Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 33/2022 od 16.12.2022.)


 • Odluka o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju vršenja osnivačkih prava nad Istorijskim arhivom Zrenjanin
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava, obaveze i odgovornosti osnivača Kulturnog centra Zrenjanina
 • Odluka o izmeni Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina
 • Odluka o povećanju vrednosti osnovnog kapitala JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Statut Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Statut JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i postavljenju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Odluka o usvajanju nacrta Aneksa I Javnog Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje i izvođenje radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije- smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnju sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Pravobranilaštva i Stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2023. godinu
 • Rešenje o promeni naziva ulice "Zagrebačke" u "Junaka Stojadina Mirkovića" u Zrenjaninu
 • Rešenje o promeni naziva ulice "Ljubljanska" u "Svetog Rafaila Banatskog" u Zrenjaninu
 • Rešenje o promeni naziva ulice "Sremske" u "Slaviša Kepić" u MZ Stajićevo, grad Zrenjanin
 • Rešenje o dodeli naziva novootvorenoj ulici "Vasa Pomorišac" u Zrenjaninu
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju tri člana Upravnog odbora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Zrenjanina
 • Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex