Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

OPŠTE OBAVEZNO UPUTSTVO O ORGANIZACIJI PROCESA RADA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG 15.3.2020. GODINE


Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je, na osnovu Preporuke Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.3.2020. godine (broj 112-01-557-2020-05 od 17.3.2020. godine), kao i na osnovu Obaveznog uputstva Republičkog javnog tužioca O broj 2/2020 od 16.03.2020. godine 16.3.2020. donela Opšte obavezno uputstvo o organizaciji procesa rada u javnim tužilaštvima za vreme vanrednog stanja.

1. Nosioci javnotužilačkih funkcija rad po predmetima obavljaju u prostorijama javnog tužilaštva, osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće, na osnovu odluke javnog tužioca.

2. Nosiocima javnotužilačke funkcije i tužilačkom osoblju koji su stariji od 60 godina ili koji imaju hronične zdravstvene probleme koji predstavljaju potencijalnu zdravstvenu opasnost u vezi sa pandemijom COVID-19, kao i trudnicama i roditeljima koji imaju decu do navršenih 12 godina života, omogućava se da poslove obavljaju od kuće, o čemu odluku u pismenoj formi donosi javni tužilac. Ukoliko su oba supružnika zaposlena u javnom tužilaštvu ili sudu, može se omogućiti da samo jedan od supružnika poslove obavlja od kuće.

3. Rad ostalih zaposlenih u javnom tužilaštvu organizovati na način kojim će se obezbediti pravilno i nesmetano funkcionisanje javnog tužilaštva, uz prisustvo neophodnih nosilaca javnotužilačke funkcije i tužilačkog osoblja.

4. Javni tužioci koji su starešine zgrada u kojima javno tužilaštvo obavlja svoju funkciju, rad straže organizuju na način da se obezbedi neprekidno dežurstvo, uz sprovođenje kontrole lica koja ulaze u zgrade pravosudnih organa radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

5. Prijem pismena obezbediti putem uvođenja jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koji mogu da mu pristupe. Uvid u predmete na osnovu zakona omogućiti samo u predmetima u kojima se postupa na osnovu Obaveznog uputstva Republičkog javnog tužioca O broj 2/2020. Izdavanje potvrda se sprovodi samo ukoliko podnosilac molbe ukaže na opravdanost hitnog izdavanja radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti.Informacije o mogućnosti, načinu, vremenu i mestu obavljanja predmetnih radnji istaći na vidnom mestu u prostorijama javnog tužilaštva kao i na internet prezentaciji.

6. U javnotužilačkim predmetima koji nisu obuhvaćeni obaveznim uputstvom Republičkog javnog tužioca O broj 2/2020, procesne radnje i postupanje koje zahteva neposredni kontakt sa licima odložiti u skladu sa zakonom i rokovima.

7. Pod radom od kuće podrazumevaju se:

- poslovi radnog mesta koji su pogodni za rad na daljinu,

- poslovi koji sadrže upotrebu telefona, interneta, elektronske pošte i sl.,

- ostali poslovi za čije obavljanje nije neophodno korišćenje zgrade pravosudnog organa.

Redakcija