Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.05.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
("Sl. glasnik RS", br. 68/2020)


Član 1.

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), u članu 81. stav 1, u tački 8) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.”.

U st. 2–4. broj: „30.000” zamenjuje se brojem: „50.000”.

Član 2.

U članu 85. stav 1, u uvodnoj rečenici, broj: „30.000” zamenjuje se brojem: „50.000”.

U tački 9) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 10) koja glasi:

„10) ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print