Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI

("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 25/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju i promet na veliko supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (u daljem tekstu: prekursori), nadzor u ovoj oblasti radi sprečavanja njihove zloupotrebe ili korišćenja u nedozvoljene svrhe, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) prekursor je supstanca utvrđena Spiskom prekursora, kao i smeša supstanci ili prirodni proizvod koji sadrži prekursor, a koji se koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci;

1a) smeša je mešavina ili rastvor dve ili više supstanci;

1b) prirodni proizvod je supstanca koja se kao takva nalazi u prirodi neprerađena ili prerađena isključivo ručnim, mehaničkim ili gravitacionim putem, rastvaranjem u vodi, flotacijom, ekstrakcijom pomoću vode, destilacijom vodenom parom ili uparavanjem vode, ili izdvojena iz vazduha na bilo koji način;

2) supstanca van Spiska prekursora jeste svaka supstanca koja može da se upotrebi za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, a nije utvrđena Spiskom prekursora;

3) proizvodnja prekursora je njihovo dobijanje sintezom ili izolovanjem iz prirodne ili sintetičke smeše supstanci, njihova modifikacija, prečišćavanje, prerada, pakovanje i mešanje radi dobijanja poluproizvoda ili gotovih proizvoda korišćenjem hemijskih, fizičkih i bioloških procesa, a obavlja je pravno lice;

4) promet prekursora je promet prekursora na veliko (u daljem tekstu: promet) koji obuhvata: uvoz, izvoz, tranzit, prevoz, skladištenje, isporuku, prodaju, kupovinu, posredovanje pri kupovini ili prodaji prekursora, kao i svako rukovanje prekursorima, a koji obavlja pravno lice uz novčanu naknadu ili bez plaćanja, odnosno bez naplate protivvrednosti;

5) tranzit prekursora je prevoz prekursora preko teritorije Republike Srbije, bez pretovara, istovara ili zamene pošiljke od ulaska na teritoriju do izlaska sa teritorije Republike Srbije koji se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuju carinski postupak i transport opasnih materija;

6) prevoz prekursora je prenošenje prekursora sa jednog mesta na drugo u Republici Srbiji, bez pretovara, istovara ili zamene pošiljke do krajnjeg mesta prevoza prekursora u Republici Srbiji, a koje obavlja prevoznik;

7) broj iz Međunarodnog registra hemikalija (u daljem tekstu: CAS broj) označava broj pod kojim se hemikalija vodi u međunarodnim zbirkama podataka o hemikalijama;

8) Međunarodni biro za kontrolu opojnih droga (INCB) jeste organ osnovan Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961. godine (izmenjenom protokolom iz 1972. godine), nadležan za kontrolu sprovođenja konvencija iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to: Jedinstvene konvencije o opojnim drogama (1961), Konvencije o psihotropnim supstancama (1971) i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (1988);

9) Obaveštenje pre izvoza (Pre Export Notification-PEN online) je razmena informacija nadležnih organa države izvoznika i države uvoznika o verodostojnosti uvozne dozvole elektronskim ili drugim putem;

10) Crvena lista (Red List) je spisak prekursora predviđen Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (1988), usvojen od strane nadležnog organa Ujedinjenih nacija (INCB).

Član 3

U izvršavanju poslova iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) propisanih ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

II KLASIFIKACIJA PREKURSORA

Član 4

Prekursori se klasifikuju u prvu, drugu, treću i četvrtu kategoriju.

Prvu kategoriju čine prekursori koji se koriste kao osnovna i najvažnija sirovina u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Drugu kategoriju čine prekursori koji se koriste kao pomoćne sirovine u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci i razvrstavaju se u IIa i IIb potkategoriju.

Treću kategoriju čine prekursori koji se koriste kao pomoćne sirovine u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, a koji se u tom procesu mogu zameniti i drugim odgovarajućim sirovinama.

Četvrtu kategoriju prekursora čine lekovi koji se upotrebljavaju u humanoj i veterinarskoj medicini koji sadrže efedrin ili soli efedrina, pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina, odnosno norefedrin ili soli norefedrina.

Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), na predlog Komisije za prekursore, utvrđuje Spisak prekursora, koji sadrži i njihovu klasifikaciju u kategorije prekursora.

Spisak prekursora utvrđuje se u skladu sa konvencijama Ujedinjenih nacija koje uređuju oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci, kao i sa propisima Evropske unije koji se odnose na ovu oblast.

Spisak prekursora objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Komisija za prekursore

Član 5

Vlada obrazuje Komisiju za prekursore (u daljem tekstu: Komisija) i imenuje njene članove iz reda istaknutih stručnjaka za oblast hemije, farmacije i medicine, odnosno stručnjaka u primeni prekursora, opojnih droga i psihotropnih supstanci, kao i od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, ministarstva nadležnog za poslove veterine, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i organa nadležnog za carinske poslove.

Komisija je stručno telo koje obavlja sledeće poslove:

1) predlaže ministru Spisak prekursora;

2) prati upotrebu supstanci van Spiska prekursora i, radi sprečavanja zloupotreba, predlaže ministru njihovu klasifikaciju u skladu sa članom 4. ovog zakona, kao i stavljanje tih supstanci na Spisak prekursora;

3) daje stručna mišljenja pravnim licima koja obavljaju delatnost u hemijskoj, odnosno farmaceutskoj industriji, sastavlja i ažurira smernice u skladu sa propisima Evropske unije o načinu i postupku prepoznavanja sumnjive upotrebe prekursora sa Spiska prekursora, kao i supstanci van Spiska prekursora i izveštava Ministarstvo o uočenim zloupotrebama u ovoj oblasti;

4) sarađuje sa pravnim licima koja obavljaju delatnost u hemijskoj, odnosno farmaceutskoj industriji, kao i sa nadležnim državnim organima u rešavanju uočenih problema vezanih za proizvodnju, odnosno promet prekursora, kao i supstanci van Spiska prekursora, odnosno daje im potrebne stručne informacije;

5) obavlja i druge stručne poslove u vezi sa proizvodnjom, odnosno prometom prekursora, po nalogu ministra.

Na zahtev Ministarstva, članovi Komisije - predstavnici ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i organa nadležnog za carinske poslove daju mišljenje Ministarstvu o izdavanju dozvole podnosiocima zahteva za proizvodnju, promet, uvoz ili izvoz prekursora prve kategorije.

Komisija se imenuje na period od četiri godine.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

III USLOVI ZA PROIZVODNJU I PROMET PREKURSORA

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora

Član 6

Proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije može obavljati pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za obavljanje proizvodnje, odnosno dozvolu za obavljanje prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu.

Sadržaj zahteva iz stava 2. ovog člana propisuje ministar.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije plaća republičku administrativnu taksu, u skladu sa zakonom.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije može obavljati i promet tih prekursora na osnovu dobijene dozvole za proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Zabranjen je promet na malo prekursora prve i druge kategorije.

Dozvoljen je promet na malo prekursora treće kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast hemikalija, biocidnih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove veterine, za proizvodnju, odnosno promet na veliko lekova u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, može na osnovu te dozvole da vrši proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije.

Dozvoljen je promet na malo prekursora četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, zdravstvene zaštite ljudi i zdravstvene zaštite životinja.

Spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 7

Ministarstvo izdaje dozvolu za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije pravnom licu koje ispunjava sledeće uslove:

1) ima rešenje o upisu u registar koji vodi Agencija za privredne registre Srbije;

2) za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije ispunjava posebne uslove propisane u skladu sa ovim zakonom;

3) ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, sa završenim fakultetom hemijske, fizičkohemijske, biohemijske, tehnološke ili farmaceutske struke;

4) da mu nije izrečena pravnosnažna presuda za privredni prestup za delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno prekursora;

5) da protiv odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz tačke 3) ovog stava, nije pokrenut krivični postupak, odnosno da nije doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, prekursora i organizovanog kriminala.

Posebne uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana propisuje ministar.

Član 8

Pravno lice iz člana 6. stav 1. ovog zakona dužno je da dostavi Ministarstvu ime, adresu, kao i druge podatke o licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, uz zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje, odnosno prometa iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da bez odlaganja obaveštava Ministarstvo o svim promenama koje se odnose na odgovorno lice iz stava 1. ovog člana.

Lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz stava 1. ovog člana odgovorno je za celokupni proces proizvodnje, prometa i rukovanja prekursorima u pravnom licu, za vođenje evidencija o proizvodnji, odnosno prometu prekursora, kao i za organizaciju procesa proizvodnje, odnosno prometa prekursora kojom se onemogućava zloupotreba u proizvodnji, odnosno prometu prekursora.

Lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz stava 1. ovog člana dužno je da obaveštava nadležne organe u pravnom licu o svim podacima bitnim za proizvodnju, promet, uvoz, izvoz i prevoz prekursora, odnosno dužno je da ih bez odlaganja obavesti o uočenim zloupotrebama u proizvodnji, odnosno u prometu prekursora, o neuobičajenim porudžbinama, krađi prekursora ili drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa proizvodnjom, odnosno prometom prekursora.

Pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije iz člana 6. stav 8. ovog zakona, dužno je da Ministarstvu dostavi podatke o licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije.

Član 9

Ministarstvo izdaje dozvolu pravnom licu za proizvodnju, odnosno promet određenog prekursora prve, druge ili treće kategorije sa Spiska prekursora u roku od 60 dana od dana prijema potpune dokumentacije koja je propisana ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona odnosno u roku od 30 dana ako se radi o zahtevu za izmenu ili obnovu dozvole.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na tri godine i sadrži sledeće podatke:

1) naziv proizvođača, odnosno pravnog lica koje vrši promet prekursora;

2) mesto proizvodnje, odnosno sedište pravnog lica koje vrši promet prekursora;

3) naziv prekursora koji se proizvode, odnosno čiji se promet vrši;

4) druge podatke od značaja za izdavanje dozvole.

Dozvola iz stava 1. ovog člana ne može se preneti na drugo pravno lice.

Ministar o zahtevu za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, odlučuje rešenjem koje je konačno u upravnom postupku.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole iz stava 1. ovog člana.

Izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije

Član 10

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost, vojne ustanove, odnosno vojni instituti koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost u skladu sa posebnim propisima, pravna lica koja izrađuju galenske, odnosno magistralne lekove, mogu upotrebljavati prekursore prve i druge kategorije za obavljanje redovne delatnosti, na osnovu dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za pojedinačnu vrstu prekursora prve i druge kategorije, a najviše u količini potrebnoj za godišnju upotrebu u redovnoj delatnosti pravnog lica kome se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica kome se izdaje dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije;

2) naziv prekursora za koji se izdaje dozvola za upotrebu;

3) količinu prekursora za koju se izdaje dozvola za upotrebu;

4) druge podatke od značaja za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana ministar odlučuje rešenjem.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije iz stava 1. ovog člana.

Prodaja, odnosno kupovina prekursora prve, druge i treće kategorije u zemlji

Član 11

Pravno lice koje prodaje prekursore prve, druge ili treće kategorije mora za prodaju svakog prekursora pribaviti od kupca izjavu o nameni upotrebe prekursora - izjavu krajnjeg korisnika.

Ministar propisuje obrazac i sadržaj izjave krajnjeg korisnika iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Pravno lice koje vrši prodaju prekursora prve kategorije mora pribaviti od kupca izjavu iz člana 11. ovog zakona za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora prve kategorije, s tim da se prodaja može izvršiti u količini koja ne može biti veća od količine određenog prekursora prve kategorije koju je kupac upotrebio za redovnu delatnost u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ako su potrebe kupca za određenim prekursorom prve kategorije veće od količina koje je kupac upotrebio u redovnoj delatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini, Ministarstvo daje saglasnost za prodaju pravnom licu koje vrši prodaju prekursora prve kategorije.

Član 13

Pravno lice koje vrši prodaju prekursora druge kategorije mora pribaviti od kupca izjavu iz člana 11. ovog zakona za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora druge kategorije, s tim da se izjava može koristiti najduže šest meseci od dana davanja izjave prodavcu.

Na osnovu izjave iz stava 1. ovog člana prodavac može isporučiti kupcu najviše tri isporuke određenog prekursora druge kategorije.

Član 14

Pravno lice koje vrši prodaju prekursora treće kategorije mora pribaviti od kupca izjavu iz člana 11. ovog zakona za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora treće kategorije, s tim da se izjava može koristiti najduže 12 meseci od dana davanja izjave prodavcu.

Na osnovu izjave iz stava 1. ovog člana prodavac može isporučiti kupcu neograničeni broj isporuka određenog prekursora treće kategorije.

Član 15

Dokumentacija o prodaji prekursora prve, druge i treće kategorije, koju prodavac dostavlja Ministarstvu za svakog pojedinačnog kupca kao krajnjeg korisnika, sadrži sledeće podatke:

1) naziv prekursora;

2) količinu i fizičko-hemijske karakteristike prekursora;

3) smešu i količinu - procenat prekursora u smeši (ako se radi o smeši);

4) ime dobavljača, distributera i kupca kao krajnjeg korisnika;

5) izjavu o nameni upotrebe prekursora;

6) ime proizvođača prekursora.

Prodavac iz stava 1. ovog člana najmanje osam dana pre početka isporuke prekursora prve, druge i treće kategorije dostavlja Ministarstvu podatke iz stava 1. ovog člana.

Prevoz prekursora u zemlji

Član 16

Pravno lice koje obavlja proizvodnju, odnosno promet prekursora dužno je da prevozniku koji vrši prevoz prekursora prve ili druge kategorije da kopiju izjave iz člana 11. ovog zakona overenu potpisom lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Prevoznik mora dati na uvid overenu kopiju izjave iz stava 1. ovog člana ovlašćenom službenom licu koje, u skladu sa zakonom, ima nadležnost da vrši proveru sadržaja u prevoznom sredstvu.

Dozvola za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije

Član 17

Uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije obavlja pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije.

Za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati za jednu supstancu iz prve ili četvrte kategorije, odnosno za najviše dve supstance iz druge ili treće kategorije prekursora.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije plaća republičku administrativnu taksu u skladu sa zakonom.

Obrazac i sadržaj dozvole koja se izdaje za uvoz, odnosno izvoz iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Član 18

Uz zahtev iz člana 17. ovog zakona pravno lice koje obavlja uvoz odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije prilaže:

1) naziv prekursora iz spiska prekursora, CAS broj i tarifni broj iz nomenklature carinske tarife (CN kod);

2) količinu i sadržaj prekursora, a ako se radi o smeši supstanci ili prirodnom proizvodu - težinu, odnosno težinski procenat prekursora u smeši ili prirodnom proizvodu;

3) za prekursore četvrte kategorije naziv leka, farmaceutski oblik i jačinu leka, veličinu pakovanja i broj pakovanja;

4) izjavu o nameni upotrebe prekursora koji se uvozi;

5) naziv i adresu proizvođača;

6) naziv i adresu uvoznika i izvoznika;

7) podatke o prevoznom sredstvu i prevozniku, relaciji prevoza i carinskoj ispostavi gde se pošiljka carini;

8) profakturu;

9) uvoznu dozvolu nadležnog organa države u koju se vrši izvoz prekursora;

10) bezbednosni list (SDS) za prekursore prve, druge i treće kategorije;

11) druge podatke na zahtev ministarstva.

Član 19

Dozvolu za uvoz, odnosno izvoz Ministarstvo izdaje u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahteva.

Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora, ili poništava izdatu dozvolu kada utvrdi da su podaci iz člana 18. netačni ili da su prekursori zloupotrebljeni u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

O zahtevu za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće i četvrte kategorije ministar odlučuje rešenjem.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 20

Organ nadležan za carinske poslove dužan je da kod svakog uvoza odnosno izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, na svakoj dozvoli za uvoz odnosno izvoz prekursora upiše datum i mesto izvršenog carinjenja i izvrši overu dozvole pečatom carinske ispostave.

Pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve i četvrte kategorije dužno je da dozvolu za uvoz ili izvoz iz stava 1. ovog člana vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno u roku od 15 dana od potpunog iskorišćenja dozvole za prekursore druge ili treće kategorije.

Pravno lice koje nije iskoristilo izdatu dozvolu za uvoz, odnosno izvoz, dužno je da tu dozvolu vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prestanka njenog važenja.

Član 21

Za dobijanje dozvole za izvoz prekursora prve i četvrte kategorije pravno lice koje vrši izvoz tog prekursora mora, pored podataka iz člana 18. ovog zakona, dostaviti Ministarstvu i odgovarajuću uvoznu dozvolu izdatu od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi.

Dozvola za izvoz iz stava 1. ovog člana izdaje se kada se kod nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi proveri PEN online verodostojnost dozvole za uvoz.

Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora prve i četvrte kategorije ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola za uvoz iz stava 2. ovog člana nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi.

Dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se na period od tri meseca i na osnovu ove dozvole ne mogu se vršiti parcijalne isporuke prekursora prve i četvrte kategorije.

Ministarstvo može tražiti da se uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana dostavi prevedena na srpski jezik od strane stalnog sudskog prevodioca.

Član 22

Uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije pravno lice vrši na osnovu dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije koju izdaje Ministarstvo na period od šest meseci od dana izdavanja dozvole.

Na osnovu dozvole iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti parcijalne isporuke prekursora druge i treće kategorije.

Član 23

Pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije mora u roku od 15 dana od dana izvršenog uvoza ili izvoza dostaviti Ministarstvu izveštaj o stvarnim količinama uvezenih ili izvezenih prekursora.

U izveštaju iz stava 1. ovog člana pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije mora navesti podatke iz člana 18. ovog zakona.

Posebni slučajevi izvoza prekursora druge i treće kategorije

Član 24

Za dobijanje dozvole za izvoz prekursora druge ili treće kategorije u državu za koju raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njenoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, potrebno je, pored podataka iz člana 18. ovog zakona, dostaviti Ministarstvu i odgovarajuću dozvolu za uvoz prekursora koju je izdao nadležni organ države u koju se prekursori izvoze.

Dozvolu za izvoz iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izdaje kada kod nadležnog organa države u koju se prekursori izvoze proveri PEN online verodostojnost dozvole za uvoz.

Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora druge i treće kategorije iz stava 1. ovog člana, ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola iz stava 2. ovog člana nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi.

Spisak prekursora i država iz stava 1. ovog člana utvrđuju sporazumno ministar i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Ministarstvo može tražiti da se uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana dostavi prevedena na srpski jezik od strane stalnog sudskog prevodioca.

Ambalaža u kojoj se vrši promet prekursora

Član 25

Ambalaža koja se koristi za promet prekursora prve, druge ili treće kategorije mora sadržati podatke o proizvođaču, naziv prekursora iz Spiska prekursora, podatke o hemijskom sastavu (ako se radi o smeši ili prirodnom proizvodu), sadržaju, količini, kao i uputstvo o skladištenju.

Ambalaža za prekursore prve, druge i treće kategorije mora biti označena u skladu sa propisima kojima se uređuje označavanje hemikalija, a ambalaža za prekursore četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova.

Uz pošiljku se prilaže bezbednosni list (međunarodni naziv-SDS) za prekursore prve, druge i treće kategorije.

Hemijska analiza prekursora

Član 26

Hemijsku analizu uzoraka prekursora vrši pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu prostora, opreme i kadra za hemijsku kontrolu, kao i postupaka i metoda hemijske kontrole, prema prihvaćenim standardima kvaliteta u Republici Srbiji i prema smernicama Dobre laboratorijske prakse.

Ministarstvo utvrđuje koja pravna lica ispunjavaju uslove za hemijsku kontrolu prekursora iz stava 1. ovog člana.

Smernice Dobre laboratorijske prakse utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Ministar rešenjem određuje jedno od pravnih lica iz stava 2. ovog člana za referentnu laboratoriju za hemijsku analizu prekursora.

Spisak pravnih lica iz stava 2. ovog člana i rešenje o određivanju referentne laboratorije iz stava 4. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Hemijsku analizu prekursora koji su oduzeti iz ilegalnih tokova, odnosno koji predstavljaju predmet krivičnog dela vrši laboratorija Nacionalno-kriminalističkog centra, Ministarstva unutrašnjih poslova i laboratorija Bezbednosno-informativne agencije.

Obaveštavanje nadležnih državnih organa o proizvodnji, odnosno prometu prekursora

Član 27

Pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora dužno je da bez odlaganja obaveštava Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o svim činjenicama koje ukazuju na sumnju o zloupotrebi prekursora u proizvodnji, odnosno prometu, kao i o neuobičajenim porudžbinama, krađi prekursora, ili o drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa proizvodnjom, odnosno prometom prekursora.

Ako pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o činjenicama iz stava 1. ovog člana, lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona dužno je da bez odlaganja o tim činjenicama obavesti nadležna ministarstva.

O činjenicama iz stava 1. ovog člana Ministarstvo bez odlaganja obaveštava nadležni organ države u koju se prekursori izvoze, odnosno iz koje se prekursori uvoze.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana može se u hitnim slučajevima dostaviti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, radi daljeg dostavljanja nadležnom organu države uvoznice prekursora, odnosno nadležnom međunarodnom organu za oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana treba da sadrži:

1) naziv prekursora;

2) količinu i masu prekursora;

3) naziv i adresu uvoznika, izvoznika, proizvođača ili prodavca prekursora;

4) ime, prezime i kontakt podatke o odgovornom licu u pravnom licu i licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet prekursora.

Prestanak važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora

Član 28

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora koja je izdata pravnom licu u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim za sprovođenje ovog zakona - prestaje da važi:

1) na zahtev pravnog lica kome je dozvola izdata;

2) kada Ministarstvo u postupku sprovođenja nadzora, u skladu sa ovim zakonom, utvrdi da pravno lice kome je dozvola izdata više ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

3) ako je pravnom licu pravnosnažnom presudom izrečena kazna za privredni prestup za delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci;

4) ako je protiv odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, pokrenut krivični postupak, odnosno ako je doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, prekursora i organizovanog kriminala;

5) ako je vremenski rok na koji je izdata dozvola istekao.

Akt o prestanku važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije donosi Ministarstvo.

Nosilac dozvole iz stava 1. ovog člana koja je prestala da važi dužan je da dozvolu vrati Ministarstvu u roku od deset radnih dana od dana prestanka važenja dozvole.

IV EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI

Evidencija koju vodi pravno lice koje obavlja proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije

Član 29

Radi sprečavanja zloupotrebe prekursora i korišćenja prekursora za nedozvoljene svrhe, pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije vode evidenciju koja sadrži:

1) generičko ime prekursora (međunarodno nezaštićeno ime);

2) zaštićeno ime prekursora, ukoliko ga prekursor ima;

3) hemijski naziv prekursora iz Spiska prekursora;

4) CAS broj;

5) podatke o dobavljaču i količini prekursora;

6) podatke o proizvođaču prekursora;

7) podatke o kupcu kao krajnjem korisniku i izdatoj količini prekursora;

8) količinu prekursora koja se nalazi u skladištu;

9) količinu proizvedenih prekursora, broj serije i datum proizvodnje.

Izjava iz člana 11. ovog zakona sastavni je deo dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije dužna su da čuvaju dokumentaciju o proizvodnji i prometu prekursora iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i komercijalnu dokumentaciju koja se odnosi na fakture, tovarne listove, carinske dokumente, transportne i špediterske dokumente i ostale administrativne dokumente, najmanje pet godina od dana obavljanja poslednje radnje u vezi sa proizvodnjom i prometom prekursora.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana može biti čuvana i u elektronskom ili drugom obliku, ukoliko se drugi oblik slaže sa originalnom dokumentacijom i ukoliko se sadržaj drugog oblika može pročitati za sve vreme trajanja perioda iz stava 3. ovog člana.

Evidencija koju vodi Ministarstvo

Član 30

Ministarstvo vodi evidencije izdatih:

1) dozvola za proizvodnju prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše proizvodnju prekursora;

2) dozvola za promet prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše promet prekursora;

3) dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, odnosno pravnih lica koja upotrebljavaju prekursore prve i druge kategorije;

4) dozvola za uvoz ili izvoz prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz prekursora;

5) saglasnosti za uvoz ili izvoz drugih supstanci van Spiska prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz drugih supstanci van Spiska prekursora.

Podaci iz evidencije koju vodi Ministarstvo dostupni su nadležnim državnim organima, ustanovama i međunarodnim organizacijama u skladu sa međunarodnim sporazumima, nadležnim organima Evropske unije i ne mogu biti upotrebljeni u druge svrhe.

Ministar propisuje način vođenja, sadržaj i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana.

Godišnji i vanredni izveštaji

Član 31

Pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, kao i pravna lica koja su dobila dozvole za uvoz ili izvoz prekursora, dužna su da u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine dostave Ministarstvu godišnji izveštaj o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, upotrebljenim količinama prekursora, kao i o količinama kategorija prekursora koji su ostali u skladištu, iz prethodne kalendarske godine.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da na zahtev Ministarstva podnesu i vanredne izveštaje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da podnesu izveštaj iz stava 1. ovog člana i ukoliko nije bilo transakcija u toku prethodne kalendarske godine.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana mogu biti predočeni isključivo Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i smatraju se poslovnom tajnom.

Ministar propisuje sadržaj i obrazac izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 32

Inspektor Ministarstva nadležan za psihoaktivne kontrolisane supstance, odnosno za prekursore, dužan je da dostavi šestomesečni izveštaj ministru o stanju koje utvrdi prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i organ nadležan za carinske poslove dužni su da dostavljaju šestomesečne izveštaje Ministarstvu o podacima kojima raspolažu u vezi sa proizvodnjom, prometom, uvozom, izvozom ili tranzitom prekursora, odnosno u vezi sa uočenim pojavama zloupotrebe u ovoj oblasti.

Ministar, na osnovu izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja Vladi Republike Srbije godišnji izveštaj o stanju u oblasti proizvodnje i prometa prekursora.

Član 33

Ministarstvo dostavlja Međunarodnom birou za kontrolu opojnih droga izveštaje o prekursorima, koji moraju biti u skladu sa konvencijama Ujedinjenih nacija za oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Na zahtev nadležnih organa drugih država i međunarodnih organizacija, uključujući i organe Evropske unije, najkasnije u roku od 30 radnih dana, Ministarstvo dostavlja tražene podatke o prekursorima i supstancama van Spiska prekursora kojima raspolaže, radi sprečavanja zloupotrebe u proizvodnji, odnosno prometu prekursora i supstanci van Spiska prekursora.

V NADZOR

Član 34

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona vrši Ministarstvo, preko inspektora za psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore (u daljem tekstu: inspektor).

Član 35

Nadzor nad uvozom, izvozom i tranzitom prekursora i supstanci van Spiska prekursora vrši organ nadležan za carinske poslove, u skladu sa zakonom.

Član 36

U vršenju nadzora iz člana 34. ovog zakona inspektor ima ovlašćenje da:

1) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju koja se odnosi na proizvodnju, promet, uvoz, odnosno izvoz prekursora i supstanci van Spiska prekursora;

2) sasluša i uzme izjavu od odgovornog lica u pravnom licu i od lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, kao i od drugih zainteresovanih lica;

3) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, opremu, vozila i stanje zaliha prekursora;

4) pregleda dokumentaciju o ovlašćenju lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

5) uzme uzorke za hemijsku analizu prekursora;

6) preduzme druge mere i radnje u vezi sa predmetom nadzora, u skladu sa ovim zakonom.

O svakom izvršenom pregledu i radnjama preduzetim u postupku nadzora inspektor je dužan da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana obavezno se dostavlja pravnom licu nad kojim je izvršen nadzor.

Član 37

U vršenju nadzora inspektor ima ovlašćenje da:

1) utvrdi ispunjenost posebnih uslova za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz člana 7. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) pravnom licu naredi da uskladi poslovanje, odnosno otkloni nedostatke u pogledu uslova propisanih ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od šest meseci od dana prijema akta kojim se ta mera naređuje;

3) privremeno zabrani proizvodnju i promet prekursora, ako pravno lice te poslove obavlja u suprotnosti sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje, odnosno ako inspektor oceni da je došlo do zloupotrebe u proizvodnji, odnosno prometu prekursora;

4) privremeno oduzme prekursore i druge supstance van Spiska prekursora za koje postoji osnovana sumnja da mogu biti iskorišćene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci;

5) naloži i druge mere radi sprečavanja nedozvoljenog korišćenja prekursora.

Član 38

Inspektor na osnovu zapisnika iz člana 36. stav 2. ovog zakona donosi rešenje kojim nalaže mere i radnje iz člana 37. ovog zakona pravnim licima nad kojima je izvršen nadzor.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ako inspektor oceni da je u vezi sa postupanjem, odnosno nepostupanjem pravnog lica nad kojim je izvršen nadzor učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj, dužan je da bez odlaganja podnese nadležnom organu prijavu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Ako inspektor u toku inspekcijskog nadzora posumnja da je došlo do zloupotrebe u vezi sa proizvodnjom, prometom, odnosno uvozom, izvozom ili tranzitom prekursora, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, kao i da dostavi svu dokumentaciju kojom raspolaže.

Član 39

Inspektor ima posebnu legitimaciju kojom se identifikuje i koju je dužan da pokaže na zahtev odgovornog lica u pravnom licu, lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona ili drugog zainteresovanog lica prilikom vršenja nadzora.

Obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove državne uprave.

Inspektor je samostalan u vršenju inspekcijskih poslova, u granicama ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i za svoj rad je lično odgovoran.

Član 40

Pravno lice koje proizvodi, odnosno obavlja promet prekursora dužno je da inspektoru omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora, u skladu sa ovim zakonom, kao i da mu bez naknade stavi na raspolaganje dovoljnu količinu uzoraka za hemijsku analizu, kao i sve potrebne podatke kojima raspolaže.

Inspektor je dužan da postupa u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, savesno i nepristrasno, odnosno da čuva kao službenu tajnu podatke do kojih dođe prilikom vršenja nadzora.

VI KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 41

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice:

1) ako vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije bez dozvole za obavljanje proizvodnje, odnosno dozvole za obavljanje prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije, izdate od Ministarstva (član 6. stav 1);

2) ako vrši promet na malo prekursora prve ili druge kategorije (član 6. stav 6);

3) ako obavlja proizvodnju odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije protivno odredbama člana 7. ovog zakona;

4) ako pravno lice upotrebljava prekursore prve i druge kategorije bez dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije izdate od strane Ministarstva (član 10. stav 1);

5) ako vrši prodaju prekursora prve, druge ili treće kategorije bez izjave o nameni upotrebe prekursora - izjave krajnjeg korisnika (član 11);

6) ako vrši prodaju prekursora prve kategorije u suprotnosti sa članom 12. ovog zakona;

7) ako vrši uvoz ili izvoz prekursora prve ili četvrte kategorije bez dozvole za uvoz ili izvoz prekursora prve ili četvrte kategorije izdate od strane Ministarstva (član 17. stav 1);

8) ako vrši proizvodnju odnosno promet prekursora četvrte kategorije bez dozvole izdate od Ministarstva, odnosno od ministarstva nadležnog za poslove veterine (član 6. stav 8).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, kao i lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Član 42

Uz kaznu iz člana 41. ovog zakona pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od tri godine do deset godina.

Prekršaji

Član 43

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo o svim promenama koje se odnose na lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije (član 8. stav 2);

2) ako vrši prodaju prekursora druge ili treće kategorije u suprotnosti sa čl. 13. i 14. ovog zakona;

3) ako najmanje osam dana pre početka isporuke prekursora prve, druge i treće kategorije ne dostavi Ministarstvu podatke iz člana 15. ovog zakona (član 15. stav 2);

4) ako prevozniku koji vrši prevoz prekursora prve ili druge kategorije nije dao kopiju izjave o nameni upotrebe prekursora (član 16. stav 1);

5) ako vrši uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije bez dozvole za uvoz, izvoz odnosno tranzit prekursora druge ili treće kategorije izdate od strane Ministarstva (član 17. stav 1);

6) ako posle izvršenog uvoza ili izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije ne vrati Ministarstvu izdatu dozvolu za uvoz ili izvoz u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno ako ne vrati izdatu dozvolu za uvoz ili izvoz koja nije iskorišćena, u roku od 15 dana od dana prestanka važenja dozvole (član 20. st. 2. i 3);

7) ako ne dostavi Ministarstvu izveštaj o stvarnim količinama uvezenih ili izvezenih prekursora u roku od 15 dana od dana izvršenog uvoza ili izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije (član 23. stav 1);

8) ako ambalaža koja se koristi za promet prekursora ne sadrži podatke iz člana 25. ovog zakona;

9) ako bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o svim činjenicama koje ukazuju na sumnju o zloupotrebi prekursora u proizvodnji, odnosno prometu, kao i o neuobičajenim porudžbinama, krađi prekursora, ili o drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa proizvodnjom ili prometom prekursora (član 27);

10) ako ne vodi evidenciju ili ne čuva dokumentaciju o proizvodnji, odnosno prometu prekursora prve, druge ili treće kategorije (član 29);

11) ako u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine ne dostavi Ministarstvu godišnji izveštaj o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, upotrebljenim količinama prekursora, kao i o količinama kategorije prekursora koji su ostali u skladištu iz prethodne kalendarske godine, odnosno ako na zahtev Ministarstva ne podnosi vanredne izveštaje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva (član 31);

12) ako onemogući inspektora u nesmetanom obavljanju poslova nadzora, u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako mu ne stavi na raspolaganje dovoljnu količinu uzoraka prekursora za hemijsku analizu, kao i sve druge potrebne podatke kojima raspolaže (član 40. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2) do 10) i tačka 11) ovog člana, kazniće se i lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Član 44

Uz kaznu iz člana 43. ovog zakona, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 45

Prekursori koji su predmet privrednih prestupa i prekršaja oduzeće se.

Prekursori iz stava 1. ovog člana i prekursori oduzeti iz ilegalnih tokova, tretiraju se, odnosno uništavaju kao otpad, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Vlada propisuje bliže uslove za postupanje sa oduzetim prekursorima iz stava 2. ovog člana.

Vlada obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora.

Članovi Komisije iz stava 4. ovog člana nemaju pravo na novčanu nadoknadu za rad u Komisiji.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati članove Komisije iz člana 5. ovog zakona.

Ministar će u roku od šest meseci od dana stupanja snagu ovog zakona doneti podzakonske propise za izvršavanje ovog zakona.

Član 47

Pravna lica koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom prekursora, odnosno koja vrše uvoz ili izvoz prekursora, dužna su da u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Pravno lice iz člana 26. stav 2. ovog zakona dužno je da uskladi svoj rad sa smernicama Dobre laboratorijske prakse u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Član 34

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati članove Komisije iz člana 3. stav 1. i člana 33. stav 4. ovog zakona.

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis iz člana 33. stav 3. ovog zakona.

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".