Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 29 od 11.12.2020.)


 • Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2020. godinu
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Ljubić-Konjevići" u Čačku
 • Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Atenica Kulinovci" u Čačku za urbanističke celine 5.2 (stanovanje srednje gustine naseljenosti 50-150 st/ha), 5.3 (komunalna privreda) i 5.4 (reka Zapadna Morava)
 • Plan detaljne regulacije lokacije "Prelići"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Čačak broj 4/24 od 30. oktobra 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune godišnjeg programa poslovanja i plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama broj 1401/1 i 1402/2 obe u KO Zablaće
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na k.p. br. 2329/2 KO Vrnčani Turističkoj organizaciji Čačka
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
 • Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora o konverziji potraživanja grada Čačka u kapital preduzeća za vodne puteve "Ivan Milutinović" - PIM ad
 • Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora o konverziji potraživanja grada Čačka u kapital privrednog društva "Simpo" ad Vranje
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade za sport i fizičku kulturu (sportska hala k.k. "Borac") na k.p. br. 3434 KO Čačak i davanje na korišćenje Sportskom centru "Mladost"
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekata na kat. parcelama broj 768/1 i 763/1 obe u KO Čačak, Umetničkoj galeriji "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda na k.p. br. 913, 914 i 918 sve u KO Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove Narodni muzej Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o imenovanju tri člana i tri zamenika člana Saveta roditelja grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Branislav Petrović" Slatina
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ "Ratko Mitrović" Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex