Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 3/2024 od 29.02.2024.)


 • Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja utrina i pašnjaka na teritoriji grada Zrenjanina
 • Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Gradnulica'' u Zrenjaninu
 • Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka
 • Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir
 • Predlog Odluke o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
 • Predlog Odluke o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina
 • Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2024. godinu
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Zrenjanina
 • Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Gradska stambena agencija" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Dositej Obradović'' Farkaždin
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Dositej Obradović'' Farkaždin
 • Predlog Odluke o usvajanju teksta Aneksa 2 Ugovora o realizaciji projekta tretmana otpadnih voda u Zrenjaninu na bazi inženjeringa, nabavke, izgradnje, finansiranja, upravljanja, održavanja i prenosa
 • Predlog Rešenja kojim se konstatuje prestanak dužnosti vršioca dužnosti direktora ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex