Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REPUBLIČKOM SEIZMOLOŠKOM ZAVODU

("Sl. glasnik RS", br. 71/94)

Član 1

Za obavljanje seizmoloških poslova od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Republike, obrazuje se Republički seizmološki zavod kao posebna organizacija.

Sedište Republičkog seizmološkog zavoda je u Beogradu.

Član 2

Republički seizmološki zavod (u daljem tekstu: Zavod) obavlja stručne poslove koji se odnose na: sistematsko registrovanje, prikupljanje, analiziranje i proučavanje seizmičkih i seizmotektonskih pojava (prirodni i indukovani zemljotresi, eksplozije i gorski udari), prognoziranje njihovog uticaja na zemljište, vode, vodotoke i objekte; projektovanje i održavanje mreže seizmoloških stanica i izrada seizmoloških karata (epicentara, seizmičkog hazarda, rizika, maksimalno dogođenih intenziteta); učešće u izradi propisa za izgradnju u seizmičkim područjima, kao i za seizmičko osmatranje kapitalnih objekata kod kojih zemljotresi mogu izazvati katastrofalne posledice; učešće u izradi perspektivnog i godišnjeg plana seizmoloških istraživanja od interesa za Republiku i učešće u izvršavanju tih planova i izradi predloga za prostorno i urbanističko planiranje, kao i učešće u izradi i usavršavanju propisa za seizmičko projektovanje; izradu predloga za planiranje i organizaciju sistema civilne zaštite, kod izrade planova za zaštitu od zemljotresa i mera za otklanjanje posledica i vođenja odgovarajuće seizmološke dokumentacije, njeno arhiviranje i čuvanje; objavljivanje prikupljenih podataka o seizmičkim i seizmotektonskim pojavama i druge seizmološke poslove koji se utvrde godišnjim i višegodišnjim programima.

Zavod učestvuje u međunarodnoj razmeni seizmoloških podataka i sarađuje na regionalnim seizmološkim projektima od interesa za Republiku.

Član 3

Zavod može, u okviru utvrđenih poslova, pružati usluge preduzećima i drugim organizacijama uz odgovarajuću naknadu.

Član 4

Zavod počinje sa radom 1. januara 1995. godine.

Danom početka rada Zavoda prestaje sa radom Seizmološki zavod u Beogradu, Tašmajdanski park bb (u daljem tekstu: Seizmološki zavod).

Član 5

Predmete, arhivu i drugi registraturski materijal, objekte, opremu, sredstva za rad i druga sredstva Seizmološkog zavoda preuzima Zavod.

Član 6

Zaposleni u Seizmološkom zavodu nastavljaju da rade u Zavodu na poslovima na kojima su bili raspoređeni do stupanja na snagu ovog zakona, a do donošenja rešenja o raspoređivanju zaposlenih u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu.

Član 7

Vlada Republike Srbije imenovaće direktora Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana početka rada Zavoda.

Do imenovanja direktora Zavoda, dužnost direktora vršiće direktor Seizmološkog zavoda, koji će sprovesti postupak brisanja Seizmološkog zavoda iz sudskog registra i izvršiti pripremne radnje za početak rada Zavoda.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vršenju seizmoloških poslova ("Službeni glasnik SRS", broj 20/84).

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".