaju u tarifni broj 6105 ili 6106, u zavisnosti od slučaja, u skladu sa odredbama Napomena 4. i 9. uz ovu glavu, ili, kada je reč o odeći bez rukava za muškarce ili dečake, u tarifni broj 6114, u skladu sa odredbama druge rečenice Napomene 4. uz ovu glavu.

6110

Džemperi sa ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

Ovaj tarifni broj obuhvata odevne predmete namenjene pokrivanju gornjeg dela tela, sa rukavima ili bez rukava, sa proizvoljnim izrezom oko vrata, sa kragnom ili bez kragne, sa džepovima ili bez džepova.

Ovi odevni predmeti obično imaju porub ili rebrastu ranflu na donjem rubu, na otvoru prednjice, na krajevima rukava odnosno oko otvora za ruke.

Mogu biti izrađeni od bilo koje vrste pletenog ili kukučanog materijala, uključujući lagane ili fino pletene materijale, od bilo kog tekstilnog vlakna.

Mogu imati bilo koji oblik ukrasa, uključujući čipku ili vez.

Primeri odevnih predmeta koji spadaju u ovaj tarifni broj:

1. džemperi i puloveri, uključujući dukserice (sa V izrezom, uskim izrezom, okruglim ili čamac izrezom ili sa rol, polu-rol ili duplom rol kragnom) koje se oblače preko glave i obično nemaju otvor na izrezu oko vrata niti sistem za zakopčavanje;

2. odevni predmeti slični onima iz prethodnog podstava, sa kragnom ili bez kragne, ali sa delimičnim otvorom na izrezu oko vrata, na primer, na prednjici ili na ramenu, sa kopčanjem dugmadima ili drugim vidom zakopčavanja;

3. prsluci i džemperi čija prednjica se otvara celom dužinom (kardigan), sa dugmadima ili nekim vidom kopčanja ili bez njih, sa kragnom ili bez kragne;

4. odevni predmeti poznati kao "dvodelni kompleti" koji se sastoje od pulovera sa rukavima ili bez rukava i kardigana dugih ili kratkih rukava. Ovi odevni predmeti moraju biti odgovarajućih veličina i istih materijala i boja. Mustre i ukrasi, kada ih ima, moraju biti isti na oba odevna predmeta;

5. odevni predmeti opisani u nekoj od prethodnih alineja, izrađeni od laganog materijala koji se upotrebljava za majice i slične odevne predmete, sa uzicom za zatezanje, rebrastom trakom oko struka ili drugim vidom zatezanja na donjoj ivici.

Ovaj tarifni broj ne uključuje:

a) bluze za žene ili devojčice (tarifni broj 6106);

b) vetrovke sa kapuljačom tipa anorak, vetrovke sa ispunom ili bez ispune, odnosno uloška i slične proizvode (tarifni broj 6101 ili 6102, u zavisnosti od slučaja);

v) majice kratkih rukava, potkošulje i druge majice (tarifni broj 6109).

6110 12 10 i 6110 12 90

Od kašmirskih koza

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 5102 11.

6110 20 10

Lagani, fino pleteni džemperi i puloveri, sa rol, polu-rol ili duplom rol kragnom

Sledeći odevni predmeti smatrajuvse laganim džemperima i puloverima, sa rol, polu-rol ili duplom rol kragnom: lagani usko krojeni odevni predmeti koji pokrivaju gornji deo tela, u jednoj ili više boja, sa rukavima ili bez rukava i sa rol, polu-rol ili duplom rol kragnom bez otvora.

Izraz "fino pleteni" označava fino pletenje sa najmanje 12 očica po cm, kako horizontalno tako i vertikalno, računato na jednoj strani uzorka veličine 10 cm sa 10 cm.

Lagani džemperi i puloveri, sa rol, polu-rol ili duplom rol kragnom obično su pleteni glatkim prepletajem (jednostavni žersej), rebrastim prepletajem (1 × 1) ili interlok prepletajem.

Jednostavni žersej (glatki prepletaj) je najjednostavniji vid potkinog prepletaja (Slika 1), kod kojeg bodovi sa lica imaju izgled malih latinični slova V ili obrnutih latiničnih slova V (Slika 2), dok su one na naličju prepletene petlje (Slika 3).

Fino rebrasto pletivo tipa 1 glatki bod × 1 obrnuti bod (Slika 4), sadrži naizmenične redove glatkih i obrnutih bodova (Slika 5); tako da su na jednoj strani materijala uzdužna rebra koja odgovaraju udubljenjima na drugoj strani. Obe strane pletenog materijala izgledaju isto (Slike 6. i 7).

Interlok je dvostruko rebrasto pletivo koje isto izgleda sa obe strane. Ovaj efekat se postiže preplitanjem bodova iz dva rebra sa po jednoim bodom (Slika 8), tako da se na obe strane materijala bod iz jednog rebra smenjuje sa odgovarajućim bodom sa druge strane materijala (Slika 9). Stoga, rebra na jednoj strani materijala odgovaraju rebrima na drugoj strani (Slike 10. i 11).

 

6110 30 10

Lagani, fino pleteni džemperi i puloveri, sa rol, polu-rol ili duplom rol kragnom

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6110 20 10.

6111

Odeća i pribor za odeću, za bebe, pleteni ili kukičani

Videti Napomenu 6 (a) uz ovu glavu.

Ovaj tarifni broj obuhvata asortiman odeće za malu decu čija telesna visina ne prelazi 86 cm (po pravilu, malo dete uzrasta oko 18 meseci). On uključuje: kaputiće, pelerine, štepane dunjice, skafandere, bade mantile, dvodelna odelca, vreće, pantalone, nadpantalone, vrećaste pantalonice, bodi-benkice, prsluke, vetrovke, haljinice, suknje, bolero, jakne, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak, ogrtače, tunike, bluze, košulje-bluze, šorceve, itd.

Neki od ovih predmeta spadaju u opremu za novorođenčad. Među navedenom opremom za novorođenčad su i predmeti čija se veličina ne može odrediti, ali svrstavaju u ovaj tarifni broj, ako su jasno prepoznatljivi kao odevni predmeti namenjeni bebama.

Stoga, ovaj tarifni broj uključuje:

1. odelca i haljinice za krštenje;

2. "burnus ogrtače": male ogrtači bez rukava sa kapuljačom;

3. skafandere: odevne predmete sa kapuljačom i rukavima, koji su istovremeno i ogrtač i vreća (potpuno zatvoreni na donjem delu);

4. vreće za spavanje, koje mogu biti postavljene, sa rukavima ili otvorima za ruke. Jedan primer ilustruje sledeća fotografija:

6112

Trenerke, skijaška odela i kupaće gaće ili kostimi, pleteni ili kukičani

6112 11 00 do 6112 19 00

Trenerke

Videti HS Komentar uz tarifni broj 6112, deo (A).

6112 31 10 do 6112 39 90

Kupaće gaće za muškarce i dečake

Videti HS Komentar uz tarifni broj 6112, deo (C), u kojem je navedno da tarifni broj 6112, između ostalog, uključuje šortseve za kupanje i kupaće gaće, elastične ili neelastične.

Šortsevi za kupanje su odevni predmeti koji su, zbog svog opšteg izgleda, kroja i vrste materijala, namenjeni za nošenje isključiv ili uglavnom kao kupaće gaće, a ne kao "šorts" iz tarifnog broja 6103 ili 6104. Po pravilu su u potpunosti izrađeni od veštačkih vlakana.

Šortsevi za kupanje moraju imati sve navedene karakteristike:

- moraju imati unutrašnje gaće ušivene za odevni predmet ili bar postavu na prednjici ili preponama;

- moraju stisnut pojas (na primer, uzicom za zatezanje ili potpuno elastičnim pojasom).

šortsevi za kupanje mogu imati džepove, pod uslovom

- da spoljni džepovi imaju sistem za čvrsto zakopčavanje (na primer, moraju imati patent zatvarač ili kopčanje tipa "velkro" (čičak traka) kako bi se džep potpuno zatvorio, tj. da se ne zakopčavaju u intervalima);

- unutrašnji džepovi imaju isti sistem čvrstog zakopčavanja kao i navedeni spoljni džepovi. Međutim, kada su pričvršćeni za pojas, unutrašnji džepovi mogu imati samo sistem zatvaranja preklapanjem, pod uslovom da on obezbeđuje potpuno zatvaranje otvora džepa.

šortsevi za kupanje ne mogu imati nijednu od sledećih karakteristika:

- prednji otvor, čak ni ako je zatvoren nekim sistemom za zatvaranje;

- otvor na pojasu, čak ni ako je zatvoren nekim sistemom za zatvaranje;

6112 41 10 do 6112 49 90

Kupaće gaće za žene ili devojčice

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6112 31 10 do 6112 39 90 primenjuje se mutatis mutandis.

6115

Hula-hop čarape, čarape, uključujući čarape koje imaju funkciju stezanja u različitom stepenu (na primer, čarape za vene) i naglavci bez đonova, pleteni ili kukičani

6115 10 10 i 6115 10 90

Čarape koje imaju funkciju stezanja u različitom stepenu (na primer, čarape za vene)

Videti HS Komentar uz tarifni podbroj 6115 10.

6117

Ostali gotov pribor za odeću, pleten ili kukičan; pleteni ili kukičani delovi odeće ili pribor za odeću

6117 80 10 i 6117 80 80

Ostali pribor

Videti HS Komentar uz tarifni broj 6117, stav 2. pod (12).

Ovi tar. podbr. uključuju pletene trake za glavu i ruke vrste koju upotrebljavaju sportisti za upijanje znoja, kao i kukičane naušnice, povezane ili nepovezane.

 

Glava 62
ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, OSIM PLETENIH I KUKIČANIH PROIZVODA

Opšte odredbe

1. Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

2. Za svrstavanje odevnih predmeta pripremljenih u setovima za prodaju na malo, videti Napomenu 14. uz ovaj odeljak.

3. Kada neki odevni predmet koji ulazi u sastav odela ili kostima, odnosno kompleta iz tarifnog broja 6203 ili 6204 ima dodatke ili ukrase kojih nema na drugim odevnim predmetima u kompletu, svi ovi komadi odeće ostaju svrstani kao odela odnosno kompleti, sve dok su ti dodaci ili ukrasi od manjeg značaja i ograničeni na jedno ili dva mesta na odevnom predmetu (na primer, na kragni ili krajevima rukava odnosno na reverima i džepovima).

Međutim, kada su ti ukrasi proizvedeni tokom tkanja odevnog predmeta, ne mogu se svrstati kao odela ili kompleti, osim kada takav ukras predstavlja logo odnosno drugi sličan simbol.

4. Ova glava uključuje radnu i službenu odeću koja je navedena u tar. podbr. Kombinovane nomenklature po čijem je opštem izgledu (jednostavan ili poseban kroj ili dizajn prilagođen nameni odevnog predmeta) i prirodi materijalakoji je obično čvrst i ne skuplja se, jasno da su namenjeni za nošenje isključivo ili uglavnom da obezbede zaštitu (fizičku ili zdravstvenu) druge odeće i/ili lica pri obavljanju industrijskih, službenih ili kućnih poslova.

Po pravilu, ova vrsta odeće ne sadrži ukrase. Za tu svrhu, opisi i simboli koji ukazuju na radnu aktivnost ne smatraju se ukrasima.

Ova vrsta odeće je izrađena od pamučnih, sintetičkih ili veštačkih vlakana odnosno od mešavine tih tekstilnih materijala.

Kako bi im se povećala čvrstoća, pri njihovoj izradi obično se primenjuju dve vrste boda - "sigurnosni" i dupli bod.

Radna i službena odeća se obično zakopčava patent zatvaračima, drikerima, "velkro" trakama (čičak trake) ili ukrštanjem ili vezivanjem otvora koristeći gajtane i tome sličnog.

Ova vrsta odeće može imati džepove koji su obično našiveni. Džepni prorezi su obično izrađeni od istog materijala kao i odevni predmet i nisu postavljeni na isti način kao drugi odevni predmeti.

Među radnom i službenom odećom možemo navesti odeću koju nose mehaničari, fabrički radnici, zidari, poljoprivrednici, itd., gde spadaju dvodelna radna odela, kombinezoni, pantalone sa plastronom i naramenicama i pantalone. Za druge poslove, to mogu biti kecelje, mantili za zaštitu od prašine (za lekare, medicinske sestre, spremačice, frizere, pekare, mesare, itd.)

Samo odevni predmeti konfekcijskog broja 158 (telesna visina = 158 cm) ili većeg mogu se smatrati radnom i službenom odećom.

Uniforme i druga slična službena odeća (na primer, sudijske toge, crkvene odežde) ne smatraju se radnom odećom.

5. Opšte odredbe Dopunski komentar CN uz Glavu 61, tačka 4. primenjuje se mutatis mutandis.

 

6201

Kaputi, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi za muškarce i dečake, osim proizvoda iz tarifnog broja 6203

6201 11 00 do 6201 19 00

Kaputi, kišni mantili, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Jedna od karakteristika ovih "kaputa i sličnih proizvoda" je da, kada se obuku, treba da pokriju telo bar do polovine butina.

Po pravilu, u slučaju standardnih veličina (normalnih veličina) muške odeće (isključujući dečiju), minimalna dužina, merena od šava kragne na potiljku (sedmi pršljen) do donje ivice, na položenom odevnom predmetu, odgovara merama u centimetrima iz tabele u nastavku (videti skicu).

Mere prikazane u tabeli predstavljaju proseke mera uzetih sa niza odevnih predmeta u standardnim (normalnim) veličinama za muškarce (isključujući dečake) - S (small, male veličine), M (medium, srednje veličine) i L (large, velike veličine).

Dužina u centimetrima, merena niz leđa odevnog predmeta, od šava kragne do donje ivice odevnog predmeta - standardne veličine za muškarce (isključujući dečake)

Odevne predmeti koji nisu dovoljno dugi da bi se svrstali kao kaputi ili slično, s izuzetkom vozačkih jakni (vozačke jakne i slično - videti definiciju u nastavku), koje takođe pripadaju ovde, svrstavaju se u tar. podbr. 6201 91 00 do 6201 99 00.

Vozačke jakne

Vozačke jakne su komotni spoljašnji odevni predmeti dugih rukava i nose se preko ostale odeće za zaštitu od vremenskih uslova. One su zvaničnijeg izgleda od parki i obično izrađene od punijih tekstilnih materijala (na primer, od tvida, loden tkanine) osim onih iz tarifnog broja 5602, 5603, 5903, 5906 ili 5907 00 00. Vozačke jakne mogu biti različitih dužina, od ispod prepona do polovine butina. Mogu biti sa jednorednim ili dvorednim zakopčavanjem.

Vozačke jakne obično imaju sledeće elemente:

- potpuni otvor na prednjici, kopčanje dugmadima, a ponekad i pomoću patent zatvarača ili drikerima,

- postava, koja može biti odvojiva (može biti punjena i/ili štepana),

- jedan centralni zadnji šlic ili dva bočna.

Neobavezni elementi:

- džepovi,

- kragna.

Vozačke jakne nemaju sledeće elemente:

- kapuljaču,

- uvučenu uzicu ili drugo sredstvo za zatezanje na pojasu i/ili na donjem rubu odevnog predmeta; Međutim, ovo ne isključuje kaiš.

Izraz "i slično", kada je reč o vozačkim jaknama, uključuje i odevne predmete koji imaju iste karakteristike kao vozačke jakne ali imaju i kapuljaču.

Ovi tar. podbr. obuhvataju odevne predmete poznate kao "parke" koji su prepoznatljivo stilizovani odevni predmeti namenjeni za zaštitu od hladnoće, vetra i kiše. One su odevni predmeti komotnog kroja, dugih rukava. Parke iz ovih tar. podbr. su izrađene od punijih gusto tkanih materijala, osim onih iz tarifnog broja 5903, 5906 ili 5907 00 00. Parke mogu biti različitih dužina, od polovine butina do kolena.

Parke takođe moraju imati sve sledeće elemente:

- kapuljaču;

- potpuni otvor na prednjici, sa patent zatvaračem, drikerima ili velkro kopčanjem (čičak trake), često sa zaštitnim preklopom;

- postavu koja je obično štepana ili od veštačkog krznenog materijala;

- uzicu ili drugi sistem za zatezanje na pojasu, osim kaiša;

- spoljašnje džepove.

6201 91 00 do 6201 99 00

Ostali

Ovi tar. podbr. uključuju vetrovke sa kapuljačom tipa anorak, vetrovke sa postavom ili uloškom ili bez postave ili uloška i slične proizvode kako je opisano u daljem tekstu:

1. Vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne) i slični proizvodi

Vetrovke sa kapuljačom tipa anorak su odevni predmeti namenjeni za zaštitu od vetra, hladnoće i kiše. Po velikom broju elemenata slične su parkama ali se od njih razlikuju, između ostalog, u pogledu dužine. Ona može biti različita, od ispod pojasa do polovine butina, ali ne mnogo duža.

Vetrovke sa kapuljačom tipa anorak iz ovih tar. podbr. su izrađene od gusto tkanih materijala (osim onih iz tarifnog broja 5903, 5906 ili 5907 00 00).

Vetrovke sa kapuljačom tipa anorak imaju sledeće elemente:

- kapuljaču (ponekad skrivenu u kragni odevnog predmeta);

- potpuni otvor na prednjici, sa patent zatvaračem, drikerima ili velkro zakopčavanjem (čičak trake), često sa zaštitnim preklopom;

- postavu (koja može biti štepana ili punjena);

- duge rukave.

Pored toga, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak obično imaju nešto od sledećeg:

- uvučenu uzicu ili drugo sredstvo za zatezanje na pojasu i/ili na donjem rubu odevnog predmeta;

- uske krajeve rukava, elastične ili na drugi način stegnute;

- kragnu;

- džepove.

U vezi sa vetrovkama sa kapuljačom tipa anorak, izraz "i slični proizvodi" uključuje:

a) odevne predmete koji imaju elemente vetrovke sa kapuljačom tipa anorak, osim jednog od sledećih:

- kapuljaču, ili

- postavu.

Takođe uključuje odevne predmete definisane kao vetrovke sa kapuljačom tipa anorak koji imaju samo delimičan otvor i sistem za zakopčavanje na prednjoj strani. Ne uključuje odevne predmete koji nemaju ni kapuljaču ni postavu;

b) odevne predmete bez postave koji imaju duge rukave i mogu biti dosta duži od ispod kukova ali ne i duži od polovine butina. Izrađeni su od gusto tkanih tekstilnih materijala (osim onih iz tarifnog broja 5903, 5906 ili 5907 00 00) i garantuju ili su obrađeni tako da obezbede zaštitu, naročito od kiše.

Imaju kapuljaču ali se prednjica obično ne otvara celom dužinom. Ako je otvor samo delimičan, može postojati neki sistem za zakopčavanje ali, u tom slučaju, na otvoru mora biti ugrađen zaštitni umetak. Krajevi rukava i donja ivica odevnog predmeta obično su elastični ili imaju neki sistem za zatezanje.

Međutim, odevni predmeti koji bi inače bili obuhvaćeni izrazom "vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne) i slični proizvodi" ali nemaju ni kapuljaču ni postavu ili uložak, mogu biti obuhvaćeni izrazom "i slični proizvodi" kada se to odnosi na vetrovke sa uloškom ili bez uloška.

2. Vetrovke sa postavom ili uloškom ili bez postave ili uloška i slični proizvodi

a) Vetrovke sa postavom su odevni predmeti namenjeni da priušte određenu zaštitu od vremenskih uslova. One dosežu do kukova ili tik ispod njih. Izrađene su od gusto tkanih materijala. Obično su otporne na kišu ali, za razliku od anoraka, nemaju kapuljaču.

Vetrovke sa postavom ili bez postave imaju sledeće elemente:

- duge rukave.

- potpun otvor na prednjici sa patent zatvaračem;

- postavu, koja nije ni štepana ni punjena;

- kragnu;

- neko sredstvo za zatezanje donjeg dela odevnog predmeta (obično na donjem rubu).

Pored toga, krajevi njihovih rukava mogu biti uski, elastični ili na drug način stegnuti.

b) Vetrovke sauloškom ili postavom ili bez uloška ili postave (poznate kao "bluzoni") su spoljašnji odevni predmeti koji pokrivaju gornji deo tela. Obično su širokog, komotnog kroja koji tom odevnom predmetu daje izgled bluze i dosežu do struka ili tik ispod. Imaju duge rukave koji su duži od donje ivice odevnog predmeta. Tekstilni materijali od kojih su izrađeni ne moraju biti otporni na vremenske uslove.

Ove vetrovke sa uloškom ili bez uloška imaju sledeće elemente:

- uski izrez oko vrata, sa kragnom ili bez kragne;

- potpun ili delimičan otvor na prednjici sa bilo kakvim sredstvom zakopčavanja;

- obično uske krajeve rukava, elastične ili na drugi način stegnute;

- elastičnu donju ivicu ili neki drugi vid zatezanja na donjoj ivici odevnog predmeta.

Pored toga, ove vetrovke mogu imati:

- spoljne džepove; i/ili

- postavu ili uložak; i/ili

- kapuljaču.

U vezi sa ovim vetrovkama, izraz "i ostali proizvodi" uključuje odevne predmete koji imaju elemente opisane pod tačkom (b), osim jednog od sledećih:

- izrezi oko vrata nisu uskog kroja; ili

- bez otvora na prednjici, sa uskim izrezom oko vrata ili drugim oblikom izreza; ili

- sa otvorom na prednjici bez ikakvog vida zakopčavanja;

Ovi tar. podbr. isključuju:

a) kapute, kišne mantile, vozačke jakne, ogrtače, pelerine i slične proizvode koji spadaju u tar. podbr. 6201 11 00 do 6201 19 00;

b) kapute, kišne mantile, vozačke jakne, ogrtače, pelerine i slične proizvode koji spadaju u tar. podbr. 6202 11 00 do 6202 19 00;

v) jakne i sakoe koji spadaju u tar. podbr. 6203 31 00 do 6203 39 90 ili 6204 31 00 do 6204 39 90;

g) vetrovke sa kapuljačom tipa anorak, vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slične proizvode, od tekstilnih materijala iz tarifnog broja 5903, 5906 odnosno 5907 00 00, ili od netkanog tekstila iz tarifnog broja 5603, koje spadaju u tarifni broj 6210.

6202

Kaputi, vozačke jakne. ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi za žene i devojčice, osim proizvoda iz tarifnog broja 6204

6202 11 00 do 6202 19 00

Kaputi, kišni mantili, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6201 11 00 do 6201 19 00 primenjuje se mutatis mutandis, pri čemu su odgovarajuće mere odeće za žene (isključujući devojčice) sledeće:

Dužina u centimetrima, merena niz leđa odevnog predmeta, od šava kragne do donje ivice odevnog predmeta - standardne veličine za žene (isključujući devojčice)

6202 91 00 do 6202 99 00

Ostali

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6201 91 00 do 6201 99 00 primenjuje se mutatis mutandis.

6204

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-pantalone, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama i šorcevi (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i devojčice

6204 41 00 do 6204 49 90

Haljine

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6104 41 00 do 6104 49 00 primenjuje se mutatis mutandis.

6204 51 00 do 6204 59 90

Suknje i suknje-pantalone

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6104 51 00 do 6104 59 00 primenjuje se mutatis mutandis.

6206

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i devojčice

Bluze

Bluze za žene ili devojčice su odevni predmeti od laganih materijala namenjeni za pokrivanje gornjeg dela tela, elegantnog dizajna i obično komotnog kroja, sa kragnom ili bez kragne, sa rukavima ili bez rukava, sa bilo kakvim izrezom oko vrata ili bar sa naramenicama, sa ili bez otvora. Takođe mogu imatu dodatke, kao što su mašne, žaboi, kravate, čipka ili vez.

Košulje i košulje-bluze

Odredbe Dopunski komentar CN uz tarifni broj 6106 za košulje i košulje-bluze za žene i devojčice, pletene ili kukičane, primenjuju se mutatis mutandis na košulje i košulje-bluze iz ovog tarifnog broja.

Odevni predmeti iz ovog tarifnog broja dosežu do ispod struka, pri čemu su bluze obično kraće od ostalih navedenih odevnih predmeta.

Ovaj tarifni broj ne uključuje odevne predmete koji se, s obzirom na svoju dužinu, mogu nositi kao haljine.

6207

Potkošulje i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, bade mantili, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dečake

6207 21 00 do 6207 29 00

Noćne košulje i pidžame

Ovi tar. podbr. uključuju pidžame za muškarce ili dečake, osim pletenih ili kukičanih, za koje se - po njihovom opštem izgledu i prirodi materijala - može utvrditi da su isključivo ili uglavnom namenjene za spavanje.

Pidžame se sastoje od dva odevna predmeta, odnosno:

- odevnog predmeta namenjenog za pokrivanje gornjeg dela tela, obično tipa jakne,

- odevnog predmeta koji se sastoji od pantalona ili šortsa jednostavnog kroja, bez otvora ili sa otvorom na prednjici.

Delovi ovih pidžama moraju biti odgovarajućih ili kompatibilnih veličina i usklađenog kroja, sastava, boja, ukrasa i stepena završne obrade koji jasno ukazuju da su namenjene da ih zajedno nosi jedna osoba.

Pidžame moraju biti takve da se može utvrditi da su udobne za spavanje, po:

- prirodi materijala,

- najčešće komotnom kroju, i

- odsustvu neudobnih elemenata, kao što su velika ili kabasta dugmad i previše ukrasa.

Jednodelna odeća za spavanje koja pokriva i gornji i donji deo tela obavijajući svaku nogu posebno svrstava se u tar. podbr. 6207 91 00 do 6207 99 90.

6208

Potkošulje i ostale majice, kombinezoni, podsuknje, gaćice, kilote, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, bade mantili, kućne haljine i slični proizvodi za žene i devojčice

6208 21 00 do 6208 29 00

Spavaćice i pidžame

Ovi tar. podbr. uključuju pidžame za žene ili devojčice, osim pletenih ili kukičanih, za koje se - po njihovom opštem izgledu i prirodi materijala - može utvrditi da su isključivo ili uglavnom namenjene za spavanje.

Pidžame se sastoje od dva odevna predmeta, odnosno:

- odevnog predmeta namenjenog za pokrivanje gornjeg dela tela, obično tipa jakne ili pulovera ili slično,

- odevnog predmeta koji se sastoji od pantalona ili šortsa jednostavnog kroja, sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja.

Delovi ovih pidžama moraju biti odgovarajućih ili kompatibilnih veličina i usklađenog kroja, sastava, boja, ukrasa i stepena završne obrade koji jasno ukazuju da su namenjeni da ih zajedno nosi jedna osoba.

Pidžame moraju biti takve da se može utvrditi da su udobne za spavanje, po:

- prirodi materijala,

- najčešće komotnom kroju, i

- odsustvu neudobnih elemenata, kao što su velika ili kabasta dugmad i previše ukrasa.

Višedelna odeća poznata kao "bejbidol", koja se sastoji od veoma kratke spavaćice i odgovarajućih slip gaćica, takođe se smatra pidžamom.

Jednodelna odeća za spavanje koja pokriva i gornji i donji deo tela obavijajući svaku nogu posebno svrstava se u tar. podbr. 6208 91 00 do 6208 99 00.

6209

Odeća i pribor za odeću, za bebe

Dopunski komentar CN uz tarifni broj 6111 primenjuje se mutatis mutandis.

6210

Odeća izrađena od materijala iz tarifnog broja 5602, 5603, 5903, 5906 ili 5907 00 00

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6201 11 00 do 6201 19 00 i tar. podbr. 6202 11 00 do 6202 19 00 primenjuje se mutatis mutandis.

6210 10 92

Mantili za jednokratnu upotrebu, koje upotrebljavaju pacijenti ili hirurzi tokom hirurških intervencija

Mantili za pacijente i hirurge su proizvodi za jednokratnu upotrebu, obično sa zatvaranjem na leđnom delu, koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama. Ti mantili se upotrebljavaju kako bi se sprečio prenos potencijalno infektivnih sredstava (kontaktnih, kapljičnih ili aerogenih) putem direktnog kontakta, sa hirurškog tima na pacijenta i obrnuto. Mantili su obično izrađeni od višeslojnih netkanih materijala i mogu biti delimično plastificirani kako bi se obezbedila dodatna čvrstina i zaštita na mestima koja su izloženija telesnim tečnostima (na primer, podlaktice i stomak). Hirurški mantili mogu biti impregnirani fluorokarbonatima ili silicijumom, radi boljeg upijanja.

6211

Trenerke, skijaška odela i kupaće gaće i kostimi; ostala odeća

6211 11 00 i 6211 12 00

Kupaće gaće i kostimi

Videti HS Komentar uz tarifni broj 6211, stav 1.

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6112 31 10 do 6112 39 90 primenjuje se mutatis mutandis.

6211 32 31

Sa spoljnim licem od istovetnog materijala

Da bi se primenjivao ovaj tarifni podbroj, svi delovi trenerke moraju biti od istog materijala, po izradi, modelu, boji i sastavu; takođe moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina.

Kada neki deo takve trenerke ima dodatke ili ukrase kojih nema na drugom delu, ovi komadi odeće ostaju svrstani u ovaj tarifni podbroj, sve dok su ti dodaci odnosno ukrasi od manjeg značaja i ograničeni na jedno ili dva mesta na odevnom predmetu (na primer, na kragni odnosno na krajevima rukava).

Međutim, kada su ti dodaci ili ukrasi proizvedeni tokom tkanja odevnog predmeta, svrstavanje u ovaj tarifni podbroj je isključeno, osim kada takav ukras predstavlja logo odnosno drugi sličan simbol.

6211 32 41 i 6211 32 42

Ostali

Za svrhe ovih tar. podbr., gornji i donji deo trenerke moraju biti zajedno pripremljeni.

6211 33 31

Sa spoljnim licem od istovetnog materijala

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6211 32 31.

6211 33 41 i 6211 33 42

Ostali

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6211 32 41 i 6211 32 42.

6211 42 31

Sa spoljnim licem od istovetnog materijala

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6211 32 31.

6211 42 41 i 6211 42 42

Ostali

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6211 32 41 i 6211 32 42.

6211 43 31

Sa spoljnim licem od istovetnog materijala

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6211 32 31.

6211 43 41 i 6211 43 42

Ostali

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6211 32 41 i 6211 32 42.

6212

Grudnjaci, mideri, korseti (ženski steznici), tregeri, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi kao i njihovi delovi, uključujući pletene ili kukičane

6212 20 00

Mideri i mider gaćice

Ovaj tarifni podbroj obuhvata mider gaćice, uključujući pletene ili kukičane, krojene u obliku slip gaćica, sa nogavicama ili bez nogavica, odnosno duboke gaće sa nogavicama ili bez nogavica.

One moraju imati sledeće karakteristike:

a) moraju obujmiti struk i kukove i imati bočne delove od 8 cm ili više (mereno od nogavice do vrha),

b) moraju biti vertikalno elastične i ograničene horizontalne elastičnosti. Ojačanja ili stomačni umetak, čak i sa dodatom čipkom, trakama, ukrasima ili slično, prihvatljiva su ako elastičnost ostaje vertikalna,

v) moraju biti izrađene od sledećih tekstilnih materijala:

- mešavine pamuka sa sadržajem elastomernog prediva od najmanje 15%, ili

- mešavine od veštačkih vlakana sa sadržajem elastomernog prediva od najmanje 10%, ili

- mešavine pamuka (ne više od 50%) sa velikim udelom veštačkih vlakana sa sadržajem elastomernog prediva od najmanje 10%.

6217

Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću osim onih iz tarifnog broja 6212

6217 10 00

Pribor

Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6117 80 10 i 6117 80 80 primenjuje se mutatis mutandis.

 

Glava 63
OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA; SETOVI; IZNOŠENA, DOTRAJALA ODEĆA I DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA; KRPE

Opšte odredbe

Za svrstavanje proizvoda koji se sastoje od dva ili više tekstilnih materijala u okviru tar. br., videti Opšte odredbe Dopunskog komentara CN uz ovaj odeljak.

 

I. OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA

6305

Vreće i vrećice za pakovanje robe

Neke vreće i vrećice od tekstilnih materijala se svrstavaju, na primer, u tar. br. 4202 i 6307. Vreće i vrećice koje kada su izrađene od hartije spadaju u tarifni broj 4819, spadaju u ovaj tarifni broj kada su izrađene od tkanog papirnog prediva.

Vreće od tekstilnog materijala postavljenog papirom obično se svrstavaju u ovaj tarifni broj, dok papirne vreće postavljene tekstilnim materijalom spadaju u tarifni podbroj 4819 40 00.

6305 10 10

Upotrebljavane

Ovaj tarifni podbroj obuhvata samo proizvode koji su upotrebljeni najmanje jednom za transport robe i na kojima su ostali jasni tragovi takve upotrebe, na primer, tragovi proizvoda koje su sadržavali, prljavština, mrlje, rupe, oderotine, tragovi popravki, rastegljeni šavovi, tragovi vezivanja ili šivenja na otvoru.

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću

6307 90 92

Prekrivke za jednokratnu upotrebu od tkanina iz tarifnog broja 5603, koje se upotrebljavaju za hirurške intervencije

Ovaj tarifni podbroj uključuje gotove hirurške prekrivke za jednokratnu upotrebu, posebno namenjene za upotrebu tokom hirurških intervencija, kako bi sprečile prenos potencijalno infektivnih sredstava (kontaktnih, kapljičnih ili aerogenih) putem direktnog kontakta, sa hirurškog tima na pacijenta i obrnuto. Hirurške prekrivke obično se sastoje od višeslojnih netkanih materijala i porubljene su.

Hirurške prekrivke se upotrebljavaju da bi se obezbedila mikrobiološki čista radna površina oko pacijenta. Hirurške prekrivke mogu biti impregnirane fluorokarbonatima ili silicijumom, radi boljeg upijanja. Takođe mogu biti delimično plastificirane kako bi se obezbedila dodatna čvrstina i zaštita na mestima koja su izloženija telesnim tečnostima. Pored toga, mogu biti prekrivene slojem hartije, radi udobnosti u dodiru sa kožom pacijenta. Prekrivke koje se upotrebljavaju na pacijentima mogu imati otvore ili prozirne delove, da bi omogućile pristup pacijentu.

Ovaj tarifni podbroj ne uključuje:

- prekrivke koje su impregnisane ili prevučene farmaceutskim supstancama ili pripremljene u oblike ili pakovanja za prodaju na malo, za medicinske, hirurške, stomatološke ili za veterinarske svrhe (tarifni broj 3005), i

- proizvode sa jasnim karakteristikama toaletnog rublja (na primer, peškiri za ruke ili lice, peškirići za lice) ili kuhinjsko rublje, kao što su kuhinjske krpe ili krpe za staklo (tarifni broj 6302).

6307 90 98

Ostalo

Ovaj tarifni podbroj uključuje:

1. futrole za glave teniskih reketa, reketa za badminton, štapova za golf, itd., kada su izrađene od tekstilnih materijala (obično prekriveni plastičnom masom), bez obzira da li su opremljene džepom za loptice ili ne. Međutim, futrole koje prekrivaju ceo reket, sa ručnom drškom ili bez ručne drške, sa kaišem ili bez kaiša za rame su isključene (tarifni broj 4202);

2. turbane koji se sastoje od komada elegantnog tkanog materijala (obično pamuka ili mešavine pamuka i svile), dužine između 4 i 5 m i približno 50 cm širine. Oni su porubljeni sa svih strana, ponekad sa resama na krajevima, a obično se isporučuju savijeni u pojedinačnim pakovanjima.

 

Odeljak XII
OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VEŠTAČKO CVEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

 

Glava 64
OBUĆA, KAMAŠNE I SLIČNI PROIZVODI; DELOVI TIH PROIZVODA

Opšte odredbe

1. Za definiciju izraza "spoljašnji đon" i "gornjište", videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, delovi (B) i (D).

Pored toga, na "gornjišta" koja se sastoje od dva ili više materijala (Napomena 4 (a) i Dodatna napomena 1. uz Glavu 64), primenjuje se sledeće:

a) Gornjište je deo obuće koji pokriva bočne strane i gornji deo stopala, a može pokrivati i nogu. Proteže se prema dole i pričvršćeno je za đon. Čak može biti i umetnuto u đon.

Sastavni materijali gornjišta su materijali čija površina je delimično ili potpuno vidljiva na spoljnoj površini obuće. Stoga, postava nije gornjište. Materijali gornjišta su pričvršćeni jedan za drugi.

Nakon uklanjanja dodataka i ojačanja, prilikom izračunavanja ukupne površine materijala koji čine gornjište, ne uzimaju se u obzir površine koje se nalaze ispod preklopljenih delova gde su materijali međusobno pričvršćeni.

U primeru, kožni materijal (A), tekstilni materijal (B), površina (C) je deo tekstilnog materijala (B) koji se nalazi ispod kožnog materijala (A) koji ga prekriva. Pri izračunavanju ukupne površine materijala koji čine gornjište, ne uzima se u obzir tekstilna površina (C).

Ne uzimaju se u obzir sistemi za zatezanje, npr. pertle, trake "velkro" tipa (čičak trake) itd. (videti Opšte odredbe HS Komentara uz ovu glavu, deo (D), poslednji stav).

b) "Postava" može biti izrađena od bilo kog materijala. Može se sastojati od jednog ili više materijala. Postava dolazi u dodir sa stopalom i služi kao obloga, zaštita ili samo kao dekoracija. Postava nije vidljiva na spoljnoj površini obuće, s izuzetkom na primer punjenja oko gležnja.

v) "Dodaci" i "ojačanja" definisani su u Napomeni 4 (a) uz Glavu 64 i u Dodatnoj napomeni 1. uz Glavu 64, kao i u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu, deo (D), poslednji stav.

Dodaci obično imaju ukrasnu namenu, a ojačanja zaštitnu ili funkciju ojačavanja. Kako su ojačanja dodaci gornjišta, sa ciljem da obezbede dodatnu čvrstoću, ona se pričvršćuju za spoljnu površinu gornjišta, a ne samo za postavu. Međutim, deo postave može biti ispod ojačanja, pod uslovom da to ne smanjuje njegovu funkciju ojačavanja. Pored toga što mogu biti pričvršćeni za gornjište, ojačanja ili dodaci mogu biti pričvršćeni i za đon ili ulaziti njega. Materijal se ne smatra dodatkom ili ojačanjem, već delom gornjišta, pod uslovom da način sastavljanja materijala ispod njega nije trajan (na primer, šavovi su trajan metod sastavljanja).

U smislu Napomene 4 (a), slični dodaci mogu biti i npr. logotipi ili kapice u predelu prstiju.

Pri određivanju materijala "gornjišta", jezik koji je delimično ili potpuno prekriven (unutrašnji jezik) se ne uzima u obzir.

Videti dijagram u nastavku, na kojem isprekidana linija označava unutrašnji jezik.

Na dijagramima i u tekstu u nastavku dat je primer kako se određuje materijal "gornjišta":

Cipela prikazana na slici je od kože i tekstilnog materijala. Kako bi odredili materijal "gornjišta" u smislu Glave 64 i eliminisali dodaci i ojačanja, u obzir se uzima sledeće:

1. i 2. Uklanjanjem kožne kapice (1) i prednjeg lica (2), ispod njih otkriva se tekstilni materijal (koji nije postava). Kako kožni delovi 1. i 2. imaju zaštitnu funkciju, oni se smatraju ojačanjima. Budući da je tekstilni materijal ispod kožnih delova 1. i 2. delimično vidljiv na spoljnoj površini, taj tekstilni materijal se mora računati kao deo gornjišta.

3. Uklanjanjem kožnog dela (3) otkriva se tekstilna površina (na dijagramu označena sa A) i deo materijala postave koji se nalazi ispod dela 3. Pošto se taj tekstilni materijal ne proteže čitavom površinom ispod dela 3. i pošto se postava ne smatra gornjištem, a ispod kože je uglavnom materijal postave, kožni deo ne ojačava neki gornji materijal i stoga se mora računati kao deo gornjišta.

4. Kožni deo (4) je našiven na tekstilni deo, a preklapa (A) i kožni deo 3. Pošto se ispod dela 4. nalazi delimično vidljiv tekstilni materijal i delimično vidljiv kožni deo 3. ispod preklopa (A), a pošto kožni deo 4. dodatno ojačava bočni deo gornjišta, deo 4. se smatra ojačanjem. Stoga se kožni deo 3. i tekstilni materijal ispod dela 4, s izuzetkom tekstilne površine ispod dela 3, moraju računati kao delovi gornjišta.

5. Uklanjanjem kožnog dela (5), ispod njega otkrivamo delimično vidljiv tekstilni materijal. Pošto deo 5. ojačava gornji deo pete i, pošto je ispod njega delimično vidljiv tekstilni materijal, ta koža se smatra ojačanjem.

6. Uklanjanjem kožne opetnice (6) otkrivamo deo materijala postave i delimično vidljiv tekstilni materijal. Pošto se taj tekstil ne proteže čitavom površinom ispod kože, kožna opetnica 6. nema funkciju ojačanja materijala gornjišta i stoga se opetnica smatra delom gornjišta (a ne ojačanjem).

7. Uklanjanjem kožnog dela (7), ispod njega otkrivamo delimično vidljiv tekstilni materijal. Pošto kožni deo 7. dodatno ojačava bočni deo gornjišta, ta koža se smatra ojačanjem.

8. Uklanjanjem kožnog logotipa (8), ispod njega otkrivamo delimično vidljiv tekstilni materijal. Stoga, a pošto je logotip "slični dodatak" u smislu Napomene 4 (a) uz Glavu 64, on nije deo gornjišta.

Izračunavši procente kožnih delova i procente tekstilnih delova koji su identifikovani kao delovi gornjišta, zaključujemo da preovlađuje tekstil (70% tekstilnog materijala). Ovu cipelu stoga svrstavamo kao obuću sa gornjištem od tekstilnih materijala.

2. Izraz "kaučuk" definisan je u Napomeni 1. uz Glavu 40. za svrhe cele Kombinovane nomenklature; Napomena 3 (a) uz ovu glavu, proširuje obuhvat za svrhe ove glave.

3. Izraz "plastična masa" definisan je u Napomeni 1. uz Glavu 39. za svrhe cele Kombinovane nomenklature; Napomena 3 (a) uz ovu glavu, proširuje obuhvat za svrhe ove glave.

4. Za svrhe ove glave, izraz "koža" definisan je u Napomeni 3 (b) uz Glavu 64.

5. Izraz tekstilni materijali definisan je u Opštim odredbama HS Komentara uz ovu glavu, delovi (E) i (F). Stoga, vlakna (na primer flokovani tekstil), prediva, tekstilni materijali, filcevi, netkani materijali, kanapi, užad, konopci, kablovi, itd. kako je definisano u Glavama 50-60 predstavljaju tekstilne materijale u smislu Glave 64. Kada je reč o materijalima iz Glave 59, napomene uz Glavu 59. primenjuju se samo u skladu sa odredbama Napomene 3 (a) uz Glavu 64.

 

6402

Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase

6402 12 10 do 6402 19 00

Sportska obuća

Videti Napomenu 1. za tar. podbr. uz ovu glavu.

6402 12 10 i 6402 12 90

Skijaške cipele, cipele za kros kantri skijanje i cipele za dasku za sneg

Ovi tar. podbr. obuhvataju cipele i obuću za sve vrste skijanja.

6402 19 00

Ostalo

Napomena 1 (a) za tar. podbr. uz ovu glavu obuhvata samo obuću koja je namenjena za određenu sportsku aktivnost i čiji fiksni ili odvojivi dodaci nabrojani u toj napomeni za tar. podbr. otežavaju upotrebu te obuće za bilo koju drugu svrhu, naročito za šetanje po asfaltnim putevima, zbog visine ili čvrstoće, klizavosti itd. tih dodataka.

6402 20 00

Obuća sa gornjištem od traka ili kaiševa spojenih sa đonom ukivanjem čepova

Za primenu ovog tarifnog podbroja, nije neophodno da čepovi budu vidljivi na spoljašnjem đonu koji dolazi u dodir sa tlom; oni mogu biti pričvršćeni i za unutrašnji đon (tabanica) i/ili međuđon. Bočni delovi koji izlaze iz đona ne smatraju se delom đona.

6402 99 31 i 6402 99 39

Obuća sa licem od traka ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova

Pod licem se podrazumeva deo gornjišta koji pokriva prednji deo stopala.

6402 99 31

Sa đonom i petom, u kombinaciji, koja ima visinu veću od 3 cm

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, nebitno je da li se peta može razlikovati od đona ili je peta neodvojivi deo đona (npr. puna peta, platforma).

Na dijagramu u nastavku dat je primer merenja:

A je tačka gde počinje gornjište

B > 3 cm

 

6403

Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože

Pod "kožom" se podrazumevaju samo krupne i sitne kože iz tar. br. 4107 i 4112 do 4114 (videti Napomenu 3 (b) uz ovu glavu). Stoga se obuća sa gornjištem od krzna ili, na primer, gornjištem od veštačke kože isključuje iz ovog tarifnog broja i svrstava se u tarifni broj 6405.

6403 12 00 i 6403 19 00

Sportska obuća

Videti Napomenu za tar. podbr. 1. uz ovu glavu.

6403 12 00

Skijaške cipele, cipele za kros kantri skijanje i cipele za dasku za sneg

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6402 12 10 i 6402 12 90.

6403 19 00

Ostalo

Videti Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6402 19 00.

6403 59 11 do 6403 59 39

Obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6402 99 31 i 6402 99 39.

6403 59 11

Sa đonom i petom, u kombinaciji, koja ima visinu veću od 3 cm

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6402 99 31 primenjuje se mutatis mutandis.

6403 99 11 do 6403 99 38

Obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova

Videti Dopunski komentar CN uz tar. podbr. 6402 99 31 i 6402 99 39.

6403 99 11

Sa đonom i petom, u kombinaciji, koja ima visinu veću od 3 cm

Dopunski komentar CN uz tarifni podbroj 6402 99 31 primenjuje se mutatis mutandis.

6404

Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, od kože ili veštačke kože i gornjištem od tekstilnih materijala

6404 11 00

Sportska obuća; Patike za tenis, košarku, gimnastiku i slično

Za svrhe ovog tarifnog podbroja, pod "sportskom odećom" podrazumeva se sva obuća koja ispunjava uslove navedene u Napomeni 1. uz ovu glavu.

Napomena za tar. podbr. 1 (a) uz ovu glavu obuhvata samo obuću koja je namenjena za određenu sportsku aktivnost i čiji fiksni ili odvojivi dodaci nabrojani u toj napomeni za tar. podbr. otežavaju upotrebu te obuće za bilo koju drugu svrhu, naročito za šetanje po asfaltnim putevima, zbog visine ili čvrstoće, klizavosti itd. tih dodataka.

Izraz "patike za tenis, košarku, gimnastiku i slično" iz ovog tarifnog podbroja obuhvata obuću na osnovu čijeg oblika, modela i izgleda je očigledno da je namenjena za neku sportsku aktivnost, na primer, jedrenje, skvoš, stoni tenis, odbojka. Međutim, isključuje se obuća koja se uglavnom ili isključivo nosi za aktivnosti kao što je kanu slalom, šetanje, treking, planinarenje, penjanje..

Sva ova obuća ima spoljašnji đon protiv klizanja i uređaj za pričvršćivanje koji obezbeđuju stabilnost stopala u obući (na primer, pertle, samolepljive trake).

Manji sastavni delovi, na primer, ukrasne trake ili šavovi, oznake (čak i ako su našivene), vez, štampane ili obojene pertle), ne isključuju svrstavanje ove obuće u ovaj tarifni podbroj.

Obuća koja je, zbog svoje veličine, namenjena deci i omladini, takođe može biti obuhvaćena ovim tarifnim podbrojem.

6406

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi

Većina delova obuće uključenih u ovaj tarifni broj navedena je u HS Komentaru uz tarifni broj 6406. Ovaj tarifni broj isključuje drvene đonove za sandale ("medicinske sandale" i ostalo), bez gornjišta i bez traka, pertli ili kaiševa.

Za spisak proizvoda koji se ne smatraju delovima obuće u smislu ovog tarifnog broja, videti Napomenu 2. uz ovu glavu.

Delovi obuće mogu biti od bilo kog materijala, osim od azbesta i mogu uključivati metal.

6406 90 30

Kompleti gornjišta spojeni sa unutrašnjim đonom ili drugim delovima đona, ali bez spoljašnjih đonova

Ovaj tarifni podbroj obuhvata proizvode koji još uvek ne čine obuću, koji se sastoje od gornjišta obuće i jedne ili više komponenti đona (naročito unutrašnji đon), ali još uvek bez spoljašnjeg (drugog) đona.

Sledeći