Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
15.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 179. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 12. decembra 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 109/16, 19/17, 29/17 – ispravka, 57/17, 73/17 i 98/17), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu (Prilog 1.), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2017. godinu (Prilog 2.), Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2017. godinu (Prilog 3.), Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2017. godinu (Prilog 4.), Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2017. godinu (Prilog 5.) i Predračun sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2017. godinu (Prilog 6.), zamenjuju se novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu, novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2017. godinu, novim Predračunom sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2017. godinu, novim Predračunom sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2017. godinu, novim Predračunom sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2017. godinu i novim Predračunom sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2017. godinu, koji se smatraju sastavnim delom ovog pravilnika.

Član 2.

U članu 77. stav 2. tačka 5) menja se i glasi :

„5) naknada za materijalne troškove – u visini vrednosti obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za 2017. godinu za osigurana lica Republičkog fonda, bez sredstava utvrđenih u članu 17. stav 3. ovog pravilnika, umanjenih za participaciju iskazanu u fakturi i za iznos refundacija, najviše do visine ugovorenih sredstava bez sredstava utvrđenih u članu 17. stav 3. ovog pravilnika, umanjenih za ugovoreni iznos participacije, a sredstva iz člana 17. stav 3. ovog pravilnika priznaju se u visini obračunatih sredstava zdravstvene ustanove.”

Tačka 7) menja se i glasi :

„7) sanitetski i medicinski potrošni materijal:

(1) zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa zdravstvene zaštite – u visini utrošaka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala za osigurana lica, iskazanih u materijalnom knjigovodstvu zdravstvene ustanove, najviše u visini ugovorenih sredstava,

(2) zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite – u visini utrošaka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala za osigurana lica, iskazanih u materijalnom knjigovodstvu zdravstvene ustanove, najviše u visini ugovorenih sredstava i to za:

– sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se nabavlja u postupku centralizovane javne nabavke, priznaje se u visini utrošaka iskazanih u materijalnom knjigovodstvu zdravstvene ustanove,

– sanitetski i medicinski potrošni materijal koji nabavljaju zdravstvene ustanove priznaje se u visini utrošaka iskazanih u materijalnom knjigovodstvu zdravstvene ustanove, tako da ti utrošci u zbiru sa utrošcima sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala nabavljenog u postupku centralizovane javne nabavke ne prelaze iznos sredstava koja su ukupno opredeljena na poziciji sanitetski i medicinski potrošni materijal.”

Član 3.

U članu 79. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) ostali direktni i indirektni troškovi – lekovi u zdravstvenoj ustanovi i sanitetski i medicinski potrošni materijal u visini utrošaka za osigurana lica za ove namene iskazanih u materijalnom knjigovodstvu zdravstvene ustanove i materijalni i ostali troškovi u visini vrednosti obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za 2017. godinu za osigurana lica, bez sredstava utvrđenih u članu 17. stav 3. ovog pravilnika, umanjenih za participaciju iskazanu u fakturi i za iznos refundacija, najviše do visine ugovorene naknade bez sredstava utvrđenih u članu 17. stav 3. ovog pravilnika, a sredstva iz člana 17. stav 3. ovog pravilnika priznaju se u visini obračunatih sredstava zdravstvene ustanove.”

Stavovi 2–5. brišu se.

Dosadašnji st. 6–9. postaju st. 2–5.

Dosadašnji stav 8. koji je postao stav 4. menja se i glasi:

„Zdravstvenoj ustanovi iz člana 25. stav 5. ovog pravilnika, konačnim obračunom za 2017. godinu, naknada se utvrđuje u skladu sa stavom 1. ovog člana.”

Član 4.

U članu 80. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Zdravstvenoj ustanovi za transfuziju krvi zdravstvene usluge „pretraga registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze sa proširenim HLA testiranjem (1. faza)” i „dodatna potvrdna testiranja kod odabranih davalaca matičnih ćelija hematopoeze (2. faza)” priznaju se u visini vrednosti ispostavljenih faktura.”

Član 5.

U članu 81. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Pored naknade iz stava 1. ovog člana zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju priznaje se i naknada u visini ispostavljenih faktura za realizovani broj bolesničkih dana pratilaca osiguranih lica.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 6.

U članu 82. stav 1. posle reči: „vrednosti” stavlja se tačka, a reči: „najviše do ugovorene naknade”, brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Zdravstvenoj ustanovi iz člana 53. stav 5. naknade iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika, naknada za materijalne i ostale troškove i naknada za energente priznaju se u visini obračunskih rashoda, a naknada za laboratorijski materijal u visini utroška za osigurana lica, najviše do visine ugovorene naknade.”

Član 7.

Član 87. menja se i glasi:

„Član 87.

Zavodu za hitnu medicinsku pomoć naknada za plate i naknade plata, naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, naknada za indirektne troškove, priznaju se na način utvrđen članom 77. stav 2. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog pravilnika.

Zavodu za hitnu medicinsku pomoć naknada za lekove i medicinska sredstva priznaje se u visini utrošaka za osigurana lica, iskazanih u materijalnom knjigovodstvu zdravstvene ustanove.

Na zdravstvenu ustanovu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuje član 77. stav 3. ovog pravilnika.”

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

07/1 broj 450-7831/17

U Beogradu, 12. decembra 2017. godine

Upravni odbor
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Predsednik,

Vanja Mandić, s.r.

Prilog 1.

Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
za 2017. godinu

(u 000 dinara)

R.B.

Naziv ustanove

Plate

i naknade plata

sa doprinosima na teret poslodavca

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

Ostali indirektni troškovi

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal

Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu

Ishrana bolesnika

Lekovi na recept i pomagala preko apoteka

Participacija

UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Dom zdravlja Bačka Topola

158.416

5.735

45.700

5.784

9.921

10.667

472

258

2.381

234.572

2.

Dom zdravlja Mali Iđoš

45.507

1.831

12.280

1.970

2.742

28.089

5.463

86.956

3.

Dom zdravlja Subotica

419.232

14.729

84.229

14.814

10.558

9.724

533.838

4.

Opšta bolnica Subotica

1.061.614

60.360

194.834

213.843

13.728

227.972

38.605

27.191

7.107

1.831.040

5.

Apoteka Subotica

431.893

75.204

356.689

I.

Subotica

1.684.769

82.655

337.043

236.411

13.728

251.193

49.272

27.663

460.240

99.879

3.043.095

6.

Dom zdravlja Žitište

62.943

5.180

13.593

2.055

3.602

44.457

9.643

122.187

7.

Dom zdravlja Novi Bečej

101.390

3.556

22.085

2.776

3.633

69.548

13.948

189.040

8.

Dom zdravlja Sečanj

55.537

3.237

16.463

1.420

2.581

47.830

10.963

116.105

9.

Dom zdravlja Nova Crnja

42.588

2.996

11.955

2.308

3.098

24.973

4.985

82.933

10.

Dom zdravlja Zrenjanin

377.369

17.654

83.593

12.660

30.514

12.706

509.084

11.

Opšta bolnica Zrenjanin

948.026

42.374

208.821

182.523

10.768

151.004

61.471

25.156

4.439

1.625.704

12.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

92.818

9.055

19.235

11.967

4.343

3.186

526

140.078

13.

Apoteka Zrenjanin

443.491

73.893

369.598

II.

Zrenjanin

1.680.671

84.052

375.745

215.709

10.768

198.775

61.471

28.342

630.299

131.103

3.154.729

14.

Dom zdravlja Ada

63.610

3.285

15.780

2.307

3.100

1.277

86.805

15.

Dom zdravlja Kanjiža

101.130

4.949

27.797

2.526

7.142

11.140

3.227

151.457

16.

Dom zdravlja Novi Kneževac

61.329

1.766

15.639

1.431

3.144

1.067

35.492

5.851

114.017

17.

Dom zdravlja Čoka

41.168

1.210

10.793

750

1.600

37.127

5.974

86.674

18.

Dom zdravlja Senta

75.899

908

20.209

3.258

6.228

805

105.697

19.

Apoteka Senta

99.092

15.443

83.649

20.

Opšta bolnica Senta

354.271

10.267

64.478

32.609

2.938

49.738

6.595

12.956

1.724

532.128

21.

Opšta bolnica Kikinda

471.980

25.846

87.076

53.491

6.574

62.165

47.500

9.478

1.642

762.468

22.

Dom zdravlja Kikinda

163.934

6.217

29.272

5.866

2.800

3.668

204.421

23.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

169.209

2.906

31.370

29.550

2.036

20.381

255.452

24.

Apoteka Kikinda

7.647

1.148

6.499

III.

Kikinda

1.502.530

57.354

302.414

131.788

9.512

137.953

54.095

43.882

190.498

40.759

2.389.267

25.

Dom zdravlja Alibunar

85.017

4.191

19.229

2.872

4.633

50.080

10.350

155.672

26.

Dom zdravlja Bela Crkva

69.315

5.068

20.183

2.801

5.456

69.300

15.151

156.972

27.

Dom zdravlja Kovačica

99.672

4.398

23.353

3.771

10.000

73.129

13.564

200.759

28.

Dom zdravlja Kovin

139.777

7.614

24.892

5.562

7.424

79.654

18.237

246.686

29.

Dom zdravlja Opovo

53.289

3.641

13.981

1.086

2.595

32.085

7.175

99.502

30.

Dom zdravlja Plandište

45.561

3.080

14.087

1.436

2.819

30.098

6.166

90.915

31.

Opšta bolnica Vršac

447.342

22.288

75.165

98.669

3.350

74.534

32.130

14.851

807

767.522

32.

Dom zdravlja Vršac

156.246

6.715

29.395

4.528

3.923

1.902

198.905

33.

Dom zdravlja Pančevo

390.915

15.028

80.834

16.245

38.022

11.408

529.636

34.

Opšta bolnica Pančevo

1.055.554

40.841

139.061

204.189

12.672

206.105

82.210

33.229

7.128

1.766.733

35.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

108.108

5.763

18.931

7.466

3.272

10.608

188

153.960

36.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

396.080

15.175

85.854

32.540

9.848

54.503

106

593.894

37.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

392.658

22.977

97.012

41.522

8.540

54.353

21

617.041

38.

Apoteka Pančevo

278.520

45.926

232.594

39.

Apoteka Vršac

192.771

32.820

159.951

IV.

Pančevo

3.439.534

156.779

641.977

422.687

16.022

377.171

114.340

167.544

805.637

170.949

5.970.742

40.

Dom zdravlja Apatin

107.679

5.250

29.539

3.062

8.914

4.436

2.641

156.239

41.

Dom zdravlja Kula

151.680

4.795

37.220

5.700

9.375

113.197

20.618

301.349

42.

Dom zdravlja Odžaci

133.396

7.162

40.182

4.481

15.888

1.835

98.791

18.078

283.657

43.

Dom zdravlja Sombor

280.843

17.110

49.535

4.978

17.063

7.000

362.529

44.

Opšta bolnica Sombor

996.576

68.744

214.750

186.897

10.844

158.838

61.159

52.188

4.932

1.745.064

45.

Apoteka Sombor

279.615

51.007

228.608

V.

Sombor

1.670.174

103.061

371.226

205.118

10.844

210.078

61.159

54.023

496.039

104.276

3.077.446

46.

Dom zdravlja Bač

50.455

2.533

19.592

1.766

3.161

29.668

5.827

101.348

47.

Dom zdravlja Bačka Palanka

224.519

7.957

48.887

12.767

240

26.500

35.000

503

165.235

42.081

479.527

48.

Dom zdravlja Bački Petrovac

49.119

2.811

9.493

1.331

3.171

41.123

9.787

97.261

49.

Dom zdravlja Beočin

62.018

2.363

13.933

1.515

2.936

50.103

13.040

119.828

50.

Dom zdravlja Bečej

159.137

4.661

36.497

5.713

19.058

98.367

19.749

303.684

51.

Dom zdravlja Žabalj

101.361

5.091

18.029

2.921

4.470

75.656

15.089

192.439

52.

Dom zdravlja Srbobran

63.386

2.773

12.588

1.973

3.240

47.886

10.172

121.674

53.

Dom zdravlja Temerin

101.804

3.597

16.035

3.905

6.399

94.502

25.141

201.101

54.

Dom zdravlja Titel

55.124

3.520

13.442

1.103

5.719

23.602

5.121

97.389

55.

Dom zdravlja Novi Sad

1.170.805

39.775

147.753

26.336

62.003

45.996

1.400.676

56.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

251.466

9.310

47.606

2.144

1.666

312.192

57.

Dom zdravlja Vrbas

157.008

6.749

29.730

6.478

8.692

1.966

206.691

58.

Opšta bolnica Vrbas

468.720

26.515

104.020

76.780

7.804

106.579

41.616

20.344

1.636

850.742

59.

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

89.474

3.819

17.784

145.655

3.660

7.768

3.620

264.540

60.

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

543.910

23.736

233.818

1.333.777

12.778

158.743

30.889

1.687

2.335.964

61.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

561.522

29.756

213.402

196.722

7.682

145.110

38.454

852

1.191.796

62.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

534.707

27.543

295.034

127.659

17.534

831.955

29.125

10.955

1.852.602

63.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

715.502

38.052

138.868

353.254

6.963

143.741

21.880

1.418.260

64.

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

78.058

1.054

10.004

298

2.600

176

91.838

65.

Klinički centar Vojvodine Novi Sad

2.775.448

120.934

843.288

1.416.581

126.054

1.091.564

108.000

110.925

12.329

6.580.465

66.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

20.116

1.021

4.299

1.500

52

26.884

67.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

59.273

1.652

6.924

343

3.587

71.779

68.

Apoteka Novi Sad

1.040.172

165.409

874.763

69.

Apoteka Vrbas

186.640

37.439

149.201

.

ooo

VI.

Novi Sad

8.292.932

365.222

2.281.026

3.719.021

179.055

2.636.054

184.616

259.888

1.852.954

428.124

19.342.644

70.

Dom zdravlja Inđija

203.696

10.120

38.875

6.000

19.000

145.421

32.831

390.281

71.

Dom zdravlja Pećinci

86.213

4.773

25.079

3.110

6.283

52.715

13.210

164.963

72.

Dom zdravlja Ruma

224.954

12.935

43.834

8.112

14.000

165.532

38.357

431.010

73.

Dom zdravlja Irig

43.041

1.842

8.486

903

2.358

30.600

6.906

80.324

74.

Dom zdravlja Stara Pazova

276.074

8.565

51.146

14.708

23.000

27.000

451

226.817

48.477

579.284

75.

Dom zdravlja Šid

148.814

4.766

31.190

4.928

7.500

106.726

18.364

285.560

76.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

274.611

13.244

49.352

9.799

8.800

4.554

351.252

77.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

828.713

34.726

140.368

181.474

6.372

172.850

98.059

24.431

3.997

1.482.996

78.

Apoteka Sremska Mitrovica

220.706

37.522

183.184

VII.

Sremska Mitrovica

2.086.116

90.971

388.330

229.034

6.372

253.791

125.059

24.882

948.517

204.218

3.948.854

79.

Dom zdravlja Bogatić

117.871

3.996

21.707

3.773

5.605

799

152.153

80.

Dom zdravlja LJubovija

84.793

1.210

17.163

5.158

3.072

10.448

3.152

1.245

123.751

81.

Dom zdravlja Loznica

247.840

7.663

50.068

17.941

16.882

3.777

336.617

82.

Dom zdravlja Krupanj

59.345

1.202

8.614

4.228

2.709

630

75.468

83.

Dom zdravlja Mali Zvornik

44.938

1.472

12.453

2.489

3.228

521

64.059

84.

Opšta bolnica Loznica

710.692

16.525

127.152

130.030

10.242

91.711

71.523

19.815

3.565

1.174.125

85.

Dom zdravlja Vladimirci

61.730

3.570

11.817

4.532

2.220

1.047

82.822

86.

Dom zdravlja Koceljeva

51.096

1.971

11.062

2.270

1.138

690

66.847

87.

Dom zdravlja Šabac

376.862

8.869

67.987

19.326

11.931

6.297

478.678

88.

Opšta bolnica Šabac

948.222

23.373

176.010

197.111

5.674

180.990

90.000

36.636

4.858

1.653.158

89.

Apoteka Loznica

350.139

52.031

298.108

90.

Apoteka Šabac

389.098

54.968

334.130

VIII.

Šabac

2.703.389

69.851

504.033

386.858

15.916

319.486

171.971

59.603

739.237

130.428

4.839.916

91.

Dom zdravlja Ub

102.749

3.229

16.239

4.807

5.685

1.595

131.114

92.

Dom zdravlja Valjevo

265.227

8.373

56.860

12.000

5.400

4.959

342.901

93.

Dom zdravlja Osečina

44.424

814

12.062

1.912

1.920

532

60.600

94.

Dom zdravlja LJig

43.467

1.046

12.303

2.699

3.872

844

62.543

95.

Dom zdravlja Mionica

52.075

1.573

10.683

1.689

2.761

871

67.910

96.

Opšta bolnica Valjevo

1.116.206

31.739

181.518

236.076

13.674

287.795

67.000

29.785

6.693

1.957.100

97.

Apoteka Valjevo

499.703

76.534

423.169

98.

Dom zdravlja Lajkovac

61.494

4.018

11.571

3.515

2.573

1.214

81.957

IX.

Valjevo

1.685.642

50.792

301.236

262.698

13.674

310.006

67.000

29.785

499.703

93.242

3.127.294

99.

Dom zdravlja Smederevo

318.539

13.907

59.865

16.516

5.980

7.824

406.983

100.

Opšta bolnica Smederevo

701.555

22.380

113.087

143.207

3.971

106.170

41.014

11.457

7.219

1.135.622

101.

Opšta bolnica „Stefan Visoki” Smederevska Palanka

500.951

17.497

76.962

121.046

5.912

62.924

26.975

9.314

1.742

819.839

102.

Apoteka Smederevska Palanka

122.580

16.911

105.669

103.

Apoteka Smederevo

391.939

59.998

331.941

104.

Apoteka Velika Plana

122.505

18.538

103.967

105.

Dom zdravlja Velika Plana

151.488

3.525

25.841

5.436

9.352

2.651

192.991

106.

Dom zdravlja Smederevska Palanka

191.697

8.205

30.143

5.475

5.467

3.837

237.150

X.

Smederevo

1.864.230

65.514

305.898

291.680

9.883

189.893

67.989

20.771

637.024

118.720

3.334.162

107.

Dom zdravlja Veliko Gradište

80.986

2.870

12.434

4.237

4.965

1.269

104.223

108.

Dom zdravlja Žagubica

78.790

3.135

12.126

3.065

3.494

4.329

43

863

104.119

109.

Dom zdravlja Golubac

50.311

3.233

9.961

1.608

1.892

729

66.276

110.

Dom zdravlja Kučevo

75.992

3.725

13.517

4.498

3.948

6.759

200

931

107.708

111.

Dom zdravlja Malo Crniće

46.736

3.368

8.310

1.778

998

866

60.324

112.

Dom zdravlja Požarevac

350.283

10.786

52.992

14.493

24.885

5.254

448.185

113.

Opšta bolnica Požarevac

843.643

21.476

107.379

153.897

9.292

141.682

54.037

41.066

4.340

1.368.132

114.

Dom zdravlja Žabari

50.433

4.623

9.942

1.283

1.703

930

67.054

115.

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi

88.418

3.708

16.103

5.015

1.855

1.571

113.528

116.

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi

232.266

7.801

35.269

19.550

1.334

22.910

18.218

4.247

2.086

339.509

117.

Apoteka Požarevac

622.330

112.156

510.174

XI.

Požarevac

1.897.858

64.725

278.033

209.424

10.626

208.332

83.343

45.556

622.330

130.995

3.289.232

118.

Dom zdravlja Kragujevac

567.021

19.164

72.552

36.538

42.376

10.157

727.494

119.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

162.237

3.205

23.970

1.557

976

191.945

120.

Dom zdravlja Batočina

60.459

2.513

13.348

2.668

1.941

964

79.965

121.

Dom zdravlja Knić

55.733

3.282

10.443

3.959

3.617

1.064

75.970

122.

Dom zdravlja Lapovo

41.141

1.662

8.316

1.920

2.079

401

54.717

123.

Dom zdravlja Rača

49.724

3.027

8.874

1.841

1.631

813

64.284

124.

Dom zdravlja Topola

88.346

4.756

20.615

3.326

3.069

1.868

118.244

125.

Zdravstveni centar Aranđelovac

414.265

15.031

66.009

36.599

1.234

70.067

17.807

7.648

7.555

621.105

126.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

147.356

4.417

29.196

8.258

9.428

5.505

193.150

127.

Klinički centar Kragujevac

2.133.188

55.904

494.280

1.343.619

31.370

771.032

95.550

64.215

14.267

4.974.891

128.

Apoteka Kragujevac

847.281

144.592

702.689

129.

Apoteka Aranđelovac

156.343

28.317

128.026

XII.

Kragujevac

3.719.470

112.961

747.603

1.440.285

32.604

906.216

113.357

71.863

1.003.624

215.503

7.932.480

130.

Dom zdravlja Despotovac

140.052

4.701

27.752

3.255

4.147

874

18

2.575

178.224

131.

Dom zdravlja Svilajnac

129.756

3.206

30.355

7.000

5.140

7.354

1.072

2.350

3.361

182.872

132.

Dom zdravlja Ćuprija

130.603

4.793

26.363

3.154

4.251

953

1.706

168.411

133.

Opšta bolnica Ćuprija

782.294

27.234

118.898

111.070

6.216

132.062

89.070

25.446

3.891

1.288.399

134.

Dom zdravlja Rekovac

61.388

2.907

14.380

3.000

2.286

18.453

3.243

99.171

135.

Dom zdravlja Jagodina

240.432

7.886

69.973

17.100

6.140

3.826

337.705

136.

Opšta bolnica Jagodina

538.386

11.715

93.323

126.003

4.480

142.883

20.223

3.839

933.174

137.

Apoteka Jagodina

262.303

41.486

220.817

138.

Opšta bolnica Paraćin

340.070

8.776

47.655

36.732

2.616

44.929

7.203

2.632

485.349

139.

Dom zdravlja Paraćin

156.480

3.750

24.878

8.604

5.476

3.072

196.116

140.

Apoteka Paraćin

99.541

16.001

83.540

XIII.

Jagodina

2.519.461

74.968

453.577

315.918

13.312

347.314

96.424

54.818

383.618

85.632

4.173.778

141.

Dom zdravlja Bor

176.438

2.824

47.933

7.790

4.037

3.227

235.795

142.

Opšta bolnica Bor

542.485

9.331

82.533

75.254

3.466

86.469

18.000

14.330

4.169

827.699

143.

Dom zdravlja Majdanpek

97.187

3.508

25.325

3.950

4.732

2.247

132.455

144.

Opšta bolnica Majdanpek

103.999

4.135

18.408

9.333

562

2.567

6.524

1.332

403

146.457

145.

Zdravstveni centar Negotin

448.088

7.535

80.000

47.520

1.940

35.514

10.667

6.977

5.073

633.168

146.

Zdravstveni centar Kladovo

313.004

5.414

72.768

48.944

4.128

30.517

15.500

7.383

1.720

495.938

147.

Apoteka Bor

367.894

61.264

306.630

XIV.

Bor

1.681.201

32.747

326.967

192.791

10.096

163.836

50.691

30.022

367.894

78.103

2.778.142

148.

Dom zdravlja Boljevac

65.879

1.853

12.594

2.519

2.034

992

83.887

149.

Zdravstveni centar Knjaževac

327.806

8.702

57.212

24.008

1.530

36.084

3.660

4.095

3.126

459.971

150.

Zdravstveni centar Zaječar

777.287

20.277

139.519

102.884

3.762

165.217

40.840

12.240

5.007

1.257.019

151.

Apoteka Zaječar

552.255

86.325

465.930

XV.

Zaječar

1.170.972

30.832

209.325

129.411

5.292

203.335

44.500

16.335

552.255

95.450

2.266.807

152.

Zdravstveni centar Užice

2.961.692

82.507

570.859

410.991

16.006

420.630

88.840

47.957

21.256

4.578.226

153.

Apoteka Užice

1.019.183

163.565

855.618

XVI.

Užice

2.961.692

82.507

570.859

410.991

16.006

420.630

88.840

47.957

1.019.183

184.821

5.433.844

154.

Opšta bolnica Čačak

884.628

29.737

150.532

156.819

8.897

141.982

59.973

20.025

6.621

1.445.972

155.

Dom zdravlja Čačak

349.319

9.313

54.645

17.756

20.063

6.383

444.713

156.

Dom zdravlja Ivanjica

140.716

2.285

42.388

8.625

8.634

8.684

1.636

2.197

210.771

157.

Dom zdravlja Lučani

100.751

6.352

19.962

4.140

2.937

236

1.293

133.085

158.

Dom zdravlja Gornji Milanovac

147.230

4.577

36.876

12.320

2.769

3.072

200.700

159.

Opšta bolnica Gornji Milanovac

278.952

9.901

49.118

55.838

1.802

47.996

7.159

2.671

448.095

160.

Apoteka Čačak

486.536

88.650

397.886

161.

Apoteka Gornji Milanovac

159.725

28.162

131.563

XVII.

Čačak

1.901.596

62.165

353.521

255.498

10.699

224.381

68.657

29.056

646.261

139.049

3.412.785

162.

Dom zdravlja Raška

120.304

3.351

25.897

7.939

6.336

651

1.907

162.571

163.

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

119.941

4.338

32.971

7.500

6.497

2.348

168.899

164.

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70.146

4.472

13.995

6.196

1.621

1.770

2.356

257

100.299

165.

Apoteka Kraljevo

629.401

111.596

517.805

166.

Dom zdravlja Kraljevo

360.714

10.185

74.274

32.445

15.203

5.596

487.225

167.

Opšta bolnica Kraljevo

1.012.305

19.405

181.544

173.177

7.912

174.108

47.904

21.356

9.491

1.628.220

XVIII.

Kraljevo

1.683.410

41.751

328.681

227.257

7.912

203.765

49.674

24.363

629.401

131.195

3.065.019

168.

Dom zdravlja Trstenik

174.476

6.138

39.501

10.165

15.766

4.106

241.940

169.

Dom zdravlja Kruševac

398.277

12.206

94.899

13.328

24.046

8.151

534.605

170.

Opšta bolnica Kruševac

1.027.970

29.210

169.780

196.194

6.272

154.957

83.369

18.765

7.463

1.679.054

171.

Dom zdravlja Aleksandrovac

105.793

1.962

30.075

7.203

7.058

1.498

1.442

152.147

172.

Dom zdravlja Varvarin

60.671

1.433

16.800

3.318

3.265

1.091

84.396

173.

Dom zdravlja Ćićevac

41.392

849

13.174

2.424

2.520

810

59.549

174.

Apoteka Kruševac

744.015

110.150

633.865

175.

Dom zdravlja Brus

81.258

1.565

25.354

4.101

3.531

452

1.075

115.186

XIX.

Kruševac

1.889.837

53.363

389.583

236.733

6.272

211.143

83.369

20.715

744.015

134.288

3.500.742

176.

Dom zdravlja Gadžin Han

47.915

3.778

9.303

1.908

1.574

357

64.121

177.

Dom zdravlja Doljevac

68.270

3.292

12.874

4.612

3.849

22.075

4.202

110.770

178.

Dom zdravlja Svrljig

67.369

2.268

12.413

3.436

2.412

857

87.041

179.

Dom zdravlja Sokobanja

65.999

1.457

16.922

3.548

3.841

38.997

7.174

123.590

180.

Dom zdravlja Niš

823.041

25.786

96.754

36.938

62.348

17.691

1.027.176

181.

Dom zdravlja Merošina

54.176

4.308

13.083

4.088

2.552

821

77.386

182.

Dom zdravlja Ražanj

44.993

2.805

10.253

1.806

1.434

424

60.867

183.

Dom zdravlja Aleksinac

137.587

6.921

24.835

10.697

3.281

2.342

180.979

184.

Opšta bolnica Aleksinac

245.576

10.079

39.010

29.329

3.701

34.147

5.388

1.744

365.486

185.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš

468.127

17.258

123.613

37.005

518

7.957

33.745

118

688.105

186.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

266.204

5.568

61.442

8.209

2.452

121

343.754

187.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

170.249

5.423

25.938

7.243

11.300

4.680

215.473

188.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

36.842

735

2.905

370

1.399

42.251

189.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

44.991

1.425

5.024

327

2.029

1.018

52.778

190.

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren”, Sokobanja

123.924

4.231

33.982

21.418

126

6.675

10.182

194

200.344

191.

Klinički centar Niš

2.878.230

84.553

546.203

1.684.510

124.216

908.147

145.296

55.114

9.966

6.416.303

192.

Klinika za stomatologiju Niš

147.648

3.480

12.802

6.000

256

8.406

1.607

166

180.033

193.

Apoteka Niš

1.221.339

163.684

1.057.655

15.

Niš

5.691.141

183.367

1.047.356

1.861.444

128.817

1.063.803

145.296

106.036

1.282.411

215.559

11.294.112

194.

Dom zdravlja Kuršumlija

117.622

1.394

24.080

7.692

6.217

7.769

1.233

1.250

164.757

195.

Dom zdravlja Blace

75.106

890

12.053

4.235

2.742

966

94.060

196.

Dom zdravlja Žitorađa

60.017

4.114

11.832

3.412

2.000

999

80.376

197.

Dom zdravlja Prokuplje

183.292

7.019

43.392

12.770

10.023

3.096

253.400

198.

Opšta bolnica Prokuplje

584.500

19.292

87.324

60.839

2.004

87.457

24.000

14.100

2.189

877.327

199.

Apoteka Prokuplje

409.849

60.813

349.036

15I.

Prokuplje

1.020.537

32.709

178.681

88.948

2.004

108.439

31.769

15.333

409.849

69.313

1.818.956

200.

Dom zdravlja Bela Palanka

79.259

3.395

17.630

1.829

2.896

93

557

104.545

201.

Dom zdravlja Pirot

198.133

5.504

38.480

6.767

2.912

4.086

247.710

202.

Opšta bolnica Pirot

596.148

17.202

95.040

95.208

2.748

101.654

36.447

11.253

2.843

952.857

203.

Dom zdravlja Babušnica

68.200

2.201

17.682

1.843

3.038

483

92.481

204.

Dom zdravlja Dimitrovgrad

74.708

1.735

15.917

2.767

3.263

307

798

97.899

205.

Apoteka Pirot

301.921

55.412

246.509

15II.

Pirot

1.016.448

30.037

184.749

108.414

2.748

113.763

36.447

11.560

302.014

64.179

1.742.001

206.

Dom zdravlja Bojnik

57.344

2.082

9.219

2.726

2.534

337

73.568

207.

Dom zdravlja Leskovac

517.691

16.285

111.995

25.986

26.979

9.157

689.779

208.

Dom zdravlja Vlasotince

138.159

1.863

28.211

7.728

9.258

1.165

184.054

209.

Dom zdravlja Medveđa

51.631

1.898

14.565

1.899

2.117

710

71.400

210.

Opšta bolnica Leskovac

1.211.902

29.468

173.133

182.133

7.698

196.759

58.103

24.747

4.434

1.879.509

211.

Apoteka Leskovac

584.078

75.483

508.595

212.

Dom zdravlja Lebane

110.996

1.596

14.946

5.965

3.062

1.652

1.218

136.999

15III.

Leskovac

2.087.723

53.192

352.069

226.437

7.698

240.709

59.755

24.747

584.078

92.504

3.543.904

213.

Zdravstveni centar Vranje

1.140.768

34.250

183.603

167.244

8.300

154.313

98.752

18.725

7.628

1.798.327

214.

DZ Trgovište

39.468

712

12.916

3.230

1.207

191

57.342

215.

Dom zdravlja Bosilegrad

52.657

13.450

1.837

1.858

365

358

69.809

216.

Dom zdravlja Bujanovac

178.634

5.644

34.495

7.829

5.021

1.682

229.941

217.

Dom zdravlja Preševo

157.848

5.213

36.943

6.032

4.958

270

446

210.818

218.

Dom zdravlja Vladičin Han

101.316

1.462

25.944

4.703

4.591

1.048

136.968

219.

Zdravstveni centar Surdulica

277.552

4.517

48.887

17.864

776

27.071

4.472

1.081

380.058

220.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

76.882

638

22.669

4.953

2.621

4.736

130

112.369

221.

Apoteka Vranje

412.048

52.937

359.111

222.

Apoteka Bujanovac

147.881

17.634

130.247

15IV.

Vranje

2.025.125

52.436

378.907

213.692

9.076

201.640

98.752

28.568

559.929

83.135

3.484.990

223.

Dom zdravlja Zvečan

147.683

1.968

19.159

1.793

4.992

175.595

224.

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1.524.289

21.491

214.642

47.239

6.720

81.718

22.117

16.113

1.934.329

225.

Apoteka Kosovska Mitrovica

87.061

813

6.230

106.211

13.633

186.682

15V.

Kosovska Mitrovica

1.759.033

24.272

240.031

49.032

6.720

86.710

22.117

16.113

106.211

13.633

2.296.606

226.

Dom zdravlja Barajevo

115.880

4.741

29.631

7.017

48

4.554

23.004

509

1.927

183.457

227.

Dom zdravlja Voždovac

504.744

18.566

72.908

15.926

28.912

15.460

625.596

228.

Dom zdravlja Vračar

216.622

7.668

46.705

5.319

14.480

5.857

284.937

229.

Dom zdravlja Grocka

306.437

13.117

51.137

10.745

12.441

5.451

388.426

230.

Dom zdravlja Zvezdara

488.922

17.435

65.799

14.475

20.845

12.397

595.079

231.

Dom zdravlja Zemun

646.469

25.064

101.394

24.584

41.821

21.499

817.833

232.

Dom zdravlja Lazarevac

278.799

14.576

65.165

28.739

22.853

1.044

3.663

407.513

233.

Dom zdravlja Mladenovac

199.183

8.953

39.766

4.187

10.293

4.520

257.862

234.

Dom zdravlja Novi Beograd

629.402

21.612

108.760

19.418

45.737

27.755

797.174

235.

Dom zdravlja Obrenovac

300.468

9.756

49.394

15.779

80

19.608

34.730

473

8.459

421.829

236.

Dom zdravlja Palilula

568.642

21.892

88.125

18.884

36.434

17.558

716.419

237.

Dom zdravlja Rakovica

343.332

12.916

38.206

8.920

15.903

10.309

408.968

238.

Dom zdravlja Savski venac

184.228

7.122

36.383

8.396

13.135

4.859

244.405

239.

Dom zdravlja Sopot

87.064

3.934

19.295

2.836

4.846

1.545

116.430

240.

Dom zdravlja Stari grad

289.639

10.677

47.601

7.963

18.965

9.368

365.477

241.

Dom zdravlja Čukarica

531.135

19.200

69.989

25.000

39.823

21.288

663.859

242.

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

144.612

5.649

27.549

12.952

2.150

8.739

41.925

5.966

253

249.289

243.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

166.485

6.531

33.032

902

1.786

4.858

10

213.584

244.

Institut za neonatologiju

264.960

13.072

62.445

43.540

1.680

37.691

5.080

428.468

245.

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”

406.249

16.568

96.366

89.235

978

122.931

11.832

763

743.396

246.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

906.648

28.305

152.614

4.027

3.855

1.095.449

247.

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

66.111

2.036

8.815

200

4.148

769

80.541

248.

Gradski zavod za gerontologiju

245.880

9.775

15.256

600

2.000

1.419

272.092

249.

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

155.103

5.915

23.300

2.244

10.925

4.869

192.618

250.

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

92.840

4.123

25.305

12.204

2.396

8.058

69.580

7.367

700

221.173

251.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

143.449

4.759

19.413

1.036

2.081

539

171.277

252.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

111.083

4.272

20.317

3.148

8.900

7.492

7.054

148.158

253.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

152.950

6.480

29.463

1.923

2.218

9.541

209

202.366

254.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

153.072

4.461

16.559

10.302

4.999

5.997

195.390

255.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

87.314

2.722

17.516

72

47

3.978

111.649

256.

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”

739.882

29.891

137.254

103.955

20.790

593.881

26.492

10.484

1.641.661

257.

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

597.891

20.517

81.786

62.551

5.214

25.502

793.461

258.

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

591.562

27.921

250.415

178.637

23.656

910.858

26.899

4.254

2.005.694

259.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”

880.538

33.257

235.599

379.345

15.046

274.583

38.189

309

1.856.248

260.

Institut za mentalno zdravlje

309.326

8.983

46.213

18.384

3.030

12.215

817

397.334

261.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

842.258

35.049

292.678

1.334.158

6.114

162.393

20.630

4

2.693.276

262.

Institut za reumatologiju

231.611

8.065

40.119

670.452

7.151

7.968

935

964.431

263.

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”

264.006

10.340

43.114

8.517

36

9.051

18.013

1.914

351.163

264.

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

113.894

2.889

19.339

1.138

2.356

4.953

144.569

265.

Univerzitetska dečja klinika

671.149

30.659

138.686

202.492

11.981

173.754

17.799

23.877

1.270.397

266.

Ginekološko-akušerska klinika

719.140

29.080

246.711

107.319

7.332

179.055

21.978

2.327

1.308.288

267.

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa”

803.748

31.911

181.796

483.441

27.021

359.220

16.872

4.949

1.899.060

268.

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”

992.982

41.875

305.383

140.064

6.193

296.629

57.872

52.799

2.438

1.891.359

269.

Kliničko-bolnički centar „Zemun”

1.174.385

48.845

235.173

266.941

29.736

413.438

72.346

27.901

5.903

2.262.862

270.

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”

1.474.240

51.284

358.754

364.362

25.314

428.678

150.636

36.136

3.082

2.886.322

271.

Klinički centar Srbije

6.843.780

276.223

1.716.431

4.276.796

266.714

3.134.092

85.311

415.673

20.309

16.994.711

272.

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović”

86.563

2.686

24.568

77

2.900

4.401

134

121.061

273.

Vojnomedicinska akademija

915.896

35.219

427.355

470.295

28.440

590.280

53.949

89.341

2.737

2.608.038

274.

Apoteka Beograd

5.306.903

883.649

4.423.254

15VI.

Beograd

27.040.573

1.056.591

6.259.582

9.469.497

475.705

8.115.591

607.152

927.023

5.314.395

1.132.206

58.133.903

275.

Zdravstveni centar Gnjilane

310.168

7.576

35.048

24.184

3.636

2.421

124

382.909

276.

Apoteka Gnjilane

29.012

1.042

936

16.658

2.186

45.462

15VII.

Gnjilane

339.180

8.618

35.984

24.184

3.636

2.421

16.658

2.310

428.371

277.

Dom zdravlja Gračanica, Priština

528.708

37.433

1.500

13.574

879

698

581.396

278.

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

327.233

19.692

355

3.728

657

359

351.306

279.

Dom zdravlja Kosovo Polje

140.115

12.431

525

1.031

828

143

154.787

280.

Dom zdravlja Obilić

180.429

1.480

9.888

833

1.916

256

205

194.597

281.

Dom zdravlja Štrpce

244.913

3.020

16.962

2.805

4.882

4.766

1.020

276.328

282.

Kliničko-bolnički centar Priština

812.859

31.553

10.247

694

13.366

861

2.288

867.292

283.

Zdravstveni centar Prizren

115.844

3.689

243

136

1.128

153

120.887

284.

Apoteka Prizren

7.804

73

7.877

285.

Dom zdravlja Dragaš

19.390

253

19.643

286.

Zdravstveni centar Peć

83.934

3.632

202

433

836

49

88.988

287.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

13.014

71

13.085

288.

Apoteka Peć

754

84

838

289.

Zdravstveni centar Đakovica

14.624

245

14.869

290.

Dom zdravlja Istok

36.071

3.571

313

198

219

49

40.323

291.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

14.337

215

14.552

292.

Dom zdravlja Priština

231.713

1.863

233.576

293.

Apoteka Priština

5.403

69

5.472

15VIII.

Gračanica

2.777.145

4.500

141.724

17.023

694

39.264

861

9.569

4.964

2.985.816

294.

Opšta bolnica Novi Pazar

626.825

17.472

105.280

95.285

3.020

81.852

55.089

12.250

2.594

994.479

295.

Dom zdravlja Novi Pazar

291.390

8.175

44.141

28.253

3.884

253.482

32.530

596.795

296.

Dom zdravlja Tutin

160.876

1.777

29.261

12.643

7.418

18.950

1.474

53.388

7.305

278.482

15IX.

Novi Pazar

1.079.091

27.424

178.682

136.181

3.020

93.154

74.039

13.724

306.870

42.429

1.869.756

A

SVEGA

90.871.480

3.155.416

18.464.842

21.714.164

1.035.075

17.840.061

2.711.154

2.203.454

22.120.713

4.436.966

175.679.393

297.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja” Aranđelovac

26.670

658

6.066

122

444

4.915

38.875

298.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”

11.704

212

2.077

408

2.011

8

16.404

299.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

66.267

1.763

16.823

1.278

837

7.665

348

94.285

300.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” Vrnjačka Banja

29.085

647

13.758

650

2.360

9.173

60

55.613

301.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

130.792

4.979

24.925

12.704

10.325

8.140

504

191.361

302.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš

148.022

4.374

27.969

168.123

3.030

32.747

6.067

2.274

388.058

303.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor” – Čajetina

14.891

254

5.723

143

29.443

472

509

50.417

B

SVEGA RH

427.431

12.887

97.341

183.020

3.030

76.564

38.443

3.703

835.013

V

UKUPNO

91.298.911

3.168.303

18.562.183

21.897.184

1.038.105

17.916.625

2.711.154

2.241.897

22.120.713

4.440.669

176.514.406

304.

ZZZR „ŽELEZNICE SRBIJE”

446.965

17.862

62.036

13.245

17.600

30.286

26.029

561.965

G

SVEGA ZU VAN PMZU

446.965

17.862

62.036

13.245

17.600

30.286

26.029

561.965

PRILOG 2

PREDRAČUN SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU ZA 2017. GODINU

(U 000 DINARA)

R.B.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE

Maksimalno mogući broj b.o dana prema Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova

Za stacionarnu rehabilitaciju

Za ambulantno-polikliničke usluge

UKUPNA NAKNADA

PARTICIPACIJA

UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU

0

1

2

3

4=2+3

5

6=4–5

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Melenci”

109.500

196.804

39.856

236.660

3.616

233.044

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju
Banja Kanjiža

51.100

100.164

13.683

113.847

1.359

112.488

3.

Specijalna bolnica za neurološka i postraumatska stanja – Stari Slankamen

107.675

346.884

10.838

357.722

99

357.623

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vrdnik”

25.550

77.153

12.628

89.781

622

89.159

5.

Secijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača”

73.000

185.402

18.543

203.945

762

203.183

6.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac

18.250

55.109

43.297

98.406

1.202

97.204

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad” – Zaječar

32.850

94.393

19.910

114.303

681

113.622

8.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma
„Zlatibor” – Čajetina

25.550

77.276

11.760

89.036

413

88.623

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Ivanjica

32.850

80.801

12.117

92.918

1.044

91.874

10.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti – Novi Pazar

36.500

65.941

8.419

74.360

548

73.812

11.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” – Vrnjačka Banja

91.250

279.416

11.295

290.711

247

290.464

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju
„Agens” – Mataruška Banja, Kraljevo

51.100

115.152

17.203

132.355

388

131.967

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju
„Ribarska banja”, Kruševac

94.900

246.950

10.327

257.277

1.693

255.584

14.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

60.225

110.845

32.680

143.525

470

143.055

15.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš

127.750

356.114

17.894

374.008

2.915

371.093

16.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer” – Sijarinska banja, Medveđa

18.250

34.084

4.491

38.575

254

38.321

17.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju
– Bujanovac

14.600

20.289

10.073

30.362

192

30.170

18.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska banja” – Vranje

10.950

19.828

8.561

28.389

127

28.262

19.

Institut za rehabilitaciju
– Beograd

138.700

468.620

122.822

591.442

5.673

585.769

20.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Apatin

51.100

45.648

27.329

72.977

1.579

71.398

UKUPNO

1.171.650

2.976.873

453.726

3.430.599

23.884

3.406.715

PRILOG 3

PREDRAČUN SREDSTAVA INSTITUTIMA/ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZA 2017. GODINU

(u 000 dinara)

R.B.

NAZIV INSTITUTA
– ZAVODA

Mikrobiologija (za primarnu zdravstvenu zaštitu)

Mikrobiologija (za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu)

Participacija

Mikrobiologija umanjena za iznos participacije

Epidemiologija

Socijalna medicina

Troškovi za
upravljanje
medicinskim
otpadom

UKUPNO

Vrednost vakcina-evidentno*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Zavod za javno zdravlje Subotica

33.040

0

497

32.543

2.303

1.552

0

36.398

 

27.930

2.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

24.056

348

153

24.251

1.860

2.585

0

28.696

 

27.011

3.

Zavod za javno zdravlje Kikinda

14.424

5.090

116

19.398

1.750

3.225

0

24.373

 

21.259

4.

Zavod za javno zdravlje Pančevo

33.715

312

217

33.810

2.845

4.608

0

41.263

45.814

5.

Zavod za javno zdravlje Sombor

29.682

8.325

331

37.676

1.621

1.666

0

40.963

 

27.377

6.

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad

147.640

55.212

1.341

201.511

5.110

12.069

1.417

220.107

 

131.760

7.

Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica

29.206

8.600

29

37.777

3.084

2.585

0

43.446

 

48.903

8.

Zavod za javno zdravlje Šabac

29.236

3.556

259

32.533

2.681

3.225

0

38.439

 

47.673

9.

Zavod za javno zdravlje Valjevo

29.490

0

295

29.195

1.627

2.489

0

33.311

 

23.700

10.

Zavod za javno zdravlje Požarevac
(za Braničevski i Podunavski upravni okrug)

30.200

15.378

111

45.467

4.493

5.298

0

55.258

 

52.165

11.

Institut za javno zdravlje Kragujevac

63.152

0

190

62.962

2.163

4.137

0

69.262

 

45.658

12.

Zavod za javno zdravlje Ćuprija

44.580

10.702

100

55.182

2.240

3.102

0

60.524

 

25.171

13.

Zavod za javno zdravlje Zaječar,
(za Zaječarski i Borski upravni okrug)

45.942

5.610

162

51.390

1.574

4.137

0

57.101

 

29.420

14.

Zavod za javno zdravlje Užice

43.188

2.711

107

45.792

3.423

3.361

0

52.576

 

40.804

15.

Zavod za javno zdravlje Čačak

30.176

11.609

454

41.331

2.383

1.552

0

45.266

 

29.669

16.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo

51.310

18.284

185

69.409

2.077

2.018

0

73.504

 

23.743

17.

Zavod za javno zdravlje Kruševac

30.360

0

317

30.043

2.263

2.068

0

34.374

 

32.270

18.

Institut za javno zdravlje Niš,
(za Nišavski i Toplički upravni okrug)

108.910

40.198

613

148.495

7.552

11.037

0

167.084

 

75.974

19.

Zavod za javno zdravlje Pirot

16.874

4.648

208

21.314

1.762

1.613

0

24.689

 

10.888

20.

Zavod za javno zdravlje Leskovac

42.415

4.593

269

46.739

2.014

2.068

1.053

51.874

 

31.057

21.

Zavod za javno zdravlje Vranje

38.916

11.398

251

50.063

4.715

3.102

0

57.880

 

32.579

22.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

146.636

2.054

747

147.943

12.177

28.183

0

188.303

 

329.137

23.

Institut za za javno zdravlje Srbije

40.894

17.453

494

57.853

6.932

23.745

704

89.234

 

0

24.

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

117.569

0

0

117.569

9.914

14.162

0

141.645

 

18.693

25.

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar

31.542

4.054

107

35.489

1.500

1.177

0

38.166

 

30.217

 

U K U P N O

1.253.153

230.135

7.553

1.475.735

90.063

144.764

3.174

1.713.736

 

1.208.872

Napomena*: Vrednost vakcina je iskazana evidentno po područnim institutima/zavodima za javno zdravlje za potrebe zdravstvenih ustanova sa njihovog područja i vrednost vakcina za institute/zavode za javno zdravlje bez vakcina i seruma za antirabičnu zaštitu

PRILOG 4

PREDRAČUN SREDSTAVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2017. GODINU

(u 000 dinara)

R. B.

SOCIJALNA USTANOVA

UKUPNA NAKNADA za 2017. godinu

0

1

2

1.

GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA

36.059

2.

DOM ZA DECU „KOLEVKA”

30.502

3.

OTHON STARA MORAVICA

18.984

 

Filijala Subotica

85.545

4.

GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENjANIN

21.812

5.

DOM ZA STARE I PENZ. NOVI BEČEJ

25.525

 

Filijala Zrenjanin

47.337

6.

GERONTOLOŠKI CENTAR KANjIŽA

3.919

7.

GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA

9.941

8.

CENTAR ZA SOC. RAD N. KNEŽEVAC

1.122

9.

DOM ZA STARE MOL

14.227

 

Filijala Kikinda

29.209

10.

GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO

11.473

11.

GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC

6.036

12.

DOM ZA LICA OM. U RAZVOJU JABUKA

8.212

13.

DOM SLEPIH ZBRINjAVANjE PANČEVO

9.909

14.

DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA „1. OKTOBAR” STARI LEC

26.515

 

Filijala Pančevo

62.145

15.

DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN

10.907

16.

DOM ZA STARE KULA

6.969

17.

GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR

21.399

 

Filijala Sombor

39.275

18.

GERONTOLOŠKI CENTAR BAČKA PALANKA

7.173

19.

GERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJ

11.053

20.

GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD

61.469

21.

DOM „VETERNIK”

45.357

22.

DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG

10.002

23.

GERONTOLOŠKI CENTAR DOM. ODELJ. VRBAS KUCURA

7.559

 

Filijala Novi Sad

142.613

24.

GERONTOLOŠKI CENTAR SREM

17.432

 

Filijala Sremska Mitrovica

17.432

25.

GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC

13.773

26.

DOM ZA STARE U KRUPNjU

5.143

 

Filijala Šabac

18.916

27.

DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO

11.591

 

Filijala Smederevo

11.591

28.

SPECIJALNA UST. VELIKI POPOVAC

12.896

29.

SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU STAMNICA

25.410

30.

DOMSKO ODELJ. ZA PENZ. I STARA LICA – KUČEVO

5.205

 

Filijala Požarevac

43.511

31.

DOM ZA STARE KRAGUJEVAC

21.637

32.

ZAVOD ZA ZBRINjAVANjE ODRASLIH „MALE PČELICE”

47.150

 

Filijala Kragujevac

68.787

33.

GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA

17.602

34.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN

5.378

 

Filijala Jagodina

22.980

35.

GERONTOLOŠKI CENTAR KNjAŽEVAC

12.483

 

Filijala Zaječar

12.483

36.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽEGA

2.273

 

Filijala Užice

2.273

37.

GERONTOLOŠKI CENTAR M. BANjA

13.537

 

Filijala Kraljevo

13.537

38.

DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN

8.183

 

Filijala Novi Pazar

8.183

39.

GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC

12.490

40.

CENTAR ZA SOC. RAD SA DOMSKIM ODELJENjEM – BRUS

3.822

 

Filijala Kruševac

16.312

41.

GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ

14.724

42.

DOM ZA STARE JELENAC

21.661

43.

DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU KULINA

42.011

 

Filijala Niš

78.396

44.

DOM ZA SMEŠTAJ PROKUPLJE

9.841

45.

CENTAR ZA SOCIJLNI RAD BLACE

2.383

46.

DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU TRBUNjE – BLACE

4.779

 

Filijala Prokuplje

17.003

47.

DOM ZA STARE DIMITROVGRAD

6.809

 

Filijala Pirot

6.809

48.

GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC

15.514

 

Filijala Leskovac

15.514

49.

DOM ZA PENZIONERE SURDULICA

4.778

 

Filijala Vranje

4.778

50.

GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD

88.542

51.

CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI I DECE

43.780

52.

DOM ZA DECU I OMLADINU SREMČICA

15.760

53.

CENTAR ZA SMEŠTAJ DECE I
OMLADINE OMETENE U RAZVOJU

12.424

54.

GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC

22.046

55.

GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC

21.767

56.

DOM ZA ODRASLE I INVALIDNA LICA

9.718

 

Filijala Beograd

214.037

 

UKUPNO

978.666

PRILOG 5

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA 2017. GODINU

U 000 DIN

R.B.

NAZIV ZU

PREDRAČUN STOMATOLOGIJA 2017.

PLATE I NAKNADE ZA PLATE SA DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA

PREVOZ ZAPOSLENIH NA POSAO I SA POSLA

NAKNADA ZA OSTALE DIREKTNE I INDIREKTNE TROŠKOVE

NAKNADA ZA MATERIJALNE I OSTALE TROŠKOVE (BEZ OTPREMININA, JUBILARNIH NAGRADA I DRUGIH DAVANjA) U OKVIRU OSTALIH DIREKTNIH I INDIREKTNIH TROŠKOVA

UKUPNO

PARTICI-PACIJA

UKUPNO UMANjENO ZA PARTICI-PACIJU

0

1

2

3

4

4 A

5

6

7

1.

Dom zdravlja Bačka Topola

10.277

697

2.068

685

13.042

9

13.033

2.

Dom zdravlja Mali Iđoš

5.723

284

763

375

6.770

1

6.769

3.

Dom zdravlja Subotica

75.157

2.412

7.954

4.843

85.523

1.118

84.405

SUBOTICA

91.157

3.393

10.785

5.903

105.335

1.128

104.207

4.

Dom zdravlja Žitište

4.558

551

872

318

5.981

80

5.901

5.

Dom zdravlja Novi Bečej

10.539

236

863

673

11.638

32

11.606

6.

Dom zdravlja Sečanj

5.698

695

682

399

7.075

0

7.075

7.

Dom zdravlja Srpska Crnja

3.947

246

368

253

4.561

0

4.561

8.

Dom zdravlja Zrenjanin

68.607

2.760

10.300

4.456

81.667

676

80.991

ZRENjANIN

93.349

4.488

13.085

6.099

110.922

788

110.134

9.

Dom zdravlja Ada

6.504

133

789

414

7.426

29

7.397

10.

Dom zdravlja Kanjiža

10.815

456

1.762

704

13.033

80

12.953

11.

Dom zdravlja Novi Kneževac

5.154

190

1.023

328

6.367

2

6.365

12.

Dom zdravlja Čoka

3.747

156

543

244

4.446

0

4.446

13.

Dom zdravlja Senta

10.427

172

1.858

662

12.457

3

12.454

14.

Dom zdravlja Kikinda

27.453

1.160

3.599

1.757

32.212

258

31.954

KIKINDA

64.100

2.267

9.574

4.109

75.941

372

75.569

15.

Dom zdravlja Alibunar

11.158

548

862

731

12.568

156

12.412

16.

Dom zdravlja Bela Crkva

7.645

369

792

500

8.806

42

8.764

17.

Dom zdravlja Kovačica

13.864

1.026

1.646

930

16.536

16

16.520

18.

Dom zdravlja Kovin

16.382

1.916

3.059

1.142

21.357

330

21.027

19.

Dom zdravlja Opovo

6.882

417

771

456

8.070

86

7.984

20.

Dom zdravlja Plandište

4.123

199

398

270

4.720

49

4.671

21.

Dom zdravlja Vršac

21.876

923

4.019

1.423

26.818

210

26.608

22.

Dom zdravlja Pančevo

66.789

2.928

9.656

4.353

79.373

664

78.709

PANČEVO

148.719

8.326

21.203

9.805

178.248

1.553

176.695

23.

Dom zdravlja Apatin

12.137

1.129

2.316

828

15.582

231

15.351

24.

Dom zdravlja Kula

19.289

550

2.236

1.239

22.075

189

21.886

25.

Dom zdravlja Odžaci

13.902

500

2.151

899

16.553

185

16.368

26.

Dom zdravlja Sombor

47.251

3.032

4.239

3.139

54.522

1.033

53.489

SOMBOR

92.579

5.211

10.942

6.105

108.732

1.638

107.094

27.

Dom zdravlja Bač

5.962

285

648

390

6.895

63

6.832

28.

Dom zdravlja Bačka Palanka

22.260

1.440

2.630

1.480

26.330

540

25.790

29.

Dom zdravlja Bački Petrovac

5.674

432

736

381

6.842

7

6.835

30.

Dom zdravlja Beočin

6.018

432

909

403

7.359

41

7.318

31.

Dom zdravlja Bečej

17.914

1.248

2.119

1.196

21.281

226

21.055

32.

Dom zdravlja Žabalj

13.800

974

1.742

922

16.516

0

16.516

33.

Dom zdravlja Srbobran

5.881

384

920

391

7.185

2

7.183

34.

Dom zdravlja Temerin

13.993

559

2.728

909

17.280

3

17.277

35.

Dom zdravlja Titel

6.010

456

1.131

404

7.597

0

7.597

36.

Dom zdravlja Novi Sad (i za opštinu Sremski Karlovci)

178.134

6.972

20.445

11.557

205.551

4.402

201.149

37.

Dom zdravlja Vrbas

20.868

959

4.173

1.363

26.000

371

25.629

NOVI SAD

296.514

14.141

38.181

19.396

348.836

5.655

343.181

38.

Dom zdravlja Inđija

21.637

2.214

3.465

1.470

27.316

444

26.872

39.

Dom zdravlja Pećinci

8.428

479

1.491

556

10.398

47

10.351

40.

Dom zdravlja Irig

3.728

108

988

239

4.824

26

4.798

41.

Dom zdravlja Ruma

22.325

1.494

3.741

1.487

27.560

646

26.914

42.

Dom zdravlja Stara Pazova

32.284

1.548

4.693

2.112

38.525

358

38.167

43.

Dom zdravlja Šid

16.634

540

2.091

1.072

19.265

132

19.133

44.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

47.970

1.700

6.166

3.101

55.836

682

55.154

SREMSKA MITROVICA

153.006

8.083

22.635

10.037

183.724

2.335

181.389

45.

Dom zdravlja Bogatić

13.355

500

1.891

865

15.746

5

15.741

46.

Dom zdravlja LJubovija

5.623

32

392

353

6.047

70

5.977

47.

Dom zdravlja Loznica

43.284

966

5.672

2.763

49.922

233

49.689

50.

Dom zdravlja Vladimirci

4.973

440

1.266

338

6.679

15

6.664

51.

Dom zdravlja Koceljeva

4.795

60

572

303

5.427

6

5.421

52.

Dom zdravlja Šabac

60.907

909

7.804

3.859

69.620

269

69.351

48.

Dom zdravlja Krupanj

4.534

98

648

289

5.280

76

5.204

49.

Dom zdravlja Mali Zvornik

5.378

217

638

349

6.233

66

6.167

ŠABAC

142.849

3.222

18.883

9.119

164.954

740

164.214

53.

Dom zdravlja Ub

10.523

467

1.598

686

12.588

33

12.555

54.

Dom zdravlja Valjevo

45.443

1.045

8.479

2.902

54.967

525

54.442

55.

Dom zdravlja Mionica

5.760

180

705

371

6.645

0

6.645

56.

Dom zdravlja Osečina

3.693

384

544

255

4.621

3

4.618

57.

Dom zdravlja LJig

3.120

152

479

204

3.751

0

3.751

58.

Dom zdravlja Lajkovac

5.487

321

629

363

6.437

34

6.403

VALJEVO

74.026

2.549

12.434

4.781

89.009

595

88.414

59.

Dom zdravlja Smederevo

62.381

2.605

8.300

4.045

73.286

464

72.822

60.

Dom zdravlja Velika Plana

20.605

632

3.548

1.326

24.785

24

24.761

61.

Dom zdravlja Smederevska Palanka

23.229

772

3.094

1.498

27.095

110

26.985

SMEDEREVO

106.215

4.009

14.942

6.869

125.166

598

124.568

62.

Dom zdravlja Veliko Gradište

6.634

398

1.086

567

8.118

12

8.106

63.

Dom zdravlja Žagubica

5.066

173

414

327

5.653

1

5.652

64.

Dom zdravlja Žabari

4.062

394

372

278

4.828

0

4.828

65.

Dom zdravlja Požarevac

44.336

1.356

4.658

3.246

50.350

314

50.036

66.

Dom zdravlja Petrovac

13.860

766

1.759

913

16.385

50

16.335

67.

Dom zdravlja Kučevo

4.394

145

358

301

4.897

11

4.886

68.

Dom zdravlja Malo Crniće

6.280

458

828

421

7.566

180

7.386

69.

Dom zdravlja Golubac

3.908

144

510

253

4.562

16

4.546

POŽAREVAC

88.540

3.834

9.985

6.306

102.359

584

101.775

70.

Zavod za stomatologiju Kragujevac

117.250

3.436

19.415

7.535

140.101

706

139.395

71.

Dom zdravlja Batočina

4.128

100

578

264

4.806

52

4.754

72.

Dom zdravlja Knić

5.476

383

1.196

366

7.055

25

7.030

73.

Dom zdravlja Lapovo

3.837

174

521

250

4.532

16

4.516

74.

Dom zdravlja Rača

4.141

79

402

263

4.622

16

4.606

75.

Dom zdravlja Topola

10.915

334

1.574

702

12.823

65

12.758

76.

Dom zdravlja Aranđelovac

23.762

641

4.167

1.524

28.570

53

28.517

KRAGUJEVAC

169.509

5.147

27.853

10.904

202.509

933

201.576

77.

Dom zdravlja Despotovac

12.650

573

1.198

826

14.421

4

14.417

78.

Dom zdravlja Svilajnac

11.477

96

1.217

723

12.790

31

12.759

79.

Dom zdravlja Rekovac

1.789

180

292

123

2.261

0

2.261

80.

Dom zdravlja Ćuprija

14.845

228

2.257

941

17.330

1

17.329

81.

Dom zdravlja Jagodina

42.953

409

5.800

2.707

49.162

172

48.990

82.

Dom zdravlja Paraćin

23.259

228

2.246

1.466

25.733

313

25.420

JAGODINA

106.973

1.714

13.010

6.786

121.697

521

121.176

83.

Dom zdravlja Majdanpek

8.249

280

870

532

9.399

0

9.399

84.

Dom zdravlja Bor

30.701

418

4.086

1.943

35.205

175

35.030

85.

Dom zdravlja Negotin

15.089

0

1.717

942

16.806

63

16.743

86.

Dom zdravlja Kladovo

8.801

124

1.773

557

10.698

3

10.695

BOR

62.840

822

8.446

3.974

72.108

241

71.867

87.

Dom zdravlja Boljevac

5.616

420

518

377

6.554

6

6.548

88.

Dom zdravlja Knjaževac

12.485

312

1.374

799

14.171

53

14.118

89.

Dom zdravlja Zaječar

26.295

768

3.499

1.690

30.562

183

30.379

ZAJEČAR

44.396

1.500

5.391

2.866

51.287

242

51.045

90.

Dom zdravlja Užice

142.669

3.625

13.852

9.133

160.146

361

159.785

UŽICE

142.669

3.625

13.852

9.133

160.146

361

159.785

91.

Dom zdravlja Čačak

64.389

1.738

9.444

4.128

75.571

311

75.260

92.

Dom zdravlja Ivanjica

9.525

1.068

1.506

661

12.099

181

11.918

93.

Dom zdravlja Lučani

9.910

594

1.763

866

12.267

4

12.263

94.

Dom zdravlja Gornji Milanovac

21.525

1.227

3.508

1.420

26.260

274

25.986

ČAČAK

105.349

4.627

16.221

7.075

126.197

770

125.427

95.

Dom zdravlja Raška

9.053

320

1.286

585

10.659

77

10.582

96.

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

13.277

384

1.577

853

15.238

0

15.238

97.

Dom zdravlja Kraljevo

69.139

1.158

7.160

4.385

77.457

355

77.102

KRALJEVO

91.469

1.862

10.023

5.823

103.354

432

102.922

98.

Dom zdravlja Trstenik

17.893

300

2.296

1.136

20.489

59

20.430

99.

Dom zdravlja Aleksandrovac

11.592

231

1.602

738

13.425

68

13.357

100.

Dom zdravlja Varvarin

5.606

232

579

364

6.417

3

6.414

101.

Dom zdravlja Ćićevac

3.870

322

537

262

4.729

16

4.713

102.

Dom zdravlja Kruševac

56.818

1.560

7.770

3.645

66.148

909

65.239

103.

Dom zdravlja Brus

5.900

0

591

368

6.491

6

6.485

KRUŠEVAC

101.679

2.645

13.375

6.513

117.699

1.061

116.638

104.

Dom zdravlja Gadžin Han

4.251

472

707

295

5.430

9

5.421

105.

Dom zdravlja Doljevac

6.476

282

1.357

422

8.115

16

8.099

106.

Dom zdravlja Svrljig

4.180

264

588

277

5.032

0

5.032

107.

Dom zdravlja Sokobanja

6.535

116

736

415

7.387

19

7.368

108.

Dom zdravlja Niš

147.236

3.592

17.157

9.416

167.985

1.082

166.903

109.

Dom zdravlja Merošina

6.040

579

1.120

413

7.739

0

7.739

110.

Dom zdravlja Ražanj

2.554

311

381

179

3.246

15

3.231

111.

Dom zdravlja Aleksinac

23.473

1.382

2.178

1.552

27.033

167

26.866

NIŠ

200.745

6.998

24.224

12.969

231.967

1.308

230.659

112.

Dom zdravlja Kuršumlija

11.751

544

2.614

768

14.909

5

14.904

113.

Dom zdravlja Blace

4.440

0

540

277

4.980

2

4.978

114.

Dom zdravlja Žitorađa

6.407

88

611

405

7.106

0

7.106

115.

Dom zdravlja Prokuplje

31.872

1.560

3.594

2.087

37.026

237

36.789

PROKUPLJE

54.470

2.192

7.359

3.537

64.021

244

63.777

116.

Dom zdravlja Bela Palanka

3.947

220

567

260

4.734

15

4.719

117.

Dom zdravlja Babušnica

4.429

76

581

281

5.086

19

5.067

118.

Dom zdravlja Dimitrovgrad

3.712

48

488

235

4.248

52

4.196

119.

Dom zdravlja Pirot

31.513

1.064

3.468

2.034

36.045

298

35.747

PIROT

43.601

1.408

5.104

2.810

50.113

384

49.729

120.

Dom zdravlja Bojnik

6.198

229

1.005

401

7.432

0

7.432

121.

Dom zdravlja Medveđa

9.331

204

1.012

595

10.547

0

10.547

122.

Dom zdravlja Vlasotince (i za opštinu Crna Trava)

14.859

420

1.776

954

17.055

45

17.010

123.

Dom zdravlja Leskovac

96.972

2.276

11.876

6.196

111.124

213

110.911

124.

Dom zdravlja Lebane

12.193

384

1.286

785

13.863

1

13.862

LESKOVAC

139.553

3.513

16.955

8.931

160.021

259

159.762

125.

Dom zdravlja Bosilegrad

4.269

0

426

267

4.695

2

4.693

126.

Dom zdravlja Bujanovac

32.883

1.284

5.014

3.099

39.181

26

39.155

127.

Dom zdravlja Preševo

28.539

873

3.458

2.708

32.870

27

32.843

128.

Dom zdravlja Vranje

55.129

1.134

5.959

3.513

62.222

134

62.088

129.

Dom zdravlja Trgovište

4.391

154

481

284

5.026

6

5.020

130.

Dom zdravlja Vladičin Han

10.921

224

1.533

696

12.678

12

12.666

131.

Dom zdravlja Surdulica

11.097

52

1.140

696

12.289

25

12.264

VRANjE

147.229

3.721

18.011

11.263

168.961

232

168.729

132.

Dom zdravlja Zvečan

26.830

308

2.259

1.694

29.397

58

29.339

133.

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

59.289

447

3.995

3.728

63.731

101

63.630

KOSOVSKA MITROVICA

86.119

755

6.254

5.422

93.128

159

92.969

134.

Dom zdravlja Barajevo

13.100

681

1.817

860

15.598

0

15.598

135.

Dom zdravlja Voždovac

76.946

3.104

11.232

4.998

91.282

533

90.749

136.

Dom zdravlja Vračar

28.471

1.032

2.799

1.842

32.302

320

31.982

137.

Dom zdravlja Grocka

39.126

1.680

4.402

2.548

45.208

201

45.007

138.

Dom zdravlja Zvezdara

71.259

2.792

8.572

4.623

82.623

685

81.938

139.

Dom zdravlja Zemun

106.261

4.516

10.454

6.916

121.231

2.050

119.181

140.

Dom zdravlja Lazarevac

25.502

1.660

3.571

1.696

30.733

510

30.223

141.

Dom zdravlja Mladenovac

21.492

1.298

2.853

1.423

25.643

7

25.636

142.

Dom zdravlja Novi Beograd

103.881

4.220

14.302

6.749

122.403

675

121.728

143.

Dom zdravlja Obrenovac

34.212

1.295

3.732

2.217

39.239

404

38.835

144.

Dom zdravlja Palilula

87.420

3.654

12.763

5.686

103.837

781

103.056

145.

Dom zdravlja Rakovica

52.990

2.144

5.509

3.442

60.643

722

59.921

146.

Dom zdravlja Savski venac

17.898

672

3.393

1.159

21.963

119

21.844

147.

Dom zdravlja Sopot

9.329

668

811

624

10.808

90

10.718

148.

Dom zdravlja Stari grad

25.797

1.064

2.444

1.677

29.305

267

29.038

149.

Dom zdravlja Čukarica

76.743

2.972

7.692

4.977

87.407

346

87.061

BEOGRAD

790.427

33.452

96.346

51.437

920.225

7.710

912.515

150.

Zdravstveni centar Gnjilane

22.325

34

2.718

1.396

25.077

28

25.049

GNjILANE

22.325

34

2.718

1.396

25.077

28

25.049

151.

Dom zdravlja Gračanica, Priština

32.380

0

3.766

2.022

36.146

0

36.146

152.

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

10.091

0

964

630

11.055

114

10.941

153.

Dom zdravlja Kosovo Polje

6.941

0

963

433

7.904

0

7.904

154.

Dom zdravlja Obilić

6.502

0

471

406

6.973

1

6.972

155.

Dom zdravlja Štrpce

11.932

97

1.540

745

13.569

27

13.542

156.

Zdravstveni centar Prizren

7.551

0

554

471

8.105

2

8.103

157.

Dom zdravlja Dragaš

1.222

0

76

76

1.298

0

1.298

158.

Zdravstveni centar Peć

5.619

0

429

351

6.048

1

6.047

160.

Dom zdravlja Priština

38.949

0

2.432

2.432

41.381

0

41.381

GRAČANICA

121.187

97

11.195

7.566

132.479

145

132.334

161.

Dom zdravlja Novi Pazar

67.522

1.416

6.890

4.304

75.828

200

75.628

162.

Dom zdravlja Tutin

19.445

163

2.393

1.307

22.001

34

21.967

NOVI PAZAR

86.967

1.579

9.283

5.611

97.829

234

97.595

UKUPNO

3.868.561

135.214

488.269

252.545

4.492.044

31.250

4.460.794

163.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

9.183

468

1.347

603

10.998

0

10.998

164.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava Kragujevac

0

 

0

0

 

0

0

165.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

0

 

0

0

 

0

0

166.

Zavod za zdravstvenu zaštitu
radnika Niš

0

 

0

0

 

0

0

167.

Zavod za zdravstvenu zaštitu
studenata Niš

8.189

172

1.066

522

9.427

0

9.427

168.

Gradski zavod za gerontologiju Beograd

2.201

72

494

142

2.767

257

2.510

169.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom) Beograd

27.222

1.072

2.927

1.766

31.221

0

31.221

170.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

0

 

0

0

 

0

0

171.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd

0

 

0

0

360

25

335

172.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju (sa stacionarom) Beograd

4.673

152

556

301

5.381

0

5.381

173.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije

0

 

0

0

33.708

1.058

32.650

 

SVEGA

51.468

1.936

6.390

3.334

93.862

1.340

92.522

 

UKUPNO

3.920.029

137.150

494.659

255.879

4.585.906

32.590

4.553.316

PRILOG 6

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE IZ PLANA MREŽE ZA 2017. GODINU

u 000 dinara

RB

 

Naziv ustanove

USLUGE

LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA

SVEGA
NAKNADA
(1+2)

PARTICI-PACIJA

UKUPNA NAKNADA
UMANjENA ZA PARTI-CIPACIJU
(3-4)

 

i

ii

1

2

3

4

5

1.

00306012

Vojnomedicinski centar Novi Sad

0

16.814

16.814

0

16.814

2.

00320003

Vojna bolnica Niš

0

40.875

40.875

0

40.875

 

I.

UKUPNO VOJNE ZU

0

57.689

57.689

0

57.689

3.

 

Institut za virusologiju vakcine i seruma Torlak

131.861

0

131.861

0

131.861

4.

00206012

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

46.550

0

46.550

21

46.529

5.

00220016

Zavod za transfuziju krvi Niš

102.970

5.000

107.970

706

107.264

6.

00230031

Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd

156.169

8.732

164.901

115

164.786

 

II.

UKUPNO TRANSFUZIJE I TORLAK

437.550

13.732

451.282

842

450.440

7.

00206020

Institut za sudsku medicinu Novi Sad (KCS Vojvodine)

45.742

0

45.742

0

45.742

8.

00220017

Zavod za sudsku medicinu Niš

54.000

0

54.000

12

53.988

 

III.

UKUPNO SUDSKE

99.742

0

99.742

12

99.730

 

IV.

Zavod za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod Novi Sad

8.287

0

8.287

0

8.287

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEGA (I+II+III+IV)

545.579

71.421

617.000

854

616.146❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print