Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)

Prethodni

ANEKS IIIa

OBRASCI UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje

1. Svaki formular je veličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenim štamparijama. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVERENJE O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR.1

Br. A 000.000

Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini

1. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

___________________________________________

i
___________________________________________
(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

2. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja)
      (Nije obavezan podatak)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom

5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom
      (Nije obavezan podatak)

7. Napomene

8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1;
    Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture
      (Nije obavezan podatak)

11. OVERA CARINSKOG ORGANA
Overa deklaracije
Izvozni dokument2
Model _____________ br. _______
Od __________________________
Carinarnica ___________________
Zemlja ili teritorija izdavanja

_____________________________

_____________________________
(Mesto i datum)

_____________________________
(Potpis)
Pečat

12. DEKLARACIJA IZVOZNIKA
Ja, dole potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uverenja.

____________________________________
(Mesto i datum)

____________________________________
(Potpis)

(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: "u rasutom stanju".
(2) Popunjava se samo ako propisi zemlje ili teritorije izvoznice to zahtevaju.

 


13. ZAHTEV ZA PROVERU, upućuje se:

14. REZULTAT PROVERE

Izvršena provera pokazuje da ovo uverenje(1)

o je izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni.

o da ovo uverenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu).

Zahtev za proveru tačnosti i ispravnosti ovog uverenja

 

 

___________________________

 

(Mesto i datum)

 

 

Pečat

___________________________

 

(Potpis)

 

 

 

 

 

___________________________

 

(Mesto i datum)

 

 

Pečat

___________________________

 

(Potpis)

 

 

_________
(1) Upisati X u odgovarajuće polje

NAPOMENE

1. U uverenjima se ne smeju brisati ili pisati reči jedne preko drugih. Sve ispravke moraju biti izvršene brisanjem netačnih pojedinosti i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gde je uverenje izdato.

2. Između proizvoda unetih u uverenje ne sme se ostavljati razmak, prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon poslednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR.1

Br. A 000.000

Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini

1. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

___________________________________________

i
___________________________________________
(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

2. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja)
    (Nije obavezan podatak)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom

5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom
          (Nije obavezan podatak)

7. Napomene

8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1; Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture
      (Nije obavezan podatak)

(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: "u rasutom stanju".

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLJUJEM

da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uverenja;

NAVODIM

okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

________

PODNOSIM   sledeća dokazna dokumenta1:

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

______________________________________________________

OBAVEZUJEM

se da na zahtev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uverenja, i da prihvatim, ako se zahteva, svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM

izdavanje priloženog uverenja za ovu robu.

 

 

 

(mesto i datum)

 

__________________________________

 

(potpis)

 

__________________________________

 

__________
1 Na primer: uvozna dokumenta, uverenja o kretanju robe, fakture, izjave proizvođača itd., u vezi sa proizvodima korišćenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromenjenom stanju.

 

Aneks IIIb

OBRASCI UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR-MED I ZAHTEVA

ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR-MED

Uputstvo za štampanje

1. Svaki formular je veličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenim štamparijama. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVERENJE O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR-MED

Br. A 000.000

 

Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini

 

2. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

___________________________________________

3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja)
            (Nije obavezan podatak)

 

i

___________________________________________
(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

 

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom

5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom
          (Nije obavezan podatak)

7. Napomene

o Kumulacija primenjena sa __________________

(naziv zemlje/zemalja)

o Kumulacija se ne primenjuje.

(upisati X u odgovarajuće polje)

8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1;

Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture
      (Nije obavezan podatak)

11. OVERA CARINSKOG ORGANA

Overa deklaracije

Izvozni dokument2

Model _____________ br. _______

Od __________________________

Carinarnica ___________________

Zemlja ili teritorija izdavanja

_____________________________

_____________________________
(Mesto i datum)

_____________________________
(Potpis)
Pečat

12. DEKLARACIJA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uverenja.

_____________________________
(Mesto i datum)

_____________________________
(Potpis)

(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: "u rasutom stanju".
(2) Popunjava se samo ako propisi zemlje ili teritorije izvoznice to zahtevaju.

 

13. ZAHTEV ZA PROVERU, upućuje se:

 

14. REZULTAT PROVERE

Izvršena provera pokazuje da ovo uverenje(1)

o je izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni.

o da ovo uverenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu).

Zahtev za proveru tačnosti i ispravnosti ovog uverenja

 

 

___________________________

 

(Mesto i datum)

 

 

Pečat

___________________________

 

(Potpis)

 

 

 

 

 

___________________________

 

(Mesto i datum)

 

 

Pečat

___________________________

 

(Potpis)

 

 

 

 

__________
(1) Upisati X u odgovarajuće polje

NAPOMENE

1. U uverenjima se ne smeju brisati ili pisati reči jedne preko drugih. Sve ispravke moraju biti izvršene brisanjem netačnih pojedinosti i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gde je uverenje izdato.

2. Između proizvoda unetih u uverenje ne sme se ostavljati razmak, prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon poslednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR-MED

Br. A 000.000

Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini

2. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

___________________________________________

i
___________________________________________
(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja)
            (Nije obavezan podatak)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom

5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom
          (Nije obavezan podatak)

7. Napomene

o Kumulacija primenjena sa __________________

(naziv zemlje/zemalja)

o Kumulacija se ne primenjuje.

(upisati X u odgovarajuće polje)

8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1; Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture
      (Nije obavezan podatak)

(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: "u rasutom stanju".

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLJUJEM

da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uverenja;

NAVODIM

okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_________

PODNOSIM   sledeća dokazna dokumenta1:

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_________________________________________________________

OBAVEZUJEM

se da na zahtev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uverenja, i da prihvatim, ako se zahteva, svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM

izdavanje priloženog uverenja za ovu robu.

 

 

 

(mesto i datum)

 

______________________________________

 

(potpis)

 

______________________________________

 

___________
1 Na primer: uvozna dokumenta, uverenja o kretanju robe, fakture, izjave proizvođača itd., u vezi sa proizvodima korišćenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromenjenom stanju.

 

Aneks IVa

TEKST IZJAVE O POREKLU

Izjava o poreklu, čije je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, fusnote ne moraju biti označene.

Verzija na albanskom jeziku

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. _____ (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale. _____ (2).

Verzija na bosanskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog podrijetla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

Verzija na bugarskom jeziku

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № _____ (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с _____ преференциален произход(2).

Verzija na španskom jeziku

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° _____ (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial _____ (2).

Verzija na hrvatskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog podrijetla.

Verzija na češkom jeziku

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení _____ (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v _____ (2).

Verzija na danskom jeziku

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. _____ (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i _____ (2).

Verzija na nemačkom jeziku

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ___ (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ___ (2) Ursprungswaren sind.

Verzija na estonskom jeziku

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. _____ (1)) deklareerib, et need tooted on _____ (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Verzija na grčkom jeziku

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. _____ (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής _____ (2).

Verzija na engleskom jeziku

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No _____ (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (2) preferential origin.

Verzija na francuskom jeziku

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° _____ (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle _____ (2).

Verzija na italijanskom jeziku

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. _____ (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale _____ (2).

Verzija na letonskom jeziku

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. _____ (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ____ (2).

Verzija na litvanskom jeziku

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr _____ (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra _____ (2) preferencinès kilmés prekés.

Verzija na mađarskom jeziku

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: _____ (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ____ (2) származásúak.

Verzijana jeziku Bivše jugoslovenske Republike Makedonije

Izvoznikot na proizvodite što gi pokriva ovoj dokument (carinsko odobrenie br. _____ (1)) izjavuva deka, osven ako toa ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi se so _____ (2) preferencijalno poteklo.

Verzija na malteškom jeziku

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. _____ (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali _____ (2).

Verzija na crnogorskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

Verzija na holandskom jeziku

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. _____ (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ___ oorsprong zijn (2).

Verzija na poljskom jeziku

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr _____ (1))deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają _____(2) preferencyjne pochodzenie.

Verzija na portugalskom jeziku

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. _____ (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial _____(2).

Verzija na rumunskom jeziku

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. _____ (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială _____ (2)).

Verzija na srpskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

Verzija na slovenačkom jeziku

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št _____ (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno _____ (2) poreklo.

Verzija na slovačkom jeziku

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia _____ (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v _____ (2).

Verzija na finskom jeziku

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o _____ (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ____ alkuperätuotteita(2).

Verzija na švedskom jeziku

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. _____ (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ____ ursprung(2).

Verzija na arapskom jeziku

Verzija na hebrejskom jeziku

Verzija na faroecejskom jeziku

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. _____ (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur _____ (2).

Verzija na islandskom jeziku

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr _____ (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ___ fríðindauppruna(2).

Verzija na norveškom jeziku

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr _____ (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ___ preferanseopprinnelse (2).

Verzija na turskom jeziku

İşbu belge (gümrük onay No: _____ (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ___ tercihli menşeli(2) maddeler olduğunu beyan eder.

_____________________________________________________________________(3)
(Mesto i datum)

____________________________________________________________________ (4)
(Potpis izvoznika i ime osobe koja potpisuje izjavu, štampanim slovima)

(1) Kada je tekst izjave o poreklu dat od strane ovlašćenog izvoznika, autorizovani broj ovlašćenog izvoznika mora biti unet u ovo polje. Kada tekst izjave o poreklu nije dat od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradibiće izostavljene ili će prostor ostati nepopunjen.

(2) Navesti poreklo proizvoda. Kada se tekst izjave o poreklu, u celini ili delimično, odnosi na proizvode poreklom iz Ceute i Melilje, izvoznik ih mora jasno navesti u dokumentu na osnovu koga je izdato uverenje, sa simbolom "CM".

(3) Ovi navodi mogu biti izostavljeni ukoliko se informacija koju sadrže nalazi u samom dokumentu.

(4) U slučajevima kada se od izvoznika ne zahteva potpisivanje, izuzeće potpisa takođe se odnosi i na izuzeće imena potpisnika.

 

Aneks IVb

TEKST EUR-MED IZJAVE O POREKLU

 

EUR-MED izjava o poreklu, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, fusnote ne moraju biti označene.

Verzija na albanskom jeziku

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. _____ (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale. _____ (2).

- cumulation applied with ____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na bosanskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog podrijetla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na bugarskom jeziku

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № _____ (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ____ преференциален произход (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Verzija na španskom jeziku

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° _____ (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na hrvatskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na češkom jeziku

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení _____ (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na danskom jeziku

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. _____(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na nemačkom jeziku

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. _____ (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte _____ (2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na estonskom jeziku

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. . _____ (1)) deklareerib, et need tooted on _____ (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na grčkom jeziku

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. _____ (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής _____ (2).

- cumulation applied with ______ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na engleskom jeziku

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No _____ (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (2) preferential origin.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na francuskom jeziku

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° _____ (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle _____ (2)).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na italijanskom jeziku

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. _____ (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na letonskom jeziku

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. _____ (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na litvanskom jeziku

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr _____ (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra _____ (2) preferencinès kilmés prekés.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na mađarskom jeziku

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: _____ (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes _____ (2) származásúak.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na jeziku Bivše jugoslovenske Republike Makedonije

Izvoznikot na proizvodite što gi pokriva ovoj dokument (carinsko odobrenie br. _____ (1)) izjavuva deka, osven ako toa ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi se so __________ (2) preferencijalno poteklo.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na malteškom jeziku

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. _____ (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali _____(2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na crnogorskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. __________ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi __________ (2) preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na holandskom jeziku

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. _____ (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële _____ oorsprong zijn (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na poljskom jeziku

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr. _____ (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają _____(2) preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na portugalskom jeziku

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. _____ (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na rumunskom jeziku

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. _____(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na srpskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na slovenačkom jeziku

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št _____ (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno _____ (2) poreklo.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na slovačkom jeziku

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia _____ (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na finskom jeziku

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o _____ (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na švedskom jeziku

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. _____ (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande _____ ursprung (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na arapskom jeziku

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na hebrejskom jeziku

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na faroecejskom jeziku

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. _____ (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur _____ (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na islandskom jeziku

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. _____ (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af _____ fríðindauppruna (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na norveškom jeziku

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr _____(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har _____ preferanseopprinnelse (2).

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Verzija na turskom jeziku

İşbu belge (gümrük onay No: _____ (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin _____ tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

- cumulation applied with _____ (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

 

______________________________________________________________________ (3)
(Mesto i datum)

_____________________________________________________________________ (4)
(Potpis izvoznika i ime osobe koja potpisuje izjavu, štampanim slovima)

(1) Kada je tekst izjave o poreklu dat od strane ovlašćenog izvoznika, autorizovani broj ovlašćenog izvoznika mora biti unet u ovo polje. Kada tekst izjave o poreklu nije dat od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi biće izostavljene ili će prostor ostati nepopunjen.

(2) Navesti poreklo proizvoda. Kada se tekst izjave o poreklu, u celini ili delimično, odnosi na proizvode poreklom iz Ceute i Melilje, izvoznik ih mora jasno navesti u dokumentu na osnovu koga je izdato uverenje, sa simbolom "CM".

(3) Po potrebi izbrisati ili ispuniti.

(4) Ovi navodi mogu biti izostavljeni ukoliko informacija koju sadrže se nalazi u samom dokumentu.

(5) U slučajevima kada se od izvoznika ne zahteva potpisivanje, izuzeće potpisa takođe se odnosi i na izuzeće imena potpisnika.

 

Aneks V

LISTA STRANA UGOVORNICA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU ODREDBE O DELIMIČNOM POVRAĆAJU U SKLADU SA ČLANOM 14. TAČKA 7. OVOG PRILOGA

1. Evropska unija,

2. EFTA zemlje,

3. Republika Turska,

4. Država Izrael,

5. Farska ostrva,

6. Učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja EU.

 

Prilog II

POSEBNE ODREDBE KOJE ODSTUPAJU OD ODREDBI PRILOGA I

SADRŽAJ

Član 1.

 

Član 2.

 

ANEKS I

Trgovina između Evropske unije i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU

ANEKS II

Trgovina između Evropske unije i Narodne Demokratske Republike Alžir

ANEKS III

Trgovina između Evropske unije i Kraljevine Maroko

ANEKS IV

Trgovina između Evropske unije i Republike Tunis

ANEKS V

Ceuta i Melilja

ANEKS VI

Zajednička deklaracija koja se odnosi na Kneževinu Andoru

ANEKS VII

Zajednička deklaracija koja se odnosi na Republiku San Marino

ANEKS VIII

Trgovina između Republike Turske i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU

ANEKS IX

Trgovina između Republike Turske i Kraljevine Maroko

ANEKS X

Trgovina između Republike Turske i Republike Tunisa

ANEKS XI

Trgovina između EFTA zemalja i Republike Tunis

ANEKS XII   

Trgovina u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum)

ANEKS A

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

ANEKS B

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

ANEKS V

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

ANEKS G

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

ANEKS D

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

ANEKS Đ

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Član 1

Ugovorne strane mogu primeniti posebne trgovinske mere u svojim bilateralnim trgovinama koje odstupaju od odredbi navedenih u Prilogu I.

Ove odredbe su navedene u aneksima ovog priloga.

Član 2

Roba poreklom iz Ceute i Melilje, Andore i San Marina biće tretirana kao proizvodi sa poreklom u dijagonalnoj trgovini kao što je navedeno u članu 3. Priloga I, uz dostavljeno uverenje EUR-MED ili izjavu o poreklu EUR-MED koja je izdata u zemlji porekla.

 

Aneks I

TRGOVINA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I UČESNICA U PROCESU STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA SA EU

Član 1

Proizvodi navedeni u tekstu ispod biće isključeni iz kumulacije predviđene članom 3. Priloga I, ako je:

a) zemlja odredišta Evropska unija, i ako su:

(1) materijali korišćeni u proizvodnji ovih proizvoda poreklom iz bilo koje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli svoje poreklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u bilo kojoj učesnici procesa stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili

b) zemlja odredišta bilo koja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU, i ako su:

(1) materijali korišćeni u proizvodnji ovih proizvoda poreklom iz bilo koje zemlje Evropske unije; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli poreklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u Evropskoj uniji

Tarifna oznaka

Naimenovanje

1704 90 99

Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao

1806 10 30
1806 10 90

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:
- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
- - koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza
- - koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza

1806 20 95

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:
-- ostalo:
--- ostalo

1901 90 99

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Ostalo:
- - ostalo: (osim ekstrakta slada)
- - - ostalo

2101 12 98

Ostali preparati na bazi kafe

2101 20 98

Ostali preparati na bazi čaja ili mate-čaja

2106 90 59

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Ostalo:
- - ostali:
- - - ostali:
- - - - ostali

2106 90 98

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Ostalo (osim koncentrata belančevina i teksturirane belančevinaste materije):
- - ostali:
- - - ostali

3302 10 29

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:
- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:
- - za upotrebu u industriji pića:
- - - preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:
- - - - stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%
- - - - ostalo:
- - - - - koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba
- - - - - ostalo

 

Aneks II

TRGOVINA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR

Član 1

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2

Kumulacija u Evropskoj uniji

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Evropskoj uniji onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Evropskoj uniji. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Evropske unije samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3

Kumulacija u Alžiru

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, u Maroku ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Alžiru onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Alžiru. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Alžira samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.

Član 4

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa države članice Evropske unije ili Alžira ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Evropske unije ili Alžira, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Evropske unije ili iz Alžira, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Evropskoj uniji ili Alžiru za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Evropske unije, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Evropskoj uniji za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Alžira i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu A na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Evropskoj uniji, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: "dugoročna izjava dobavljača").

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom B i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Evropske unije ili Alžira i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.

Član 7

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Evropska unija i Alžir će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.

Član 10

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11

Slobodne zone

1. Evropska unija i Alžir će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Alžira uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

 

Aneks III

TRGOVINA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I KRALJEVINE MAROKO

Član 1

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2

Kumulacija u Evropskoj uniji

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Evropskoj uniji onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Evropskoj uniji. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Evropske unije samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3

Kumulacija u Maroku

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, u Alžiru ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Maroku onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Maroku. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Maroka samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 4

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa države članice Evropske unije ili Maroka ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Evropske unije ili Maroka, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Evropske unije ili iz Maroka, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Evropskoj uniji ili Maroku za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Evropske unije, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Evropskoj uniji za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Maroka i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu A na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Evropskoj uniji, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: "dugoročna izjava dobavljača").

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom B i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Evropske unije ili Maroka i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.

Član 7

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Evropska unija i Maroko će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.

Član 10

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11

Slobodne zone

1. Evropska unija i Maroko će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Maroka uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

 

Aneks IV

TRGOVINA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE TUNIS

Član 1

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2

Kumulacija u Evropskoj uniji

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Evropskoj uniji onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Evropskoj uniji. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Evropske unije samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3

Kumulacija u Tunisu

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, u Maroku ili Alžiru smatraće se sprovedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 4

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa države članice Evropske unije ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Evropske unije ili Tunisa, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Evropske unije ili iz Tunisa, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Evropskoj uniji ili Tunisu za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Evropske unije, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz stava 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Evropskoj uniji za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Tunisa i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u stavu 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu A na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Evropskoj uniji, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: "dugoročna izjava dobavljača").

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom B i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Evropske unije ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.

Član 7

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Evropska unija i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.

Član 10

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11

Slobodne zone

1. Evropska unija i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

 

Aneks V

CEUTA I MELILJA

Član 1

Primena ove konvencije

1. Pojam "Evropska unija" ne podrazumeva Ceutu i Melilju.

2. Kada se uvoze u Ceutu ili Melilju proizvodi poreklom iz strane ugovornice osim Evropske unije, uživaće u potpunosti isti carinski režim kao onaj koji se primenjuje na proizvode poreklom sa carinske teritorije Evropske unije u skladu sa Protokolom 2 Akta o pridruženju Kraljevine Španije i Republike Portugalije Evropskoj uniji. Strane ugovornice osim Evropske unije odobriće uvoz proizvoda na osnovu određenog sporazuma i sa poreklom iz Ceute i Melilje po istom carinskom režimu koji se primenjuje i za proizvode koji se uvoze i sa poreklom su iz Evropske unije.

3. U svrhu primene tačke 2. koji se odnosi na proizvode sa poreklom iz Ceute i Melilje, ova konvencija će primenjivati princip mutatis mutandis koji je predmet posebnih odredbi člana 2.

Član 2

Posebni uslovi

1. Pod uslovom da su direktno transportovani u skladu sa odredbama člana 12. Priloga I dole navedeno smatraće se:

(1) proizvodima sa poreklom iz Ceute i Melilje:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Ceuti i Melilji;

(b) proizvodi dobijeni u Ceuti i Melilji u čijoj proizvodnji su korišćeni proizvodi nepomenuti pod (a), pod uslovom:

1) da su pomenuti proizvodi bili predmet dovolje obrade ili prerade u skladu sa članom 5. Priloga I; ili:

2) da su ti proizvodi sa poreklom strane ugovornice uvoznice ili Evropske unije, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja prevazilazi postupke koji su navedeni u članu 6. Priloga I.

(2) proizvodi poreklom iz strane ugovornice izvoznice, osim Evropske unije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u strani ugovornici izvoznici;

(b) proizvodi dobijeni u strani ugovornici izvoznici u čijoj proizvodnji su korišćeni proizvodi nepomenuti pod (a), pod uslovom:

1) da su pomenuti proizvodi bili predmet dovolje obrade ili prerade u skladu sa članom 5. Priloga I; ili:

2) da su ti proizvodi sa poreklom strane ugovornice uvoznice ili Evropske unije, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja prevazilazi postupke koji su navedeni u članu 6. Priloga I.

2. Ceuta i Melilja smatraju se jedinstvenom teritorijom.

3. Izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik u rubriku 2 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o poreklu ili EUR-MED izjave o poreklu unosi ime strane ugovornice izvoznice ili uvoznice i "Ceuta i Melilja" u rubriku 2 uverenja o poreklu robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED. Pored toga, ukoliko su u pitanju proizvodi sa poreklom iz Ceute i Melilje, to se naznačava u rubrici 4 uverenja o poreklu robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED.

4. Carinski organi Španije odgovorni su za primenu ove konvencije u Ceuti i Melilji.

 

Aneks VI

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA
KOJA SE ODNOSI NA KNEŽEVINU ANDORU

1. Proizvodi poreklom iz Kneževine Andore u skladu sa Glavama 25 do 97 Harmonizovanog sistema biće prihvaćeni od strana ugovornica osim Evropske unije kao proizvodi poreklom iz Evropske unije, u skladu sa ovom konvencijom.

2. Konvencija se primenjuje mutatis mutandis u svrhu definisanja statusa porekla za gore pomenute proizvode.

 

Aneks VII

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA
KOJA SE ODNOSI NA REPUBLIKU SAN MARINO

1. Proizvodi poreklom iz Republike San Marino u skladu sa Glavama 25 do 97 Harmonizovanog sistema biće prihvaćeni od strana ugovornica osim Evropske unije kao proizvodi poreklom iz Evropske unije, u skladu sa ovom konvencijom.

2. Konvencija se primenjuje mutatis mutandis u svrhu definisanja statusa porekla za gore pomenute proizvode.

 

Aneks VIII

TRGOVINA IZMEĐU REPUBLIKE TURSKE I UČESNICA U PROCESU STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA SA EU

Član 1

Proizvodi navedeni u tekstu ispod biće isključeni iz kumulacije predviđene članom 3. Priloga I, ako je:

a) zemlja odredišta Republika Turska, i ako su:

(1) materijali korišćeni u proizvodnji ovih proizvoda poreklom iz bilo koje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli svoje poreklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u bilo kojoj učesnici procesa stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili

b) zemlja odredišta bilo koja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU, i ako su:

(1) materijali korišćeni u proizvodnji ovih proizvoda poreklom iz Republike Turske; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli poreklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u Republici Turskoj;

Tarifna oznaka

Naimenovanje

1704 90 99

Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao

1806 10 30
1806 10 90

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:
- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
- - koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza
- - koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza

1806 20 95

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:
-- ostalo:
--- ostalo

1901 90 99

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Ostalo:
- - ostalo: (osim ekstrakta slada)
- - - ostalo

2101 12 98

Ostali preparati na bazi kafe

2101 20 98

Ostali preparati na bazi čaja ili mate-čaja

2106 90 59(1)

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Ostalo:
- - ostali:
- - - ostali:
- - - - ostali

2106 90 98    

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Ostalo (osim koncentrata belančevina i teksturirane belančevinaste materije):
- - ostali:
- - - ostali

3302 10 29

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:
- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:
- - za upotrebu u industriji pića:
- - - preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:
- - - - stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%
- - - - ostalo:
- - - - - koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba
- - - - - ostalo

(1) ovaj proizvod neće biti isključen iz kumulacije predviđene članom 1. ovog aneksa u preferencijalnoj trgovini između Republike Turske i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

 

Aneks IX

TRGOVINA IZMEĐU REPUBLIKE TURSKE I KRALJEVINE MAROKO

Član 1

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2

Kumulacija u Turskoj

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Turskoj onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Turskoj. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Turske samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3

Kumulacija u Maroku

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Tunisu ili Turskoj smatraće se sprovedenom u Maroku onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Maroku. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Maroka samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 4

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa Turske ili Maroka ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Turske ili Maroka, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Turske ili iz Maroka, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Turskoj ili Maroku za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Turskoj za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Maroka i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu V na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: "dugoročna izjava dobavljača").

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom G i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Turskoj, Tunisu, Maroku ili Alžiru, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Turske ili Maroka i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.

Član 7

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Turska i Maroko će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.

Član 10

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11

Slobodne zone

1. Turska i Maroko će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Turske ili Maroka uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

 

Aneks X

TRGOVINA IZMEĐU REPUBLIKE TURSKE I REPUBLIKE TUNIS

Član 1

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2

Kumulacija u Turskoj

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Turskoj onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Turskoj. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Turske samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3

Kumulacija u Tunisu

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Turskoj u Maroku ili Alžiru smatraće se sprovedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 4

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa Turske ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Turske ili Tunisa, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Turske ili iz Tunisa, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Turskoj ili Tunisu za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Turskoj za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Turske ili Tunisa i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu V na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: "dugoročna izjava dobavljača").

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom G i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Evropske unije ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.

Član 7

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. stav 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Evropska unija i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz stava 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.

Član 10

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11

Slobodne zone

1. Evropska unija i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

 

Aneks XI

TRGOVINA IZMEĐU EFTA ZEMALJA I REPUBLIKE TUNIS

Član 1

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2

Kumulacija u EFTA zemljama

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Tunisu smatraće se sprovedenom u EFTA zemljama onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u EFTA zemljama. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz EFTA zemalja samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3

Kumulacija u Tunisu

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u EFTA zemljama smatraće se sprovedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 4

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa EFTA zemalja ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz EFTA zemalja ili Tunisa, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz EFTA zemalja ili iz Tunisa, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Tunisa ili EFTA zemalja, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Tunisu ili u EFTA zemljama za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Turske ili EFTA zemalja i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu D na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Tunisu ili EFTA zemljama, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: "dugoročna izjava dobavljača").

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom Đ i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u EFTA zemljama ili Tunisu, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.

Član 7

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, EFTA zemlje i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.

Član 10

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11

Slobodne zone

1. EFTA zemlje i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

 

Aneks XII

TRGOVINA U OKVIRU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU MEDITERANSKIH ARAPSKIH ZEMALJA (AGADIR SPORAZUM)

Proizvodi dobijeni u zemljama članicama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum) od materijala iz Glave od 1 do 24 Harmonizovanog sistema, isključeni su iz dijagonalne kumulacije sa ostalim stranama ugovornicama, kada trgovina ovim materijalima nije liberalizovana u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini potpisanih između zemlje odredišta i zemlje porekla materijala korišćenog za proizvodnju tog proizvoda.

 

Aneks A

IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU KOJA JE PODVRGNUTA OBRADI ILI PRERADI U EVROPSKOJ UNIJI, ALŽIRU, MAROKU ILI TUNISU BEZ DOBIJENOG STATUSA ROBE SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sledeći materijali, koji nisu poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, su bili korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene
robe (1)

Opis korišćenih
materijala bez
porekla

Tarifni broj
korišćenih materijala
bez porekla (2)

Vrednost korišćenih
materijala bez
porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

2. Svi ostali materijali korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Evro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:

Opis dostavljene
robe

Ukupna dodata vrednost stečena van
Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa (4)

 

 

 

 

 

 

 

(Mesto i datum)

 

 

 

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora sa tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga, se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni.

Primeri:

Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porekla, mora u drugoj koloni da naznači "gvozdene šipke". Kada se proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost materijala bez porekla.

(3) "Vrednost materijala" označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) "Ukupna dodata vrednost" označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

 

Aneks B

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU KOJA JE PODVRGNUTA OBRADI ILI PRERADI U EVROPSKOJ UNIJI, ALŽIRU, MAROKU ILI TUNISU BEZ DOBIJENOG STATUSA ROBE SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Dugoročna izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u _______________ (1), izjavljujem da:

1. Sledeći materijali koji nisu poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa su bili korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene
robe (1)

Opis korišćenih
materijala bez
porekla

Tarifni broj
korišćenih materijala
bez porekla (2)

Vrednost korišćenih
materijala bez
porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

2. Svi ostali materijali korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Evro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:

Opis dostavljene robe

Ukupna dodata vrednost stečena van
Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa (4)

 

 

 

 

 

 

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz ________________________________________

u __________________________________________________ (6)

Obavezujem se da informišem __________________________________________ (1)) odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

 

 

_______________________________

 

(Mesto i datum)

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

(1) Ime i adresa korisnika

(2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni.

Primeri:

Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači "šipke od gvožđa". Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost šipki bez porekla.

(4) "Vrednost materijala" označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(5) "Ukupna dodata vrednost" označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podleže uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.

 

Aneks V

IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU KOJA JE PODVRGNUTA OBRADI ILI PRERADI U ALŽIRU, MAROKU, TUNISU ILI TURSKOJ BEZ DOBIJENOG STATUSA ROBE SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sledeći materijali, koji nisu poreklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, su bili korišćeni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene
robe (1)

Opis korišćenih
materijala bez
porekla

Tarifni broj
korišćenih materijala
bez porekla (2)

Vrednost korišćenih
materijala bez
porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

2. Svi ostali materijali korišćeni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:

Opis dostavljene
robe

Ukupna dodata vrednost stečena van
Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske (4)

 

 

 

 

 

 

 

(Mesto i datum)

 

 

 

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave bude čitko ispisano)

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora sa tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga, se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni.

Primeri:

Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porekla, mora u drugoj koloni da naznači "gvozdene šipke". Kada se proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost materijala bez porekla.

(3) "Vrednost materijala" označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) "Ukupna dodata vrednost" označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

 

Aneks G

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU KOJA JE PODVRGNUTA OBRADI ILI PRERADI U ALŽIRU, MAROKU, TUNISU ILI TURSKOJ BEZ DOBIJENOG STATUSA ROBE SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Dugoročna izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u ________________ (1), izjavljujem da:

1. Sledeći materijali koji nisu poreklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske su bili korišćeni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene
robe (1)

Opis korišćenih
materijala bez
porekla

Tarifni broj
korišćenih materijala
bez porekla (2)

Vrednost korišćenih
materijala bez
porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

2. Svi ostali materijali korišćeni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:

Opis dostavljene robe

Ukupna dodata vrednost stečena van
Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske (4)

 

 

 

 

 

 

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz ________________________________________

u ________________________________________ (6)

Obavezujem se da informišem________________________________________ (1)) odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

 

 

_______________________________

 

(Mesto i datum)

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

 

(1) Ime i adresa korisnika

(2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni.

Primeri:

Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači "šipke od gvožđa". Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost šipki bez porekla.

(4) "Vrednost materijala" označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(5) "Ukupna dodata vrednost" označava sve troškove nastale van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podleže uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.

 

Aneks D

IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU KOJA JE PODVRGNUTA OBRADI ILI PRERADI U EFTA ZEMLJAMA ILI TUNISU BEZ DOBIJENOG STATUSA ROBE SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sledeći materijali, koji nisu poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa, su bili korišćeni u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene
robe (1)

Opis korišćenih
materijala bez
porekla

Tarifni broj
korišćenih materijala
bez porekla (2)

Vrednost korišćenih
materijala bez
porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

2. Svi ostali materijali korišćeni u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van EFTA zemalja ili Tunisa u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:

 

Ukupna dodata vrednost stečena van
EFTA zemalja ili Tunisa (4)

 

 

 

 

 

 

 

(Mesto i datum)

 

 

 

 

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave bude čitko ispisano)

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora sa tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga, se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni.

Primeri:

Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porekla, mora u drugoj koloni da naznači "gvozdene šipke". Kada se proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost materijala bez porekla.

(3) "Vrednost materijala" označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u EFTA zemljama ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) "Ukupna dodata vrednost" označava sve troškove nastale van EFTA zemalja ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van EFTA zemalja ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

 

Aneks Đ

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU KOJA JE PODVRGNUTA OBRADI ILI PRERADI U EFTA ZEMLJAMA ILI TUNISU BEZ DOBIJENOG STATUSA ROBE SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Dugoročna izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u ________________ (1), izjavljujem da:

1. Sledeći materijali koji nisu poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa su bili korišćeni u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene
robe (1)

Opis korišćenih
materijala bez
porekla

Tarifni broj
korišćenih materijala
bez porekla (2)

Vrednost korišćenih
materijala bez
porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

2. Svi ostali materijali korišćeni u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van EFTA zemalja ili Tunisa u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:

Opis dostavljene robe

Ukupna dodata vrednost stečena van
EFTA zemalja ili Tunisa(4)

 

 

 

 

 

 

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz ________________________________________

u ________________________________________ (6)

Obavezujem se da informišem ________________________________________ (1) odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

 

 

_______________________________

 

(Mesto i datum)

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

(1) Ime i adresa korisnika

(2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni.

Primeri:

Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači "šipke od gvožđa". Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost šipki bez porekla.

(4) "Vrednost materijala" označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u EFTA zemljama ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(5) "Ukupna dodata vrednost" označava sve troškove nastale van EFTA zemalja ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van EFTA zemalja ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podleže uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.

ČLAN 3

Za sprovođenje ovog zakona nadležno je ministarstvo nadležno za poslove finansija.

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".