Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 31/2020 od 29.12.2020.)


 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
 • Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2021. godinu
 • Odluka o simbolu grada Čačka
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Rzav" Arilje za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Rzav" Arilje za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Čačka broj 06-39/2020-I od 21. i 22. maja 2020. godine o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 138/3 od 11. maja 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 140/5 od 30. juna 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 1.01.-31.12.2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 1.01.-31.12.2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period od 1.01. do 31.12.2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Moravac" Mrčajevci za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Parking servis" Čačak za period 2021-2023
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Čačak" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2021. godinu
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada d.o.o. "Naučno tehnološki park" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2021. godinu
 • Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o obezbeđivanju preduslova za učešće na projektu "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom kraka atmosferske kanalizacije iz kruga PU Čačak k.p. br. 438/2 i 2178 KO Čačak
 • Rešenje o prestanku mandata jednom članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex