Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 15/2022 od 28.07.2022.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Rzav" Arilje broj 94/2022 od 27. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 173-3 od 29. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 2564/3 od 29. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Čačak" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 502/3 od 27. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 695/2 od 28. juna 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak broj 812-1/22 od 29. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 4/2022 od 28. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Gradac" Čačak broj 06-04/2022-II od 29. aprila 2022. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2021/2022. godinu
 • Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u Planu generalne regulacije "Ljubić - Konjevići" u Čačku
 • Odluka o izmeni Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 1637/1 KO Donja Trepča
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 1575 KO Bečanj
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu poslovne zgrade na k.p. br. 644/2 KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 1683/3 i 1683/4 obe u KO "Ljubić"
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom pristupne saobraćajnice do PPOV "Prelići"
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije do PPOV "Prelići"
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom tri toplovodna priključka na distributivnu mrežu sistema daljinskog grejanja u ulici Cara Dušana
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 • Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2022/2023. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
 • Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Čačak" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex