Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SRPSKOJ KNJIŽEVNOJ ZADRUZI

("Sl. glasnik RS", br. 20/97 i 10/2019)

Član 1

Srpska književna zadruga, osnovana 1892. godine kao društvo koje svojim radom, a naročito izdavanjem odabranih dela iz oblasti kulturnog stvaralaštva, doprinosi širenju opšte prosvećenosti i kulture naroda, je jedinstvena, samostalna, nevladina i nedobitna organizacija, kojom upravljaju njeni članovi.

Član 2

Srpska književna zadruga ima svojstvo pravnog lica u skladu s ovim zakonom i svojim opštim aktom.

Sedište Srpske književne zadruge je u Beogradu.

Srpska književna zadruga koristi ime i znak ustanovljene prilikom njenog osnivanja, koji se ne mogu menjati.

Niko ne može koristiti ime i znak Srpske književne zadruge bez njene saglasnosti.

Član 3

Srpska književna zadruga ne može vršiti statusne promene, niti menjati oblik organizovanja, kao ni promeniti svoje ciljeve utvrđene osnivačkim aktom iz 1892. godine.

Član 4

Srpska književna zadruga obavlja poslove i ostvaruje ciljeve od trajnog značaja za kulturu, utvrđene osnivačkim aktom od 16. aprila 1892. godine, i to:

1) kritički priređuje izdanja naših starijih i savremenih književnika i naučnika;

2) izdaje odabrana dela iz književnosti, nauke, umetnosti i drugih oblasti kulturnog stvaralaštva;

3) izdaje prevode književnih dela radi upoznavanja i širenja književnosti slovenskih i drugih naroda;

4) pomaže razvitak i širenje narodne književnosti i priređuje popularna izdanja knjiga iz ove oblasti;

5) izdaje svake godine "Kolo" Srpske književne zadruge, najstariju srpsku književnu ediciju;

5a) organizuje naučno-istraživačke poslove u skladu sa ciljevima utvrđenim ovim zakonom;

5b) organizator je i nosilac nacionalnih izdavačkih poduhvata iz oblasti književnosti, istorije i umetnosti;

6) ostvaruje i druge ciljeve utvrđene aktima Srpske književne zadruge.

Član 5

Srpska književna zadruga obezbeđuje sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje svojih ciljeva:

1) od uloga članova i pretplatnika;

2) iz prihoda od obavljanja svojih poslova i prodaje svojih publikacija, kao i publikacija drugih izdavača;

3) iz zadužbina i fondova, poklona, legata i dotacija;

3a) iz budžeta Republike Srbije, pokrajine i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se reguliše osnivanje i pravni položaj udruženja;

4) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 6

Organi Srpske književne zadruge jesu: Skupština, Upravni i Nadzorni odbor, upravnik i glavni urednik.

Pravilima i drugim opštim aktima Srpske književne zadruge bliže se utvrđuje način izbora organa i delokrug njihovog rada.

Pravila iz stava 2 ovog člana donosi Skupština Srpske književne zadruge, na predlog Upravnog odbora.

Član 7

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Član 8

Nepokretnosti i druga sredstva kojima raspolaže Srpska književna zadruga na dan stupanja na snagu ovog zakona, svojina su Srpske književne zadruge i mogu se koristiti samo za ostvarivanje njenih ciljeva, u skladu s ovim zakonom.

Srpska književna zadruga dužna je da održava i sačuva nepokretnu imovinu iz stava 1 ovog člana.

Srpska književna zadruga ima svoj Književni arhiv i Biblioteku.

Član 9

Srpska književna zadruga uskladiće svoju organizaciju, rad, poslovanje i akte sa odredbama ovog zakona i izvršiti upis delatnosti u sudski registar, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi

("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Član 6

Srpska književna zadruga uskladiće svoju organizaciju, rad, poslovanje i akte sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".