Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

 

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, položaj, način finansiranja, poslovi, upravljanje, nadzor i druga pitanja od značaja za rad Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Razvojni fond).

Razvojni fond se osniva zajedničkim vlasničkim učešćem Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije (u daljem tekstu: Osnivači).

Član 2

Razvojni fond se osniva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Upravljanje Razvojnim fondom je dvodomno.

Razvojni fond može promeniti svoju pravnu formu, u akcionarsko društvo, u skladu sa odlukom skupštine Razvojnog fonda.

Osnovni kapital Razvojnog fonda je novčani ulog u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara (desetmilionadinara), srazmerno ulozima Osnivača, kao i nenovčani ulog.

Vrednost nenovčanog uloga utvrdiće se Ugovorom o osnivanju između Osnivača.

U osnovnom kapitalu Razvojnog fonda Autonomna pokrajina Vojvodina učestvuje sa 78,11%, a Republika Srbija učestvuje sa 21,89%.

Osnovni kapital se može povećati, odnosno smanjiti, u skladu sa odlukom Skupštine Razvojnog fonda. Osnovni kapital ne može biti smanjen ispod iznosa novčanog kapitala iz stava 4. ovog člana.

Član 3

Osnivači srazmerno vlasničkom učešću u Razvojnom fondu, ostvaruju pravo upravljanja, učešćem u radu i donošenju odluka u organima Razvojnog fonda, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 4

Razvojni fond učestvuje u realizaciji programa i projekata zasnovanih na ekonomskim principima za potrebe ostvarivanja sledećih ciljeva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine:

1. razvoj privrede;

2. razvoj poljoprivrede;

3. podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva;

4. podsticanje socijalnog preduzetništva;

5. podsticanje zapošljavanja;

6. podsticanje izvoza;

7. podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;

8. drugih programa i projekata iz izvornih ili poverenih nadležnosti.

Član 5

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Vlada APV) i Vlada Republike Srbije će, na osnovu ovog zakona, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona zaključiti ugovor o osnivanju Razvojnog fonda.

Razvojni fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom.

Razvojni fond se upisuje u registar Agencije za privredne registre.

Sedište Razvojnog fonda je u Novom Sadu.

Razvojni fond može imati svoje organizacione jedinice na teritoriji AP Vojvodine.

POSLOVI FONDA, SREDSTVA I NAMENA SREDSTAVA FONDA

Član 6

Razvojni Fond obavlja poslove koji se odnose na:

1) odobravanje kredita;

2) trgovinu hartijama od vrednosti;

3) sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja;

4) druge poslove, u skladu sa zakonom.

Član 7

Sredstva za obavljanje poslova Razvojnog fonda mogu se obezbeđivati iz:

1. prihoda Razvojnog fonda;

2. budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine;

3. donacija i pomoći stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica;

4. prometa hartijama od vrednosti;

5. drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 8

Na godišnji program rada Razvojnog fonda saglasnost daje Skupština Razvojnog fonda.

Godišnji program rada Razvojnog fonda sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita, trgovinu hartijama od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja, druge poslove, u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda i donosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Sredstva koja se Razvojnom fondu prenose na osnovu člana 7. tačka 2. ovog zakona u skladu sa aktom o budžetu, a koja Razvojni fond ne plasira do kraja budžetske godine, vraćaju se u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine ili ova sredstva Razvojni fond može plasirati u narednoj budžetskoj godini na osnovu posebnog akta Vlade APV.

Član 9

Razvojni fond je dužan da održava osnovni kapital radi stabilnog i sigurnog poslovanja. Razvojni fond je dužan da, svojim aktima, utvrdi principe održavanja stabilnosti osnovnog kapitala, kao i njegovog odnosa prema rizičnoj aktivi.

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Član 10

Razvojni fond je dužan da identifikuje, meri i procenjuje rizike kojim je izložen u svom poslovanju i da upravlja tim rizicima.

Član 11

Rizici u smislu ovog zakona obuhvataju sve vrste rizika kojima je Razvojni fond izložen u svom poslovanju i to:

1) rizik likvidnosti;

2) kreditni rizik;

3) kamatni rizik;

4) tržišni, operativni i drugi rizici.

Razvojni fond svojom imovinom i obavezama upravlja na način koji omogućava da u svakom trenutku ispuni svoje dospele obaveze (likvidnost) i da trajno ispunjava sve svoje obaveze (solventnost).

Razvojni fond je dužan da identifikuje, meri i procenjuje kreditni rizik, kao mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Razvojnog fonda prema kreditnoj sposobnosti dužnika i njegovoj urednosti u vršenju obaveza prema Razvojnom fondu, kao i prema kvalitetu instrumenata obezbeđenja potraživanja Razvojnog fonda.

Kamatni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Razvojnog fonda usled promena kamatnih stopa.

Razvojni fond je dužan da svojim aktima propiše procedure za identifikovanje rizika i kvaliteta aktive, kao i da redovno izveštava organ upravljanja o kvalitetu kreditnog portfolija.

ORGANI RAZVOJNOG FONDA

Član 12

Organi upravljanja Razvojnim fondom su Skupština, Nadzorni odbor i direktor.

Član 13

Ugovorom o osnivanju iz člana 5. stav 1. ovog zakona urediće se izbor, način rada i nadležnosti organa Razvojnog fonda.

Član 14

Nadzorni odbor Razvojnog fonda vrši nadzor nad poslovanjem Razvojnog fonda, o čemu najmanje jednom godišnje ili češće na zahtev Skupštine Razvojnog fonda izveštava Skupštinu Razvojnog fonda, Vladu Republike Srbije i Vladu APV.

Nadzorni odbor donosi sve odluke iz delokruga svoje nadležnosti većinom glasova svih članova.

Delokrug nadležnosti Nadzornog odbora obuhvata i, posebno, sticanje, odnosno raspolaganje imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost, u momentu donošenja odluke o tome, predstavlja 5% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Razvojnog fonda iskazane u bilansu stanja.

Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih je jedan predsednik.

Članovi nadzornog odbora po funkciji su ministar, odnosno državni sekretar nadležan za poslove finansija, potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Vlade APV, potpredsednik Vlade APV, pokrajinski sekretar nadležan za poslove finansija, pokrajinski sekretar nadležan za poslove privrede, kao i jedan predstavnik Republike Srbije kojeg imenuje Vlada Republike Srbije.

Predsednik Vlade APV je predsednik nadzornog odbora.

Član 15

Direktor Razvojnog fonda predstavlja i zastupa Razvojni fond, izvršava odluke Nadzornog odbora, organizuje i rukovodi poslovanjem i obavlja druge poslove utvrđene ugovorom o osnivanju Razvojnog fonda.

Mandat direktora Razvojnog fonda traje četiri godine i isto lice može ponovo biti imenovano za direktora.

Direktora Razvojnog fonda imenuje i razrešava Nadzorni odbor.

Ugovorom o osnivanju Razvojnog fonda imenovaće se vršilac dužnosti direktora Razvojnog fonda na period do šest meseci.

Direktor Razvojnog fonda može imati zamenika kojeg imenuje i razrešava Nadzorni odbor.

UNUTRAŠNJA I SPOLJNA REVIZIJA

Član 16

Razvojni fond je dužan da vodi poslovne knjige i računovodstvenu evidenciju i da godišnje finansijske izveštaje, koji istinito i objektivno odražavaju njegovo poslovanje i finansijsko stanje, priprema sa sadržajem i u obliku koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 17

Radi obavljanja spoljne revizije finansijskih izveštaja Razvojni fond angažuje ovlašćenu revizorsku kuću u postupku sprovedenom u skladu sa zakonom.

Izveštaj o obavljenoj reviziji dostavlja se Nadzornom odboru.

Izveštaj o obavljenoj reviziji sastavni je deo godišnjeg izveštaja koji Razvojni fond dostavlja Vladi Republike Srbije i Vladi APV.

Član 18

Razvojni fond je dužan da uvede unutrašnju reviziju u skladu sa propisima.

Unutrašnja revizija je nezavisna i samostalna u svom radu.

Unutrašnja revizija pruža nezavisno i objektivno mišljenje i obavlja savetodavnu aktivnost usmerenu na unapređenju postojećeg sistema kontrola i poslovanja Razvojnog fonda.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Razvojni fond može, sa položajem, pravima i obavezama banke preuzimaoca, preuzimati celokupnu ili deo imovine banke prenosioca u postupku, pod uslovima i na način propisan Zakonom o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 102/12).

Kada Razvojni fond, shodno stavu 1. ovog člana, preuzima deo imovine banke prenosioca, Osnivači mogu, srazmerno svojim udelima u Razvojnom fondu, izdati i na Agenciju za osiguranje depozita preneti finansijske instrumente ili druga sredstva radi pružanja bespovratne finansijske podrške banci koja preuzima deo imovine i ukupne ili deo obaveza banke prenosioca shodno Zakonu o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 102/12).

Član 20

Razvojni fond može, u slučaju iz člana 19. ovog zakona, preuzeti i deo zaposlenih banke prenosioca.

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".