Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 14/2022 od 15.06.2022.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2021. godinu - Konsolidovani završni račun
 • Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva finansiranja i izvođenja radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije-smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnji sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka -Zrenjanin
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova drugostepene Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Stambene komisije
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva obavljanja poslova komunalne delatnosti zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova, na javnim površinama grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije grada Zrenjanina u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju dva člana Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju dva člana Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju četiri člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju četiri člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o Izmeni Rešenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex