Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT "HITAN ODGOVOR REPUBLIKE SRBIJE NA COVID-19") IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o zajmu (Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan u Beogradu, 29. maja 2020. godine, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma o zajmu (Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

BROJ ZAJMA 9120-YF

SPORAZUM O ZAJMU
(PROJEKAT, "HITAN ODGOVOR REPUBLIKE SRBIJE NA COVID-19") IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

SPORAZUM O ZAJMU

Sporazum zaključen na Datum potpisivanja između REPUBLIKE SRBIJE ("Zajmoprimca") i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banke"). Zajmoprimac i Banka saglasili su se o sledećem:

Član I

OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE

1.01. Opšti uslovi (na način utvrđen u Prilogu ovog sporazuma) primenjuju se na ovaj sporazum i čine njegov sastavni deo.

1.02. Ukoliko kontekst ne zahteva drugačije, termini korišćeni u ovom sporazumu, pisani velikim slovom, imaju značenje koje im je dato u Opštim uslovima ili u Prilogu ovog sporazuma.

Član II

ZAJAM

2.01. Banka je saglasna da pozajmi Zajmoprimcu iznos od devedeset dva miliona evra (92.000.000 EUR), s tim da se ta suma može s vremena na vreme konvertovati putem Konverzije Valute ("Zajam"), kao podršku za finansiranje projekta opisanog u Programu 1 ovog sporazuma (u daljem tekstu: "Projekat").

2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu sa Odeljkom III, Programa 2 ovog sporazuma.

2.03. Pristupna naknada iznosi jednu četvrtinu jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma.

2.04. Naknada za neiskorišćena sredstva jednaka je jednoj četvrtini procenta (0,25%) godišnje na Nepovučena sredstva zajma, pod uslovom da Naknada za neiskorišćena sredstva za period koji počinje na dan obračuna naknade i završava se nakon godinu dana od navedenog datuma obračuna iznosi nula procenata (0%).

2.05. Kamatna stopa jednaka je Referentnoj stopi uvećanoj za Fiksnu kamatnu maržu ili takvoj stopi koja se može primeniti nakon Konverzije; prema odredbama Odeljka 3.02 (e) Opštih uslova.

2.06. Datumi za plaćanje su 15. jun i 15. decembar svake godine.

2.07. Glavnica Zajma otplaćivaće se u skladu sa Programom 3 ovog sporazuma.

Član III

PROJEKAT

3.01. Zajmoprimac potvrđuje svoju posvećenost ciljevima Projekta i MPA Programa. U tu svrhu, Zajmoprimac će preko MZ sprovoditi Projekat uz pomoć Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje Srbije u planiranju, izvršavanju i praćenju odabranih aktivnosti Projekta, a sve u skladu sa odredbama Člana V Opštih uslova i Programa 2 ovog sporazuma.

Član IV

RASKID

4.01. Krajnji rok za stupanje na snagu je stotinu osamdeset (180) dana od Datuma potpisivanja.

Član V

PREDSTAVNIK; ADRESE

5.01. Predstavnik Zajmoprimca koji se, između ostalog, može složiti sa izmenama odredbi ovog sporazuma u ime Zajmoprimca razmenom pisama (ako Zajmoprimac i Banka ne odluče drugačije) je ministar finansija.

5.02. Za potrebe Odeljka 10.01 Opštih uslova:

(a) Adresa Zajmoprimca je
Ministarstvo finansija
Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Republika Srbija; i

(b) Elektronska adresa Zajmoprimca je:

Faksimil:

 

E-mail:

(381-11) 3618-961

 

kabinet@mfin.gov.rs

5.03. Za potrebe Odeljka 10.01 Opštih uslova:

(a) Adresa Banke je:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; i

(b) Elektronska adresa Banke je:

Teleks:

Faksimil:

E-mail:

248423(MCI)
ili

1-202-477-6391

sndegwa@worldbank.org

64145(MCI)

 

 

SPORAZUM postignut i potpisan na engleskom jeziku na Datum potpisivanja.

 

REPUBLIKA SRBIJA

 
 

Za

 
 

________________________________

 
 

Ovlašćeni predstavnik

 
 

Ime: Siniša Mali, s.r.

 
 

Zvanje: ministar finansija

 
 

Datum: 29. maja 2020. godine

 
 

MEĐUNARODNA BANKA
ZA OBNOVU I RAZVOJ

 
 

Za

 
 

________________________________

 
 

Ovlašćeni predstavnik

 
 

Ime: Stephen Ndegwa, s.r.

 
 

Zvanje: šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu

 
 

Datum: 28. maja 2020. godine

 

 

Program 1

OPIS PROJEKTA

Ciljevi Projekta su: (a) odgovor na pretnju koju predstavlja COVID-19 i (b) jačanje nacionalnog zdravstvenog sistema u cilju podizanja nivoa pripravnosti u Srbiji.

Projekat čini fazu Programa MPA i sastoji se od sledećih delova:

Deo A: Hitan odgovor na COVID-19

1. Detekcija slučajeva, potvrda zaraze, praćenje kontakata, evidencija, izveštavanje

(a) Jačanje sistema nadzora bolesti, nacionalnih referentnih laboratorija i laboratorija u sektoru javnog zdravlja i epidemioloških kapaciteta za rano otkrivanje i potvrđivanje slučajeva, uključujući, između ostalog, uspostavljanje dve nove laboratorije i punktove za testiranje.

(b) Kombinovanje otkrivanja novih slučajeva sa aktivnim praćenjem kontakata.

(c) Pružanje podrške epidemiološkim istraživanjima.

(d) Jačanje kapaciteta za procenu zdravstvenih rizika.

(e) Pružanje pravovremenih podataka i informacija potrebnih za donošenja odluka i odgovora i aktivnosti usmerenih na ublažavanje epidemije.

(f) Podrška jačanju informacionog sistema Zajmoprimca za upravljanje u zdravstvu kako bi se olakšalo evidentiranje i pravovremena virtuelna razmena informacija.

(g) Obuka za podršku aktivnostima iz (a) do (f), prema potrebi.

2. Mere fizičkog distanciranja i spremnost za komunikaciju

(a) Izrada smernica o faznim merama fizičkog distanciranja za operacionalizaciju postojećih ili novih zakona i propisa, podrška koordinaciji između nadležnih ministarstava i institucija i podrška MZ u zaštiti zdravstvenih radnika i drugih uključenih u aktivnosti kontrole pandemije.

(b) Podrška sprovođenju preventivnih mera komplementarnih socijalnom distanciranju, kao što je promovisanje lične higijene, uključujući pranje ruku i distribucija i upotreba maski, zajedno sa povećanjem svesti i promovisanju učešća zajednice u usporavanju razvoja pandemije, sa intervencijama umerenim na osetljive zajednice, uključujući romsku populaciju, korisnice sigurnih ženskih kuća i zatvorenike.

(c) Razvoj i distribucija osnovnog komunikacijskog materijala za širu javnost o COVID-19 i preventivnim merama.

(d) Razvoj informacija i smernica za pružaoce zdravstvene zaštite.

(e) Razvoj i sprovođenje obuka, uključujući simpozijume o nadzoru, lečenju i profilaksi.

3. Jačanje zdravstvenog sistema

(a) Jačanje zdravstvenog sistema Zajmoprimca za planiranje spremnosti za pružanje optimalne medicinske nege, održavanje osnovnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstveno osoblje, uključujući obuku osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj liniji o merama za ublažavanje rizika, i obezbeđivanje odgovarajuće zaštitne opreme i higijenskih materijala za ove radnike.

(b) Jačanje kapaciteta Zajmoprimca za bolničko lečenje uspostavljanjem i renoviranjem specijalizovanih jedinica u odabranim bolnicama, izradom smernica za lečenje i praktičnom obukom zdravstvenih radnika i smernicama za kontrolu infekcije u bolnicama.

(c) Izrada strategija za povećanje dostupnosti bolničkih kreveta, uključujući odlaganje elektivnih procedura, strogu trijažu pacijenata u svim zdravstvenim ustanovama i pacijenata za prijem, i rano otpuštanje uz dodatno praćenje od strane zdravstvenog osoblja kada je pacijent kod kuće.

(d) Obnavljanje i opremanje odabranih domova zdravlja i bolnica za pružanje kritičnih medicinskih usluga i za suočavanje sa povećanom potražnjom usluga nastalom zbog izbijanja pandemije, razvijanje daljih mera unutar bolnica za kontrolu infekcije, uključujući neophodno poboljšanje usluga transfuzije krvi kako bi se osigurala dostupnost bezbednih krvnih produkata.

(e) Podrška jedinicama intenzivne nege u bolnicama, obezbeđivanjem medicinske opreme i obukom zdravstvenih timova.

(f) Podrška u cilju jačanja sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada, mobilizaciju dodatnog zdravstvenog osoblja, obuke zdravstvenog osoblja, nabavku medicinskog materijala, dijagnostičkih reagensa, uključujući komplete, druge operativne troškove, poput onih koji se odnose na mobilizaciju zdravstvenih timova.

(g) Poboljšanje pristupa korisnika informacijama i naučnom znanju putem, između ostalog, pregleda i sinteze naučnih informacija radi distribucije u javnoj zdravstvenoj zajednici i populaciji.

(h) Izgradnja kapaciteta za primenjena i klinička istraživanja, uključujući etičke aspekte kliničkih istraživanja.

(i) Razvoj i distribucija osnovnih komunikacionih materijala za povećanje pažnje i posvećenosti javnog sektora, privatnog sektora i civilnog društva za podizanje svesti, znanja i razumevanja opšte populacije o riziku i potencijalnom uticaju pandemije i za razvoj multi-sektorske strategije za rešavanje, uključujući naročito: (i) COVID-19; i (ii) opšte preventivne mere kao što su "preporučuje se" i "ne preporučuje se" za širu javnost.

(j) Razvoj informacija i smernica za pružaoce zdravstvene zaštite.

(k) Razvoj i sprovođenje obuka, uključujući simpozijume o nadzoru, lečenju i profilaksi.

Deo B: Upravljanje implementacijom i praćenje i evaluacija

Jačanje kapaciteta Jedinice za koordinaciju projekta za koordinaciju, praćenje i evaluaciju uključujući, između ostalog, podršku za praćenje i evaluaciju prevencije i pripravnosti, izgradnje kapaciteta za klinička i javnozdravstvena istraživanja i zajedničko učenje unutar i između zemalja, obuka u participativnom praćenju i evaluaciji na svim administrativnim nivoima, radionice za evaluaciju i izradu akcionog plana za praćenje i evaluaciju i preslikavanje uspešnih modela.

Program 2

SPROVOĐENJE PROJEKTA

Odeljak I. Aranžmani za implementaciju

A. Organizacioni aranžmani

1. Zajmoprimac će, preko MZ, održavati tokom trajanja implementacije Projekta, JKP sa projektnim zadacima, zaposlenima i resursima prihvatljivim za Banku.

2. Zajmoprimac će, preko MZ, održavati kvartalne sastanke radi praćenja Projekta kojima će prisustvovati relevantni zvaničnici Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije, regionalnih zavoda za javno zdravlje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugih relevantnih učesnika na Projektu, ako je potrebno.

3. Zajmoprimac će, preko MZ, osigurati da Republički fond za zdravstveno osiguranje pomaže u sprovođenju Projekta pružanjem podrške u planiranju i praćenju centralizovane nabavke robe i zaliha za Projekat, naročito u pogledu pripreme tehničkih specifikacija za nabavku testova, lične zaštitne opreme za medicinsko osoblje i ostalog sanitarnog i medicinskog materijala.

4. Zajmoprimac će se, preko MZ, pobrinuti da Institut za javno zdravlje Srbije i regionalni zavodi za javno zdravlje pomažu u sprovođenju Projekta pružanjem podrške u aktivnostima na unapređenju zdravlja, prevenciji bolesti i zaštiti životne sredine, uključujući smernice zdravstvenim ustanovama o tome kako sprovoditi takve aktivnosti.

B. Priručnik za upravljanje projektom

1. Zajmoprimac će, preko MZ, najkasnije mesec dana nakon Datuma efektivnosti projekta ažurirati prethodni Priručnik za upravljanje projektom, i to tako da njegova forma i sadržina budu prihvatljive za Banku.

2. Zajmoprimac će nakon toga sprovesti Projekat u skladu sa odredbama i zahtevima Priručnika ažuriranog u skladu sa odredbama B.1 ovog Odeljka (Priručnik za upravljanje projektom), koji će, između ostalog, sadržati sledeće:

(a) institucionalna koordinacija i aranžmani i procedure za sprovođenje Projekta;

(b) geografski obuhvat Projekta;

(c) finansijsko upravljanje i postupci nabavki za Projekat;

(d) aranžmani za nadgledanje, evaluaciju i izveštavanje o realizaciji Projekta;

(e) prikupljanje i obrada ličnih podataka u skladu sa važećim smernicama SZO i nacionalnim smernicama; i

(f) drugi administrativni, finansijski, tehnički i organizacioni aranžmani, zahtevi i postupci potrebni za Projekat.

3. Zajmoprimac neće dodeljivati, menjati, ukidati ili odustati od Priručnika ili bilo koje od njegovih odredbi bez prethodne saglasnosti Banke. U slučaju bilo kakvog neslaganja između Priručnika za upravljanje projektom i ovog sporazuma, odredbe ovog sporazuma će prevladati.

C. Ekološki i socijalni standardi

1. Zajmoprimac će obezbediti da se Projekat sprovodi u skladu sa Standardima za životnu sredinu i socijalna pitanja, na način koji je prihvatljiv za Banku.

2. Bez ograničavanja odredaba iz stava 1, Zajmoprimac će obezbediti da se Projekat sprovodi u skladu sa Planom obaveza na polju životne sredine i socijalnih pitanja ("ESCP"), na način koji je prihvatljiv za Banku. U tu svrhu, Zajmoprimac će obezbediti i učiniće da RFZO i Instituti za javno zdravlje Srbije obezbede:

(a) da mere i aktivnosti propisane u ESCP budu implementirane sa dužnom pažnjom i efikasnošću, kao što je detaljnije propisano u ESCP;

(b) da na raspolaganju bude dovoljno sredstava za pokrivanje troškova sprovođenja ESCP;

(c) da se održavaju politike, procedure i kvalifikovani kadrovi kako bi se omogućila implementacija ESCP, kao što je detaljnije propisano u ESCP; i

(d) ESCP ili bilo koja njegova odredba ne bude menjana, revidirana ili poništena, osim ako se Banka ne saglasi sa suprotnim pisanim putem, nakon čega će Zajmoprimac objaviti izmenjen ESCP.

3. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti između ESCP i odredbi ovog sporazuma, odredbe ovog sporazuma imaju veću pravnu snagu.

4. Zajmoprimac će se pobrinuti i osiguraće da RFZO i instituti za javno zdravlje osiguraju:

(a) da su preuzete sve mere neophodne za prikupljanje, sastavljanje i dostavljanje Banci, putem redovnog izveštavanja onoliko često koliko je to navedeno u ESCP, informacije o statusu ispunjenosti zahteva iz ESCP i sadržanim alatima i instrumentima upravljanja, odmah u odvojenom dokumentu ili dokumentima, ukoliko Banka tako traži; svi navedeni izveštaji biće u formi i sadržini koji su prihvatljivi za Banku, i definisaće između ostalog: (i) status implementacije ESCP; (ii) uslove, ukoliko ih ima, koji utiču ili prete da utiču na implementaciju ESCP; i (iii) korektivne i preventivne mere koje su preduzete ili ih je potrebno preduzeti kako bi se takve situacije rešile; i

(b) da je Banka blagovremeno obaveštena o bilo kojem incidentu ili nesreći koja je povezana ili ima uticaj na Projekat, koji ima ili će verovatno imati značajan štetni uticaj na životnu sredinu, pogođene zajednice, javnost ili radnike, u skladu sa ESCP, ekološkim i socijalnim instrumentima na koje se u njima poziva i Standardima za životnu sredinu i socijalna pitanja.

5. Zajmoprimac će uspostaviti, objaviti, održavati i upravljati pristupačnim mehanizmom za pritužbe, radi prijema i olakšanog rešavanja problema i pritužbi ljudi pogođenih Projektom, i preduzimaće sve potrebne i odgovarajuće mere za rešavanje ili olakšavanje rešavanja takvih briga i pritužbi, na način prihvatljiv za Banku.

6. Zajmoprimac će osigurati da sva tenderska dokumentacija i ugovori za građevinske radove u okviru Projekta sadrže obavezu izvođača i podizvođača i subjekata koji vrše nadzor da: (a) poštuju relevantne aspekte ESCP i ekološke i socijalne instrumente koji su u njemu navedeni; i (b) usvajaju i sprovode kodekse ponašanja koje bi svi radnici trebalo da dobiju i potpišu, detaljno navodeći mere za suzbijanje ekoloških, socijalnih, zdravstvenih i bezbedonosnih rizika i rizika od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, seksualnog uznemiravanja i nasilja nad decom, a sve se odnosi na građevinske radove koji su naručeni ili izvedeni u skladu sa navedenim ugovorima.

Odeljak II. Praćenje, izveštavanje i vrednovanje Projekta

Zajmoprimac, preko MZ, dostavlja Banci Projektni izveštaj koji obuhvata period od jednog kalendarskog semestra najkasnije 45 dana nakon završetka perioda koji taj izveštaj pokriva.

Odeljak III. Isplata sredstava zajma

A. Opšte odredbe

Bez ograničenja odredbama člana II Opštih uslova i u skladu sa Pismom o isplati i finansijskim informacijama, Zajmoprimac može da povuče sredstva Zajma za: (a) finansiranje Prihvatljivih troškova; i (b) plaćanje: Pristupne naknade; u iznosu opredeljenom i, ukoliko je primenljivo, do procenta definisanog za svaku Kategoriju navedenu u tabeli koja sledi:

Kategorija

Iznos opredeljenog Zajma (izražen u evrima)

Procenat troškova koji će biti finansirani

(1) Roba, radovi i nekonsultantske usluge, konsultantske usluge, Obuka i Inkrementalni operativni troškovi za Projekat

91.770.000

100% (sa uključenim porezima osim poreza na dodatu vrednost i carinskih dažbina za robu, radove i nekonsultantske usluge)

(2) Pristupna naknada

230.000

Iznos se plaća u skladu sa Odeljkom 2.03 ovog sporazuma i u skladu sa Odeljkom 2.07 (b) Opštih uslova

UKUPAN IZNOS

92.000.000

 

Za potrebe ove tabele, carine i porez na dodatu vrednost za uvoz i isporuku robe i radova i nekonsultantskih usluga na teritoriji Zajmoprimca u svrhe sprovođenja Projekta, neće se finansirati iz sredstava zajma. Zajmoprimac potvrđuje da se uvoz i isporuka robe, radova i nekonsultantskih usluga na teritoriji Zajmoprimca a za potrebe implementacije Projekta, oslobađaju od plaćanja carina i poreza na dodatu vrednost.

B. Uslovi za povlačenje sredstava; Period povlačenja sredstava

1. Izuzetno od odredbi Dela A iznad, povlačenja sredstava se neće vršiti za plaćanja izvršena pre Datuma potpisivanja, osim u slučaju povlačenja sredstava do ukupne sume koja neće preći iznos od 36.000.000 EUR za plaćanja izvršena pre tog datuma i to dana 1. marta 2020. godine ili nakon tog datuma, za Prihvatljive troškove iz Kategorije (1).

2. Datum završetka Projekta je 31. maj 2022. godine.

Program 3

PLAN OTPLATE POVEZAN SA PREUZETOM OBAVEZOM

Sledeća tabela prikazuje Datume otplate glavnice Zajma i procenat od ukupnog iznosa glavnice Zajma koji se otplaćuje svakog Datuma otplate glavnice (Udeo rate).

Otplata glavnice podeljena na jednake delove

Datum otplate glavnice

Procenat rate

Svakog 15. juna i 15. decembra
Počevši od 15. juna 2023. godine
do 15. juna 2031. godine

5,56 %

Dana 15. decembra 2031. godine

5,48 %

PRILOG

Definicije

1. "Smernice za borbu protiv korupcije" označavaju, za potrebe stava 5. Priloga Opštih smernica, "Smernice za sprečavanje i borbu protiv prevare i korupcije u okviru projekata finansiranih iz sredstava zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e", od 15. oktobra 2006. godine sa izmenama i dopunama iz januara 2011. i 1. jula 2016. godine.

2. "Kategorija" označava kategoriju stavki utvrđenu u tabeli u Odeljku III.A Programa 2 ovog sporazuma.

3. "COVID-19" označava bolest izazvanu novim koronavirusom 2019 (SARS-CoV-2).

4. "Plan obaveza na polju životne sredine i socijalnih pitanja" ili skraćeno "ESCP" označava plan obaveza u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja Zajmoprimca, prihvatljiv za Banku od 12. maja 2020. godine, koji definiše pregled ključnih mera i aktivnosti u cilju potencijalnih ekoloških i socijalnih rizika i uticaja na Projekat, uključujući vremenski okvir za aktivnosti i mere, institucionalne aranžmane, ljudske resurse, obuku, monitoring i izveštavanje, i sve instrumente koje je potrebno pripremiti.

5. "Ekološki i socijalni standardi", ili skraćeno "ESS" zajedno označavaju: (i) "Ekološki i socijalni standard 1: Procena i upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima i uticajima"; (ii) "Ekološki i socijalni standard 2: Uslovi u oblasti rada"; (iii) "Ekološki i socijalni standard 3: Efikasnost resursa i prevencija i upravljanje zagađenjem"; (iv) "Ekološki i socijalni standard 4: Zdravlje i bezbednost zajednice"; (v) "Ekološki i socijalni standard 5: Kupovina zemljišta, ograničenja po pitanju korišćenja zemljišta i prinudno raseljavanje"; (vi) "Ekološki i socijalni standard 6: Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje prirodnim resursima"; (vii) "Ekološki i socijalni standard 7: Autohtono stanovništvo/tradicionalne istorijski vulnerabilne zajednice podsaharske Afrike"; (viii) "Ekološki i socijalni standard 8: Kulturno nasleđe"; (ix) "Ekološki i socijalni standard 9: Finansijski posrednici"; (x) "Ekološki i socijalni standard 10: Uključivanje nosilaca interesa i objavljivanje informacija"; na snazi od 1. oktobra 2018. godine, objavljeni od strane Banke.

6. "Opšti uslovi" označavaju "Opšte uslove Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje od strane IBRD: Finansiranje investicionih projekata", od 14. decembra 2018.

7. "Republički fond za zdravstveno osiguranje" ili skraćeno "RFZO" označava Fond za zdravstveno osiguranje Zajomprimca ili bilo koji njegov naslednik, osnovan u skladu sa Zakonom Zajmoprimca o zdravstvenom osiguranju, objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 25/19.

8. "Inkrementalni operativni troškovi" označavaju opravdane inkrementalne operativne troškove nastale tokom i za potrebe implementacije Projekta uključujući, između ostalog, kancelarijski materijal i drugu potrošnu robu, troškove zakupa kancelarija, troškove interneta i troškova sredstava komunikacije, podršku za informacione sisteme, usluge prevođenja, bankarske troškove, troškove komunalija, troškove putovanja, transporta na dan, troškove smeštaja (noćenja) i druge opravdane troškove direktno povezane sa implementacijom Projekta, na osnovu godišnjih budžeta prihvatljivih za Banku, isključujući plate državnih službenika.

9. "Institut za javno zdravlje Srbije" označava nacionalni institut za javno zdravlje Zajmoprimca ili bilo koji njegov naslednik, osnovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Zajmoprimca objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 25/19.

10. "Instituti za javno zdravlje" zajednički su naziv za Institut za javno zdravlje Srbije i regionalne institute za javno zdravlje koji učestvuju u Projektu.

11. "Ministarstvo zdravlja" ili skraćeno "MZ" označava Ministarstvo zdravlja Zajmoprimca, ili bilo kog njegovog pravnog naslednika.

12. "MPA Program" označava globalni višefazni programski pristup za hitno reagovanje koji je dizajniran da pomogne zemljama u sprečavanju, detekciji i reagovanju na pretnju koju predstavlja COVID-19 i jačanje pripremljenosti nacionalnih sistema za javno zdravlje.

13. "JKP" označava jedinicu za koordinaciju projekta navedenu u Odeljku I.A.1 Programa 2 ovog sporazuma osnovanu u Ministarstvu zdravlja 8. maja 2015.

14. "Prethodni Priručnik za upravljanje projektom" označava operativni priručnik koji je Zajmoprimac usvojio preko Ministarstva zdravlja 10. jula 2018. godine, izmenjen do datuma ovog Sporazuma, za "Dodatno finansiranje za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije" koji finansira Banka.

15. "Regulativa u oblasti nabavki" označava, za potrebe stava 87 Priloga Opštih uslova, "Regulativu Svetske banke za nabavke za IPF zajmoprimce", od jula 2016, sa izmenama i dopunama iz novembra 2017. i avgusta 2018. godine.

16. "Priručnik za upravljanje projektom" označava Priručnik za upravljanje koji priprema Zajmoprimac u skladu sa Odeljkom I.B.1 Programa 2 ovog sporazuma, koji se povremeno može menjati i dopunjavati uz prethodnu saglasnost Banke.

17. "Regionalni institut za javno zdravlje" označava subjekat osnovan u skladu sa Zakonom o javnom zdravlju Zajmoprimca, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 25/19, zadužen za pokrivanje područja nekoliko opština, velikog grada ili geografskog regiona Zajmoprimca radi prikupljanja, nadgledanja i pružanja podataka u vezi sa zdravstvenom zaštitom (uključujući socijalne, medicinske, higijenske, ekološke, epidemiološke i mikrobiološke podatke).

18. "Datum potpisivanja" označava kasniji od dva datuma kada su Zajmoprimac i Banka potpisali Sporazum i ova definicija se primenjuje na sva pozivanja na "Datum Sporazuma o zajmu" u Opštim uslovima.

19. "Obuka", označava opravdani trošak, kako je odobreno od strane Banke za obuke i radionice sprovedene u vezi sa Projektom, uključujući kotizacije, troškove putovanja i održavanja obuka za učesnike radionica, troškove povezane sa obezbeđivanjem usluga držalaca obuka i radionica, troškove zakupa prostora za održavanje obuka i radionica, priprema i zapisi materijala sa obuka i radionica, studijska putovanja i druge troškove direktno povezane sa obukama i pripremom radionica i implementacije (ali isključujući robu i konsultantske usluge).

20. "SZO" označava Svetsku zdravstvenu organizaciju.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".