Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 4/2024 od 13.03.2024.)


 • Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine za 2024. godinu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo "Naučno tehnološki park" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Centra za negovanje tradicije" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje porodične stambene zgrade Centru za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak - prihvatilište
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2024. godinu
 • Plan detaljne regulacije "Loznica"
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Atenica - Kulinovci" u Čačku
 • Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Centar" u Čačku u okviru urbanističke zone 1, za deo urbanističke celine 1.3 (centralne funkcije sa stanovanjem)
 • Rešenje o imenovanju direktora "Centra za negovanje tradicije" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
 • Rešenje o imenovanju članova i predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora "Centra za stručno usavršavanje" Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) grada Čačka
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije "Atenica - Kulinovci" u Čačku
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Centar" u Čačku u okviru urbanističke zone 1, za deo urbanističke celine 1.3 (centralne funkcije sa stanovanjem)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex