Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 16/2021 od 29.06.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok I" u Zrenjaninu
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Aradac
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kv TS Perlez - TS Zrenjanin 2
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Berbersko bolnica" u Zrenjaninu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta PA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju JKP "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina Domu zdravlja "dr. Boško Vrebalov" i "Apoteci" Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most
 • Rešenje o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex