Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 2/2022 od 04.02.2022.)


 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Odluka o radnom vremenu Apotekarske ustanove Apoteka Zrenjanin
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR, GMRS Elemir - MRS Taraš i GMRS Elemir - MRS Jankov Most
 • Odluka o izradi Izmene i dopune plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Apoteke Zrenjanin
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
 • Odluka o izmenama Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin
 • Odluka o pokretanju inicijative za realizaciju projekta javno - privatnog partnerstva za zatvaranje i potpunu sanaciju - remedijaciju postojeće gradske deponije - smetlišta u Zrenjaninu"
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o odobrenju zasnivanja založnog prava - hipoteke na neizgrađenom građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju v.d, direktora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sonja Marinković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sonja Marinković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex