Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 23/2023 od 12.10.2023.)


 • Odluka o usvajanju Plana razvoja grada Zrenjanina za period 2023 - 2030. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći porodiljama sa teritorije grada Zrenjanina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Statut Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članu Upravnog odbora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Sonja Marinković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Sonja Marinković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Dučić" Klek
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Dučić" Klek
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa br. 1. javnog ugovora Postupak izbora privatnog partnera za realizaciju Projekta javno - privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa br. 1. javnog ugovora o javno - privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex