Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)

ČLAN 1

Potvrđuje se Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, sačinjena u Briselu 15. juna 2011. godine, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

REGIONALNA KONVENCIJA
O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU ROBE

Evropska unija,

Island,

Kneževina Lihtenštajn,

Kraljevina Norveška,

Švajcarska konfederacija,

u daljem tekstu "EFTA zemlje",

Narodna Demokratska Republika Alžir,

Arapska Republika Egipat,

Država Izrael,

Hašemitska Kraljevina Jordan,

Republika Liban,

Kraljevina Maroko,

Palestinska oslobodilačka organizacija u korist Palestinskih vlasti Zapadne obale i pojasa Gaze

Arapska Republika Sirija,

Republika Tunis,

Republika Turska,

u daljem tekstu "učesnice Barselona procesa",

Republika Albanija,

Bosna i Hercegovina,

Republika Hrvatska,

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija,

Crna Gora,

Republika Srbija

kao i Kosovo (u skladu sa Rezolucijom 1244(1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija).

u daljem tekstu "učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja",

Kraljevina Danska u ime Farskih Ostrva,

u daljem tekstu: "Farska ostrva",

u daljem tekstu zajedno kao "strane ugovornice",

UZIMAJUĆI U OBZIR pan-evro-mediteranski sistem kumulacije porekla sačinjen na mreži sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim se obezbeđuju identična pravila o poreklu, što omogućava dijagonalnu kumulaciju,

UZIMAJUĆI U OBZIR moguće buduće geografsko širenje dijagonalne kumulacije na susedne zemlje i teritorije,

UZIMAJUĆI U OBZIR teškoće u upravljanju trenutnom mrežom bilateralnih protokola o pravilima o poreklu između zemalja ili teritorija pan-evro-mediteranske zone, poželjno je prenošenje postojećeg bilateralnog sistema pravila o poreklu u multilateralni okvir, ne dovodeći u pitanje principe sadržane u odgovarajućim sporazumima ili u bilo kojim drugim odgovarajućim bilateralnim sporazumima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da svaka izmena protokola o pravilima o poreklu koji se primenjuje između dve zemlje partnera u pan-evro-mediteranskoj zoni zahteva identične izmene svih pojedinačnih protokola koji se primenjuju u zoni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će pravila o poreklu zahtevati izmene u cilju prilagođavanja novoj ekonomskoj situaciji,

UZIMAJUĆI U OBZIR ideju kojom se kumulacija porekla bazira na jedinstvenom pravnom instrumentu u formi regionalne konvencije o preferencijalnim pravilima o poreklu, na koji se mogu pozivati pojedinačni sporazumi o slobodnoj trgovini koji se primenjuju između zemalja u zoni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da ova regionalna konvencija u celini ne vodi do manje povoljnog položaja nego u prethodnim odnosima između partnera u slobodnoj trgovini koji primenjuju pan-evro ili pan-evro-med kumulaciju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ideja o regionalnoj konvenciji o preferencijalnim pravilima o poreklu za pan-evro-mediteransku zonu dobila podršku evro-med ministara trgovine tokom sastanka održanog u Lisabonu 21 oktobra 2007. godine,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je glavni cilj jedinstvene regionalne konvencije da se razvije primena identičnih pravila o poreklu u svrhu kumulacije porekla za robu kojom se trguje između svih strana ugovornica,

ODLUČILE SU da zaključe sledeću Konvenciju:

Deo I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

1. Ova konvencija propisuje odredbe o pravilima o poreklu robe u trgovini u skladu sa odgovarajućim sporazumima zaključenim između strana ugovornica.

2. Pojam "proizvodi sa poreklom" i metode administrativne saradnje u vezi sa tim navedeni su u prilozima uz ovu konvenciju.

Prilog I sadrži opšte odredbe za definisanje pojma proizvoda sa poreklom i metode administrativne saradnje.

Prilog II sadrži posebne odredbe koje se primenjuju između pojedinih strana ugovornica i odstupanja od odredbi navedenih u Prilogu I.

3. Strane ugovornice ove konvencije su sledeće:

- Evropska unija,

- EFTA zemlje, kao što je navedeno u preambuli,

- Kraljevina Danska u ime Farskih ostrva,

- učesnice Barselona procesa, kao što je navedeno u preambuli,

- učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja, kao što je navedeno u preambuli.

U odnosu na Evropsku uniju, ova konvencija se primenjuje na teritoriji na kojoj se primenjuje Ugovor o Evropskoj uniji, kao što je definisano u članu 52. tog ugovora i članu 355. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Član 2

U svrhe ove konvencije, izraz:

(a) "strana ugovornica", označava one zemlje ili teritorije koje su navedene u članu 1. tačka 3;

(b) "treća strana" označava bilo koju susednu zemlju ili teritoriju koja nije strana ugovornica;

(v) "odgovarajući sporazum" označava sporazum o slobodnoj trgovini između dve ili više strana ugovornica, koji se poziva na ovu konvenciju.

Deo II

ZAJEDNIČKI KOMITET

Član 3

1. Ovim se osniva Zajednički komitet koji čine predstavnici svih strana ugovornica.

2. Zajednički komitet deluje jednoglasno, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 5. tačka 4.

3. Zajednički komitet se sastaje kad god je to potrebno, a najmanje jednom godišnje. Bilo koja strana ugovornica može zahtevati sazivanje sastanka.

4. Zajednički komitet usvaja svoja pravila postupka, koja, inter alia, sadrže odredbe koje se odnose na sazivanje sastanaka, imenovanje predsedavajućeg i trajanje njegovog mandata.

5. Zajednički komitet može odlučiti da osnuje bilo koji podkomitet ili radnu grupu koji mogu da mu pomognu u obavljanju dužnosti.

Član 4

1. Zajednički komitet je odgovoran za sprovođenje ove konvencije i obezbeđivanje njene pravilne primene. U tu svrhu, strane ugovornice ga redovno obaveštavaju u vezi sa iskustvima koje imaju u primeni ove konvencije. Zajednički komitet daje preporuke, a u slučajevima sadržanim u tački 3. ovog člana, donosi odluke.

2. Zajednički komitet posebno daje preporuke stranama ugovornicama u pogledu:

(a) tumačenja i smernica za jedinstvenu primenu ove konvencije;

(b) bilo koje druge mere potrebne za njenu primenu;

3. Zajednički komitet usvaja odlukom:

(a) izmene i dopune ove konvencije uključujući izmene i dopune priloga;

(b) pozive trećim stranama da pristupe ovoj konvenciji u skladu sa članom 5;

(v) prelazne mere za potrebe pristupanja novih strana ugovornica.

Odluke pomenute u ovom stavu stupaju na snagu u stranama ugovornicama u skladu sa njihovim nacionalnim propisima.

4. Ako je predstavnik strane ugovornice u Zajedničkom komitetu prihvatio odluku pod uslovom da su ispunjeni osnovni pravni zahtevi, odluka stupa na snagu, ako u njoj nije utvrđen datum, prvog dana, drugog meseca nakon prijema obaveštenja o povlačenju rezerve.

Deo III

PRISTUPANJE TREĆIH STRANA

Član 5

1. Treća strana može postati strana ugovornica ove konvencije, pod uslovom da zemlja ili teritorija kandidat ima na snazi sporazum o slobodnoj trgovini koji sadrži preferencijalna pravila o poreklu, sa najmanje jednom stranom ugovornicom.

2. Treća strana podnosi pisani zahtev za pristupanje depozitaru.

3. Depozitar podnosi ovaj zahtev Zajedničkom komitetu na njegovo razmatranje.

4. Odluka Zajedničkog komiteta kojom se treća strana poziva da pristupi ovoj konvenciji, šalje se depozitaru, koji je u roku od dva meseca prosleđuje trećoj strani, podnosiocu zahteva za pristupanje, zajedno sa tekstom konvencije koji je na snazi. Jedna strana ugovornica ne može da ospori ovu odluku.

5. Treća strana pozvana da postane strana ugovornica ove konvencije to čini deponovanjem instrumenta pristupanja kod depozitara. Pomenuti instrumenti se podnose zajedno sa prevodom konvencije na službeni jezik(e) treće strane koja pristupa.

6. Pristupanje stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon deponovanja instrumenta pristupanja.

7. Depozitar obaveštava sve strane ugovornice o datumu deponovanja instrumenta pristupanja i o datumu od kojeg pristupanje stupa na snagu.

8. Preporuke i odluke Zajedničkog komiteta iz člana 4. tač. 2. i 3. usvojene između datuma podnošenja zahteva iz tačke 2. ovog člana i datuma od kojeg je pristupanje stupilo na snagu, takođe se dostavljaju trećoj strani koja je u pristupanju, preko depozitara.

Izjava o prihvatanju ovih akata prilaže se zajedno sa instrumentom za pristupanje ili u posebnom instrumentu deponovanom kod depozitara, u roku od šest meseci od dostavljanja. Ako izjava nije deponovana u ovom periodu, pristupanje se smatra nevažećim.

9. Od datuma navedenog u tački 4. ovog člana, treća strana koja je u pitanju, može dobiti status posmatrača u Zajedničkom komitetu, podkomitetu i radnim grupama.

Deo IV

OSTALE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

Svaka strana ugovornica preduzima odgovarajuće mere da obezbedi da se ova konvencija delotvorno primenjuje, uzimajući u obzir potrebu za postizanjem međusobno zadovoljavajućih rešenja bilo kojih teškoća koje se pojavljuju u njenoj primeni.

Član 7

Strane ugovornice preko depozitara obaveštavaju jedna drugu o merama koje su usvojile za primenu ove konvencije.

Član 8

Prilozi uz ovu konvenciju čine njen sastavni deo.

Član 9

Bilo koja strana ugovornica može istupiti iz ove konvencije dostavljanjem pismenog obaveštenja depozitaru 12 meseci ranije. Depozitar o tome obaveštava ostale strane ugovornice.

Član 10

1. Ova konvencija stupa na snagu 1. januara 2011. godine, u odnosu na one strane ugovornice, koje su do tada deponovale svoj instrument o pristupanju depozitaru, pod uslovom da su najmanje dve strane ugovornice deponovale svoje instrumente pristupanja depozitaru do 31. decembra 2010. godine.

2. Ako ova konvencija ne stupi na snagu od 1. januara 2011. godine, stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon deponovanja poslednjeg instrumenta pristupanja od strane najmanje dve strane ugovornice.

3. U odnosu na bilo koju drugu stranu ugovornicu, osim onih navedenih u tač. 1. i 2. ovog člana, ova konvencija stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon deponovanja njenog instrumenta pristupanja.

4. Depozitar obaveštava strane ugovornice o datumu deponovanja instrumenta pristupanja svake od strana ugovornica i o datumu stupanja na snagu ove konvencije, objavljivanjem ove informacije u "Službenom listu Evropske unije" (serija C).

Član 11

Depozitar ove konvencije je Generalni sekretarijat Saveta Evropske unije.

Za Evropsku uniju

Za Island

Za Kneževinu Lihtenštajn

Za Kraljevinu Norvešku

Za Švajcarsku Konfederaciju

Za Narodnu Demokratsku Republiku Alžir

Za Arapsku Republiku Egipat

Za Državu Izrael

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Za Republiku Liban

Za Kraljevinu Maroko

Za Palestinsku Oslobodilačku organizaciju u korist Palestinskih vlasti Zapadne obale i pojasa Gaze

Za Arapsku Republiku Siriju

Za Republiku Tunis

Za Republiku Tursku

Za Republiku Albaniju

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Republiku Hrvatsku

Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Za Crnu Goru

Za Republiku Srbiju

Za Kosovo (u skladu sa Rezolucijom 1244(1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija)

Za Kraljevinu Dansku u ime Farskih ostrva

Prilog I

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE

 

 

SADRŽAJ

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Definicije

GLAVA II

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"

Član 2.

Opšti uslovi

Član 3.

Kumulacija porekla

Član 4.

Potpuno dobijeni proizvodi

Član 5.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Član 6.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

Član 7.

Kvalifikaciona jedinica

Član 8.

Pribor, rezervni delovi i alati

Član 9.

Setovi

Član 10.

Neutralni elementi

GLAVA III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 11.

Princip teritorijalnosti

Član 12.

Direktni transport

Član 13.

Izložbe

GLAVA IV      

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

Član 14.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

GLAVA V

DOKAZ O POREKLU

Član 15.

Opšti uslovi

Član 16.

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR. 1 ili EUR-MED

Član 17.

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR. 1 ili EUR-MED

Član 18.

Izdavanje duplikata uverenja o o kretanju robe EUR. 1 ili EUR-MED

Član 19.

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR. 1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

Član 20.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

Član 21.

Uslovi za popunjavanje izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED

Član 22.

Ovlašćeni izvoznik

Član 23.

Važnost dokaza o poreklu

Član 24.

Podnošenje dokaza o poreklu

Član 25.

Sukcesivni uvoz

Član 26.

Izuzeća od dokazivanja porekla

Član 27.

Prateća dokumenta

Član 28.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

Član 29.

Neslaganje i formalne greške

Član 30.

Iznosi izraženi u evrima

GLAVA VI

NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 31.

Administrativna saradnja

Član 32.

Provera dokaza o poreklu

Član 33.

Rešavanje sporova

Član 34.

Kazne

Član 35.

Slobodne zone

 

Lista Aneksa

 

Aneks I:

Uvodne napomene uz listu u Aneksu II

Aneks II:

Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa poreklom

Aneks IIIa:

Obrasci uverenja o kretanju robe EUR.1 i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

Aneks IIIb:

Obrasci uverenja o kretanju robe EUR-MED i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR-MED

Aneks IVa:

Tekst izjave o poreklu

Aneks IVb:

Tekst izjave o poreklu EUR-MED

Aneks V:

Lista strana ugovornica koje ne primenjuju odredbe o delimičnom povraćaju kao što je predviđeno članom 14. tačka 7. ovog priloga

 

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije

Za potrebe ove konvencije:

(a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) "roba" znači i materijale i proizvode;

(d) "carinska vrednost" znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994;

(đ) "cena franko fabrika" znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u strani ugovornici u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) "vrednost materijala" znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u strani ugovornici izvoznici;

(ž) "vrednost materijala s poreklom" znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu mutatis mutandis;

(z) "dodata vrednost" podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala poreklom iz drugih strana ugovornica sa kojima je kumulacija primenljiva ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća strani ugovornici izvoznici;

(i) "glave" i "tarifni brojevi" znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba, koje se pominju u ovoj Konvenciji kao "Harmonizovani sistem" ili "HS";

(j) "svrstan" se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) "područje" uključuje teritorijalne vode;

(lj) "carinski organi strana ugovornica" za Evropsku uniju podrazumevaju bilo koje carinske organe zemalja članica Evropske unije.

Glava II

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"

Član 2

Opšti uslovi

1. Za potrebe primene odgovarajućeg sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice kada su izvezeni u drugu stranu ugovornicu:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u strani ugovornici u smislu člana 4;

(b) proizvodi dobijeni u strani ugovornici koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u toj strani ugovornici u smislu člana 5;

(v) proizvodi poreklom iz Evropske ekonomske zone (EEA) u smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni. Takvi proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna1 ili Norveške ("EEA strane") kada su izvezeni iz Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna ili Norveške u drugu stranu ugovornicu koja nije EEA strana.

2. Odredbe tačke 1. pod (v) primenjuju se pod uslovom da su sporazumi o slobodnoj trgovini primenljivi između strane ugovornice uvoznice i EEA strana (Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna i Norveške).

_____________
1 U skladu sa carinskom unijom između Lihtenštajna i Švajcarske proizvodi poreklom iz Lihtenštajna se smatraju poreklom iz Švajcarske.

Član 3

Kumulacija porekla

1. Bez obzira na odredbe člana 2. tačka 1, smatraće se da su proizvodi poreklom iz strane ugovornice izvoznice kada su izvezeni u drugu stranu ugovornicu ukoliko su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale poreklom iz Švajcarske (uključujući Lihtenštajn)2, Islanda, Norveške, Turske ili iz Evropske unije, pod uslovom da prerada ili obrada sprovedena u strani ugovornici izvoznici premašuje postupke navedene u članu 6. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

2. Bez obzira na odredbe člana 2. tačka 1, smatraće se da su proizvodi poreklom iz strane ugovornice izvoznice kada su izvezeni u drugu stranu ugovornicu ukoliko su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale poreklom sa Farskih ostrva, bilo koje zemlje učesnice u evro-mediteranskom partnerstvu baziranom na Deklaraciji iz Barselone usvojenoj na evro-mediteranskoj konferenciji održanoj 27. i 28. novembra 1995. godine, osim Turske, ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je strana ugovornica ove konvencije, osim onih navedenih u tački 1. ovog člana, pod uslovom da prerada ili obrada sprovedena u strani ugovornici izvoznici premašuje postupke navedene u članu 6. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

3. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u strani ugovornici izvoznici, ne premašuju postupke navedene u članu 6, dobijeni proizvod će se smatrati da je poreklom iz strane ugovornice izvoznice samo kada je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala poreklom iz bilo koje od strana ugovornica navedenih u tač. 1. i 2. ovog člana. Ako to nije slučaj, dobijeni proizvod će se smatrati poreklom iz strane ugovornice čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u strani ugovornici izvoznici, učestvuje sa najvećom vrednošću.

4. Proizvodi, poreklom iz strana ugovornica navedenih u tač. 1. i 2. ovog člana, koji nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade u strani ugovornici izvoznici, zadržavaju svoje poreklo ako su izvezeni u neku drugu stranu ugovornicu.

5. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između strana ugovornica koje su uključene u sticanje porekla i odredišne strane strane ugovornice, primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima iz ove konvencije; i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom listu Evropske unije (serija C) i u stranama ugovornicama koje su strane u odgovarajućim sporazumima, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Kumulacija propisana ovim članom primenjuje se od datuma navedenog u obaveštenju objavljenom u Službenom listu Evropske unije (serija C).

Strane ugovornice će obavestiti druge strane ugovornice koje su strane u odgovarajućim sporazumima, preko Evropske komisije, o detaljima sporazuma, uključujući njihove datume stupanja na snagu, koji se primenjuju sa drugim stranama ugovornicama navedenim u tač. 1. i 2 ovog člana.

____________
2 Kneževina Lihtenštajn je u carinskoj uniji sa Švajcarskom i strana je ugovornica Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj oblasti (EEA).

Član 4

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Sledeće se smatra potpuno dobijenim proizvodima u strani ugovornici prilikom izvoza u drugu stranu ugovornicu:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda strana ugovornica, njihovim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda pod (đ);

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti sprovedenih tamo;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njihovih teritorijalnih voda, pod uslovom da oni imaju isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih pod (a) do (i).

2. Pojmovi "njena plovila" i "njeni brodovi fabrike" u tački 1. pod (đ) i (e) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u strani ugovornici izvoznici;

(b) koji plove pod zastavom ugovorne strane izvoznice;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana strane ugovornice izvoznice, ili firme sa sedištem u strani ugovornici izvoznici, u kojoj direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljani strane ugovornice izvoznice, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društva s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada strani ugovornici izvoznici ili javnim telima ili državljanima te ugovorne strane;

(g) na kojima su komandant i oficiri državljani strane ugovornice izvoznice; i

(d) na kojima je najmanje 75 % posade državljana strane ugovornice izvoznice.

3. U svrhu tačke 2. pod (a) i (b), kada je strana ugovornica izvoznica Evropska unija, to znači zemlja članica Evropske unije.

Član 5

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Aneksa II.

Gore pomenuti uslovi označavaju, za sve proizvode obuhvaćene ovim sporazumom, obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuje u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova navedenih u listi koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz tačke 1, materijali bez porekla koji se prema uslovima iz Aneksa II ne bi smeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

(a) da njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika;

(b) da se primenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.

Ova tačka ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Tač. 1. i 2. primenjuju se saglasno odredbama člana 6.

Član 6

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bez obzira da li su ispunjeni uslovi iz člana 5:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u flaše, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali jednostavni postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

lj) mešanje šećera sa bilo koji materijalom;

m) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

n) kombinacija dva ili više postupaka navedenih u tačkama od a) do lj);

nj) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu tačke 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u strani ugovornici izvoznici uzeće se u obzir zajedno.

Član 7

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ove konvencije je konkretni proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ove konvencije.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 8

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 9

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Član 10

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

Glava III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 11

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u članu 2. tačka 1. pod (v), članu 3. i tački 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida u strani ugovornici izvoznici.

2. Osim u slučajevima predviđenim u članu 3, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz strane ugovornice u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van strane ugovornice izvoznice na materijalima izvezenim iz poslednje strane ugovornice i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u strani ugovornici izvoznici ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 6; i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van strane ugovornice izvoznice primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe tačke 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van strane ugovornice izvoznice. Ali kada je, u listi u Aneksu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih na teritoriji strane ugovornice izvoznice, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van ove strane ugovornice uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi tač. 3. i 4. "ukupna dodata vrednost" znači sve troškove koji nastanu van strane ugovornice izvoznice, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe tač. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Aneksu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 5. tačka 2.

7. Odredbe tač. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van strane ugovornice izvoznice, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 12

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen odgovarajućim sporazumom primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ove konvencije, koji se direktno transportuju između ili preko teritorija strana ugovornica sa kojima je moguća kumulacija porekla u skladu sa članom 3. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih teritorija koje nisu teritorije izvozne i uvozne strane ugovornice2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz tačke 1. pružiće se carinskim organima strane ugovornice uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od strane ugovornice izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava; i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 13

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju, osim onih navedenih u članu 3. sa kojima je kumulacija primenljiva i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u stranu ugovornicu, ostvariće olakšice prilikom uvoza u skladu sa odgovarajućim sporazumom pod uslovom da se carinskim organima dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz strane ugovornice u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u drugoj strani ugovornici;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu; i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima strane ugovornice uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe tačke 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJA

Član 14

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda sa poreklom u strani ugovornici, za koje je dokaz o poreklu izdat ili popunjen u skladu sa odredbama Glave V, neće u strani ugovornici biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz tačke 1. primenjuje se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u strani ugovornici izvoznici primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji, ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe tač. 1-3. takođe se primenjuju u vezi sa ambalažom u smislu člana 7. tačka 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 8. i proizvodima u setu u smislu člana 9, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe tač. 1-4. primenjuju se isključivo u vezi sa materijalima one vrste na koji se određeni sporazum primenjuje.

6. (a) Zabrana iz tačke 1. ovog člana neće se primenjivati u bilateralnoj trgovini između jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa jednom od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, sa izuzećem Izraela, Farskih ostrva i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, ako se proizvodi smatraju sa poreklom u izvoznoj ili uvoznoj strani ugovornici bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3.

(b) Zabrana iz tačke 1. ovog člana neće se primenjivati u bilateralnoj trgovini između Egipta, Jordana, Maroka i Tunisa ako se proizvodi smatraju poreklom iz jedne od navedenih zemalja bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3.

7. Bez obzira na tačku 1, ugovorna strana izvoznica može, osim proizvoda svrstanih u Glave 1 do 24 Harmonizovanog sistema, primenjivati institut povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine ili dažbina sa istovetnim učinkom, koji se primenjuje na materijale bez porekla upotrebljene u proizvodnji proizvoda sa poreklom, u zavisnosti od sledećih odredbi:

(a) stopa carine od 4% ili niža stopa koja je na snazi u strani ugovornici izvoznici, naplaćivaće se za proizvode koji se svrstavaju u glave od 25 do 49 i od 64 do 97 Harmonizovanog sistema;

(b) stopa carine od 8% ili niža stopa koja je na snazi u strani ugovornici izvoznici, naplaćivaće se za proizvode koji se svrstavaju u glave od 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

Odredbe ove tačke neće se primenjivati na strane ugovornice navedene u Aneksu V ovog priloga.

8. Odredbe tačke 7. primenjivaće se do 31. decembra 2012. godine i mogu biti predmet revizije u skladu sa zajedničkim dogovorom.

Glava V

DOKAZ O POREKLU

Član 15

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz jedne strane ugovornice će kod uvoza u drugu stranu ugovornicu imati olakšice u okviru određenog sporazuma, ukoliko je podnet jedan od sledećih dokaza o poreklu:

(a) uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Aneksu IIIa;

(b) uverenje o kretanju robe EUR-MED, čiji uzorak je dat u Aneksu IIIb;

(v) u slučajevima iz člana 21. tačka 1, izjava (u daljem tekstu: "izjava o poreklu" ili "izjava o poreklu EUR-MED"), koju izvoznik unosi u fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućava njihovu identifikaciju. Tekstovi izjave o poreklu dati su u aneksima IVa i IVb.

2. Bez obzira na tačku 1, proizvodi sa poreklom u smislu ove konvencije, će u slučajevima navedenim u članu 26. imati olakšice u okviru odgovarajućeg sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u tački 1. ovog člana.

Član 16

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe
EUR.1 ili EUR-MED

1. Uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi strane ugovornice izvoznice na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilozima IIIa i IIIb. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od službenih jezika na kojima je zaključen određeni sporazum i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva strane izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se horizontalna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa strane ugovornice izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ove konvencije.

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 5. ovog člana, carinski organi strane ugovornice izvoznice izdaće uverenje o kretanju robe EUR.1 u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla,

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih ugovornih strana, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla,

(v) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih ugovornih strana, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla.

5. Uverenje o kretanju EUR-MED izdaju carinski organi strane ugovornice izvoznice, ukoliko se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. sa kojima je kumulacija primenljiva i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i:

- kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

- proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, ili

- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2.

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

- proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

(v) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- kumulacija je primenjena sa materijalima sa poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

- proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

6. Uverenje o kretanju robe EUR-MED u rubrici 7 sadrži jednu od sledećih napomena, na engleskom jeziku:

- ukoliko je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

"CUMULATION APPLIED WITH" …......…. (naziv zemlje/zemalja)

- ukoliko je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

"NO CUMULATION APPLIED"

7. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ove konvencije. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u tački 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

8. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED naznačava se u polju 11 uverenja.

9. Uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 17

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe
EUR.1 ili EUR-MED

1. Bez obzira na član 16. tačka 9, uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) uverenje nije izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b) ako se carinskim organima dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Bez obzira na član 16. tačka 9, uverenje o kretanju robe EUR-MED može se izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi i za koje je uverenje o kretanju EUR.1 izdato u vreme izvoza, pod uslovom da je carinskom organu dokazano da su ispunjeni uslovi navedeni u članu 16. stav 5.

3. Za primenu tačke 1. i 2. izvoznik će u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, te navesti razlog svog zahteva.

4. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED tek nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa podacima iz odgovarajuće evidencije.

5. Naknadno izdata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED moraju biti označena sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

Uverenja o kretanju EUR-MED izdata naknadno primenom tačke 2. biće podnesena sa sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no.......… [datum i vreme izdavanja])"

6. Napomena iz tačke 5. unosi se u rubriku 7 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.

Član 18

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe
EUR.1 ili EUR-MED

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"DUPLICATE",

3. Napomena iz tačke 2. unosi se u rubriku 7 duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.

4. Duplikat nosi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i važi od tog datuma.

Član 19

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

Kada se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u strani ugovornici, moguće je zameniti originalni dokaz o poreklu s jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta unutar te strane ugovornice. Zamenjeno uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 20

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki i međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod "odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja", za vođenje takvih zaliha.

2. Metod odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u tački 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

4. Metod odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovom konvencijom.

Član 21

Uslovi za popunjavanje izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED

1. Izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED iz člana 15. tačka 1. pod (v) može dati:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 22, ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Bez obzira na odredbe tačke 3. ovog člana, izjava o poreklu može biti data i u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i:

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3 i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla;

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla;

(v) Ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla.

3. Izjava o poreklu EUR-MED može biti data, ukoliko se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. sa kojima je kumulacija primenljiva i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i:

- kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla ili

- proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, ili

- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2;

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- kumulacija je primenjena sa materijalima sa poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

- proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3;

(v) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

- proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

- proizvodi mogu biti ponovno izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

4. Izjava o poreklu EUR-MED sadrži jednu od navedenih rečenica na engleskom jeziku:

- ako je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

"CUMULATION APPLIED WITH ……" (naziv zemlje/zemalja)

- ako je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

"NO CUMULATION APPLIED"

5. Izvoznik koji daje izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED biće spreman da u bilo koje doba na zahtev carinskih organa strane ugovornice izvoznice podnese na uvid sva odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje poreklo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ove konvencije.

6. Izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u aneksima IVa i IVb koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tim aneksima i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva strane ugovornice izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

7. Izjava o poreklu i izjava o poreklu EUR-MED nosi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 22. ne mora potpisivati takve deklaracije pod uslovom da se carinskim organima strane ugovornice izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu o poreklu koja ga identifikuje, kao da je nju sam svojeručno potpisao.

8. Izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED izvoznik može popuniti kada se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u strani ugovornici uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 22

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi strane ugovornice izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu: "ovlašćeni izvoznik"), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava o poreklu ili izjava o poreklu EUR-MED bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ove konvencije.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu o poreklu, odnosno u izjavu o poreklu EUR-MED.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz tačke 1, kad ne ispunjava uslove iz tačke 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 23

Važenje dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u strani ugovornici izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima strane ugovornice uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima strane ugovornice uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u tački 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi strane ugovornice uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.

Član 24

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima strane ugovornice uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu određenog sporazuma.

Član 25

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi strane ugovornice uvoznice, uvoze u više pošiljki rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.

Član 26

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ove konvencije, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

Član 27

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 16. tačka 3. i člana 21. tačka 5. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED ili izjavom o poreklu ili izjavom o poreklu EUR-MED mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice i da ispunjavaju ostale uslove iz ove konvencije, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili internom knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u određenoj strani ugovornici, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u određenoj strani ugovornici, izdatih ili sačinjenih u određenoj strani ugovornici, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u strani ugovornici u skladu sa ovom konvencijom;

(d) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan strane ugovornice primenom člana 11, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 28

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED čuvaće dokumente iz člana 16. tačka 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED, čuvaće najmanje tri godine kopiju te izjave o poreklu, kao i dokumente iz člana 21. tačka 5.

3. Carinski organi strane ugovornice izvoznice koje izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 16. tačka 2.

4. Carinski organi strane ugovornice uvoznice, čuvaće najmanje tri godine uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED i izjave o poreklu i izjave o poreklu EUR-MED koji su im podneti.

Član 29

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očigledne formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 30

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 21. tačka 1. pod (b) i člana 26. tačka 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnim valutama strana ugovornica ekvivalentni iznosima izraženim u evrima utvrđivaće se godišnje od strane svake strane ugovornice.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 21. tačka 1. pod (b) i člana 26. tačka 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila strana ugovornica na koju se to odnosi.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru. Iznos će biti dostavljen Evropskoj komisiji do 15. oktobra, a primenjuje se od 1. januara sledeće godine. Evropska komisija će obavestiti sve zainteresovane strane o tim iznosima.

4. Strana ugovornica može, iznos koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Strana ugovornica može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog tačkom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtev bilo koje strane ugovornice, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.

Glava VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 31

Administrativna saradnja

1. Carinski organi strana ugovornica dostaviće jedna drugoj, preko Evropske komisije, uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja, izjava o poreklu i izjava o poreklu EUR-MED.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ove konvencije, strane ugovornice pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED, izjava o poreklu i izjava o poreklu EUR-MED i tačnosti podataka u tim dokumentima.

Član 32

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa strane ugovornice uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ove konvencije.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz tačke 1, carinski organi strane ugovornice uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima strane ugovornice izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi strane ugovornice izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi strane ugovornice uvoznice odluče da suspenduju odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica i da li ispunjavaju druge uslove iz ove konvencije.

6. Ako, u slučaju opravdane sumnje, odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 33

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 32. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, takav spor biće podnet bilateralnom telu uspostavljenom odgovarajućim sporazumom. U ostalim sporovima koji se ne tiču verifikacionih procedura iz člana 32. i odnose se na tumačenje ove konvencije, biće dostavljeni Zajedničkom komitetu.

U svim slučajevima rešavanja sporova između uvoznika i carinskih organa strane ugovornice uvoznice primenjuje se zakonodavstvo strane ugovornice uvoznice.

Član 34

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 35

Slobodne zone

1. Strane ugovornice preduzeće sve potrebne mere kako bi obezbedile da proizvodi kojima se trguje a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, koji tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju, osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz strane ugovornice uvoze u slobodnu zonu i prati ih dokaz o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na zahtev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu sa odredbama ove konvencije.

Aneks I

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U ANEKSU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 5. Priloga I ove konvencije.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, susedna pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj tački dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 5. Priloga I ove konvencije, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u strani ugovornici.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Evropskoj uniji na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Evropskoj uniji. Stoga se vrednost ingota bez porekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja... " ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslove iz pravila. (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće izrađene od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0511 svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali", i "materijali za proizvodnju hartije", koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna, sečena", koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (videti takođe napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,

- vuna,

- gruba životinjska dlaka,

- fina životinjska dlaka,

- konjska dlaka,

- pamuk,

- materijali za proizvodnju hartije i hartija,

- lan,

- prirodna konoplja,

- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

- sintetički filamenti,

- veštački filamenti,

- provodljivi filamenti,

- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

- sintetička vlakna od poliestera, sečena,

- sintetička vlakna od poliamida, sečena,

- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

- sintetička vlakna od polimida, sečena,

- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

- ostala sintetička vlakna, sečena,

- veštačka vlakna od viskoze, sečena,

- ostala veštačka vlakna, sečena,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

- ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porekla koja ne zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva i sama mešavina.

Primer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent - zatvarači, i pored toga što patent - zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom:

(v) kreking;

(g) davanje drugih oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

(v) kreking;

(g) davanje drugog oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija;

(i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

(j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

(k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

(l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

(lj) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

(m) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

Aneks II

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

 

HS tarifni broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla,
a koja im daje status proizvoda sa poreklom

(1)

(2)

(3) ili (4)

Glava 1

Žive životinje

Sve životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene

 

 

Glava 2

Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2 u potpunosti dobijeni

 

 

Glava 3

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

 

ex Glava 4

 

Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:

 

Proizvodnja kod koje

- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni

 

 

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom

Proizvodnja kod koje:

- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,

- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta) iz tar. br. 2009 sa poreklom, i

- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 5

Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osim:

 

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeni

 

 

ex 0502

Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja

Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

 

Glava 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće

Proizvodnja kod koje:

- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

Glava 7

Povrće, korenje i krtole za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni

 

 

Glava 8

Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja kod koje:

- je svo upotrebljeno voće (uključujući jezgrasto voće) u potpunosti dobijeno, i

- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 9

 

Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni

 

 

0901

 

Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

0902

 

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

 

ex 0910

Mešavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

 

Glava 10

Žitarice

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni

 

 

ex Glava 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni

 

 

ex 1106

Brašno, griz i prah, od sušenog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713

 

Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708

 

Glava 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)

 

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni

 

1301

Šelak: prirodne gume, smole, gume-smole i uljane smole (npr.: balzami)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

 

- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani

Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

Glava 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

 

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 15

Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla; osim:

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

1501

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503:

 

 

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207

 

 

1502

Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503:

 

 

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

 

1504

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1504

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

 

ex 1505

Prečišćeni (rafinisani) lanolin

Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505

 

 

1506

Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1506

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

 

1507 do 1515

Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:

- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu

 

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja

Proizvodnja od drugih materijala iz tar. br. 1507 do 1515

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni

 

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

 

Proizvodnja kod koje su:

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

 

1517

Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516

Proizvodnja kod koje su:

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

 

Glava 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

Proizvodnja:

- od životinja iz Glave 1 i/ili

- kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

 

ex Glava 17

Šećer i proizvodi od šećera; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:

 

 

 

 

- Hemijski čista maltoza ili fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1702

 

 

 

- Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom

 

 

ex 1703

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), koji ne sadrže kakao

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

Glava 18

Kakao i proizvodi od kakaoa

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost ovih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

 

 

 

- Ekstrakt slada

 

Proizvodnja od žitarica iz Glave 10

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

 

- Sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni

 

 

 

- Sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su:

- sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

 

1903

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108

 

 

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

 

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806,

- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11

 

ex Glava 20

Proizvodi od povrća, voća, uključujući jezgrasto voće, i ostalih delova bilja, osim:

 

Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće, jezgrasto voće ili povrće u potpunosti dobijeno

 

 

ex 2001

Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2004 i ex 2005

Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

2006

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2008

- Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

- Puter od kikirikija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

 

- Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 21

Razni proizvodi za ishranu; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje je sva cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena

 

 

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

 

 

- Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica

 

 

 

- Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

 

ex 2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005

 

 

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 22

Pića, alkoholi i sirće; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni

 

 

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tar. br. 2009

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom

 

 

2207

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i

- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali već sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

 

 

2208

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i

- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali već sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

 

 

ex Glava 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 2301

Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

 

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod

 

Proizvodnja kod koje je sav upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen

 

ex 2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja

 

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene masline u potpunosti dobijene

 

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja

Proizvodnja kod koje su:

- sve upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

 

ex Glava 24

Duvan i proizvodi zamene duvana; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni

 

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamene duvana

Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom

 

 

ex 2403

Duvan za pušenje

Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom

 

 

ex Glava 25       

So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 2504

Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven

 

Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita

 

 

ex 2515

Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm

 

Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25cm

 

Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

 

ex 2518

Dolomit, pečen

 

Pečenje nepečenog dolomita

 

 

ex 2519

Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita)

 

 

ex 2520

Gips posebno pripremljen za zubarstvo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2524

Prirodna azbestna vlakna

Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)

 

 

ex 2525

Liskun u prahu

Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna

 

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

 

Pečenje ili mlevenje zemljanih boja

 

 

Glava 26

Rude, zgure i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex Glava 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2707

Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2709

Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala

 

Suva destilacija bitumenoznih materijala

 

 

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2713

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

2715

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cutbacks")

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 28

Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2805

"Misch-metal"

Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2811

Sumpor-trioksid

Proizvodnja od sumpordioksida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2833

Sulfat aluminijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2840

Natrijum-perborat

Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2852

- Jedinjenja žive internih etera i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Jedinjenja žive nukleinskih kiselina i njihovih soli, hemijski određena ili neodređena; ostala heterociklična jedinjenja

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 29

Organski hemijski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2901

Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 2905

Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola

Proizvodnja od materijala iz bilo kod tar. br., uključujući i od ostalih materijale iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2932

- Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ciklični acetali i unutrašnji hemiacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2939

Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50% po masi alkaloida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 30

Farmaceutski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:

 

 

 

 

- Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo:

 

 

 

 

- - ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

-- životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

-- frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

-- hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

-- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3003 i 3004

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006):

 

 

 

 

- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 3006

Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4(i) uz ovu glavu

 

Proizvod zadržava poreklo u skladu sa svojim izvornim svrstavanjem

 

 

- Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje adhezije, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne:

 

 

 

 

-- izrađena od plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- izrađena od tkanine

Proizvodnja od (7):

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

 

- Sredstva za koja se može utvrditi da se koriste za stome

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 31

Đubriva; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim:

- natrijum-nitrata

- kalcijum-cijanamida

- kalijum sulfata

- magnezijum-kalijum sulfata

 

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3201

Tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

3205

Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3 uz ovu glavu, na bazi lak-boja (3)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i čista ulja; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite "grupe" (4) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3403

Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3404

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

 

 

- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:

- hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska,

- masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijskih masnih alkohola, koji imaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i

- materijala iz tar. br. 3404

Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 35

Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

 

 

 

 

- Skrobni etri i estri

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3507

Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

Glava 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 37

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3701

Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

 

 

 

 

- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3702

Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3704

Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 do 3704

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 38

Razni proizvodi hemijske industrije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3801

- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3403 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3803

Tal-ulje, rafinisano

Rafinisanje sirovog tal-ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3805

Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno

Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3806

Smolni estri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3807

Katran od drveta (smola od katrana od drveta)

Destilacija katrana od drveta

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3810

Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:

 

 

 

 

- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3813

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3814

Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3818

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3819

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 3821

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; overeni referentni materijali

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

 

 

- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

 

- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823

 

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

 

 

 

- Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:

-- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda

-- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

-- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905

-- naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli

-- izmenjivači jona

-- apsorpciona sredstva za vakuum cevi

-- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa

-- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja

-- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

-- Fuzelovo i Dipelovo ulje

-- mešavine soli koje sadrže različite anione

-- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koje važe dole navedena pravila

 

 

 

 

- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3907

- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika (5)

 

 

 

- Poliester

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

 

 

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila:

 

 

 

 

- Pljosnati proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni ili koji su sečeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo:

 

 

 

 

- - proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- - ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3916 i ex 3917

Profilni oblici i cevi

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 3920

- Listovi ili filmovi jonomera

Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizovane

Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona (6)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 4001

Laminirane ploče od krep gume za cipele

 

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

 

 

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

 

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

4012

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenjivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:

 

 

 

 

- Protektirane gume, pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, od gume

 

Protektiranje upotrebljenih guma

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012

 

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

 

Proizvodnja od tvrde gume

 

 

ex Glava 41

Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 4102

Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune

 

Uklanjanje vune sa ovčijih i jagnjećih koža sa vunom

 

 

4104 do 4106

Štavljena ili okorela ("crust") koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje neobrađivana

Ponovno štavljenje kože,

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

4107,

4112 i 4113

Koža dalje obrađena posle štavljenja ili okoravanja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože iz tar. br. 4114

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113

 

ex 4114

Lakovana koža i lakovana laminirana koža; metalizovana koža

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

Glava 42

Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta)

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 43

Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

 

 

- Ploče, krstovi i slični oblici

Beljenje ili bojenje, sa sečenjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

 

 

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302

 

 

ex Glava 44

Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno učetvoreno

Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano

 

 

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

 

Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4408

Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem laminiranog drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

 

Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima

 

ex 4409

Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno:

 

 

 

 

- Brušeno ili spojeno na krajevima

 

Brušenje ili spajanje na krajevima

 

 

 

- Oblikovane lajsne i venci

 

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

 

ex 4410 do ex 4413

Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju

 

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta

 

Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu

 

 

ex 4416

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta

 

Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne površine

 

 

ex 4418

- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana

 

 

 

- Lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

 

ex 4421

Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću

 

Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409

 

 

ex Glava 45

Pluta i proizvodi od plute; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

4503

Proizvodi od prirodne plute

 

Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501

 

 

Glava 46

Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletarstvo; korparski i pletarski proizvodi

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

Glava 47

Celuloza od drveta ili drugih vlaknastih celuloznih materijala; hartija i karton (otpaci i ostaci) za ponovnu preradu

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 48

Hartija i karton; proizvodi od hartijine pulpe, hartije ili kartona; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 4811

Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama

 

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

4816

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija

 

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

4817

Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 4818

Toaletna hartija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

 

ex 4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 4820

Blokovi listova za pisanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex 4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike

 

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

ex Glava 49

Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

4909

Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove:

 

 

 

 

- Takozvani "večni" kalendari sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

 

 

ex Glava 50

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

ex 5003

Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani

 

Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile

 

5004 do

ex 5006

Svileno predivo i prediva od otpadaka svile

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

 

5007

Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:

 

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

 

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

5106 do 5110

Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:

 

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

 

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 52

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

5204 do 5207

Predivo i konac od pamuka

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

 

5208 do 5212

Tkanine od pamuka:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

 

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

 

ex Glava 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

5306 do 5308

Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

 

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:

 

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

 

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- juta prediva,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

 

5401 do 5406

Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

 

5407 i 5408

Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata:

 

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

 

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

 

5501 do 5507

Veštačka ili sintetička sečena vlakna

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

Sledeći