Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UTVRĐIVANJU KATASTARSKOG PRIHODA

("Sl. glasnik RS", br. 49/92)

Član 1

Katastarski prihod utvrđuje se na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.

Član 2

Katastarski prihod obuhvata prihod od biljne proizvodnje i prihod od stočarstva.

Katastarski prihod utvrđuje se na osnovu lestvica katastarskog prihoda.

Član 3

Prihod od biljne proizvodnje jeste novčana vrednost prosečnog prinosa koji se postiže po jednom hektaru površine, prema postojećoj strukturi useva i zasada i uobičajenom načinu obrade zemljišta, a po odbitku prosečnih materijalnih troškova proizvodnje.

Član 4

Prihod od biljne proizvodnje utvrđuje se za svaku katastarsku kulturu i katastarsku klasu na osnovu prosečnih prinosa, prosečnih materijalnih troškova proizvodnje i prosečnih cena poljoprivrednih i šumskih proizvoda.

Prosečan prinos iz stava 1 ovog člana jeste količina proizvoda koja se dobija po jednom hektaru površine računajući prosek za poslednjih pet godina, prema statističkim podacima.

Republički organ uprave nadležan za poslove statistike vodi evidenciju prosečnih prihoda, cena poljoprivrednih i šumskih proizvoda i materijalnih troškova na osnovu kojih se utvrđuje katastarski prihod.

Prosečni materijalni troškovi proizvodnje, u smislu ovog zakona, jesu prosečni izdaci koji su potrebni za ostvarivanje prosečnog prinosa. U materijalne troškove ulazi i amortizacija poljoprivrednih zgrada i poljoprivredne opreme, kao i amortizacija voćnjaka i vinograda, a ne ulazi vrednost utrošenog ljudskog rada.

Za utvrđivanje prosečnih cena uzimaju se tržišne cene, a ako one nisu poznate - uzimaju se zaštitne cene.

Prosečne cene utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Član 5

Katastarski prihod utvrđuje se na osnovu prosečnih prinosa i prosečnih materijalnih troškova proizvodnje na površini individualnih gazdinstava za svaki katastarski srez ili za reprezentativni katastarski srez.

Kada se katastarski prihod utvrđuje po katastarskim srezovima, utvrđuje se za svaku katastarsku klasu i katastarsku kulturu zemljišta posebno (njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, šume, trstici i močvare) a kada se utvrđuje po reprezentativnim katastarskim srezovima, katastarski prihod se utvrđuje za svaku katastarsku klasu pojedine reprezentativne katastarske kulture u tom srezu.

Reprezentativnim katastarskim srezom u smislu ovog zakona smatra se posebno odabrani katastarski srez koji predstavlja (reprezentuje) određenu grupu katastarskih srezova za pojedine katastarske kulture sa sličnim prirodnim i ekonomskim uslovima poljoprivredne ili šumske proizvodnje.

Reprezentativne katastarske srezove određuje Vlada Republike Srbije.

Član 6

Struktura useva i zasada iz člana 3 ovog zakona utvrđuje se po katastarskim srezovima na osnovu stanja koje prethodi godini u kojoj se utvrđuje katastarski prihod i to:

1) za njive - prema procentu zastupljenosti površina pod glavnim usevima po statističkim podacima primenjenim na ukupne površine njiva evidentiranim u katastru nepokretnosti, a za njive pod krmnim i industrijskim biljem - prema procentu zastupljenosti glavnog useva koji se najviše gaji u katastarskom srezu;

2) za vrtove - prema procentu zastupljenosti površina pod glavnim povrtarskim usevima po statističkim podacima primenjenim na površine vrtova koji se po evidenciji katastra nepokretnosti navodnjavaju;

3) za voćnjake - prema procentu zastupljenosti vrsta voćaka u ukupnom broju stabala po statističkim podacima, primenjenim na površine voćnjaka prema evidenciji u katastru nepokretnosti;

4) za šume - na osnovu zastupljenosti vrsta šumskog drveća u ukupnoj površini šuma prema podacima iz osnova gazdovanja šumama, primenjenim na površine šuma prema evidenciji u katastru nepokretnosti.

Član 7

Prihod od biljne proizvodnje utvrđuje se:

1) od njiva - za glavne useve (strna žita, okopavine, industrijsko i krmno bilje) ili za seno u predelima u kojima je uobičajen ugar ( na zadnje dve klase njiva);

2) od vrtova - za glavne useve (paradajz, paprika, kupus, boranija, crni luk, šargarepa, peršun i dr.);

3) od voćnjaka - na osnovu prosečnog broja stabala po jednom hektaru i prosečnih prinosa po jednom stablu, posebno po vrstama voća;

4) od vinograda - na osnovu prosečnog broja čokota vinove loze po jednom hektaru i prosečnog prinosa grožđa po jednom čokotu;

5) od livada i pašnjaka - na osnovu prosečnog prinosa računatog u senu;

6) od šuma - na osnovu prosečnog prirasta drvne mase na jednom hektaru površine i sortimentnog sastava po vrstama drveća;

7) od trstika i močvara - na osnovu prosečnog prinosa trske, rogoza i močvarnog bilja.

Član 8

Prihod od stočarstva ne iskazuje se posebno već se uključuje i prihod od biljne proizvodnje, a obračun se vrši na osnovu korigovanih prosečnih cena proizvoda koji služe za ishranu postojećeg stočnog fonda u Republici.

Član 9

Lestvice katastarskog prihoda po katastarskim srezovima utvrđuje Narodna skupština Republike Srbije.

Ako se posle utvrđivanja lestvica katastarskog prihoda bitno izmene uslovi privređivanja ili se bitno izmene drugi elementi na osnovu kojih je utvrđen katastarski prihod, Narodna skupština Republike Srbije može odlučiti da se pristupi utvrđivanju novih lestvica katastarskog prihoda za pojedine ili za sve katastarske srezove.

Član 10

Na osnovu utvrđenih lestvica katastarskog prihoda katastarski prihod se obračunava za svaku katastarsku parcelu plodnog zemljišta i upisuje se u katastarski operat.

Obračun katastarskog prihoda u smislu stava 1 ovog člana vrši republički organ nadležan za geodetske poslove.

Član 11

U slučaju kada dođe do bitnih izmena cena poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno prosečnih materijalnih troškova (cena repromaterijala i usluga) na osnovu kojih je utvrđen katastarski prihod izvršiće se valorizacija postojećeg katastarskog prihoda.

Odluku o valorizaciji katastarskog prihoda donosi Narodna skupština Republike Srbije.

Član 12

Prosečne cene, prosečni prinosi, materijalni troškovi proizvodnje i drugi elementi na osnovu kojih se, prema statističkim i drugim podacima, u skladu sa ovim zakonom, utvrđuje katastarski prihod obračunavaju se na nivou katastarskog sreza polazeći od statističkih i drugih podataka o ovim elementima za opštine koje obuhvataju taj katastarski srez.

Član 13

Vlada Republike Srbije propisuje metodologiju za utvrđivanje katastarskog prihoda.

Ministrastvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove finansija, propisaće način utvrđivanja prosečnog prinosa, prosečnih materijalnih troškova, amortizacije zgrada i opreme po jednom hektaru površine za kulture: njive, vrtovi, livade, voćnjaci i vinogradi.

Republički organ nadležan za geodetske poslove propisaće način obračuna katastarskog prihoda.

Član 14

Do utvrđivanja reprezentativnih katastarskih srezova u smislu člana 5 ovog zakona akti o utvrđivanju reprezentativnih katastarskih srezova doneti na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi.

Lestvica katastarskog prihoda i akti o valorizaciji katastarskog prihoda doneti na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do utvrđivanja novih lestvica katastarskog prihoda odnosno donošenja akta o valorizaciji katastarskog prihoda, u skladu sa ovim aktom.

Do donošenja propisa iz člana 13 ovog zakona primenjivaće se odgovarajući propisi doneti na osnovu Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Službeni glasnik SRS", br. 5/73 i 20/77) i drugi republički propisi koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Službeni glasnik SRS", br. 5/73 i 20/77), Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Službeni list SAPV", br. 23/71 i 18/77) i Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Službeni list SAPK", br. 37/77 i 41/87).

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".