Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 2/2021 od 29.01.2021.)


  • Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
  • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu
  • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu
  • Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok I" u Zrenjaninu
  • Odluka o izmenama Odluke o parkiranju vozila
  • Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javno komunalnim preduzećem "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Apoteke Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex