Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 27/2021 od 30.12.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
 • Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama
 • Odluka o dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
 • Odluka u vezi davanja saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Rzav" Arilje za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01.-31.12.2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01.-31.12.2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01.-31.12.2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 17/21 od 15. decembra 2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Parking servis" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 7448 od 15. decembra 2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2022. godinu
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2022. godinu
 • Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2021. godinu
 • Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka k.p. br. 2230/2 KO Čačak
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Sportskog centra "Mladost" Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportskog centra "Mladost" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju sekretara Izborne komisije grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana i dva zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex