Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 7/2021 od 03.04.2021.)


 • Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
 • Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2021. godinu
 • Plan detaljne regulacije "Severni opštinski put", deonica od granice Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015. u KO Trbušani do državnog puta Ib reda - broj 23
 • Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
 • Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom lokalnog puta broj 123-6 Ovčar Banja - Vrnčani - Rošci - Jančići - Pranjani (Katrići)
 • Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka k.p. br. 6544/41 KO Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
 • Deklaracija o ulozi Funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Čačku
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave
 • Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta
 • Rešenje o davanju na korišćenje stanova u javnoj svojini grada Čačka
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom lokalnog puta na k.p. br. 3168 KO Rošci
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom tobogana na k.p. br. 3342 KO Čačak
 • Rešenje o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na k.p. br. 2320/13 KO Vrnčani
 • Rešenje o razmeni k.p. br. 3813/17 za k.p. br. 3812/22 obe u KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom sportskog objekta na k.p. br. 454/2 KO Čačak
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Filip Filipović" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Dr Dragiša Mišović" Čačak
 • Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak
 • Odluka o dopuni Statuta "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex