Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 30/2023 od 27.12.2023.)


 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Zrenjanina za period 2023 - 2033. godine
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na I Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP "Gradska toplana" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "Sveti Sava" Stajićevo
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Sveti Sava" Stajićevo
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Odluka o ostvarivanju prava na povlašćen prevoz na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačni nacrt Aneksa br. 2 Javnog Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje i izvođenje radova na potpunoj sanaciji - remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije - smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnju sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex