Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVREMENOM REGISTRU DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 3/2022 i 20/2022)

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se sačinjavanje i vođenje Privremenog registra državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Privremeni registar), način uplate novčane pomoći za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina (u daljem tekstu: novčana pomoć), kao i druga pitanja koja su od značaja za dobijanje novčane pomoći.

Značenje izraza

Član 2

U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

1) "državljanin Republike Srbije od 16 do 29 godina" (u daljem tekstu: primalac novčane pomoći) je fizičko lice od navršenih 16 do navršenih 29 godina života, na dan stupanja na snagu ovog zakona, koje je državljanin Republike Srbije, koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuju prebivalište i boravište građana, koje poseduje važeću ličnu kartu i koje se prijavi za uplatu novčane pomoći u skladu sa ovim zakonom;

2) "primalac novčane socijalne pomoći" je fizičko lice od navršenih 16 do navršenih 29 godina života, na dan stupanja na snagu ovog zakona, koje je državljanin Republike Srbije i koje na dan stupanja na snagu ovog zakona ostvaruje novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita;

3) "lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija" je fizičko lice od navršenih 16 do navršenih 29 godina života, na dan stupanja na snagu ovog zakona, koje je državljanin Republike Srbije i nad kojim se na dan stupanja na snagu ovog zakona sprovodi mera pritvora, kazna zatvora ili druga krivična sankcija u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, odnosno u skladu sa zakonom koji se primenjuje prema maloletnim učiniocima krivičnih dela;

4) "novčana pomoć" je naknada koju Republika Srbija - Ministarstvo finansija, preko Uprave za trezor isplaćuje, u skladu sa ovim zakonom, primaocu novčane pomoći i licima iz tač. 2) i 3) ovog člana u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Privremeni registar

Član 3

Radi uplate novčane pomoći Ministarstvo finansija sačinjava i vodi Privremeni registar.

Privremeni registar iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) podatke koje primalac novčane pomoći dostavlja Ministarstvu finansija:

(1) jedinstveni matični broj građana,

(2) registarski broj važeće lične karte,

(3) naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun tog primaoca novčane pomoći na koji će se uplatiti novčana pomoć;

2) podatke o primaocu novčane socijalne pomoći koje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostavlja Ministarstvu finansija, na dan stupanja na snagu ovog zakona:

(1) ime i prezime,

(2) jedinstveni matični broj građana,

(3) način isplate novčane socijalne pomoći iz evidencije primalaca novčane socijalne pomoći,

(4) broj tekućeg računa primaoca novčane socijalne pomoći kome se materijalna podrška uplaćuje preko tog računa;

3) podatke o licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija koje Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, dostavlja Ministarstvu finansija, na dan stupanja na snagu ovog zakona:

(1) ime i prezime,

(2) jedinstveni matični broj građana,

(3) matični broj lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija koji je dodeljen prilikom stupanja lica u zavod za izvršenje krivičnih sankcija,

(4) depozitni račun zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na koji se uplaćuje novčana pomoć.

Primalac novčane pomoći i organi iz stava 2. ovog člana dužni su da dostavljaju tačne i potpune podatke Ministarstvu finansija.

Tačnost i potpunost podataka iz stava 2. tačka 1) podtač. (1) i (2), tačka 2) podtač. (1) i (2) i tačka 3) podtač. (1) i (2) ovog člana Ministarstvo finansija proverava u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a Ministarstvo unutrašnjih poslova podatke iz stava 2. tačka 1) podtač. (1) i (2) ovog člana, u slučaju kada su isti tačni i potpuni, dostavlja Ministarstvu finansija uz podatak o imenu i prezimenu.

Tačnost i potpunost podataka iz stava 2. tačka 1) podtač. (1) i (3) ovog člana, kao i ime i prezime primaoca novčane pomoći, Ministarstvo finansija proverava na osnovu podataka koje mu, preko Narodne banke Srbije, dostave banke koje vode račune iz podtačke (3).

Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave proverava da li je primalac novčane pomoći upisan u matičnu knjigu, u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva.

Podatke iz stava 4. ovog člana Ministarstvo finansija, radi provere tačnosti i potpunosti dostavlja elektronskim putem Ministarstvu unutrašnjih poslova preko Uprave za trezor.

Ministarstvo unutrašnjih poslova proverava, bez naknade, tačnost i potpunost podataka iz stava 4. ovog člana, u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva za proveru njihove tačnosti i potpunosti.

Podatke iz stava 5. ovog člana Ministarstvo finansija, preko Uprave za trezor, dostavlja u elektronskom obliku Narodnoj banci Srbije radi prosleđivanja bankama.

Banka je dužna da podatke o dinarskim računima primalaca novčane pomoći koji nisu obuhvaćeni stavom 2. tač. 2) i 3) ovog člana, na koje će biti isplaćena novčana pomoć, i to: jedinstveni matični broj građana i broj računa, dostavi Narodnoj banci Srbije u roku od pet radnih dana od dana prijema podataka iz stava 9. ovog člana, odnosno narednog radnog dana od dana otvaranja računa iz člana 5. stav 3. ovog zakona, na način koji utvrdi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije pribavljene podatke iz stava 10. ovog člana dostavlja Ministarstvu finansija, preko Uprave za trezor, najkasnije narednog radnog dana od dana njihovog prijema.

Ministarstvo finansija podatke iz stava 1. ovog člana obrađuje u svrhu propisanu ovim zakonom i čuva i štiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prijavljivanje za uplatu novčane pomoći

Član 4

Primalac novčane pomoći prijavljuje se za uplatu novčane pomoći u periodu od 15. do 30. januara 2022. godine, u skladu sa ovim zakonom - elektronski preko portala Uprave za trezor.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, primaocu novčane socijalne pomoći i licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija novčana pomoć uplaćuje se bez podnošenja prijave iz stava 1. ovog člana.

Poseban namenski račun primalaca novčane pomoći i primalaca novčane socijalne pomoći kojima se uplaćuje novčana pomoć

Član 5

Ako primalac novčane socijalne pomoći nema tekući račun za uplatu novčane socijalne pomoći u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita, Ministarstvo finansija će ovom licu otvoriti poseban namenski račun za uplatu novčane pomoći kod banke "Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd.

"Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd dužna je da otvori poseban namenski račun iz stava 1. ovog člana u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva Ministarstva finansija.

U slučaju da primalac novčane pomoći nema tekući račun otvoren kod banke ili ne želi da mu se uplata izvrši u banci u kojoj ima otvoren tekući račun, Ministarstvo finansija otvara poseban namenski račun za uplatu novčane pomoći u banci koju primalac novčane pomoći odredi prilikom prijavljivanja za uplatu novčane pomoći u skladu sa članom 4. stav 1. ovog zakona.

Izabrana banka iz stava 3. ovog člana dužna je da otvori poseban namenski račun iz tog stava u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva Ministarstva finansija.

Pri otvaranju posebnog namenskog računa iz st. 1. i 3. ovog člana ne zaključuje se okvirni ugovor kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

Podaci o posebnim namenskim računima iz st. 1. i 3. ovog člana ne dostavljaju se u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije.

Za otvaranje i vođenje posebnih namenskih računa iz st. 1. i 3. ovog člana, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, Uprava za trezor, banke i JP "Pošta Srbije" ne mogu naplatiti naknadu niti druge troškove.

Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor naknade i druge troškove za prenos sredstava po osnovu uplate novčane pomoći u platnim sistemima čiji je operator.

Nakon što banka u celini isplati iznos novčane pomoći sa posebnog namenskog računa ili nakon što primalac novčane pomoći i novčane socijalne pomoći na drugi način raspolaže sredstvima te pomoći u celini (npr. prenos na drugi račun), banka ima pravo da ugasi taj račun.

Banka je dužna da u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije sa klijentom (npr. dopisom, imejlom, SMS-om, ili u aplikaciji elektronskog bankarstva) obavesti primaoca novčane pomoći, svog klijenta, da je na njegov tekući račun u banci izvršena uplata novčane pomoći iz člana 2. tačka 4) ovog zakona.

Način isplate novčane pomoći i reklamacije

Član 6

Ministarstvo finansija isplaćuje primaocu novčane pomoći i primaocu novčane socijalne pomoći koji ispunjava uslove za uplatu novčane pomoći, novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona prenosom sredstava sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor na tekući, odnosno posebni namenski račun primaoca novčane pomoći ili primaoca novčane socijalne pomoći koji se vodi kod banke.

Ministarstvo finansija isplaćuje licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, a koje ispunjava uslove za uplatu novčane pomoći, novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona prenosom sredstava sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor na depozitni račun zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u kojem se nad licem kome se uplaćuje novčana pomoć sprovodi mera pritvora, kazna zatvora ili druga krivična sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, odnosno u skladu sa zakonom koji se primenjuje prema maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Primaoci novčane pomoći iz stava 1. ovog člana, koji su maloletnici od 16 do 18 godina, mogu samostalno podići ova novčana sredstva sa tekućeg, odnosno posebnog namenskog računa u prostorijama banke, izuzev ako postoji drugi razlog osim maloletstva za poslovnu nesposobnost tog lica, u kom slučaju to lice zastupa roditelj ili staratelj, odnosno njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom.

Ministarstvo finansija započinje isplatu novčane pomoći iz st. 1. i 2. ovog člana u februaru 2022. godine.

Reklamaciju povodom isplate novčane pomoći primalac novčane pomoći, primalac novčane socijalne pomoći i zavod za izvršenje krivičnih sankcija, za lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, podnosi u skladu sa ovim zakonom - elektronski preko portala Uprave za trezor.

Donošenje propisa

Član 7

Ministarstvo finansija će radi preciziranja načina prijave za dobijanje novčane pomoći iz čl. 3. i 4. ovog zakona, kao i načina isplate sredstava i podnošenja reklamacija iz čl. 5. i 6. ovog zakona, doneti poseban pravilnik.

Izuzimanje od izvršenja

Član 8

Novčana pomoć i dodatna novčana pomoć iz člana 9a ovog zakona ne može biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje.

Brisanje podataka iz Privremenog registra

Član 9

Podaci iz Privremenog registra brišu se po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9a

Licima iz člana 2. tač. 1)-3) ovog zakona, koja su u skladu sa ovim zakonom ostvarila pravo na novčanu pomoć, isplaćuje se dodatna novčana pomoć pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, a bez podnošenja prijave (u daljem tekstu: dodatna novčana pomoć).

Lica iz člana 2. tačka 1) ovog zakona koja su navršila 16 godina života od dana stupanja na snagu Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 3/22), kao i lica iz člana 2. tačka 1) ovog zakona koja se u periodu od 15. do 30. januara 2022. godine nisu prijavila za uplatu novčane pomoći, a u trenutku prijave za dodatnu novčanu pomoć ispunjavaju uslove u skladu sa ovim zakonom, prijavljuju se za uplatu dodatne novčane pomoći - elektronski preko portala Uprave za trezor.

Prijava za uplatu dodatne novčane pomoći iz stava 2. ovog člana vrši se u periodu od 16. do 31. maja 2022. godine.

Isplata dodatne novčane pomoći vrši se u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu zakona o dopunama ovog zakona kojim se uvodi dodatna novčana pomoć (u daljem tekstu: Zakon).

Ministarstvo finansija počinje isplatu dodatne novčane pomoći u junu 2022. godine u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetog za njegovo sprovođenje, kao i odredbama Zakona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na novčanu pomoć shodno se primenjuju i na dodatnu novčanu pomoć.

Stupanje na snagu

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o dopunama
Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

("Sl. glasnik RS", br. 20/2022)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".