Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 19/2021 od 19.10.2021.)


 • Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2021. godinu
 • Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP "Čačak" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 5395/1 od 22. septembra 2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i Programa rada d.o.o. "Naučno tehnološki park" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za radnu 2021/2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima grada
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa postrojenjem za potrebe naselja Trnavska Baluga i Viljuša
 • Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2021. godini
 • Rešenje o razmeni k.p. br. 4963/9 za k.p. br. 4962/2 obe u KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu i davanju na korišćenje poslovnog prostora na k.p. br. 802 KO Čačak Apotekarskoj ustanovi Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove "Međuopštinski istorijski arhiv" za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju pet članova Školskog odbora Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora OŠ "Vladislav Petković Dis" Zablaće
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Ratko Mitrović" Čačak
 • Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 1463/1 KO Čačak
 • Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 1463/11 KO Čačak
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradonačelnika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa postrojenjem za potrebe naselja Trnavska Baluga i Viljuša
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo" Čačak
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Radost" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex