Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ROBNIM BERZAMA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje, poslovi i organizacija robne berze, povrede integriteta na robno-berzanskom tržištu, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) robna berza je pravno lice koje upravlja, odnosno obavlja delatnost posredovanja u procesu trgovanja robom, nestandardizovanim terminskim ugovorima i brodskim prostorom, određuje i sprovodi pravila i procedure u vezi sa trgovanjem na robnoj berzi;

2) obračun i plaćanje su poslovi vođenja i sravnjenja zaključenih berzanskih poslova na spot tržištu i terminskom tržištu koji se odvijaju na robnoj berzi;

3) tržišni materijal je roba i nestandardizovani terminski ugovori kojima se trguje na robnoj berzi;

4) roba je svaki proizvod koji se može fizički isporučiti, uključujući poljoprivredne proizvode, metale i njihove rude i legure i energente, u skladu sa pravilima robne berze;

5) terminski ugovor je nestandardizovan ugovor o kupoprodaji određene robe po unapred definisanoj ceni, a isporuka robe i konačno plaćanje vrši se određenog dana u budućnosti;

6) spot tržište je tržište na kome se roba prodaje i isporučuje nakon zaključenja berzanskog posla;

7) terminsko tržište je tržište nestandardizovanih terminskih ugovora na kome se isporuka i plaćanje vrše dospećem roka predviđenog ugovorom;

8) listing je spisak tržišnog materijala kojima se trguje na robnoj berzi;

9) brodski prostor je raspoloživi brodski prostor kojim se može prevoziti roba na unutrašnjim vodnim putevima;

10) članovi uprave su direktor i nadzorni odbor.

Cilj zakona

Član 3

Cilj ovog zakona je uređenje i organizacija pravičnog, transparentnog i efikasnog trgovanja tržišnim materijalom i zaštita integriteta tržišta na robnoj berzi.

II OSNIVANJE, ORGANIZOVANJE I POSLOVANJE ROBNE BERZE

Član 4

Robna berza se osniva kao akcionarsko društvo, ukoliko poseduje dozvolu koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) u skladu sa ovim zakonom i aktima Komisije.

Komisija odlučuje o zahtevu za davanje dozvole za obavljanje delatnosti robne berze u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Robna berza obavlja poslove organizovanja spot tržišta i terminskog tržišta u Republici Srbiji.

Bliže uslove za izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje delatnosti robne berze propisuje Komisija.

Upis u Registar privrednih subjekata i poslovno ime

Član 5

Robna berza je dužna da, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje delatnosti robne berze i rešenja Komisije o davanju prethodne saglasnosti na izbor članova uprave podnese prijavu za upis u Registar privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Izvod iz upisa u Registar privrednih subjekata Agencija za privredne registre dostavlja Komisiji po službenoj dužnosti u roku od sedam dana od dana prijema rešenja o upisu.

Robna berza u svom poslovnom imenu obavezno sadrži reči "robna berza".

Zabranjena je upotreba reči "robna berza" u poslovnom imenu lica koje nije osnovano i nema dozvolu za obavljanje delatnosti robne berze u skladu sa ovim zakonom.

Minimalni kapital

Član 6

Minimalni kapital robne berze ne može biti manji od 50.000.000 dinara.

Robna berza je dužna da u svom poslovanju obezbedi da kapital ne bude manji od iznosa propisanog u stavu 1. ovog člana.

Akti koje donosi robna berza

Član 7

Robna berza donosi osnivački akt, statut, pravila poslovanja robne berze, tarifnik, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom.

Pravilima robne berze iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju pitanja koja se odnose na članstvo na berzi, listing, pokrivenost naloga, trgovanje, obračun i plaćanje, kontrolu i mere u slučaju povreda pravila, informisanje i čuvanje poslovne tajne i druga pravila u vezi sa berzanskim poslovanjem.

Tarifnikom robne berze utvrđuje se provizija koju robna berza naplaćuje po osnovu transakcija zaključenih na robnoj berzi, naknada za članstvo u robnoj berzi, kao i ostale naknade po osnovu publikacija, edukacija, prodaja licenci i tržišnih informacija.

Robna berza je dužna da o donošenju, odnosno izmeni pravila robne berze i tarifnika obavesti članove robne berze najkasnije sedam dana pre početka njegove primene objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Na statut, pravila robne berze i tarifnik, kao i na izmene ovih akata Komisija daje prethodnu saglasnost.

Minimalnu sadržinu pravila poslovanja robne berze propisuje Komisija.

Članovi uprave robne berze

Član 8

Članovi uprave robne berze su direktor i nadzorni odbor.

Nadležnost, prava i odgovornost članova uprave robne berze bliže se uređuju statutom robne berze.

Član uprave ne može biti:

1) lice koje podleže primeni pravnih posledica osude u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala i ovog zakona;

2) lice koje je funkcioner, državni službenik ili nameštenik, osim u slučaju kada Republika Srbija ima vlasničko učešće u robnoj berzi;

3) lice koje je član uprave, zaposleni, ili lice sa kvalifikovanim učešćem u članu robne berze ili drugoj robnoj berzi koja ima dozvolu za rad u skladu sa ovim zakonom.

Komisija izdaje prethodnu saglasnost na izbor člana uprave, a u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

Poslovi robne berze

Član 9

Poslovi robne berze su:

1) povezivanje članova robne berze radi kupovine i prodaje tržišnog materijala;

2) vođenje registra članova robne berze;

3) standardizacija robe;

4) izrada i vođenje listinga;

5) obračun i plaćanje transakcija na spot i terminskom tržištu;

6) poslovi čuvanja i administriranja dokumenata i garantnih sredstava;

7) obezbeđivanje transparentnosti, čuvanje i objavljivanje informacija o tražnji, ponudi i tržišnim cenama tržišnog materijala, kao i drugih informacija od značaja za trgovanje tržišnim materijalom;

8) određivanje uslova za:

(1) članstvo u robnoj berzi,

(2) trgovanje tržišnim materijalom;

9) kontrola članova robne berze u vezi sa trgovanjem tržišnim materijalom, u cilju sprečavanja i otkrivanja povreda integriteta tržišta i pravila robne berze;

10) pokretanje i vođenje postupka protiv članova robne berze koji se ponašaju suprotno aktima robne berze;

11) vansudsko rešavanje sporova u trgovanju na robnoj berzi.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana robna berza može da obavlja i sledeće poslove:

1) organizaciju berzanske trgovine brodskim prostorom;

2) promociju i razvoj robno-berzanskog tržišta;

3) prodaju tržišnih podataka;

4) edukaciju učesnika na robno-berzanskom tržištu;

5) druge poslove, u okviru delatnosti robne berze, u skladu sa zakonom.

Komisija propisuje sadržinu i uslove za čuvanje i objavljivanje evidencija i podataka robne berze, kao i način izveštavanja.

Komisija propisuje obaveze robne berze u vezi sa obezbeđivanjem transparentnosti pre i posle transakcije.

Zabranjeni poslovi robne berze

Član 10

Nije dozvoljeno da robna berza u svoje ime i za svoj račun trguje tržišnim materijalom.

Robna berza, zaposleni i članovi uprave, ne mogu davati savete o trgovanju tržišnim materijalom.

Predmet trgovanja na robnoj berzi ne mogu biti devize, efektivni strani novac, plemeniti metali i električna energija.

Sukob interesa

Član 11

Zaposleni na robnoj berzi ne mogu biti članovi uprave i zaposleni u drugim privrednim subjektima koji su članovi robne berze.

Kadrovska osposobljenost

Član 12

Robna berza mora da ima najmanje pet zaposlenih sa dozvolom za obavljanje poslova brokera koju izdaje Komisija.

Minimalni tehnički uslovi za rad robne berze

Član 13

Robna berza je dužna da obezbedi prostorije za rad robne berze.

Robna berza je dužna da obezbedi nivo tehničke opremljenosti koji omogućava nesmetano funkcionisanje trgovanja u skladu sa minimalnim tehničkim uslovima za rad robne berze.

Minimalne tehničke uslove iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje Komisija.

Članstvo na robnoj berzi

Član 14

Članovi robne berze mogu biti domaća i strana pravna lica i registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove propisane pravilima robne berze.

Članstvo se stiče zaključenjem ugovora o članstvu sa robnom berzom.

Članovi robne berze trguju na spot i terminskom tržištu posredstvom brokera zaposlenih na robnoj berzi.

Članovi robne berze mogu trgovati u svoje ime i za svoj račun.

Trgovanje na robnoj berzi, pored članova robne berze, mogu da obavljaju i Republika Srbija i Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom.

III TRGOVANJE NA ROBNOJ BERZI

Vrste robe i uslovi trgovanja na spot i terminskom tržištu

Član 15

Pravilima poslovanja robne berze uređuju se vrsta robe i uslovi trgovanja.

Poslovi robne berze na spot tržištu

Član 16

Robna berza na spot tržištu obavlja sledeće poslove:

1) prijem naloga;

2) kotaciju naloga;

3) uparivanje naloga;

4) obaveštavanje članova;

5) vođenje i čuvanje evidencije zaključenih ugovora na spot tržištu.

Podatke iz stava 1. tačka 5) ovog člana robna berza čuva trajno.

Robna berza vrši i poslove evidencije i upravljanja zbirnim, namenskim dinarskim i deviznim računom robne berze za obračun, garantovanje izvršenja trgovanja i plaćanje.

Pored poslova iz st. 1. i 2. ovog člana, robna berza obavlja i druge poslove u vezi sa trgovanjem na spot tržištu.

Poslovi robne berze na terminskom tržištu

Član 17

Berza na terminskom tržištu obavlja sledeće poslove:

1) prijem naloga;

2) kotaciju naloga;

3) uparivanje naloga;

4) obaveštavanje članova;

5) vođenje i čuvanje evidencije nestandardizovanih terminskih ugovora;

6) vođenje evidencije i upravljanja zbirnim, namenskim dinarskim i deviznim računom robne berze za obračun, garantovanje izvršenja trgovanja i plaćanje;

7) druge poslove u vezi sa nestandardizovanim terminskim ugovorima.

Član 18

Robna berza može svojim pravilima poslovanja odrediti mogućnost sekundarnog trgovanja nestandardizovanim terminskim ugovorima.

Dospećem nestandardizovanog terminskog ugovora primenjuju se pravila za spot trgovanje.

IV ZBIRNI RAČUNI I GARANTNA SREDSTVA

Član 19

Robna berza za potrebe funkcionisanja obračuna i plaćanja na spot i terminskom tržištu, otvara poseban, zbirni, namenski dinarski i devizni račun kod poslovne banke preko koga se izvršavaju plaćanja, naplaćivanja i prenos po osnovu trgovanja robom na spot i terminskom tržištu.

Ako se trgovanje na robnoj berzi vrši između rezidenata, račun iz stava 1. ovog člana može biti samo dinarski.

Robna berza upravlja sredstvima članova robne berze na zbirnom računu iz stava 1. ovog člana.

Pravilima robne berze se bliže uređuju transakcije iz stava 1. ovog člana, način isplate, vanredne procedure u slučaju da nije moguće obezbediti neophodna sredstva, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje svrhe zbirnog računa.

Plaćanja, naplaćivanje i prenos u devizama po osnovu poslovanja na robnoj berzi vrše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Novčana sredstva na zbirnom, namenskom dinarskom i deviznom računu iz stava 1. ovog člana ne ulaze u imovinu i u stečajnu ili likvidacionu masu robne berze i banke u kojoj se vode i ne mogu biti predmet prinudne naplate.

Član 20

Robna berza otvara poseban, zbirni, namenski dinarski i devizni račun kod poslovne banke na koji se uplaćuju novčana sredstva u cilju garantovanja izvršenja berzanske transakcije po osnovu trgovanja robom na spot i terminskom tržištu.

Ako se trgovanje na robnoj berzi vrši između rezidenata, račun iz stava 1. ovog člana može biti samo dinarski.

U cilju obezbeđenja izvršenja trgovanja na spot tržištu robna berza propisuje obavezna garantna sredstva za pojedine vrste robe, koje član uplaćuje pre zaključenja ugovora na zbirni račun ili položi druga garantna sredstva.

U cilju obezbeđenja izvršenja trgovanja na terminskom tržištu robna berza mora propisati obavezna garantna sredstva za pojedine vrste robe, koje član uplaćuje pre zaključenja ugovora na zbirni račun iz stava 1. ovog člana ili obavezu člana robne berze da položi druga garantna sredstva.

Robna berza propisuje minimalni iznos garantnih sredstava koja član robne berze mora da ima na zbirnom računu.

Visinu, način i vrstu garantnih sredstava, kao i način upravljanja tim sredstvima određuje robna berza svojim pravilima.

Plaćanja, naplaćivanje i prenos u devizama po osnovu poslovanja na robnoj berzi vrše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Garantna sredstva iz ovog člana ne ulaze u imovinu i u stečajnu ili likvidacionu masu robne berze i banke u kojoj se vode i ne mogu biti predmet prinudne naplate.

V POVREDE INTEGRITETA TRŽIŠTA

Manipulacija na robno-berzanskom tržištu

Član 21

Manipulacija na robno-berzanskom tržištu uključuje:

1) stvaranje ili davanje neistinitih ili obmanjujućih informacija o ponudi, tražnji, ceni ili količini tržišnog materijala;

2) zajedničko delovanje radi održavanja cene tržišnog materijala na nerealnom ili veštačkom nivou;

3) preduzimanje radnji i aktivnosti isticanja ponude ili tražnje sa namerom da se opozovu pre izvršenja;

4) širenje lažnih ili obmanjujućih informacija putem medija koje su od uticaja na ponudu, tražnju, količinu ili cenu tržišnog materijala, ukoliko su znali ili morali znati da su informacije neistinite i da mogu dovesti u zabludu.

Učesnicima u trgovanju i drugim licima zabranjuje se vršenje manipulacije iz stava 1. ovog člana.

Učesnici u trgovanju i druga lica koja učestvuju u manipulacijama na tržištu solidarno su odgovorna za štetu koja nastane kao posledica manipulacija na tržištu.

Robna berza i njeni članovi su dužni da na osnovu svojih dostupnih podataka, obaveste Komisiju o slučajevima za koje opravdano sumnja da se radi o manipulaciji na tržištu.

Zabrana zloupotrebe insajderskim informacijama

Član 22

Insajderska informacija je informacija o tačno određenim činjenicama koje nisu javno objavljene, a odnose se direktno ili indirektno na tržišni materijal, a koja bi, da je javno objavljena, verovatno značajno uticala na cenu tržišnog materijala.

Zabranjeno je svakom licu koje poseduje insajderske informacije putem pristupa informacijama do kojih dolazi obavljanjem dužnosti na radnom mestu, vršenjem profesije ili drugih dužnosti ili putem krivičnih dela koje je izvršilo, kao i svakom drugom licu koje poseduje insajderske informacije, a zna ili je trebalo da zna da se radi o insajderskoj informaciji, da tu informaciju:

1) preporučuje ili navodi druge osobe da na osnovu insajderske informacije steknu ili otuđe tržišni materijal na koje se ta informacija odnosi;

2) otkriva i čini dostupnim insajderske informacije drugom licu, osim ako se informacija otkrije i učini dostupnom u redovnom poslovanju, profesiji ili dužnosti;

3) upotrebi za učešće ili da nudi drugom licu radi uzimanja učešća u zaključivanju transakcija u vezi sa tržišnim materijalom na koje se insajderska informacija odnosi.

VI OVLAŠĆENJA I NADLEŽNOSTI KOMISIJE

Poslovi Komisije

Član 23

Komisija vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, donosi podzakonske akte za izvršavanje ovog zakona i vodi evidenciju robnih berzi.

Komisija u rešavanju u upravnim stvarima primenjuje odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak i donosi rešenja koja su konačna.

Sredstva za obavljanje poslova

Član 24

Za obavljanje poslova predviđenih ovim zakonom sredstva za rad Komisije obezbeđuju se iz taksi koje se naplaćuju u skladu sa pravilnikom o tarifi koji donosi Komisija.

Pravilnik o tarifi iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Komisije.

VII NADZOR

Nadzor Komisije

Član 25

Komisija obavlja poslove nadzora utvrđene ovim zakonom.

Nadzor iz stava 1. ovog člana Komisija obavlja:

1) praćenjem, prikupljanjem i proverom objavljenih podataka, obaveštenja i izveštaja koje su učesnici tržišta po ovom zakonu ili drugim propisima dužni da dostavljaju Komisiji;

2) neposrednim nadzorom;

3) izricanjem nadzornih mera.

Robna berza, članovi robne berze, kao i ostala pravna i fizička lica dužni su da na zahtev Komisije omoguće uvid i dostave traženu dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora.

Ovlašćeno lice Komisije može u postupku nadzora:

1) pregledati opšte akte, poslovne knjige, izvode sa računa i druge dokumente robne berze, člana robne berze ili drugog lica i sačiniti kopije dokumenata;

2) zahtevati informacije o pojedinim pitanjima značajnim za postupak nadzora.

O izvršenom neposrednom nadzoru nad poslovanjem sastavlja se zapisnik.

Bliže uslove i način sprovođenja nadzora propisuje Komisija.

Komisija, svaki njen član i zaposleni podatke i dokumentaciju iz st. 2. i 3. ovog člana, mogu da koriste samo u okviru svoje nadležnosti i dužni su da ih čuvaju kao poslovnu tajnu.

Mere nadzora

Član 26

Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti Komisija donosi rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Komisija će rešenjem odrediti rok za izvršenje i dostavljanje odgovarajućih dokaza. Ako lice ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana Komisija može izreći novu ili istu meru.

U slučaju utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti Komisija može preduzeti i sledeće mere:

1) izreći opomenu;

2) pokrenuti postupak pred nadležnim organom;

3) izreći javnu opomenu;

4) predložiti nadležnom organu donošenje zabrane raspolaganja imovinom, oduzimanje predmeta i imovinske koristi, kao i druge mere kada je to primenjivo;

5) povući saglasnost na imenovanje članova uprave robne berze;

6) naložiti robnoj berzi da obustavi trgovanje tržišnim materijalom, odnosno ukine već donetu obustavu trgovanja, u obimu u kome je to potrebno da bi se uklonile ili sprečile štetne posledice u trgovanju tržišnim materijalom;

7) privremeno zabraniti rad robne berze do tri meseca;

8) oduzeti dozvolu za rad robnoj berzi;

9) preduzeti druge mere u skladu sa zakonom.

Na pitanja nadzora koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

VIII KAZNENE ODREDBE

1. Krivična dela

Manipulacija na robno-berzanskom tržištu

Član 27

Ko preduzima manipulacije na tržištu na osnovu kojih ostvari imovinsku korist za sebe ili drugo lice ili nanese štetu drugim licima tako što:

1) zaključi transakciju ili izda naloge za trgovanje na robnoj berzi kojima se daju neistinite ili obmanjujuće informacije o ponudi, potražnji, ceni ili količini tržišnog materijala;

2) izdavanjem naloga, odnosno zaključenjem transakcije lica koja deluju zajednički, održavaju cenu tržišnog materijala na nerealnom ili veštačkom nivou na robnoj berzi;

3) ispostavlja naloge za trgovanje sa namerom da ih opozove pre zaključenja transakcije na robnoj berzi;

4) širi informacije putem medija, uključujući i internet ili bilo kojim drugim putem prenosi neistinite vesti ili vesti koje mogu izazvati zabludu o tržišnim materijalima na robnoj berzi, ako je znalo ili je moralo znati da su te informacije neistinite ili da mogu dovesti u zabludu, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do znatnog poremećaja na robno-berzanskom tržištu učinilac će se kazniti zatvorom od tri do osam godina.

Korišćenje, otkrivanje i zloupotreba insajderskih informacija na robnoj berzi

Član 28

Ko u nameri da sebi ili drugom licu ostvari imovinsku korist ili nanese štetu drugim licima, upotrebi insajdersku informaciju na robnoj berzi:

1) neposredno ili posredno pri sticanju, otuđenju i pokušaju sticanja ili otuđenja za sopstveni račun ili za račun drugog lica tržišnog materijala na koji se ta informacija odnosi;

2) za otkrivanje i činjenje dostupnim insajderske informacije bilo kom drugom licu;

3) za preporučivanje ili navođenje drugog lica da na osnovu insajderske informacije stekne ili otuđi tržišni materijal na koji se ta informacija odnosi, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili drugim licima naneta materijalna šteta u iznosu koji prelazi 1.500.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

2. Privredni prestupi

Član 29

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice:

1) ako obavlja poslove robne berze suprotno članu 9. ovog zakona;

2) ako na zahtev Komisije, u ostavljenom roku i na traženi način, ne omogući uvid ili ne dostavi dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora (član 25. stav 3);

3) ako onemogući ovlašćeno lice Komisije da sprovede postupak nadzora u skladu sa članom 25. stav 4. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Uz kaznu za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi poslovima robne berze u trajanju od šest meseci do tri godine, kao i zaštitna mera javno objavljivanje presude.

Uz kaznu za privredni prestup iz stava 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, kao i zaštitna mera javno objavljivanje presude.

3. Prekršaji

Član 30

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 kazniće se za prekršaj robna berza, ako:

1) ne dostavi Komisiji na prethodnu saglasnost statut, pravila robne berze i tarifnik, kao i izmene ovih akata u skladu sa članom 7. stav 5. ovog zakona;

2) za članove uprave imenuje lice za koje nije pribavljena prethodna saglasnost Komisije u skladu sa članom 8. stav 4. ovog zakona;

3) postupa suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

4) zapošljava lica suprotno zabrani sukoba interesa iz člana 11. ovog zakona;

5) koristi sredstva namenskog računa protivno njihovoj nameni suprotno odredbama čl. 19. ili 20. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u robnoj berzi novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Član 31

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako upotrebljava u poslovnom imenu oznaku "robna berza", suprotno članu 5. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Uz kaznu za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane pravnom licu da obavlja poslove robne berze u trajanju od šest meseci do dve godine.

Član 32

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik:

1) ako obavlja poslove robne berze suprotno članu 9. ovog zakona;

2) ako na zahtev Komisije, u ostavljenom roku i na traženi način, ne omogući uvid ili ne dostavi dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora (član 25. stav 3);

3) ako onemogući ovlašćeno lice Komisije da sprovede postupak nadzora u skladu sa članom 25. stav 4. ovog zakona.

Član 33

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako na zahtev Komisije, u ostavljenom roku i na traženi način, ne omogući uvid ili ne dostavi dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora (član 25. stav 3);

2) ako onemogući ovlašćeno lice Komisije da sprovede postupak nadzora u skladu sa članom 25. stav 4. ovog zakona.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Komisija će uskladiti svoje poslovanje i statut i doneti podzakonska akta potrebna za primenu ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.