Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 3/2021 od 29.01.2021.)


 • Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2021. godinu
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o radnom vremenu "Apotekarske ustanove Čačak" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2021. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2021. godinu
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom objekata na kat. parcelama br. 345/85, 345/154, 345/155 i 345/86 sve u KO Atenica
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2021. godini
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Čačka
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća
 • Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća
 • Rešenje o prestanku mandata jednom članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Dr Dragiša Mišović" Čačak
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za oblast društvenih delatnosti
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex