Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Neravnopravan položaj veroučitelja, način izbora direktora, smanjivanje broja članova Nacionalnog prosvetnog saveta i ograničavanje njihove uloge na savetodavnu, neke su od ključnih zamerki na Nacrt zakona. Među novinama koje donosi ovaj dokument su veće uključivanje roditelja u školski život, zahtevanje njihove veće odgovornosti, uvođenje opštinskih roditeljskih saveta i jedinstvenog obrazovnog broja za svako dete


Neravnopravan položaj veroučitelja, način izbora direktora, smanjivanje broja članova Nacionalnog prosvetnog saveta i ograničavanje njihove uloge na savetodavnu, neke su od ključnih zamerki na Nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje su se čule na javnoj raspravi o ovom dokumentu. Među novinama koje donosi ovaj dokument su veće uključivanje roditelja u školski život, zahtevanje njihove veće odgovornosti, uvođenje opštinskih roditeljskih saveta i jedinstvenog obrazovnog broja za svako dete.

Predstavljajući nove odredbe krovnog prosvetnog zakona na javnoj raspravi u Beogradu, Aleksandar Marković, pomoćnik ministra prosvete za pravne poslove, najavio je i da škole neće moći da organizuju plaćenu pripremu za malu maturu, da će se direktorima samo dva mandata čuvati radno mesto u nastavi. Posle toga mogu da budu i tehnološki višak, ako za njih ne postoji upražnjeno radno mesto.

Na diskriminaciju su se požalili veroučitelji, jer imaju iste obaveze kao i svi ostali nastavnici, ali manja prava.

- Ni ovaj zakon nam ne daje mogućnost zaposlenja na neodređeno, kao svim ostalima u prosveti - ocenio je Vladimir Petrić, veroučitelj u 12. gimnaziji u Beogradu. - Zapošljavamo se godinama na određeno, iako zakon kaže da zaposleni najviše jednu ili dve godine može da bude angažovan na određeno vreme.

Ministar prosvete složio se da je težak položaj veroučitelja, koji ne mogu da ostvare prava na porodiljsko bolovanje ili uzmu kredit, ali je dodao da je i veliki broj nastavnika drugih predmeta u sličnom položaju.

- Između 17.000 i 20.000 nastavnika radi na određeno, zbog zabrane zapošljavanja i to nam je ogroman problem - ocenio je Šarčević.

Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta prof. dr Aleksandar Lipkovski poslao je 60 primedaba na Nacrt zakona. On je zatražio da se obustavi rad na zakonu i da se formira radna grupa za izmenu postojećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US - dalje: Zakon). Između ostalog, zamera što je značaj NPS smanjen, a ovlašćenja koja su im oduzeta preneta su na ministra.

Od­red­ba o za­šti­ti ži­vo­ti­nja ni­je uvr­šte­na u Na­crt za­ko­na, iako po­sto­ji u važećem Za­ko­nu. Na ovaj pro­pust Mi­ni­star­stvu pro­sve­te je uka­za­la Or­ga­ni­za­ci­ja za po­što­va­nje i bri­gu o ži­vo­ti­nja­ma "Or­ka".

Ka­ko na­gla­ša­va El­vir Bu­ra­ze­ro­vić, di­rek­tor ove or­ga­ni­za­ci­je, ko­ja je od­ne­dav­no član Sa­ve­ta Evrop­ske ko­mi­si­je, Sr­bi­ja tre­ba da se po­no­si što je me­đu ma­lo­broj­nim ze­mlja­ma ko­je su do­bro­bit ži­vo­ti­nja uvr­sti­le u op­šte ci­lje­ve obra­zo­va­nja.

Izvor: Vebsajt Novosti i Politika, 09.06.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija