Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

("Sl. list SRJ", br. 80/94 i "Sl. glasnik RS", br. 55/2004 - dr. zakon)

 

Deo prvi

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničkog postupka na osnovu kojih nadležni sud postupa i odlučuje o upisu u sudski registar.

Član 2

U sudski registar upisuju se pravna lica i drugi subjekti čiji je upis određen zakonom (u daljem tekstu: subjekt upisa).

U sudski registar upisuju se i delovi subjekta upisa, u slučajevima određenim zakonom.

Član 3

Sudski registar je javna knjiga.

Podaci upisani u sudski registar su javni i svako ih može razgledati, prepisivati i zahtevati da mu se izda izvod iz sudskog registra.

Upis u sudski registar ima pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Ko se u pravnom prometu, postupajući savesno, pouzda u podatke upisane u sudski registar, ne snosi štetne pravne posledice koje iz toga nastanu.

Sudski registar vodi se na jedinstven način.

Član 4

Postupak za upis u sudski registar pokreće se pismenom prijavom ovlašćenog lica, subjekta upisa ili njegovog punomoćnika, koja sadrži određeni zahtev.

Postupak za upis u sudski registar pokreće se po službenoj dužnosti suda ili na zahtev drugog nadležnog organa u slučajevima utvrđenim ovim ili drugim zakonom.

Član 5

Sud je dužan da izvrši upis u sudski registar ako je prijavu sa propisanom sadržinom podnelo ovlašćeno lice subjekta upisa ili njegov pomoćnik, ako su uz prijavu priložene zakonom, odnosno drugim opštim aktom određene isprave i ako je zahtev za upis u skladu sa zakonom.

Sud je dužan da oceni da li za upis postoje propisani uslovi.

Član 6

Kad odluka suda o upisu u sudski registar zavisi od postojanja ili nepostojanja određenih činjenica o kojima odlučuje drugi organ, odnosno organizacija ovlašćena zakonom, sud će odrediti rok za pribavljanje te odluke, koji ne može biti kraći od osam niti duži od 60 dana.

Član 7

Postupak upisa u sudski registar je hitan.

Sud je dužan da zahteve za upis uzima u rad redom kojim ih je primio.

Član 8

O zahtevu za upis u sudski registar u prvom stepenu odlučuje sudija pojedinac, a u drugom stepenu veće sastavljeno od trojice sudija.

Član 9

U postupku upisa u sudski registar, sud donosi odluku u obliku rešenja ili zaključka.

Rešenjem se odlučuje o zahtevu za upis.

Zaključkom se odlučuje o pitanjima upravljanja postupkom.

Član 10

Protiv rešenja o upisu u sudski registar može se izjaviti žalba.

Protiv zaključka nije dozvoljena posebna žalba.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 11

Rešenje o upisu u sudski registar izvršava se danom donošenja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 12

U postupku za upis u sudski registar nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje i nema mirovanja postupka.

Član 13

Protiv pravnosnažnog rešenja donesenog u postupku za upis u sudski registar nije dozvoljena revizija niti ponavljanje postupka.

Član 14

Protiv pravnosnažnog rešenja o upisu u sudski registar, javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti.

Član 15

Učesnik u postupku za upis u sudski registar, u smislu ovog zakona, jeste lice po čijem se predlogu pokreće postupak za upis u sudski registar, lice o čijim se pravima, odnosno pravnim interesima odlučuje u postupku, i organ koji je zakonom ovlašćen da pokrene postupak ili da docnije stupi u postupak.

Predlagač, u smislu ovog zakona, jeste subjekt upisa, odnosno drugo lice po čijem se predlogu pokreće postupak za upis u sudski registar, a protivnik predlagača je subjekt upisa prema kome se ostvaruje zahtev istaknut u predlogu.

Član 16

Svaki učesnik u postupku za upis u sudski registar snosi svoje troškove.

Član 17

U postupku upisa u sudski registar, na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak.

Deo drugi

POSTUPAK ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

1. Nadležnost suda

Član 18

Svi upisi u sudski registar vrše se kod nadležnog suda na čijem se području nalazi sedište subjekta upisa (u daljem tekstu: registarski sud).

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za upis organizovanja novih subjekata upisa nastalih podelom subjekta upisa nadležan je registarski sud kod koga je upisan subjekt upisa u kome se vrši statusna promena.

Ako se povezivanjem subjekta upisa osniva novi subjekt upisa, za upis tog subjekta u sudski registar nadležan je sud na čijem se području nalazi njegovo sedište.

Za upis u sudski registar zavisnog preduzeća nadležan je registarski sud na čijem se području nalazi sedište zavisnog preduzeća.

Za upis ugovora o preduzetništvu, ugovora o zajedničkom ulaganju i ugovora o povezivanju subjekata upisa, kojima se ne osniva subjekt koji se upisuje u sudski registar, nadležni su registarski sudovi kod kojih su upisani subjekti upisa - ugovorne strane.

Član 19

Ako u sastavu subjekta upisa postoje delovi koji imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, a njihovo sedište se nalazi na području drugog registarskog suda, ti delovi upisuju se i u sudski registar tog drugog suda (u daljem tekstu: sud upisa) na osnovu rešenja registarskog suda kod koga je upisan subjekt upisa.

Član 20

Ako subjekt upisa promeni sedište na područje drugog registarskog suda, za odlučivanje o upisu te promene nadležan je registarski sud na čijem se području nalazi novo sedište subjekta upisa.

Član 21

Ako se sedište novog subjekta upisa, organizovanog od postojećeg subjekta upisa koji je upisan u sudski registar, nalazi na području drugog suda, registarski sud je dužan da rešenje o upisu promena u organizovanju dostavi sudu na čijem se području nalazi sedište novog subjekta upisa.

Na osnovu rešenja iz stava 1. ovog člana registarski sud na čijem se području nalazi sedište novog subjekta upisa upisaće novi subjekt upisa u sudski registar, o čemu će, bez odlaganja izvestiti registarski sud koji je doneo to rešenje.

Upisom subjekta upisa po odredbi stava 2. ovog člana, sud na čijem se području nalazi njegovo sedište postaje registarski sud za taj subjekt upisa, a raniji registarski sud će, po prijemu obaveštenja od novog registarskog suda, sastaviti službenu belešku o tome.

Odredbe člana 49. ovog zakona odnose se i na novi registarski sud.

2. Podaci koji se upisuju u sudski registar

Član 22

U sudski registar upisuju se osnivanje, organizovanje, povezivanje i prestanak subjekta upisa, statusne promene i promene oblika organizovanja tih subjekata, podaci o subjektima upisa značajni za pravni promet (član 23) i podaci o drugim činjenicama određenim zakonom.

U sudski registar upisuju se i podaci u vezi sa postupkom prinudnog poravnanja, likvidacije i stečaja određeni saveznim zakonom.

Član 23

Zavisno od predmeta upisa, u sudski registar se upisuju sledeći podaci značajni za pravni promet:

1) firma, odnosno naziv i sedište subjekta upisa;

2) firma, odnosno naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište osnivača subjekta upisa;

3) oblik preduzeća, odnosno drugog subjekta upisa;

4) osnivački ulozi i osnovni kapital subjekta upisa;

5) delatnost, odnosno poslovi subjekta upisa;

6) poslovi spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa;

7) ovlašćenja subjekta upisa u pravnom prometu s trećim licima i vrsta i obim njegove odgovornosti za obaveze drugog subjekta s kojim je povezan;

8) imena lica ovlašćenih za zastupanje i granice njihovih ovlašćenja;

9) imena lica ovlašćenih za zastupanje u poslovima spoljnotrovinskog prometa i granice njihovih ovlašćenja:

10) naziv i mesto poslovanja delova subjekta upisa koji se upisuju u sudski registar;

11) broj i datum akta o osnivanju, povezivanju ili organizovanju.

U sudski registar upisuju se i podaci o drugim činjenicama određenim zakonom.

U sudski registar upisuju se i promene podataka iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 24

Registarski sud upisuje u sudski registar podatke iz člana 23. ovog zakona zavisno od vrste upisa.

Član 25

U sudski registar upisuju se zabeležbe o subjektu upisa kad je to određeno ovim ili drugim zakonom.

3. Podnošenje prijave za upis u sudski registar

Član 26

Postupak za upis u sudski registar pokriće se podnošenjem prijave na propisanom obrascu a podneskom - ako taj obrazac nije propisan.

Prijava sadrži zahtev za upis svih podataka ili njihovih promena koje se upisuju u sudski registar, kao i druge podatke koje mora da ima svaki podnesak.

Član 27

Prijava za upis u sudski registar sa ispravama, podnosi se registarskom sudu u dovoljnom broju primeraka za sud i za svaki subjekt upisa.

Ako se upis vrši i u sudski registar koji vodi sud upisa, prijava se podnosi u dva primerka.

Član 28

Predlagač je dužan da uz prijavu priloži zakonom ili drugim aktom propisane isprave.

Isprave iz stava 1. ovog člana podnose se u izvorniku, odnosno prepisu ili fotokopiji koju je overio nadležni sud ili drugi organ nadležan za overu, ako zakonom nije drugčije određeno.

Predlagač može sam overiti prepis svoje isprave.

Član 29

Prijava za upis u sudski registar podnosi se u roku od 15 dana od dana kad su se stekli uslovi za upis: osnivanja, organizovanja, povezivanja ili prestanka subjekta upisa; statusnih promena i promena oblika organizovanja subjekta upisa, podataka o subjektima upisa značajnih za pravni promet i drugih činjenica određenih zakonom, ako posebnim zakonom nije utvrđen drugi rok.

Član 30

Kad subjekt upisa prestaje usled statusne promene, predlagač je dužan da istovremeno podnese prijavu za upis organizovanja novog subjekta i za brisanje subjekta upisa koji prestaje.

4. Ispitivanje prijave za upis u sudski registar

Član 31

Ako sud utvrdi da nije stvarno i mesno nadležan za postupanje po prijavi za upis u sudski registar, oglasiće se, nenadležnim i po pravnosnažnosti rešenja ustupiće prijavu nadležnom registarskom sudu.

Član 32

Pre donošenja rešenja o zahtevu za upis u sudski registar, registarski sud ispituje da li su za upis ispunjeni propisani formalni i materijalni uslovi.

Član 33

Formalni uslovi iz člana 32. ovog zakona su:

1) da je prijavu podnelo ovlašćeno lice subjekta upisa ili njegov punomoćnik;

2) da je prijava podnesena na propisanom obrascu, sa određenom sadržinom i u potrebnom broju primeraka;

3) da su uz prijavu priložene sve propisane isprave u izvorniku ili overenom prepisu, odnosno overenoj fotokopiji;

4) da je prijava podnesena u propisanom roku;

5) da su isprave donesene u propisanom postupku;

6) da isprave odgovaraju propisanoj sadržini;

7) da su ispunjeni i drugi formalni uslovi predviđeni ovim zakonom.

Član 34

Materijalni uslovi iz člana 32. ovog zakona su:

1) da je zahtev za upis u skladu sa zakonom;

2) da je zahtev za upis u skladu sa odredbama opštih akata kojima su utvrđeni podaci, odnosno promene koje se upisuju u sudski registar;

3) da su ispunjeni i drugi materijalni uslovi određeni zakonom.

Član 35

Ako je prijava za upis u sudski registar nejasna ili ne ispunjava uslove za upis iz člana 33. tač. 1. do 3. i 5. do 7. ovog zakona, registarski sud će predlagača, odnosno učesnika pozvati da prijavu ispravi, odnosno dopuni i u tu svrhu može ga pozvati u sud ili mu vratiti prijavu radi ispravke, odnosno dopune.

Ako registarski sud vrati predlagaču, odnosno drugom učesniku prijavu radi ispravke ili dopune, odrediće zaključkom rok za ponovno podnošenje prijave, koji ne može biti kraći od osam niti duži od 60 dana.

Smatraće se da je prijava povučena ako ne bude ponovo podnesena sudu u određenom roku, a ako bude ponovo podnesena bez ispravke, odnosno dopune - sud će prijavu odbaciti.

Ako prijava iz stava 2. ovog člana bude ispravljena, odnosno dopunjena, smatraće se da je sudu podnesena onog dana kad je prvi put bila podnesena.

Prijavu za upis u sudski registar koja nije podnesena u propisanom roku sud će odbaciti.

Član 36

Zaključak ima uvod i izreku.

Uvod sadrži naziv suda, ime sudije, firmu, odnosno naziv predlagača, predmet prijave i datum donošenja zaključka.

Izreka sadrži nalog predlagaču, odnosno drugom učesniku da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke u prijavi, odnosno ispravi i druge naloge u vezi sa upravljanjem postupkom, kao i pravne posledice nepostupanja po zaključku.

Član 37

Zahtev za upis u sudski registar koji ne ispunjava uslove iz člana 34. ovog zakona sud će odbiti.

Član 38

Ako registarski sud posumnja u istinitost akta kojim se dokazuje činjenica koja je predmet upisa u sudski registar, ili u zakonitost postupka po kome je akt donesen ili u zakonitost pravne radnje koja je predmet upisa, sud će po službenoj dužnosti utvrditi okolnosti značajne za izvršenje upisa i odbiti zahtev za upis ako nađe da za upis ne postoje uslovi.

Radi utvrđivanja okolnosti iz stava 1. ovog člana, registarski sud može odrediti ročište na koje će pozvati predlagača i druga lica kojima su poznate te okolnosti.

Član 39

Ako registarski sud posumnja u postojanje neke činjenice od koje zavisi da li je zahtev za upis u sudski registar u skladu sa zakonom, a sam nije ovlašćen da utvrđuje postojanje te činjenice, naložiće predlagaču da od nadležnog organa odnosno organizacije pribavi odgovarajuću ispravu u određenom roku.

Ako je za utvrđivanje činjenice iz stava 1. ovog člana nadležan sud, registarski sud obavestiće nadležni organ, da pred nadležnim sudom u određenom roku pokrene postupak i da o tome obavesti registarski sud.

Kad registarski sud primi obaveštenje da je pokrenut postupak u smislu stava 2. ovog člana, prekinuće postupak za upis u sudski registar do pravnosnažnog okončanja pred nadležnim sudom.

Član 40

Predlagač je dužan da u roku od osam dana od dana prijema pravnosnažne odluke nadležnog suda iz člana 39. stav 2. ovog zakona dostavi tu odluku registarskom sudu i predloži mu nastavljanje postupka za upis u sudski registar.

Ako predlagač ne dostavi ispravu u smislu člana 39. stav 1. ovog zakona, registarski sud će rešenjem odbiti zahtev.

Član 41

Registarski sud donosi rešenje o zahtevu za upis u sudski registar, po pravilu, bez održavanja ročišta.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, sud može zakazati ročište kad oceni da je to potrebno radi razjašnjenja ili utvrđivanja odlučujućih činjenica.

Sud može i van ročišta saslušati učesnika u postupku i druga lica ako nađe da je to potrebno radi razjašnjenja pojedinih pitanja.

Član 42

Pre donošenja rešenja o upisu u sudski registar, registarski sud proverava da li je pod istom ili sličnom firmom, odnosno nazivom već upisan ili uredno prijavljen za upis u sudski registar drugi subjekt upisa iste ili srodne delatnosti, o čemu sastavlja službenu belešku.

Ako utvrdi da se firma, odnosno naziv subjekta upisa koji traži upis jasno ne razlikuje od firme, odnosno naziva drugog subjekta upisa iste ili srodne delatnosti koji je već upisan u sudski registar ili koji je ranije uredno podneo prijavu za upis, sud će pozvati predlagača da u određenom roku promeni firmu, odnosno naziv i da podnese izmenjenu prijavu sa odgovarajućim ispravama. Ako predlagač ne postupi po zaključku suda, sud će odbiti zahtev za upis u sudski registar.

Član 43

Predlagač može povući prijavu za upis u sudski registar do donošenja prvostepenog rešenja.

Kad predlagač, odnosno učesnik povuče prijavu za upis u sudski registar, registarski sud rešenjem obustavlja postupak.

5. Rešenje o upisu u sudski registar

Član 44

Registarski sud donosi rešenje o svakom zahtevu za upis u sudski registar pošto utvrdi da li su ispunjeni propisani uslovi za upis.

Član 45

Registarski sud istovremeno odlučuje o zahtevu za upis u sudski registar svih podatka koji su predmet upisa.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana registarski sud odlučuje pojedinačno o zahtevu za upis promene upisanih podataka.

Član 46

Rešenje o upisu u sudski registar ima uvod i izreku, a po potrebi i obrazloženje.

Uvod rešenja sadrži naziv i sedište suda, ime sudije, firmu, odnosno naziv predlagača, ime ovlašćenog lica, predmet upisa i datum donošenja rešenja.

Izreka rešenja o upisu u sudski registar sadrži odluku o predmetu upisa i podatke značajne za prvni promet.

Rešenje mora biti obrazloženo ako se njime odbija zahtev ili odbacuje prijava predlagača ili se rešava o oprečnim predlozima učesnika, a može biti obrazloženo i u drugim slučajevima kad je to potrebno.

Član 47

Ako između podataka upisanih u registarske listove i podataka u prepisu rešenja postoji nesaglasnost, registarski sud će predlagaču i drugim učesnicima dostaviti ispravljen prepis rešenja, sa naznačenjem da se njime zamenjuje raniji prepis rešenja.

6. Dostavljanje pismena

Član 48

Rešenje o upisu u sudski registar sa uputstvom o pravu na žalbu, u prepisu, dostavlja se predlagaču i učesnicima na koje se rešenje odnosi.

Rešenje o upisu u sudski registar u prepisu, odnosno overenoj fotokopiji može se dostaviti i drugim licima koja za to imaju pravni interes, na njihov zahtev.

7. Postupak kod suda upisa

Član 49

Ako u sastavu subjekta upisa ima delova subjekta upisa čije je sedište na teritoriji drugog suda, registarski sud dostavlja tom sudu primerak prijave sa prepisom rešenja o upisu u sudski registar i overenim prepisima akata koji se odnose na upis dela subjekta upisa.

Na osnovu rešenja registarskog suda, sud upisa izvršiće upis dela subjekta upisa.

Ako sud upisa smatra da rešenje registarskog suda o upisu u sudski registar nije u skladu sa zakonom, obaveštava o tome registarski sud i zastaje sa upisom do prijema obaveštenja registarskog suda.

Ako registarski sud ne prihvati razloge iz stava 3. ovog člana, obaveštava sud upisa koji je dužan da izvrši upis dela subjekta upisa.

8. Upis promena u sudski registar

Član 50

Učesnik u postupku ima pravo da zahteva upis promena, odnosno brisanje upisa određenih podataka značajnih za pravni promet u slučajevima utvrđenim zakonom.

Učesnik u postupku dužan je da pri podnošenju predloga označi firmu, odnosno naziv i sedište protivnika predlagača i priloži isprave kojima dokazuje osnovanost zahteva za upis promena.

Kad registarski sud primi zahtev učesnika u postupku pozvaće protivnika predlagača da se u određenom roku izjasni o zahtevu.

Član 51

Ako registarski sud usvoji zahtev iz člana 50. ovog zakona, istovremeno će protivniku predlagača odrediti rok da izvrši odgovarajuće izmene i dopune opšteg akta i da podnese prijavu za upis promena u vezi sa donesenim rešenjem, ako je to potrebno.

Ako protivnik predlagača ne postupi u smislu stava 1. ovog člana, registarski sud će po pravnosnažnosti rešenja o upisu promena izvršiti upis u sudski registar.

9. Postupak po žalbi

Član 52

Pravo na žalbu protiv rešenja o upisu u sudski registar ima učesnik ili drugo lice koje smatra da je rešenjem povređeno njegovo pravo ili na zakonu zasnovani interes, a predlagač - samo kad je zahtev odbijen, odnosno prijava odbačena.

Žalba se može izjaviti u roku od osam dana od dana donošenja prepisa rešenja.

Za lice koje smatra da su njegovo pravo i na zakonu zasnovan interes povređeni rešenjem o upisu u sudski registar, a prepis tog rešenja nije mu bio dostavljen, rok za žalbu je 15 dana od dana objavljivanja izvoda upisa u "Službenom listu SRJ", odnosno u drugom službenom glasilu određenom zakonom.

Član 53

Ako registarski sud nađe da je žalba predlagača osnovana, a nije potrebno sprovoditi dopunski postupak, može zahtev za upis u sudski registar rešiti drukčije i novim rešenjem zameniti rešenje koje se žalbom pobija.

Ako se u žalbi iznose nove činjenice i prilažu nove isprave, takva žalba se smatra i predlogom za zamenu rešenja.

Registarski sud će povodom žalbe iz stava 2. ovog člana ispitati predlog za zamenu rešenja i može odlučiti da rešenje zameni novim rešenjem ako usvoji predlog u celini.

Ako registarski sud nađe da nema osnova za zamenu rešenja, dostaviće žalbu drugostepenom sudu na dalji postupak.

Član 54

Rešavajući o žalbi, drugostepeni sud može:

1) odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu, ako to nije učinio registarski sud;

2) odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rešenje registarskog suda;

3) uvažiti žalbu i rešenje registarskog suda ukinuti a predmet vratiti na ponovni postupak;

4) preinačiti rešenje registarskog suda.

Član 55

Drugostepeni sud će preinačiti rešenje registarskog suda:

1) ako je registarski sud pogrešno ocenio isprave, a rešenje suda je zasnovano isključivo na tim ispravama;

2) ako je registarski sud iz činjenica koje je utvrdio izveo nepravilan zaključak o postojanju drugih činjenica, a na tim činjenicama je zasnovano rešenje;

3) ako je činjenično stanje pravilno utvrđeno, a registarski sud je pogrešno primenio materijalno pravo.

Na osnovu rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se određuje upis ili odbija zahtev za upis u sudski registar, registarski sud će po službenoj dužnosti izvršiti upis u sudski registar odnosno izvršiti brisanje upisa.

10. Zahtev za zaštitu zakonitosti

Član 56

Javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti:

1) zbog pogrešne primene materijalnog prava;

2) zbog bitnih povreda odredaba postupka, i to;

- ako je sud bio nepropisno sastavljen;

- ako je u donošenju rešenja učestvovao sudija koji se po zakonu mora izuzeti, odnosno koji je rešenjem bio izuzet;

- ako sud nezakonitim postupanjem, a naročito propuštanjem dostavljanja,nije dao mogućnost učesniku da učestvuje u postupku;

- ako je, protivno odredbama zakona, sud odbio zahtev učesnika da u postupku upotrebljava svoj jezik i pismo, a učesnik se zbog toga žali;

- ako je u postupku, kao predlagač, učestovalo lice koje po zakonu nije ovlašćeno za podnošenje predloga;

- ako rešenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a naročito ako je njegova izreka nerazumljiva ili ako protivureči sama sebi;

- ako izreka rešenja protivureči razlozima rešenja iznesenim u obrazloženju, ili ako rešenje nema uopšte razloga ili u njemu nisu navedeni razlozi o odlučujućim činjenicama, ili ako o odlučujućim činjenicama postoje protivurečnosti između onog što se razlozima rešenja navodi o sadržini isprava i samih tih isprava, kad je obrazloženje propisano ovim zakonom.

Član 57

Javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti i ako je u sudski registar upisan subjekt upisa koji je već upisan u sudski registar drugog suda, a nije sproveden propisani postupak pred tim sudom.

Član 58

Protiv pravnosnažnog rešenja o upisu u sudski registar, javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti u roku od 60 dana.

Rok za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti iz stava 1. ovog člana računa se:

1) protiv rešenja donesenog u prvom stepenu protiv koga nije izjavljena žalba - od dana kad se to rešenje više nije moglo pobijati žalbom;

2) protiv rešenja donesenog u drugom stepenu - od dana kad je rešenje dostavljeno učesniku kome je docnije dostavljeno.

11. Brisanje neosnovanog upisa u sudski registar

Član 59

Lice koje ima pravni interes može podneti registarskom sudu zahtev za brisanje neosnovanog upisa u sudski registar u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najdocnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja izvoda upisa u "Službenom listu SRJ", odnosno u drugom službenom glasilu određenom zakonom.

Registarski sud može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje neosnovanog upisa u roku od dve godine od dana upisa.

Član 60

Registarski sud briše neosnovani upis u sudski registar po zahtevu lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti:

1) ako je upis izvršen bez podnošenja propisane isprave;

2) ako se posle donošenja rešenja o upisu promene propisani ili drugi uslovi za obavljanje delatnosti odnosno poslova;

3) u drugim slučajevima u kojima je upis bio nedopustiv ili je docnije postao nedopušten.

Član 61

Registarski sud će po službenoj dužnosti, odnosno po prijemu zahteva, obavestiti subjekt upisa o nameravanom brisanju neosnovanog upisa, uz dostavljanje zahteva i poziva da se u određenom roku izjasni i da, po potrebi podnese propisanu ispravu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana sud može zakazati ročište radi utvrđivanja odlučnih činjenica, na koje poziva predlagača ako je postupak pokrenut po njegovom zahtevu, subjekt upisa, a, po potrebi i druga lica.

Po oceni utvrđenih činjenica, sud će doneti rešenje o brisanju neosnovanog upisa ili o obustavljanju postupka za brisanje upisa.

Neosnovani upis briše se samo na osnovu pravnosnažnog rešenja.

U slučaju birsanja neosnovanog upisa u sudski registar usled čega subjekt upisa po zakonu prestaje da postoji, sud će na osnovu pravnosnažnog rešenja iz stava 3. ovog člana izvršiti upis zabeležbe o neosnovanosti izvršenog upisa i rešenje dostaviti nadležnom organu za otvaranje postupka likvidacije, odnosno za otvaranje postupka stečaja.

Član 62

Ako je upis u sudski registar izvršen na osnovu lažne isprave, ako su u ispravi na osnovu koje je izvršen upis navedeni neistiniti podaci, ako je isprava izdata u nezakonito sprovedenom postupku, ako je nezakonito sprovedena radnja o kojoj se podaci upisuju u sudski registar ili ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi, tužbom za utvrđivanje može se tražiti da se utvrdi da je upis ništav.

Tužbu može podneti lice koje ima pravni interes da se utvrdi ništavost upisa.

Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kad je podnosilac tužbe saznao za razloge ništavosti, ali se ne može podneti posle isteka roka od tri godine od dana izvršenog upisa.

Po prijavi tužioca registarski sud će izvršiti upis zabeležbe spora iz stava 1. ovog člana u sudski registar.

Član 63

Kad je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost upisa, sud je dužan da u roku od 15 dana dostavi registarskom sudu tu pravnosnažnu presudu.

Registarski sud donosi, po službenoj dužnosti, rešenje o upisu zabeležbe o ništavosti upisa po pravnosnažnoj presudi ako subjekt upisa po zakonu prestaje da postoji. To rešenje sadrži naziv i sedište suda i broj i datum odluke o ništavosti upisa.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se subjektu upisa i nadležnom organu za otvaranje postupka likvidacije, odnosno za otvaranje postupka stečaja.

U ostalim slučajevima, registarski sud na osnovu pravnosnažne presude donosi, po službenoj dužnosti, rešenje o brisanju ništavosti upisa.

12. Brisanje uslovnog i obaveštavajućeg upisa

Član 64

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati upis:

1) zabeležbe - kad prestanu da postoje razlozi zbog kojih su izvršene;

2) delatnosti - kad istekne vreme za koje je tada saglasnost za njeno obavljanje, a davanje saglasnosti je određeno zakonom.

13. Objavljivanje podataka o upisu u sudski registar

Član 65

Podaci upisani u sudski registar objavljuju se u "Službenom listu SRJ", odnosno u drugom službenom glasilu određenom zakonom.

Deo treći

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66

Propise za izvršavanje ovog zakona nadležni organ doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 67

Postupak upisa u sudski registar započet do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako se posle stupanja na snagu ovog zakona ukine rešenje registarskog suda, dalji postupak sprovešće se po ovom zakonu.

Upis preduzetnika u sudski registar vršiće se od 1. januara 1997.

Član 68

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90).

Član 69

Ovaj zakon stupa na snagu 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".