Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009, 99/2011 i 108/2016)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za preuzimanje akcionarskih društava čije je sedište u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), prava i obaveze učesnika u postupku preuzimanja i nadzor nad sprovođenjem postupka preuzimanja akcionarskih društava.

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga zakona, imaju sledeća značenja:

1) ciljno društvo je akcionarsko društvo u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i koje ispunjava bar jedan od sledećih uslova:

(1) čijim se akcijama trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) u Republici u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

(2) koje ima više od 100 akcionara svakog poslednjeg dana u tri uzastopna meseca, kao i ukupni kapital od najmanje 3.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija koje su izdate s pravom glasa, uz uslove i na način određen ovim zakonom;

2a) ponuda za preuzimanje može istovremeno biti upućena i za sticanje preferencijalnih akcija u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva (u daljem tekstu: preferencijalne akcije);

3) sticalac je fizičko ili pravno lice koje stiče ili je steklo akcije ciljnog društva koje daju pravo glasa;

4) ponuđač je fizičko ili pravno lice, koje je, pod uslovima predviđenim odredbama ovoga zakona, obavezno da objavi ponudu za preuzimanje (obavezna ponuda) ili namerava da izvrši preuzimanje i u tom cilju objavi ponudu za preuzimanje, iako to nije obavezno da učini prema odredbama ovog zakona (dobrovoljna ponuda); društvo za upravljanje može za račun dobrovoljnog penzijskog, odnosno investicionog fonda biti sticalac, odnosno ponuđač u smislu ovog zakona, i na njega se primenjuju sve odredbe ovog zakona koje važe za fizička i pravna lica, kao i odredbe zakona kojima se uređuju investicioni, odnosno dobrovoljni penzijski fondovi;

5) akcije s pravom glasa su obične akcije ciljnog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva (u daljem tekstu: akcije s pravom glasa);

6) akcionar ciljnog društva je zakoniti imalac akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

6a) organi upravljanja su direktor, odnosno odbor direktora, nadzorni odbor, izvršni direktori, odnosno izvršni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka;

7) privilegovana informacija je insajderska informacija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

8) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) je pravno lice čije su poslovanje i nadležnost uređeni zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i ovim zakonom;

9) Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) je pravno lice čija je nadležnost uređena zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i ovim zakonom.

Opšta načela

Član 3

Opšta načela ovog zakona su sledeća:

1) svi akcionari ciljnog društva imaju ravnopravan položaj u postupku preuzimanja;

2) ako lice stekne kontrolu nad društvom, ostali akcionari moraju biti zaštićeni tako da mogu pod istim uslovima da prodaju svoje akcije ponuđaču;

3) akcionari ciljnog društva moraju biti potpuno, tačno i blagovremeno obavešteni o ponudi za preuzimanje, kako bi imali dovoljno vremena da ispravno ocene ponudu, definišu svoje interese i donesu odluku o prihvatanju ili odbijanju ponude za preuzimanje;

4) uprava ciljnog društva je dužna da u toku sprovođenja postupka preuzimanja postupa u najboljem interesu akcionara ciljnog društva;

5) ponuđač i ciljno društvo su dužni da postupak preuzimanja sprovedu u najkraćem mogućem roku, kako ciljno društvo ne bi duže vremena od opravdanog bilo sprečeno u svom poslovanju;

6) ponuđač i druga lica koja učestvuju u postupku preuzimanja ne smeju svojim delovanjem na tržištu izazvati poremećaje koji bi za posledicu imali veštačko podizanje ili smanjivanje cena akcija ciljnog društva.

Zajedničko delovanje

Član 4

Lica koja zajednički deluju su lica koja sarađuju na osnovu sporazuma, izričitog ili prećutnog, usmenog ili pismenog, čiji je cilj sticanje akcija s pravom glasa, usklađeno ostvarivanje prava glasa ili sprečavanje drugog lica u sprovođenju postupka preuzimanja.

Za sledeća lica se smatra da deluju zajednički:

1) članovi organa upravljanja društava koja deluju zajednički;

2) članovi organa upravljanja sa društvima u kojima su članovi tih organa.

Zajedničkim delovanjem, u smislu ovog zakona, smatra se i kada društvo za upravljanje upravlja sa više investicionih, odnosno dobrovoljnih penzijskih fondova.

Fizička i pravna lica deluju zajednički i kad jedno od njih, posredno ili neposredno, kontroliše drugo ili druga pravna lica.

U smislu stava 4. ovog člana, smatra se da fizičko, odnosno pravno lice kontroliše pravno lice ako ima:

1) posredno ili neposredno 25% i veće učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica;

2) posredno ili neposredno 25% i više glasačkih prava na skupštini akcionara pravnog lica;

3) pravo upravljanja, odnosno vođenja poslovne i finansijske politike pravnog lica na osnovu ovlašćenja iz statuta, sporazuma ili ugovora;

4) posredno ili neposredno preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

Privredna društva deluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu ovog zakona i zakona kojim se uređuju privredna društva.

Smatra se da fizička lica deluju zajednički ako su bračni drugovi, roditelji i potomci, usvojilac i usvojenici, staralac, štićenici i potomci štićenika, srodnici do trećeg stepena srodstva u pobočnoj liniji, uključujući i srodstvo po tazbini.

Prilikom utvrđivanja zajedničkog delovanja iz stava 1. ovog člana, Komisija naročito uzima u obzir sledeće okolnosti:

1) vreme ili period sticanja akcija;

2) mesto sticanja;

3) način sticanja;

4) odredbe ugovora o sticanju;

5) vrednost stečenih akcija;

6) transakcije finansiranja sticanja akcija;

7) predlaganje i glasanje za imenovanje ili razrešenje većine članova organa upravljanja.

Način zajedničkog delovanja

Član 5

Uspostavljanje odnosa zajedničkog delovanja iz člana 4. ovog zakona izjednačeno je sa sticanjem akcija s pravom glasa.

Akcijama s pravom glasa sticaoca dodaju se akcije s pravom glasa lica koja s njim zajednički deluju.

Kad obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog delovanja iz člana 4. ovog zakona ili u slučaju kad jedno od lica koja zajednički deluju stekne akcije tako da tim sticanjem nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svako od tih lica obavezno je da objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom, a smatra se da je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje ispunjena ako ponudu objavi bilo koje od lica koja zajednički deluju.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ciljno društvo ne može biti ponuđač.

Utvrđivanje broja i procenta akcija s pravom glasa

Član 5a

Pri utvrđivanju broja akcija s pravom glasa ciljnog društva koje poseduje ponuđač i lica koja s njim deluju zajednički, u skladu sa ovim zakonom, sabiraju se akcije s pravom glasa ciljnog društva:

1) koje su ta lica stekla;

2) koje su ta lica prenela na treće lice kao obezbeđenje, osim ako treće lice ima ovlašćenje da samostalno ostvaruje pravo glasa iz tih akcija nezavisno;

3) za koje je u korist tih lica uspostavljeno pravo plodouživanja;

4) koje ponuđač može steći izjavom volje kao npr. opcija za kupovinu akcija;

5) koje su tim licima poverene kao punomoćniku, ako oni mogu pravo glasa iz tih akcija ostvarivati samostalno, po svojoj oceni, bez posebnog uputstva akcionara.

U smislu ovog zakona, procenat akcija s pravom glasa u ciljnom društvu izračunava se u odnosu na sve akcije ciljnog društva koje su izdate kao akcije s pravom glasa, uključujući i sopstvene akcije ciljnog društva i akcije kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno ili ograničeno zakonom ili pravnim poslom.

U smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se da su akcije s pravom glasa stečene na jedan od sledećih načina:

1) danom zaključenja transakcije, kada se akcije stiču na regulisanom tržištu, odnosno MTP-u;

2) danom upisa na vlasnički račun u Centralnom registru;

3) kada je to relevantno, danom zaključenja pravnog posla ili nastankom drugog pravnog osnova za prenos akcija, nezavisno od momenta prenosa akcija u Centralnom registru, kao i nezavisno od toga što je pravni posao zaključen pod odložnim uslovom.

Pod istim uslovima, smatra se da su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekli akcije s pravom glasa i kada, umesto akcija, steknu depozitne potvrde koje predstavljaju vlasništvo određenog broja akcija ciljnog društva. Prilikom sticanja ovih potvrda, odredbe stava 1. tačka 4) ovog člana shodno se primenjuju.

Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje

Član 6

Lice je obavezno da objavi ponudu za preuzimanje kada neposredno ili posredno, samostalno ili zajednički delujući, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva, tako da zajedno sa akcijama koje je već steklo, pređe prag od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva (kontrolni prag).

Nakon prelaska kontrolnog praga i objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno nakon objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa članom 8. stav 7. ovog zakona, sticalac je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili zajednički delujući, neposrednim ili posrednim sticanjem akcija sa pravom glasa ciljnog društva poveća procenat prava glasa za više od 10% (dodatni prag).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, sticalac je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili zajednički delujući, neposrednim ili posrednim sticanjem akcija sa pravom glasa ciljnog društva poveća učešće za manje od 10%, ako tim sticanjem prelazi prag od 75% prava glasa (konačni prag).

Obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva nema sticalac koji nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa stavom 1. i/ili 2. ovog člana poseduje najmanje 75% akcija sa pravom glasa.

Posrednim sticanjem akcija s pravom glasa iz stava 1. ovog člana smatra se sticanje kontrole u smislu člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona.

Dan sticanja akcija iz st. 1-4. ovog člana određuje se u skladu sa članom 5a stav 3. ovog zakona.

Kada nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, lica iz st. 1-3. ovog člana dužno je da, u roku od dva radna dana, objavi obaveštenje o nameri preuzimanja i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Centralnom registru, Komisiji i ciljnom društvu, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Obaveštenje iz stava 7. ovog člana mora sadržati podatke iz člana 20. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, kao i izjavu ponuđača da će u zakonom propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje.

Obaveza obaveštavanja iz stava 7. ovog člana na odgovarajući način primenjuje se uvek kad za ponuđača nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Zabranjene ponude

Član 7

Zabranjeno je svako javno objavljivanje ponude za preuzimanje koja nije u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Član 8

Sticalac nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje ako:

1) stekne akcije ciljnog društva nasleđivanjem;

2) stekne akcije ciljnog društva deobom zajedničke imovine bračnih drugova;

3) stekne akcije samo privremeno u obavljanju registrovane delatnosti preuzimanja (pokroviteljstva) emisije ili preprodaje hartija od vrednosti na tržištu, pod uslovom da preuzimalac emisije, odnosno pokrovitelj ne koristi pravo glasa po osnovu stečenih akcija;

4) stekne akcije ciljnog društva u stečajnom postupku;

5) stekne akcije ciljnog društva u postupku pripajanja privrednih društava, ali isključivo kada samo jedno od privrednih društava koja učestvuju u postupku pripajanja ima akcije ciljnog društva;

6) stekne akcije promenom pravne forme privrednog društva;

7) prenosom akcija ciljnog društva nije došlo do promene lica koje ostvaruje kontrolu nad ciljnim društvom u smislu člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona ili ako stekne akcije prenosom radi restrukturiranja unutar holdinga;

8) stekne akcije u novom društvu, koje je nastalo spajanjem postojećih društava ili podelom postojećeg društva, pod uslovom da su zaštićena sva prava nesaglasnih akcionara preostalih društava;

9) je isključivi cilj sticanja akcija obezbeđenje potraživanja koje ponuđač ima prema društvu, pod uslovom da poverilac ne koristi pravo glasa po osnovu stečenih akcija;

10) akcije ciljnog društva stiče Republika, odnosno lica sa kojima Republika zajednički deluje;

11) nakon sprovedene ponude za preuzimanje stekne akcije ciljnog društva prenosom između lica koja su delovala zajednički u ponudi za preuzimanje;

12) sticanjem akcija ciljnog društva poseduje procenat akcija s pravom glasa koji je jednak ili manji od procenta akcija koji poseduje drugi akcionar ciljnog društva koji je objavio ponudu za preuzimanje;

13) stekne akcije ciljnog društva u postupku povećanja osnovnog kapitala novim ulozima ili iz neto imovine ciljnog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, a skupština ciljnog društva na kojoj se donosi predmetna odluka tročetvrtinskom većinom prisutnih, ne računajući glasove sticaoca i lica koja sa njim deluju zajednički, odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa ciljnog društva bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim sticanjem akcija s pravom glasa za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;

14) je stekao više od 25% akcija ciljnog društva s pravom glasa pre stupanja na snagu ovog zakona;

15) kada je to propisano drugim zakonom.

Kada Akcionarski fond stiče akcije ciljnog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje.

Sticalac nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada stiče akcije u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija, i to:

1) od Akcionarskog fonda, samostalno ili zajedno sa akcijama pojedinačnih akcionara koje se zajedno nude na prodaju istovremeno sa akcijama Akcionarskog fonda;

2) od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

3) od Fonda za razvoj Republike Srbije;

4) od Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5) od Registra akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije.

Ako aktom Vlade nije drukčije određeno, odredbe ovog zakona ne primenjuju se:

1) na prenos svojine bez naknade na akcijama koje su izdale banke, sa državne zajednice Srbija i Crna Gora na Republiku po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba ("Službeni list SRJ", br. 36/02 i 7/03);

2) na sticanje akcija koje su izdale banke kad je zakoniti imalac tih akcija Republika po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba ("Službeni list SRJ", br. 36/02 i 7/03) i Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list SRJ", broj 36/02);

3) na sticanje akcija koje su izdale banke, kad je zakoniti imalac tih akcija Republika;

3a) na sticanje akcija koje su izdale banke u postupku povećanja kapitala isključivo u slučaju realizacije plana oporavka, restrukturiranja banke, odnosno po nalogu Narodne banke Srbije;

4) na sticanje akcija koje su izdale banke, kad je u skladu sa zakonom, zakoniti imalac tih akcija Agencija za osiguranje depozita;

5) na sticanje akcija koje su izdale banke, kada su zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pisanoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu;

6) na sticanje akcija koje su izdala društva za osiguranje, kada zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pisanoj formi, ovlaste Agenciju za osiguranje depozita da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;

6a) na sticanje akcija koje su izdala društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u postupku povećanja kapitala i to isključivo zbog sprovođenja programa mera za obezbeđenje solventnosti, odnosno po nalogu Narodne banke Srbije;

7) sticanje akcija koje su izdale banke, kad se ta trgovina vrši u postupku unovčenja imovine banaka u stečaju, odnosno likvidaciji u kojima funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita;

8) sticanje akcija Centralnog registra, berzi i drugih lica u finansijskom sektoru, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje banaka, kad je zakoniti imalac tih akcija Republika;

9) sticanje akcija Centralnog registra, berzi i drugih lica u finansijskom sektoru, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje banaka, kada su zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pisanoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu.

Lica iz st. 1, 3. i 4. ovog člana koja su izuzeta od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da o korišćenju izuzetka odmah, a najkasnije u roku od četiri dana od dana nastanka okolnosti iz st. 1, 3. i 4. ovog člana, obaveste Komisiju.

Obaveštenje o korišćenju izuzetka iz stava 5. ovog člana mora da sadrži:

1) osnovne podatke o sticaocu i ciljnom društvu;

2) izuzetak na koji se sticalac poziva;

3) opis okolnosti koje se odnose na korišćenje izuzetka;

4) spisak lica sa kojima sticalac deluje zajednički u odnosu na ciljno društvo;

5) dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti koje se odnose na korišćenje konkretnog izuzetka.

Na sticaoca akcija iz ovog člana, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva, primenjuju se odredbe ovog zakona o obavezi objavljivanja ponude za preuzimanje i postupku preuzimanja.

II PONUDA ZA PREUZIMANJE

Dobrovoljna ponuda za preuzimanje

Član 9

Ako lice nije obavezno da objavi ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona, a ipak namerava da objavi ponudu za preuzimanje, istu može objaviti samo pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ponuđač je obavezan da objavi obaveštenje o nameri za preuzimanje u skladu sa članom 12. ovog zakona.

Objavljivanjem obaveštenja iz stava 2. ovog člana, za ponuđača nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje pod uslovima i način određen ovim zakonom.

Objavljivanje ponude i pravo glasa

Član 10

Od dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja do dana objavljivanja izveštaja o preuzimanju, akcije ponuđača i akcije lica koja s njim zajednički deluju ne daju pravo glasa.

Uslovna i bezuslovna ponuda za preuzimanje

Član 11

Uslovna ponuda za preuzimanje je ponuda kojom ponuđač traži sticanje označenog najmanjeg broja, odnosno procenta akcija s pravom glasa ciljnog društva kao minimuma koji on želi da stekne, tako da ona prestaje da ga obavezuje ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje.

Samo dobrovoljna ponuda može biti uslovna.

U slučaju uslovne ponude iz stava 1. ovog člana zabranjeno je da ponuđač, odnosno zajednički sticalac, ponuđačeva podređena društva, društva koje neposredno ili posredno kontroliše lice koje kontroliše i ponuđača, ili lica koja pružaju usluge ponuđaču u vezi sa preuzimanjem, svojim delovanjem utiču na ispunjenje tog uslova.

Kada je ponuđač uslovio ponudu sticanjem u njoj označenog najmanjeg broja akcija ciljnog društva, pa taj broj nije stekao do isteka roka za njeno prihvatanje, ne sme da kupi ni akcije koje su mu akcionari ciljnog društva položili na račun, već je dužan da im ih vrati o svom trošku najkasnije u roku od tri radna dana pošto je od Centralnog registra dobio potvrdu o takvom ishodu ponude.

Kada je ponuđač uslovio ponudu sticanjem u njoj označenog najmanjeg broja akcija ciljnog društva, i taj broj stekao do isteka roka za njeno prihvatanje, dužan je da kupi sve akcije koje su mu akcionari ciljnog društva položili na račun preko tog broja pod uslovima iz ponude.

Bezuslovna ponuda za preuzimanje je ona u kojoj nije izričito i jasno označen uslov.

Objavljivanje namere o preuzimanju

Član 12

Ponuđač je obavezan da u roku od dva radna dana od dana nastanka obaveze preuzimanja objavi obaveštenje o nameri preuzimanja, na način na koji se u skladu sa ovim zakonom objavljuje ponuda za preuzimanje iz člana 18. ovog zakona.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora sadržati podatke iz člana 20. stav 1. ovog zakona.

Obaveštenje o nameri preuzimanja, na osnovu kojeg Komisiji podnosi zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuđač ne može nakon podnošenja zahteva menjati niti povući.

Podnošenje zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i njenih izmena

Član 13

Ponuđač je obavezan da u roku od 15 radnih dana od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje podnese Komisiji zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, samu ponudu, skraćeni tekst ponude, tekst obaveštenja o nameri za preuzimanje i isprave iz člana 20. stav 2. ovog zakona.

Komisija će o zahtevu iz stava 1. ovog člana doneti rešenje u roku od deset radnih dana od dana prijema urednog zahteva i o tome obavestiti Centralni registar.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada Komisija sarađuje sa organima nadležnim za zaštitu konkurencije, sprečavanje pranja novca i drugim organima, a radi sprečavanja poremećaja na tržištu kapitala u Republici, rok za donošenje rešenja za odobrenje zahteva za objavljivanje ponude za preuzimanje se može produžiti do deset radnih dana, od dana prijema urednog zahteva.

Ponuđač je dužan da Komisiji podnese zahtev za odobrenje objavljivanja izmene ponude za preuzimanje, najkasnije tri radna dana pre isteka roka trajanja ponude.

Komisija donosi rešenje o podnetom zahtevu za odobrenje objavljivanja izmene ponude za preuzimanje u roku od dva radna dana od dana prijema urednog zahteva i o tome obaveštava Centralni registar.

Rešenja iz st. 2. i 5. ovog člana Komisija donosi kada utvrdi:

1) potpunost i verodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava podnetih uz zahtev za odobrenje objavljivanja ponude, u skladu sa članom 20. ovog zakona;

2) da je cena u ponudi za preuzimanje utvrđena u skladu sa ovim zakonom;

3) da je ponuđač u slučaju izmene ponude u cilju povećanja cene osigurao sredstva za podmirenje, u skladu sa članom 16. ovog zakona.

Prilikom odlučivanja o zahtevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i njene izmene, Komisija ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

Ukoliko prilikom odlučivanja o zahtevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i njene izmene, Komisija utvrdi određene nepravilnosti, naložiće ponuđaču da uredi zahtev i dostavi dokumentaciju koja nedostaje i utvrdiće rok u kome je dužan to da učini.

Ako ponuđač, u ostavljenom roku ne postupi po zahtevu Komisije, Komisija će doneti zaključak kojim se zahtev ponuđača odbacuje.

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.

Izmena ponude

Član 14

Ponuda za preuzimanje se ne može menjati, osim u cilju poboljšanja.

Poboljšanjem ponude se smatra povećanje cene, odnosno povlačenje uslova iz člana 11. stav 1. ovog zakona.

Cena u ponudi za preuzimanje se ne može snižavati.

Saglasnost

Član 15

Kada su predmet preuzimanja banke, osiguravajuća društva ili davaoci finansijskog lizinga ponuđač istovremeno sa podnošenjem zahteva za odobrenje objavljivanja ponude Komisiji, podnosi i saglasnost Narodne banke Srbije, odnosno drugog nadležnog organa, u slučaju kada je to propisano posebnim zakonom.

Obezbeđenje sredstava

Član 16

Pre podnošenja zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuđač je obavezan da obezbedi neophodna sredstva za kupovinu akcija na jedan od sledećih načina:

- da na poseban račun kod banke izdvoji novčana sredstva i položi hartije od vrednosti iz člana 22. stav 13. ovog zakona na poseban račun kod Centralnog registra, koja su potrebna za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje;

- da sa bankom zaključi ugovor o odobrenom kreditu za tu namenu;

- da obezbedi neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv za iznos potreban za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje.

Ponuđač je dužan da obezbeđenje sredstava na način iz stava 1. ovog člana ugovori s drugom bankom, sa kojom nije međusobno povezana kapitalom u smislu odredaba člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona.

Rok trajanja bankarske garancije iz stava 1. alineja 3. ovog člana ne može biti kraći od pet dana od poslednjeg dana roka za plaćanje akcija iz člana 21. stav 2. ovog zakona.

Ponuđač ne sme raspolagati novčanim sredstvima koja su, radi obezbeđenja isplate deponovanih akcija, izdvojena na poseban račun, osim radi isplate deponovanih akcija, te je obavezan da obezbedi Komisiji mogućnost uvida u stanje na posebnom računu.

Ponuđač ne sme raspolagati hartijama od vrednosti iz člana 22. stav 13. ovog zakona koja su, radi osiguranja isplate deponovanih akcija, izdvojena na poseban račun kod Centralnog registra, osim radi isplate deponovanih akcija, te je obavezan da osigura Komisiji mogućnost samostalnog uvida u stanje na posebnom računu. Zabrana raspolaganja hartijama od vrednosti iz člana 22. stav 13. ovog zakona ne sme trajati kraće od pet dana od poslednjeg dana roka za plaćanje akcija.

Po isteku roka važenja ponude za preuzimanje, odnosno nakon isteka roka za plaćanje, ponuđač može sa posebnog računa podići višak iznad sredstava potrebnih za plaćanje deponovanih akcija tek nakon izvršenja svih obaveza nastalih po osnovu stečenih akcija ciljnog društva.

Ponuđač ne sme, u toku trajanja ponude za preuzimanje, da menja uslove ugovora o posebnom računu ili ugovora o odobrenom kreditu, odnosno ugovora o bankarskoj garanciji za plaćanje svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje, osim u slučaju poboljšanja ponude.

Ako je ponuđač lice sa prebivalištem, odnosno sedištem van teritorije Republike, dužan je da sredstva iz stava 1. alineja 1. ovog člana položi na račun kod banke sa sedištem u Republici, ili da obezbeđenja iz stava 1. al. 2. i 3. ovog člana pribavi od banke sa sedištem u Republici.

Obezbeđenje poslova deponovanja akcija

Član 17

Pre podnošenja zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuđač je obavezan da otvori poseban račun hartija od vrednosti kod Centralnog registra, a preko člana Centralnog registra, na koji akcionari ciljnog društva polažu svoje akcije radi prihvatanja ponude za preuzimanje.

Ponuđač je u obavezi da zaključi ugovor sa članom Centralnog registra o vođenju posebnog računa hartija od vrednosti (depo račun) ponuđača i sprovođenju postupka ponude za preuzimanje akcija.

Prilikom zaključenja ugovora iz stava 2. ovog člana, ponuđač je dužan da preko člana Centralnog registra koji deluje u ime i za račun ponuđača, Centralnom registru dostavi sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponovanja akcija, podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena i druge potrebne podatke propisane pravilima o deponovanju akcija i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Svaku izmenu ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da odmah dostavi Centralnom registru.

Ništavo je sticanje akcija ciljnog društva nakon objavljivanja ponude za preuzimanje, ako su akcije položene na račun koji nije ponuđačev poseban račun otvoren kod Centralnog registra.

Objavljivanje ponude

Član 18

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje i svaku izmenu ponude ponuđač je obavezan da odmah nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno izmene ponude za preuzimanje, objavi u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike, a može je objaviti i na svojoj internet stranici.

Kopiju objavljenog teksta ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.

Ponudu za preuzimanje i svaku izmenu ponude ponuđač je obavezan da dostavi ciljnom društvu, regulisanom tržištu, odnosno MTP na kojem se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kad je dao nalog za objavljivanje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Centralni registar je dužan da objavi ponudu na svojoj internet stranici, kao i da omogući ponuđaču uvid u podatke koji se odnose na akcionare, počev od dana dobijanja rešenja o odobrenju ponude za preuzimanje od Komisije.

Rok važenja ponude se računa od dana objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno skraćenog teksta ponude, u jednim dnevnim novinama iz stava 1. ovog člana.

Komisija bliže propisuje formu i sadržinu skraćenog teksta ponude za preuzimanje.

Zabrana oglašavanja i vršenja uticaja na akcionare

Član 19

Nakon što ponuđač objavi ponudu za preuzimanje, svakom licu, bez obzira da li je učesnik u preuzimanju (ponuđač, akcionar, ciljno društvo, organ upravljanja ciljnog društva i organ upravljanja ponuđača ako je privredno društvo) ili treće lice, zabranjeno je da direktno ili oglašavanjem putem sredstava javnog informisanja vrši uticaj na akcionare ciljnog društva nuđenjem ili obećanjem poklona, usluge, imovinske ili druge koristi.

Obavezna sadržina ponude za preuzimanje

Član 20

Ponuda za preuzimanje mora da sadrži:

1) poslovno ime, matični broj, sedište i adresu ciljnog društva;

2) poslovno ime, matični broj, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje i opis načina zajedničkog delovanja;

3) određenje vrste i broja akcija koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, uključujući broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, o svim akcijama ciljnog društva koje pripadaju ponuđaču, uključujući i akcije lica s kojima ponuđač zajednički deluje;

4) jasnu izjavu da se ponuda daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija s pravom glasa, te da se ponuđač obavezuje da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima;

5) cenu koju se ponuđač obavezuje da plati po akciji, rok i način plaćanja;

6) izvore i načine obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija;

7) poslovno ime, sedište i adresu ovlašćenog investicionog društva, člana Centralnog registra;

8) rok važenja ponude za preuzimanje;

9) detaljna uputstva o načinu deponovanja akcija i drugim pravima i obavezama akcionara koji deponuju akcije, a posebno o pravu akcionara da povlačenjem akcija iz depozita odustane od prihvata ponude za preuzimanje;

10) određivanje ciljeva ponuđača i njegovih namera u vezi sa ciljnim društvom koje se preuzima u slučaju uspeha ponude za preuzimanje;

11) ostale uslove ponude određene ovim zakonom ili aktima Komisije.

Uz ponudu, koju dostavlja Komisiji, ponuđač je obavezan da priloži u originalu ili overenoj kopiji sledeće isprave:

1) dokumenta o pravnim poslovima kojima su ponuđač i lica koja s njim deluju zajednički stekli akcije ciljnog društva u razdoblju od jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u slučaju sticanja i otuđenja akcija suprotno odredbi člana 36. ovog zakona i isprave o tim pravnim poslovima, kao i izjavu ponuđača i lica koja s njim deluju zajednički da, osim navedenih pravnih poslova, nisu zaključili druge pravne poslove u cilju sticanja akcija ciljnog društva;

2) bankarsku garanciju ili ugovor o kreditu, odnosno ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati novčanih sredstava, odnosno polaganju hartija od vrednosti za plaćanje akcija, u smislu člana 16. stav 1. ovog zakona;

3) ugovor sa članom Centralnog registra o obavljanju poslova deponovanja akcija;

4) saglasnost Narodne banke Srbije, kada su predmet preuzimanja akcije banaka, davaoca finansijskog lizinga i osiguravajućih društava;

5) saglasnost nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to propisano;

6) ako je ponuđač pravno ili fizičko lice sa sedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inostranstvu:

- izjavu kojom imenuje punomoćnika (poslovno ime, sedište, adresa, odnosno ime i prezime, adresa) za dostavu pismena u Republici, s tim da punomoćnik može biti advokat, banka ili investiciono društvo,

- izvod iz registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresa, popis osoba ovlašćenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, u prevodu na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;

7) potvrdu regulisanog tržišta, odnosno MTP, izdatu na zahtev ponuđača, o prosečnoj ceni akcija, obimu trgovanja i broju trgovačkih dana shodno članu 22. st. 1, 2. i 6. ovog zakona;

8) elaborat o proceni fer vrednosti akcija ciljnog društva, urađen od strane nezavisnog ovlašćenog revizora sa poslednje objavljene liste revizora koju utvrđuje Komisija, u situaciji kada akcije nisu likvidne, shodno članu 22. stav 3, odnosno stav 6. ovog zakona, pri čemu se fer vrednost akcija ciljnog društva procenjuje na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u slučaju iz člana 22. stav 6. ovog zakona dodatno i na dan podnošenja zahteva;

9) dokaz o uplati naknade;

10) ostalu dokumentaciju na zahtev Komisije.

Rok važenja ponude za preuzimanje

Član 21

Rok važenja ponude iznosi najmanje 21 dan, a najduže 45 dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje u jednim dnevnim novinama iz člana 18. stav 1. ovog zakona. U slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda za preuzimanje rok prvobitne ponude se produžava do isteka roka važenja konkurentskih ponuda.

U slučaju objavljivanja izmene ponude za preuzimanje, rok važenja ponude se produžava za sedam dana, s tim da ukupan rok važenja ponude ne može biti duži od 60 dana, osim u slučaju produženja roka zbog objavljivanja konkurentskih ponuda, kada ukupan rok važenja svih ponuda ne može biti duži od 70 dana.

Ako poslednji dan roka važenja ponude za preuzimanje pada u neradni dan (subota, nedelja, državni ili verski praznik), poslednji dan roka važenja ponude za preuzimanje smatraće se prvi sledeći radni dan.

Cena u ponudi za preuzimanje

Član 22

Kada je obim trgovanja akcijama ciljnog društva u periodu od šest meseci koji prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, i kada se najmanje u tri meseca tog perioda trgovalo u više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou uz ostvaren obim trgovanja koji je iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, akcije ciljnog društva smatraju se likvidnim u smislu ovog zakona.

Kada su akcije s pravom glasa ciljnog društva likvidne u skladu sa stavom 1. ovog člana, ponuđač je obavezan da u ponudi za preuzimanje ponudi najmanje višu cenu od sledećih cena:

1) prosečna ponderisana cena akcija s pravom glasa u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na regulisanom tržištu, odnosno MTP;

2) najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Kada akcije s pravom glasa ciljnog društva nisu likvidne u skladu sa stavom 1. ovog člana ili nisu uključene u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, ponuđač je obavezan da ponudi akcionarima najmanje najvišu vrednost od sledećih vrednosti:

1) najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;

2) knjigovodstvena vrednost akcija s pravom glasa utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja ciljnog društva;

3) procenjena fer vrednost akcija s pravom glasa na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Izuzetno od načina određivanja cene u ponudi za preuzimanje iz st. 2. i 3. ovog člana, kada sticalac stekne najmanje 25% akcija sa pravom glasa od lica iz člana 8. stav 3. i stav 4. tač. 3), 4), 5), 6) i 7), u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva u periodu od naredne dve godine, dužan je da objavi ponudu za preuzimanje po ceni koja ne može biti niža od cene po kojoj je kupio navedeni paket akcija.

Ako ponuđač, odnosno lica koja s njim zajednički deluju, suprotno odredbama člana 36. ovog zakona, stekne ili otuđi akcije s pravom glasa ciljnog društva po višoj ceni od cene propisane odredbama ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi višu cenu.

Ako ponuđač zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz člana 13. stav 1. ovog zakona, dužan je da ponudi prosečnu ponderisanu cenu akcija obračunatu za šest meseci koji prethode danu podnošenja zahteva ukoliko su akcije likvidne u navedenom periodu, odnosno procenjenu vrednost na dan podnošenja zahteva kada su akcije nelikvidne, ukoliko su te cene više od cene iz stava 2, odnosno stava 3. ovog člana.

Ako ponuđač ili lice koje s njim zajednički deluje u roku od jedne godine od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva koje su bile predmet ponude, po ceni koja je viša od cene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u ceni u roku od sedam dana od dana sticanja.

Ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni su da o sticanju akcija ciljnog društva iz stava 7. ovoga člana odmah, a najkasnije sledeći radni dan od dana sticanja, obaveste Komisiju, ciljno društvo i regulisano tržište, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva. Obaveštenje mora da sadrži podatke o ponuđaču i licima sa kojima zajednički deluje (poslovno ime, adresa i sedište), period u kome je trajalo deponovanje akcija u sprovedenoj ponudi za preuzimanje, broju deponovanih, isplaćenih i preuzetih akcija u sprovedenom postupku preuzimanja, podatke o apsolutnom i relativnom broju akcija koje poseduju ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje pre i nakon sticanja, ceni u sprovedenoj ponudi, razlici u ceni koja će se isplatiti u roku od sedam dana i detaljno obrazloženje okolnosti nastanka obaveze isplate razlike u ceni. Uz obaveštenje dostavljeno Komisiji potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz koje će biti vidljiva cena sticanja i razlika u ceni koja se mora isplatiti akcionarima.

Ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana isplate, obaveste Komisiju o isplati razlike u ceni akcionarima. Uz obaveštenje mora biti priložena dokumentacija iz koje će biti vidljiva cena sticanja, razlika u ceni koja je isplaćena akcionarima, spisak akcionara kojima je ta razlika isplaćena, kao i dokumentacija iz koje proizlazi da je ta razlika isplaćena akcionarima.

Obaveza iz stava 7. ovog člana ne odnosi se na sticanje akcija s pravom glasa u slučaju statusnih promena, povećanja osnovnog kapitala ciljnog društva novim ulozima i povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Ponuđač ne može da snižava ponuđenu cenu niti da menja ponudom određen način i rok plaćanja, ali može da povisi ponuđenu cenu. Za svaku akciju iste klase ponuđač mora da plati istu cenu.

Ako ponuđač povisi ponuđenu cenu, mora da obezbedi i sredstva za pokriće tog dela iznosa, a u skladu sa odredbama člana 16. ovog zakona.

Naknada za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje može biti ponuđena u novcu, odnosno u hartijama od vrednosti koje su predviđene zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i u dužničkim hartijama koje izdaju Republika i Narodna banka Srbije.

U slučaju da se na ime naknade iz stava 13. ovog člana nude i novčana sredstva i hartije od vrednosti, proporcionalni odnos novčanih sredstava i hartija od vrednosti ponuđač može slobodno da strukturira.

Hartije od vrednosti iz stava 13. ovog člana moraju da budu iste vrste i klase kao i akcije koje su predmet ponude za preuzimanje, uključene u trgovanje na odgovarajuće tržište najmanje istog stepena transparentnosti i ne smeju da budu pod teretom.

Kada ponuđač, kome je obaveza nastala u skladu sa odredbama člana 6. ovog zakona, nudi naknadu u hartijama od vrednosti ili kombinaciji hartija od vrednosti i novca, obavezan je da ponudi i novčanu naknadu kao alternativu.

Kada su predmet ponude preferencijalne akcije, na utvrđivanje cene koju je ponuđač obavezan da ponudi akcionarima shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Komisija propisuje bliže uslove pod kojima ponuđač može ponuditi naknadu za preuzimanje i način utvrđivanja naknade.

Konkurentska ponuda za preuzimanje

Član 23

Konkurentska ponuda za preuzimanje je ponuda koju, u skladu sa odredbama ovog zakona, može podneti svako pravno ili fizičko lice (konkurent) i to samo nakon objavljivanja i u periodu trajanja prve ponude za preuzimanje.

Konkurent ne može biti lice koje zajednički deluje sa ponuđačem u smislu člana 4. ovog zakona, kao ni lice koje deluje u ime ponuđača u postupku preuzimanja.

Zahtev za odobrenje konkurentske ponude se podnosi najkasnije jedan radni dan pre isteka roka važenja prve ponude.

Komisija o podnetom zahtevu iz stava 3. ovog člana donosi rešenje istog dana.

Konkurent je dužan da odmah po prijemu rešenja Komisije iz stava 4. ovog člana, a najkasnije poslednjeg dana važenja prve ponude, objavi svoju ponudu u skladu sa članom 18. ovog zakona.

U slučaju konkurentske ponude ne objavljuje se obaveštenje o nameri preuzimanja.

Svaka izmena konkurentske ponude može se vršiti samo u skladu s odredbama ovog zakona o izmeni ponude za preuzimanje.

Ako je prva ponuda uslovljena najmanjim brojem akcija koje ponuđač treba da stekne, konkurentska ponuda ne sme da glasi na sticanje većeg broja akcija.

Ukoliko u uslovima postojanja konkurentske ponude ponuđači menjaju elemente iz ponuda, dužni su da konačne izmene svih ponuda dostave zapečaćene Komisiji tri radna dana pre isteka ukupnog roka važenja svih ponuda.

Nedopušteno objavljivanje namere sticanja

Član 24

Nakon što ponuđač objavi ponudu za preuzimanje, trećim licima nije dopušteno da u sredstvima javnog informisanja ili u elektronskim medijima dostupnim javnosti objavljuju nameru sticanja akcija ciljnog društva, već su ta lica dužna da objave konkurentsku ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Povlačenje ponude

Član 25

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju:

1) objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni;

2) stečaja ciljnog društva.

Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje i proizvodi pravno dejstvo danom objavljivanja.

Ponuđač je dužan da o povlačenju ponude odmah obavesti Komisiju, ciljno društvo i Centralni registar.

III OKONČANJE POSTUPKA PREUZIMANJA

Prihvat ponude i rok plaćanja akcija

Član 26

Akcionar prihvata ponudu tako što, do isteka roka važenja ponude, akcije koje su predmet ponude za preuzimanje deponuje kod Centralnog registra.

Rok plaćanja akcija ciljnog društva određuje se u danima od dana isteka roka važenja ponude i iznosi tri radna dana od poslednjeg dana važenja ponude. Ponuđač ne sme da izvrši plaćanje pre isteka roka važenja ponude.

Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvata ponude.

Akcionar može povući akcije iz depozita do isteka roka važenja ponude. Izuzetno, akcionar može povući akcije iz depozita i po isteku tog roka, ako ponuđač ne plati akcije u roku predviđenom za plaćanje akcija. Povlačenje akcija iz depozita znači odustanak od prihvata ponude, odnosno raskid ugovora.

Deponovanje akcija

Član 27

U Centralnom registru akcije se deponuju preknjižavanjem sa računa akcionara ciljnog društva na poseban račun otvoren za potrebe deponovanja akcija radi prihvata ponude za preuzimanje, sa kojeg se vraćaju na račun akcionara u slučaju povlačenja akcija iz depozita.

Upisane, a neuplaćene akcije ne mogu biti predmet deponovanja od strane akcionara.

Odricanje od prava na povlačenje akcija

Član 28

Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje akcija sa računa za deponovanje. Ponuđač ne može da se pozove na izjavu akcionara o odricanju od prava na povlačenje akcija sa računa za deponovanje.

Obaveza informisanja o prilivu akcija

Član 29

Centralni registar je obavezan da, preko svojih članova, ponuđača i ciljno društvo informiše o prilivu akcija ciljnog društva i omogući im uvid u stanje na računu deponovanih hartija od vrednosti, da ih obaveštava o stanju na računu, da im izdaje izvode sa tog računa, da im omogući proveru utvrđenog ishoda preuzimanja i da im pomaže u toj proveri, u skladu sa pravilima svog poslovanja i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Od trenutka kada je za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljno društvo, odnosno Centralni registar obavezan je da sticaocu, na njegov zahtev, omogući uvid u podatke koji se odnose na akcionare i akcije ciljnog društva.

Prenos akcija na osnovu ponude za preuzimanje

Član 30

Ako je akcionar deponovao akcije u skladu s uslovima iz ponude za preuzimanje, dejstvo prihvata ponude za preuzimanje i obaveza ponuđača da plati cenu za deponovane akcije nastaje istekom roka važenja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz člana 11. stav 3. i člana 25. ovog zakona.

Ponuđač ne može da preuzme deponovane akcije, odnosno one ne mogu biti prenete na ponuđača pre isteka roka važenja ponude i dok ne budu plaćene, što utvrđuje Centralni registar.

Propisivanje pravila za deponovanje i preuzimanje akcija

Član 31

Centralni registar propisuje pravila kojima će se bliže urediti deponovanje, plaćanje i preuzimanje akcija sa depo računa, a koja moraju biti u skladu sa principima i standardima koje propisuje Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti (IOSCO).

Izveštaj o preuzimanju

Član 32

Nakon isteka roka važenja ponude za preuzimanje i nakon isteka roka za plaćanje, ponuđač je obavezan da, u roku od jednog radnog dana, objavi izveštaj o preuzimanju na način propisan ovim zakonom za objavljivanje ponude za preuzimanje i da ga odmah, istovremeno dostavi regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Komisiji i ciljnom društvu.

Izveštaj o preuzimanju mora da sadrži podatke o ponuđaču i ciljnom društvu, kada je i kako objavljena ponuda za preuzimanje i njene izmene, koliko je deponovanih akcija ponuđač isplatio i preuzeo, povlačenja iz depozita i sa koliko akcija s pravom glasa ciljnog društva ponuđač ukupno raspolaže nakon preuzimanja deponovanih akcija, uključujući i akcije s pravom glasa koje pripadaju licima koje sa ponuđačem zajednički deluju.

Ako je ponuda uslovljena shodno odredbi člana 11. stav 1. ovog zakona i ako u roku važenja ponude ne bude deponovano dovoljno akcija, Centralni registar je obavezan da odmah o tome obavesti člana Centralnog registra koji vodi račun deponovanja za ponuđača, kao i članove Centralnog registra koji su deponovali akcije po nalogu akcionara, i o tome obavesti Komisiju.

Ponuđač je obavezan da istog dana kada je primio obaveštenje iz stava 3. ovog člana objavi to obaveštenje, na način iz člana 18. stava 1. ovog zakona.

Plaćanje cene akcija i troškovi

Član 33

Ponuđač plaća cenu akcija, snosi sve troškove prenosa akcija, kao i sve ostale troškove koji proizlaze iz ponude, osim troškova deponovanja akcija i povlačenja akcija sa depo računa, koje snosi akcionar ciljnog društva.

Čl. 34 i 35

(Brisano)

Zabrana sticanja i otuđivanja akcija s pravom glasa

Član 36

Od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka važenja ponude, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju ne smeju steći akcije s pravom glasa ciljnog društva, niti se smeju obavezati da će ih steći na drugi način, osim ponudom za preuzimanje, kao što ne smeju ni otuđivati niti se obavezivati da će otuđiti akcije s pravom glasa ciljnog društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju mogu u skladu sa članom 37. stav 3. ovog zakona da otuđuju akcije ciljnog društva ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju obavezni su da najkasnije 30 dana pre nameravanog otuđenja akcija ciljnog društva javno objave obaveštenje da ne nameravaju da sprovedu postupak preuzimanja ciljnog društva, već da imaju nameru da otuđe određeni broj akcija;

2) obaveštenje iz tačke 1) ovog stava mora da sadrži podatke o broju akcija koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju i podatke o broju akcija koje nameravaju da otuđe;

3) ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja objave obaveštenje o svakom otuđenju akcija ciljnog društva, koje sadrži podatke o datumu otuđenja, načinu i ceni otuđenja, broju otuđenih akcija i procentu od ukupno izdatih akcija sa pravom glasa ciljnog društva koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nakon otuđenja.

Formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz stava 2. ovog člana propisuje Komisija.

Pravo glasa po osnovu akcija stečenih suprotno zakonu

Član 37

Ponuđač, odnosno sticalac i lica koja deluju zajednički sa ponuđačem ne mogu ostvariti pravo glasa iz svih stečenih akcija ciljnog društva u sledećim slučajevima:

- kad nakon nastupanja obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, od dana nastanka obaveze do dana izvršenja ove obaveze,

- kada Komisija odbije ili odbaci zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, od dana konačnosti rešenja kojim se odbija ili zaključka kojim odbacuje isti zahtev, do dana prijema rešenja kojim Komisija odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje,

- kad nakon što im je Komisija odobrila objavljivanje ponude, istu ne objave u zakonskom roku, od dana kad su došli u docnju do dana izvršenja ove obaveze.

Kada lice ne može ostvariti pravo glasa u skladu sa stavom 1. ovog člana, skupština ciljnog društva donosi odluke ne uzimajući u obzir akcije s pravom glasa ovog lica pri utvrđivanju kvoruma, odnosno većine za odlučivanje.

Kada lice iz stava 1. ovog člana proda akcije ciljnog društva tako da učešće tog lica i lica sa kojima zajednički deluje u kapitalu ciljnog društva padne ispod 25% akcija sa pravom glasa, o tome bez odlaganja dostavlja obaveštenje Komisiji, koja rešenjem utvrđuje da ova lica imaju pravo glasa iz preostalih akcija s pravom glasa ciljnog društva od dana dostavljanja urednog obaveštenja i ukida meru kojom je naloženo objavljivanje ponude za preuzimanje, o čemu obaveštava Centralni registar.

O donetom rešenju Komisije iz stava 3. ovog člana lice na koje se rešenje odnosi obaveštava javnost.

Formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz st. 3. i 4. ovog člana propisuje Komisija.

Obaveze ciljnog društva

Član 38

Od trenutka objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja do okončanja postupka preuzimanja ciljnog društva, odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva je dužan da pismenim putem upozna zaposlene u ciljnom društvu o ponudi za preuzimanje.

U toku trajanja postupka preuzimanja odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva može da traži konkurentsku ponudu za preuzimanje.

Od trenutka objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja do okončanja postupka preuzimanja ciljnog društva odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva:

1) ne može da koristi statutom dato ovlašćenje da izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital ciljnog društva;

2) ne sme da donosi odluke o preduzimanju vanrednih poslova niti odluke o zaključenju ugovora koji bi znatno promenili stanje imovine ili obaveza ciljnog društva, odnosno može preduzeti samo uobičajene poslove u vezi sa delatnošću ciljnog društva;

3) ne sme da donese odluku da društvo stekne ili otuđi sopstvene akcije;

4) ne sme da objavi ponudu za preuzimanje nekog drugog akcionarskog društva.

Uprava ciljnog društva može preduzimati poslove iz stava 3. ovog člana isključivo uz prethodnu saglasnost skupštine akcionara, koja o tim pitanjima odlučuje prostom većinom.

Zabrana ograničenja u pogledu broja glasova i članova uprave

Član 39

Od trenutka objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja do okončanja postupka preuzimanja ciljno društvo ne sme u osnivačkom aktu ili statutu predvideti ograničenja u pogledu broja glasova koje nose akcije s pravom glasa, a ukoliko su takva ograničenja već predviđena u osnivačkom aktu ili statutu, skupština akcionara ih može prostom većinom staviti van snage.

Nakon okončanja postupka preuzimanja skupština akcionara može prostom većinom staviti van snage odredbe osnivačkog akta ili statuta kojima su predviđena ograničenja koja se odnose na mandat i izbor članova organa upravljanja.

Izjava odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, odnosno izvršnog i upravnog odbora kod banaka

Član 40

U roku od 10 dana od objavljivanja ponude za preuzimanje odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva obavezan je da objavi svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, na isti način na koji je objavljena ponuda za preuzimanje.

U svom mišljenju odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva obavezan je da uzme u obzir ponudu za preuzimanje u celini, a posebno u odnosu na cenu koju se ponuđač obavezuje da plati po akciji, kao i ciljeve ponuđača i njegove namere u vezi s ciljnim društvom koje se preuzima i da jasno iskaže svoj stav da li podržava ili ne ponudu za preuzimanje.

Pre objave mišljenja iz stava 1. ovoga člana, odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva je dužan da u roku od tri dana od dana objave ponude za preuzimanje, obavesti zaposlene ciljnog društva, koji u roku od pet dana od dana kada im je ono predočeno, mogu dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje.

Komisija može propisati bliže način na koji zaposleni ciljnog društva mogu dati svoje mišljenje.

Ukoliko odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka u roku iz stava 3. ovog člana dobije mišljenje predstavnika zaposlenih o ponudi za preuzimanje, obavezan je da ga objavi istovremeno sa svojim mišljenjem.

Ako mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje zaposlenih sadrži netačne informacije ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, lica koja su učestvovala u izradi mišljenja, biće solidarno odgovorna akcionarima za štetu ukoliko su znala ili trebala znati da su te informacije netačne ili dovode u zabludu.

Osim objavljivanja mišljenja iz stava 1. ovog člana, odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ciljnog društva, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva ne smeju donositi odluke iz okvira svoje nadležnosti kojima bi se na bilo koji način nezakonito sprečilo ili otežalo preuzimanje ili štetno uticalo na poslovanje ciljnog društva u dužem vremenskom periodu.

Ovlašćenja Komisije

Član 41

Komisija obavlja poslove nadzora utvrđene zakonom.

Ciljno društvo, akcionari ciljnog društva, Centralni registar, poslovne banke, investiciona društva, kao i ostala pravna i fizička lica dužni su da, na zahtev Komisije u postupku utvrđivanja obaveze preuzimanja ili zajedničkog delovanja, kao i nadzora u postupku preuzimanja, Komisiji omoguće uvid i dostave dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora.

Centralni registar i ciljno društvo dužni su da Komisiji, na njen zahtev, daju na uvid ili dostave sve podatke o vlasničkom statusu akcionara.

Komisija, svaki njen član i zaposleni podatke i dokumentaciju iz st. 2. i 3. ovog člana, koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, mogu da koriste samo u okviru svoje nadležnosti i dužni su da ih čuvaju kao poslovnu tajnu.

Komisija sarađuje sa organima iz inostranstva nadležnim za nadzor nad preuzimanjem, sa organima nadležnim za zaštitu konkurencije i sprečavanje pranja novca i drugim organima, radi ostvarivanja poslova iz svog delokruga, kao i radi pružanja pomoći tim organima u vršenju njihovih funkcija.

Komisija u rešavanju u upravnim stvarima shodno primenjuje odredbe zakona o opštem upravnom postupku, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Nadzorne mere

Član 41a

Kada utvrdi nepravilnosti, odnosno nezakonitosti Komisija će rešenjem naložiti preduzimanje mera, odnosno izreći meru propisanu ovim zakonom.

Komisija će rešenjem odrediti rok za izvršenje i dostavljanje odgovarajućih dokaza.

Kada utvrdi nepravilnosti, odnosno nezakonitosti Komisija može:

1) utvrditi postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje i naložiti preduzimanje radnji, radi objavljivanja ponude za preuzimanje;

2) utvrditi da lice koje nakon nastupanja obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje u zakonskom roku ne podnese zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje nema pravo glasa nad svim stečenim akcijama ciljnog društva, od dana nastanka obaveze do dana izvršenja ove obaveze, o čemu obaveštava Centralni registar;

3) naložiti izmenu, dopunu ili povlačenje ponude za preuzimanje ili obustaviti postupak preuzimanja i staviti van snage rešenje o odobrenju ponude za preuzimanje;

4) zatražiti dostavljanje ili objavljivanje dodatnih informacija, saopštenja ili ispravki u vezi ponude za preuzimanje;

5) doneti druge mere koje su potrebne radi uklanjanja posledica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji;

6) javno objaviti sve preduzete mere i sankcije koje su izrečene.

Ako ponuđač ne postupi u skladu sa rešenjem Komisije iz stava 1. ovog člana, Komisija može novim rešenjem izreći novu ili istu meru.

Član 41b

Ako ponuđač, nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, nezavisno od toga da li je ista utvrđena rešenjem Komisije u skladu sa odredbama ovog zakona, u zakonskom roku ne podnese uredan zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili mu Komisija odbije ili odbaci zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili nakon što mu je Komisija odobrila zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje, ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način iz ovog zakona, ili ukoliko Komisija obustavi postupak preuzimanja, svaki akcionar ciljnog društva može putem mesno nadležnog privrednog suda zahtevati otkup akcija, pod uslovima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

Ukoliko prema odredbama ovog zakona Komisija treba neku odluku da dostavi licu koje ima boravište, odnosno sedište u inostranstvu, to će učiniti preko punomoćnika tog lica koje ima boravište ili sedište u Republici.

Ako punomoćnik iz stava 2. ovog člana nije imenovan odluka će se smatrati dostavljenom objavljivanjem u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 42

(Brisano)

Akti Komisije

Član 43

Akti koje donosi Komisija su konačni.

Protiv akata Komisije nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

IV KAZNENE ODREDBE

1. Krivična dela

Nuđenje ili obećanje poklona, usluga ili drugih koristi

Član 44

Ko akcionaru, nakon što ponuđač objavi ponudu za preuzimanje, direktno ili oglašavanjem putem sredstava javnog informisanja nudi ili obeća poklone, usluge, imovinske ili druge koristi da bi prihvatio ili odbio ponudu za preuzimanje, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ko posreduje u izvršenju krivičnog dela iz stava 1. ovog člana kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Zloupotreba privilegovanih informacija

Član 45

Lice koje izvrši preuzimanje korišćenjem privilegovanih informacija, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Lice koje, u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, drugom licu saopšti privilegovane informacije ili na osnovu tih informacija preporuči drugome da stekne, kupi, ili proda akcije ciljnog društva kojima se trguje ili može trgovati na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Lice koje delo iz stava 2. ovog člana učini iz nehata, kazniće se zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom.

Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana došlo do poremećaja na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne godine do pet godina.

Objavljivanje neistinitih podataka

Član 46

Lice koje na regulisanom tržištu, odnosno MPT hartija od vrednosti, u ponudi za preuzimanje akcija s pravom glasa, objavljuje neistinite podatke o pravnom i finansijskom položaju ciljnog društva ili njegovim poslovnim mogućnostima i druge neistinite činjenice koje su relevantne za donošenje odluke o prihvatu ponude za preuzimanje, ili ne objavljuje potpune podatke o tim činjenicama - kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do poremećaja na regulisanom tržištu, odnosno MPT hartija od vrednosti, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne godine do pet godina.

2. Privredni prestupi i prekršaji

Član 47

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) nakon nastanka obaveze ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 5. stav 3. i član 6);

2) javno objavi ponudu za preuzimanje koja nije u skladu sa odredbama ovog zakona (član 7. stav 1);

3) u roku od dva radna dana od dana nastanka obaveze preuzimanja ne objavi obaveštenje o nameri preuzimanja i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP, Centralnom registru, Komisiji i ciljnom društvu, pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 6. stav 7. i član 12. stav 1);

4) omogući ostvarivanje prava glasa suprotno odredbi člana 10. ovog zakona;

5) svojim delovanjem utiče na ispunjenje uslova iz ponude suprotno članu 11. stav 3. ovog zakona;

6) obaveštenje o nameri preuzimanja, nakon podnošenja zahteva izmeni ili povuče (član 12. stav 3);

7) ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmenu objavi bez odobrenja Komisije (član 13. st. 1. i 5);

8) menja ponudu za preuzimanje suprotno odredbi člana 14. stav 1. ovog zakona;

9) snizi cenu u ponudi za preuzimanje (član 14. stav 3);

10) ne obezbedi sredstva za plaćanje svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje (član 16. st. 1. i 2);

11) rok trajanja bankarske garancije ugovori suprotno odredbi člana 16. stava 3. ovog zakona;

12) raspolaže novčanim sredstvima, odnosno hartijama od vrednosti izdvojenim na posebnom računu suprotno odredbama člana 16. st. 4, 5. i 6. ovog zakona;

13) menja uslove ugovora o posebnom računu ili ugovora o odobrenom kreditu, odnosno ugovora o bankarskoj garanciji za plaćanje svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje, osim u slučaju poboljšanja ponude (član 16. stav 7);

14) ne otvori poseban račun hartija od vrednosti kod Centralnog registra (član 17. stav 1);

15) ne dostavi odmah Centralnom registru izmenu ponude za preuzimanje (član 17. stav 4);

16) skraćeni tekst ponude za preuzimanje ili izmenu ponude ne objavi na način i u roku propisanom članom 18. stav 1. ovog zakona;

17) ponudu za preuzimanje ili izmenu ponude u propisanom roku ne dostavi ciljnom društvu, regulisanom tržištu, odnosno MTP na kojem se trguje akcijama ciljnog društva, odnosno akcionarima ciljnog društva (član 18. stav 3);

18) ponuda za preuzimanje ne sadrži sve propisane podatke (član 20);

18a) akcionarima ne isplati razliku u ceni u skladu sa članom 22. stav 7;

19) u slučaju povećanja ponuđene cene ne obezbedi i sredstva za pokriće tog dela iznosa (član 22. stav 12);

20) objavi nameru sticanja akcija ciljnog društva u sredstvima javnog informisanja i u elektronskim medijima dostupnim javnosti suprotno članu 24. ovog zakona;

21) ponudu za preuzimanje povuče suprotno odredbi člana 25. stav 1. ili povlačenje ponude ne objavi na način iz člana 25. stav 2. ovog zakona;

22) raspolaže akcijama koje je deponovalo radi prihvata ponude (član 26. stav 3);

23) ne objavi i Komisiji, ciljnom društvu i regulisanom tržištu, odnosno MTP ne dostavi izveštaj o preuzimanju sa propisanim podacima (član 32. st. 1. i 2);

24) ne podmiri propisane troškove ili ne isplati cenu akcija (član 33);

25) (brisana)

26) stiče akcije ili se obavezuje na sticanje akcija, odnosno ako ih otuđuje ili se obavezuje da će ih otuđiti suprotno odredbi člana 36. stav 1. ovog zakona;

27) od trenutka objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja do okončanja postupka preuzimanja predvidi u osnivačkom aktu ili statutu ograničenja u pogledu broja glasova koje nose akcije s pravom glasa (član 39. stav 1);

28) ne omogući Komisiji uvid ili ne dostavi dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora (član 41. stav 2);

29) ne omogući Komisiji uvid ili ne dostavi sve podatke o vlasničkom statusu akcionara (član 41. stav 3);

30) (brisana)

31) ako ne postupi po nalogu iz rešenja Komisije izdatom na osnovu člana 41a stav 3. tač. 1) i 4);

32) (brisana)

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. tač. 1) - 27), 29) i 31) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne obezbedi Komisiji mogućnost uvida u stanje posebnog računa (član 16. stav 4);

2) prilikom zaključenja ugovora o vođenju posebnog računa hartija od vrednosti ne dostavi Centralnom registru sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponovanja akcija, podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena i druge potrebne podatke propisane pravilima o deponovanju akcija i pravilima poslovanja Centralnog registra (član 17. stav 3);

3) izvrši plaćanje akcija pre isteka roka važenja ponude (član 26. stav 2);

4) preuzme deponovane akcije suprotno članu 30. stav 2. ovog zakona;

5) ne objavi obaveštenje na propisani način (član 32. stav 4).

Za radnje iz stava 4. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 4. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 20.000 do 40.000 dinara.

Član 48

Novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - član odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, odnosno izvršnog i upravnog odbora kod banaka ciljnog društva ako:

1) preduzme radnje suprotno članu 38. stav 3. ovog zakona;

2) ne objavi svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje predstavnika zaposlenih na propisani način, odnosno ako donosi odluke kojima se nezakonito sprečava ili otežava preuzimanje ili štetno utiče na poslovanje ciljnog društva (član 40. st. 1, 5. i 7).

Član 48a

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne ispuni obavezu obaveštavanja u roku i na način propisan članom 8. stav 5. i članom 22. st. 8. i 9. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Akcionari koji na dan stupanja na snagu ovoga zakona raspolažu sa više od 25% akcija s pravom glasa akcionarskog društva, a koji nakon stupanja na snagu ovog zakona imaju nameru daljeg sticanja akcija s pravom glasa tog društva, dužni su da vrše preuzimanje društva u skladu sa odredbama ovog zakona.

Započeto preuzimanje

Član 50

Postupak preuzimanja koji je u toku na dan stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona, ako u njemu ponuđač još nije dobio rešenje Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje (započeto preuzimanje).

Podzakonski akti

Član 51

Komisija je dužna da donese podzakonske akte za koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana, na preuzimanje će se primenjivati Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija ("Službeni glasnik RS", br. 102/03, 25/04, 103/04 i 123/04), osim odredaba koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak važenja

Član 52

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 67 - 83. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ", broj 65/02 i "Službeni glasnik RS", br. 57/03, 55/04 i 45/05).

Stupanje na snagu

Član 53

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

("Sl. glasnik RS", br. 107/2009)

Član 4[s1]

Komisija za hartije od vrednosti izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

Član 26[s2]

Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)

Član 25[s3]

Postupci povodom zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i postupci nadzora koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, dovršiće se u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vreme pokretanja upravnog postupka.

Lica kojima je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), a koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu podnela zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da tada nastalu obavezu izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bila obavezna da objave ponudu za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona objavila ponudu za preuzimanje i koja su nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), pala do ili ispod praga od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva i prelaska navedenog praga, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona kontrolni prag od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, prešla smanjenjem osnovnog kapitala ciljnog društva i koja nakon stupanja na snagu ovog zakona steknu akcije s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu izvršila obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, nastalu prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), izvršiće nastalu obavezu u skladu sa odredbama ovog zakona nezavisno od toga da li je akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza, ciljno društvo u smislu ovog zakona.

Sticalac koji je pre stupanja na snagu ovog zakona stekao paket od najmanje 25% akcija sa pravom glasa od lica iz člana 8. stav 3, kao i stav 4. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11) i koji nije objavio ponudu za preuzimanje, niti sticao akcije sa pravom glasa tog ciljnog društva nakon tog sticanja, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva, u periodu od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, dužan je da objavi ponudu za preuzimanje po ceni u skladu sa odredbom člana 22. stav 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Komisija je od dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćena da pokrene postupak nadzora u vezi ispitivanja nastanka i izvršenja obaveze nastale prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), nezavisno od toga da li su ispunjeni uslovi da se akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza smatra ciljnim društvom u smislu ovog zakona.

Član 26[s3]

Komisija će izvršiti usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".