Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)

 

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pojam, ciljevi, načela i oblast delovanja socijalnog preduzetništva, pravni položaj, prava i obaveze subjekata koji obavljaju delatnost sa statusom socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje i prestanak statusa socijalnog preduzetništva, pojam društveno osetljivih grupa, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva i podrška društveno osetljivim grupama, registracija statusa socijalnog preduzetništva, izveštavanje, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno preduzetništvo u Republici Srbiji.

Cilj zakona

Član 2

Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Značenje i upotreba pojmova

Član 3

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) socijalna ekonomija jeste ekonomija čiji je prevashodni cilj ostvarenje koristi za širu društvenu zajednicu i društveno osetljive grupe, a ne sticanje dobiti;

2) socijalno preduzetništvo jeste obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini;

3) društveno osetljive grupe jesu grupe građana kojima je potrebna dodatna sistemska podrška kako bi se mogli ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice;

4) radna integracija jeste rad sa radno sposobnim pripadnicima društveno osetljivih grupa na njihovom obrazovanju i osposobljavanju za rad, kao i zapošljavanje i drugi načini njihovog radnog angažovanja;

5) socijalne inovacije jesu nove tehnologije, proizvodi, usluge, modeli organizovanja, načini rada koji podmiruju društvene potrebe, sa ciljem pronalaženja rešenja za društvene probleme prepoznavanjem i pružanjem novih usluga koje poboljšavaju kvalitet života pojedinaca i zajednica, identifikacijom i sprovođenjem procesa integracije na tržište rada, novim veštinama, novim radnim mestima, novima oblicima učešća i svim drugim načinima koji doprinose poboljšanju položaja pojedinca u društvu;

6) subjekt socijalnog preduzetništva jeste preduzetnik ili pravno lice koje je steklo status socijalnog preduzetništva;

7) preduzetnik jeste fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;

8) privredni subjekt jeste domaće pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, a naročito privredno društvo, zadruga i drugo pravno lice, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;

9) subjekt civilnog sektora jeste domaće pravno lice koje nije osnovano u cilju sticanja dobiti, a naročito udruženje, udruženje u oblasti sporta, fondacija i drugo pravno lice, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva.

Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Načela

Član 4

Razvoj i poslovanje u oblasti socijalnog preduzetništva zasniva se na sledećim načelima:

1) načelom transparentnosti, koje podrazumeva da je subjekt socijalnog preduzetništva dužan da učini dostupnim javnosti svoja opšta akta, planske dokumente kojim planira realizaciju svoje društvene uloge (poslovne, odnosno srednjoročne planove), izveštaje koje sačinjava u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije u vezi sa svojim poslovanjem i načinom realizacije svoje društvene uloge, dok su organi državne uprave, pokrajinske i lokalne samouprave/organi državne uprave i ostali organi javne vlasti dužni da učine dostupnim javnosti planska dokumenta i opšte i pojedinačne akte koje donose u vezi sa podsticajima socijalnom preduzetništvu;

2) načelom odgovornosti, koje podrazumeva da status socijalnog preduzetništva pretpostavlja povećanu odgovornost za realizaciju društvene uloge koju subjekt socijalnog preduzetništva ima u skladu sa ovim zakonom, uključujući i ograničenja u pogledu raspolaganja sa dobiti i imovinom;

3) načelom održivog rasta i razvoja, koje podrazumeva da se socijalno preduzetništvo i podsticaji socijalnom preduzetništvu planiraju i realizuju uzimajući u obzir zahteve zaštite životne sredine, borbe protiv klimatskih promena, ublažavanja efekata klimatskih promena i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja prekomernog korišćenja prirodnih resursa, povećanja energetske efikasnosti i iskorišćavanja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom "staklene bašte", njihove efekte na društvo, posebno na lokalne zajednice, njihov razvoj i posebnosti, osetljive kategorije stanovništva, rodnu ravnopravnost, kao i borbe protiv siromaštva;

4) načelom partnerstva i sinergijskog delovanja javnog, privatnog i civilnog sektora, koje podrazumeva da se razvoj socijalnog preduzetništva i promovisanje socijalne ekonomije, vrši na svim tim nivoima, kao i da se javne politike u oblasti socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva donose i realizuju partnerski.

Društvena uloga socijalnog preduzetništva

Član 5

Socijalno preduzetništvo je usmereno na rešavanje društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva.

Socijalno preduzetništvo jeste poslovanje u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa. 

Socijalno preduzetništvo se naročito ostvaruje kroz:

1) proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa ovim zakonom;

2) radnu integraciju, u skladu sa ovim zakonom;

3) poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica;

4) poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Pripadnici društveno osetljivih grupa

Član 6

Pripadnicima društveno osetljivih grupa u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja se nalaze u sistemu socijalne zaštite, teže zapošljiva nezaposlena lica u skladu sa propisima iz oblasti zapošljavanja i ostala teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija, kao i pripadnici drugih osetljivih društvenih grupa određenih zakonom.

Oblasti delovanja

Član 7

Subjekt socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

Uslovi za sticanje statusa socijalnog preduzetništva

Član 8

Status socijalnog preduzetništva u skladu sa ovim zakonom može steći:

1) preduzetnik koji vodi poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu, odnosno preduzetnik koji nije paušalno oporezovan i koji je svojom izjavom prihvatio da:

(1) ostvaruje jednu ili više društvenih uloga u skladu sa članom 5. ovog zakona,

(2) posluje u jednoj ili više oblasti u skladu sa članom 7. ovog zakona,

(3) raspodeljuje dobit u skladu sa ograničenjem propisanim članom 11. ovog zakona,

(4) je obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. ovog zakona;

2) privredni subjekt koji je svojim aktom prihvatio da:

(1) ostvaruje jednu ili više društvenih uloga, u skladu sa članom 5. ovog zakona,

(2) posluje u jednoj ili više oblasti, u skladu sa članom 7. ovog zakona,

(3) raspodeljuje dobit u skladu sa ograničenjem propisanim članom 11. ovog zakona,

(4) upravljanje vrši u skladu sa ograničenjem propisanim članom 12. ovog zakona,

(5) je obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. ovog zakona;

3) subjekt civilnog sektora koji je registrovan za obavljanje privredne delatnosti i koji je svojim aktom prihvatio da:

(1) ostvaruje jednu ili više društvenih uloga u skladu sa članom 5. ovog zakona,

(2) posluje u jednoj ili više oblasti u skladu sa članom 7. ovog zakona,

(3) upravljanje vrši u skladu sa ograničenjem propisanim članom 12. ovog zakona,

(4) je obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. ovog zakona.

Registracija statusa socijalnog preduzetništva

Član 9

Status socijalnog preduzetništva stiče se na zahtev subjekta iz člana 8. ovog zakona, koji se podnosi registru nadležnom za njegovu registraciju (u daljem tekstu: Registar), bez ispitivanja njegove društvene uloge i oblasti delovanja u smislu ovog zakona.

Uz zahtev za sticanje statusa socijalnog preduzetništva:

1) preduzetnik prilaže izjavu sačinjenu u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2) privredni subjekt prilaže osnivački akt, statut ili drugi opšti akt, sačinjen u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) subjekt civilnog sektora prilaže statut ili drugi opšti akt, sačinjen u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Imovina subjekta socijalnog preduzetništva

Član 10

Subjekt socijalnog preduzetništva za vreme svog trajanja stiče i raspolaže imovinom slobodno, u skladu sa zakonom i svojim opštim aktima.

Imovina subjekta socijalnog preduzetništva ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa, zastupnicima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Pod povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su kao takva određena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem društvene uloge iz člana 5. ovog zakona (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Za slučaj prestanka subjekta socijalnog preduzetništva, osnivačkim aktom, statutom ili drugim opštim aktom, koji taj subjekt donosi u skladu sa zakonom ili odlukom o likvidaciji, odnosno prestanku tog subjekta, može se odrediti da nakon izmirenja poverilaca primalac preostale imovine tog subjekta bude:

1) u slučaju privrednog subjekta bilo koji subjekt socijalnog preduzetništva, osim u slučaju zadruge koja za primaoca može odrediti subjekta u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen položaj i rad zadruga;

2) u slučaju subjekta civilnog sektora isključivo drugi subjekt civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva.

U slučaju prestanka statusa subjekt socijalnog preduzetništva dužan je da preostalu imovinu stečenu za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa raspodeli u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Obaveza iz st. 5-6. ovog člana ne odnosi se na preduzetnika.

Raspodela dobiti

Član 11

Privredni subjekt sa statusom socijalnog preduzetništva ima obavezu da najmanje 50% dobiti:

1) reinvestira u interne programe podrške društveno osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, odnosno u programe aktivnosti usmerene na rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona; i/ili

2) donira drugim pravnim licima ili preduzetnicima sa statusom socijalnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Preduzetnik sa statusom socijalnog preduzetništva ima sve obaveze iz stava 1. ovog člana, s tim što doniranje sredstava u skladu sa tačkom 2) može izvršiti drugom preduzetniku ili subjektu civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva.

Subjekt civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva sa dobiti koju ostvaruje od registrovane privredne delatnosti postupa u skladu sa zakonom koji uređuje njegov pravni položaj, a može je donirati isključivo drugom subjektu civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona, u kojoj i sam deluje.

Subjekt iz st. 1-3. ovog člana je dužan da sačini plan reinvestiranja dobiti.

Za sredstva koja se iz ostvarene dobiti doniraju drugim pravnim licima ili preduzetnicima, subjekt iz st. 1-3. ovog člana sačinjava ugovor sa tim pravnim licem, odnosno preduzetnikom kojim se utvrđuje namena tih sredstava.

Plan reinvestiranja iz stava 4. ovog člana i ugovor iz stava 5. ovog člana objavljuje se u nadležnom registru, zajedno sa izveštajem iz člana 13. ovog zakona.

U slučaju prestanka subjekta socijalnog preduzetništva i brisanja statusa socijalnog preduzetništva preostala dobit stečena za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa prenosi se na drugi subjekt socijalnog preduzetništva, u skladu sa ograničenjem propisanim stavom 1. tačka 2) i st. 2‒3. ovog člana.

Upravljanje u subjektima socijalnog preduzetništva

Član 12

Upravljanje subjektom socijalnog preduzetništva uređuje se osnivačkim aktom, statutom ili drugim opštim aktom, u skladu sa zakonom, tako da se obezbedi učešće u donošenju odluke najmanje jedne trećine:

1) zaposlenih radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, ako se taj status ostvaruje po osnovu radne integracije tih lica;

2) korisnika proizvoda i usluga subjekta socijalnog preduzetništva, ako se taj status ostvaruje po osnovu plasmana proizvoda i pružanja usluga tim licima;

3) zaposlenih, ako se taj status ostvaruje isključivo po osnovu poslovanja u konkretnoj oblasti delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Ako se status ostvaruje po više osnova navedenih u stavu 1. ovog člana, predstavnici po svakom od tih osnova se ravnomerno uključuju u upravljanje subjektom socijalnog preduzetništva.

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana se ne odnosi na preduzetnika.

Obaveza izveštavanja o ispunjavanju društvene uloge

Član 13

Subjekt socijalnog preduzetništva sačinjava izveštaj o ispunjavanju društvene uloge za period od dve godine, u skladu sa ovim zakonom. 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži osnovne podatke u vezi sa:

1) ispunjavanjem uslova za poslovanje u statusu socijalnog preduzetništva, propisanih ovim zakonom;

2) poslovanjem, odnosno aktivnostima koje su realizovane u skladu sa članom 7. ovog zakona;

3) raspodelom dobiti u skladu sa članom 11. ovog zakona;

4) načinom upravljanja u subjektu socijalnog preduzetništva, u skladu sa članom 12. ovog zakona.

Sastavni deo izveštaja iz stava 1. ovog člana čine i programi reinvestiranja i ugovori o dodeli sredstava iz člana 11. st. 4. i 5. ovog zakona, ako je u periodu izveštavanja raspoređivana dobit.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom registru radi objave, u roku koji je propisan za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Aktom Vlade na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja bliže se uređuje sadržina i način podnošenja izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Prestanak statusa socijalnog preduzetništva

Član 14

Status socijalnog preduzetništva prestaje brisanjem tog statusa iz Registra na zahtev subjekta socijalnog preduzetništva.

Privredni subjekt i subjekt civilnog sektora uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže:

1) odluku nadležnog organa o prestanku statusa socijalnog preduzetništva;

2) izjavu zastupnika tog subjekta, sačinjenu u formi javnobeležničke isprave, da je preostalu imovinu i dobit koju je stekao za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa taj subjekt preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva u skladu sa čl. 10. i 11. ovog zakona.

Odluka iz stava 2. tačka 1) ovog člana ne može se doneti bez prethodne većinske saglasnosti predstavnika zaposlenih, odnosno korisnika proizvoda i usluga u kolektivnom organu uprave iz člana 12. stav 1. ovog zakona, koja se pribavlja u formi javnobeležničke isprave.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana preduzetnik dostavlja izjavu sačinjenu u formi javnobeležničke isprave da je preostalu dobit koju je stekao za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva u skladu sa članom 11. ovog zakona.

Izjava iz stava 2. tačka 2) i stava 4. ovog člana se objavljuje na internet stranici organa koji registruje status socijalnog preduzetništva.

Posledice zloupotrebe statusa

Član 15

Zloupotrebom statusa socijalnog preduzetništva smatra se:

1) raspolaganje imovinom suprotno članu 10. ovog zakona;

2) raspolaganje dobiti suprotno članu 11. ovog zakona;

3) uskraćivanje prava na upravljanje suprotno članu 12. ovog zakona;

4) neblagovremeno podnošenje izveštaja iz člana 13. ovog zakona;

5) neistinito prikazivanje stanja u izveštaju iz člana 13. ovog zakona;

6) nenamensko trošenje sredstava aktivne podrške iz člana 18. ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja vodi listu subjekata socijalnog preduzetništva kod kojih je utvrđena zloupotreba statusa.

Subjekt socijalnog preduzetništva može podneti inicijativu za brisanje sa liste iz stava 3. ovog člana, uz koju prilaže dokaze o otklanjanju utvrđenih zloupotreba statusa, odnosno obavljanju delatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Lista iz stava 2. ovog člana javno je dostupna na internet stranici ministarstva nadležnog za zapošljavanje.

Odnos sa drugim zakonima

Član 16

Na osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za pravni položaj subjekta socijalnog preduzetništva shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje pravni položaj tih lica, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Statusna promena u kojoj učestvuje subjekt socijalnog preduzetništva sprovodi se u skladu sa zakonom ako pravni sledbenik, odnosno svi pravni sledbenici te statusne promene nastavljaju sa poslovanjem u statusu socijalnog preduzetništva uz obavezu ispunjavanja uslova za sticanje statusa propisanih ovim zakonom.

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije statusa socijalnog preduzetništva u nadležnom registru, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje postupak pred nadležnim registrom i objavljivanje podataka i dokumenata u tom registru.

Ministar nadležan za sprovođenje zakona kojim je propisano vođenje registra nadležan je za odlučivanje o žalbi na rešenje doneto u postupku registracije i prestanka statusa socijalnog preduzetništva.

Posebne olakšice i oslobađanja

Član 17

Subjekt socijalnog preduzetništva može ostvariti olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Aktivna podrška subjektima socijalnog preduzetništva

Član 18

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podržavaju osnivanje i poslovanje subjekata socijalnog preduzetništva, kroz sprovođenje mera javnih politika, koje se planiraju u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem. 

Aktivna podrška iz stava 1. ovog člana se obezbeđuje sprovođenjem mera i aktivnosti usmerenih na podršku zapošljavanju i unapređenju poslovanja subjekata socijalnog preduzetništva, definisanih dokumentima javnih politika i akcionih planova zapošljavanja donetih na republičkom nivou i nivou lokalnih vlasti, finansiranjem projekata u oblasti socijalnog preduzetništva, edukacijom o socijalnom preduzetništvu, promocijom socijalnog preduzetništva, razvojem finansijskih instrumenata za subjekte socijalnog preduzetništva i drugim merama i aktivnostima.

Sredstva za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva i za podršku radnoj integraciji pripadnika društveno osetljivih grupa, obezbeđuju se iz:

1) sredstava budžeta Republike Srbije namenjenih za finansiranje socijalnog preduzetništva, socijalne zaštite, sredstva za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje realizuje organizacija nadležna za poslove zapošljavanja;

2) sredstava utvrđenih budžetom autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

3) poklona i donacija;

4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana mogu biti dodeljena subjektu socijalnog preduzetništva pod uslovom da subjekt posluje, odnosno da je aktivan najmanje godinu dana.

Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja bliže uređuje način dodele sredstava iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana, uslove, kriterijume i postupak za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva.

Program razvoja socijalnog preduzetništva

Član 19

Programom razvoja socijalnog preduzetništva (u daljem tekstu: Program) se planiraju mere aktivne podrške subjektima socijalnog preduzetništva.

Program iz stava 1. ovog člana donosi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja za period od pet godina.

Program iz stava 1. ovog člana svojom sadržinom ispunjava uslove u pogledu rodne perspektive, rodne analize i urodnjavanja u skladu sa odredbama zakona koji uređuje rodnu ravnopravnost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, posebnim dokumentom javnih politika mogu se planirati mere javnih politika u odnosu na određene društveno osetljive grupe iz člana 6. ovog zakona, odnosno u određenim oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona, ako iz razloga hitnosti tih mera i/ili specifičnosti oblasti planiranja, te mere nisu ili neće biti obuhvaćene Programom.

U preostalom delu se na postupak usvajanja Programa, njegovu sadržinu i formu, kao i način izveštavanja o sprovođenju primenjuje zakon koji uređuje planski sistem.

Savet za socijalno preduzetništvo

Član 20

Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja odlukom osniva Savet za socijalno preduzetništvo (u daljem tekstu: Savet), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada određuje sastav Saveta, kriterijume, merila, način utvrđivanja i visinu naknade za predsednika, članove i sekretara i zamenika sekretara koji pružaju tehničku podršku Savetu, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Savet čine predsednik, koji predsedava njegovim radom i imenuje se iz javnog sektora i 13 članova, a tehničku podršku Savetu pruža sekretar i zamenik sekretara, koji se imenuju na period od četiri godine.

Savet čini jednak broj predstavnika javnog i privatnog sektora.

Šest članova Saveta imenuju se iz reda državnih službenika, od kojih se jedan član imenuje iz reda zaposlenih u organima autonomne pokrajine, a sedam članova imenuju se iz reda predstavnika subjekata socijalnog preduzetništva i stručnjaka iz oblasti socijalnog preduzetništva.

Za predsednika i člana Saveta može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ima najmanje pet godina radnog iskustva i poznaje propise u oblasti socijalnog preduzetništva.

Savet u roku od 30 dana od dana imenovanja predsednika, članova i tehničke podrške donosi poslovnik o radu kojim bliže uređuje pitanja od značaja za njegov rad.

Savet obavlja sledeće poslove:

1) razmatra i pokreće inicijative za razvoj socijalnog preduzetništva i inicijative za izmenu propisa u oblasti socijalnog preduzetništva;

2) inicira predlog akta iz člana 18. stav 5. ovog zakona;

3) inicira predlog Programa iz člana 19. ovog zakona;

4) inicira predlog izveštaja o sprovođenju Programa iz člana 19. ovog zakona;

5) inicira mere za podršku i promociju socijalnog preduzetništva;

6) pruža stručnu podršku Vladi u donošenju odluka u vezi sa realizacijom konkretnih projekata socijalnog preduzetništva koji se finansiraju iz sredstava budžeta Republike Srbije;

7) pruža podršku i razmatra pripremljene akte u obavljanju poslova iz člana 15. stav 2. ovog zakona;

8) obavlja druge savetodavne poslove na zahtev Vlade iz domena socijalnog preduzetništva;

9) obavlja druge poslove od interesa za oblast socijalnog preduzetništva. 

Predsednik i članovi Saveta i tehnička podrška Savetu za svoj rad imaju pravo na naknadu.

Sredstva za rad Saveta i tehničke podrške Savetu obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, poklona, donacija i legata.

U funkciji unapređenja pojedinih pitanja iz oblasti razvoja socijalnog preduzetništva, sednicama Saveta iz stava 1. ovog člana mogu da prisustvuju predstavnici drugih organa vlasti, privrede i civilnog sektora, kao i stručnjaci iz oblasti socijalnog preduzetništva, bez prava odlučivanja i bez prava na naknadu za svoj rad.

Nadzor

Član 21

Inspekcijski nadzor vrši nadležna inspekcija u zavisnosti od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Prestanak važenja drugih propisa

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) članovi 28. i 34, u delu koji se odnosi na socijalno preduzeće i organizaciju i član 45. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13);

2) tačke 2. Odluke o otvaranju budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/10, 83/12 i 46/13) u delu koji se odnosi na socijalno preduzeće i organizaciju.

Donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona

Član 23

Akt Vlade iz člana 13. stav 5. ovog zakona, člana 18. stav 5. i Program iz člana 19. stav 2. ovog zakona donosi se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se istekom devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 20. koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.