Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA

("Sl. list SFRJ", br. 30/85, 6/89 i 53/91, "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96 i 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Radi zaštite života, zdravlja i bezbednosti ljudi, materijalnih dobara i čovekove sredine, promet eksplozivnih materija vrši se pod uslovima određenim ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na promet eksplozivnih materija za potrebe oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i na smeštaj eksplozivnih materija u jamskim magacinima rudarskih organizacija udruženog rada.

Član 2

Pod prometom eksplozivnih materija, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se nabavka, prodaja i upotreba eksplozivnih materija, kao i smeštaj eksplozivnih materija u magacinima, priručnim skladištima i prodavnicama organizacija udruženog rada i drugih organizacija koje vrše nabavku, uskladištenje, odnosno prodaju tih materija.

Član 3

Eksplozivne materije, u smislu ovog zakona jesu: čvrste i tečne hemijske materije koje imaju osobinu da, pod spoljnim dejstvom, eksplozivnim hemijskim razaranjem oslobađaju energiju u vidu toplote ili gasova, predmeti napunjeni eksplozivnim materijama i sredstva za paljenje, vatrometni i slični predmeti.

Član 4

Prometom eksplozivnih materija mogu se baviti organizacije udruženog rada koje za to dobijaju odobrenje od nadležnog organa u republici, odnosno autonomnoj pokrajini na čijoj teritoriji imaju sedište i koje, na osnovu upisa u sudski registar, obavljaju poslove prometa eksplozivnih materija, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Organizacije udruženog rada, druge organizacije i pojedinci mogu nabavljati i upotrebljavati samo eksplozivne materije za čije je stavljanje u promet izdato odobrenje, odnosno koje su navedene u Listi eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet.

Član 5

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija dužne su da, u skladu sa svojim samoupravnim opštim aktima, organizuju i vrše kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova i sprovođenjem mera za promet tih materija.

Član 6

Organizacije udruženog rada i pojedinci koji u toku prometa neposredno rukuju ili na drugi način dolaze u dodir sa eksplozivnim materijama dužni su da preduzmu sve propisane preventivne i zaštitne mere kojima se osigurava zaštita života, zdravlja i bezbednost ljudi, materijalnih dobara i čovekove sredine.

Član 7

Eksplozivnim materijama u prometu mogu da rukuju samo punoletna lica koja su stručno osposobljena za rukovanje tim materijama.

Stručna sprema potrebna za rad na poslovima i zadacima na kojima se rukuje eksplozivnim materijama utvrđuje se pod uslovima i na način koji su predviđeni propisom koji donosi nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini.

Lica koja nisu stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim materijama mogu samo prenositi, utovarivati, istovarivati i smeštati te materije u magacin ili skladište, i to ako su prethodno upoznata s načinom rada, opasnostima i zaštitnim merama pri radu.

Ako poslove iz stava 3. ovog člana obavljaju lica koja nisu stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim materijama, te poslove moraju da vrše pod neposrednim rukovodstvom i nadzorom lica stručno osposobljenog za rukovanje tim materijama.

II USLOVI ZA STAVLJANJE EKSPLOZIVNIH MATERIJA U PROMET

Član 8

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija, moraju pre dobijanja odobrenja iz člana 4. stav 1. ovog zakona, obezbediti prostorije u kojima će se te materije smeštati i čuvati odvojeno od ostalih proizvoda.

Tehnički, bezbednosni i sanitarno-higijenski uslovi prostorija za smeštaj eksplozivnih materija moraju da budu u skladu sa odredbama ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i važećim jugoslovenskim standardima i tehničkim normativima.

Član 9

Eksplozivne materije mogu se stavljati u promet samo u pakovanju i sa oznakama koji su predviđeni propisima kojima se uređuje prevoz opasnih materija.

Sudovi, odnosno druga ambalaža u kojoj se nalaze eksplozivne materije moraju da budu takvog kvaliteta da prilikom rukovanja i uskladištenja ne može doći do rasipanja tih materija ni do dodira tih materija sa podom skladišta ili drugih prostorija u kojima su te materije smeštene.

Član 10

Eksplozivne materije proizvedene u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i eksplozivne materije proizvedene u inostranstvu mogu se stavljati u promet samo na osnovu odobrenja. Odobrenje izdaje savezni organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Za svaku eksplozivnu materiju proizvedenu u inostranstvu uvoznik je dužan da, uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana, priloži i stručno mišljenje stranog proizvođača kojim se dokazuju njene osobine.

Pre izdavanja odobrenja za stavljanje u promet eksplozivne materije koja je proizvedena u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji vrši se ispitivanje te materije.

Član 11

Ispitivanje eksplozivnih materija vrši specijalizovana organizacija udruženog rada ili druga organizacija koju ovlasti funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove ili stručna komisija koju obrazuje taj funkcioner.

Troškove ispitivanja eksplozivnih materija snosi organizacija udruženog rada koja traži odobrenje za stavljanje u promet eksplozivne materije.

Visinu naknade za ispitivanje eksplozivnih materija određuje savezna organizacija nadležna za poslove cena, na predlog saveznog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove, a po prethodno pribavljenom mišljenju Privredne komore Jugoslavije.

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove donosi propise o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ili druge organizacije koje vrše ispitivanje eksplozivnih materija u pogledu tehničke opremljenosti, stručnosti kadrova i njihovog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Član 12

Zahtev za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet eksplozivnih materija, pored osnovnih podataka o eksplozivnoj materiji, mora da sadrži:

1) naziv, osobine i druge podatke kojima se deklariše eksplozivna materija;

2) opis radova za koje je eksplozivna materija namenjena (podzemni ili nadzemni radovi, radovi u metanskim jamama i sl.);

3) stručno mišljenje organizacije udruženog rada, druge organizacije ili komisije koja je vršila ispitivanje eksplozivne materije kojim se dokazuju njene osobine;

4) uputstvo o načinu upotrebe i uništenja neutrošene količine eksplozivne materije;

5) ostale podatke koji su značajni za bezbedno korišćenje eksplozivne materije.

Član 13

Savezni organ uprave nadležan za unutrašnje poslove sastavlja, na osnovu izdatih odobrenja iz člana 10. stav 1. ovog zakona, Listu eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet.

Lista eksplozivnih materija koje se mogu staviti u promet objavljuje se u "Službenom listu SFRJ".

Član 14

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija dužne su da od proizvođača pribave stručno mišljenje o njenim osobinama kojim se potvrđuje da eksplozivna materija ispunjava uslove utvrđene u odobrenju za njeno stavljanje u promet. Uz stručno mišljenje o osobinama eksplozivne materije prilažu se deklaracija, uputstvo o načinu upotrebe eksplozivne materije i uputstvo o načinu njenog uništenja.

Uz eksplozivne materije koje se stavljaju u promet obavezno se prilaže deklaracija iz stava 1. ovog člana, koja sadrži:

1) ime i hemijski naziv eksplozivne materije;

2) podatak o sadržaju aktivnih supstancija;

3) datum proizvodnje eksplozivne materije;

4) rok upotrebe;

5) naziv i adresu proizvođača;

6) podatke o načinu i uslovima skladištenja;

7) opis radova za koje je namenjena.

Deklaracija i uputstvo iz stava 1. ovog člana moraju biti odštampani na jezicima i pismima naroda Jugoslavije, utvrđenim republičkim ustavima, i na jezicima albanske i mađarske narodnosti.

Organizacija udruženog rada koja se bavi prometom eksplozivnih materija dužna je da prilikom prodaje eksplozivne materije uz svako pakovanje priloži deklaraciju i uputstvo iz stava 1. ovog člana.

Član 15

Eksplozivne materije mogu se prodavati samo organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i pojedincima koji imaju odobrenje za njihovu nabavku.

Odobrenje za nabavku eksplozivnih materija izdaje nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini.

Zahtev za izdavanje odobrenja za nabavku eksplozivnih materija sadrži: naziv i sedište organizacije udruženog rada, odnosno podatke o licu koje podnosi zahtev; podatke o licu koje će preuzeti eksplozivnu materiju; podatke o licu koje će rukovati eksplozivnim materijama; tehnički naziv eksplozivne materije; razloge zbog kojih se eksplozivne materije nabavljaju; količinu koja se nabavlja; podatke o mogućnosti smeštaja eksplozivnih materija, načinu njihovog prevoza, vremenu i mestu izvođenja radova s tim materijama i rok do koga će one biti utrošene.

Organizacijama udruženog rada čija delatnost zahteva redovnu upotrebu eksplozivnih materija može se, zavisno od mogućnosti smeštaja i obima potrošnje eksplozivnih materija, izdati odobrenje za višekratnu nabavku tih materija, sa rokom važenja od jedne godine.

Član 16

Odobrenje za nabavku eksplozivnih materija izdaje se podnosiocu zahteva u dva primerka.

Organizacija udruženog rada koja se bavi prometom eksplozivnih materija dužna je da prilikom prodaje eksplozivne materije u oba primerka odobrenja naznači vrstu i količinu prodate eksplozivne materije, s tim što jedan primerak zadržava za sebe, a drugi uručuje kupcu.

Član 17

Odobrenje za nabavku eksplozivnih materija neće se izdati:

1) maloletnom licu;

2) licu koje je osuđeno za krivično delo ili je kažnjeno za prekršaj, ako krivično delo, odnosno prekršaj ukazuje na njegovu nepodobnost za držanje eksplozivnih materija ili na mogućnost zloupotrebe tih materija, niti licu protiv koga se vodi krivični ili prekršajni postupak za takvo krivično delo ili prekršaj;

3) licu koje nema opravdanu potrebu za eksplozivnom materijom;

4) licu koje nije obezbedilo uslove potrebne za prevoz, odnosno prenošenje i smeštaj eksplozivne materije, ili nije stručno da rukuje eksplozivnom materijom, odnosno nije obezbedilo stručno lice za rukovanje eksplozivnim materijama;

5) organizaciji udruženog rada koja ne ispunjava uslove u pogledu smeštaja i čuvanja eksplozivnih materija ili nema stručno lice za rukovanje takvim materijama.

Odobrenje za nabavku eksplozivnih materija neće se izdati ni ako to nalažu interesi javnog reda i mira, odnosno interesi bezbednosti.

U rešenju kojim se na osnovu stava 1. tačka 3. i na osnovu stava 2. ovog člana odbija zahtev za izdavanje odobrenja za nabavku eksplozivnih materija ne moraju se navesti razlozi kojima se rukovodio nadležni organ pri donošenju rešenja.

Član 18

Jednim odobrenjem za nabavku eksplozivnih materija pojedincu se može odobriti nabavka najviše pet kilograma eksplozivnih materija, 50 komada sredstava za paljenje i odgovarajuća količina sporogorućeg štapina.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pojedincu se može odobriti nabavka veće količine eksplozivnih materija, veći broj sredstava za paljenje i veća količina sporogorućeg štapina ako se na osnovu priložene projektne dokumentacije može utvrditi da su za izvođenje radova potrebne te količine.

U odobrenju za nabavku eksplozivne materije koje se izdaje pojedincu određuje se i mesto nabavke te materije, koje je najbliže mestu upotrebe eksplozivne materije.

Pojedinac koji je nabavio eksplozivne materije dužan je da po završenim radovima preostale količine tih materija vrati organizaciji udruženog rada kod koje ih je nabavio ili da ih stručno lice uništi i da o tome obavesti organ koji je izdao odobrenje za nabavku eksplozivne materije.

Član 19

Organizacija udruženog rada koja je dobila odobrenje za nabavku eksplozivnih materija može, u slučaju potrebe, pozajmiti od druge organizacije udruženog rada samo one eksplozivne materije i u onim količinama koje su navedene u odobrenju za nabavku eksplozivnih materija.

Organizacija udruženog rada koja je pozajmila drugoj organizaciji udruženog rada eksplozivne materije dužan je da, u roku od osam dana od dana kada je predata eksplozivna materija toj organizaciji, obavesti organ koji joj je izdao odobrenje za nabavku eksplozivnih materija o vrsti i količini pozajmljenih eksplozivnih materija.

Član 20

Organizacije udruženog rada koje nabavljaju, prodaju, upotrebljavaju ili na drugi način vrše promet eksplozivnih materija dužne su da o nabavljenim, prodatim, utrošenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih materija vode evidenciju.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu organizacije udruženog rada koja nabavlja, prodaje, upotrebljava ili uništava eksplozivne materije, odnosno ime i prezime, adresu i broj lične karte lica koje nabavlja eksplozivnu materiju;

2) naziv i količinu eksplozivne materije;

3) ime i prezime, adresu i broj lične karte lica koje je preuzelo eksplozivne materije;

4) broj odobrenja za nabavku eksplozivnih materija i naziv organa koji je izdao odobrenje, datum izdavanja eksplozivne materije, potpis lica koje je izdalo i potpis lica koje je preuzelo eksplozivnu materiju.

Član 21

Organizacija udruženog rada koja upotrebljava eksplozivne materije mora da vrati neupotrebljene eksplozivne materije i neupotrebljivu ambalažu u kojoj su bile upakovane eksplozivne materije organizaciji udruženog rada od koje ih je nabavila, ili da ih uništi u skladu sa uputstvom proizvođača i na način kojim se ne ugrožavaju život, zdravlje i bezbednost ljudi, materijalna dobra i čovekova sredina.

Organizacija udruženog rada iz stava 1. ovog člana dužna je da nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini obavesti o mestu, vremenu i načinu uništavanja neupotrebljenih eksplozivnih materija i neupotrebljive ambalaže, i to najdocnije dva dana pre dana određenog za uništavanje tih materija, odnosno ambalaže.

Član 22

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija na malo mogu u svojim prodavnicama ili priručnim skladištima da smeštaju samo municiju, lovački barut, kapisle za lovačku municiju, pirotehničke proizvode, sporogorući štapin i pomoćna sredstva za paljenje, pod uslovom da ukupna količina baruta, zajedno sa barutom koji se nalazi u municiji, ne prelazi količinu od 20 kilograma.

Količina eksplozivnih materija veća od količine iz stava 1. ovog člana i ostale vrste eksplozivnih materija moraju biti smeštene u magacinima.

Organizacija udruženog rada čija delatnost zahteva upotrebu eksplozivnih materija može te materije smeštati i u kontejnere koji su za to izrađeni, pod uslovima i u količinama utvrđenim propisom koji donosi nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini.

Član 23

Prostorije u kojima su smeštene eksplozivne materije moraju biti obezbeđene od pristupa neovlašćenih lica.

Ključeve od prostorija u kojima se drže eksplozivne materije može čuvati samo lice koje se stara o smeštaju i izdavanju tih materija.

Član 24

Magacini za smeštaj eksplozivnih materija moraju da budu van naseljenih mesta i dovoljno udaljeni od javnih puteva, železničkih pruga i dalekovoda visokog napona, odnosno odvojeni od tih objekata zaštitnim grudobranom ili zidom koji pruža punu zaštitu od eksplozije i požara.

Lokaciju i investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju magacina za smeštaj eksplozivnih materija odobrava nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini, u skladu sa propisanim tehničkim normativima.

Upotrebu magacina za smeštaj eksplozivnih materija odobrava rešenjem nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini. U rešenju se određuje koje vrste eksplozivnih materija i u kojim količinama mogu da se smeštaju u magacin.

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, u sporazumu sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu, donosi propise o utvrđivanju bezbednosnih rastojanja za sve tipove skladišta, utovarnih, pretovarnih i istovarnih mesta, kao i propise kojima se bliže utvrđuju uslovi koje moraju da ispunjavaju ti objekti i mesta i o načinu njihovog fizičkog obezbeđenja.

Član 25

U magacinu u kome se čuva više vrsta eksplozivnih materija, te materije se moraju smeštati u odvojenim prostorijama ili u posebno za to izgrađenim pregradama.

Sredstva za paljenje ne smeju se držati u magacinu zajedno sa eksplozivnim materijama, osim ako u magacinu postoje za to posebno opremljene prostorije.

Član 26

Unutrašnjost magacina za smeštaj eksplozivnih materija treba, po pravilu, da bude osvetljena dnevnom svetlošću.

Ako se magacin osvetljava električnim osvetljenjem, električne instalacije moraju biti izvedene u skladu sa propisima o tehničkim normativima kojima se uređuje rukovanje eksplozivnim materijama i predviđaju mere za zaštitu života, zdravlja i bezbednosti ljudi, materijalnih dobara i čovekove sredine od eksplozija i požara.

Član 27

Magacin za smeštaj eksplozivnih materija se, po pravilu, ne zagreva.

Ako je zagrevanje određenih prostorija u magacinu neophodno, ono mora da se vrši u skladu sa propisanim tehničkim normativima.

Član 28

Magacin za smeštaj eksplozivnih materija mora da ima ventilaciju.

Otvori za ventilaciju moraju biti izgrađeni tako da se ne mogu zatvoriti, odnosno zapušiti i da kroz njih ne može da prodre voda u magacin.

Član 29

Magacini, prodavnice i priručna skladišta za smeštaj eksplozivnih materija moraju biti snabdeveni aparatima ili drugim uređajima za gašenje požara i moraju imati gromobransku instalaciju.

Član 30

Eksplozivne materije drže se u magacinu za smeštaj eksplozivnih materija u propisanom pakovanju i složene na način predviđen propisanim tehničkim normativima.

Član 31

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija, kao i organizacije udruženog rada i pojedinci koji nabavljaju eksplozivne materije za sopstvene potrebe, dužni su da u slučaju nestanka tih materija preduzmu potrebne mere za njihovo pronalaženje i da o nestaloj količini eksplozivnih materija odmah obaveste najbližu stanicu milicije.

III NADZOR

Član 32

Nadzor nad primenjivanjem zaštitnih i drugih mera bezbednosti propisanih ovim zakonom vrše nadležni organi u republici odnosno autonomnoj pokrajini.

Član 33

U vršenju nadzora, organ iz člana 32. ovog zakona može da:

1) naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u roku koji on odredi;

2) zabrani dalje rukovanje eksplozivnim materijama licima koja nisu stručno osposobljena za rukovanje tim materijama;

3) privremeno zabrani vršenje pojedinih radnji u vezi sa prometom ili upotrebom eksplozivnih materija, ako u pogledu mesta, vremena i načina za obavljanje te delatnosti nisu ispunjeni propisani uslovi;

4) zabrani organizaciji udruženog rada da se bavi prometom ili upotrebom eksplozivnih materija ako utvrdi da su u organizovanju prometa ili u načinu korišćenja tih materija učinjeni teži propusti u pogledu preduzimanja zaštitnih i drugih mera bezbednosti;

5) obustavi izgradnju i rekonstrukciju magacina ili drugih prostorija za smeštaj eksplozivnih materija za čiju lokaciju, izgradnju ili rekonstrukciju ne postoji saglasnost, odnosno odobrenje nadležnog organa - dok se ne pribavi saglasnost, odnosno odobrenje;

6) zabrani promet eksplozivnih materija čiji sudovi i druga ambalaža, pakovanje i oznake nisu u skladu sa odredbama člana 9. ovog zakona - dok se utvrđeni nedostaci ne otklone;

7) zabrani promet eksplozivnih materija koje nisu navedene u Listi eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet i da odredi način postupanja s tim materijama;

8) zabrani upotrebu magacina, skladišta, utovarnog, pretovarnog ili istovarnog mesta koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i tehničkim normativima;

9) oduzme eksplozivne materije pojedincu koji te materije drži ili upotrebljava protivno odredbama ovog zakona;

10) naredi preduzimanje drugih propisanih mera u vezi sa prometom, rukovanjem i čuvanjem eksplozivnih materija.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 34

Novčanom kaznom od 200.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup organizacija udruženog rada ili drugo pravno lice:

1) ako se bavi prometom eksplozivnih materija bez odobrenja nadležnog organa (član 4. stav 1);

2) ako nabavi ili upotrebi eksplozivnu materiju za čije stavljanje u promet nije izdato odobrenje, odnosno koja nije navedena u Listi eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet (član 4. stav 2);

3) ako eksplozivnu materiju proizvedenu u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili eksplozivnu materiju proizvedenu u inostranstvu stavi u promet pre dobijanja odobrenja za njeno stavljanje u promet (član 10. stav 1);

4) ako proda eksplozivnu materiju organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji ili pojedincu koji nema odobrenje za nabavku te materije (član 15. stav 1);

5) ako pozajmi eksplozivnu materiju organizaciji udruženog rada koja nema odobrenje za nabavku te materije, ili je pozajmi u količini većoj od količine navedene u odobrenju za nabavku eksplozivnih materija (član 19. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 2.000 dinara do 200.000 dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. tač. 2. i 5. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici novčanom kaznom od 20.000 dinara do 200.000 dinara.

Član 35*

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada ili drugo pravno lice:

1) ako u skladu sa svojim samoupravnim opštim aktima ne organizuje ili ne vrši kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova i sprovođenjem mera za promet eksplozivnih materija (član 5);

2) ako pre izdavanja odobrenja za bavljenje prometom eksplozivnih materija ne obezbedi prostorije u kojima će te materije smeštati i čuvati odvojeno od ostalih proizvoda (član 8. stav 1);

3) ako stavi u promet eksplozivnu materiju koja nije pakovana ili obeležena u skladu sa propisima kojima se uređuje prevoz opasnih materija (član 9. stav 1);

4) ako drži eksplozivne materije u sudovima ili drugoj ambalaži iz koje prilikom rukovanja i uskladištenja može doći do rasipanja ili dodira tih materija sa podom skladišta ili druge prostorije u kojoj su te materije smeštene (član 9. stav 2);

5) ako u roku od osam dana od dana pozajmljivanja ne obavesti organ koji je izdao odobrenje za nabavku eksplozivne materije o vrsti i količini pozajmljene eksplozivne materije (član 19. stav 2);

6) ako ne vodi ili neuredno vodi propisanu evidenciju o nabavljenim, prodatim, utrošenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih materija (član 20);

7) ako ne vrati neupotrebljenu eksplozivnu materiju i neupotrebljivu ambalažu u kojoj je bila upakovana eksplozivna materija organizaciji udruženog rada od koje ih je nabavila ili ih ne uništi u skladu sa uputstvom proizvođača i na način kojim se ne ugrožavaju životi, zdravlje i bezbednost ljudi, materijalna dobra i čovekova sredina, ili ako ne obavesti nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini o mestu, vremenu i načinu uništenja neupotrebljene eksplozivne materije i neupotrebljive ambalaže, najkasnije dva dana pre dana određenog za uništenje te materije, odnosno ambalaže (član 21);

8) ako u prodavnici ili priručnom skladištu smesti eksplozivne materije koje se ne mogu držati u tim objektima ili ih drži u količini većoj od 20 kilograma (član 22. stav 1);

9) ako prostorije u kojima su smeštene eksplozivne materije ne obezbedi od pristupa neovlašćenih lica (član 23. stav 1);

10) ako upotrebi magacin za smeštaj eksplozivnih materija bez odobrenja nadležnog organa u republici, odnosno autonomnoj pokrajini ili u magacin smesti vrstu materije koja nije određena u rešenju, ili u količini većoj od količine određene u rešenju (član 24. stav 3);

11) ako skladište, utovarno, pretovarno ili istovarno mesto fizički ne obezbedi na način određen propisom donesenim na osnovu ovog zakona (član 24. stav 4);

12) ako u magacinu u kome se čuva više vrsta eksplozivnih materija ne smesti te materije u odvojene prostorije ili u posebno za to izgrađene pregrade, ili sredstva za paljenje drži zajedno sa eksplozivnim materijama (član 25);

13) ako električne instalacije u magacinu za smeštaj eksplozivnih materija, koji se osvetljava električnim svetlom, ne izvede u skladu sa propisima o tehničkim normativima kojima se uređuje rukovanje eksplozivnim materijama i predviđaju mere za zaštitu života, zdravlja i bezbednosti ljudi, materijalnih dobara i čovekove sredine od eksplozija i požara (član 26. stav 2);

14) ako se zagrevanje u magacinu, kad je ono neophodno, ne vrši u skladu sa propisanim tehničkim normama (član 27. stav 2);

15) ako magacin, prodavnicu i priručno skladište za smeštaj eksplozivnih materija ne snabde aparatom ili drugim uređajima za gašenje požara ili gromobranskom instalacijom (član 29);

16) ako u slučaju nestanka eksplozivnih materija ne preduzme potrebne mere za njihovo pronalaženje i o nestaloj količini eksplozivnih materija odmah ne obavesti najbližu stanicu milicije (član 31).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 dinara do 50.000 dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugom pravnom licu.

Član 36*

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada ili drugo pravno lice:

1) ako eksplozivnim materijama rukuje maloletno lice ili lice koje nije stručno osposobljeno za rukovanje tim materijama, ili eksplozivne materije prenose ili utovaraju ili istovaraju ili smeštaju u magacine ili skladišta lica koja nisu za to stručno osposobljena bez nadzora lica stručno osposobljenog za rukovanje tim materijama (član 7);

2) ako stavi u promet eksplozivnu materiju za koju nije pribavilo od proizvođača stručno mišljenje o njenim osobinama ili ako uz stručno mišljenje ne priloži deklaraciju i uputstvo o načinu upotrebe eksplozivne materije i uputstvo o načinu njenog uništenja (član 14);

3) ako prilikom prodaje eksplozivne materije, u oba primerka odobrenja za nabavku eksplozivne materije ne naznači vrstu i količinu prodate eksplozivne materije (član 16);

4) ako magacin za smeštaj eksplozivnih materija nema ventilaciju ili su otvori za ventilaciju izgrađeni tako da se mogu zatvoriti, odnosno zapušiti ili kroz njih može da prodre voda u magacin (član 28);

5) ako eksplozivnu materiju u magacinu za smeštaj eksplozivnih materija ne drži u propisanom pakovanju i složenu na način predviđen propisanim tehničkim normativima (član 30).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 dinara do 50.000 dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugom pravnom licu.

Član 37*

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj pojedinac:

1) ako nabavi ili upotrebi eksplozivnu materiju za čije stavljanje u promet nije izdato odobrenje ili koja nije navedena u Listi eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet (član 4. stav 2);

2) ako nabavi eksplozivnu materiju za koju nema odobrenje za nabavku (član 15. stav 1);

3) ako, po završenim radovima, preostalu količinu eksplozivne materije ne vrati organizaciji udruženog rada kod koje ju je nabavio ili je stručno lice ne uništi, ili ako o tome ne obavesti organ koji mu je izdao odobrenje za nabavku eksplozivne materije (član 18. stav 4);

4) ako ključeve od prostorija u kojima su smeštene eksplozivne materije poveri licu koje se ne stara o smeštaju i izdavanju tih materija (član 23. stav 2);

5) ako u slučaju nestanka eksplozivnih materija ne preduzme potrebne mere za njihovo pronalaženje ili o nestaloj količini eksplozivnih materija odmah ne obavesti najbližu stanicu milicije (član 31);

Član 38

Osuda odgovornog lica u organizaciji udruženog rada ili u drugom pravnom licu za privredni prestup iz člana 34. ovog zakona na novčanu kaznu u iznosu većem od 100.000 dinara povlači, kao pravnu posledicu osude, zabranu vršenja poslova i zadataka prometa eksplozivnih materija.

Pravna posledica iz stava 1. ovog člana traje tri godine od dana pravnosnažnosti presude.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove dužan je da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donese propise iz člana 24. ovog zakona.

Član 40

Organizacije udruženog rada koje se bave prometom eksplozivnih materija dužne su da postojeća skladišta i prodavnice adaptiraju i opreme tako da odgovaraju uslovima utvrđenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41

Lista iz člana 13. ovog zakona sadrži i eksplozivne materije za čije je stavljanje u promet izdato odobrenje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prometu eksplozivnih materija ("Službeni list SFRJ", br. 29/76).

Član 43

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".