Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)


Član 1.

U Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica („Službeni glasnik SRS”, broj 54/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 137/04 i 69/12 – US) u članu 8. alineja 3. menja se i glasi:

„– korisnici kod kojih postoji potpun gubitak radne sposobnosti u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju;”.

Član 2.

U članu 9. stav 1. reči: „i važi do 31. marta naredne godine” brišu se.

Član 3.

U članu 32. stav 1. reči: „visini koja je predviđena opštim aktom fonda zdravstva na čijem području je umrli korisnik imao prebivalište” zamenjuju se rečima: „iznosu naknade pogrebnih troškova koja je propisana za slučaj smrti korisnika penzije po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.”.

Član 4.

U članu 43. stav 2. menja se i glasi:

„Opštinski organ uprave u obavezi je da u toku aprila svake godine sprovede postupak utvrđivanja činjenica da li je u imovinskim i porodičnim prilikama korisnika prava na mesečno novčano primanje i porodičnog dodatka došlo do promene od uticaja na smanjenje prava shodno članu 37. ovog zakona i ukoliko jeste odlučuje po nastaloj promeni.”.

Član 5.

Član 53. menja se i glasi:

„Mesečno novčano primanje, porodični dodatak, dodatak za negu, dodatak na decu, novčana naknada za vreme profesionalne rehabilitacije i izuzetno mesečno novčano primanje određuju se u mesečnim iznosima i isplaćuju unazad.

Visina prava na mesečno novčano primanje, porodični dodatak i dodatak za negu usklađuje se jednom godišnje prema kretanju prosečne godišnje zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnoj godini na osnovu objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađeni iznosi prava iz stava 2. ovog člana pripadaju od 1. januara godine za koju je izvršeno usklađivanje i isplaćuju se nakon obračuna pripadajućih iznosa u skladu sa objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Od 1. januara tekuće godine do objavljivanja podataka iz stava 2. ovog člana vrši se isplata mesečnog iznosa prava koji je isplaćivan u prethodnoj godini, a razlika po izvršenom usklađivanju obračunava se jednokratno.”.

Član 6.

Član 54. briše se.

Član 7.

Opštinski organ uprave doneće po službenoj dužnosti rešenja kojima će, saglasno ovom zakonu, rešenja o pravu na mesečno novčano primanje, porodični dodatak, dodatak za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije doneta do dana stupanja na snagu ovog zakona izmeniti u delu kojim su navedeni osnov za utvrđivanje iznosa prava i način usklađivanja iznosa prava, sa važnošću od 1. januara 2019. godine. U rešenja kojima su prava na mesečno novčano primanje i porodični dodatak priznata do 31. marta 2019. godine, pored izmene osnova za utvrđivanje prava i načina usklađivanja prava, utvrdiće se da prava korisniku pripadaju do nastanka promena u porodičnim i imovinskim prilikama korisnikovog domaćinstva koje utiču na smanjenje iznosa prava ili gubitak prava.

Rešenja iz stava 1. ovog člana opštinski organ uprave doneće u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ova rešenja ne podležu reviziji.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print