Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 77/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene.

Cilj zakona

Član 2

Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Značenje pojedinih izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja se na bilo koji način može iskoristiti u cilju širenja ili proizvodnje oružja za masovno uništavanje;

2) izvoz robe dvostruke namene je:

(1) iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima,

(2) ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajući robu u tranzitu,

(3) prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Srbije, kao i mogućnost da se softver i tehnologije učine dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije;

3) uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima;

4) izvoznik je pravno lice ili preduzetnik:

(1) u čije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme kada je deklaracija prihvaćena ima zaključen ugovor o izvozu sa primaocem robe u drugoj državi i ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije. Ako ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije,

(2) koje donosi odluku o prenosu, omogućava prenošenje ili čini dostupnim softver ili tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije uključujući prenos faksom, telefonom, elektronskom poštom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan Republike Srbije,

(3) sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi robu u ime i za račun lica sa sedištem izvan Republike Srbije;

5) uvoznik je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koje uvozi robu dvostruke namene u Republiku Srbiju;

6) brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne države i njihovu prodaju u drugoj državi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj državi radi njenog prenosa u drugu državu.

Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, kao ni usluge osiguranja, reosiguranja, oglašavanja i reklamiranja;

7) broker je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje vrši usluge iz tačke 6) ovog člana;

8) tehnička pomoć je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, održavanje, skladištenje ili detekciju robe dvostruke namene, kao i druge tehničke usluge koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i veština ili stručne i savetodavne usluge, uključujući i pomoć koja se pruža usmeno;

9) pružalac tehničke pomoći je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje pruža usluge iz tačke 8) ovog člana;

10) tranzit je kopneni, vodeni, vazdušni i kombinovani prevoz robe dvostruke namene, koja ulazi na teritoriju Republike Srbije, prevozi se preko nje (sa i bez pretovara) i izlazi sa teritorije Republike Srbije.

Pod pretovarom se podrazumeva istovar, ponovni utovar ili promena načina transporta robe dvostruke namene na teritoriji Republike Srbije;

11) Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene je lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija robe dvostruke namene za čiji je izvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa (u daljem tekstu: Lista);

12) Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme je lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija naoružanja i vojne opreme za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa;

13) Krajnja vojna namena je:

(1) ugradnja robe, delova ili komponenti u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme,

(2) upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihovih komponenti za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme,

(3) upotreba bilo kog nedovršenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

14) Međunarodni kontrolni izvozni režimi su Vasenarski aranžman, Grupa nuklearnih snabdevača, Australijska grupa, Zanger komitet i Režim kontrole raketne tehnologije.

II PODRUČJE PRIMENE

Izvoz i uvoz robe dvostruke namene

Član 4

Roba dvostruke namene utvrđena u Listi, izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da pre započinjanja izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Roba dvostruke namene utvrđena u listama 1, 2 i 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/00 - u daljem tekstu: Hemijska konvencija) uvozi se na osnovu dozvole.

Nadležnost za donošenje Liste

Član 5

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije.

Sveobuhvatna klauzula

Član 6

Izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaćena Listom vrši se na osnovu dozvole u slučaju kada je lice koje namerava da izvrši izvoz obavešteno od strane Ministarstva:

1) da je roba namenjena ili da može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, detekciju ili širenje oružja za masovno uništavanje;

2) da će roba biti iskorišćena ili da može biti u celini ili delimično iskorišćena za krajnju vojnu namenu u državi kupca ili državi krajnjeg korisnika, ako je država pod embargom na naoružanje i vojnu opremu na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih međunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku Srbiju ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva;

3) da će roba biti korišćena ili da može biti, u celini ili delimično, korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom.

U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola.

U slučaju kada su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana neophodno je pribaviti dozvolu i za izvoz robe dvostruke namene koja se ne nalazi na Listi.

Tranzit

Član 7

Ministarstvo može rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ili robe koja jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministarstvo o donetom rešenju iz stava 1. ovog člana bez odlaganja obaveštava organe nadležne za unutrašnje poslove i carinske organe.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Brokerske usluge

Član 8

Za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedenom u Listi potrebna je dozvola ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola.

Brokerska usluga iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola.

Tehnička pomoć

Član 9

Za tehničku pomoć u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike Srbije potrebna je dozvola ako je pružalac tehničke pomoći obavešten od strane Ministarstva da je tehnička pomoć koju namerava da pruži namenjena u svrhe navedene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako pružalac tehničke pomoći zna ili ima razlog da sumnja da je tehnička pomoć, koju namerava da pruži u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu tehničku pomoć potrebna dozvola.

Tehnička pomoć iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da takva dozvola nije potrebna.

Kada se tehnička pomoć pruža u vidu informacije koja je "javno dostupna" ili je deo "osnovnih naučnih istraživanja" odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primenjuju.

III DOZVOLA

Izdavanje dozvole

Član 10

Dozvola iz člana 4. st. 1. i 3, čl. 6. i 8. i člana 9. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana je pojedinačna, sa rokom važenja do jedne godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko realizacija posla traje duže od godinu dana, dozvola se može izdati na rok za okončanje posla predviđen ugovorom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, imalac dozvole je dužan da jedanput godišnje izveštava Ministarstvo o realizaciji posla.

Dozvola izdata u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Zahtev za izdavanje dozvole

Član 11

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslovno ime, adresu i matični broj podnosioca zahteva;

2) naziv, opis, tarifnu oznaku, identifikacioni broj i količinu robe iz Liste;

3) namenu korišćenja robe;

4) ukupnu vrednost robe;

5) podatke o ostalim učesnicima u prometu: proizvođaču, prodavcu, vlasniku, kupcu, ovlašćenom zastupniku u carinskom postupku, prevozniku i drugim učesnicima;

6) poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika;

7) način plaćanja, odnosno naplate;

8) predlog vremenskog roka važenja dozvole;

9) druge podatke po zahtevu Ministarstva.

Obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, kao i druge obrasce dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene propisuje Ministarstvo.

Potvrda krajnjeg korisnika

Član 12

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz člana 11. stav 1. ovog zakona podnosilac zahteva dužan je da dostavi originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate) dobijenu od strane zvaničnog organa države krajnjeg korisnika, koja nije starija od šest meseci, kao i prevod originalne potvrde overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Originalna potvrda krajnjeg korisnika sadrži sledeće podatke:

1) poslovno ime i adresu izvoznika;

2) poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika robe;

3) državu krajnjeg odredišta;

4) opis, količinu i namenu robe;

5) izjavu da se roba neće koristiti u druge svrhe, da se neće reeksportovati ili na drugi način ponovo staviti u promet bez pisanog odobrenja nadležnog ministarstva države isporučioca;

6) potpis, ime i funkciju ovlašćenog lica;

7) broj i datum izdavanja.

Odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole

Član 13

Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti.

Ako jedan od organa iz stava 1. ovog člana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada, a ako dva ili više organa iz stava 1. ovog člana uskrate saglasnost dozvola se ne može izdati.

Ministarstvo je dužno da izda dozvolu u roku od 10 dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti organa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Provera podataka

Član 14

Ministarstva i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona u postupanju po zahtevu za izdavanje saglasnosti prikupljaju i proveravaju lične i sa njima povezane podatke, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti.

U postupku iz stava 1. ovog člana može se obaviti razgovor sa licem na koje se podaci odnose, sa licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, mogu se prikupljati podaci od drugih organa, organizacija i službi ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu zakona i preduzeti druge mere u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole

Član 15

Ministarstvo i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona, prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole iz člana 10. ovog zakona razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene:

1) ugrožava poštovanje međunarodnih obaveza Republike Srbije, koje proističu iz članstva u Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama koje obavezuju Republiku Srbiju, odnosno članstva u međunarodnim kontrolnim izvoznim režimima;

2) ugrožava poštovanje ljudskih prava u zemlji krajnjeg korisnika;

3) ugrožava održavanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti;

4) ugrožava bezbednosne ili odbrambene interese Republike Srbije, javnu bezbednost i ustavni poredak;

5) je suprotan spoljnopolitičkom ili ekonomskom interesu Republike Srbije;

6) omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe;

7) omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe;

8) doprinosi riziku njenog preusmeravanja;

9) ima negativan uticaj na nacionalnu bezbednost, kao i na ponašanje države krajnjeg korisnika prema terorizmu i međunarodno organizovanom kriminalu, prirodu njenih savezništava i poštovanje međunarodnog prava, i

10) da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Izuzeća

Član 16

Ministarstvo može izuzetno od odredaba čl. 13-15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se privremeno izvoze ili uvoze sajamski, muzejski i izložbeni eksponati radi učestvovanja na međunarodnim manifestacijama.

Ministarstvo propisuje postupak izdavanja, oblik i sadržinu dozvole iz stava 1. ovog člana.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se:

1) izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:

(1) ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama,

(2) učešća u multinacionalnim operacijama,

(3) učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije;

2) izvozi ili uvozi roba u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima.

Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole

Član 17

Ministarstvo rešenjem odbija zahtev za izdavanje dozvole ako utvrdi:

1) da organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona nisu dali saglasnost, a Vlada odluči da se ne izda dozvola;

2) da roba ne odgovara podacima navedenim u zahtevu;

3) da su podaci navedeni u zahtevu nepotpuni, nekompletni ili netačni.

Prestanak važenja dozvole

Član 18

Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja dozvole, ako:

1) Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ili druga međunarodna organizacija čiji je Republika Srbija član, uvede restriktivne mere prema državi za koju je dozvola izdata ili dođe do drugih promenjenih okolnosti koje mogu uticati na spoljno-politički položaj ili odbrambene interese zemlje;

2) utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je izdata dozvola više ne postoji.

Za slučajeve iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu prestankom važenja dozvole.

Oduzimanje dozvole

Član 19

Ministarstvo rešenjem oduzima dozvolu, ako:

1) izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći ne postupa u skladu sa dozvolom;

2) utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka.

Za slučajeve iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Izmena dozvole

Član 20

Ministarstvo može izuzetno, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći izmeniti dozvolu.

Ministarstvo može, u slučaju da je tražena bitna izmena, a u zavisnosti od konkretnih okolnosti zatražiti ponovnu saglasnost ministarstava i organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom dozvole.

Upravni spor

Član 21

Rešenje iz čl. 17-20. ovog zakona je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Izvozna ograničenja i ponovni izvoz

Član 22

Kada je izvozna dozvola izdata pod posebnim uslovima, izvoznik je dužan da Ministarstvu dostavi dokaz da je o tome upoznao kupca, odnosno krajnjeg korisnika robe dvostruke namene.

Ako krajnji korisnik robe, koja je izvezena iz Republike Srbije na osnovu dozvole izdate pod posebnim uslovima, zatraži saglasnost Ministarstva za ponovni izvoz ili dalju prodaju robe, saglasnost se može dati po proceduri propisanoj za izdavanje dozvole iz čl. 13. i 15. ovog zakona.

Ako krajnji korisnik robe, koja je uvezena u Republiku Srbiju pod uslovom zabrane ponovnog izvoza bez prethodne saglasnosti države porekla ili prodavca robe, namerava da izvrši ponovni izvoz te robe dužan je da uz zahtev za izdavanje dozvole Ministarstvu dostavi dokaz da je postupio u skladu sa datim uslovom.

Obaveze izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći

Član 23

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da:

1) vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, primaoca robe i krajnjeg korisnika, kao i nameni robe, opisu brokerske usluge ili tehničke pomoći;

2) omogući nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr;

3) čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje 10 godina od dana izvršenog posla.

Ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana, u vezi sa izvozom, odnosno uvozom robe dvostruke namene, pružanjem brokerske usluge ili tehničke pomoći.

Izveštaji

Član 24

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da u roku od 15 dana od dana izvoza, uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona ili pružanja brokerske usluge i tehničke pomoći dostavi izveštaj Ministarstvu o izvozu, uvozu ili pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći, kao i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen.

Ministarstvo propisuje oblik i sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Ako se posle izdavanja dozvole promene podaci iz dokumentacije, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da o tome u pisanoj formi obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu.

Sertifikati

Član 25

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje Sertifikat krajnjeg korisnika (End User Certificate) i Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate) za robu dvostruke namene.

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje potvrdu o dostavi robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate).

Ministarstvo propisuje obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministarstvo ili krajnji korisnik može, izuzetno, da overi i Sertifikat krajnjeg korisnika propisan od strane države izvoznika.

Uvoznik je dužan da kopiju sertifikata iz stava 4. ovog člana dostavi Ministarstvu uz zahtev za izdavanje dozvole.

Godišnji izveštaj

Član 26

Ministarstvo vodi bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, rešenjima o zabrani tranzita, kao i o realizaciji izdatih dozvola i o izdatim sertifikatima i potvrdama.

Ministarstvo mesečno izveštava organe iz člana 13. stav 1. ovog zakona, kao i carinske organe o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, kao i o rešenjima o zabrani tranzita.

Ministarstvo priprema godišnji izveštaj o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući podatke o zabrani tranzita i dostavlja ga Vladi.

Vlada, pošto usvoji izveštaj iz stava 3. ovog člana, dostavlja ga Narodnoj skupštini.

Razmena informacija

Član 27

Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

IV KONTROLA

Član 28

Carinski organi, organi službi bezbednosti i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja.

Ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave, pored obaveze čuvanja tajnih podataka, imaju pravo i obavezu da razmenjuju podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i o izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije, kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev.

Na brokera, pružaoca tehničke pomoći, prevoznika i ovlašćenog zastupnika u carinskom postupku primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

V KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 29

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja poslove izvoza, uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita, kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja, ako:

1) ne obavesti Ministarstvo da se radi o robi dvostruke namene u smislu člana 6. stav 2. ovog zakona;

2) vrši tranzit robe dvostruke namene suprotno rešenju iz člana 7. ovog zakona;

3) pruža brokerske usluge bez dozvole Ministarstva (član 8.);

4) pruža tehničku pomoć bez dozvole Ministarstva (član 9.);

5) izvozi, odnosno uvozi robu dvostruke namene ili pruža brokerske usluge i tehničku pomoć bez dozvole u smislu člana 10. ovog zakona;

6) postupa suprotno odredbama čl. 23. i 24. ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe.

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1) i 5) ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu, preduzetniku i odgovornom licu da obavlja posao izvoza robe dvostruke namene, odnosno uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Mera iz stava 3. ovog člana za pravno lice i preduzetnika traje tri godine, a za odgovorno lice do jedne godine i počinje da se primenjuje od dana pravnosnažnosti presude.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi, a nisu u celini iskorišćena ili su delimično iskorišćena do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se iskoristiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

Primena ovog zakona neće uticati na preuzete obaveze Republike Srbije, po osnovu međunarodnih ugovora, uključujući obaveze koje proističu iz Hemijske konvencije.

Primenu i praćenje sprovođenja ovog zakona, kao i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo u saradnji i uz konsultacije sa predstavnicima organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

Član 31

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene ("Službeni list SCG", br. 7/05 i 8/05 - ispravka) u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene.

Član 33

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".