Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O VOJNOM OBRAZOVANJU

("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i načela vojnog obrazovanja, specifičnosti vojnog obrazovanja u odnosu na obrazovni sistem Republike Srbije, školovanje, usavršavanje i vojno stručno osposobljavanje za potrebe odbrane i Vojske Srbije, planiranje i organizovanje vojnog obrazovanja, posebni uslovi i način ostvarivanja nastavnih i studijskih programa, položaj nastavnika, učenika, kadeta odnosno studenata i polaznika, finansiranja vojnoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj vojnog obrazovanja.

Svi termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja i zvanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 2

Vojno obrazovanje od posebnog je značaja za odbranu Republike Srbije.

Vojno obrazovanje obuhvata školovanje, usavršavanje i vojno stručno osposobljavanje za potrebe odbrane i Vojske Srbije.

Školovanje, u smislu ovog zakona, podrazumeva srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje koje realizuju vojnoškolske ustanove.

Usavršavanje, u smislu ovog zakona, podrazumeva sve oblike obrazovanja tokom života profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika koje realizuju vojnoškolske ustanove i jedinice i ustanove Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojno stručno osposobljavanje, u smislu ovog zakona, podrazumeva programe obuke za rezervne oficire Vojske Srbije, kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu i stranih državljana.

Član 3

Vojnim obrazovanjem ostvaruju se posebni ciljevi koji proizilaze iz prirode vojne službe i posebnih uslova pod kojima se obavljaju poslovi za potrebe odbrane i Vojske Srbije.

Posebni ciljevi vojnog obrazovanja jesu školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, državnih službenika i lica iz građanstva za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i razvoj naučnoistraživačkog i stručnog kadra za potrebe odbrane i Vojske Srbije.

Član 4

Vojno obrazovanje zasniva se na posebnim principima koji proizilaze iz prirode vojne službe i organizacije i rada vojnih ustanova uz poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih vrsta diskriminacije.

Posebni principi vojnog obrazovanja jesu:

1) rukovođenje vojnoškolskim ustanovama uz primenu načela subordinacije i jedinstvenog i integrisanog rukovođenja vojnim obrazovanjem;

2) jedinstveno i integrisano planiranje, razvoj i usavršavanje vojnog obrazovanja i naučnoistraživačkog i stručnog rada od značaja za odbranu i Vojsku Srbije pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje odbrana i propisima o zaštiti tajnih podataka;

3) organizacija i poslovanje koje se zasniva na opštim aktima vojnoškolskih ustanova i propisima o organizaciji i materijalnom i finansijskom poslovanju vojnih ustanova;

4) posebna prava, obaveze i odgovornosti učenika, kadeta odnosno studenata koji se školuju radi prijema u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima o odbrani i Vojsci Srbije i pravilima vojne službe;

5) poseban status vojnoškolskih ustanova u sistemu obrazovanja koji se zasniva i na načelima unutrašnjeg uređenja vojnih ustanova i sistematizaciji formacijskih mesta nastavnika i saradnika koji se biraju iz reda profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

6) obezbeđivanje kvaliteta i efikasnosti vojnog obrazovanja u skladu sa zahtevima profesionalizacije Vojske Srbije i propisima o odbrani i Vojsci Srbije.

Član 5

Na sve što neposredno nije uređeno ovim zakonom primenjivaće se odredbe propisa u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja, ukoliko nisu u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje vojna služba i organizacija i rad vojnih ustanova.

II ŠKOLOVANJE ZA POTREBE ODBRANE I VOJSKE SRBIJE

1. Srednje vojno obrazovanje i vaspitanje i visoko vojno obrazovanje

Član 6

Srednje vojno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se kroz razvijanje motivacije za vojni poziv i školovanje, prvenstveno radi sticanja opšteg ili srednjeg stručnog obrazovanja radi nastavljanja školovanja u vojnim visokoškolskim ustanovama ili vojno stručnog osposobljavanja radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, kao i radi osposobljavanja za rad i zanimanje stvaranjem stručnih kompetencija, u skladu sa zahtevima zanimanja, potrebama tržišta rada, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije.

Srednje vojno obrazovanje i vaspitanje planira se i razvija u skladu sa potrebama odbrane i Vojske Srbije i od posebnog je značaja za odbranu.

Član 7

Visoko vojno obrazovanje ostvaruje se školovanjem na strukovnim studijama i akademskim studijama prvog, drugog i trećeg stepena, u okviru obrazovno-naučnih polja, kao i kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u naučnim oblastima od značaja za odbranu i Vojsku Srbije.

Visoko vojno obrazovanje realizuje se integrisanjem obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti radi stalnog unapređenja kvaliteta nastave i usavršavanja naučnoistraživačkog i stručnog rada od značaja za odbranu i Vojsku Srbije.

Vojne visokoškolske ustanove obavljaju i ekspertsko-konsultantsku delatnost, učestvuju u izradi nastavno-obrazovne literature, a mogu obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada, pod uslovom da se navedenim delatnostima ne ugrožava kvalitet nastave i osnovna delatnost vojnih visokoškolskih ustanova.

2. Nadležnost u srednjem i visokom vojnom obrazovanju

Član 8

Poslove u vezi sa planiranjem i organizovanjem vojnog obrazovanja vrše Ministarstvo odbrane, Univerzitet odbrane u Beogradu (u daljem tekstu: Univerzitet) i organi poslovođenja, upravljanja i stručni organi srednjih vojnih škola i visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta.

Član 9

Ministarstvo odbrane:

1) prati razvoj vojnog obrazovanja;

2) utvrđuje mere za unapređenje vojnog obrazovanja;

3) planira i organizuje vojno obrazovanje u skladu sa strateškim dokumentima u oblasti odbrane, bezbednosti i obrazovanja;

4) raspoređuje finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije namenjena vojnoškolskim ustanovama i kontroliše njihovo korišćenje;

5) utvrđuje potrebu za osnivanjem ili ukidanjem srednjih vojnih škola i vojnih visokoškolskih ustanova;

6) vodi jedinstveni registar vojnoškolskih ustanova, posebnih i zajedničkih studijskih programa i nastavnika i saradnika u vojnoškolskim ustanovama;

7) obezbeđuje redovnu popunu kadrova u vojnoškolskim ustanovama;

8) vrši stručni i upravni, odnosno inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada vojnoškolskih ustanova;

9) daje saglasnost na programe vojnog obrazovanja koji se realizuju u vojnoškolskim ustanovama, izmene i dopune studijskog programa, obrazovni profil oficirskog kadra, na osnovu usaglašenog predloga Generalštaba Vojske Srbije i Univerziteta i predlaže Univerzitetu mere za unapređenje sistema vojnog obrazovanja;

10) uređuje bliže uslove i postupak prijema stranih državljana i lica iz građanstva na školovanje i usavršavanje u vojnoškolskim ustanovama i jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

11) uređuje bliže uslove i postupak upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje i usavršavanje u inostranstvu;

12) uređuje bliže uslove i postupak upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje na drugim univerzitetima u Republici Srbiji;

13) uređuje bliže uslove i postupak upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na programe obrazovanja tokom života;

14) utvrđuje broj učenika, kadeta i studenata koji se upisuju na vojnoškolske ustanove;

15) uređuje bliže uslove i postupak prijema učenika srednjih vojnih škola na Univerzitet odbrane, odnosno prijema u profesionalnu vojnu službu;

16) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 10

Univerzitet odbrane:

1) integriše obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost vojnih visokoškolskih ustanova odnosno visokoškolskih jedinica u svom sastavu i njihovo jedinstveno i usklađeno delovanje;

2) predlaže Ministarstvu odbrane mere za unapređenje vojnog obrazovanja, na osnovu iskazanih potreba Generalštaba Vojske Srbije;

3) utvrđuje zajedničku politiku i zajedničke razvojne planove vojnih visokoškolskih ustanova;

4) obezbeđuje mobilnost kadeta, studenata i nastavnika;

5) obezbeđuje kontrolu i unapređenje kvaliteta i konkurentnosti nastavnog, naučnog i stručnog rada;

6) obezbeđuje racionalno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa;

7) uređuje pravila studiranja, uslove upisa i kriterijume i merila za rangiranje kandidata za prijem na studije;

8) integriše i druge funkcije, u skladu sa zakonom i svojim opštim aktom.

3. Organizacija vojnog obrazovanja

a) Vojnoškolske ustanove

Član 11

Vojnoškolske ustanove jesu: srednje vojne škole i vojne visokoškolske ustanove.

Član 12

Srednja vojna škola može biti: Vojna gimnazija, Srednja stručna vojna škola i Mešovita vojna škola.

Vojna gimnazija je obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj se stiče opšte obrazovanje i vaspitanje u trajanju od četiri godine za nastavak školovanja u vojnoj visokoškolskoj ustanovi ili drugim ustanovama visokog obrazovanja u zemlji i inostranstvu.

Srednja stručna vojna škola je obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj se stiče odgovarajuće opšte i stručno obrazovanje i vaspitanje u trajanju od jedne do četiri godine za obavljanje poslova podoficira Vojske Srbije i vojnih službenika i nameštenika, prema smerovima, odnosno, potrebnim profilima zanimanja koje u skladu sa potrebama Vojske Srbije odredi Ministarstvo odbrane.

Mešovita vojna škola je obrazovno-vaspitna ustanova koja obezbeđuje obrazovanje i vaspitanje u trajanju od četiri godine koje se stiče u Vojnoj gimnaziji i Srednjoj stručnoj vojnoj školi.

Javne isprave izdate od srednje vojne škole punovažne su na teritoriji Republike Srbije.

Član 13

Vojne visokoškolske ustanove su Univerzitet i fakultet.

Radi unapređenja naučnoistraživačkog i stručnog rada za potrebe odbrane i Vojske Srbije, Univerzitet u svom sastavu može imati akreditovane naučnoistraživačke organizacije i biblioteku.

Vojne visokoškolske ustanove utvrđuju i sprovode jedinstvenu politiku popunjavanja formacijskih mesta, polazeći od potrebe da se nastavni proces organizuje na kvalitetan, racionalan, efikasan i efektivan način.

Univerzitet u svom sastavu može imati visokoškolsku jedinicu sa svojstvom ili bez svojstva pravnog lica pod uslovima propisanim zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

Član 14

Univerzitet odbrane je samostalna visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog vojnog obrazovanja kroz studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja, u skladu sa dozvolom za rad, osnivačkim aktom i Zakonom o visokom obrazovanju.

Član 15

Vojna akademija je visokoškolska jedinica u sastavu Univerziteta odbrane koja izvodi studijske programe u skladu sa dozvolom za rad, programe usavršavanja i programe vojno stručnog osposobljavanja, u skladu sa osnivačkim aktom i ovim zakonom.

Član 16

Medicinski fakultet VMA je visokoškolska jedinica u sastavu Univerziteta odbrane koja izvodi studijske programe u polju medicinskih nauka, u skladu sa dozvolom za rad, i programe vojno stručnog osposobljavanja u skladu sa osnivačkim aktom i zakonom.

Studijski programi iz stava 1. ovog člana realizuju se u okviru jedinstvenog procesa rada u kojem se nastavnici i saradnici istovremeno bave obrazovnim, naučnoistraživačkim i zdravstvenim radom.

Nastavna baza visokoškolske jedinice iz stava 1. ovog člana su klinike i instituti Vojnomedicinske akademije kao vojnozdravstvene i naučnoistraživačke jedinice u kojima su obezbeđeni uslovi za ostvarivanje dela naučnoistraživačkog i obrazovnog procesa, kao i zdravstvene delatnosti.

b) Organi vojnoškolskih ustanova

Član 17

Organ poslovođenja srednje vojne škole je načelnik.

Načelnika srednje vojne škole postavlja nadležni organ, u skladu sa propisima koji se odnose na sistematizaciju radnih mesta u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Ministarstva odbrane, iz reda profesionalnih oficira sa visokom stručnom spremom.

Načelnik srednje vojne škole je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga i za svoj rad odgovara Savetu srednje vojne škole i pretpostavljenom starešini u skladu sa propisom iz stava 2. ovog člana.

Načelnik srednje vojne škole:

1) rukovodi školom;

2) donosi godišnji program rada škole;

3) stara se o primenjivanju ovog zakona i drugih propisa kojima se reguliše rad škole;

4) odgovoran je za realizaciju nastavnog plana i programa;

5) organizuje obrazovno-vaspitni rad i stara se o njegovom unapređivanju;

6) organizuje i ostvaruje pedagoško-instruktivni nadzor;

7) preduzima mere za unapređenje rada nastavnika, odnosno saradnika;

8) izrađuje predlog statuta škole;

9) saziva i rukovodi sednicama nastavničkog veća;

10) usmerava i usklađuje rad stručnih organa u školi;

11) sarađuje sa jedinicama odnosno ustanovama za koje se školuju učenici i sa roditeljima učenika;

12) potpisuje diplome;

13) obavlja i druge poslove određene statutom škole.

Organ upravljanja srednje vojne škole je Savet srednje vojne škole. Savet srednje vojne škole ima predsednika i 18 članova. Dve trećine članova Saveta srednje vojne škole predlaže nastavničko veće škole tajnim glasanjem iz redova nastavnika i punoletnih učenika, a predsednika i jednu trećinu članova predlaže načelnik Generalštaba Vojske Srbije. Predsednika Saveta srednje vojne škole i članove saveta imenuje ministar odbrane. Mandat članova Saveta srednje vojne škole traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta srednje vojne škole obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, bez naknade.

Savet srednje vojne škole:

1) usvaja statut škole;

2) usvaja program rada škole;

3) odlučuje o osnivanju i ukidanju stručnih organa škole;

4) razmatra usklađenost nastavnih planova i programa smerova i specijalnosti;

5) usvaja plan stručnog usavršavanja nastavnika, odnosno saradnika.

Savet srednje vojne škole usvaja predloge većinom glasova od ukupnog broja članova.

Stručni organi srednje vojne škole su nastavničko veće, veće godine (klase), odeljenjsko veće, razredni starešina i drugi stručni aktivi, veća i timovi utvrđeni statutom škole.

Nastavničko veće čine nastavnici i stručni saradnici.

Veće godine (klase) čine nastavnici koji izvode nastavu u određenoj godini školovanja (klasi).

Odeljenjsko veće čine nastavnici koji izvode nastavu u određenom odeljenju.

Stručni organi srednje vojne škole:

1) staraju se o osiguranju i unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada ustanove;

2) prate ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja;

3) staraju se o ostvarivanju ciljeva i standarda postignuća;

4) vrednuju rezultate rada nastavnika i stručnih saradnika;

5) prate i utvrđuju rezultate rada učenika;

6) preduzimaju mere za jedinstven i usklađen rad sa učenicima u procesu obrazovanja i vaspitanja i rešavaju druga stručna pitanja obrazovno-vaspitnog rada.

Član 18

Organ poslovođenja Univerziteta je rektor, a fakulteta - dekan.

Organ poslovođenja Univerziteta i fakulteta postavlja nadležni organ, u skladu sa propisima koji se odnose na sistematizaciju radnih mesta u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Ministarstva odbrane, iz reda nastavnika visokoškolske ustanove koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Mandat organa poslovođenja traje tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog imenovanja.

Organ poslovođenja Univerziteta samostalan je u obavljanju poslova iz svog delokruga i za svoj rad odgovara organu upravljanja visokoškolske ustanove i pretpostavljenom starešini u skladu sa propisom iz stava 2. ovog člana.

Organ upravljanja visokoškolske ustanove je Savet. Savet visokoškolske ustanove ima ukupno 17 članova, od kojih 11 članova biraju visokoškolske jedinice, tri člana bira Kadetski parlament i tri člana u ime osnivača imenuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane. Postupak izbora, odnosno imenovanja i razrešenja članova saveta, način rada saveta i odlučivanja uređuje se statutom visokoškolske ustanove. Mandat članova saveta traje tri godine. Član saveta može biti član organa upravljanja samo jedne visokoškolske ustanove.

Predsednika Saveta visokoškolske ustanove imenuje ministar odbrane. Predsednik i članovi Saveta obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, bez naknade.

Savet:

1) donosi statut;

2) predlaže ministru odbrane organ poslovođenja;

3) donosi finansijski plan, na predlog stručnog organa;

4) usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog stručnog organa;

5) usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog stručnog organa;

6) daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom visokoškolske ustanove;

7) daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;

8) donosi odluku o visini školarine, na predlog stručnog organa;

9) podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;

10) donosi opšti akt o disciplinskoj odgovornosti studenata;

11) vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja visokoškolske ustanove;

12) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom visokoškolske ustanove.

O pitanjima iz stava 6. ovog člana savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Saveta. Statutom visokoškolske ustanove određuje se stručni organ koji utvrđuje predloge iz stava 6. ovog člana.

Univerzitet, pored organa poslovođenja i upravljanja ima i Senat i Kadetski parlament, a može imati i stručna veća obrazovno-naučnih polja, kao stručne organe.

Visokoškolske jedinice u sastavu Univerziteta imaju veća obrazovno-naučnih polja, Komisiju za obezbeđenje kvaliteta i Kadetski parlament, a mogu imati i katedre kao stručne organe.

Član 19

Statutom srednje škole, u skladu sa ovim zakonom, utvrđuju se nadležnost, način rada i odlučivanja organa poslovođenja, organa upravljanja i stručnih organa srednje vojne škole.

Sastav, delokrug, broj članova, način izbora, trajanje mandata, kao i način odlučivanja stručnih organa visokoškolske ustanove, uređuju se statutom visokoškolske ustanove.

Statutom vojnoškolske ustanove uređuje se: unutrašnja organizacija, delatnost i poslovanje vojnoškolske ustanove; pravni položaj i status visokoškolskih jedinica; nastavni plan i program odnosno studije i studijski programi; upis na školovanje i pravila školovanja; zvanja nastavnika i saradnika i uslovi za njihov izbor; sastav, delokrug, broj članova, način izbora, trajanje mandata i način odlučivanja stručnih organa vojnoškolske ustanove u skladu sa ovim zakonom, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad vojnoškolske ustanove.

v) Osnivanje i ukidanje vojnoškolskih ustanova

Član 20

Vojnoškolske ustanove osniva i ukida Vlada.

Potrebu za osnivanjem ili ukidanjem vojnoškolske ustanove utvrđuje Ministarstvo odbrane.

Pre donošenja akta o osnivanju vojnoškolske ustanove Vlada usvaja elaborat koji izrađuje Ministarstvo odbrane.

Elaborat iz stava 3. ovog člana sadrži dokaze o opravdanosti osnivanja vojnoškolske ustanove i o obezbeđivanju zakonom propisanih uslova za njeno osnivanje.

Aktom o osnivanju vojnoškolske ustanove određuju se: naziv, zadaci i sedište ustanove, potrebe za kadrom određenog profila, stepen obrazovanja koji stiču učenici, kadeti odnosno studenti i polaznici koji završe školovanje, kao i drugi zadaci i elementi neophodni za početak rada vojnoškolske ustanove.

Aktom o ukidanju vojnoškolske ustanove određuju se: rok prestanka rada vojnoškolske ustanove, način završetka školovanja učenika, kadeta odnosno studenata i polaznika čije je školovanje odnosno usavršavanje u toku, preuzimanje imovine, kao i druga pitanja u vezi sa prestankom rada vojnoškolske ustanove.

g) Rad vojnoškolskih ustanova

Član 21

Vojnoškolska ustanova može da počne sa radom kada ispuni uslove za osnivanje i početak rada i dobije rešenje o verifikaciji ili dozvolu za rad od Ministarstva odbrane.

Na rad vojnoškolskih ustanova primenjuju se i propisi o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

U vojnoškolskim ustanovama nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje.

Član 22

Autonomija Univerziteta zasniva se na Ustavu Republike Srbije i Zakonu o visokom obrazovanju i u skladu sa ovim zakonom, propisima o odbrani i Vojsci Srbije i pravilima vojne službe podrazumeva:

1) pravo na utvrđivanje studijskih programa, na osnovu potreba sistema odbrane i stručnih profila vidova, rodova i službi Vojske Srbije koje određuju nadležni organi;

2) pravo na predlaganje unutrašnje organizacije, u skladu sa načelima propisanim za unutrašnje uređenje i sistematizaciju formacijskih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

3) pravo na donošenje statuta i izbor organa upravljanja i drugih organa, u skladu sa ovim zakonom i aktom o osnivanju;

4) pravo na izbor nastavnika i saradnika iz sastava profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i van Vojske Srbije njihovo angažovanje u nastavi na osnovu izbora u zvanje i saglasnosti nadležnog starešine;

5) pravo na izdavanje javnih isprava;

6) pravo na raspolaganje finansijskim sredstvima, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju, statutom i opštim aktima Univerziteta odbrane;

7) pravo na korišćenje imovine, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju, statutom i opštim aktima Univerziteta;

8) pravo na odlučivanje o prihvatanju projekata i o međunarodnoj saradnji sa stranim visokoškolskim ustanovama, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima u oblasti odbrane i vojne saradnje.

d) Opšti akti

Član 23

Vojnoškolska ustanova donosi opšte akte za koje je ovlašćena ovim zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Osnovni opšti akt vojnoškolske ustanove je statut.

Statut i opšti akti vojnoškolske ustanove objavljuju se u "Službenom vojnom listu".

đ) Registar vojnoškolskih ustanova

Član 24

Ministarstvo odbrane, u skladu sa ovim zakonom, vodi evidenciju (registar) vojnoškolskih ustanova.

Sadržaj i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane.

4. Školski plan i program

Član 25

Srednja vojna škola realizuje nastavni plan i program koji odobrava Ministarstvo odbrane uz saglasnost Generalštaba Vojske Srbije.

Srednja vojna škola priprema predlog školskog programa, u skladu sa propisima o srednjem obrazovanju i vaspitanju i osnovama školskih i vaspitnih programa srednjih vojnih škola, koje utvrđuje ministar odbrane.

5. Studijski programi i programi vojnostručnog osposobljavanja

Član 26

Lica koja se školuju radi prijema u profesionalnu vojnu službu, pored studijskog programa, pohađaju i program vojno stručnog osposobljavanja koji donosi visokoškolska jedinica u sastavu Univerziteta, nakon pribavljene saglasnosti iz člana 9. tačka 9) ovog zakona.

Sporazumom Univerziteta i druge visokoškolske ustanove može se, uz saglasnost Vlade, ustanoviti studijski program za sticanje zajedničke diplome - zajednički studijski program.

Član 27

Izmene i dopune studijskog programa koje se vrše radi njegovog usklađivanja sa organizacijom rada i dostignućima nauke ne smatraju se novim studijskim programom, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

O izmeni odnosno dopuni studijskog programa, Univerzitet odbrane obaveštava ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i Ministarstvo odbrane, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izmeni odnosno dopuni studijskog programa.

III USAVRŠAVANJE ZA POTREBE ODBRANE I VOJSKE SRBIJE

Član 28

Univerzitet može samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama realizovati programe usavršavanja van okvira studijskih programa za koje ima dozvolu za rad.

Programi usavršavanja realizuju se putem kurseva, seminara, radionica, stručnih i naučnih savetovanja i drugo, na kojima se polaznici upoznaju sa pojedinim oblastima struke i nauke radi proširivanja i produbljivanja stečenog znanja i uspešnog rada u praksi.

Uslovi, način i postupak realizacije programa iz stava 1. ovog člana uređuju se opštim aktom Univerziteta, u skladu sa ovim zakonom.

Lice upisano na program iz stava 1. ovog člana ima status polaznika.

Član 29

Na Univerzitetu i jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije organizuju se i izvode i posebni programi usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika.

U jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije organizuju se i realizuju posebni programi i ispiti za činove vojnih lica.

Programi iz stava 1. ovog člana realizuju se u skladu sa planovima školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika u Ministarstvu odbrane i Planom obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom sastavu i traju najduže jednu školsku godinu.

Oblike usavršavanja i bliže uslove, način i postupak realizacije programa iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje ministar odbrane.

Član 30

Na Univerzitetu organizuju se i izvode programi zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika zaposlenih u Ministarstvu odbrane, kao i programi kontinuirane medicinske edukacije, u skladu sa zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Univerzitet organizuje zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za lica iz građanstva, kao i programe za inovaciju znanja i kontinuiranu medicinsku edukaciju lica iz građanstva, u skladu sa zakonom i opštom aktom Univerziteta.

Član 31

Univerzitet organizuje i programe vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije.

Za lica koja su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu, posle završenog školovanja u građanstvu, organizuje se vojno osposobljavanje.

Oblike osposobljavanja i bliže uslove, način i postupak realizacije programa iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje ministar odbrane.

IV NASTAVNO OSOBLJE U VOJNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

1. Nastavno osoblje u srednjim vojnim školama

Član 32

Nastavno osoblje u srednjim vojnim školama čine nastavnik, vaspitač, stručni saradnik i saradnik u nastavi.

Lice iz stava 1. ovog člana je državljanin Republike Srbije koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme i uslove propisane Zakonom o Vojsci Srbije.

Ministar odbrane uređuje bliže uslove u pogledu stručne spreme lica iz stava 1. ovog člana.

Zadatak lica iz stava 1. ovog člana jeste da svojim kompetencijama osigura postizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća, uvažavajući principe obrazovanja, predznanja, potrebe, interesovanja i posebne mogućnosti učenika.

Član 33

Na prijem nastavnog osoblja u profesionalnu vojnu službu primenjuju se propisi o Vojsci Srbije.

Član 34

Nastavno osoblje dužno je da se stalno stručno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada i sticanja kompetencija potrebnih za rad.

Bliže uslove i način ostvarivanja stalnog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja propisuje ministar odbrane, u skladu sa ciljevima vojnog obrazovanja i prioritetima Ministarstva odbrane.

2. Nastavno osoblje u vojnim visokoškolskim ustanovama

Član 35

Nastavno osoblje u vojnim visokoškolskim ustanovama čine nastavnici, istraživači sa naučnim zvanjima i saradnici.

Član 36

U zvanje nastavnika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, kao i bliže uslove za izbor u zvanje nastavnika koje utvrđuje Univerzitet odbrane opštim aktom, u skladu sa propisima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Lice izabrano u naučno zvanje na način i po postupku kojim je uređena naučnoistraživačka delatnost može da realizuje nastavu na master i doktorskim akademskim studijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i opštim aktom Univerziteta odbrane.

Član 37

Izbor u zvanje nastavnika vrši Univerzitet.

Konkurs za izbor u zvanje nastavnika raspisuje Univerzitet, šest meseci pre isteka vremena za koje je nastavnik biran u postojeće zvanje ili kada nastavnik koji je ponovo izabran (reizabran) u isto zvanje ispuni uslove za izbor u više zvanje.

Konkurs iz stava 2. ovog člana može se raspisati samo ukoliko je formacijsko mesto utvrđeno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih mesta na visokoškolskoj jedinici u sastavu Univerziteta ili u skladu sa potrebama akreditacije studijskih programa.

Rokovi u postupku izbora u zvanje nastavnika ne teku u periodu od 15. jula do 31. avgusta.

Način i postupak sticanja zvanja nastavnika bliže se uređuju opštim aktom Univerziteta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Član 38

Odluku o izboru u zvanje nastavnika donosi Senat Univerziteta.

Nastavnici i saradnici biraju se u zvanje za užu naučnu oblast sa liste užih naučnih oblasti koju usvaja Senat Univerziteta, na predlog veća visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta.

Odluka iz stava 1. ovog člana konačna je.

Član 39

Izbor u zvanje saradnika i nastavnika stranog jezika i veština vrši visokoškolska jedinica u sastavu Univerziteta.

Konkurs za izbor u zvanje lica iz stava 1. ovog člana raspisuje se tri meseca pre isteka vremena za koje su birani.

Rokovi u postupku izbora ne teku u periodu od 15. jula do 31. avgusta.

Način i postupak sticanja zvanja saradnika odnosno nastavnika stranih jezika i veština uređuju se opštim aktom visokoškolske jedinice iz stava 1. ovog člana.

3. Posebna prava i obaveze nastavnika odnosno saradnika visokih vojnoškolskih ustanova

Član 40

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji ima odgovarajuće nastavno ili saradničko zvanje može izvoditi nastavu u vojnoj visokoškolskoj ustanovi i ako nije postavljen ili raspoređen na formacijsko mesto u toj visokoškolskoj ustanovi.

Uslove, način i obim angažovanja lica iz stava 1. ovog člana u nastavnom procesu u vojnoj visokoškolskoj ustanovi uređuje ministar odbrane, na predlog Univerziteta odbrane.

Član 41

Radi sprečavanja sukoba interesa, nastavnik odnosno saradnik Univerziteta koji je angažovan u nastavnom procesu može zaključiti ugovor kojim se radno angažuje u drugoj visokoškolskoj ustanovi van Univerziteta, na osnovu mišljenja stručnog organa Univerziteta i odobrenja ministra odbrane ili starešine koga on ovlasti.

Nastavnici odnosno saradnici postavljeni odnosno raspoređeni na formacijska mesta sa punim radnim vremenom na visokoškolskoj jedinici u sastavu Univerziteta mogu se radno angažovati u drugoj visokoškolskoj ustanovi van Univerziteta samo van radnog vremena.

Uslovi i postupak davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika odnosno saradnika u drugoj visokoškolskoj ustanovi van Univerziteta uređuju se opštim aktom Univerziteta.

Član 42

Nastavniku odnosno saradniku koji se nalazi na porodiljskom odsustvu, odsustvu radi nege deteta, odsustvu radi posebne nege deteta ili drugog lica prema kojem postoji zakonska obaveza izdržavanja, ili privremene sprečenosti za rad duže od šest meseci, izborni period se produžava za to vreme.

Dok je nastavnik odnosno saradnik iz stava 1. ovog člana privremeno sprečen za rad ili odsutan, visoka vojnoškolska ustanova dužna je da obezbedi nesmetano izvođenje nastave i održavanje ispita.

Nastavniku odnosno saradniku izborni period miruje i ukoliko je na period duži od šest meseci upućen u vojno predstavništvo u inostranstvu, u mirovnu misiju ili na karijerno usavršavanje i druge aktivnosti u skladu sa zakonom.

Član 43

Ukoliko nastavnik odnosno saradnik ne bude izabran u isto ili više zvanje nakon isteka perioda na koji je izabran, gubi zvanje, prestaje mu radno angažovanje u vojnoj visokoškolskoj ustanovi i raspoređuje se na rad u jedinicu ili ustanovu Ministarstva odbrane odnosno Vojske Srbije, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Član 44

Nastavniku - profesionalnom vojnom licu koji ispunjava uslove za penziju može biti produžen radni odnos u skladu sa propisima kojima se uređuje služba u Vojsci Srbije.

Član 45

Nastavnik kome je prestao radni odnos zbog odlaska u penziju zadržava zvanje koje je imao u trenutku penzionisanja.

Nastavnik iz stava 1. ovog člana može biti radno angažovan na master, specijalističkim i doktorskim akademskim studijama najduže još dve školske godine nakon odlaska u penziju.

Nastavnik iz stava 1. ovog člana može zadržati preuzete obaveze na master i doktorskim akademskim studijama kao mentor ili član komisija u postupku izrade i odbrane završnih radova odnosno disertacija na tim studijama i kao član komisije za izbor nastavnika.

Odluku o angažovanju nastavnika iz stava 1. ovog člana donosi Senat Univerziteta.

Prava i obaveze nastavnika iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom.

V UČENICI, KADETI ODNOSNO STUDENTI I POLAZNICI

1. Prijem, upis i upućivanje na vojnoškolske ustanove

a) Učenici

Član 46

Na osnovu konkursa u srednju vojnu školu primaju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, ako ispunjavaju opšte uslove predviđene propisima o Vojsci Srbije i posebne uslove utvrđene propisom ministra odbrane.

Član 47

Konkurs za prijem kandidata na školovanje raspisuje Ministarstvo odbrane, a tekst konkursa priprema srednja vojna škola.

Postupak za prijem kandidata, odnosno selekcija obuhvata: medicinsko-zdravstvenu procenu, psihološku procenu, bezbednosnu proveru i provere znanja.

Kandidat koji uspešno prođe selekciju može biti primljen na školovanje u srednju vojnu školu, u skladu sa planovima školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika u Ministarstvu odbrane i stiče status lica na školovanju - učenika.

Član 48

Ministarstvo odbrane donosi odluku o broju učenika za prijem u srednje vojne škole.

Član 49

Školovanje učenika u srednjim vojnim školama finansira se iz budžeta Republike Srbije, a prava i dužnosti učenika i Ministarstva odbrane bliže se uređuju ugovorom o školovanju, u skladu sa zakonom.

Ugovor o školovanju potpisuju načelnik srednje vojne škole i roditelj, odnosno staratelj učenika.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se po pribavljenom mišljenju organizacione jedinice Ministarstva odbrane nadležne za poslove zaštite imovinskih interesa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Član 50

Učeniku na školovanju u srednjoj vojnoj školi Ministarstvo odbrane obezbeđuje: udžbenike, školski pribor, smeštaj, ishranu, odeću, obuću, zdravstvenu zaštitu, troškove prevoza i mesečna primanja.

Učenik ima obavezu:

1) da sve razrede srednje vojne škole završi u roku i u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom srednje vojne škole;

2) da po završetku školovanja nastavi školovanje na Univerzitetu odbrane, ukoliko je završio srednju vojnu školu radi sticanja opšteg obrazovanja;

3) da po završetku školovanja stupi u profesionalnu vojnu službu, ukoliko je završio srednju vojnu školu radi sticanja srednjeg stručnog obrazovanja;

4) da nadoknadi stvarne troškove školovanja ukoliko svojom krivicom izgubi status učenika ili ukoliko ne ispunjava obaveze propisane zakonom i ugovorom o školovanju.

Član 51

Status lica na školovanju - učenika prestaje:

1) završetkom školovanja;

2) zbog utvrđene nesposobnosti ili ograničene sposobnosti za vojnu službu;

3) gubitkom prava na upis školske godine;

4) isključenjem iz srednje vojne škole;

5) na sopstveni zahtev - ispisivanjem iz srednje vojne škole odnosno raskidanjem ugovora o školovanju;

6) zbog drugih slučajeva propisanih zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

U slučaju prestanka statusa lica na školovanju, lice iz stava 1. ovog člana može nastaviti školovanje u drugoj obrazovnoj ustanovi u Republici Srbiji.

b) Kadeti i studenti

Član 52

Na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija koje se realizuju na Univerzitetu upisuju se i školuju radi prijema u profesionalnu vojnu službu lica iz građanstva i učenici srednjih vojnih škola.

Kandidati iz stava 1. ovog člana finansiraju se iz budžeta Republike Srbije i upisom stiču status kadeta u okviru odobrenog broja kandidata za svaku školsku godinu.

Na studije koje se realizuju na Univerzitetu mogu se upisati i školovati i lica iz građanstva u svojstvu samofinansirajućih studenata.

Način prijema i bliži uslovi školovanja lica iz stava 3. ovog člana uređuju se podzakonskim propisom kojim se uređuje ova oblast i opštim aktom Univerziteta.

Lica iz građanstva iz st. 1. i 3. ovog člana upisuju se na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet, u skladu sa svojim opštim aktom.

Član 53

Na studije koje se realizuju na Univerzitetu upućuju se profesionalni pripadnici Vojske Srbije i državni službenici, u skladu sa planovima školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika u Ministarstvu odbrane.

Kandidati iz stava 1. ovog člana upućuju se na školovanje na osnovu odluke ministra odbrane odnosno nadležnog rukovodioca drugog državnog organa i stiču status studenta i finansiraju se iz budžeta Republike Srbije.

Član 54

Konkurs za upis na studije raspisuje Univerzitet.

Konkurs za upis na studije sadrži: broj kadeta i studenata za određene studijske programe, uslove za upis, merila za utvrđivanje redosleda kandidata, postupak sprovođenja konkursa i način i rokove za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled kandidata.

Konkurs za upis na studije objavljuje se najkasnije pet meseci pre početka školske godine.

Konkurs za upis na studije objavljuje Ministarstvo odbrane.

Član 55

Ministarstvo odbrane, nakon pribavljenog mišljenja Univerziteta i Generalštaba Vojske Srbije, utvrđuje predlog broja kadeta koji se upisuju na studijske programe osnovnih i integrisanih studija, a koji ne može biti veći od broja utvrđenog u dozvoli za rad.

Član 56

Kandidat za upis na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija polaže prijemni ispit, u skladu sa opštim aktima Univerziteta i visokoškolskih jedinica u njegovom sastavu.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, rezultata postignutih na prijemnom ispitu i provere opštih sposobnosti za vojnu službu.

Na osnovu kriterijuma utvrđenih konkursom, visokoškolska jedinica sačinjava rang-listu prijavljenih kandidata, a pravo upisa stiče kandidat koji je na rang-listi rangiran u okviru broja kadeta iz člana 55. ovog zakona.

Prilikom rangiranja kandidata sa istim brojem bodova, prednost ima kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije.

Na master i doktorske akademske studije, kandidat se upisuje pod uslovima, na način i po postupku utvrđenom opštim aktima Univerziteta i visokoškolskih jedinica u njegovom sastavu.

Član 57

Status kadeta odnosno studenta prestaje:

1) završetkom studija;

2) ispisivanjem sa studija odnosno raskidanjem ugovora o školovanju;

3) neupisivanjem školske godine;

4) zbog utvrđene nesposobnosti ili ograničene sposobnosti za vojnu službu;

5) izricanjem pravosnažne presude za krivično delo koje po posebnim propisima predstavlja smetnju za prijem u profesionalnu vojnu službu ili povlači gubitak službe u Vojsci Srbije;

6) izricanjem disciplinske mere isključenja sa studija;

7) zbog drugih slučajeva propisanih zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Za lica iz građanstva u statusu samofinansirajućeg studenta ne odnose se tač. 4) i 5) ovog člana.

Član 58

Prava i obaveze kadeta odnosno studenata i polaznika uređuju se ugovorom o školovanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje školovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

2. Školovanje i usavršavanje stranih državljana

Član 59

Na Univerzitetu odbrane mogu se školovati i usavršavati i strani državljani, ukoliko za to postoje prostorne, materijalne i kadrovske mogućnosti.

Školovanje i usavršavanje stranih državljana realizuje se na osnovu međunarodnog ugovora koji Vlada ili Ministarstvo odbrane zaključi sa vladama ili ministarstvima drugih država za potrebe njihovih oružanih snaga i podzakonskim propisom kojim se uređuje ova oblast.

Način prijema i bliže uslove školovanja, usavršavanja i vojno stručnog osposobljavanja stranih državljana na Univerzitetu i jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije uređuje ministar odbrane.

3. Školovanje i usavršavanje u inostranstvu

Član 60

Školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u inostranstvu vrši se u skladu sa interesima politike odbrane i potrebama i mogućnostima Ministarstva odbrane.

Školovanje u inostranstvu može se realizovati samo prema planovima školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika u Ministarstvu odbrane na studijskim programima visokoškolske ustanove u inostranstvu čije se javne isprave mogu vrednovati i priznati u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Uslove i način upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje i usavršavanje u inostranstvo uređuje ministar odbrane.

4. Školovanje na drugim univerzitetima u Republici Srbiji

Član 61

Školovanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na drugim univerzitetima u Republici Srbiji vrši se prema potrebama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Potrebe za školovanjem iz stava 1. ovog člana iskazuju se u planovima školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika u Ministarstvu odbrane.

Odluku o izboru kandidata za školovanje iz stava 1. ovog člana donosi ministar odbrane.

5. Disciplinska odgovornost učenika, kadeta odnosno studenata i polaznika

Član 62

Učenicima srednjih vojnih škola koji ne ispunjavaju školske obaveze ili se ne pridržavaju školskog reda i discipline, mogu se izreći sledeće vaspitno-disciplinske mere: opomena, ukor i isključenje iz škole.

Protiv prvostepene odluke o izricanju vaspitno-disciplinskih mera može se, u roku od pet dana od dana izricanja mere, podneti žalba nadležnom starešini kome je načelnik srednje vojne škole potčinjen.

Opštim aktom srednje vojne škole određuju se nadležnost i postupak izricanja vaspitno-disciplinskih mera.

Član 63

Kadet odnosno student i polaznik odgovara za povredu školskih obaveza i discipline koja je u vreme izvršenja bila utvrđena opštim aktom visokoškolske ustanove u sastavu Univerziteta odbrane.

Za težu povredu školskih obaveza i discipline kadetu odnosno studentu i polazniku može se izreći i mera isključenja sa studija, odnosno usavršavanja.

Lakše i teže povrede discipline, disciplinski organi i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti kadetu odnosno studentu i polazniku utvrđuju se pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti visokoškolske jedinice u sastavu Univerziteta.

Član 64

Učenici, kadeti odnosno studenti i polaznici koji se školuju i usavršavaju za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pored odgovornosti za povredu školskih obaveza i discipline odgovaraju i za povredu pravila vojne discipline, u skladu sa propisima o disciplinskoj odgovornosti u Vojsci Srbije.

VI FINANSIRANJE VOJNOŠKOLSKIH USTANOVA

Član 65

Vojnoškolske ustanove stiču sredstva u skladu sa zakonom i svojim opštim aktom iz sledećih izvora:

1) sredstava koja obezbeđuje osnivač za potrebe vojnog obrazovanja;

2) školarine;

3) donacija, poklona i zaveštanja;

4) sredstava za finansiranje naučnoistraživačkog i stručnog rada;

5) projekata i ugovora u vezi sa realizacijom nastave, istraživanja i konsultantskih usluga;

6) naknada za komercijalne i druge usluge;

7) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstvima iz stava 1. ovog člana vojnoškolske ustanove upravljaju samostalno.

Sredstva za obavljanje delatnosti u toku jedne školske godine obezbeđuju se u skladu sa programom rada vojnoškolske ustanove.

Organ upravljanja vojnoškolske ustanove odgovara Ministarstvu odbrane za namensko i ekonomično trošenje sredstava dodeljenih iz budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana iskazuju se i evidentiraju u skladu sa jedinstvenom budžetskom klasifikacijom.

Član 66

Sredstva koja vojnoškolska ustanova ostvari mogu se koristiti za:

1) nabavku opreme;

2) međunarodnu saradnju;

3) izdavačku delatnost;

4) izvore informacija i informacione sisteme;

5) bibliotečki fond;

6) obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave;

7) naučno i stručno usavršavanje zaposlenih;

8) razvoj nastavno-naučnog podmlatka;

9) rad sa darovitim kadetima i studentima;

10) rad kadetskog parlamenta i vannastavnu delatnost kadeta;

11) troškove reprezentacije;

12) druge namene, u skladu sa zakonom.

Član 67

Sredstva koja vojna visokoškolska ustanova ostvari, izuzev sredstava koja obezbeđuje osnivač, čine sopstveni prihod (školarina, pružanje usluga trećim licima, donacija, poklon i drugi izvori sticanja).

Sredstvima iz stava 1. ovog člana vojna visokoškolska ustanova raspolaže samostalno, u skladu sa zakonom.

Član 68

Vojna visokoškolska ustanova stiče sredstva iz školarine na osnovu odluke o visini školarine za lica iz građanstva i strane državljane, u skladu sa zakonom.

Odluku iz stava 1. ovog člana za svaku školsku godinu donosi organ upravljanja Univerziteta odbrane, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva odbrane.

Merila za utvrđivanje školarine i obračun troškova školovanja utvrđuju se opštim aktom Univerziteta odbrane.

VII EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE

Član 69

Vojnoškolska ustanova vodi evidencije u skladu sa propisima o srednjem obrazovanju i vaspitanju i visokom obrazovanju.

Pored evidencija iz stava 1. ovog člana, vojnoškolska ustanova vodi i evidencije koje proizilaze iz prirode vojne službe i organizacije i rada vojnih ustanova, u skladu sa propisima o odbrani i Vojsci Srbije.

Evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana deo su jedinstvenog informacionog sistema vojnoškolske ustanove.

Na osnovu podataka iz evidencije, vojnoškolska ustanova izdaje javne isprave, u skladu sa propisima o srednjem obrazovanju i vaspitanju i visokom obrazovanju.

Član 70

Podaci upisani u evidencije iz člana 69. ovog zakona, u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, prikupljaju se, obrađuju, koriste i čuvaju za potrebe vojnog obrazovanja i za potrebe Ministarstva odbrane za obavljanje zakonom utvrđenih poslova.

VIII PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA

Član 71

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog vojnog obrazovanja, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast visokog obrazovanje u Republici Srbiji, obavlja se po postupku koji se uređuje opštim aktom Univerziteta.

Organ Univerziteta, nadležan za sprovođenje postupka priznavanja strane visokoškolske isprave vodi evidenciju i trajno čuva dokumentaciju o sprovedenim postupcima.

Član 72

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja vrši se u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje oblast visokog obrazovanja i nacionalni okvir kvalifikacija u Republici Srbiji.

IX IZDAVAČKA DELATNOST

Član 73

Pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor nastavno-obrazovne literature za potrebe srednjeg vojnog obrazovanja i vaspitanja, kao i njeno praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava u Vojsci Srbije uz poštovanje prava na ravnopravnost i nediskriminaciju.

Nastavno-obrazovna literatura iz stava 1. ovog člana štampa se u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavačka delatnost u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Član 74

Pripremanje, odobravanje i izdavanje nastavno-obrazovne literature za potrebe visokog vojnog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada od značaja za odbranu, kao i standardi kvaliteta i postupci za praćenje i vrednovanje nastavno-obrazovne literature uređuju se opštim aktom Univerziteta, u skladu sa zakonom i opštim principima ravnopravnosti i nediskriminacije.

Nastavno-obrazovna literatura obuhvata udžbenike i ostale nastavne publikacije koje se koriste na visokim vojnoškolskim ustanovama u obrazovno-nastavnom i obrazovno-naučnom radu.

Osnovnu nastavno-obrazovnu literaturu čine osnovni i pomoćni udžbenici (skripte, lekcije - autorizovana predavanja, metodički priručnici, hrestomatije i zbirke) i vojno-naučna literatura.

Član 75

Izrada nastavno-obrazovne i vojno-naučne literature planira se u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavačka delatnost u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

X NADZOR

Član 76

Upravni i inspekcijski nadzor nad radom vojnoškolskih ustanova vrši Ministarstvo odbrane.

Stručno pedagoški nadzor nad radom vojnoškolskih ustanova vrši nosilac funkcije obrazovanja u Ministarstvu odbrane.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77

Postupci izbora u zvanje nastavnika i saradnika na vojnim visokoškolskim ustanovama započeti prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po tim propisima.

Nastavnici izabrani u zvanje docenta i vanrednog profesora i saradnika po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, zadržavaju to zvanje do isteka vremena na koje su izabrani.

Nastavnici izabrani u zvanje redovnog profesora u vojnim visokoškolskim ustanovama po odredbama Zakona o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama ("Službeni list SRJ", br. 80/94, 85/94 - ispravka i 74/99 i "Službeni list SCG", broj 44/05) zadržavaju zvanje redovnog profesora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Član 78

Nastavnici i saradnici koji su po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove za rad u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu da obavljaju vaspitno-obrazovni rad u srednjim vojnim školama.

Član 79

Postupci po zahtevu za vrednovanje i priznavanje javnih isprava započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po tim propisima, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 80

Vojnoškolske ustanove nastavljaju da rade u skladu sa ovim zakonom i imaju obavezu da svoju organizaciju usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vojne naučnoistraživačke ustanove nastavljaju da rade i imaju obavezu da svoju organizaciju usklade sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 81

Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti za izvršenje Zakona o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama nastavljaju da se primenjuju ukoliko nisu suprotni odredbama ovog zakona, do donošenja odgovarajućih podzakonskih akata za izvršenje ovog zakona.

Član 82

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama ("Službeni list SRJ", br. 80/94, 85/94 - ispravka i 74/99 i "Službeni list SCG", broj 44/05), osim odredaba čl. 126-150. koje ostaju na snazi do donošenja propisa iz člana 35. stav 6. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06 - ispravka, 18/10 i 112/15).

Član 83

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2018. godine.