Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 28/2022 od 30.11.2022.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. - 30.06.2022. GODINE
 • IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2021. GODINU KOJU JE DONEO NADZORNI ODBOR JKP "SREM - MAČVA" ŠABAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALIJE" SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE URBANIZMA "URBANIZAM" SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" SREMSKA MITROVICA SA ELABORATOM O PLANU RAZVOJA MREŽE PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "SREM- GAS" SREMSKA MITROVICA O PROMOTIVNOJ CENI PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA STAMBENIH JEDINICA U VIŠESPRATNIM OBJEKTIMA U STAMBENOM NASELJU "MATIJA HUĐI" IZGRADNJOM GRUPNOG PRIKLJUČKA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U PRIVATNOJ SVOJINI SUVLASNIKA KOČIĆ JAGODE, KOČIĆ ZORANA, KOČIĆ ILIJE I KOČIĆ SPASOJA IZ SREMSKE MITROVICE U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU IZ PRIVATNE SVOJINE VUJIĆ MARIJANE I FABRI PERSE IZ SREMSKE MITROVICE
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, KATASTARSKE PARCELE BROJ 2796/1 K.O. SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SREMA SREMSKA MITROVICA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex