Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 4/2023 od 18.03.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2022. godinu
 • Strategija razvoja kulture grada Čačka za period 2023-2027. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2023. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Lipnici
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Viljuši
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom gasne kotlarnice za potrebe grejanja Mašinsko-saobraćajne škole
 • Rešenje o otuđenju iz javne svojine dela objekta oznake 1 na kat. parceli br. 933 KO Čačak
 • Rešenje o otuđenju katastarske parcele iz javne svojine u postupku eksproprijacije zemljišta za Sinđelićevu ulicu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o izboru jednog člana Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno o imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu "Ovčar" u Ulcinju za 2023. godinu
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex