Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 95/18), u članu 15. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Izuzetno, za nepokretnosti na kojima je pravo svojine upisano na osnovu pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti ili na osnovu pravnosnažnog rešenja o administrativnom prenosu nepokretnosti, nije dozvoljen upis zabeležbi iz stava 1. tač. 3), 5), 6) i 17) ovog člana.”.

Član 2.

U članu 31. stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, Služba će odlučivati prioritetno o upisu koji se vrši na osnovu propisa kojim se uređuje eksproprijacija, kao i o upisu zabeležbe rešenja o izvršenju donetog na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, ako je prethodno izvršen upis u katastar nepokretnosti hipoteke na osnovu tog ugovora, odnosno založne izjave, osim ako postoje nerešeni predmeti upisa po pravnosnažnim sudskim odlukama i po zahtevima koji su prethodili upisu te hipoteke.”.

Član 3.

Na zahtev korisnika eksproprijacije iz rešenja o eksproprijaciji, odnosno rešenja o administrativnom prenosu, zabeležbe iz člana 1. ovog zakona, upisane do dana stupanja na snagu ovog zakona, zabeležbe koje se odnose na hipoteku upisanu na objektu koji je eksproprisan, brišu se sa eksproprisane nepokretnosti i prenose na nepokretnost koja se daje u svojinu ili susvojinu na ime naknade za eksproprisane nepokretnosti, ili na neku drugu ličnu imovinu odgovarajuće vrednosti.

Član 4.

Započeti postupci do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print