Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE POLICIJSKE KANCELARIJE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2014)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, potpisan dana 16. januara 2014. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

REPUBLIKA SRBIJA I
EVROPSKA POLICIJSKA KANCELARIJA

(u daljem tekstu: ugovorne strane)

svesne gorućih problema koji proističu iz organizovanog kriminala, naročito terorizma, i drugih oblika međunarodnog kriminala,

uzimajući u obzir da je Upravni odbor Evropola dana 07. februara, 2013. godine, nakon uključivanja Republike Srbije u Odluku Saveta od 30. novembra, 2009. godine, kojom je utvrđena lista trećih država i organizacija sa kojima Evropol zaključuje sporazume, ovlastio Evropsku policijsku kancelariju (u daljem tekstu: Evropol) da stupi u pregovore o sporazumu o saradnji sa Republikom Srbijom,

uzimajući u obzir da je Savet Evropske unije dana 5-6. decembra 2013. godine ovlastio Evropol da pristane na ovaj sporazum između Republike Srbije i Evropola,

poštujući obaveze Evropola predviđene Poveljom o fundamentalnim pravima Evropske unije,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Svrha

Svrha ovog Sporazuma je uspostavljanje saradnje između Republike Srbije i Evropola kako bi se pomoglo Republici Srbiji i državama članicama Evropske unije u sprečavanju i borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i drugih oblika međunarodnog kriminala u oblastima kriminala iz člana 3, posebno kroz razmenu podataka između Republike Srbije i Evropola.

Član 2

Definicije

Za svrhe ovog sporazuma:

a) "Odluka Saveta o formiranju Evropola" je Odluka Saveta od 06. aprila, 2009. godine, kojom je osnovana Evropska policijska kancelarija (Evropol), OJ L 121, od 15.05.2009.

b) "podaci o ličnosti" su svi podaci koji se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati: fizičko lice koje se može identifikovati je lice čiji se identitet može utvrditi, direktno ili posredno, posebno pozivajući se na identifikacioni broj ili na jedan ili više faktora specifičnih za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet;

v) "obrada podataka o ličnosti" (u daljem tekstu: obrada) je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima o ličnosti, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, arhiviranje, prilagođavanje ili izmena, ponovno pronalaženje, pretraživanje, korišćenje, otkrivanje putem dostavljanja, širenje ili na drugi način omogućavanje dostupnim, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

g) "podaci" su podaci o ličnosti i nelični podaci.

Poglavlje I

DOMEN

Član 3

Oblasti kriminala

1. Saradnja uspostavljena ovim sporazumom odnosi se na sve oblasti kriminala u okviru mandata Evropola koje se nalaze na listi u Aneksu 1, uključujući povezana krivična dela.

2. Povezana krivična dela su krivična dela učinjena u cilju pribavljanja sredstava za izvršenje krivičnih dela iz stava 1, krivična dela učinjena kako bi se olakšala ili izvršila takva dela i izvršena krivična dela kojima se obezbeđuje nekažnjavanje takvih dela.

3. Tamo gde se na bilo koji način menja mandat Evropola, Evropol može, u pisanom obliku, od dana kada promena mandata Evropola stupa na snagu, predložiti primenljivost ovog sporazuma u odnosu na novi mandat Republici Srbiji. Na taj način Evropol obaveštava Republiku Srbiju o svim relevantnim pitanjima u vezi sa promenom mandata. Sporazum se proširuje na novi mandat od onog dana kada Evropol dobije pisano prihvatanje predloga od strane Republike Srbije u skladu sa njenim unutrašnjim postupcima.

Član 4

Oblasti saradnje

Saradnja, pored razmene podataka, a u skladu sa zadacima Evropola navedenim u Odluci Saveta o formiranju Evropola, može posebno da obuhvati razmenu stručnog znanja, opštih izveštaja o stanju, rezultata strateške analize, podataka o kriminalističko-istražnim postupcima, podataka o metodama prevencije kriminala, učešće u obukama, kao i savetovanje i podršku u pojedinačnim kriminalističkim istragama.

Član 5

Veza sa drugim međunarodnim instrumentima

Ovaj sporazum ne ugrožava niti na drugi način utiče ili se odražava na pravne odredbe u vezi sa razmenom podataka koja je predviđena bilo kojim sporazumom o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, drugim sporazumom ili dogovorom o saradnji ili na poslovni odnos organa za sprovođenje zakona koji je uspostavljen radi razmene podataka između Republike Srbije i bilo koje države članice Evropske unije.

Poglavlje II

NAČIN SARADNJE

Član 6

Nacionalna kontakt tačka

1. Republika Srbija određuje nacionalnu kontakt tačku da bude centralna tačka za kontakt između drugih nadležnih organa Republike Srbije i Evropola.

2. Razmena podataka između Republike Srbije i Evropola prema ovom sporazumu odvija se između nacionalne kontakt tačke i Evropola. To, međutim, ne isključuje mogućnost direktne razmene podataka između nadležnih organa iz člana 7. i Evropola, ukoliko obe ugovorne strane to odobre. Podaci koji se razmenjuju u tom slučaju se dostavljaju kao kopija i nacionalnoj kontakt tački.

3. Nacionalna kontakt tačka će takođe biti centralna tačka za kontakt u vezi sa pregledom, korekcijom i/ili brisanjem podataka o ličnosti iz člana 14.

4. Nacionalna kontakt tačka je isto tako i centralna tačka za kontakt za dostavljanje podataka o ličnosti Evropolu od pravnih lica osnovanih u Republici Srbiji, kao i za podatke od privatnih lica koja su nastanjena u Republici Srbiji.

5. Republika Srbija obezbeđuje nacionalnoj kontakt tački mogućnost razmene podataka 24 časa dnevno. Nacionalna kontakt tačka obezbeđuje da se podaci mogu razmenjivati sa nadležnim organima iz člana 7. bez odlaganja.

6. Nacionalna kontakt tačka za Republiku Srbiju je određena u Aneksu 2.

Član 7

Nadležni organi

1. Nadležni organi su svi organi javne vlasti koji postoje u Republici Srbiji, a koji su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom odgovorni za sprečavanje i borbu protiv krivičnih dela. Oni su navedeni u Aneksu 2 ovog sporazuma.

2. Ne dovodeći u pitanje član 11., dostavljanje podataka Republici Srbiji od strane Evropola i dostavljanje u okviru Republike Srbije je ograničeno na navedene nadležne organe.

Član 8

Konsultacije i bliža saradnja

1. Ugovorne strane su saglasne da je za nastavak saradnje i njeno unapređivanje, kao i praćenje primene odredaba ovog sporazuma, redovna razmena, kada za njom postoji potreba, njen sastavni deo. Naime:

a. Između nadležnih organa Republike Srbije i Evropola redovno se održavaju sastanci na visokom nivou kako bi se raspravila pitanja u vezi sa ovim sporazumom i saradnjom uopšte.

b. Predstavnik nacionalne kontakt tačke i Evropol se redovno međusobno konsultuju oko pitanja politike i stvari od zajedničkog interesa u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i koordinacije svojih aktivnosti.

v. Predstavnik nacionalne kontakt tačke može biti pozvan da prisustvuje sastancima šefova Nacionalnih jedinica Evropola.

2. Po potrebi, dogovaraju se konsultacije na odgovarajućem nivou između predstavnika nadležnih organa Republike Srbije i Evropola koji su odgovorni za oblasti kriminaliteta na koje se ovaj sporazum odnosi kako bi se dogovorili o najdelotvornijem načinu organizovanja svojih konkretnih aktivnosti.

Član 9

Oficiri za vezu

1. Ugovorne strane su saglasne da unaprede saradnju u skladu sa ovim sporazumom upućivanjem oficira za vezu Republike Srbije u Evropol.

2. Zadaci, prava i obaveze oficira za vezu prema Evropolu, njihov broj, kao i detalji u vezi sa njihovim postavljanjem i troškovima koje to podrazumeva su navedeni u Aneksu 3.

3. Evropol se stara o tome da se tim oficirima za vezu obezbede svi potrebni uslovi, kao što su kancelarijski prostor i oprema za telekomunikacije u sklopu njegovih prostorija i o njegovom trošku. Međutim, troškove telekomunikacije snosi Republika Srbija.

4. Arhiva oficira za vezu je nepovrediva što se tiče pristupa od strane Evropola. Ova arhiva sadrži sve evidencije, korespondenciju, dokumenta, rukopise, računarske evidencije, fotografije, filmove i zapise koji pripadaju ili se čuvaju od strane oficira za vezu.

5. Republika Srbija obezbeđuje da njegovi oficiri za vezu imaju brz i, gde je to tehnički izvodljivo, direktan pristup nacionalnim bazama podataka koje su im neophodne za izvršavanje njihovih zadataka.

6. Evropol će, koliko je to moguće, pružiti pomoć Republici Srbiji oko zaključivanja sporazuma sa Kraljevinom Holandijom u vezi sa privilegijama i imunitetima koji uživaju oficiri za vezu Republike Srbije postavljeni u Evropolu.

7. Evropol može isto tako i po svom nahođenju da razmotri upućivanje oficira za vezu u Republiku Srbiju, koji bi se nalazio u nacionalnoj kontakt tački. Detalji o tome se dogovaraju između ugovornih strana.

Poglavlje III

RAZMENA PODATAKA

Član 10

Opšte odredbe

1. Razmena podataka između ugovornih strana odvija se isključivo u svrhu i u skladu sa odredbama ovog sporazuma i odgovarajućim pravnim okvirima, naročito nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka Republike Srbije i Odlukom Saveta o formiranju Evropola.

2. Dostavljanje podataka o ličnosti i tajnih podataka od strane ugovornih strana mora da bude neophodno u pojedinačnim slučajevima u svrhu sprečavanja ili borbe protiv krivičnih dela iz Člana 3.

3. Ugovorne strane dostavljaju jedna drugoj samo one podatke koji su prikupljeni, čuvani i dostavljeni u skladu sa njihovim pravnim okvirom i koji nisu očigledno pribavljeni povredom ljudskih prava. U tom kontekstu, Evropol je posebno obavezan članom 20. stav 4. Odluke Saveta o formiranju Evropola, kojom su doneti važeći propisi koji uređuju odnose Evropola sa partnerom, uključujući i razmenu podataka o ličnosti i tajnih podataka.

4. Pojedinci imaju pravo pristupa podacima koji se odnose na njih, a koji se dostavljaju u skladu sa ovim sporazumom, kao i da ti podaci za njih budu provereni, ispravljeni ili obrisani. U slučajevima gde se to pravo ostvaruje, ugovorna strana koja dostavlja informacije mora da bude konsultovana pre donošenja konačne odluke po zahtevu. Davanje podataka kao odgovor na takav zahtev se odbija u onoj meri u kojoj je takvo odbijanje neophodno da bi se: (a) ugovornim stranama omogućilo da ispune svoje zadatke na odgovarajući način; (b) zaštitila bezbednost i javni red ili sprečio kriminal; (v) osiguralo da nijedna istraga neće biti ugrožena; (d) zaštitila prava i slobode trećih lica.

5. Zahtevi za javni pristup podacima koji se dostavljaju na osnovu ovog sporazuma se podnose ugovornoj strani koja je dostavila podatke kako bi se od nje dobilo mišljenje u najkraćem roku. Sporni podaci neće biti obelodanjeni ukoliko se ugovorna strana koja ih je dostavila tome usprotivi.

Član 11

Dostavljanje podataka o ličnosti

1. U zahtevima ugovornih strana za podatke o ličnosti moraju da budu navedeni svrha i razlog zahteva.

2. Ukoliko svrha i zahtev iz stava 1. nisu navedeni, ugovornim stranama nije dozvoljeno da dostavljaju podatke o ličnosti.

3. Ugovorne strane, u trenutku dostavljanja podataka o ličnosti ili pre, navode svrhu u koju su podaci dostavljeni i sva ograničenja njihovog korišćenja, brisanja ili uništavanja, uključujući i eventualna ograničenja pristupa u opštem ili posebnom smislu. U slučajevima gde potreba za takvim ograničenjima postane očigledna nakon dostavljanja, ugovorne strane naknadno dostavljaju obaveštenje o takvim ograničenjima.

4. Ugovorne strane utvrđuju, bez bespotrebnog odlaganja, a u roku od najviše 6 meseci od prijema, da li i u kojoj meri su dostavljeni podaci o ličnosti neophodni u svrhu u koju su dostavljeni i o tome obaveštava ugovornu stranu koja ih je dostavila. Podaci o ličnosti moraju da se obrišu kada nisu neophodni za svrhu u koju su dostavljeni.

5. Ugovorne strane smeju da dostavljaju podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno i etničko poreklo, političke stavove ili verska ili filozofska uverenja ili pripadništvo sindikatima i podatke u vezi sa zdravljem ili polnim životom lica samo ukoliko je to apsolutno neophodno.

6. Ugovorne strane vode evidenciju o svim prenosima podataka o ličnosti iz ovog člana i osnovama takvih prenosa.

Član 12

Korišćenje podataka

1. Ukoliko su podaci dostavljeni sa svrhom, oni se mogu koristiti samo u svrhu u koju su dostavljeni i sva ograničenja njihovog korišćenja, brisanja ili uništavanja, uključujući i eventualna ograničenja pristupa uopšte ili posebno, se moraju poštovati od strane ugovornih strana.

2. Ugovorna strana koja je dostavila podatke mora da odobri korišćenje podataka u svrhu drugačiju od one zbog koje su ti podaci dostavljeni na osnovu zahteva.

Član 13

Dalji prenos primljenih podataka

1. Dalji prenos podataka koje je Republika Srbija primila od Evropola je ograničen na nadležne organe Republike Srbije iz člana 7. i odvija se pod istim uslovima koji su važili prilikom prvog dostavljanja. Za svaki drugi dalji prenos, uključujući dalji prenos trećim stranama i međunarodnim organizacijama, mora se dobiti saglasnost od Evropola.

2. Dalji prenos podataka koje je Evropol primio od Republike Srbije je ograničen na organe u državama članicama Evropske unije koji su nadležni za sprečavanje i borbu protiv krivičnih dela i odvija se pod istim uslovima koji su važili prilikom prvog dostavljanja. Za svaki drugi dalji prenos, uključujući dalji prenos trećim stranama i međunarodnim organizacijama, mora se dobiti saglasnost od Republike Srbije.

Član 14

Čuvanje, pregled, ispravljanje i brisanje podataka o ličnosti

1. Ugovorne strane čuvaju podatke o ličnosti samo dok je to neophodno za svrhu u koju su dostavljeni. Potreba za daljim čuvanjem se razmatra najkasnije tri godine nakon dostavljanja. Tokom razmatranja, ugovorne strane mogu da donesu odluku o daljem čuvanju podataka do sledećeg razmatranja koje se vrši nakon sledećeg perioda od tri godine, ukoliko je to i dalje neophodno za izvršenje njihovih zadataka. Ukoliko se ne donese odluka o daljem čuvanju podataka, ti podaci će biti automatski obrisani.

2. Ukoliko ugovorna strana ima razlog da veruje da su podaci o ličnosti koje je prethodno dostavila netačni, neprecizni, neažurni ili da nije trebalo da budu dostavljeni, o tome obaveštava drugu ugovornu stranu, koja će te podatke o ličnosti ispraviti ili obrisati i o tome dostaviti obaveštenje.

3. Ukoliko ugovorna strana ima razlog da veruje da su podaci o ličnosti koje je prethodno primila netačni, neprecizni, neažurni ili da nije trebalo da budu dostavljeni, o tome obaveštava drugu ugovornu stranu, koja će o tome dostaviti svoje mišljenje.

4. U slučaju da je Evropol obavešten o ispravljanju ili brisanju podataka koje je primio od Republike Srbije, on, bez obzira na to, može da odluči da ne obriše te podatke ukoliko, na osnovu podataka u svojoj evidenciji koji su opširniji od onih koje poseduje Republika Srbija, ima potrebu za daljom obradom tih podataka. Evropol obaveštava Republiku Srbiju o daljem čuvanju takvih podataka.

Član 15

Procena izvora i podataka

1. Kada ugovorne strane dostavljaju podatke na osnovu ovog sporazuma, navodi se izvor podataka, koliko je to moguće, na osnovu sledećih kriterijuma:

(a) kada ne postoji sumnja u autentičnost, verodostojnost i kompetentnost izvora ili su podaci dostavljeni od strane izvora za koji se u prošlosti pokazalo da je pouzdan u svim slučajevima;

(b) izvor od kojeg su primljeni podaci se u većini slučajeva pokazao kao pouzdan;

(v) izvor od kojeg su primljeni podaci se u većini slučajeva pokazao kao nepouzdan;

(g) pouzdanost izvora se ne može oceniti.

2. Kada ugovorne strane dostavljaju podatke na osnovu ovog sporazuma, navodi se pouzdanost podataka, koliko je to moguće, na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Podaci čija se tačnost ne dovodi u pitanje.

2. Podaci koji su lično poznati izvoru, ali nisu lično poznati službeniku koji ih prosleđuje.

3. Podaci nisu lično poznati izvoru, ali su potvrđeni drugim podacima koji su već evidentirani.

4. Podaci nisu lično poznati izvoru i ne mogu se potvrditi.

3. Ukoliko bilo koja od ugovornih strana, na osnovu podataka kojima već raspolaže, zaključi da procena podataka koje je dostavila druga ugovorna strana zahteva ispravku, o tome će obavesti drugu ugovornu stranu i pokušati da dogovori ispravku procene. Nijedna od ugovornih strana ne menja procenu primljenih podataka bez takvog dogovora.

4. Ako ugovorna strana primi podatke bez procene, pokušaće, koliko je to moguće, a uz pristanak ugovorne strane koja dostavlja te podatke, da proceni pouzdanost izvora ili podataka na osnovu podataka kojima već raspolaže.

5. Ugovorne strane se mogu dogovoriti u opštim crtama o proceni navedenih vrsta podataka i izvora, što je utvrđeno Memorandumom o razumevanju između Republike Srbije i Evropola. Kada se podaci dostavljaju na osnovu takvih opštih sporazuma, to se beleži uz podatke.

6. Ukoliko se ne može izvršiti pouzdana procena ili ne postoji neki opšti sporazum, podaci se procenjuju u skladu sa gorenavedenim stavovima 1. tačka (g) i 2. tačka 4.

Član 16

Bezbednost podataka

Ugovorne strane obezbeđuju da su podaci koji se razmenjuju ili primaju zaštićeni tehničkim i organizacionim merama. Takve mere su neophodne samo u slučaju gde je napor koji podrazumevaju proporcionalan cilju koji su predviđene da postignu u smislu zaštite, a svrha im je da:

1) onemoguće neovlašćenim licima pristup opremi za obradu podataka koja se koristi za obradu podataka o ličnosti (kontrola pristupa opremi),

2) spreče neovlašćeno čitanje, umnožavanje, izmenu ili uklanjanje nosača podataka (kontrola nosača podataka),

3) spreče neovlašćen unos podataka o ličnosti i neovlašćen uvid, izmenu ili brisanje čuvanih podataka o ličnosti (kontrola čuvanja podataka),

4) spreče korišćenje sistema za automatsku obradu podataka od strane neovlašćenih lica koja koriste opremu za prenos podataka (kontrola korisnika),

5) obezbede da lica koja su ovlašćena da koriste sistem za automatsku obradu podataka imaju pristup samo podacima o ličnosti koji su pokriveni njihovim ovlašćenjima za pristup (kontrola pristupa podacima),

6) obezbede da je moguće proveriti i utvrditi kojim organima podaci o ličnosti mogu da se dostave ili su dostavljeni korišćenjem opreme za prenos podataka (kontrola prenosa),

7) obezbede da bude moguće da se proveri i utvrdi koji podaci o ličnosti su uneti u sisteme za automatsku obradu podataka i kada i od strane koga su podaci o ličnosti uneti (kontrola unosa),

8) spreče neovlašćeno čitanje, umnožavanje, izmenu ili brisanje podataka o ličnosti tokom prenosa podataka o ličnosti ili tokom transporta nosača podataka (kontrola transporta),

9) obezbede da, u slučaju prekida, instalirani sistemi mogu odmah biti ponovo podignuti (oporavak),

10) obezbede da funkcije sistema rade bez greške, da se pojavljivanje grešaka u funkcijama odmah prijavi (pouzdanost) i da čuvani podaci o ličnosti ne mogu da se kompromituju greškom u radu sistema (integritet).

Poglavlje IV

DRUGI OBLICI SARADNJE

Član 17

Pridruživanje analitičkim grupama

1. Evropol može da uputi poziv ekspertima iz Republike Srbije da se pridruže aktivnostima analitičkih grupa i da, u skladu sa uslovima koji su navedeni u članu 14. stav 8. Odluke Saveta o formiranju Evropola, zaključe sporazum o pridruživanju u tu svrhu.

2. Ovim sporazumima o pridruživanju će se pridruženim ekspertima posebno omogućiti da

a. prisustvuju sastancima analitičkih grupa i,

b. da, na zahtev, budu obavešteni od strane Evropola o razvoju dotičnih analitičkih radnih fajlova i

v. da primaju rezultate analize koji se odnose na Republiku Srbiju, poštujući uslove iz člana 19. stav 2. i člana 24. stav 1. Odluke Saveta o formiranju Evropola i u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

Član 18

Učešće u zajedničkim istražnim timovima

Republika Srbija i Evropol uzajamno pružaju podršku u omogućavanju formiranja i rada zajedničkih istražnih timova.

Poglavlje V

TAJNOST PODATAKA

Član 19

Principi bezbednosti i tajnosti

Svaka ugovorna strana:

1. štiti i obezbeđuje neklasifikovane podatke koji su predmet ovog sporazuma i Memoranduma o razumevanju iz člana 20., izuzev podataka koji su izričito označeni ili jasno prepoznatljivi kao javne informacije, raznim merama, uključujući i obavezu diskrecije i tajnosti, ograničavajući pristup ovlašćenom osoblju, i opštim tehničkim i proceduralnim merama;

2. štiti i obezbeđuje tajne podatke koji su predmet ovog sporazuma i Memoranduma o razumevanju iz člana 20.

3. obezbeđuje da kod nje postoje organizacija, sistem i mere u vezi sa bezbednošću. Ugovorne strane uzajamno prihvataju i primenjuju osnovne principe i minimalne standarde koji su sprovedeni u njihovim bezbednosnim sistemima i procedurama kako bi se obezbedilo da se tajnim podacima koji su predmet ovog sporazuma pruži najmanje ekvivalentan nivo zaštite.

4. obezbeđuje da prostorije u kojima se podaci koji su predmet ovog sporazuma čuvaju imaju odgovarajući nivo fizičke bezbednosti u skladu sa odnosnim pravnim okvirom ugovorne strane.

5. obezbeđuje da pristup i posedovanje podataka budu ograničeni na ona lica koja zbog svojih dužnosti i obaveza moraju da budu upoznata sa takvim podacima ili moraju sa njima da postupaju.

6. obezbeđuje da sva lica, koja u vršenju svojih službenih dužnosti zahtevaju pristup ili čije dužnosti i funkcije mogu da dopuste pristup tajnim podacima podležu osnovnim bezbednosnim proverama u skladu sa odnosnim pravnim okvirom ugovorne strane.

7. je odgovorna za izbor odgovarajućeg stepena tajnosti za podatke koji se dostavljaju drugoj ugovornoj strani.

8. obezbeđuje da tajni podaci koji su predmet ovog sporazuma zadrže stepen tajnosti koji im je dodeljen od strane ugovorne strane od koje potiču. Ugovorna strana koja prima te podatke štiti i obezbeđuje tajne podatke u skladu sa svojim pravnim okvirom za zaštitu tajnih podataka koji imaju ekvivalentan stepen tajnosti.

9. ne koristi niti dozvoljava korišćenje tajnih podataka koji su predmet ovog sporazuma osim za svrhe i u skladu sa ograničenjima određenim od strane ili u ime izvornog davaoca tih podataka, bez pismene saglasnosti izvornog davaoca;

10. ne otkriva niti dozvoljava otkrivanje tajnih podataka koji su predmet ovog sporazuma trećim stranama, bez prethodne pismene saglasnosti izvornog davaoca tih podataka.

Član 20

Memorandum o razumevanju o tajnosti i bezbednosti podataka

Zaštita podataka koji se razmenjuju između ugovornih strana je uređena Memorandumom o razumevanju o tajnosti i bezbednosti podataka koji je usaglašen između ugovornih strana sprovođenjem principa koji su navedeni u ovom Poglavlju. Takav Memorandum posebno sadrži odredbe o organizaciji bezbednosti ugovornih strana, obrazovanju i obukama, standardima bezbednosnih provera, tabeli ekvivalenata, rukovanju tajnim podacima i vrednostima bezbednosti podataka. Razmena tajnih podataka je uslovljena zaključivanjem Memoranduma o razumevanju o tajnosti i bezbednosti podataka.

Poglavlje VI

SPOROVI I ODGOVORNOST

Član 21

Odgovornost

1. Ugovorne strane su, u skladu sa svojim pravnim okvirom, odgovorne za svaku štetu nanetu pojedincu kao posledica pravnih ili činjeničnih grešaka u razmenjenim podacima. Nijedna ugovorna strana se ne može opravdati time da je druga ugovorna strana dostavila netačne podatke kako bi izbegla svoju odgovornost prema svom pravnom okviru u odnosu na oštećenu stranu.

2. Ukoliko su te pravne ili činjenične greške nastale kao posledica pogrešno prenetih podataka ili nepoštovanja obaveza od strane druge ugovorne strane, ona je dužna da, po zahtevu, isplati iznose koji se plaćaju kao nadoknada štete u skladu sa gorenavedenim stavom 1, osim ako su podaci korišćeni od strane druge ugovorne strane protivno ovom sporazumu.

3. Ugovorne strane ne traže jedna od druge da plate kaznenu ili nekompenzacijsku odštetu prema gorenavedenim stavovima 2. i 3.

Član 22

Rešavanje sporova

1. Svi sporovi do kojih može doći u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaju se konsultacijama i pregovorima između predstavnika ugovornih strana.

2. U slučaju teške povrede odredaba ovog sporazuma od strane bilo koje ugovorne strane ili u slučaju da je jedna ugovorna strana mišljenja da do takve povrede može doći u bližoj budućnosti, svaka ugovorna strana može privremeno obustaviti primenu ovog sporazuma, dok se ne primeni stav 1. Međutim, obaveze koje ugovorne strane imaju u skladu sa ovim sporazumom će, bez obzira na to, ostati na snazi.

Poglavlje VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Bezbedna komunikaciona linija

Uspostavljanje, sprovođenje i rad bezbedne komunikacione linije u svrhu razmene podataka između Republike Srbije i Evropola je uređeno posebnim Memorandumom o razumevanju.

Član 24

Troškovi

Ugovorne strane snose sopstvene troškove koji nastaju tokom sprovođenja ovog sporazuma, osim ako nije drugačije predviđeno ovim sporazumom.

Član 25

Izmene, dopune i dodaci

1. Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti u pisanom obliku, u svakom trenutku, uz uzajamnu saglasnost ugovornih strana. Savet Evropske unije mora da odobri svaku izmenu i dopunu.

2. Aneksi ovog sporazuma, kao i odredbe člana 3. stav 3., se mogu izmeniti i dopuniti razmenom nota između ugovornih strana.

3. Ne dovodeći u pitanje član 1., izmene i dopune Aneksa ovog sporazuma se mogu dogovoriti bez saglasnosti Saveta Evropske unije.

4. Ugovorne strane stupaju u konsultacije u vezi sa izmenama i dopunama ovog sporazuma ili njegovih Aneksa na zahtev bilo koje od njih.

Član 26

Stupanje na snagu i važenje Sporazuma

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada Evropol obavesti Republiku Srbiju u pisanom obliku diplomatskim putem da je primio i prihvatio obaveštenje Republike Srbije da je njen unutrašnji postupak ratifikacije završen.

Član 27

Prestanak Sporazuma o strateškoj saradnji

Sporazum o strateškoj saradnji zaključen između Republike Srbije i Evropola dana 18. septembra, 2008. godine, prestaje odmah nakon stupanja na snagu ovog sporazuma. Pravne posledice sporazuma ostaju na snazi.

Član 28

Raskid Sporazuma

1. Ovaj sporazum može raskinuti bilo koja ugovorna strana tako što će poslati pisano obaveštenje tri meseca pre raskida.

2. U slučaju raskida, ugovorne strane će postići dogovor o daljem korišćenju, čuvanju i zaštiti podataka koje su već razmenile. Ukoliko ne postignu dogovor, i jedna i druga ugovorna strana imaju pravo da traže da se podaci koje su prosledile unište ili vrate ugovornoj strani koja ih je dostavila.

3. Ne dovodeći u pitanje stav 1, pravne posledice ovog sporazuma ostaju na snazi.

Sačinjeno u Beogradu, dana 16. januara 2014. godine, u dva primerka na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Republiku Srbiju

 

Za Evropsku policijsku kancelariju

Ivica Dačić, s.r.

 

Rob Wainwright, s.r.

predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova

 

direktor Evropola

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".