Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 33/2021 od 17.12.2021.)


  • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 4 bar za vikend zonu kod Perleza
  • tekstualni deo plana
  • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 16 bar, mrs Botoš - MRS Tomaševac - MRS Orlovat - MRS Farkaždin
  • tekstualni deo plana
  • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu
  • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu na životnu sredinu
  • GRAFIČKI PRIKAZ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex