Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 14/2023 od 14.10.2023.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
 • Odluka o promeni Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
 • Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Lokalni plan upravljanja otpadom grada Čačka za period 2023-2032. godine
 • Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 196/3 od 31. jula 2023. godine
 • Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama 1683/3, 1683/1 i 1683/4 sve u KO Ljubić
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Narodnog muzeja Čačak
 • Rešenje o izboru predsednika Saveta za poljoprivredu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Apotekarske ustanove Čačak"
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Gradac" Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove "Turistička organizacija Čačka"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
 • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Odluka o dopuni Statuta Narodnog muzeja Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex