Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 8/2023 od 19.05.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o razrešenju jednog člana Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja
 • Rešenje o razrešenju jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Rzav" Arilje broj 140/2023 od 27. aprila 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Duboko" Užice broj 28/5 od 30. marta 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 2128/3 od 29. marta 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa budžetske pomoći JKP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 477/3 od 24. aprila 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 4/2023 od 28. marta 2023. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za komunalnu uslugu sakupljanja i transporta komunalnog otpada
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa budžetske pomoći JKP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut "Centra za negovanje tradicije" Čačak
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina za zone poslovno - proizvodnih funkcija
 • Rešenje o pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 498/5, 498/6 i 498/7 sve u KO Čačak - lokacija planiranog kompleksa zatvorenog bazena
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije u Loznici
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom postrojenja za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda u Donjoj Trepči i glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora u Donjoj Trepči i Gornjoj Trepči
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 527/1 i 527/2 obe u KO Čačak radi izgradnje dela Sinđelićeve ulice
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli 639/3 KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 176/1 KO Kukići
 • Program o izmenama i dopunama programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2023. godinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2023. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2023. godini
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti osnivačima sportskog udruženja da naziv sportskog udruženja može da sadrži naziv grada Čačka
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac", Čačak
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac", Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za poljoprivredu
 • Rešenje o izboru predsednika Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o imenovanju direktora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o imenovanju direktora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Sveti Đakon Avakum" Trnava
 • Zaključak o predlaganju jednog člana Nadzornog odbora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" Užice
 • Statut "Centra za negovanje tradicije" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex