Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 21/2022 od 09.09.2022.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju komunalne higijene
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir na životnu sredinu
 • GRAFIČKI PRIKAZ
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno - poslovnim zgradama na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca
 • Odluka o usvajanju Projekta javno- privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin po raspisanom javnom konkursu
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin po raspisanom javnom konkursu
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex