Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2053 (2020) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA - PODRŠKA NAPORIMA REPUBLIKE SRBIJE NA UBLAŽAVANJU PANDEMIJE COVID-19

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)

ČLAN 1

Potvrđuje se Okvirni sporazum o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je potpisan u Beogradu, 27. maja 2020. godine i u Parizu, 19. maja 2020. godine, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

LD 2053 (2020)

OKVIRNI SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZAJAM ZA FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

 

Podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19

SADRŽAJ

1.

TUMAČENJE

5

1.1

Definicije

5

1.2

Struktura

7

1.3

Naslovi

7

1.4

Zaokruživanje

7

2.

USLOVI

8

3.

SVRHA

8

4.

FINANSIJSKI USLOVI

8

4.1

Iznos zajma

8

4.2

Iznos za isplatu

8

4.3

Postupak isplate

8

4.4

Period isplate

9

4.5

Uslovi za isplatu

10

4.6

Otplata

10

4.7

Prevremena otplata

10

4.8

Određivanje kamate

11

4.9

Stopa zatezne kamate

11

4.10

Događaj poremećaja na tržištu

11

4.11

Isplate

13

5.

SPROVOĐENJE PROGRAMA

13

5.1

Obavezna briga

13

5.2

Period alokacije

13

5.3

Troškovi programa

13

5.4

Posebne obaveze po programu

13

5.5

Nabavka

14

5.6

Mere zaštite u oblasti životne sredine i socijalne mere zaštite

14

5.7

Ljudska prava

14

5.8

Integritet

14

5.9

Transparentnost

15

6.

PRAĆENJE

15

6.1

Izveštavanje

15

6.2

Posete

16

6.3

Revizija

16

6.4

Informacije o programu

16

6.5

Podaci o zajmoprimcu

16

7.

PARI PASSU

17

7.1

Rangiranje

17

7.2

Sredstvo obezbeđenja

17

7.3

Kluzula koja se naknadno unosi

18

7.4

Prevremena otplata trećim licima

18

8.

IZJAVE I GARANCIJE

18

9.

TREĆA LICA

19

10.

NEODRICANJE

19

11.

USTUPANJE

19

12.

MERODAVNO PRAVO

19

13.

SPOROVI

19

14.

OBAVEŠTENJA

20

15.

POREZI I RASHODI

20

16.

ISPLAĆIVANJE

21

17.

STUPANJE NA SNAGU

21

PRILOG 1

22

PRILOG 2

26

PRILOG 3

28

PRILOG 4

30

PRILOG 5

31

BANKA ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE, međunarodna organizacija sa sedištem u 55, Avenue Kléber, F-75116 Pariz (Francuska) (u daljem tekstu: "BRSE" ili "Banka"), s jedne strane,

i

REPUBLIKA SRBIJA, (u daljem tekstu: "Zajmoprimac" i zajedno sa BRSE, "Strane", a svaka pojedinačno "Strana"), s druge strane,

S OBZIROM NA TO DA

(A) Imajući u vidu da je zahtev za zajam podnet od strane Republike Srbije kroz njeno Ministarstvo finansija 16. aprila 2020. godine, i da je odobren od Administrativnog saveta BRSE 12. maja 2020 godine.

(B) Imajući u vidu Treći protokol Opšteg sporazuma o povlasticama i imunitetu Saveta Evrope od 6. marta 1959. godine,

(C) Imajući u vidu Propise o zajmu BRSE, koji su usvojeni Rezolucijom Administrativnog Saveta BRSE 1587 (2016) (u daljem tekstu: "Propisi o zajmu"),

(D) Imajući u vidu politiku BRSE o zajmovima i finansiranju projekata, koja je usvojena Rezolucijom Administrativnog Saveta BRSE 1611 (2019) (u daljem tekstu: "Kreditna politika"),

(E) Imajući u vidu Politiku o zaštiti životne sredine i merama socijalne zaštite BRSE, koja je usvojena Rezolucijom Administrativnog Saveta BRSE 1588 (2016) (u daljem tekstu: "Politika o zaštiti životne sredine i merama socijalne zaštite"),

(F) Imajući u vidu Smernice o nabavkama BRSE, koje je usvojio Administrativni savet BRSE septembra 2011. godine (u daljem tekstu: "Smernice o nabavkama"),

OVIM SE DOGOVARAJU O SLEDEĆEM:

1. TUMAČENJE

1.1 Definicije

Sledeći termini će imati značenje koje je naznačeno u tekstu ispod, osim kada kontekst zahteva drugačije:

"Sporazum" označava okvirni sporazum o zajmu, uključujući njegove priloge.

"Alokacija" označava raspoređivanje Tranše od strane Zajmoprimca na kvalifikovane delove Projekta čak i ako navedena tranša još nije isplaćena u skladu sa Projektom.

"Period alokacije" ima značenje definisano u potklauzuli 5.2.

"Radni dan" označava:

U odnosu na plaćanja u evrima, dan kada funkcioniše TARGET 2 (Transevropski automatski sistem ekspresnog transfera bruto plaćanja u realnom vremenu).

"Datum zaključenja zajma" označava 31. decembar 2021. godine (koji je takođe određen u Prilogu 1 ovde) posle koga Zajmoprimac ne može tražiti dalje isplate. Taj datum može biti promenjen nakon pisane saglasnosti obe Strane, putem razmene pisama.

"Završni izveštaj" ima značenje definisano u potklauzuli 6.1(b).

"Komponente" označava kvalifikovane sektore delovanja definisane u skladu sa Prilogom 1 ovde.

"Valuta" označava, u svrhe ovog sporazuma, evro.

"Konvencija za utvrđivanje broja dana" označava konvenciju za utvrđivanje broja dana između dva datuma i broja dana u godini koji su naznačeni u relevantnom Obaveštenju o isplati.

"Instrument zaduživanja" označava (i) svaki zajam ili drugi oblik finansijske zaduženosti; (ii) instrument, koji uključuje priznanicu ili izvod stanja na računu, kojim se dokazuje ili predstavlja obaveza da se vrati zajam, depozit, avans ili drugo produženje kredita (uključujući bez ograničavanja produženje kredita u skladu sa sporazumom o refinansiranju ili reprogramu), (iii) obveznicu, notu, dužničke vrednosne hartije, obligacije ili slične pisane dokaze o finansijskoj zaduženosti; ili (iv) instrument kojim se dokazuje garancija o obavezi koja predstavlja finansijsku zaduženost prema drugom.

"Stopa zatezne kamate" ima značenje određeno u skladu sa potklauzulom 4.9.

"Datum isplate" označava datum na koji Tranša treba da bude isplaćena u skladu sa primenljivim Obaveštenjem o isplati.

"Obaveštenje o isplati" ima značenje definisano u potklauzuli 4.3(b).

"Zahtev za isplatu" ima značenje definisano u potklauzuli 4.3(a).

"Potvrda o prevremenoj otplati" ima značenje definisano u potklauzuli 4.7.

"Troškovi prevremene otplate" ima značenje definisano u potklauzuli 4.7.

"Datum prevremene otplate" ima značenje definisano u potklauzuli 4.7.

"Obaveštenje o prevremenoj otplati" ima značenje definisano u potklauzuli 4.7.

"Datum stupanja na snagu" označava datum stupanja na snagu Sporazuma kao rezultat klauzule 17.

"EU" označava Evropsku uniju.

"EURIBOR" označava godišnju procentualnu stopu navedenu na stranici EURIBOR01 Tomson Rojtersa (ili na stranici naslednika koji zamenjuje Tomson Rojters stranicu EURIBOR01) u ili oko 11 časova ujutru po vremenu u Briselu na Datum utvrđivanja kamate kao međubankarska kamatna stopa za evro koju primenjuje Evropski institut za tržište novca (ili drugo lice koje preuzima upravljanje nad tom stopom) za isti period kao relevantni Kamatni period.

Ako relevantni kamatni period nije isti kao period koji je naveo Tomson Rojters, primenljivi EURIBOR će biti procentualna godišnja kamatna stopa koja je rezultat linearne interpolacije upućivanjem na dve (2) EURIBOR stope za oročena sredstva u evrima, od kojih je jedna primenljiva za period celih meseci pri čemu je sledeći kraći i druga za period celih meseci pri čemu je sledeći duži nego što je dužina relevantnog kamatnog perioda.

"Evro" i simbol "EUR" označava zakonsku valutu država članica EU koje je s vremena na vreme usvajaju kao svoju valutu u skladu sa relevantnim odredbama Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU ili njihovim ugovorima naslednicima.

"Evropska konvencija o ljudskim pravima" označava Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950, CETS br. 5, koja se povremeno menja i dopunjava.

"Evropska socijalna povelja" označava Evropsku socijalnu povelju od 3. maja 1996, CETS br. 163, koja se povremeno menja i dopunjava.

"Krajnji korisnici" su definisani Prilogom 1 ovde kao grupa koja ima koristi od socijalnih rezultata projekta.

"Fiksna kamatna stopa" označava godišnju kamatnu stopu određenu u primenljivom Obaveštenju o isplati.

"Varijabilna kamatna stopa" označava godišnju kamatnu stopu koja ja utvrđena dodavanjem ili oduzimanjem Raspona određenog u primenljivom Obaveštenju o isplati, na ili od, zavisno od slučaja, Referentne kamatne stope.

Da bi se izbegla bilo kakva sumnja, kada utvrđivanje Varijabilne kamatne stope ima za rezultat negativnu kamatnu stopu (usled navedene negativne Referentne kamatne stope, na funkcionisanje Raspona koji je oduzet od Referentne kamatne stope ili zbog bilo kakvih drugih okolnosti), smatraće se da kamata koju treba da plati Zajmoprimac za Kamatni period iznosi nula.

"Datum utvrđivanja kamate" označava, u svrhe utvrđivanja varijabilne kamatne stope, dan koji pada dva (2) Radna dana pre prvog dana Kamatnog perioda, osim ako nije drugačije naznačeno u relevantnom Obaveštenju o isplati.

"Datumi plaćanja kamate" označavaju datume za plaćanje kamate koji odgovaraju relevantnom Kamatnom periodu određenom u primenljivom Obaveštenju o isplati.

"Kamatni period" označava period koji započinje na Datum plaćanja kamate i završava se na dan koji je dan pre sledećeg Datuma plaćanja kamate, pod uslovom da prvi Kamatni period primenljiv na svaku Tranšu započinje na Datum isplate i završava se na dan pre sledećeg Datuma plaćanja kamate.

"Zajam" označava zajam koji je odobren Zajmoprimcu od strane BRSE u skladu sa ovim sporazumom.

"Iznos zajma" označava iznos definisan u skladu sa potklauzulom 4.1.

"Događaj poremećaja na tržištu" ima značenje definisano u potklauzuli 4.10.

"Materijalno negativna promena" označava svaki događaj koji, po mišljenju BRSE, (i) materijalno ugrožava sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje finansijske obaveze u skladu sa Sporazumom; ili (ii) na negativan način utiče na bilo koje Sredstvo obezbeđenja koje je dostavio Zajmoprimac ili treće lice da bi se osiguralo blagovremeno izvršenje finansijskih obaveza Zajmoprimca u skladu sa Sporazumom.

"Datum dospeća" označava poslednji Datum otplate glavnice za svaku Tranšu koja je određena u primenljivom Obaveštenju o isplati.

"Konvencija o modifikovanom narednom radnom danu" jeste konvencija po kojoj ukoliko određeni datum pada na dan koji nije Radni dan, taj dan će biti prvi sledeći dan koji je Radni dan, osim ako taj dan pada u narednom kalendarskom mesecu, u tom slučaju taj dan će biti prvi Radni dan koji prethodi određenom datumu.

"Datum(i) otplate glavnice" označava datum(e) za otplatu(e) glavnice u skladu sa svakom Tranšom utvrđenom primenljivim Obaveštenjem o isplati.

"Period za otplatu glavnice" označava u odnosu na svaku Tranšu period koji protiče od Datuma njene isplate do Datuma dospeća.

"Izveštaj o napretku" ima značenje definisano u potklauzuli 6.1(a).

"Zabranjeno delovanje" ima značenje definisano u potklauzuli 5.8.

"Projekat" označava kvalifikovane programe ulaganja/program kvalifikovanih potprojekata utvrđenih u skladu sa Prilogom 1 da bi se delimično finansirali pomoću zajma koji je odobrio Administrativni savet BRSE sa ref. LD 2053.

"Telo za sprovođenje projekta" (u daljem tekstu: "TSP") označava pravno lice koje je, po osnovu ovlašćenja Zajmoprimca, zaduženo za sprovođenje Projekta.

"Referentna kamatna stopa" označava EURIBOR za Tranšu po varijabilnoj kamatnoj stopi koja je denomonirana u evrima.

"Sredstvo obezbeđenja" označava sporazum ili dogovor koji stvara povlašćeni položaj, pravo prečeg plaćanja, sredstvo obezbeđenja ili garanciju bilo koje vrste koje bi mogle preneti povećana prava na treća lica.

"Raspon" označava, u skladu sa Tranšom po varijabilnoj kamatnoj stopi, fiksni raspon u odnosu na Referentnu kamatnu stopu (koja je negativna ili pozitivna) određen u baznim poenima u primenljivom Obaveštenju o isplati.

"Potprojekat" označava kvalifikovani plan ulaganja koji treba da se finansira u skladu sa Projektom.

"Tranša" predstavlja iznos koji je isplaćen ili iznos koji treba da bude isplaćen iz Zajma.

1.2 Struktura

Osim ukoliko kontekst ne zahteva drugačije, upućivanja na:

(a) Ovaj sporazum tumačiće se kao upućivanja na ovaj sporazum koji može biti dopunjen, izmenjen ili prepravljen s vremena na vreme;

(b) "Klauzule", "Potklauzule" i "Uvodne izjave" tumačiće se kao upućivanja na klauzule, potklauzule i uvodne izjave pojedinačno u ovom sporazumu; i

(c) Reči koje su u jednini uključivaće i množinu i obrnuto.

1.3 Naslovi

Naslovi u ovom sporazumu nemaju pravni značaj i ne utiču na njegovo tumačenje.

1.4 Zaokruživanje

U svrhe bilo kog obračuna iz ovog sporazuma:

(a) svi procenti koji predstavljaju rezultat navedenih obračuna sem onih koji su utvrđeni kroz upotrebu interpolacije biće zaokruženi, po potrebi, na najbliži stohiljaditi deo procentnog poena (na primer 9,876541% (ili,09876541) se zaokružuju na 9,87654% (ili,0987654) i 9,876545% (ili,09876545) se zaokružuju na 9,87655% (ili,0987655);

(b) svi procenti utvrđeni kroz upotrebu linearne interpolacije upućivanjem na (2) relevantne Referentne kamatne stope biće zaokruženi, po potrebi, u skladu sa metodom utvrđenom u pododeljku (a) iznad, ali u istom stepenu tačnosti kao i dve (2) stope koje se koriste za određivanje (osim kada navedeni procenti neće biti zaokruženi na niži nivo tačnosti nego što je najbliži hiljaditi deo procentnog poena (0,001%)); i

(c) svi iznosi valuta koji se koriste ili predstavljaju rezultat gorenavedenih kalkulacija biće zaokruženi, osim ako je drugačije naznačeno u relevantnoj definiciji Valute, na najbliža dva decimalna mesta relevantne valute (sa,005 koje se zaokružuje prema gore (na primer"674 se zaokružuje na,67, dok se,675 zaokružuje na,68).

2. USLOVI

Zajam se odobrava u skladu sa opštim uslovima Propisa o zajmu i pod posebnim uslovima Sporazuma.

3. SVRHA

BRSE odobrava Zajam Zajmoprimcu, koji ga prihvata, jedino u svrhu finansiranja Projekta kako je opisano u Prilogu 1 ovde.

Sredstva zajma ne smeju se koristiti za plaćanje poreza, carina ili drugih taksi.

Svaka promena načina na koji se Zajam koristi koja nema odobrenje BRSE predstavljala bi događaj u smislu člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može dovesti do prevremene otplate, obustave ili otkaza Zajma u skladu sa uslovima članova 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih zajmova), 3.5 (Obustava neisplaćenih zajmova od strane banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

4. FINANSIJSKI USLOVI

4.1 Iznos Zajma

Iznos Zajma je:

DVE STOTINE MILIONA EVRA
EUR 200.000.000

4.2 Iznos za isplatu

Zajam će biti isplaćen u minimalno dve (2) Tranše.

Iznos svake Tranše će biti utvrđen u skladu sa kapacitetom apsorpcije i potrebama Zajmoprimca. Iznos prve Tranše neće prekoračiti sedamdeset procenata (70%) iznosa Zajma.

4.3 Postupak isplate

Isplata svake tranše utvrđuje se putem sledeće procedure, nakon prethodne konsultacije sa BRSE:

(a) Zahtev za isplatu

Pre svake isplate, Zajmoprimac će podneti BRSE zahtev za isplatu koji je suštinski u obliku koji je utvrđen u skladu sa Prilogom 3 ovde (u daljem tekstu: "Zahtev za isplatu").

Zahtev za isplatu će utvrditi sledeće:

(i) Valutu(e) i iznos(e) Tranše;

(ii) Datum isplate; takav Datum isplate biće Radni dan koji pada barem pet (5) Radnih dana, ali ne kasnije od dvadeset (20) Radnih dana od datuma podnošenja Zahteva za isplatu;

(iii) Datum(e) otplate glavnice, uključujući Datum dospeća, uzimajući u obzir da Period otplate glavnice za svaku Tranšu neće prekoračiti petnaest (15) godina uključujući period počeka koji neće biti duži od pet (5) godina;

(iv) Maksimalnu fiksnu kamatnu stopu ili maksimalan raspon u odnosu na Referentnu kamatnu stopu;

(v) Kamatni period i Datume plaćanja kamate;

(vi) Konvenciju za utvrđivanje dana i Radne dane; i

(vii) Račun Zajmoprimca za plaćanja.

Svaki Zahtev za isplatu koji je isporučen BRSE biće neopoziv, osim ako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku od strane BRSE.

(b) Obaveštenje o isplati

Ako BRSE primi Zahtev za isplatu koji je u skladu sa uslovima za Zahtev za isplatu utvrđenim u potklauzuli 4.3(a) u tekstu iznad, i ako su svi drugi relevantni Uslovi za isplatu definisani potklauzulom 4.5 (Uslovi za isplatu) u tekstu ispod ispunjeni od strane Zajmoprimca, BRSE će isporučiti Zajmoprimcu obaveštenje o isplati u obliku koji je definisan u Prilogu 3 ovde (u daljem tekstu: "Obaveštenje o isplati"). Svako Obaveštenje o isplati biće isporučeno barem dva (2) Radna dana pre predloženog Datuma isplate.

Obaveštenje o isplati će navoditi sledeće:

(i) Valutu(e) i iznos(e) Tranše;

(ii) Datum isplate;

(iii) Period za otplatu glavnice i Datum(e) otplate glavnice, uključujući Datum dospeća;

(iv) Fiksnu kamatnu stopu ili Raspon u odnosu na Referentnu kamatnu stopu;

(v) Kamatni period i Datume plaćanja kamate;

(vi) Konvenciju za utvrđivanje dana i Radne dane; i

(vii) Račune Zajmoprimca i BRSE za plaćanja.

Obaveštenje o isplati koje se podudara sa elementima Zahteva za isplatu predstavljaće neopozivu i bezuslovnu rešenost Zajmoprimca da uzme pozajmicu od BRSE i sa strane BRSE da isplati Tranšu Zajmoprimcu u skladu sa uslovima određenim u Obaveštenju o isplati.

Bez obzira na gore navedeno, ako BRSE nije isporučila Obaveštenje o isplati u roku od deset (10) Radnih dana nakon prijema Zahteva za isplatu, smatraće se da je relevantni Zahtev za isplatu otkazan.

4.4 Period isplate

Osim ako je BRSE drugačije dogovorio u pisanom obliku, Zajmoprimac neće imati pravo na:

(i) Podnošenje Zahteva za isplatu prve Tranše nakon (12) meseci posle datuma stupanja na snagu;

(ii) Podnošenje bilo kakvog dodatnog Zahteva za isplatu nakon osamnaest (18) meseci od poslednje isplate; ili

(iii) Podnošenje bilo kakvog dodatnog Zahteva za isplatu nakon Datuma zaključenja zajma utvrđenog u Prilogu 1 u ovom dokumentu.

4.5 Uslovi za isplatu

(a) Uslovi koji prethode Zahtevu za isplatu prve Tranše:

(i) Pravno mišljenje na engleskom jeziku koje izdaje Ministarstvo pravde Zajmoprimca, koje potvrđuje na zadovoljavajući način za BRSE, suštinski u obliku koji je utvrđen u Prilogu 2 ovde, da je Sporazum uredno potpisan od strane ovlašćenih predstavnika Zajmoprimca i da je Sporazum važeći, obavezujući i izvršiv u skladu sa njegovima uslovima u jurisdikciji koja je važeća za Zajmoprimca;

(ii) Dokaz na engleskom (na primer, statut, punomoćje, itd.), na zadovoljavajući način za BRSE, o licu (licima) koja su ovlašćena da potpišu Sporazum i Zahteve za isplatu u ime Zajmoprimca, zajedno sa overenim kartonom deponovanih potpisa takvog (takvih) lica; i

(b) Uslovi koji prethode svakom sledećem Zahtevu za isplatu:

(i) U slučaju da je došlo do promene u pogledu lica koja su ovlašćena da podnose Zahteve za isplatu u ime Zajmoprimca, Zajmoprimac će obezbediti BRSE ažurirani dokaz o licima koja su ovlašćena da podnose odgovarajuće Zahteve za isplatu u ime Zajmoprimca, zajedno sa overenim kartonom deponovanih potpisa takvog (navedenih) lica; i

(ii) Izveštaj o napretku kojim se potvrđuje, na zadovoljavajući način za BRSE, da je devedeset (90) procenata (90%) prethodne Tranše Alocirano.

4.6 Otplata

Na svaki Datum otplate glavnice, Zajmoprimac će otplatiti glavnicu svake Tranše koja je dospela za plaćanje na taj Datum otplate glavnice u skladu sa uslovima utvrđenim u primenljivom Obaveštenju o isplati.

4.7 Prevremena otplata

(a) Mehanizam

Ako u bilo kom slučaju navedenom u ovom sporazumu, a odnosi se na ovu potklauzulu, Zajmoprimac treba da izvrši prevremenu otplatu pre datuma dospeća cele ili dela Tranše ili u slučaju dobrovoljne prevremene otplate, Zajmoprimac će uputiti pisano obaveštenje BRSE barem dva (2) meseca pre (u daljem tekstu: "Obaveštenje o prevremenoj otplati") navodeći iznose koji treba da se otplate, datum na koji će otplata biti izvršena (u daljem tekstu: "Datum prevremene otplate") i, po prethodnoj konsultaciji sa BRSE, maksimalne troškove prevremene otplate. Datum prevremene otplate pašće na Datum plaćanja kamate, osim ako je BRSE drugačije dogovorio pisanim putem.

Nakon prijema Obaveštenja o prevremenoj otplati, BRSE će poslati pisano obaveštenje Zajmoprimcu (u daljem tekstu: "Potvrda o prevremenoj otplati"), najkasnije petnaest (15) Radnih dana pre Datuma otplate, ukazujući na obračunatu kamatu i na troškove prevremene otplate u skladu sa potklauzulom 4.7(b).

Potvrda o prevremenoj naknadi koja se podudara sa elementima Obaveštenja o prevremenoj otplati predstavljaće neopozivu i bezuslovnu rešenost Zajmoprimca da nadoknadi BRSE relevantne iznose u skladu sa uslovima određenim u Potvrdi o prevremenoj otplati. Ukoliko BRSE nije isporučio Potvrdu o prevremenoj otplati u okviru roka koji je naveden u tekstu iznad, smatraće se da je Obaveštenje o prevremenoj otplati otkazano.

Ako Zajmoprimac delimično otplati Tranšu, iznos otplate će se primenjivati proporcionalno na svaku neizmirenu otplatu glavnice. U tom slučaju, Potvrda o prevremenoj otplati će u skladu sa tim da uključi i prilagođeni otplatni plan koji će biti obavezujući po Zajmoprimca.

(b) Troškovi prevremene otplate

Troškove prevremene otplate koji su rezultat prevremene otplate u skladu sa potklauzulom 4.7(a) utvrdiće BRSE na osnovu troškova koje je snosila preraspoređivanjem iznosa koji treba da se otplati od Datuma prevremene otplate do Datuma dospeća, uključujući sve srodne troškove, kao što su i troškovi po osnovu hedžing aranžmana. Troškovi preraspoređivanja će biti ustanovljeni na osnovu razlike između prvobitne stope i stope preraspoređivanja, što će utvrditi BRSE na osnovu uslova na tržištu na datum izdavanja Obaveštenja o prevremenoj otplati.

4.8 Određivanje kamate

Zajmoprimac će platiti kamatu na glavnicu svake Tranše povremeno neizmirenoj tokom svakog Kamatnog perioda po Fiksnoj kamatnoj stopi/Varijabilnoj kamatnoj stopi utvrđenoj u primenljivom Obaveštenju o isplati.

Kamata će se (i) obračunavati od i uključujući prvi dan Kamatnog perioda do, ali isključujući poslednji dan navedenog kamatnog perioda; i (ii) dospeće za naplatu i biće naplativa na Datume plaćanja kamate određene u primenljivom Obaveštenju o isplati. Kamata će se obračunavati na osnovu Konvencije za utvrđivanje broja dana utvrđene u relevantnom Obaveštenju o isplati.

U slučaju Tranši sa Varijabilnom kamatnom stopom, BRSE će utvrđivati na svaki Datum utvrđivanja kamate, kamatnu stopu koja je primenljiva tokom relevantnog Kamatnog perioda u skladu sa Sporazumom i odmah će o tome obavestiti Zajmoprimca. Svako utvrđivanje od strane BRSE biće konačno, zaključno i obavezujuće po Zajmoprimca osim ako Zajmoprimac dokaže na zadovoljavajući način BRSE da to utvrđivanje sadrži očiglednu grešku.

4.9 Stopa zatezne kamate

U slučaju da Zajmoprimac ne uspe da plati u potpunosti ili delimično, bilo koji iznos u skladu sa Sporazumom, i uprkos bilo kojoj drugoj naknadi raspoloživoj za BRSE u skladu sa Sporazumom ili inače, Zajmoprimac će platiti kamatu na navedene neplaćene iznose od datuma dospeća do datuma prijema navedene uplate od strane BRSE po godišnjoj kamatnoj stopi jednakoj jednomesečnom EURIBOR-u kotiranom na datum dospeća plus dvesta baznih poena (200 bp) (u daljem tekstu: "Stopazatezne kamate").

Primenljiva Stopa zatezne kamate se ažurira svakih trideset (30) kalendarskih dana.

4.10 Događaj poremećaja na tržištu

BRSE će odmah po saznanju obavestiti Zajmoprimca da je došlo do Događaja poremećaja na tržištu.

U svrhe Sporazuma, "Događaj poremećaja na tržištu" odnosi se na sledeće okolnosti:

(a) Na Rojters strani pod definicijom EURIBOR nisu navedeni potrebni detalji ili nije dostupna.

U takvom Događaju poremećaja na tržištu, primenljivi EURIBOR predstavljaće godišnju kamatnu stopu koju je utvrdila BRSE kao aritmetičku sredinu stopa pri kojima se zajmovi u evrima, u iznosu koji je identičan ili najbliže uporediv sa iznosom predmetnog zajma i za period koji je identičan ili najbliže uporediv sa relativnim Kamatnim periodom, nude na Datum utvrđivanja kamate tri (3) vodeće banke na međubankarskom tržištu EU koje je odabrala BRSE. Ako postoje barem dva (2) kotiranja, primenljivi EURIBOR za taj Datum utvrđivanja kamate predstavljaće aritmetičku sredinu datih kotiranja.

Ako je ponuđeno samo jedno (1) kotiranje ili nijedno, primenljivi EURIBOR će biti procentualna godišnja kamatna stopa koju je utvrdila BRSE kao aritmetičku sredinu stopa pri kojima se zajmovi u evrima, u iznosu koji je identičan ili najbliže uporediv sa iznosom predmetnog zajma i za period koji je identičan ili najbliže uporediv sa relativnim Kamatnim periodom, daju na drugi Radni dan nakon početka relevantnog Kamatnog perioda od strane vodećih banaka na međubankarskom tržištu EU koje je odabrala BRSE.

(b) BRSE odlučuje da nije moguće da se utvrdi primenljiva Referentna kamatna stopa u skladu sa stavom (a) u tekstu iznad.

Tokom takvog Događaja poremećaja na tržištu, primenljiva Varijabilna kamatna stopa će biti zamenjena stopom koja izražava kao procentualnu godišnju kamatnu stopu trošak BRSE za finansiranje Zajma bez obzira na to koji izvor BRSE može opravdano odabrati.

(c) U svakom trenutku između isporuke Obaveštenja o isplati i Datuma isplate, BRSE opravdano utvrđuje da li postoje izuzetne i neočekivane okolnosti ekonomske, finansijske, političke ili druge spoljne prirode koje na negativan način utiču na pristup BRSE svojim izvorima finansiranja.

Tokom takvog Događaja poremećaja na tržištu, BRSE će imati pravo da otkaže bez naplate bilo kakvih troškova predviđenu isplatu.

U slučaju Događaja poremećaja na tržištu utvrđenih pod stavkama (a) i (b) u tekstu iznad:

(i) Ako Zajmoprimac to zahteva, Strane, delujući u dobroj veri, stupaju u pregovore u periodu ne dužem od 30 (trideset) kalendarskih dana da bi se dogovorile o alternativi za primenljivi EURIBOR. Ako ne dođe do dogovora, Zajmoprimac može da nastavi sa prevremenom otplatom na sledeći Datum isplate kamate pod uslovima definisanim u potklauzuli 4.7.

(ii) BRSE ima pravo, delujući u dobroj veri i konsultujući se sa Zajmoprimcem u meri koja je razumno izvodljiva, da promeni trajanje sledećeg Kamatnog perioda na trideset (30) kalendarskih dana ili manje tako što će Zajmoprimcu da pošalje obaveštenje o tome. Svaka takva promena Kamatnog perioda će postati važeća na datum koji je definisala BRSE u navedenom obaveštenju.

(iii) Da bi se izbegla bilo kakva sumnja, stavke (i) i (ii) iznad će se odnositi samo na okolnosti kada Zajmoprimac plaća kamatu na glavnicu neotplaćene Tranše po Varijabilnoj kamatnoj stopi.

Ako BRSE utvrdi da relevantni Događaj poremećaja na tržištu više ne postoji, onda, zavisno od bilo kog sledećeg Događaja poremećaja na tržištu do koga dođe ili koji postoji, Varijabilna kamatna stopa i/ili Kamatni period koji su primenljivi na relevantnu Tranšu će se vratiti na staro, od prvog dana sledećeg Kamatnog perioda do obračuna u skladu sa Varijabilnom kamatnom stopom i Kamatnog perioda utvrđenog u relevantnom Obaveštenju o isplati.

4.11 Isplate

Svi iznosi koje Zajmoprimac treba da isplati u skladu sa ovim sporazumom su naplativi u Valuti pojedinačne Tranše na račun BRSE koji je naznačen u primenljivom Obaveštenju o isplati. Svako plaćanje u skladu sa ovim sporazumom vršiće se na Radni dan koji podleže Konvenciji o modifikovanom narednom radnom danu. Smatraće se da su isplate izvršene kada se relevantni iznos nađe na računu BRSE.

Zajmoprimac ili Banka po instrukciji Zajmoprimca, zavisno od slučaja, šalje pisano obaveštenje o plaćanju BRSE barem pet (5) Radnih dana pre plaćanja bilo kog iznosa koji dospeva na naplatu u skladu sa ovim sporazumom.

5. SPROVOĐENJE PROJEKTA

Zajmoprimac će sprovesti Projekat u skladu sa Sporazumom.

Zajmoprimac određuje Ministarstvo finansija (MF) za TSP. Zajmoprimac će omogućiti da posvećen tim bude imenovan u okviru MF i angažovan tokom celokupnog sprovođenja Projekta.

U svakom slučaju, Zajmoprimac ostaje jedini odgovoran za usklađivanje sa obavezama u skladu sa Sporazumom.

Neuspeh da se ispoštuju obaveze u vezi sa sprovođenjem Projekta utvrđene ovim u skladu sa klauzulom 5 predstavljao bi, bez obzira na bilo koju drugu primenljivu odredbu Propisa o zajmu, događaj u smislu člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može dovesti do (i) relevantnog potprojekta ili troškova ugovora za koje se smatra da su neprihvatljivi za Alokaciju u skladu sa Projektom; i/ili (ii) do prevremene otplate, obustave ili otkaza Zajma, u celosti ili delimično, u skladu sa uslovima članova 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih zajmova), 3.5 (Obustava neisplaćenih zajmova od strane Banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

5.1 Obavezna briga

Zajmoprimac će pokazati maksimalnu brigu i pažnju, i primeniće sva uobičajeno korišćena sredstva (uključujući, ali se ne ograničavajući na pravna, finansijska, tehnička i menadžerska) potrebna za valjanu implementaciju Projekta.

5.2 Period alokacije

Zajmoprimac će alocirati svaku Tranšu na Projekat u okviru dvanaest (12) meseci od relevantnog Datuma isplate ("Period alokacije"), osim ukoliko se drugačije ne dogovore Zajmoprimac i BRSE.

Ako Tranša koju je isplatila BRSE nije dodeljena Projektu ili mu je dodeljena delimično tokom Perioda alokacije, Zajmoprimac će izvršiti naknadu nealociranih iznosa BRSE u skladu sa potkaluzulom 4.7, osim ukoliko se drugačije ne dogovore Zajmoprimac i BRSE.

5.3 Troškovi projekta

Tranše isplaćene u vezi sa Zajmom neće prekoračiti devedeset (90) procenata (90%) ukupnih kvalifikovanih troškova Projekta. Ako Tranše isplaćene u vezi sa Zajmom prekorače gore pomenutih 90% (umanjenjem ukupnih kvalifikovanih troškova ili na drugi način), Zajmoprimac će izvršiti naknadu viška BRSE u skladu sa potklauzulom 4.7.

Ukoliko se ukupni kvalifikovani troškovi Projekta povećaju ili se revidiraju iz bilo kog razloga, Zajmoprimac će omogućiti da dodatna finansijska sredstva za okončanje Projekta budu raspoloživa bez obraćanja BRSE. Planovi da se povećani troškovi finansiraju biće saopšteni BRSE bez odlaganja.

5.4 Posebne obaveze po Projektu

Zajmoprimac će se postarati da:

(i) celokupno zemljište, imovinska prava, kao i sve dozvole potrebne za sprovođenje Projekta budu blagovremeno obezbeđene; i

(ii) sva imovina i postrojenja koji predstavljaju deo ovog Projekta moraju biti trajno osigurani i održavani u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

5.5 Nabavka

Nabavka radova, roba i usluga koji treba da se finansiraju u skladu sa Projektom biće usaglašena sa BRSE Smernicama o nabavci.

5.6 Mere zaštite u oblasti životne sredine i mere socijalne zaštite

Zajmoprimac će putem MF sprovoditi Projekat u skladu sa zahtevima utvrđenim u Politici o merama zaštite u oblasti životne sredine i socijalnim merama zaštite.

Ukoliko bi se finansirale nove građevine (čak i privremene prirode), Zajmoprimac će BRSE pružiti na pregled, što je pre moguće, informacije o vrsti i obimu građevinskih aktivnosti i pratećim ekološkim i socijalnim rizicima, kao i predloženu strategiju upravljanja, koja bi te rizike otklonila.

5.7 Ljudska prava

Zajmoprimac će putem MF obezbediti da sprovođenje Projekta ne dovede do kršenja (i) Evropske konvencije o ljudskim pravima; ili (ii) Evropske socijalne povelje.

5.8 Integritet

Zajmoprimac garantuje da nije počinio kao i da nijedno lice neće počiniti sa njegovim pristankom ili prethodnim saznanjem, u vezi sa sprovođenjem Projekta ili zaključivanjem nekog ugovora u okviru Projekta, delo Podmićivanja, Obmane, Prinude ili Tajnog dogovaranja (u daljem tekstu: "Zabranjena delovanja").

U smislu ovog sporazuma:

(i) "Podmićivanje" predstavlja nuđenje, davanje, primanje ili traženje, bilo direktno ili indirektno, neke vrednosti radi neprikladnog uticaja na postupanje druge strane.

(ii) "Obmanjivanje" predstavlja svako činjenje ili nečinjenje, uključujući pogrešne tvrdnje, kojima se svesno ili nesvesno vrši obmana, ili se čini pokušaj obmanjivanja jedne strane da bi se stekla neka finansijska ili druga korist ili izbegla neka obaveza.

(iii) "Prinuda" je ugrožavanje ili nanošenje štete ili pretnja ugrožavanjem ili nanošenjem štete, direktno ili indirektno, nekoj strani ili imovini te strane u cilju neprikladnog uticaja na njeno postupanje.

(iv) "Tajno dogovaranje" je dogovor između dve ili više strana sa ciljem da se ostvari neki neprikladan cilj, uključujući neprikladno uticanje na postupanje druge strane.

Zajmoprimac se obavezuje da obavesti BRSE ako sazna za bilo koju činjenicu ili informaciju koje ukazuju na to da je počinjeno neko od ovih Zabranjenih delovanja. U tu svrhu, saznanje nekog člana MF smatraće se saznanjem Zajmoprimca.

Zajmoprimac se obavezuje:

(i) da na vreme preduzme one mere koje BRSE bude opravdano zahtevala da istraži i/ili prekine svaki navodni ili čin Zabranjenog delovanja na koji se sumnja;

(ii) da obavesti BRSE o merama koje su preduzete da se zatraži odšteta od lica koja su odgovorna za bilo koji gubitak koji proističe iz takvog čina Zabranjenog delovanja; i

(iii) da omogući svaku istragu koju može da vrši BRSE u vezi takvog čina.

Vođa TSP će biti odgovoran za kontakte sa BRSE u svrhu ove potklauzule.

5.9 Transparentnost

Zajmoprimac će informisati Krajnje korisnike da je Projekat delimično finansiran sredstvima BRSE putem odgovarajućih sredstava komunikacije, uključujući vebsajtove, izjave za štampu, brošure odnosno bilborde/table na odgovarajućim lokacijama projekata. U svakom slučaju, informacije date Krajnjim korisnicima prikazivaće BRSE naziv i logo na prikladan način, gde je to moguće.

6. PRAĆENJE

6.1 Izveštavanje

(a) Identifikacija potprojekata i Izveštaj o napretku

Nakon isplate bilo koje Tranše od strane BRSE, Zajmoprimac će kroz MF poslati BRSE na odobrenje tokom Perioda alokacije obrazac kojim se identifikuje svaki pojedinačni potprojekat kome je Tranša alocirana.

U slučaju da potprojekat kome je Tranša alocirana nije usaglašen sa kriterijumima kvalifikovanosti navedenim u Prilogu 1, Zajmoprimac će blagovremeno alocirati relevantne iznose drugim kvalifikovanim potprojektima ili na drugi način izvršiti naknadu nealociranih iznosa prema BRSE u skladu sa potklauzulom 4.7.

Zajmoprimac će kroz MF slati BRSE izveštaj o napretku (u daljem tekstu:"Izveštaj o napretku") (i) dva puta godišnje, do potpune Alokacije isplaćenih Tranši; i (ii) pre svakog Zahteva za isplatu.

U Prilogu 4 ovde se nalazi šablon kojim se utvrđuju minimalne informacije potrebne BRSE da potvrdi kvalifikovanost potprojekta u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Prilogu 1. Alternativni formati koji sadrže istu vrstu informacija se takođe mogu koristiti.

(b) Završni izveštaj

Nakon potpune Alokacije Tranši, Zajmoprimac će kroz MF predati izveštaj o završetku projekta (u daljem tekstu:"Završni izveštaj") koji sadrži ocenu socijalnih efekata Projekta sa tehničkim pokazateljima koji su dogovoreni sa BRSE u Prilogu 5.

Prilog 4 ovde sadrži šablon kojim se utvrđuju minimalni podaci koje BRSE zahteva. Alternativni formati koji sadrže iste podatke se takođe mogu koristiti.

6.2 Posete

Zajmoprimac se obavezuje da prihvati posete praćenja/tehničke posete/procenjivanje, uključujući olakšavanje pristupa relevantnom Projektu/lokacijama potprojekta/izvođačima, koje vrše zaposleni BRSE ili imenovana treća lica.

6.3 Revizija

Ako se Zajmoprimac ne usaglasi sa bilo kojom od obaveza u skladu sa Sporazumom, Zajmoprimac se obavezuje da prihvati reviziju na lokaciji, koju vrše zaposleni BRSE ili imenovana treća lica, što će biti na teret Zajmoprimca.

6.4 Informacije o projektu

Zajmoprimac će voditi računovodstvenu evidenciju za Projekat u skladu sa međunarodnim standardima, iz koje će se u svakom trenutku videti stanje napredovanja Projekta, i koja će evidentirati sve obavljene poslove, i utvrditi sredstva i usluge koji se delimično finansiraju iz Zajma.

Zajmoprimac će kroz MF dostaviti BRSE blagovremeno sve podatke ili dokumenta koja se tiču finansiranja ili sprovođenja (uključujući posebno pitanja zaštite životne sredine i nabavki) Projekta što BRSE može opravdano zahtevati.

Zajmoprimac će odmah kroz MF obavestiti BRSE o bilo kojem događaju koji bi mogao da ima negativno materijalni uticaj na sprovođenje Projekta, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

(i) svaki postupak ili protest koji je započet ili prigovor koji je podignut od strane trećeg lica ili bilo koja istinska žalba koju je primio Zajmoprimac ili sudski spor koji je započet ili se njime preti u pogledu nabavke ili pitanja zaštite životne sredine ili drugih pitanja koja utiču na projekat; i

(ii) svako donošenje zakona ili izmene i dopune zakona, propisa ili pravila (ili u primeni ili zvaničnom tumačenju bilo kog zakona, propisa ili pravila).

Svaki događaj koji može imati materijalno negativni uticaj po sprovođenje Projekta bi predstavljao događaj u smislu člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može dovesti do prevremene otplate, obustave ili otkaza Zajma u skladu sa uslovima članova 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih zajmova), 3.5 (Obustava neisplaćenih zajmova od strane Banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

6.5 Podaci o Zajmoprimcu

Zajmoprimac će odmah, direktno ili kroz MF, obavestiti BRSE o svakoj Materijalno negativnoj promeni. Svaka Materijalno negativna promena bi predstavljala događaj u smislu člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može dovesti do prevremene otpate, obustave ili otkaza zajma u skladu sa uslovima članova 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih zajmova), 3.5 (Obustava neisplaćenih zajmova od strane Banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

Činjenica da se nakon bilo kog neizvršenja obaveza, od Zajmoprimca zahteva ili je moguće zahtevati ili će se, nakon isteka primenljivog ugovornog perioda počeka, zahtevati ili biti u mogućnosti da se zahteva da prevremeno otplati, otplati ili raskine pre dospeća svaki Instrument zaduživanja ili je bilo koja obaveza koja je u vezi sa Instrumentom zaduživanja raskinuta ili obustavljena, predstavljalo bi događaj u smislu člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može dovesti do obustave, otkaza ili prevremene otplate Zajma, u skladu sa uslovima članova 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih zajmova), 3.5 (Obustava neisplaćenih zajmova od strane Banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

7. PARI PASSU

Neuspeh usaglašavanja sa odredbama navedenim pod klauzulom 7 predstavljao bi događaj u smislu člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može dovesti do prevremene otplate, obustave ili otkaza Zajma u skladu sa uslovima iz članova 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih zajmova), 3.5 (Obustava neisplaćenih zajmova od strane Banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

7.1 Rangiranje

Zajmoprimac će obezbediti da njegove obaveze plaćanja u skladu sa ovim sporazumom jesu i biće najmanje u rangu pari passu u pravu plaćanja sa svim drugim tekućim i budućim neobezbeđenim i nepodređenim obavezama prema njegovim Instrumentima zaduživanja.

Posebno, Zajmoprimac neće izvršiti (ili odobriti) bilo koje plaćanje u vezi sa bilo kojim takvim Instrumentom zaduživanja (bez obzira da li se redovno zakazuje ili ne) ako:

(i) BRSE zatraži prevremenu otplatu u skladu sa članom 3.3 Propisa o zajmu; ili

(ii) je došlo do ili se nastavlja događaj ili potencijalni događaj neizvršenja obaveza u pogledu neobezbeđenih i podređenih Instrumenata zaduženja Zajmoprimca ili neke od njegovih agencija ili državnih organa.

Međutim, isplata u pogledu na navedeni Instrument zaduženja je moguća ako Zajmoprimac:

(i) plaća istovremeno; ili

(ii) odvaja sa strane na namenski račun za plaćanje na sledeći Datum plaćanja kamate

sumu koja je jednaka istom odnosu neizmirene glavnice u skladu sa ovim sporazumom kao što je odnos koji plaćanje pod takvim Instrumentom zaduživanja nosi prema ukupnom neizmirenom dugu prema tom instrumentu.

U tu svrhu, bilo koje plaćanje Instrumenta zaduživanja koje se vrši iz sredstava dobijenih emitovanjem drugog instrumenta, na koja su se prevashodno pretplatila ista lica koja imaju potraživanja po Instrumentu zaduživanja, se zanemaruje.

7.2 Sredstvo obezbeđenja

Ukoliko se odobri Sredstvo obezbeđenja za izvršenje bilo kog Instrumenta zaduživanja Zajmoprimca, Zajmoprimac će blagovremeno obavestiti BRSE o svojim namerama, i ako to BRSE zahteva, dostaviće BRSE u okviru roka koji je definisan u obaveštenju BRSE, identično ili ekvivalentno Sredstvo obezbeđenja za izvršenje svojih finansijskih obaveza u skladu sa ovim sporazumom.

Ova odredba se neće primenjivati na Sredstvo obezbeđenja:

(a) nastalo na svojini u trenutku kupovine jedino kao zalog za plaćanje kupoprodajne cene ili za otplatu duga nastalog u svrhu finansiranja kupovine navedene svojine;

(b) koje obezbeđuje Instrument zaduživanja čije dospeće pada najkasnije godinu dana nakon datuma na koji je prvobitno nastao; ili

(c) koje je BRSE prethodno odobrila.

7.3 Klauzula koja se naknadno unosi

Ako bilo koji od Instrumenata zaduživanja Zajmoprimca uključuje klauzule o gubitku rejtinga, finansijskim pokazateljima ili pari passu odredbama koje su strože od bilo koje ekvivalentne odredbe ovog sporazuma, Zajmoprimac o tome obaveštava BRSE i, na njen zahtev u formi pisanog obaveštenja, u roku navedenom u BRSE obaveštenju, izvršava izmenu i dopunu ovog sporazuma kako bi obezbedio ekvivalentnu odredbu u korist BRSE.

7.4 Prevremena otplata trećim licima

Ako Zajmoprimac prevremeno otplati, u celosti ili delimično, dobrovoljno ili na drugi način, bilo koji Instrument zaduživanja, Zajmoprimac će o tome informisati BRSE.

U tom slučaju i na zahtev BRSE, Zajmoprimac nadoknađuje BRSE-u iznose isplaćene prema Zajmu u skladu sa potklauzulom 4.7 u takvoj proporciji u kojoj prevremeni iznos otplate nosi u odgovarajućem Instrumentu zaduživanja. Prethodno pomenuto se ne odnosi na prevremene otplate revolving kredita koji ostaju otvoreni za povlačenje pod istim uslovima nakon takve prevremene otplate.

U svrhe Sporazuma, "prevremena otplataˮ znači otplata pre roka dospeća.

8. IZJAVE I GARANCIJE

Zajmoprimac izjavljuje i garantuje:

(a) da su ga nadležni organi ovlastili da zaključuje Sporazum i da su potpisniku(cima) dali ovlašćenje za to, u skladu sa zakonima, uredbama, propisima i drugim dokumentima koji se na njih primenjuju;

(b) da potpisivanjem i njegovim uručivanjem, izvršenjem svojih obaveza prema i u saglasnosti sa ovim sporazumom ne:

(i) krši niti je u sukobu sa bilo kojim merodavnim zakonom, statutom, pravilom ili propisom, ili bilo kojom presudom, rešenjem ili dozvolom čiji je on predmet;

(ii) ne krši niti je u sukobu sa bilo kojim sporazumom ili drugim Instrumentom zaduživanja obavezujućim po njega, za koji se opravdano može očekivati da može dovesti do Materijalno štetne promene;

(c) da ne postoji nijedan događaj ili okolnost koja je nerešena, a koja predstavlja neizvršenje obaveza iz nekog drugog sporazuma ili Instrumenta zaduživanja, koji je obavezujući za njega ili čiji predmet je njegova imovina, od kojeg bi se opravdano moglo očekivati da izazove Materijalno štetnu promenu;

(d) da trećem licu nije odobreno nikakvo Sredstvo obezbeđenja zbog kršenja potklauzule 7.2;

(e) nikakva parnica, arbitraža ili administrativni postupak pred nekim sudom, arbitražnim sudom ili agencijom, a od kog bi se opravdano moglo očekivati da ima za rezultat Materijalno štetnu promenu (po njegovom najboljem saznanju i verovanju) nije započet niti se očekuje protiv njega; i

(f) da je dobio primerak Propisa o zajmu, Kreditne politike, Politike o zaštiti životne sredine i merama socijalne zaštite i Smernica o nabavkama i da ih je uzeo u obzir.

Gorepomenute izjave i garancije smatraju se ponovljenim na datum potpisivanja svakog Zahteva za isplatu. O svakoj promeni u vezi sa gorenavedenim izjavama i garancijama mora se, u kompletnom periodu Zajma, izveštavati i sva propratna dokumentacija mora se odmah dostaviti BRSE-u.

Ako je bilo koja od gorenavedenih izjava i garancija netačna ili se ispostavi da je bila netačna ili obmanjujuća u bilo kom pogledu, to bi predstavljalo događaj u smislu Člana 3.3 (h) Propisa o zajmu i može da dovede do obustave, poništenja ili prevremene otplate Zajma u skladu sa članom 3.3 (Prevremena otplata isplaćenih kredita), 3.5 (Obustava neisplaćenih kredita od strane Banke) i 3.6 (Otkazivanje neisplaćenih zajmova od strane Banke) Propisa o zajmu.

9. TREĆA LICA

Zajmoprimac ne može pokrenuti nijedno pitanje vezano, u okviru korišćenja Zajma, za njegove odnose sa trećim licima kako bi izbegao ispunjavanje, bilo u celini ili delimično, obaveza koje nastaju po osnovu ovog sporazuma.

BRSE se ne može uključivati u sporove koji bi mogli nastati između Zajmoprimca i trećih lica a troškovi, bilo kakve prirode, koje načini BRSE vezano za bilo koja potraživanja, a naročito sve pravne ili sudske troškove, snosiće Zajmoprimac.

10. ODRICANJE

Ni u kom slučaju, uključujući kašnjenje ili delimično izvršenje, ne sme se pretpostaviti da se BRSE prećutno odrekao bilo kojeg prava koje mu daje Sporazum.

11. USTUPANJE

Zajmoprimac ne može ustupiti ili preneti bilo koja od svojih prava ili obaveza iz Sporazuma bez prethodne pisane saglasnosti BRSE.

BRSE može da ustupi sva ili deo svojih prava i koristi ili preneti sva ili deo svojih prava, koristi i obaveza prema Sporazumu.

12. MERODAVNO PRAVO

Sporazum se reguliše pravilima BRSE kako je to utvrđeno u odredbama člana 1, stav 3, Trećeg Protokola (od 6. marta 1959. godine) uz Opšti Sporazum o povlasticama i imunitetu Saveta Evrope (od 2. septembra 1949. godine) i, drugo, ako je potrebno, francuskim pravom.

13. SPOROVI

Sporovi između Strana u Sporazumu predmet su arbitraže u skladu sa uslovima utvrđenim u Poglavlju 4 Propisa o zajmu.

Strane su saglasne da neće koristiti bilo koju privilegiju, imunitet ili zakon pred sudskim ili nekim drugim organom, bilo domaćem ili inostranom, kako bi stavile prigovor na sprovođenje odluke donesene pod uslovima utvrđenim u Poglavlju 4 Propisa o zajmu.

U svakoj pravnoj radnji koja proistekne iz ovog sporazuma, potvrda BRSE koja se tiče bilo kog dospelog iznosa ili važeće kamatne stope u skladu sa Sporazumom, u odsustvu očigledne greške, biće prima facie dokaz tog iznosa ili kamatne stope.

14. OBAVEŠTENJA

Svako obaveštenje ili drugi vid komunikacije koji se obavlja ili dostavlja u skladu sa ovim Sporazumom BRSE-u ili Zajmoprimcu u pisanoj je formi i smatra se uredno predatim ili sačinjenim onda kada je dostavljen preporučenom poštom ili faksimilom od jedne strane drugoj strani na adresu ili broj faksa naznačen u tekstu ispod:

Za Zajmoprimca:

Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Srbija

Na pažnju:

Ministar finansija

Faks:

+381 11 3618 961

Za BRSE:

Council of Europe Development Bank
55 Avenue Kléber
75116 Paris
Francuska

Na pažnju:

Direktor, Odeljenje za projekte

Faks:

+ 33 1 47 55 37 52

Sva obaveštenja ili drugi vid komunikacije koja se dostavljaju ili su sačinjena po Sporazumu biće na engleskom ili francuskom jeziku ili na drugom jeziku, u kom slučaju će biti dostavljena uz overeni prevod na engleski ili francuski jezik, u slučaju kada to BRSE zahteva.

Bez uticaja na valjanost bilo kojeg obaveštenja dostavljenog faksom u skladu sa gorenavednim stavovima, primerak svakog obaveštenja dostavljenog faksom takođe će se poslati preporučenom poštom relevantnoj strani najkasnije sledećeg Radnog dana.

Obaveštenja izdata od strane Zajmoprimca shodno bilo kojoj odredbi ovog sporazuma će, kada to BRSE zahteva, biti dostavljena BRSE zajedno sa zadovoljavajućim dokazom o ovlašćenju lica ili više njih ovlašćenih za potpisivanje takvog obaveštenja u ime Zajmoprimca, kao i karton deponovanih potpisa takvog lica ili više njih.

15. POREZI I RASHODI

Zajmoprimac će plaćati, u meri u kojoj je primenljivo, sve poreze, obaveze, takse i ostale namete bilo kakve prirode, uključujući taksene marke i naknade za registraciju, koje nastanu iz potpisivanja, registracije ili implementacije Sporazuma ili nekog povezanog dokumenta, kao i iz stvaranja, poboljšanja, registracije ili izvršenja bilo kojeg Sredstva obezbeđenja ili garancije koji se zahtevaju u Sporazumu.

Zajmoprimac snosi sve naknade i troškove (uključujući pravne, stručne, bankarske ili troškove razmene) nastale u vezi sa (i) pripremom, potpisivanjem, poboljšanjem, implementacijom i raskidom ovog sporazuma ili nekog povezanog dokumenta; (ii) bilo kojom izmenom, dopunom ili odricanjem u pogledu ovog sporazuma ili nekog povezanog dokumenta; i (iii) pripremom, potpisivanjem, poboljšanjem, upravljanjem i aktiviranjem bilo kog Sredstva obezbeđenja koje se zahteva u skladu sa Zajmom.

Bez obzira na gorenavedeno, Član 4.7 (Troškovi arbitraže) Propisa o zajmu se primenjuje u vezi troškova arbitraže koji su utvrđeni u klauzuli 13.

16. ISPLAĆIVANJE

Nakon otplate ukupnog iznosa neotplaćene glavnice prema Zajmu, kao i plaćanja svih kamata i drugih troškova koji proističu u skladu sa Sporazumom, uključujući naročito one iznose iz potklauzule 4.9 i klauzule 15, Zajmoprimac će biti u potpunosti oslobođen svojih obaveza prema BRSE, sa izuzetkom onih utvrđenih u klauzuli 6. iznad za potrebe moguće ocene Projekta, koja će se obaviti najkasnije četiri (4) godine nakon otplate celokupnog iznosa neotplaćene glavnice Zajma.

17. STUPANJE NA SNAGU

Sporazum stupa na snagu nakon što ga strane potpišu i Narodna skupština Republike Srbije ga ratifikuje uz odgovarajuću pisanu potvrdu koju je BRSE dobila od Zajmoprimca.

U POTVRDU TOGA, Strane su dovele do potpisivanja Sporazuma tako što su ga propisno ovlašćene potpisnice potpisale u četiri (4) primerka, od kojih je svaki jednako važeći. Jedan (1) primerak zadržava BRSE a tri (3) Zajmoprimac.

Beograd, dana 27. maja 2020. godine
Za Zajmoprimca
Ime: Siniša Mali, s.r.
Titula: ministar finansija

Pariz, dana 19. maja 2020. godine
Za BRSE
Ime: Rolf Wenzel, s.r.
Titula: guverner

Priloge 1-5, koji su sastavni deo ovog sporazuma, objavljene u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020, možete pogledati OVDE

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".